Garmin | nuvi 2340LMT, Western Europe | Garmin nuvi 2340LMT, Western Europe Snabbstartshandbok

Garmin nuvi 2340LMT, Western Europe Snabbstartshandbok
nüvi 2300-serien
®
snabbstartshandbok
för användning med dessa nüvi-modeller:
2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370
Komma igång
 VARNING
Läs guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen för viktig
information om produkten och säkerhet.
När du använder enheten första gången
behöver du utföra följande åtgärder.
1. Montera enheten (sidan 2).
2. Anslut enheten till fordonsströmmen
(sidan 3).
3. Registrera enheten (sidan 5).
4. Kontrollera om det finns
uppdateringar.
• Programvaruuppdateringar
(sidan 5).
• Gratis kartuppdatering (sidan 6).
5. Ladda ned hela användarhandboken
(sidan 6).
2
Strömkablar
På de flesta modeller levereras enheten
med två strömkablar. Varje kontakt passar
endast in i respektive tillhörande port.
•
•
Fästet ansluts till fordonsströmmen
med 12 V-strömkabeln ➊. 12
V-strömkabeln har en högervinklad
anslutning.
Enheten ansluts till datorn med en
mikro-USB-kabel ➋. Ett “B” är
inristat högst upp på mikro-USBkabeln.
➊
➋
nüvi 2300-serien Snabbstartshandbok
Montera enheten
Meddelande
Innan du monterar enheten läser
du i guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation för information
om lagar som gäller för montering på
vindruta.
1. Ta bort plasthöljet från
sugkoppsfästet.
2. Rengör och torka framrutan samt
sugkoppsfästet med en luddfri trasa.
3. Tryck dit sugkoppen på vindrutan.
4. Medan du trycker för du spaken bakåt
mot vindrutan.
5. Sätt fast monteringsfästet ➊ på
sugkoppsarmen ➋.
nüvi 2300-serien Snabbstartshandbok
➊
➋
6. Placera underkanten av enheten i
monteringsfästet.
7. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
3
Ansluta enheten till
fordonsström
 VARNING
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att minska risken
för skador på person eller produkt som
orsakas av att batteriet utsätts för extrem
värme ska du ta bort enheten från bilen
när du går ut eller förvara den skyddad
från direkt solljus.
3. Om du använder en trafikmottagare
i Europa ansluter du den externa
antennen till trafikmottagaren och
fäster den ordentligt på vindrutan
med sugfästena.
Efter det att enheten har anslutits till
fordonsström inträffar följande.
•
•
Ladda enheten innan du använder den på
batteri.
1. Sätt in fordonsströmkabeln i miniUSB-anslutningen ➊ på fästet.
•
➊
Enheten slås på.
Enheten hämtar satellitsignaler.
När minst en av
staplarna
är grön har enheten hämtat
satellitsignaler.
OBS! Det kan vara så att enheten
behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler.
Enheten laddas medan du kör.
i statusstapeln visas status
för det interna batteriet.
2. Anslut den andra änden av
12 volts strömkabeln för fordon
till en strömkontakt i bilen.
4
nüvi 2300-serien Snabbstartshandbok
Om Hem
Använd Hem för att registrera din enhet,
kontrollera om det finns programvaruoch kartuppdateringar, få åtkomst till
produkthandböcker och produktsupport
m.m.
Ställa in Hem
1. Anslut mikro-USB-kabeln ➊ till
mikro-USB-porten ➋ på enheten
(sidan 2).
➋
➊
2. Anslut mikro-USB-kabeln till USBporten på datorn.
3. Dubbelklicka på
för att öppna
webbsidan för Hem.
OBS! Om
inte visas, eller om
du använder Windows® 7 eller en
Mac®-dator, gå till www.garmin.com
/dashboard.
nüvi 2300-serien Snabbstartshandbok
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Registrera enheten
1. Från Hem klickar du på Registrera
nu.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
3. Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
Uppdatera programvaran
1. Öppna Hem (sidan 5).
2. Registrera enheten (sidan 5).
3. Under Programvaruuppdateringar
klickar du på Uppdatera nu.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
nüMaps Guarantee™
Enheten får hämta en kostnadsfri
kartuppdatering inom 60 dagar från det
att den har hämtat satelliter när du har kör
med din nüvi-enhet. Om du registrerar
över telefon eller väntar längre än
60 dagar efter att du börjat hämta satelliter
när du kör med nüvi-enheten är du inte
längre berättigad till den kostnadsfria
kartuppdateringen. Mer information finns
på www.garmin.com/numaps.
5
Uppdatera kartor
1. Öppna Hem (sidan 5).
2. Registrera enheten (sidan 5).
3. Under Kartuppdateringar klickar
du på Uppdatera nu.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Ladda ned användarhandboken
Användarhandboken till enheten finns
på Garmins hemsida.
1. Öppna Hem (sidan 5).
2. Registrera enheten (sidan 5).
3. Klicka på Handböcker.
En lista över produkthandböcker
på flera olika språk visas.
4. Klicka på Hämta bredvid den
handbok du vill ha.
5. Klicka på
för att spara filen
på din dator.
6
Översikt över enheten
➊
➋
➊ Ström-knapp
™
➋ microSD -kortplats
Använda strömknappen
Tryck på knappen Ström och släpp
snabbt upp den för att visa fler
alternativ.
• Tryck på och dra rullningslisten
när du vill justera skärmens
ljusstyrka.
• Tryck på Lås för att förhindra
oavsiktliga skärmtryckningar
(Endast nüvi 2360).
nüvi 2300-serien Snabbstartshandbok
•
•
•
Stäng av enheten genom att trycka
på Stäng av.
Tryck på och håll ned knappen
Ström för att återställa enheten.
Tryck på knappen Ström och
släpp snabbt upp den så stängs
menyn.
Om Intressanta platser
De detaljerade kartorna i enheten
innehåller intressanta platser, t.ex.
restauranger, hotell och automatiska
tjänster.
Söka efter en intressant plats
efter kategori
1. På huvudmenyn trycker du på Vart? >
Intressant plats.
2. Välj en kategori.
3. Om det behövs väljer du en
underkategori.
4. Välj en destination.
5. Tryck på Kör!.
nüvi 2300-serien Snabbstartshandbok
Du kan trycka på
> Spara på den
här sidan för att spara platsen i en
Favoriter-mapp på enheten. Använd
Favoriter-mappen för att spara platsen
för din arbetsplats, ditt hem och andra
vanliga destinationer.
6. Vid behov, välj ett alternativ.
• Tryck på Kör om du vill beräkna
en rutt som du navigerar vid
körning.
• Tryck på Gång om du vill beräkna
en rutt som du navigerar längs
till fots.
• Tryck på Kollektivtrafik om
du vill beräkna en rutt som
kombinerar kollektivtrafik och
gång.
OBS! Du måste ha hämtat
hem cityXplorer™-kartor för
att navigera med hjälp av
kollektivtrafik. Köp cityXplorerkartor på www.garmin.com.
7
Använda huvudmenyn
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Tryck här ➊ om du vill välja ett
transportläge.
Tryck här ➋ när du vill hitta en
destination.
Tryck här ➌ om du vill visa kartan.
Tryck här ➍ om du vill avbryta en rutt.
Tryck här ➎ om du vill göra en
avstickare från en rutt.
På vissa modeller trycker du på ➏
om du vill ringa ett samtal när du är
ansluten till en kompatibel mobiltelefon.
Mer information finns på
www.garmin.com/bluetooth.
Tryck här ➐ om du vill justera volymen.
Tryck här ➑ om du vill öppna menyn
med verktyg och inställningar.
Din rutt på kartan
meddelande
Fartbegränsningsikonen är endast avsedd
som information och ersätter inte förarens
ansvar att följa hastighetsbegränsningar
och hela tiden köra på ett säkert sätt.
Garmin ansvarar inte för några trafikböter
eller stämningar som du kan få genom
att inte följa alla gällande trafiklagar och
skyltar.
➊
➍
➋
➌
➏ ➐
➑ ➒
➎
Rutten markeras med en magentafärgad
linje på kartan. Om du avviker från den
ursprungliga rutten beräknar enheten om
rutten. En hastighetsbegränsningsikon kan
visas om du kör på huvudvägar.
nüvi 2300-serien Snabbstartshandbok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tryck här ➊ för att visa nästa sväng.
Om det finns en vy över korsningar
visas sidan för trafikplatsvy.
Tryck här ➋ om du vill visa
svänglistan.
Tryck här ➌ om du vill zooma in
eller ut.
Tryck här ➍ om du vill gå tillbaka
till huvudmenyn.
Håll ned knappen från vilken
skärm som helst för att återgå till
huvudmenyn.
Tryck här ➎ om du vill ändra
datafältet.
Tryck här ➏ om du vill visa Var är
jag? Var är jag?.
Tryck här och dra ➐ om du vill visa
ett annat område av kartan.
Tryck här ➑ om du vill visa
färddatorn.
Tryck här ➒ om du vill ändra
hastighetsbegränsningen om den
hastighetsbegränsningsikon som
visas på kartan är felaktig.
nüvi 2300-serien Snabbstartshandbok
Använda myTrends
När du kör med enheten påslagen samlar
myTrends™ in information som gör att
enheten kan förutsäga om du färdas till
en vanlig destination, som exempelvis
din arbetsplats eller ditt hem. När
myTrends är aktiverad visas destination
och beräknad restid i navigeringsstapeln
på kartan.
myTrends fungerar endast för platser som
har sparats som Favoriter (sidan 7).
När myTrends-information visas
i navigeringsstapeln trycker du på
navigeringsstapeln om du vill visa
ruttinformation.
9
Om transportlägena
Personbilsläge
Fotgängarläge
Rutterna beräknas olika beroende på ditt
transportläge.
I personbilsläget beräknas t.ex. den
beräknade ankomsttiden med hjälp av
hastighetsbegränsningen på vägarna
på rutten. Fotgängarläget beräknar
ankomsttid beräknat på gånghastighet.
Byta transportläge
1. Tryck på transportlägesikonen
på huvudmenyn.
2. Välj ett läge.
3. Tryck på Spara.
10
Om trafik
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för riktigheten eller
lämpligheten i trafikinformationen.
Vissa modeller kan ta emot
trafikinnehåll från FM-TMC (FM
Traffic Message Channel). FM TMCtrafikprenumerationen aktiveras
automatiskt och kräver inte inköp av
en extra prenumeration för att aktiveras.
FM TMC-trafikinformationsmottagaren
är integrerad i fordonets strömkabel som
medföljer i förpackningen.
Mer information om trafikinformations­
mottagare och täckningsområden finns
på www.garmin.com/traffic.
nüvi 2300-serien Snabbstartshandbok
Undvika trafik längs rutten
manuellt
1. På kartan trycker du på
.
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Om det behövs trycker du på pilarna
för att visa övriga trafikfördröjningar
på rutten.
4. Tryck på Undvik.
Visa trafikkartan
På trafikkartan visas färgkodade
trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1. Aktivera Bluetooth®-komponenten på
telefonen.
2. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
3. Tryck på Bluetooth > Aktiverad >
Spara.
4. Tryck på Lägg till Telefon > OK.
5. Välj telefonen och tryck sedan på OK.
6. Ange Bluetooth-PIN-koden (1234) för
enheten i din mobiltelefon.
1. På kartan trycker du på
.
2. Tryck på Trafikkarta om du vill visa
trafikproblemen på en karta.
Para ihop telefonen
Handsfree-uppringning är tillgänglig på
vissa nüvi-modeller. Innan du kan para
ihop måste telefonen och enheten vara
påslagna och finnas inom 10 m (33 fot)
avstånd från varandra.
nüvi 2300-serien Snabbstartshandbok
11
Mer information
•
Du hittar mer information om produkten
på Garmins webbplats.
•
•
•
Gå till www.garmin.com/ontheroad.
Gå till http://buy.garmin.com för att
köpa tillbehör.
Tryck på Verktyg > Hjälp.
Kontakta Garmins
produktsupport
Kontakta Garmins produktsupport om du
har frågor om produkten:
•
•
I USA, gå till www.garmin.com
/support, eller ring Garmin USA
på (800) 800 1020.
I Storbritannien ringer du Garmin
(Europe) Ltd. på 0808 2380000.
April 2011
I Europa går du till www.garmin
.com/support och klickar på
Contact Support för inhemsk
supportinformation, eller kontakta
Garmin (Europe) Ltd. per telefon
på +44 (0) 870 8501241.
Garmin®, Garmins logotyp och nüvi® är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra
länder. cityXplorer™, myTrends™ och nüMaps
Guarantee™ är varumärken som tillhör Garmin
Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena
får inte användas utan Garmins uttryckliga
tillstånd. Bluetooth®-märket och logotyperna
ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av
sådana märken av Garmin är licensierad. Mac®
är ett registrerat varumärke som tillhör Apple
Computer, Inc., i USA och andra länder.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag
Artikelnummer 190-01251-59 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising