Garmin | nuvi 2340LMT, Western Europe | Garmin nuvi 2340LMT, Western Europe Príručka rýchleho spustenia

Garmin nuvi 2340LMT, Western Europe Príručka rýchleho spustenia
nüvi séria 2300
®
príručka rýchleho spustenia
na použitie s nasledujúcimi modelmi zariadenia nüvi:
2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370
Začíname pracovať
 UPOZORNENIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie
o bezpečnosti a produkte v balení s
produktom, kde nájdete varovania spojené
s produktom a iné dôležité informácie.
Napájacie káble
Pri väčšine modelov sa zariadenie
dodáva s dvoma napájacími káblami.
Každý konektor je možné pripojiť iba do
zodpovedajúceho portu.
•
Pri prvom použití zariadenia vykonajte
nasledovné úlohy.
1. Upevnite zariadenie (strana 3).
2. Pripojte zariadenie k zdroju napájania
vo vozidle (strana 4).
3. Zaregistrujte zariadenie (strana 5).
4. Skontrolujte aktualizácie.
• Aktualizácie softvéru (strana 5).
• Bezplatná aktualizácia máp
(strana 6).
5. Prevezmite kompletnú používateľskú
príručku (strana 6).
2
•
Napájací kábel do vozidla ➊ pripája
držiak k zdroju napájania vo vozidle.
Napájací kábel do vozidla má
pravouhlý konektor.
Kábel micro-USB ➋ pripája zariadenie
k počítaču. Na koncovke kábla microUSB je napísané písmeno „B“.
➊
➋
Séria nüvi 2300 Príručka rýchleho spustenia
Pripevnenie zariadenia
Oznam
Pred inštaláciou zariadenia si pozrite
príručku Dôležité informácie o bezpečnosti
a produkte, kde nájdete informácie o
zákonoch usmerňujúcich montáž na čelné
sklo.
1. Z prísavnej plochy odstráňte fóliu.
2. Vyčistite a vysušte svoje čelné sklo a
prísavnú plochu pomocou handričky,
ktorá nepúšťa vlákna.
3. Pritlačte prísavkový držiak k čelnému
sklu.
4. Zároveň s pritlačením zatiahnite páčku
dozadu smerom k čelnému sklu.
5. Držiak ➊ upevnite na rameno
prísavnej plochy ➋.
Séria nüvi 2300 Príručka rýchleho spustenia
➊
➋
6. Spodnú časť zariadenia vložte do
držiaka.
7. Zariadenie nakláňajte dozadu,
kým nezapadne na miesto.
3
Pripojenie zariadenia
k zdroju napájania vo
vozidle
 UPOZORNENIE
Tento produkt obsahuje lítium-iónovú
batériu. Vybratím zariadenia z vozidla
pri jeho opúšťaní, prípadne uskladnením
mimo dosahu priameho slnečného svetla
zabránite možnosti vzniku zranení osôb
alebo poškodenia produktu následkom
vystavenia batérie extrémnemu teplu.
3. Ak používate dopravný prijímač v
Európe, pripevnite anténu dopravného
prijímača na predné sklo pomocou
prísaviek.
Po pripojení zariadenia k zdroju napájania
vo vozidle sa udejú nasledovné javy.
•
•
Kým zariadenie začnete používať na
batérie, nabite ho.
1. Napájací kábel z vozidla pripojte k
mini-USB konektoru ➊ na stojane.
➊
•
Zariadenie sa zapne.
Zariadenie vyhľadá satelitné
signály. Keď je aspoň jedna
zelená, vaše
z paličiek
zariadenie vyhľadalo satelitné
signály.
POZNÁMKA: Zariadenie môže
na vyhľadanie satelitných signálov
vyžadovať priamy výhľad na
oblohu.
Zariadenie sa nabíja počas jazdy.
Stavová lišta indikuje stav
internej batérie.
2. Druhý koniec napájacieho kábla
zapojte do napájacej zásuvky vo vašom
vozidle.
4
Séria nüvi 2300 Príručka rýchleho spustenia
Informácie o službe môj
Panel
Pomocou môj Panel zaregistrujte svoje
zariadenie, skontrolujte aktualizácie
softvéru a aktualizácie máp, pristupujte k
produktovým príručkám a podpore atď.
Nastavenie služby môj Panel
1. Kábel micro-USB ➊ pripojte k portu
micro-USB ➋ na zariadení (strana 2).
4. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Registrácia zariadenia
1. V môj Panel kliknite na Registrovať
teraz.
2. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
3. Pôvodný doklad o kúpe alebo jeho
fotokópiu uchovávajte na bezpečnom
mieste.
Aktualizácia softvéru
➋
➊
2. Kábel micro-USB pripojte k portu
USB v počítači.
otvorte
3. Dvojitým kliknutím na
webovú lokalitu môj Panel.
nezobrazí
POZNÁMKA: Ak sa
alebo používate počítač so systémom
Windows® 7 alebo Mac®, prejdite na
stránku www.garmin.com/dashboard.
Séria nüvi 2300 Príručka rýchleho spustenia
1. Otvorte službu môj Panel
(strana 5).
2. Zaregistrujte zariadenie (strana 5).
3. Pod položkou Aktualizácie softvéru
kliknite na Aktualizovať teraz.
4. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
nüMaps Guarantee™
Vaše zariadenie má nárok na jednu
bezplatnú aktualizáciu do 60 dní od
rozpoznania satelitov počas jazdy so
zariadením nüvi. Na bezplatnú aktualizáciu
mapy nemáte nárok, ak sa zaregistrujete
telefonicky alebo budete čakať viac ako
5
60 dní od prvého rozpoznania satelitov
počas jazdy so zapnutou navigáciou nüvi.
Viac informácií nájdete na stránke
www.garmin.com/numaps.
Aktualizácia máp
1. Otvorte službu môj Panel
(strana 5).
2. Zaregistrujte zariadenie (strana 5).
3. Pod položkou Aktualizácie mapy
kliknite na Aktualizovať teraz.
4. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Prevzatie používateľskej
príručky
Používateľská príručka k vášmu zariadeniu
je dostupná na webovej stránke Garmin.
1. Otvorte službu môj Panel
(strana 5).
2. Zaregistrujte zariadenie (strana 5).
3. Kliknite na položku Príručky.
Zobrazí sa zoznam príručiek vo
viacerých jazykoch.
4. Kliknite na Prevziať vedľa želanej
príručky.
6
5. Kliknutím na položku
do počítača.
uložíte súbor
Prehľad zariadenia
➊
➋
➊ Tlačidlo napájania
™
➋ Slot na microSD kartu
Používanie tlačidla napájania
Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo
napájania, čím zobrazíte ďalšie
možnosti.
• Jas obrazovky nastavte dotykom a
ťahaním rolovacej lišty.
• Dotykom položky Uzamknúť
zabránite neúmyselným dotykom
na obrazovku (iba nüvi 2360).
• Dotykom položky Vypnúť vypnete
zariadenie.
Séria nüvi 2300 Príručka rýchleho spustenia
•
•
Ak chcete zariadenie resetovať,
stlačte a podržte tlačidlo
napájania.
Ak chcete opustiť ponuku, stlačte a
rýchlo uvoľnite tlačidlo napájania.
Informácie o zaujímavých
miestach
Detailné mapy nahraté v zariadení
obsahujú zaujímavé miesta, ako sú
napríklad reštaurácie, hotely a autoservisy.
Vyhľadanie zaujímavého
miesta podľa kategórií
1. V hlavnej ponuke sa dotknite položky
Kam viesť? > Zaujímavé miesta.
2. Vyberte kategóriu.
3. V prípade potreby vyberte
podkategóriu.
4. Vyberte cieľ.
5. Dotknite sa položky Choď!.
Séria nüvi 2300 Príručka rýchleho spustenia
Ak chcete uložiť lokalitu do priečinka
Obľúbené v zariadení, dotknite sa
> Uložiť na tejto stránke.
položiek
Do priečinka Obľúbené môžete uložiť
miesto, kde pracujete, miesto, kde
bývate, ako aj iné bežne využívané
destinácie.
6. V prípade potreby vyberte možnosť.
• Dotykom položky Automobil
vypočítate trasu, po ktorej budete
navádzaní počas jazdy.
• Dotykom položky Chodec
vypočítate trasu, po ktorej budete
navádzaní počas pešej chôdze.
• Dotykom položky Verejná
doprava vypočítate trasu, ktorá
kombinuje verejné dopravné
prostriedky s chôdzou.
POZNÁMKA: Ak chcete
navigovať pomocou verejnej
dopravy, musíte mať v zariadení
nahraté mapy cityXplorer™. Mapy
cityXplorer si môžete kúpiť na
lokalite www.garmin.com.
7
Používanie hlavnej
ponuky
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Dotykom ➊ vyberiete režim dopravy.
Dotykom ➋ vyhľadáte cieľ.
Dotykom ➌ zobrazíte mapu.
Dotykom ➍ zastavíte navigáciu.
Dotykom ➎ vykonáte obchádzku
na trase.
U niektorých modelov môžete
dotykom ➏ uskutočniť hovor
pri pripojení ku kompatibilnému
mobilnému telefónu.
Na stránke www.garmin.com/bluetooth
nájdete ďalšie informácie.
Dotykom ➐ upravíte hlasitosť.
Dotykom ➑ otvoríte ponuku
s nástrojmi a nastaveniami.
Trasa na mape
Oznam
Funkcia ikony rýchlostného obmedzenia
má len informačný účel a nemá nahrádzať
zodpovednosť vodiča za dodržiavanie
pokynov v podobe rýchlostných
obmedzení na dopravnom značení ani
riadenie sa zdravým úsudkom počas
jazdy. Spoločnosť Garmin nebude niesť
zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty
ani súdne predvolania, ktoré môžete vodič
dostať za nedodržiavanie dopravných
predpisov a dopravného značenia.
➊
➍
➋
➌
➏ ➐
➑ ➒
➎
Vaša trasa je na mape vyznačená fialovou
čiarou. Ak sa odchýlite od pôvodnej trasy,
zariadenie trasu prepočíta. Pri jazde na
hlavných cestách sa môže zobraziť ikona
rýchlostného obmedzenia.
Séria nüvi 2300 Príručka rýchleho spustenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dotykom ➊ zobrazíte stranu ďalšia
odbočka. Ak existuje rozšírený
sprievodca jazdnými pruhmi pre
danú križovatku, zobrazí sa náhľad
križovatky.
Dotykom ➋ zobrazíte stranu zoznam
odbočiek.
Dotykom ➌ približujete a oddiaľujete
pohľad.
Dotykom ➍ sa vrátite do hlavnej
ponuky.
Dotykom a podržaním na ľubovoľnej
obrazovke sa vrátite do hlavnej
ponuky.
Dotykom ➎ zmeníte pole údajov.
Dotykom ➏ zobrazíte stranu Kde
som?.
Dotykom a potiahnutím ➐ si môžete
prezerať mapu.
Dotknite sa položky ➑, aby ste
zobrazili Trasový počítač.
Dotykom ➒ zmeníte rýchlostné
obmedzenie, ak ikona rýchlostného
obmedzenia zobrazená na mape nie
je správna.
Séria nüvi 2300 Príručka rýchleho spustenia
Používanie služby
myTrends
Keď jazdíte so zapnutým zariadením,
služba myTrends™ zhromažďuje
informácie, ktoré zariadeniu umožňujú
predpovedať, že cestujete do často sa
opakujúceho cieľa, napríklad do práce
alebo domov. Keď je funkcia myTrends
aktívna, cieľ a odhadovaná doba jazdy sa
zobrazia na navigačnej lište mapy.
Služba myTrends funguje len u lokalít,
ktoré sú uložené ako obľúbené (strana 7).
Keď sa na navigačnej lište zobrazí
služba myTrends, dotykom navigačnej
lišty zobrazíte informácie o trase.
9
O režime prepravy
Režim automobil
Režim chodec
Trasy sa podľa vášho režimu prepravy
vypočítavajú odlišne.
V automobilovom režime sa odhadovaný
čas príjazdu vypočítava pomocou
rýchlostného limitu ciest na trase. V režime
chodca sa čas príchodu vypočítava podľa
rýchlosti chôdze.
Zmena režimu prepravy
1. V hlavnej ponuke sa dotknite ikony
režimu prepravy.
2. Vyberte režim.
3. Dotknite sa položky Uložiť.
10
Informácie o cestnej
premávke
UPOZORNENIE
Spoločnosť Garmin nenesie zodpovednosť
za presnosť ani včasnosť informácií o
cestnej premávke.
Niektoré modely dokážu prijímať
dopravný obsah z FM staníc s dopravnými
správami (TMC). Predplatné služby
dopravných informácií FM TMC sa zapína
automaticky a na aktiváciu nevyžaduje
zakúpenie ďalšieho predplatného. Prijímač
dopravných informácií FM TMC je
integrovaný do napájacieho kábla do
vozidla, ktorý je obsahom balenia.
Informácie o prijímačoch dopravných
informácií a oblastiach pokrytia nájdete na
adrese www.garmin.com/traffic.
Séria nüvi 2300 Príručka rýchleho spustenia
Manuálne vyhnutie sa
premávke na vašej trase
1. Na mape sa dotknite položky
.
2. Dotknite sa položky Cestná premávka
na trase.
3. V prípade potreby dotykom šípok
zobrazte dopravné zdržania na vašej
trase.
4. Dotknite sa položky Vyhnúť sa.
Zobrazenie dopravnej
mapy
Dopravná mapa zobrazuje farebne
označenú cestnú premávku a zdržania na
okolitých cestách.
.
1. Na mape sa dotknite položky
2. Dotknite sa položky Dopravná mapa,
aby ste na mape zobrazili dopravné
nehody.
Séria nüvi 2300 Príručka rýchleho spustenia
Párovanie telefónu
Volanie bez použitia rúk je dostupné na
niektorých modeloch zariadení nüvi. Pred
spárovaním musíte váš telefón a zariadenie
zapnúť, pričom nesmú byť viac ako 10 m
(33 stôp) od seba.
1. Zapnite komponent Bluetooth® vo
vašom telefóne.
2. Dotknite sa položky Nástroje >
Nastavenia > Bluetooth.
3. Dotknite sa položky Bluetooth >
Zapnuté > Uložiť.
4. Dotknite sa položky Pridať telefón >
OK.
5. Vyberte svoj telefón a dotknite sa
položky OK.
6. Zadajte Bluetooth PIN (1234) pre vaše
zariadenie v telefóne.
11
Ako získať ďalšie
informácie
Viac informácií o tomto produkte nájdete
na webovej stránke spoločnosti Garmin.
•
•
•
Prejdite na stránku www.garmin.com
/ontheroad.
Ak chcete zakúpiť príslušenstvo,
prejdite na stránku http://buy.garmin
.com.
Dotknite sa položky Nástroje >
Pomocník.
Kontakty na produktovú
podporu Garmin
Ak máte otázky ohľadom tohto produktu,
obracajte sa na produktovú podporu
spoločnosti Garmin:
•
•
V USA prejdite na lokalitu
www.garmin.com/support alebo
volajte na linku Garmin USA na čísle
(800) 800.1020.
Vo VB volajte na linku Garmin
(Europe) Ltd. na čísle 0808 2380000.
Apríl 2011
•
V Európe prejdite na lokalitu
www.garmin.com/support a kliknutím
na položku Contact Support získate
informácie o podpore v danej krajine
alebo kontaktujte spoločnosť Garmin
(Europe) Ltd. telefonicky na čísle +44
(0) 870.8501241.
Garmin®, logo Garmin a nüvi® sú ochranné zámky
spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych
spoločností, ktoré sú registrované v USA a
v iných krajinách. cityXplorer™, myTrends™
a nüMaps Guarantee™ sú obchodné známky
spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek.
Tieto obchodné známky sa nemôžu používať bez
výslovného súhlasu spoločnosti Garmin. Značku
slova a logo Bluetooth® vlastní spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc., a každé použitie tohto slova
spoločnosťou Garmin podlieha licencii. Mac® je
ochranná známka spoločnosti Apple Computer,
Inc. registrovaná v USA a ostatných krajinách.
© 2010-2011 Garmin Ltd. alebo dcérske
spoločnosti
Číslo dielu 190-01251-64 Rev. C
Vytlačené na Tajvane
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising