Garmin | nuvi 1490TV | Garmin nuvi 1490TV Príručka rýchleho spustenia

Garmin nuvi 1490TV Príručka rýchleho spustenia
nüvi 1490TV
príručka rýchleho spustenia
®
Pohľad na vaše zariadenie nüvi
 Varovanie
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom,
kde nájdete varovania spojené s produktom a iné dôležité informácie.
Televízna
anténa
Tlačidlo Power:
Priečinok na
Stlačením zapínate a vypínate zariadenie nüvi. kartu microSD™
Video vstup
(bez zvuku).
Pozrite si
stranu 11.
Výstup na
slúchadlá
Reproduktor
Mini USB konektor
Konektory na externú
televíznu anténu
Mikrofón
Príručka rýchleho spustenia k zariadeniam nüvi 1490TV
Používanie hlavnej ponuky
➊
➋➌ ➍
➏
➎
➐
➑ ➒ ➓ Ô
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
Sila satelitného signálu GPS.
Stav technológie Bluetooth®.
Dotykom vyberiete režim
používania.
Aktuálny čas. Dotykom zmeníte
nastavenia času.
Stav batérie.
Dotykom vyhľadáte destináciu.
Dotykom zobrazíte mapu.
Dotykom uskutočníte hovor pri
pripojení ku kompatibilnému
mobilnému telefónu.
Dotykom začnete používať funkciu
TV.
Dotykom nastavíte hlasitosť.
Ô
Dotykom začnete používať nástroje.
Nastavenie vášho
zariadenia nüvi
 Varovanie
Tento produkt obsahuje lítium-iónovú
batériu. Ak chcete predísť zraneniam
osôb alebo poškodeniu zariadenia, pri
odchode z vozidla zariadenie vyberte
alebo ju umiestnite mimo dosah
slnečných lúčov.
Namontovanie vášho zariadenia
nüvi
1. Z prísavnej plochy odstráňte fóliu.
Prísavnú plochu umiestnite na sklo.
Prísavkový držiak
Kolíska
2. Zatiahnite páčku dozadu smerom
k čelnému sklu.
Príručka rýchleho spustenia k zariadeniam nüvi 1490TV
➓
3. Upevnite kolísku na rameno prísavnej
plochy.
4. Zapojte napájací kábel do zadnej časti
zariadenia nüvi.
5. Druhý koniec napájacieho kábla
zapojte do napájacej zásuvky vo
vašom vozidle. Ak je vaše zariadenie
pripojené a vozidlo je v prevádzke,
malo by sa automaticky zapnúť.
Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Napájací kábel do vozidla
6. Spodnú časť zariadenia nüvi vložte do
kolísky.
7. Zariadenie nüvi nakláňajte vzad,
kým nezapadne na miesto.
8. Ak chcete rozšíriť dosah signálu,
pripojte externú anténu k prijímaču
dopravných informácií a upevnite ju
na čelné sklo pomocou prísavkových
držiakov.
Vyhľadávanie satelitov
1. Choďte von na otvorené priestranstvo,
kde sa nenachádzajú vysoké budovy
ani stromy.
2. Zapnite zariadenie nüvi.
Vyhľadávanie satelitných signálov môže
trvať niekoľko minút. Paličky
naznačujú silu satelitného signálu. Keď
je aspoň jedna z paličiek zelená, vaše
zariadenie nüvi vyhľadalo satelitné
signály.
Nabíjanie vášho zariadenia nüvi
Skôr, než zariadenie nüvi použijete s
napájaním z batérie, nechajte ho nabíjať
aspoň 4 hodiny.
• Pripojte napájací kábel vo vozidle.
• Pripojte kábel USB.
• Pripojte sieťový adaptér (voliteľné
príslušenstvo).
Príručka rýchleho spustenia k zariadeniam nüvi 1490TV
Používanie tlačidla Power
Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo Power,
čím zobrazíte ďalšie možnosti:
• Dotykom položiek
a
nastavíte
jas displeja.
• Dotykom položky Uzamknúť
obrazovku zabránite neúmyselným
dotykom obrazovky.
• Dotykom položky Vypnúť vypnete
zariadenie nüvi. Zariadenie nüvi
môžete vypnúť aj podržaním tlačidla
Power po dobu 2 sekúnd.
• Ak vaše zariadenie nüvi prestane
fungovať, vynulujte ho stlačením
a podržaním tlačidla Power po
dobu 10 sekúnd.
Vyhľadanie zaujímavých
miest
1. Dotknite sa položky Kam viesť? >
Zaujímavé miesta.
2. Vyberte kategóriu a následne v prípade
potreby podkategóriu.
3. Vyberte cieľové miesto a dotknite sa
položky Choď!.
4. V prípade potreby dotykom položky
Spustiť navigujte po trase.
Ak chcete zadať písmená obsiahnuté v
názve, dotknite sa položky Kam viesť? >
Zaujímavé miesta > Hláskovať názov.
Ak chcete vyhľadať lokalitu v odlišnej
oblasti, dotknite sa položky Kam viesť? >
Blízko.
Príručka rýchleho spustenia k zariadeniam nüvi 1490TV
Sledovanie vašej trasy
Vaša trasa je vyznačená fialovou čiarou.
Počas jazdy vás bude zariadenie nüvi
sprevádzať k vami stanovenému cieľu
pomocou hlasových výziev, šípok a
smerov, ktoré sa nachádzajú na hornej
strane mapy. Ak sa odchýlite od pôvodnej
trasy, zariadenie nüvi prepočíta trasu.
➊ D otykom zobrazíte stranu Ďalšia
odbočka.
➋ D otykom zobrazíte stranu Zoznam
➌
➍
Dotykom a potiahnutím mapy si môžete
prezerať mapu.
➎
Pri jazde na hlavných cestách sa môže
zobraziť ikona rýchlostného obmedzenia.
➏
➐
➊
➑
➐ ➏
➋
➌
➎
➍
➑
odbočiek.
Dotykom položiek
a
približujete a odďaľujete pohľad.
Dotykom zobrazíte počítadlo
kilometrov jazdy.
Dotykom zobrazíte stranu
Kde som?.
Dotykom zmeníte pole údajov.
Dotykom sa vrátite do hlavnej
ponuky.
Dotykom zobrazíte mapu.
Pridanie zastávky
1. Počas navigovania po trase sa dotknite
položky
> Kam viesť?.
2. Vyhľadajte ďalšiu zastávku.
3. Dotknite sa položky Choď!.
Príručka rýchleho spustenia k zariadeniam nüvi 1490TV
4. Dotykom položky Pridať ako
zemepisný bod pridáte zastávku
pred vaším konečným cieľom.
Prejazd cez obchádzku
1. Počas navigovania po trase sa dotknite
položky
.
2. Dotknite sa položky Obchádzka.
Používanie dopravných
informácií FM TMC
Oznam
Vyhrievané okná (s vrstvou kovu) môžu
znižovať výkon prijímača dopravných
informácií.
POZNÁMKA: Spoločnosť Garmin
nenesie zodpovednosť za presnosť
dopravných informácií.
Prijímač dopravných správ o cestnej
premávke FM Traffic Message Channel
(TMC) je súčasťou vybraných balíkov
zariadenia nüvi.
Ak sa majú prijímať dopravné správy,
prijímač informácií o cestnej premávke
a zariadenie nüvi musia byť v dosahu
stanice FM vysielajúcej údaje TMC. Nie
je potrebné aktivovať predplatné, ktoré
je súčasťou FM prijímača informácií
o cestnej premávke. Predplatné sa
aktivuje automaticky potom, ako vaše
zariadenie nüvi rozpozná satelitné signály
pri prijímaní dopravných signálov od
poskytovateľa služby.
Ďalšie informácie nájdete na
lokalite www.garmin.com/traffic
alebo www.garmin.com.
Ak sa vyskytne vážne zdržanie v cestnej
premávke na vašej trase, zatiaľ čo
navigujete, zariadenie nüvi automaticky
prepočíta trasu. Ikona
cestnej
premávky mení farbu, aby naznačila
závažnosť podmienok v cestnej doprave
na vašej trase alebo na ceste, po ktorej
práve idete.
Príručka rýchleho spustenia k zariadeniam nüvi 1490TV
Farba
Popis
Význam
Zelená
Nízka
závažnosť
Tok dopravy
je normálny.
Žltá
Stredná
závažnosť
Cestná
premávka
je mierne
zhustená.
Červená
Vysoká
závažnosť
Cestná
premávka
je výrazne
zhustená.
Šedá
Žiadne
údaje
Údaje sa
neaktuali­
zovali.
Používanie funkcie
handsfree
Ak chcete využívať funkciu handsfree,
musíte so zariadením nüvi spárovať
telefón. Ak ich chcete spárovať a
nadviazať spojenie, vaše zariadenie a
zariadenie nüvi sa musia najskôr zapnúť
a musia sa nachádzať blízko seba.
Párovanie telefónu
1. Zapnite Bluetooth telefónu.
2. Na zariadení nüvi sa dotknite položky
Nástroje > Nastavenia > Bluetooth.
3. Dotknite sa tlačidla pod položkou
Bluetooth a dotknite sa položky
Zapnuté > OK.
4. Dotknite sa tlačidla pod položkou
Telefón.
5. Vyberte svoj telefón a dotknite sa
položky OK.
6. Do telefónu zadajte PIN (1234) pre
zariadenie nüvi.
Vytáčanie čísla
1. V hlavnej ponuke vyberte položky
Telefón > Vytočiť.
2. Zadajte číslo a dotknite sa položky
Vytočiť.
3. Hovor ukončite dotknutím sa položky
> Zložiť.
Prijímanie hovoru
Keď obdržíte hovor, otvorí sa okno
prichádzajúceho hovoru.
• Dotknite sa položky Odpovedať,
aby ste odpovedali na hovor.
Príručka rýchleho spustenia k zariadeniam nüvi 1490TV
• Dotknite sa položky Ignorovať,
aby ste ignorovali hovor a zastavili
zvonenie telefónu.
TIP: Ak chcete dosiahnuť optimálny
príjem, rozložte externé antény do
vzájomne kolmej polohy.
Sledovanie digitálnej
televízie
Výber regiónu a časového pásma
Ak chcete sledovať digitálnu mobilnú
televíziu, zariadenie nüvi sa musí
nachádzať v oblasti pokrytej vysielacím
signálom DVB-T (digitálne vysielanie
videa pre terestriálne zariadenia).
Ďalšie informácie nájdete na adrese
www.dvb.org.
Nastavenie antén
1. Vytiahnite televíznu anténu.
Pozrite si stranu 2.
2. Ak chcete zlepšiť príjem, pripojte
externé antény (súčasť dodávky)
a nastavte ich do vzájomne kolmej
polohy.
POZNÁMKA: Externé antény majú
slúžiť na zlepšenie príjmu televízneho
signálu. Nezvýšia počet dostupných
kanálov.
1. Dotknite sa položiek TV > Možnosť >
Nastavenia TV.
2. Dotknite sa rámčeka pod položkou
Región.
3. Dotknite sa rámčeka pod položkou
Región a vyberte región.
4. Dotknite sa položky OK.
5. Dotknite sa rámčeka pod položkou
Časové pásmo.
6. Vyberte časové pásmo.
POZNÁMKA: Možnosti časových
pásiem zariadenia 1490TV vychádzajú
z greenwichského svetového času.
Vyberte časové pásmo, ktoré je posunuté
o príslušný počet hodín dopredu alebo
dozadu od greenwichského svetového
času. „GMT + 3:00“ bude napríklad
znamenať posun o tri hodiny dopredu
voči greenwichskému svetovému času.
Príručka rýchleho spustenia k zariadeniam nüvi 1490TV
Používanie ponuky TV
7. Dotknite sa položky OK.
8. Dotknite sa položky
.
Vyhľadávanie kanálov
1. Dotykom položiek TV > Možnosti >
Vyhľadávanie kanálov > Vyhľadať
vyhľadajte všetky dostupné kanály
prehľadávaním rozličných frekvencií.
2. Dvojnásobným dotykom tlačidla
zobrazíte stránku TV.
Dotykom tlačidla Zrušiť zastavíte
vyhľadávanie kanálov. Ak sa
vyhľadávanie kanálov nedokončí,
zariadenie nüvi nebude prijímať
žiadne kanály.
Vyhľadávanie špecifických
kanálov
1. Ak poznáte frekvenciu kanálu,
dotknite sa položiek TV > Možnosti >
Vyhľadávanie kanálov > Manuálne
vyhľadávanie.
2. Vyberte frekvenciu.
3. Dvojnásobným dotykom tlačidla
zobrazíte stránku TV.
10
 Varovanie
Nepokúšajte sa televíziu alebo iný
zdroj videa sledovať počas jazdy. Ak sa
nebudete úplne venovať riadeniu vozidla,
môžete spôsobiť usmrtenie, vážne
poranenia alebo škodu na majetku.
Oznam
Kým sa rozhodnete vo vozidle použiť
funkciu televízie, overte si, či to povoľujú
miestne zákony a nariadenia. Zákony
niektorých štátov neumožňujú vodičom
počas jazdy s motorovým vozidlom
sledovať televíziu. Spoločnosť Garmin
nepreberá žiadnu zodpovednosť za
akékoľvek pokuty, priestupky alebo
škody, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku
ustanovení nejakého národného alebo
miestneho zákona alebo právneho
nariadenia v spojitosti s používaním
zariadenia značky Garmin.
Vaše zariadenie nüvi deaktivuje funkciu
TV, ak sa vozidlo pohybuje rýchlosťou
nad 12 km/h.
Príručka rýchleho spustenia k zariadeniam nüvi 1490TV
• Dotykom tlačidla
a
vyberte
kanál.
• Dotykom tlačidla
a
nastavte
hlasitosť.
• Dotykom položky
na mape sa
vráťte do ponuky TV.
• Dotykom položky Skončiť zastavíte
príjem signálu TV.
Intenzita televízneho signálu a systémové
hlásenia sa zobrazujú na stavovej lište v
pravom ľavom rohu obrazovky.
Používanie kamery na
pomoc pri cúvaní
Ak je vo vašom vozidle nainštalovaná
kamera na pomoc pri cúvaní, výstup
z kamery môžete sledovať na zariadení
nüvi 1490TV.
1. Kameru pripojte k zariadeniu nüvi
cez konektor video-in na ľavej strane
zariadenia nüvi. Pozrite si stranu 2.
2. Dotknite sa položky TV.
3. V prípade potreby postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Zabezpečenie vášho
zariadenia nüvi
1. Uistite sa, že sa nachádzate na
bezpečnostnej pozícii a že vaše
zariadenie nüvi prijíma satelitné
signály.
2. Dotknite sa položky Nástroje >
Nastavenia > Bezpečnosť.
3. Dotknite sa tlačidla pod Garmin Lock.
4. Zadajte štvorciferný kód PIN.
5. Dotknite sa položky Nastaviť.
POZNÁMKA: Ak zabudnete svoj kód
PIN a svoju bezpečnostnú pozíciu, musíte
zaslať svoje zariadenie nüvi spoločnosti
Garmin, aby vám ho odomkla. Musíte
odoslať aj platnú registráciu produktu
alebo doklad o kúpe.
Príručka rýchleho spustenia k zariadeniam nüvi 1490TV
11
nüMaps Guarantee™
Ak chcete získať jednu bezplatnú
aktualizáciu mapy (ak je dostupná),
zaregistrujte svoje zariadenie nüvi na
lokalite http://my.garmin.com do 60 dní
od prvého rozpoznania satelitov počas
jazdy pomocou zariadenia nüvi. Na
bezplatnú aktualizáciu mapy nemáte
nárok, ak sa zaregistrujete telefonicky
alebo budete čakať viac ako 60 dní od
prvého rozpoznania satelitov počas
jazdy pomocou zariadenia nüvi.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.garmin.com/numaps.
Garmin®, logo Garmin a nüvi® sú obchodné
známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej
dcérskych spoločností, ktoré sú registrované
v USA a v iných krajinách. Garmin Lock™
a nüMaps Guarantee™ sú obchodné známky
spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych
spoločností. Tieto obchodné známky sa nemôžu
používať bez výslovného súhlasu spoločnosti
Garmin. Značku slova a logo Bluetooth®
vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a každé
použitie tohto slova spoločnosťou Garmin
podlieha licencii. microSD™ je obchodná
známka spoločnosti SanDisk alebo jej dcérskych
spoločností.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o zariadení nüvi
nájdete pod položkou Nástroje >
Pomocník. Najnovšiu verziu
používateľskej príručky prevezmite
z lokality www.garmin.com. Ďalšie
informácie o príslušenstve nájdete
na http://buy.garmin.com alebo
po kontaktovaní predajcu zariadení
značky Garmin.
Február 2010
© 2010 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
190-01109-64 Rev. A
Vytlačené na Tajvane
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising