Garmin | nuvi 1490TV | Garmin nuvi 1490TV Lynstartvejledning

Garmin nuvi 1490TV Lynstartvejledning
nüvi 1490TV
lynstartvejledning
®
Sådan ser din nüvi ud
 Advarsel
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet
for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Tv-antenne
Tænd/sluk-knap:
Tryk på knappen for at tænde
og slukke din nüvi.
microSD™kortstik
Videoindgang
(ingen lyd).
Se side 11.
Højttaler
Udgang til
hovedtelefon
Mini-USB-stik
Stik til eksterne
tv-antenner
Mikrofon
nüvi 1490TV Lynstartvejledning
Brug af hovedmenuen
➊
➋➌ ➍
➏
➎
➐
➑ ➒ ➓ Ô
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
GPS-signalstyrke.
Status for Bluetooth®-teknologi.
Tryk for at vælge en
anvendelsesmåde.
Aktuel tid. Tryk for at ændre
tidsindstillinger.
Batteristatus.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at foretage opkald, når
der er oprettet forbindelse til en
kompatibel mobiltelefon.
Tryk for at bruge tv-funktionen.
Tryk for at justere lydstyrken.
nüvi 1490TV Lynstartvejledning
Ô
Tryk for at bruge værktøjerne.
Installation af din nüvi
 Advarsel
Dette produkt indeholder et
litiumionbatteri. For at forebygge
personskade eller skader på enheden
skal enheden fjernes fra køretøjet, når
du forlader det, eller opbevares uden
for direkte sollys.
Montering af din nüvi
1. Fjern det gennemsigtige plastik fra
sugekoppen. Anbring sugekoppen i
forruden.
Sugekopmontering
Holder
2. Drej armen tilbage mod forruden.
3. Sæt holderen fast på sugekoppens
arm.
4. Tilslut bilens strømkabel på bagsiden
af din nüvi.
5. Sæt den anden ende af bilens
strømkabel i en stikkontakt i bilen.
Enheden tændes automatisk, hvis
den er tilsluttet, og bilen er startet.
Følg instruktionerne på skærmen.
8. For at få et større signalområde kan
du tilslutte den eksterne antenne til
trafikmodtageren og fastgøre den på
forruden ved hjælp af sugekopperne.
Lokalisering af satellitsignaler
1. Gå udendørs på et åbent område,
som ikke er i nærheden af høje
bygninger eller træer.
2. Tænd for nüvi.
Lokalisering af satellitsignaler kan
tage nogle få minutter. Søjlerne
indikerer signalstyrken. Når mindst én af
søjlerne er grøn, har din nüvi lokaliseret
satellitsignaler.
Strømkabel til køretøj
6. Placer bunden af din nüvi i holderen.
7. Skub din nüvi tilbage, så den klikker
på plads.
Opladning af din nüvi
Oplad nüvi i mindst 4 timer, før den skal
køre med batteridrift.
• Tilslut bilens strømkabel.
• Tilslut USB-kablet.
• Tilslut en AC-adapter (valgfrit
tilbehør).
nüvi 1490TV Lynstartvejledning
Brug af tænd/
sluk-knappen
Tryk på tænd/sluk-knappen, og slip
den hurtigt igen for at få vist yderligere
valgmuligheder:
• Tryk på
og
for at justere
skærmens lysstyrke.
• Tryk på Lås skærm for at forhindre
utilsigtede skærmberøringer.
• Tryk på Sluk for at slukke din nüvi.
Du kan også slukke nüvi ved at
holde tænd/sluk-knappen nede i
2 sekunder.
• Hvis din nüvi holder op med at
fungere, skal du nulstille den ved
at holde tænd/sluk-knappen nede i
10 sekunder.
nüvi 1490TV Lynstartvejledning
Søgning efter
interessepunkter
1. Tryk på Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori og en
underkategori, om nødvendigt.
3. Vælg en destination, og tryk på Kør!.
4. Hvis det er nødvendigt, skal du
trykke på Start for at navigere ruten.
Hvis du vil indtaste bogstaver, der
indgår i navnet, skal du trykke på
Find > Interessepunkter > Stav navn.
Hvis du vil søge efter et sted i et andet
område, skal du trykke på Find > Nær.
Sådan følger du din rute
Ruten er markeret med en
magentarød linje. Mens du rejser,
guider nüvi dig til din destination vha.
stemmemeddelelser, pile på kortet
samt retningsangivelser øverst på kortet.
Hvis du afviger fra den oprindelige rute,
genberegner nüvi ruten.
➊ T ryk for at åbne siden Næste
sving.
➋ T ryk for at åbne siden Drejliste.
➌ Tryk på og for at zoome
Tryk på og træk kortet for at se et andet
område af kortet.
➍
➎
➏
➐
Der vises muligvis et fartbegrænsnings­
ikon, når du kører på større hovedveje.
➑
➊
➑
➐ ➏
➋
➌
➎
➍
ind og ud.
Tryk for at se triptælleren.
Tryk for at se siden Hvor er jeg?.
Tryk for at ændre datafeltet.
Tryk for at gå tilbage til
hovedmenuen.
Tryk for at se tv.
Tilføjelse af et stop
1. Under navigation skal du trykke på
> Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
nüvi 1490TV Lynstartvejledning
4. Tryk på Tilføj som via punkt,
hvis du vil tilføje dette stop før
din endelige destination.
Valg af en omvej
1. Under navigation skal du trykke
på
.
2. Tryk på Omvej.
Brug af FM TMC-trafik
bemærk
Opvarmede (metalliserede) vinduer kan
forringe trafikmodtagerens ydeevne.
BEMÆRK: Garmin er ikke ansvarlig
for trafikoplysningernes nøjagtighed.
FM TMC-trafikmodtageren følger med
nogle nüvi-pakker.
nüvi 1490TV Lynstartvejledning
Trafikmodtageren og nüvi skal være
inden for dataområdet af en FMstation, der sender TMC-data, for at
kunne modtage trafikoplysninger.
Du behøver ikke at aktivere det
abonnement, der følger med FMtrafikmodtageren. Abonnementet
aktiveres automatisk, efter din nüvi
har opfanget satellitsignaler, mens
den modtager trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen.
Gå til www.garmin.com/traffic eller
www.garmin.com for at få yderligere
oplysninger.
Hvis der er store forsinkelser i trafikken
på din rute, mens du navigerer, beregner
nüvi automatisk ruten igen. Trafikikonet
skifter farve, alt efter hvor tæt
trafikken er på din rute eller på den vej,
du kører på i øjeblikket.
Farve Beskrivelse Betydning
Grøn
Mindre
alvorlig
Trafikken flyder
normalt.
Gul
Alvorlig
Der forekommer
kødannelse.
Rød
Meget
alvorlig
Der forekommer
meget
kødannelse.
Grå
Ingen data
Data er ikke
blevet opdateret.
Brug af håndfri funktioner
2. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth på din nüvi.
3. Tryk på knappen neden under
Bluetooth, og tryk på Aktiveret >
OK.
4. Tryk på knappen under Telefon.
5. Vælg din telefon, og tryk på OK.
6. Indtast Bluetooth PIN-koden (1234)
til din nüvi på telefonen.
Opkald til et nummer
1. I hovedmenuen skal du vælge
Telefon > Ring op.
2. Indtast nummeret, og tryk på
Ring op.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du
trykke på
> Afslut opkald.
Før du kan bruge håndfri funktioner,
skal du parre din telefon med din nüvi.
Enheden og din nüvi skal være tændte og
stå tæt på hinanden for at kunne parres.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes
Sådan parrer du din telefon
vinduet Indgående opkald.
1. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon.
• Tryk på Besvar for at besvare
opkaldet.
nüvi 1490TV Lynstartvejledning
• Tryk på Ignorer for at ignorere
opkaldet og få telefonen til at holde
op med at ringe.
TIP: Du får den bedste modtagelse
ved at placere antenner vinkelret på
hinanden.
Digitalt tv
Valg af region og tidszone
Opsætning af antennerne
4. Tryk på OK.
5. Tryk på feltet under Tidszone.
6. Vælg din tidszone.
1. Tryk på Tv > Valg >
Hvis du vil se digitalt, mobilt tv, skal
Tv-indstillinger.
nüvi være inden for et dækningsområde
2. Tryk på feltet under Region.
for DVB-T (Digital Video Broadcasting 3. Tryk på feltet under Region for at
Terrestrial). Find flere oplysninger på
vælge din region.
www.dvb.org.
1. Tag tv-antennen ud. Se side 2.
2. Modtagelsen forbedres, hvis du
tilslutter de eksterne antenner, der
følger med i pakken, og sætter dem
vinkelret på hinanden.
BEMÆRK: Valgmulighederne for
1490TV-tidszone er baseret på GMT
(Greenwich Mean Time). Vælg den
BEMÆRK: De eksterne antenner har til tidszone, der er det korrekte antal
timer forud eller bagud i forhold til
formål at forbedre tv-modtagelsen. De
øger ikke antallet af tilgængelige kanaler. Greenwich Mean Time. For eksempel
betyder “GMT + 3:00” tre timer forud
for Greenwich Mean Time.
nüvi 1490TV Lynstartvejledning
7. Tryk på OK.
8. Tryk på
.
Scanner efter kanaler
1. Tryk på Tv > Valg > Kanalscanning
> Scanning for at finde alle
tilgængelige kanaler ved at scanne
flere frekvenser.
2. Tryk to gange på
for at se
tv-siden.
Tryk på Afbryd for at stoppe
kanalscanningen. Hvis kanalscanningen
ikke er fuldført, modtager nüvi ingen
kanaler.
Scanning efter bestemte
kanaler
1. Hvis du kender frekvensen for en
kanal, skal du trykke Tv > Valg >
Kanalscanning > Manuel
scanning.
2. Vælg frekvensen.
3. Tryk to gange på
for at se
tv-siden.
10
Brug af tv-menuen
 advarsel
Forsøg ikke at se tv-funktionen eller
andet videoindhold under kørsel.
Uopmærksom kørsel kan resultere i
alvorlige ulykker.
Bemærk
Før du bruger tv-funktionen i et køretøj,
skal du kontrollere de lokale love og
vedtægter, de steder hvor du kører.
Nogle love forbyder brug af tv under
betjening af motorkøretøjer. Garmin
påtager sig ikke ansvaret for evt. bøder
eller skader, der pådrages som resultat
af tilsidesættelse af en hvilken som helst
lov eller vedtægt, der relaterer sig til
brugen af Garmin-enheden.
Din nüvi deaktiverer tv-funktionen, når
du kører med mere end 12 km/t.
nüvi 1490TV Lynstartvejledning
• Tryk på og for at vælge en
kanal.
• Tryk på og for at justere
lydstyrken.
• Tryk på
på kortet for at gå
tilbage til tv-menuen.
• Tryk på Forlad for at stoppe med at
modtage tv-signal.
TV-signalstyrke og systemmeddelelser
vises i statuslinjen i øverste venstre
hjørne af skærmen.
Brug af bagudvendt
kamera
Hvis der er installeret et bagudvendt
kamera i din bil, kan du se billederne
fra kameraet på din nüvi 1490TV.
1. Tilslut kameraet til nüvi ved hjælp af
videoindgangsstikket på venstre side
af nüvi. Se side 2.
nüvi 1490TV Lynstartvejledning
2. Tryk på Tv.
3. Følg om nødvendigt instruktionerne
på skærmen.
Beskyttelse af din nüvi
1. Sørg for, at du er på din
sikkerhedsposition, og at din
nüvi modtager satellitsignaler.
2. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
3. Tryk på knappen under Garmin
Lock.
4. Indtast en firecifret PIN-kode.
5. Tryk på Indstil.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din PINkode og din sikkerhedsposition, skal din
nüvi indsendes til Garmin for at blive
låst op. Du skal også indsende en gyldig
produktregistrering eller et købsbevis.
11
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis
kortopdatering (hvis en sådan
forefindes) ved at registrere din
nüvi på http://my.garmin.com senest
60 dage efter, at du har modtaget
satellitsignaler, mens du har kørt
med din nüvi. Du er ikke berettiget
til den gratis kortopdatering, hvis du
registrerer via telefon eller venter
længere end 60 dage, efter første
gang du har modtaget satellitsignaler,
mens du har kørt med din nüvi.
Der er flere oplysninger på
www.garmin.com/numaps.
Garmin®, Garmin-logoet og nüvi® er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™
og nüMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin. Navnet Bluetooth® og de
tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og
enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.
microSD™ er et varemærke tilhørende SanDisk
eller dets datterselskaber.
Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger om nüvi
ved at vælge Værktøjer > Hjælp. Du
kan downloade den nyeste version af
brugervejledningen fra www.garmin
.com. Du kan få yderligere oplysninger
om tilbehør på http://buy.garmin.com
eller ved at kontakte din Garminforhandler.
Februar 2010
© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
190-01109-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising