Garmin | nuvi 1490TV | Garmin nuvi 1490TV Stručný návod k obsluze

Garmin nuvi 1490TV Stručný návod k obsluze
nüvi 1490TV
stručný návod k obsluze
®
Vnější pohled na přístroj nüvi
 Varování
Ohledně varování a dalších důležitých informací viz průvodce Důležité bezpečnostní
informace a informace o produktu, který je součástí balení.
Televizní anténa
Tlačítko Napájení:
Stisknutím přístroj nüvi zapnete
nebo vypnete.
Slot pro paměťovou
kartu microSD™
Video – vstup
(žádné audio).
Viz stránka 11.
Sluchátka –
výstup
Reproduktor
Konektor mini-USB
Konektory externí
televizní antény
Mikrofon
nüvi 1490TV Stručný návod k obsluze
Používání hlavního menu
➊
➋➌ ➍
➏
➎
➐
➑ ➒ ➓ Ô
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
Síla satelitního signálu GPS.
Stav technologie Bluetooth®.
Stisknutím vyberete režim použití.
Aktuální čas. Stisknutím změníte
nastavení času.
Stav baterie.
Stisknutím vyhledáte cíl.
Stisknutím zobrazíte mapu.
Stisknutím uskutečníte hovor,
pokud jste připojeni ke
kompatibilnímu mobilnímu
telefonu.
Stisknutím spustíte funkci
televizoru.
Stisknutím nastavíte hlasitost.
nüvi 1490TV Stručný návod k obsluze
Ô
Stisknutím můžete používat
nástroje.
Nastavení přístroje nüvi
 Varování
Tento produkt obsahuje Li-Ion baterii.
Pokud opouštíte vozidlo, vyjměte z něj
zařízení nebo je umístěte tak, aby nebylo
vystaveno přímému slunečnímu záření.
Zabráníte tak zranění osob či poškození
zařízení.
Montáž přístroje nüvi
1. Z přísavného držáku odstraňte čirý
plastový kryt. Přísavný držák umístěte
na čelní sklo.
Přísavný držák
Kolébka
2. Páčku otočte dozadu směrem
k čelnímu sklu.
3. Zatlačte kolébku do úchytu na
přísavném držáku.
4. Napájecí kabel ve vozidle zapojte
do zadní části přístroje nüvi.
5. Druhý konec napájecího kabelu
ve vozidle zapojte do elektrické
zásuvky ve vozidle. Přístroj by se
měl automaticky spustit, jakmile
bude zapojen, a vozidlo se dá do
pohybu. Postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Napájecí kabel ve vozidle
6. Umístěte spodní část přístroje nüvi do
kolébky.
7. Naklánějte přístroj nüvi zpět, dokud
nezapadne na místo.
8. Chcete-li zvýšit dosah signálu, připojte
k přijímači dopravních informací externí
anténu a pomocí přísavných držáků ji
připevněte na čelní sklo.
Hledáni satelitů
1. Vezměte přístroj ven, do otevřené
krajiny, dál od vysokých budov a
stromů.
2. Zapněte přístroj nüvi.
Vyhledání satelitních signálů může trvat
několik minut. Pruhy
označují sílu
satelitního signálu. Pokud je alespoň jeden
pruh zelený, přístroj nüvi přijímá satelitní
signály.
Nabíjení přístroje nüvi
Pokud budete přístroj nüvi používat
v provozu na baterie, nabíjejte ho předtím
nejméně 4 hodiny.
• Připojte napájecí kabel ve vozidle.
• Připojte kabel USB.
• Připojte adaptér AC (volitelné
příslušenství).
nüvi 1490TV Stručný návod k obsluze
Používání tlačítka Napájení
Chcete-li zobrazit další možnosti,
stiskněte a rychle uvolněte tlačítko
Napájení:
• Stisknutím ikony
a
můžete
upravit jas obrazovky.
• Stisknutím možnosti Uzamknout
obrazovku zabráníte náhodným
stisknutím obrazovky.
• Stisknutím možnosti Vypnout přístroj
nüvi vypnete. Přístroj nüvi můžete
vypnout také podržením tlačítka
Napájení po dobu 2 sekund.
• Pokud přístroj nüvi přestane pracovat,
přístroj nüvi vynulujte stisknutím a
podržením tlačítka Napájení po dobu
10 sekund.
nüvi 1490TV Stručný návod k obsluze
Hledání bodů zájmu
1. Stiskněte možnost Kam vést? >
Body zájmu.
2. V případě potřeby vyberte kategorii a
podkategorii.
3. Zvolte cíl a stiskněte možnost Jet!.
4. V případě potřeby navigujte trasu
stisknutím možnosti Spustit.
Chcete-li zadat písmena obsažená
v názvu, stiskněte možnost Kam vést? >
Body zájmu > Hláskovat název.
Chcete-li vyhledat pozici v jiné oblasti,
stiskněte možnost Kam vést? > Blízko.
Sledování trasy
Vaše trasa je vyznačena purpurovou
čárou. Během cesty vás přístroj nüvi
vede do cíle pomocí hlasových nápověd,
šipek na mapě a popisů trasy v horní části
mapy. Pokud se vychýlíte z původní trasy,
přístroj nüvi přepočítá trasu.
Podržením prstu na obrazovce a jeho
tažením si můžete zobrazit různé oblasti
mapy.
A pokud cestujete po hlavních silnicích,
může se objevit ikona Omezení rychlosti.
➊
➑
➐ ➏
➋
➌
➎
➍
➊ Stisknutím zobrazíte stránku Další
odbočka.
➋ Stisknutím zobrazíte stránku
➌
➍
➎
➏
➐
➑
Seznam odboček.
Stisknutím ikony
a
provedete zvětšení a zmenšení.
Stisknutím zobrazíte Trasový
počítač.
Stisknutím zobrazíte stránku Kde
se nacházím?.
Stisknutím změníte datové pole.
Stisknutím se vrátíte do hlavního
menu.
Stisknutím můžete sledovat
televizor.
Přidání zastávky
1. Během jízdy podle navigace stiskněte
ikonu
> Kam vést?.
2. Vyhledávání mimořádné zastávky.
3. Stiskněte tlačítko Jet!.
nüvi 1490TV Stručný návod k obsluze
4. Stisknutím možnosti Přidat jako
pomocný bod přidáte tuto zastávku
před dojetím do cílové destinace.
Objíždění
1. Během jízdy podle navigace stiskněte
ikonu
.
2. Stiskněte tlačítko Objížďka.
Používání dopravních
informací FM TMC
upozornění
Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou
mít negativní vliv na výkon přijímače
dopravních informací.
POZNÁMKA: Společnost Garmin
není odpovědná za přesnost dopravních
informací.
Přijímač dopravních informací FM TMC
(Traffic Message Channel) je součástí
některých balení přístroje nüvi.
nüvi 1490TV Stručný návod k obsluze
Aby mohly být přijímány dopravní
informace, musí se přijímač dopravních
informací a přístroj nüvi nacházet
v dosahu dat stanice FM vysílající data
TMC. Předplatné připojené k přijímači
dopravních informací FM nemusíte
aktivovat. Předplatné je automaticky
aktivováno poté, co váš přístroj
nüvi začne přijímat satelitní signály
během příjmu dopravních signálů od
poskytovatele placených služeb.
Více informací naleznete na adrese
www.garmin.com/traffic nebo
www.garmin.com.
Pokud dojde na trase k velkému zpoždění
vlivem husté dopravy během navigace,
přístroj nüvi automaticky přepočítá trasu.
Ikona
dopravy mění barvu podle
závažnosti dopravní situace na vaší trase
nebo na silnici, po které právě jedete.
Barva
Popis
Význam
Zelená
Nízká
závažnost
Doprava se
pohybuje
normálně.
Žlutá
Střední
závažnost
Doprava se
mírně zhušťuje.
Červená
Vysoká
závažnost
Doprava se
silně zhušťuje.
Šedá
Žádná data
Informace nebyly
aktualizovány.
Používání funkcí handsfree
Chcete-li používat funkce handsfree, je
nutné spárovat váš telefon se zařízením
nüvi. Aby bylo možné provést spárování
a propojení, vaše zařízení a přístroj nüvi
musí být zapnuté a blízko sebe.
Párování telefonu
1. Zapněte součást Bluetooth v telefonu.
2. Na přístroji nüvi stiskněte možnost
Nástroje > Nastavení > Bluetooth.
3. Stiskněte tlačítko pod možností
Bluetooth a stiskněte možnost
Zapnout > OK.
4. Stiskněte tlačítko pod položkou
Telefon.
5. Vyberte svůj telefon a stiskněte
tlačítko OK.
6. V telefonu zadejte kód PIN pro
technologii Bluetooth (1234) pro
přístroj nüvi.
Volání na telefonní číslo
1. V hlavním menu vyberte položku
Telefon > Vytočit.
2. Zadejte číslo a stiskněte tlačítko
Vytočit.
3. Chcete-li hovor ukončit, stiskněte
ikonu
> Ukončit hovor.
Příjem volání
Pokud máte hovor, otevře se okno
Příchozí hovor.
• Stisknutím možnosti Přijmout hovor
přijmete.
nüvi 1490TV Stručný návod k obsluze
• Stisknutím možnosti Ignorovat
můžete volání ignorovat a vypnout
vyzvánění telefonu.
TIP: Nejlepšího příjmu dosáhnete, pokud
nastavíte antény tak, aby na sebe byly
vzájemně kolmé.
Sledování digitální televize
Volba regionu a časové zóny
Aby bylo možné sledovat mobilní
digitální televizi, musí být přístroj nüvi
v oblasti pokryté signálem digitálního
vysílání DVB-T. Více informací naleznete
na webové stránce www.dvb.org.
Nastavení antén
1. Vytáhněte televizní anténu.
Viz stránka 2.
2. Abyste měli lepší příjem, připojte
externí antény dodané spolu
s přístrojem a nastavte je vzájemně
kolmo.
POZNÁMKA: Externí antény mají
zlepšit příjem televizního signálu.
Nezvýší počet dostupných kanálů.
nüvi 1490TV Stručný návod k obsluze
1. Stiskněte položku Televizor >
Možnosti > Nastavení televizoru.
2. Stiskněte rámeček pod položkou
Region.
3. Stiskněte rámeček pod položkou
Region a vyberte váš region.
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Stiskněte rámeček pod položkou
Časová zóna.
6. Vyberte časovou zónu.
POZNÁMKA: Možnosti časové
zóny modelu 1490TV se vztahují ke
Greenwichskému času (GMT). Vyberte
časovou zónu, která odpovídá časovému
posunu od nultého poledníku (GMT).
Např. čas „GMT + 3:00“ bude o tři hodiny
napřed oproti času GMT.
7. Stiskněte tlačítko OK.
.
8. Stiskněte ikonu
Prohledávání kanálů
1. Stiskněte položku Televizor >
Možnosti > Prohledávání kanálů >
Hledat, tak najdete veškeré dostupné
kanály z více frekvencí.
2. Dvojitým stisknutím ikony
zobrazíte stránku televizoru.
Stisknutím položky Přerušit zastavíte
prohledávání kanálů. Pokud neproběhne
kompletní prohledávání kanálů, přístroj
nüvi nebude přijímat žádné kanály.
Prohledávání konkrétních kanálů
1. Pokud znáte frekvenci kanálu,
stiskněte položku Televizor >
Možnosti > Prohledávání kanálů >
Manuální hledání.
2. Nastavte frekvenci.
3. Dvojitým stisknutím ikony
zobrazíte stránku televizoru.
10
Používání televizního menu
 varování
Televizor ani jiné video nesledujte během
řízení. Ztráta pozornosti při řízení může
způsobit smrt, vážné zranění či poškození
majetku.
Upozornění
Než začnete sledovat televizor ve vozidle,
prostudujte si místní zákony a nařízení
platná v dané oblasti. Některé zákony
zakazují řidičům sledovat televizor během
řízení motorového vozidla. Společnost
Garmin nenese žádnou odpovědnost
za případné poplatky, pokuty či škody
způsobené nedodržením jakéhokoliv
zákonu či jakéhokoli nařízení týkajícího
se používání přístroje Garmin.
Přístroj nüvi deaktivuje funkci televizoru,
pokud jedete rychleji než 12 km/h.
nüvi 1490TV Stručný návod k obsluze
• Stisknutím ikon
a
vyberte
kanál.
• Stisknutím ikon
a
nastavte
hlasitost.
• Stisknutím ikony
na mapě se
vrátíte k menu televizoru.
• Stisknutím položky Ukončit ukončíte
příjem televizního signálu.
Ve stavovém řádku v levém horním rohu
obrazovky se zobrazují systémové zprávy
a informace o síle signálu.
Používání kamery pro
couvání
Pokud máte na vozidle instalovánu
kameru pro couvání, můžete výstup z této
kamery sledovat na přístroji nüvi 1490TV.
1. Připojte kameru k přístroji nüvi pomocí
konektoru pro vstup videa na levé
straně přístroje nüvi. Viz stránka 2.
nüvi 1490TV Stručný návod k obsluze
2. Stiskněte položku Televizor.
3. V případě potřeby postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Zabezpečení přístroje nüvi
1. Ujistěte se, že se nacházíte na
bezpečnostní pozici a že přístroj
nüvi přijímá satelitní signály.
2. Stiskněte položku Nástroje >
Nastavení > Zabezpečení.
3. Stiskněte tlačítko pod funkcí
Garmin Lock.
4. Zadejte kód PIN obsahující čtyři čísla.
5. Stiskněte položku Set.
POZNÁMKA: Pokud zapomenete kód
PIN a bezpečnostní pozici, musí přístroj
nüvi odemknout společnost Garmin.
Musíte rovněž zaslat platnou registraci
výrobku anebo doklad o nákupu.
11
Služba nüMaps Guarantee™
Chcete-li získat jednu bezplatnou
aktualizaci map (je-li dostupná),
zaregistruje svůj přístroj nüvi na webové
stránce http://my.garmin.com do 60 dnů
od zahájení vyhledávání satelitních
signálů pomocí přístroje nüvi během
jízdy. Nárok na bezplatnou aktualizaci
mapy ztrácíte při registraci po telefonu
nebo pokud promeškáte 60denní lhůtu od
prvního vyhledávání satelitních signálů
pomocí přístroje nüvi během jízdy. Další
informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/numaps.
Garmin®, logo společnosti Garmin a nüvi® jsou
obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích
dceřiných společností registrované v USA a dalších
zemích. Garmin Lock™ a nüMaps Guarantee™ jsou
obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností. Tyto obchodní značky
nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti
Garmin. Značka slova Bluetooth® a loga jsou
majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli
použití tohoto názvu společností Garmin podléhá
licenci. microSD™ je obchodní značka společnosti
SanDisk nebo jejích dceřiných společností.
Více informací
Více informací o přístroji nüvi
zobrazíte výběrem možnosti Nástroje >
Nápověda. Stáhněte si nejnovější verzi
návodu k obsluze z webové stránky
www.garmin.com. Další informace o
příslušenství získáte na webové stránce
http://buy.garmin.com nebo u svého
prodejce Garmin.
únor 2010
© 2010 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
190-01109-61 Rev. A
Vytištěno na Tchaj-wanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising