Garmin | nuvi 2340LMT, Western Europe | Garmin nuvi 2340LMT, Western Europe Stručný návod k obsluze

Garmin nuvi 2340LMT, Western Europe Stručný návod k obsluze
Řada nüvi 2300
®
stručný návod k obsluze
určeno pro použití s těmito modely nüvi:
2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370
Začínáme
 VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní
informace a informace o výrobku vložený
v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Napájecí kabely
U většiny modelů je zařízení dodáváno se
dvěma napájecími kabely. Každý konektor
se umístí do jednoho odpovídajícího
portu.
•
Používáte-li své zařízení poprvé, proveďte
následující úkony.
1. Nainstalujte zařízení (strana 3).
2. Připojte zařízení k napájecímu kabelu
vozidla. (strana 4).
3. Proveďte registraci zařízení (strana 5).
4. Vyhledejte aktualizace.
• Aktualizace softwaru (strana 5).
• Bezplatná aktualizace map
(strana 6).
5. Stáhněte si kompletní návod k obsluze
(strana 6).
2
•
Pomocí napájecího kabelu do vozidla
➊ připojíte držák k napájecí zásuvce
ve vozidle. Napájecí kabel do vozidla
je vybaven pravoúhlým konektorem.
Pomocí kabelu micro-USB ➋
připojíte zařízení k počítači. Písmeno
„B“ je vyryto na vrcholu kabelu
micro-USB.
➊
➋
Řada nüvi 2300 Stručný návod k obsluze
Instalace zařízení
Upozornění
Dříve než zařízení nainstalujete,
v průvodci Důležité bezpečnostní
informace a informace o výrobku si
přečtete poučení o zákonech platných
pro montáž zařízení na čelní sklo.
1. Z přísavného držáku odstraňte čirý
plastový kryt.
2. Čelní sklo a přísavný držák očistěte a
vysušte hladkou tkaninou.
3. Přitiskněte přísavný držák na čelní
sklo.
4. Současně otočte páčku dozadu
směrem k čelnímu sklu.
5. Zatlačte držák ➊ do úchytu na
přísavném držáku ➋.
Řada nüvi 2300 Stručný návod k obsluze
➊
➋
6. Spodní část zařízení upevněte do
držáku.
7. Naklánějte zařízení zpět, dokud
nezapadne na své místo.
3
Připojení zařízení
k napájecímu kabelu
vozidla
 VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou
baterii. Abyste zabránili možnému
ublížení na zdraví či poškození výrobku
způsobenému vystavením baterie vlivu
nadměrného tepla, zařízení při opuštění
vozidla vyjměte, popřípadě jej uložte
mimo dosah slunečního záření.
3. Jestliže používáte přijímač dopravních
informací v Evropě, připojte
k přijímači dopravních informací
externí anténu a upevněte ji pomocí
přísavných držáků na čelní sklo.
Po připojení zařízení k napájecímu
kabelu do automobilu by se mělo
odehrát následující.
•
•
Než začnete zařízení používat v provozu
na baterie, nabijte je.
1. Napájecí kabel vozidla zapojte do
konektoru mini-USB ➊ na držáku.
➊
•
Zařízení se zapne.
Zařízení získá satelitní signály.
pruhů
Je-li alespoň jeden z
zelený, zařízení má přístup
k satelitním signálům.
POZNÁMKA: Zařízení bude
možná potřebovat nezastíněný
výhled na oblohu pro vyhledání
satelitních signálů.
Během jízdy se bude zařízení
na stavovém řádku
nabíjet.
ukazuje stav interní baterie.
2. Druhý konec napájecího kabelu
vozidla zapojte do elektrické zásuvky
ve vozidle.
4
Řada nüvi 2300 Stručný návod k obsluze
O aplikaci méAktualizace
Aplikaci méAktualizace můžete použít
pro registraci svého zařízení, vyhledávání
aktualizací softwaru a map, přístupu
k návodům, kontaktování zákaznické
podpory atd.
Nastavení aplikace méAktualizace
1. Připojte kabel micro-USB ➊ k portu
micro-USB na ➋ zařízení (strana 2).
➋
➊
2. Připojte kabel micro-USB do portu
rozhraní USB v počítači.
3. Dvojím kliknutím na ikonu
otevřete webovou stránku aplikace
méAktualizace.
POZNÁMKA: Pokud se ikona
nezobrazí, nebo pracujete-li v systému
Windows® 7 nebo s počítačem Mac®,
Řada nüvi 2300 Stručný návod k obsluze
přejděte na webovou stránku
www.garmin.com/dashboard.
4. Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Registrace zařízení
1. V aplikaci méAktualizace klikněte
na možnost Zaregistrovat nyní.
2. Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
3. Uschovejte originál účtenky nebo její
fotokopii na bezpečném místě.
Aktualizace softwaru
1. Otevřete aplikaci méAktualizace
(strana 5).
2. Proveďte registraci zařízení (strana 5).
3. Pod položkou Aktualizace softwaru
klikněte na možnost Aktualizovat
nyní.
4. Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Služba nüMaps Guarantee™
Vaše zařízení má nárok na bezplatnou
aktualizaci map během 60 dnů od vyhle­
dání satelitních signálů pomocí přístroje
nüvi během jízdy. Nárok na bezplatnou
5
aktualizaci mapy ztrácíte při registraci po 5. Kliknutím na ikonu
telefonu nebo pokud promeškáte 60denní
do počítače.
lhůtu od prvního vyhledávání satelitních
signálů pomocí přístroje nüvi během jízdy. Přehled zařízení
Další informace naleznete na webové
stránce www.garmin.com/numaps.
➊
Aktualizace map
1. Otevřete aplikaci méAktualizace
(strana 5).
2. Proveďte registraci zařízení (strana 5).
3. Pod položkou Aktualizace map klik­
něte na možnost Aktualizovat nyní.
4. Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Stahování návodu k obsluze
Návod k obsluze zařízení je k dispozici na
webové stránce společnosti Garmin.
1. Otevřete aplikaci méAktualizace
(strana 5).
2. Proveďte registraci zařízení (strana 5).
3. Klikněte na možnost Návody.
Zobrazí se seznam návodů
k produktům v několika jazycích.
4. Klikněte na možnost Stáhnout vedle
požadovaného návodu.
6
uložíte soubor
➋
➊ Tlačítko Napájení
➋ Slot pro paměťovou
™
kartu microSD
Používání tlačítka Napájení
Chcete-li zobrazit další možnosti,
stiskněte a rychle uvolněte tlačítko
Napájení.
• Jas obrazovky nastavíte stisknutím
a přetažením posuvného řádku.
• Stisknutím možnosti Uzamknout
zabráníte náhodným stisknutím
obrazovky (pouze nüvi 2360).
Řada nüvi 2300 Stručný návod k obsluze
•
•
•
Stisknutím možnosti Vypnout
zařízení vypnete.
Zařízení restartujete stisknutím a
podržením tlačítka Napájení.
Stisknutím a rychlým uvolněním
tlačítka Napájení opustíte menu.
O bodech zájmů
Podrobné mapy, které jsou nahrány
v zařízení, obsahují body zájmu, jako
jsou restaurace, hotely a autoservisy.
Nalezení bodu zájmu podle
kategorie
1. V hlavním menu stiskněte možnost
Kam vést? > Body zájmu.
2. Vyberte kategorii.
3. V případě potřeby vyberte
podkategorii.
4. Vyberte cíl.
5. Stiskněte možnost Jet!.
Řada nüvi 2300 Stručný návod k obsluze
Stisknutím ikony
> Uložit na
této stránce uložíte pozici do složky
Oblíbené v zařízení. Používejte
složku Oblíbené pro ukládání pozice
svého pracoviště, domova a dalších
obvyklých cílů.
6. V případě potřeby vyberte možnost.
• Stiskněte možnost Jízda pro
výpočet trasy, kterou budete
navigovat při jízdě.
• Stiskněte možnost Chůze pro
výpočet trasy, kterou budete
navigovat při chůzi.
• Stiskněte možnost Veřejná
doprava pro výpočet trasy, která
kombinuje veřejnou dopravu a
chůzi.
POZNÁMKA: Pro navigaci
s využitím veřejné dopravy musí
být v zařízení načteny mapy
cityXplorer™. Chcete-li si zakoupit
mapy cityXplorer, přejděte na web
www.garmin.com.
7
Používání hlavního menu
➊
➋
•
•
•
•
•
•
•
•
8
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
Stisknutím možnosti ➊ vyberete
režim přepravy.
Stisknutím možnosti ➋ vyhledáte cíl.
Stisknutím možnosti ➌ zobrazíte
mapu.
Stisknutím možnosti ➍ ukončíte trasu.
Stisknutím možnosti ➎ zvolíte
objížďku trasy.
Jste-li připojeni ke kompatibilnímu
mobilnímu telefonu, lze u některých
modelů stisknutím možnosti ➏
uskutečnit hovor.
Další informace naleznete na adrese
www.garmin.com/bluetooth.
Stisknutím možnosti ➐ nastavíte
hlasitost.
Stisknutím možnosti ➑ otevřete menu
nástrojů a nastavení.
Vaše trasa na mapě
Upozornění
Funkce ikony Rychlostní limit slouží
pouze pro informaci a nenahrazuje
odpovědnost řidiče při nedodržení
rychlostních limitů uvedených na
značkách a bezpečné jízdy za každých
okolností. Společnost Garmin nepřejímá
žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní
pokuty nebo soudní předvolání, která
můžete obdržet z důvodu nedodržování
platných dopravních předpisů a značek.
➊
➍
➋
➌
➏ ➐
➑ ➒
➎
Vaše trasa je na mapě vyznačena
purpurovou čárou. Pokud z původní trasy
sjedete, zařízení trasu přepočítá. Pokud
cestujete po hlavních silnicích, může se
objevit ikona Rychlostní limit.
Řada nüvi 2300 Stručný návod k obsluze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stisknutím možnosti ➊ zobrazíte
další odbočku. Je-li k dispozici náhled
křižovatky, objeví se stránka se
zobrazením křižovatky.
Stisknutím možnosti ➋ zobrazíte
seznam odboček.
Stisknutím možnosti ➌ provedete
zvětšení a zmenšení.
Stisknutím možnosti ➍ se vrátíte do
hlavního menu.
Chcete-li se vrátit do hlavního menu,
stiskněte a podržte tuto možnost na
libovolné obrazovce.
Stisknutím možnosti ➎ změníte
datové pole.
Stisknutím možnosti ➏ zobrazíte
stránku Kde se nacházím?.
Stisknutím a přetažením možnosti ➐
zobrazíte jinou oblast mapy.
Stisknutím možnosti ➑ zobrazíte
trasový počítač.
Stisknutím možnosti ➒ změníte
rychlostní limit, pokud ikona
Rychlostní limit zobrazená na mapě
neobsahuje správné informace.
Řada nüvi 2300 Stručný návod k obsluze
Používání funkce myTrends
Pokud máte během jízdy zařízení
zapnuto, funkce myTrends™ shromažďuje
informace, které umožňují zařízení
předpovídat, kdy cestujete do svého
obvyklého cíle, např. na pracoviště
nebo domů. Pokud je funkce myTrends
aktivována, cíl a odhadovaná doba cesty
se zobrazí na ukazateli navigace na mapě.
Funkce myTrends funguje pouze pro
pozice, které máte uloženy ve složce
Oblíbené (strana 7).
Pokud se informace funkce myTrends
zobrazí na ukazateli navigace,
zobrazíte stisknutím ukazatele
navigace informace o trase.
9
O režimech přepravy
Režim Automobil
Režim Chodec
Trasy jsou v závislosti na režimu přepravy
vypočítávány odlišně.
Například v režimu Automobil je
odhadovaná doba příjezdu vypočítávána
pomocí rychlostního limitu pro silnice na
trase. V režimu Chodec se odhadovaná
doba příjezdu vypočítává podle rychlosti
chůze.
Změna režimu přepravy
1. Stiskněte ikonu režimu přepravy
v hlavním menu.
2. Vyberte režim.
3. Stiskněte možnost Uložit.
10
O dopravě
UPOZORNĚNÍ
Společnost Garmin není odpovědná za
přesnost nebo aktuálnost dopravních
informací.
Některé modely mohou přijímat obsah
dopravních informací z přijímače
dopravních informací FM (TMC).
Předplatné dopravních informací FM
TMC je aktivováno automaticky a
nevyžaduje pro aktivaci zakoupení
dalšího předplatného. Přijímač dopravních
informací FM TMC je integrovaný
do napájecího kabelu vozidla, který je
součástí balení.
Další informace o přijímačích dopravních
informací a oblastech pokrytí naleznete na
webové stránce www.garmin.com/traffic.
Řada nüvi 2300 Stručný návod k obsluze
Ruční nastavení vyhnutí se husté
dopravě na trase
1. Na mapě stiskněte ikonu .
2. Stiskněte možnost Doprava na trase.
3. V případě potřeby stisknutím šipek
zobrazíte další zpoždění na trase.
4. Stiskněte možnost Vyhnout se.
Zobrazení mapy dopravy
Mapa dopravy zobrazuje barevně
rozlišený dopravní ruch a zpoždění na
blízkých silnicích.
1. Na mapě stiskněte ikonu .
2. Stisknutím možnosti Mapa dopravy
zobrazíte mapu s dopravními
událostmi.
Řada nüvi 2300 Stručný návod k obsluze
Párování telefonu
U některých modelů zařízení nüvi je
k dispozici volání pomocí sady handsfree.
Před pokusem o spárování musí být
telefon i zařízení zapnuty a vzdáleny
nanejvýš 10 m (33 stop) od sebe.
1. Na svém telefonu povolte součást
Bluetooth®.
2. Stiskněte možnost Nástroje >
Nastavení > Bluetooth.
3. Stiskněte možnost Bluetooth >
Zapnuto > Uložit.
4. Stiskněte možnost Přidat telefon >
OK.
5. Vyberte svůj telefon a stiskněte
tlačítko OK.
6. V telefonu zadejte kód PIN pro
technologii Bluetooth (1234)
vašeho zařízení.
11
Získejte další informace
Další informace o tomto produktu
naleznete na webové stránce společnosti
Garmin.
•
•
•
Přejděte na webovou stránku
www.garmin.com/ontheroad.
Chcete-li zakoupit příslušenství,
přejděte na webovou stránku
http://buy.garmin.com.
Stiskněte možnost Nástroje >
Nápověda.
Kontaktování zákaznické
podpory společnosti
Garmin
Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte
zákaznickou podporu společnosti
Garmin:
• Na území USA navštivte webovou
stránku www.garmin.com/support
nebo kontaktujte společnost
Garmin USA telefonicky na
čísle (800) 800.1020.
• Na území Velké Británie kontaktujte
společnost Garmin (Europe) Ltd.
Duben 2011
•
telefonicky na čísle 0808 2380000.
V Evropě navštivte webovou
stránku www.garmin.com/support
a pro informace o podpoře ve
vaší zemi klikněte na možnost
Contact Support nebo
společnost Garmin (Europe) Ltd.
kontaktujte na telefonním čísle
+44 (0) 870.8501241.
Garmin®, logo společnosti Garmin a nüvi® jsou
obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA
a dalších zemích. cityXplorer™, myTrends™
a nüMaps Guarantee™ jsou obchodní značky
společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných
společností. Tyto obchodní značky nelze používat
bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití
tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci.
Mac® je obchodní značka společnosti Apple
Computer, Inc. registrovaná ve Spojených státech
a dalších zemích.
© 2010-2011 Garmin Ltd. nebo její
dceřiné společnosti
Číslo výrobku 190-01251-61 Rev. C
Vytištěno na Tchaj-wanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising