Garmin | nuvi 205 | Garmin nuvi 205 lynvejledning

Garmin nuvi 205 lynvejledning
nüvi® 205-serien
lynvejledning
til brug med disse nüvi-modeller.
205, 215, 255, 265, 275
November 2008
Delnummer 190-00973-56 Rev. B
Trykt i Taiwan
Din nüvi-enhed
S e guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Tænd/sluk-knap
Skub knappen mod venstre for at tænde eller
slukke for nüvi, skub den mod højre for at låse
skærmen.
Mini-USBstik
microSD™kortstik
Mikrofon
Højttaler
Advarsel: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne
den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.
Før du monterer nüvi, bør du se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter for at få oplysninger om
lovgivning vedrørende forrudemontering.
Garmin® og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre
lande. Garmin Lock™ og nüMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Navnet Bluetooth® og de tilhørende
logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Windows® er et registreret
varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et registreret varemærke
tilhørende Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemærke tilhørende SD Card Association.
nüvi 205-serien lynvejledning
Trin 1: Montering af nüvi
1. Slut bilens strømkabel til på bagsiden af nüvi.
2. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
3. Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud.
Fjern det klare plastik fra sugekoppen. Anbring sugekoppen
i forruden.
4. Drej armen tilbage mod forruden.
5. Placer bunden af din nüvi i holderen.
6. Skub din nüvi tilbage, så den klikker på plads.
7. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt i
bilen. Enheden tænder automatisk, hvis den er tilsluttet, og
bilen er startet.
8. Hvis du benytter en trafikmodtager i Europa, kan du tilslutte
den eksterne antenne til trafikmodtageren og fastgøre den
til forruden med sugekopperne. (Trafikmodtagere følger
med nogle produktpakker i nüvi 205-serien).
Sugekopmontering
Holder
Strømkabel til
køretøj
Trin 2: Konfiguration af nüvi
For at tænde for din nüvi skal du skubbe tænd/sluk-knappen til venstre. Følg
instruktionerne på skærmen. For at slukke for din nüvi skal du skubbe tænd/slukknappen til venstre.
Trin 3: Oprettelse af satellitforbindelse
1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.
2. Tænd for nüvi.
nüvi 205-serien lynvejledning
Lokalisering af satellitter kan tage
nogle få minutter. Bjælkerne
indikerer signalstyrken. Når mindst én af
bjælkerne er grøn, har din nüvi lokaliseret
satellitsignaler. Du kan nu vælge en
destination og navigere til den.
Trin 4: Anvendelse af nüvi
➊ ➋
➎
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➌ ➍
➏
➐➑ ➒
GPS-signalstyrke
Bluetooth®-teknologiens status
(Bluetooth-teknologi er tilgængelig
på nüvi 215, 265 og 275).
Batteristatus
Aktuel tid. Tryk for at ændre
tidsindstillinger.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
➐
➑
➒
Tryk for at foretage opkald, når
der er oprettet forbindelse til en
kompatibel mobiltelefon.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at benytte værktøjer som
f.eks. medieafspillere, indstillinger
og hjælp.
Opladning af nüvi
• Tilslut bilens strømkabel.
• Tilslut en AC-adapter (valgfrit tilbehør).
• Tilslut et USB-kabel (følger med nogle
produktpakker i nüvi 205-serien).
Søgning efter
interessepunkter
1. Tryk på Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori og en underkategori.
3. Vælg en destination, og tryk på Kør!.
Hvis du vil indtaste bogstaver, der
indgår i navnet, skal du trykke på Find >
Interessepunkter > Stav navn.
Hvis du vil søge efter et sted i et andet
område, skal du trykke på Find > Nær.
nüvi 205-serien lynvejledning
Sådan følger du din rute
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Mens du kører, guider nüvi dig til din
destination vha. stemmemeddelelser, pile
på kortet samt retningsangivelser øverst på
kortet. Hvis du afviger fra den oprindelige
rute, beregner nüvi ruten igen og giver nye
anvisninger.
➊ Tryk for at åbne
• Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje.
• Tryk og træk kortet for at se et andet
område af kortet.
• Tryk på
for at zoome ind, og tryk på
for at zoome ud.
• Tryk på Menu for at vende tilbage til
siden Menu.
➊
➋
siden Næste sving.
➋ Tryk for at åbne
siden Drejliste.
➍
➌
➌ Tryk for at se
triptælleren.
nüvi 205-serien lynvejledning
➍ Tryk for at se siden
Hvor er jeg? Tilføjelse af et stop
oplysninger.
Når du modtager trafikoplysninger, vises et
trafikikon i det øverste venstre hjørne
af siden Kort. Trafikikonet skifter farve, alt
efter hvor slem trafikken er på din rute eller
den vej, du aktuelt kører på.
I Nordamerika kan du få positionsrelevante
reklamer og kuponer, hvis din nüvi-pakke
indeholder en trafikmodtager. Tryk på
reklamen på skærmen for at søge efter det
nærmeste sted, som er knyttet til denne
Valg af en omvej
reklame. Se i brugervejledningen for at få
1. Under navigation skal du trykke på Menu.
yderligere oplysninger.
1. Under navigation skal du trykke på Menu
> Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du
vil tilføje dette stop før din endelige
destination. Tryk på Indsæt som ny
destination for at gøre dette til din nye
endelige destination.
2. Tryk på Omvej.
Brug af FM TMCtrafikmodtager
FM TMC-trafikmodtageren følger med
nogle produktpakker i nüvi 205-serien.
Hvis din nüvi har forbindelse til
trafikmodtageren, som er forbundet til
køretøjets strømforsyning, og du befinder
dig inden for modtageområdet, kan din
nüvi modtage oplysninger om trafikken.
Besøg www.garmin.com/traffic eller
www.garmin.com for at få flere
advarsel: Forsøg ikke at skrive
kuponkoderne ned under kørsel.
Sådan undgår du trafik på
ruten
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på Trafik på ruten.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt at få
vist andre trafikforsinkelser på ruten.
4. Tryk på Undgå for at undgå
trafikforsinkelsen.
nüvi 205-serien lynvejledning
Bemærk: Du behøver ikke at aktivere
det abonnement, som følger med FMtrafikmodtageren (hvis et sådant fulgte
med). Abonnementet aktiveres automatisk,
efter din nüvi har opfanget satellitsignaler,
mens den modtager trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen.
Brug af håndfri funktioner
Trådløs Bluetooth-teknologi er tilgængelig
på nüvi 215, 265 og 275.
Håndfri telefonfunktioner kan kun benyttes,
hvis din nüvi og din mobiltelefon er
udstyret med trådløs Bluetooth-teknologi.
Afhængigt af din telefon er nogle håndfri
telefonfunktioner ikke tilgængelige på din
nüvi. Før du kan bruge håndfri funktioner,
skal du parre din telefon med din nüvi.
Parring af din telefon
1. Kontroller, at din telefon er kompatibel
med din nüvi (www.garmin.com
/bluetooth).
2. Fra siden Menu skal du vælge Værktøjer
> Indstillinger > Bluetooth. Tryk på
knappen under Tilslutninger.
3 Vælg Tilføj enhed.
nüvi 205-serien lynvejledning
4. Aktiver Bluetooth-komponenten i din
telefon, og aktiver tilstanden Find
mig/Kan findes/Synlig. Disse indstillinger
kan findes i menuerne Bluetooth,
Connections (Forbindelser) eller Handsfree (Håndfri).
5. Vælg OK på din nüvi.
6. Vælg din telefon, og tryk på OK.
7. Indtast Bluetooth-PIN-koden (1234) til din
nüvi på telefonen.
Opkald til et nummer
1. Vælg Telefon > Ring op.
2. Tast nummeret, og vælg Ring op.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du
trykke på
> Afslut opkald.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes vinduet
Indgående opkald. Vælg Besvar for at
besvare opkaldet. Vælg Ignorer for at
ignorere opkaldet og få telefonen til at
holde op med at ringe.
Indlæsning af filer på nüvi
1. Isæt et microSD-kort (ekstraudstyr).
2. Tilslut USB-kablet (følger med nogle
produktpakker i nüvi 205-serien).
3. Overfør filer til din nüvi.
4. Udtag og afbryd USB-kablet.
Beskyttelse af din nüvi
1. Sørg for, at du er på sikkerhedsstedet, og
at din nüvi modtager satellitsignaler.
2. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
3. Tryk på knappen under Garmin Lock.
4. Indtast en firecifret PIN-kode.
5. Tryk på Indstil.
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis opdatering
af kort ved at registrere din nüvi på
http://my.garmin.com senest 60 dage,
efter du har fundet satellitter. Du er ikke
berettiget til gratis opdatering af kort,
hvis du registrerer via telefon eller venter
længere end 60 dage, efter første gang
din nüvi finder en satellit. Der er flere
oplysninger på www.garmin.com/numaps.
Nulstilling af nüvi
Afhængigt af hvilken nüvi-model du har,
kan du nulstille din nüvi ved at trykke på
RESET-knappen i bunden af enheden.
Advarsel: Nulstil ikke nüvi med en
kuglepen eller en anden skarp genstand, da
dette kan beskadige enheden eller batteriet.
Hvis der ikke er en RESET-knap på din
nüvi, skal du skubbe tænd/sluk-knappen
hen i tænd/sluk-position og holde den der i
8 sekunder.
Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger om nüvi
ved at vælge Værktøjer > Hjælp. Du
kan downloade den nyeste version af
brugervejledningen fra www.garmin.com.
Du kan få yderligere oplysninger om
tilbehør på http://buy.garmin.com eller ved
at kontakte din Garmin-forhandler.
nüvi 205-serien lynvejledning
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising