Garmin | Nuvi 2480T, GPS, Arabic | User manual | Garmin Nuvi 2480T, GPS, Arabic Brukerveiledning

Garmin Nuvi 2480T, GPS, Arabic Brukerveiledning
nüvi 2585TV
®
brukerveiledning
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Mars 2012
190-00784-38_0A
1
Trykt i Taiwan
© 2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke
fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne
brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Du finner
gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet på www.garmin.com.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene
sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer.
Gå til Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og betjening
av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, nüvi® og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er
registrert i USA og andre land. cityXplorer™, ecoRoute™, nüMaps Guarantee™, myGarmin™, trafficTrends™ og BaseCamp™ er
varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra
Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et varemerke for Apple
Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SD-3C, LLC. Android er et varemerke for Google Inc.
.
Innholdsfortegnelse
Komme i gang��������������������������������������������� 5
Vise informasjon om den gjeldende
posisjonen���������������������������������������������������������� 19
Fotgjengerruter��������������������������������������������������� 19
Koble enheten til bilstrøm������������������������������������� 5
Om mittDashboard����������������������������������������������� 5
Justere lysstyrken på skjermen���������������������������� 6
Justere hovedvolumet������������������������������������������ 6
Ikoner på statuslinjen�������������������������������������������� 6
Satellittsignaler����������������������������������������������������� 6
Bruke knappene på skjermen������������������������������� 7
Bruke tastaturet på skjermen�������������������������������� 7
Om snarveier�������������������������������������������������������� 7
Håndfrie telefonsamtaler������������������������� 20
Finne posisjoner����������������������������������������� 8
Bruke TVen������������������������������������������������ 23
Om posisjoner������������������������������������������������������ 8
Om søkeverktøy������������������������������������������������� 10
Lagre en Hjem-posisjon���������������������������������������11
Finne steder som nylig er funnet������������������������ 12
Finne parkering��������������������������������������������������� 12
Angi en simulert posisjon������������������������������������ 12
Lagre posisjoner������������������������������������������������� 12
Navigasjon������������������������������������������������ 13
Starte en rute������������������������������������������������������ 13
Bilruter���������������������������������������������������������������� 14
Om avkjøringer med service������������������������������� 15
Unngå veielementer������������������������������������������� 15
Om egendefinerte unngåelser���������������������������� 16
Aktivere avanserte omkjøringer�������������������������� 16
Navigere utenfor vei������������������������������������������� 17
Kartsider���������������������������������������������������� 17
Tilpasse kartet���������������������������������������������������� 17
Vise svinger�������������������������������������������������������� 18
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Om håndfri telefonering�������������������������������������� 20
Pare telefonen���������������������������������������������������� 20
Pare med en Bluetooth-lydenhet������������������������ 21
Foreta et anrop��������������������������������������������������� 22
Motta et anrop ��������������������������������������������������� 22
Bruke anropsloggen������������������������������������������� 22
Bruke samtalealternativer ���������������������������������� 22
Lagre et telefonnummer hjem����������������������������� 22
Digital-TV������������������������������������������������������������ 23
Ta opp TV-bilder������������������������������������������������� 24
Justere skjermformatet��������������������������������������� 24
Vise undertekster������������������������������������������������ 24
Endre region������������������������������������������������������� 24
Endre lydspråk���������������������������������������������������� 25
Sende ut TV til en ekstern enhet������������������������ 25
Gå tilbake til hovedmenyen fra TV��������������������� 25
Bruke programmene�������������������������������� 25
Bruke Hjelp��������������������������������������������������������� 25
Om ecoRoute ���������������������������������������������������� 25
Planlegge en tur������������������������������������������������� 27
Vise bilder����������������������������������������������������������� 28
Vise en video������������������������������������������������������ 28
Mediespiller�������������������������������������������������������� 29
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder������� 30
Bruke verdensuret ��������������������������������������������� 30
Finne forrige parkeringsplass����������������������������� 30
3
Om kjøreopptakeren������������������������������������������� 30
Video inn������������������������������������������������������������� 31
Bruke kalkulatoren���������������������������������������������� 31
Konvertere enheter �������������������������������������������� 31
Bruke språkguiden���������������������������������������������� 32
Trafikk�������������������������������������������������������� 32
Aktivere trafikk���������������������������������������������������� 32
Motta trafikkdata������������������������������������������������� 33
Trafikkmottaker��������������������������������������������������� 33
Trafikk på ruten��������������������������������������������������� 33
Trafikk i ditt område�������������������������������������������� 34
Forstå trafikkdata������������������������������������������������ 34
Trafikkabonnementer������������������������������������������ 34
Ta vare på enheten��������������������������������������������� 39
Skifte sikringen i strømkabelen for bil����������������� 40
Fjerne enheten, holderen og braketten�������������� 40
Oppdatere kart���������������������������������������������������� 41
Fotobokser���������������������������������������������������������� 41
Egendefinerte punkter av interesse�������������������� 41
Kjøpe tilbehør����������������������������������������������������� 41
Feilsøking ���������������������������������������������������������� 42
Indeks�������������������������������������������������������� 44
Databehandling����������������������������������������� 35
Filtyper���������������������������������������������������������������� 35
Om minnekort����������������������������������������������������� 35
Overføre filer fra datamaskinen�������������������������� 35
Slette filer ����������������������������������������������������������� 36
Tilpasse enheten�������������������������������������� 36
Innstillinger for kart og kjøretøy�������������������������� 36
Navigasjonsinnstillinger�������������������������������������� 36
Skjerminnstillinger���������������������������������������������� 37
Bluetooth-innstillinger����������������������������������������� 37
Trafikkinnstillinger����������������������������������������������� 38
Innstillinger for enheter og tid����������������������������� 38
Innstillinger for språk og tastatur������������������������ 38
Innstillinger for varsler for nærhetspunkter��������� 39
Innstillinger for enhet og personvern������������������ 39
Gjenopprette innstillinger������������������������������������ 39
Tillegg�������������������������������������������������������� 39
Strømkabler�������������������������������������������������������� 39
4
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Komme i gang
6. Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
 ADVARSEL
e veiledningen Viktig sikkerhets- og
S
produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler
angående produktet og annen viktig informasjon.
1. Monter enheten (side 5).
2. Registrer enheten (side 6).
3. Søk etter oppdateringer:
•
•
Programvareoppdateringer (side 6).
Gratis kartoppdatering (side 6).
Koble enheten til bilstrøm
 ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Ta
enheten med deg når du forlater kjøretøyet, eller legg
den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for
å unngå person- eller produktskader som følge av at
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.
1. Koble strømkabelen for bil ➊ til USB-porten på
braketten ➋.
2. Klikk braketten på plass på sugekoppen ➌.
3. Trykk sugekoppen mot frontruten.
4. Skyv spaken ➍ bakover mot frontruten mens du
➌
➋
➊
7. Koble den andre enden av strømkabelen til et
strømuttak i bilen.
8. Koble eventuelt den eksterne antennen til
trafikkmottakeren, og fest den til frontruten ved hjelp
av sugekoppene.
Om mittDashboard
Bruk mittDashboard til å registrere enheten, se etter
programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til
produktveiledninger og -support med mer.
Konfigurere mittDashboard
1. Koble USB-kabelen ➊ til mini-USB-porten på
enheten ➋.
trykker.
5. Sett nederste del av enheten inn i braketten.
➍
➊
➋
2. Koble USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
5
3. Gå til www.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
2. Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
Registrere enheten
1. Gå til mittDashboard, og klikk på Registrer deg nå.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
1. Velg Volum.
2. Velg et alternativ:
Oppdatere programvaren
1. Åpne mittDashboard (side 5).
2. Under Programvareoppdateringer klikker du på
Oppdater nå.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
nüMaps Guarantee™
For å motta én gratis kartoppdatering (hvis tilgjengelig)
må du registrere enheten på http://my.garmin.com innen
90 dager etter at du første gang innhentet satellitter
mens du kjørte med enheten. Du er ikke kvalifisert
til å motta en gratis kartoppdatering hvis du foretar
registreringen via telefon eller lar det gå mer enn
90 dager etter første gang du innhentet satellitter mens
du kjørte med enheten. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/numaps.
Oppdatere kart
1. Åpne mittDashboard (side 5).
2. Registrer enheten (side 6).
3. Under Kartoppdateringer klikker du på Oppdater nå.
Hvis en gratis kartoppdatering ikke er tilgjengelig
lenger, klikker du på Kjøp nå.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Justere hovedvolumet
•
•
•
Bruk glidebryteren til å justere volumet.
Velg for å dempe enheten.
Velg > Lydmikser, og bruk glidebryterne til å
justere volum for navigasjonsmeldinger, telefon
og medier.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene
på statuslinjen viser informasjon om funksjonene
til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre
innstillinger eller vise mer informasjon.
Status for GPS-signal
Status for Bluetooth®-teknologi (vises når du er
koblet til en kompatibel enhet)
Indikator for transportmodus
Gjeldende klokkeslett
Batteristatus
Satellittsignaler
Enheten begynner å innhente satellittsignaler etter at
den er slått på. Det kan hende enheten må ha klar sikt til
himmelen for å kunne innhente satellittsignaler.
Justere lysstyrken på skjermen
1. Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
6
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Når minst én av linjene
er grønn, har enheten
hentet inn satellittsignaler.
Vise GPS-satellittsignaler
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
Hold nede
i ti sekunder.
Transportmodi
Bilmodus
Fotgjengermodus
Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på
transportmodusen.
I bilmodus beregnes for eksempel ankomsttiden
ved hjelp av fartsgrensen på veiene på ruten.
Fotgjengermodus beregner ankomsttiden ved hjelp av
gangfarten.
MERK: Fotgjengerruter omfatter ikke motorveier. Hvis
du har lastet inn cityXplorer™-kart på enheten, kan
fotgjengerrutene omfatte kollektivtransport (side 20).
Velge en transportmodus
Velg
.
Batteriinformasjon
Bruke knappene på skjermen
•
•
•
•
•
Velg for å gå tilbake til hovedmenyen.
Hold nede for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
Velg eller for å se flere valg.
Hold nede eller for å bla raskere.
Velg
for å vise en meny med alternativer for det
gjeldende skjermbildet.
Bruke tastaturet på skjermen
Se Innstillinger for språk og tastatur for å få informasjon
om hvordan du endrer tastaturlayout (side 38). Velg et
tegn på tastaturet for å skrive inn en bokstav eller et tall.
• Velg
for å legge til et mellomrom.
• Hold
nede for å slette et tegn.
• Velg for å slette hele oppføringen.
• Velg
for å velge språkmodus for tastaturet.
• Velg
for å legge inn spesialtegn, som
skilletegn.
• Velg
for å bytte mellom små og store bokstaver.
Om snarveier
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen.
En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et
søkeverktøy.
Enheten begynner å lade når den kobles til strøm.
på statuslinjen viser statusen til det interne batteriet.
Hvis du vil forbedre batterimålerens nøyaktighet, bør du
lade batteriet helt ut og deretter helt opp igjen. Du bør
ikke koble fra enheten før den er helt oppladet.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
7
Legge til et snarveisikon
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?menyen.
1. Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2. Velg et element.
Fjerne en snarvei
1. Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2. Velg snarveien du vil fjerne.
3. Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
Finne posisjoner
Enheten tilbyr flere måter å finne posisjoner på.
• Etter kategori (side 8)
• I nærheten av en annen posisjon (side 9)
• Ved å stave navnet (side 10)
• Etter adresse (side 10)
• Ved hjelp av posisjoner som nylig er funnet (side 12)
• Ved hjelp av koordinater (side 10)
• Ved hjelp av kartet (side 11)
• Ved hjelp av lagrede posisjoner (side 12)
Om posisjoner
De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten,
inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller
og bilverksteder. Du kan bruke kategoriene til å søke
etter forretninger og attraksjoner i nærheten.
8
Finne en posisjon etter kategori
1. Velg Hvor skal du?.
2. Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Hvis du vil begrense søkeresultatet, kan du søke
innenfor noen kategorier.
1. Velg Hvor skal du?.
2. Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Skriv eventuelt inn hele eller deler av navnet i
søkelinjen (side 8).
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å
angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn
på en by.
1. Velg Hvor skal du?.
2. Velg søkelinjen ➊.
➊
3. Angi et søkeord.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen mens du
skriver.
4. Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
et kategorinavn, for eksempel "kino".
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
•
•
•
•
•
Hvis du vil søke etter en forretning ved navn,
angir du hele eller deler av navnet.
Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten,
angir du gatenummer og gatenavn.
Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by,
angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
Hvis du vil søke etter en by, angir du by og
delstat.
Hvis du vil søke etter koordinater, angir du
breddegrads- og lengdegradskoordinater.
2.
3.
4.
5.
Velg en posisjon fra søkeresultatene.
Velg .
Velg
> Rediger.
Velg Rapporter som stengt eller Rapporter som
manglende.
Denne informasjonen sendes til Garmin når du kobler
enheten til myGarmin ved hjelp av datamaskinen.
Redigere posisjonsinformasjon
Endre søkeområdet
Du kan endre adressen eller telefonnummeret for en
posisjon som vises i søkeresultatene.
1. Søk etter en posisjon.
2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3. Velg .
4. Velg > Rediger.
5. Velg Adresse eller Telefonnummer, og angi den
nye informasjonen.
Rapportere en stengt eller manglende posisjon
Du kan vurdere punkter av interesse.
1. Søk etter en posisjon.
2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3. Velg .
4. Velg stjernene for å vurdere punktet av interesse.
Stjernevurderingen blir oppdatert på enheten.
5. Velg et alternativ:
•
Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått
søkeord, velger du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev
inn, velger du .
6. Velg eventuelt en posisjon.
Som standard finner enheten posisjoner som er nærmest
din gjeldende posisjon. Du kan finne en posisjon i
nærheten av en annen by eller et annet sted.
1. Velg Hvor skal du? > Søker i nærheten av:.
2. Velg et alternativ.
3. Velg eventuelt en posisjon.
Hvis søkeresultatene inneholder en utdatert eller feil
posisjon, kan du rapportere feilen til Garmin og fjerne
posisjonen fra fremtidige søk.
1. Søk etter en posisjon (side 8).
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Vurdere et punkt av interesse
9
Om søkeverktøy
Du kan søke etter posisjoner ved å bruke tastaturet
på skjermen eller ved å angi posisjonens adresse eller
koordinater.
Finne en adresse
Før du kan finne en adresse, må du legge til en snarvei
for søkeverktøyet for adresse (side 8).
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan endres, avhengig
av kartdataene som er lastet inn på enheten.
1. Velg Hvor skal du? > Adresse.
2. Skriv inn adressenummeret, og velg Ferdig.
3. Skriv inn gatenavnet, og velg Neste.
4. Velg eventuelt Søker i for å endre by, delstat eller
provins.
5. Velg eventuelt by, delstat eller provins.
6. Velg eventuelt adressen.
Finne en by
Før du kan finne en by, må du legge til søkeverktøyet for
byer på Hvor skal du?-menyen (side 8).
1. Velg Hvor skal du? > Kategorier > Steder.
2. Velg Angi søk.
.
3. Angi et bynavn, og velg
4. Velg en by.
Finne et veikryss
Før du kan finne et veikryss, må du legge til en snarvei
for søkeverktøyet for veikryss (side 8).
10
1. Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.
2. Velg en delstat eller provins.
3.
4.
5.
6.
7.
MERK: Velg eventuelt Delstat eller land for å endre
land, delstat eller provins.
Angi det første gatenavnet, og velg Neste.
Velg eventuelt gaten.
Angi det andre gatenavnet, og velg Neste.
Velg eventuelt gaten.
Velg eventuelt veikrysset.
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Før du kan finne en posisjon ved hjelp av koordinater,
må du legge til en snarvei for søkeverktøyet for
koordinater (side 8).
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater
for å finne en posisjon. Dette kan være nyttig i
geocaching.
1. Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2. Velg eventuelt > Format, velg riktig
koordinatformat for karttypen du bruker, og velg
Lagre.
3. Velg breddegradskoordinat.
4. Angi den nye koordinaten, og velg Ferdig.
5. Angi lengdegradskoordinat.
6. Angi den nye koordinaten, og velg Ferdig.
7. Velg Vis på kart.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Finne en posisjon ved å se på kartet
Du må aktivere kartlaget for steder langs veien før du
kan finne steder inkludert i kartdataene, for eksempel
restauranter, sykehus og bensinstasjoner (side 17).
1. Velg Se på kart.
2. Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3. Velg eventuelt og et kategoriikon for å vise bare
en bestemt kategori steder.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på
kartet.
4. Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss
eller en adresseposisjon.
5. Velg eventuelt posisjonsbeskrivelsen for å vise
tilleggsinformasjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire forrige
bestemmelsesstedene du valgte.
1. Velg Hvor skal du?.
2. Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3. Velg et bestemmelsessted fra hurtigsøklisten hvis
det er aktuelt.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
➊
4. Velg eventuelt riktig bestemmelsessted.
Lagre en Hjem-posisjon
Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjemposisjon.
1. Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2. Velg Angi min adresse, Bruk gjeldende posisjon
eller Nylige treff.
Posisjonen lagres som Hjem i lagringsmappen (side 12).
Kjøre hjem
Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen
1. Velg Hvor skal du? > Lagret > Hjem.
2. Velg > Rediger.
3. Angi endringene.
4. Velg Ferdig.
11
Finne steder som nylig er funnet
Enheten lagrer de siste 50 posisjonene du har funnet.
1. Velg Hvor skal du? > Nylig.
2. Velg en posisjon.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Finne parkering
1. Velg Hvor skal du? > Kategorier > Parkering.
2. Velg en parkeringsplass.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler,
kan du bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.
1. Velg Innstillinger > Navigasjon.
2. Velg GPS-simulator.
3. Velg Se på kart.
4. Velg et område på kartet.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
5. Velg posisjonsbeskrivelsen.
6. Velg Angi posisjon.
Lagre posisjoner
Du kan lagre posisjoner, slik at du raskt kan finne dem
og opprette ruter til dem.
Lagre en posisjon
1. Søk etter en posisjon (side 8).
2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3. Velg .
4. Velg > Lagre.
5. Angi eventuelt et navn, og velg Ferdig.
Lagre din gjeldende posisjon
1. Velg kjøretøyikonet på kartet.
2. Velg Lagre.
3. Angi et navn, og velg Ferdig.
4. Velg OK.
Starte en rute til en lagret posisjon
1. Velg Hvor skal du? > Lagret.
2. Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede
steder.
3. Velg en posisjon.
4. Velg Start!.
Redigere en lagret posisjon
1. Velg Hvor skal du? > Lagret.
2. Velg eventuelt en kategori.
3. Velg en posisjon.
4. Velg .
5. Velg > Rediger.
6. Velg et alternativ:
•
•
12
Velg Navn.
Velg Telefonnummer.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
•
Hvis du vil tilegne kategorier til favoritten, velger
du Kategorier.
• Hvis du vil lagre et bilde med favoritten, velger
du Tilordne bilde (side 28).
• Hvis du vil endre symbolet som markerer
favoritten på et kart, velger du Endre
kartsymbol.
Rediger
informasjonen.
7.
Velg
Ferdig.
8.
Tildele en lagret posisjon kategorier
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere
de lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede
posisjoner når du har lagret mer enn 12 posisjoner.
1. Velg Hvor skal du? > Lagret.
2. Velg en posisjon.
3. Velg .
4. Velg > Rediger > Kategorier.
5. Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6. Velg eventuelt en foreslått kategori.
7. Velg Fullfør.
Dele en lagret posisjon
Hvis du lagrer posisjonen til en forretning som ikke er i
kartdataene, kan du dele posisjonen med Garmin slik at
den kan legges til i fremtidige kartoppdateringer og deles
med Garmin-fellesskapet.
1. Velg Hvor skal du? > Lagret.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
2.
3.
4.
5.
6.
Velg eventuelt en kategori.
Velg en posisjon.
Velg .
Velg Del sted.
Angi én eller flere kategorier som gjelder for
posisjonen, og velg Ferdig.
7. Velg Del.
Denne informasjonen sendes til Garmin når du kobler
enheten til mittDashboard ved hjelp av datamaskinen
(side 5).
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1. Velg Hvor skal du? > Lagret.
2. Velg > Slett lagrede steder.
3. Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
Navigasjon
Starte en rute
1.
2.
3.
4.
Søk etter en posisjon (side 8).
Velg en posisjon.
Velg Start!.
Velg eventuelt et alternativ:
• Velg Kjøre.
• Velg Gå.
13
Velg Kollektivtransport hvis du vil beregne en
rute der du både bruker kollektivtransport og
går til fots.
MERK: Du må ha lastet inn cityXplorer™-kart
for å navigere ved hjelp av kollektivtransport
(side 20).
Velg
eventuelt en rute.
5.
•
Forhåndsvise flere ruter
1. Søk etter en posisjon (side 8).
2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3. Velg Ruter.
4. Bruk knappene på skjermen for å velge en rute.
5. Velg Start!.
Bilruter
Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete
flagg angir bestemmelsesstedet.
Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet
ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger
øverst på kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige
ruten, vil enheten beregne ruten på nytt og gi nye
anvisninger.
2. Hvis zoomkontrollene er skjult, velger du kartet for å
vise zoomkontrollene.
3. Velg kartet for å bytte til visningsmodus.
Kartknapper vises.
4. Velg et alternativ:
•
•
•
•
•
•
•
Velg
eller
for å zoome inn eller ut.
Hvis du vil rotere kartvisningen, velger du
.
Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og
3D-visning, velger du
.
Hvis du vil legge til eller fjerne kartlag, velger
du
.
Hvis du vil vise bestemte posisjonskategorier,
velger du og deretter et kategoriikon.
Velg
for å sentrere kartet på gjeldende
posisjon.
Hvis du vil vise snarveier for kart- og
navigasjonsfunksjoner, velger du .
Legge til et punkt i en rute
Du må navigere etter en rute i bilmodus før du kan legge
til et stopp i en rute.
1. Velg for å gå tilbake til hovedmenyen mens du
navigerer etter en rute.
2. Velg Hvor skal du?.
3. Søk etter posisjonen (side 8).
4. Velg Start!.
5. Velg Legg til på aktiv rute.
Bruke navigasjonskartet
1. Velg Se på kart på hovedmenyen.
14
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Foreta en omkjøring
Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for
eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter en rute.
MERK: Hvis ruten du følger, er det eneste logiske
alternativet, kan det hende at enheten ikke beregner en
omkjøring.
Gå til kartet, og velg
> Omkjøring.
Stoppe ruten
Gå til kartet, og velg
.
Oppdatere fartsgrenser
merknad
Fartsgrenseikonet er kun til opplysning og erstatter ikke
førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger
du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende
trafikklover og -skilt.
Et ikon som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises
når du kjører på hovedveier.
1. Gå til kartet, og velg > Angi fartsgrense.
og
for å angi fartsgrensen.
2. Velg
Om avkjøringer med service
Du kan finne bensin, spisesteder, overnatting og toaletter
i nærheten av kommende avkjøringer mens du navigerer
etter en rute.
Tjenester er oppført i faner etter kategori.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Bensin
Mat
Overnatting
Toaletter
Finne avkjøringer med service
1. Gå til kartet, og velg > Avkjøringstjenester.
2. Bruk pilene for å velge en kommende avkjøring.
3. Velg en kategori med avkjøringstjenester.
4. Velg et punkt av interesse.
Navigere til en avkjøring
1. Gå til kartet, og velg > Avkjøringstjenester >
.
2. Velg Start!.
Unngå veielementer
1. Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.
2. Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene,
og velg Lagre.
Unngå transportmidler
MERK: Transportmidler er tilgjengelig hvis cityXplorerkart er lastet inn (side 20).
1. Velg Innstillinger > Navigasjon >
Kollektivtransport.
2. Velg hvilket transportmiddel du vil unngå på rutene.
3. Velg Lagre.
15
Om egendefinerte unngåelser
1. Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å unngå
bestemte områder og veistrekninger. Du kan aktivere og
deaktivere egendefinerte unngåelser etter behov.
2. Velg en unngåelse.
3. Velg > Deaktiver.
Unngå et område
1. Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
Slette egendefinerte unngåelser
1. Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
2. Velg eventuelt Legg til ny egendefinert unngåelse.
3. Velg Unngå område.
4. Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil
2. Velg et alternativ:
unngåelser.
unngå, og velg Neste.
5. Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil
unngåelser.
•
•
Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser,
velger du .
Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse,
velger du unngåelsen og deretter
> Slett.
unngå, og velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
6. Velg Ferdig.
Aktivere avanserte omkjøringer
Unngå en vei
1. Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
Foreta en omkjøring rundt angitte områder
2.
3.
4.
5.
unngåelser.
Velg Unngå vei.
Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og
velg Neste.
Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og
velg Neste.
Velg Ferdig.
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å
slette den.
16
Velg Innstillinger > Navigasjon > Avanserte
omkjøringer.
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på
ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig
hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige
veiforhold.
1. Aktiver avanserte omkjøringer.
2. Velg et bestemmelsessted, og velg Start! (side 8).
3. Gå til kartet, og velg > Omkjøring.
4. Velg Neste 0,5 km på ruten, Neste 2 km på ruten,
Neste 5 km på ruten eller Omkjøring etter vei(er)
på ruten.
5. Velg eventuelt en vei du vil ha omkjøring rundt.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke
Utenfor vei-modus.
1. Velg Innstillinger > Navigasjon.
2. Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.
Kartsider
Tilpasse kartet
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for
eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1. Velg på kartet.
2. Velg Kartlag.
3. Velg hvilke lag du vil skal vises på kartet, og velg
Lagre.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartlag.
2. Merk av for Triplogg.
Endre kartdatafeltet
1. Gå til kartet, og trykk på datafeltet nede i det venstre
2. Velg hvilken type data som skal vises.
3. Velg Lagre.
Endre perspektiv på kartet
1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kjøre –
kartvisning.
2. Velg et alternativ:
•
•
•
Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt
(2D) med reiseretningen øverst.
Velg Nord opp for å vise kartet i 2D med nord
øverst.
Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
Tilpasse kartknapper
Du kan ha opptil tre ikoner til høyre for hovedkartet.
1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy >
Kartknapper.
2. Velg et ikon, og velg OK.
3. Velg .
4. Velg et annet ikon.
Fjerne knapper fra kartet
Du kan fjerne alle knappene fra høyre side av kartet.
1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy >
Kartknapper.
2. Velg et ikon, og velg OK.
3. Velg Lagre.
hjørnet.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
17
Endre kartdashbord
Dashbordet viser turinformasjon nederst på kartet.
Du kan velge forskjellige dashbord for å endre
informasjonens stil og utforming.
1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Dashbord.
2. Bruk pilene til å velge et dashbord.
3. Velg Lagre.
Vise neste sving
Mens du navigerer etter en bilrute, vises det en
forhåndsvisning av neste sving, kjørefeltendring eller
andre manøvrer øverst til venstre på kartet.
Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller
manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i, hvis tilgjengelig.
På kartet velger du
for å vise neste sving på
kartet.
Vise svinger
Vise en liste med svinger
Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene
og manøvrene i hele ruten og avstanden mellom hver
sving.
1. Velg tekstlinjen øverst på kartet.
2. Velg en sving.
Vise veikryss
Når du navigerer etter en bilrute, kan du vise veikryss på
hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på en rute,
vises bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).
Velg
på kartet for å vise veikrysset (hvis
tilgjengelig).
Det vises informasjon om svingen. For hovedveier
vises det et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1. Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du
navigerer etter en bilrute.
> Kart.
2. Velg
18
Vise trafikkvarsler
Når du navigerer etter en bilrute, kan et trafikkvarsel
vises.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Velg varselet for å se mer informasjon.
Vise tripinformasjon
Tripinformasjonsiden viser gjeldende fart og statistikk
for turen.
TIPS: Hvis du stopper ofte, bør du la enheten være slått
på slik at den kan måle nøyaktig medgått tid under turen.
Gå til kartet, og velg
> Tripcomputer.
Vise informasjon om den gjeldende
posisjonen
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon
om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis
du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner
deg.
> Hvor er jeg?.
Gå til kartet, og velg
Finne tjenester i nærheten
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne tjenester i
nærheten, for eksempel sykehus eller politistasjoner.
1. Gå til kartet, og velg > Hvor er jeg?.
2. Velg en kategori.
Nullstille tripinformasjon
1. Gå til kartet, og velg > Tripcomputer.
2. Velg Nullstill felt.
3. Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du
trykke på Velg alle for å nullstille alle datafelter
på siden, bortsett fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille
informasjonen på tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimal hastighet hvis du vil
nullstille den maksimale hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille
kilometertelleren.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan
man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten
gi deg en liste med anvisninger.
Gå til kartet, og velg
> Hvor er jeg? >
>
Anvisninger til meg.
Fotgjengerruter
Følge en fotgjengerrute
I fotgjengermodus vises ruten på et todimensjonalt kart.
Hvis du har installert cityXplorer-kart, beregner
enheten en rute som bruker en kombinasjon av
kollektivtransportalternativer, som buss eller t-bane,
og gange.
19
MERK: cityXplorer-kart følger ikke med enheten. Du kan
kjøpe cityXplorer-kart på http://my.garmin.com.
MERK: Du kan endre typer kollektivtransport og
begrense avstanden du må gå til fots langs en
fotgjengerrute (side 37).
Bruke navigasjonskart for fotgjenger
Du finner flere kartfunksjoner på side 14.
➊
➋
•
De svarte punktene på kartet viser stoppesteder for
kollektivtransport langs ruten.
Aktivere transittyper
MERK: Transportmidler er tilgjengelig hvis cityXplorerkart er lastet inn (side 19).
1. Velg Innstillinger > Navigasjon >
Kollektivtransport.
2. Velg transportmidlene du vil ha med på ruten, og
velg Lagre.
Håndfrie telefonsamtaler
Om håndfri telefonering
•
•
Velg ➊ for å veksle mellom deler av ruten.
Velg ➋ for å vise ruten.
Om kartikoner
•
•
•
20
Når du navigerer i fotgjengermodus, viser din
omtrentlige posisjon og reiseretning på kartet.
Sirkelen rundt viser posisjonens nøyaktighet
på kartet. Hvis sirkelen er liten, er posisjonen mer
nøyaktig.
De gule ikonene viser transportmetoden som brukes
for hver del av ruten. Når du for eksempel ser ,
tar du en buss på det punktet på ruten.
Ved hjelp av trådløs Bluetooth®-teknologi kan enheten
kobles til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet.
Hvis du vil kontrollere om mobiltelefonen med Bluetoothteknologi er kompatibel med enheten din, kan du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Det er ikke sikkert telefonen støtter alle de håndfrie
telefonfunksjonene på enheten.
Aktivere trådløs Bluetooth-teknologi
1. Velg Innstillinger > Bluetooth.
2. Velg Bluetooth.
Pare telefonen
Før du kan bruke håndfri telefonering, må du pare
enheten med en kompatibel mobiltelefon.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Når du parer telefonen med enheten, gjenkjenner de
hverandre og kan raskt kobles sammen.
1. Plasser telefonen og enheten mindre enn 10 m
(33 fot) fra hverandre.
2. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på enheten
(side 20).
3. Velg et alternativ:
• Velg Legg til telefon.
• Hvis du allerede har paret med en annen
telefon, velger du Innstillinger > Bluetooth >
Telefon > .
4. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på telefonen.
5. Velg OK på enheten.
Det vises en liste over Bluetooth-enheter som er i
nærheten.
6. Velg telefonen fra listen, og velg OK.
7. Kontroller eventuelt at enheten lar seg koble til
telefonen din.
8. Angi eventuelt Bluetooth-PIN-koden for enheten
(1234) på telefonen.
Koble fra telefonen
1. Velg Innstillinger > Bluetooth.
2. Velg Telefon > Ingen > Lagre.
Tips når du har paret enhetene
•
•
•
•
Når du først har paret dem, kobles de to enhetene
automatisk sammen hver gang du slår dem på.
Du kan begynne å ringe når telefonen er koblet til
enheten.
Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til
telefonen den sist var tilkoblet.
Du må kanskje konfigurere mobiltelefonen slik at den
kobles automatisk til enheten når enheten slås på.
Pare med en Bluetooth-lydenhet
Ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi kan du sende
lyden fra enheten til en håndfri eller A2DP Bluetoothlydenhet.
1. Sett Bluetooth-lydenheten i synlig modus.
2. På hovedmenyen velger du Innstillinger >
Bluetooth > Lyd > OK.
3. Velg Bluetooth-lydenheten i listen.
4. Når Bluetooth-nøkkelen vises, velger du OK.
5. Bekreft om nødvendig paringen på Bluetoothlydenheten.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for
Bluetooth-lydenheten.
Telefonen kobles fra enheten, men er fremdeles paret
med enheten.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
21
Foreta et anrop
Ringe et nummer
1. Velg Telefon > Slå nummer.
2. Angi nummeret.
3. Velg Slå nummer.
Ringe en kontakt i telefonboken
Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver
gang de kobles sammen. Det kan ta et par minutter før
telefonboken blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner
som støtter denne funksjonen.
1. Velg Telefon > Telefonbok.
2. Velg en kontakt.
3. Velg Ring.
Ringe en posisjon
1. Velg Telefon > Bla i kategorier.
2. Velg et punkt av interesse (side 8).
3. Velg Ring.
Motta et anrop
Velg Svar eller Ignorer når du mottar et anrop.
Bruke anropsloggen
Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang
telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par
minutter før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle
telefoner som støtter denne funksjonen.
22
1. Velg Telefon > Anropslogg.
2. Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene
vises øverst.
3. Velg et anrop.
Bruke samtalealternativer
1. Velg under en samtale.
2. Velg et alternativ:
•
•
•
•
Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du
Telefon.
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil
slå av enheten og fortsette samtalen, eller hvis
du vil fortsette samtalen i fortrolighet.
Hvis du vil vise et tastatur, velger du Tastatur.
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å
bruke automatiske systemer, for eksempel
telefonsvarer.
Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du
Dempet.
Hvis du vil legge på, velger du Avslutt anrop.
Lagre et telefonnummer hjem
TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere
hjemnummeret ved å redigere Hjem i listen over lagrede
posisjoner (side 12).
Velg Telefon >
> Angi telefonnummer hjem,
angi telefonnummeret, og velg Ferdig.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Ringe hjem
Du må angi et telefonnummer til hjemmet ditt før du kan
ringe hjem ved hjelp av Ring hjem-knappen.
Velg Telefon > Ring hjem.
➊
Bruke TVen
 Advarsel!
Ikke se på TV mens du kjører. Hvis du ikke vier full
oppmerksomhet til kjøringen, kan det få fatale følger,
føre til alvorlig personskade eller til materiell skade. Du
påtar deg alt ansvar og all risiko forbundet med bruken
av denne enheten.
Digital-TV
Du kan spille av digital-TV på enheten.
Enheten må være innenfor et dekningsområde med
digitalt bakkenett (DVB-T) for at du skal kunne se på
mobil digital-TV. Du finner mer informasjon på
www.dvb.org.
Montere TV-antennene
MERK: Det følger eksterne antenner med enheten. De
eksterne antennene er ment å forbedre TV-mottaket.
Du må kanskje forlenge den interne antennen eller feste
eksterne antenner til enheten for å kunne motta kanaler.
1. Dra ut TV-antennen ➊.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
2. Fest de eksterne antennene til braketten, og juster
dem vinkelrett mot hverandre for å få best mottak.
Se på TV
1. Velg TV.
2. Velg eventuelt Godta.
> Kanalsøk.
3. Velg eventuelt
Bytte TV-kanal
Du må motta kanaler før du kan bytte TV-kanal.
1. Trykk hvor som helst på skjermen mens du ser på
TV.
på menyen.
2. Velg
3. Angi et kanalnummer.
23
Ta opp TV-bilder
MERK: Du må sette inn et microSD™-kort i sporet på
enheten før du kan ta opp TV-sendinger.
1. Velg TV.
2. Velg en TV-kanal.
for å starte opptaket.
3. Velg
for å stoppe opptaket.
4. Velg
Se på TV-opptak
1. Velg TV.
2. Velg skjermen.
> Videoavspilling.
3. Velg
4. Velg en video.
Justere skjermformatet
Når TV-siden er inaktiv i flere sekunder, forsvinner
TV-menyen, og bildet fyller ut skjermen. Du kan velge
bildets sideforhold.
1. Trykk på skjermen mens du ser på TV.
> TV-innstillinger > Skjermformat.
2. Velg
3. Velg et alternativ:
• Hvis du vil beholde formatet som kanalen sender
i, velger du Behold format.
• Hvis du vil strekke bildet slik at det fyller hele
skjermen, velger du Full skjerm.
24
Vise undertekster
MERK: Språket på underteksten bestemmes av
kringkasteren.
1. Trykk på skjermen mens du ser på TV.
> TV-innstillinger > Undertekst.
2. Velg
Endre region
Standardregionen er den samme som
navigeringsregionen.
1. Trykk på skjermen mens du ser på TV.
> TV-innstillinger > Region.
2. Velg
3. Velg en region.
Endre innstillingene for tilbaketasten
Når du trykker på
på TV-menyen, vises det en
melding som gjør det mulig å beholde TV-lyden på eller
slå av TVen.
> TV-innstillinger > Når jeg trykker
1. Velg TV >
på tilbaketasten.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil ha et varsel hver gang du trykker på
på TV-menyen, velger du Spør meg alltid
om hva jeg vil gjøre.
• Hvis du vil beholde lyden på mens du bruker
enheten, velger du Behold lyd på.
• Hvis du vil slå av TVen når du forlater TVmenyen, velger du Slå av TV.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Endre lydspråk
Det kan hende du kan endre språket kanalen kringkastes
på, avhengig av kringkasteren.
> TV-innstillinger.
1. Velg TV >
2. Velg Lydspråk.
3. Velg et språk.
MERK: Garmin er ikke ansvarlig for
kringkastingsspråket.
Sende ut TV til en ekstern enhet
Du kan sende TV-lyden og -bildet til en ekstern enhet.
1. Koble den eksterne enheten til TV ut-kontakten på
enheten.
TV ut-kontakten støtter en 3,5 mm kontakt for bare
video, video med monolyd eller video med stereolyd.
2. Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger >
Visning.
3. Merk av for TV-utgang.
4. Velg Kompositt, og velg formatet som passer for din
region eller den eksterne enheten.
5. Gå tilbake til hovedmenyen, og velg TV.
Gå tilbake til hovedmenyen fra TV
1. Trykk på skjermen mens du ser på TV.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
2. Velg .
3. Velg et alternativ:
•
•
Hvis du vil fortsette å lytte til TV-lyden, velger du
Behold lyd på.
Hvis du vil slå av TVen, velger du Slå av TV.
Bruke programmene
Bruke Hjelp
Velg Programmer > Hjelp for å vise informasjon om
hvordan du bruker enheten.
Søke i hjelpeemner
Velg Programmer > Hjelp >
.
Om ecoRoute
I noen områder må du kjøpe en opplåsingskode før
du kan bruke ecoRoute-funksjoner. Gå til
www.garmin.com/ecoroute for å få mer informasjon.
ecoRoute™-funksjonen beregner drivstoffsparing
og drivstoffkostnader ved navigering til et
bestemmelsessted, og den tilbyr verktøy for
effektivisering av drivstofforbruket.
Dataene du får fra ecoRoute-funksjonen, er bare
beregninger.
Hvis du vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter
for kjøretøyet samt kjørevaner, må du kalibrere
drivstoffsparingen (side 26).
25
Konfigurere kjøretøyprofilen
Den første gangen du bruker ecoRoute-funksjonene, må
du angi informasjon om kjøretøyet.
1. Velg Programmer > ecoRoute™.
2. Angi drivstoff- og kilometerinformasjon.
Endre drivstoffprisen
1. Velg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2. Angi gjeldende drivstoffpris, og velg Neste.
3. Velg Ja.
Kalibrere drivstoffsparingen
Du kan kalibrere drivstoffsparingen slik at du får
mer nøyaktige drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og
dine kjørevaner. Du bør kalibrere når du fyller opp
drivstofftanken.
1. Velg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2. Angi riktig drivstoffpris.
3. Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har brukt siden
forrige gang tanken ble fylt.
4. Angi strekningen du har tilbakelagt siden forrige
gang tanken ble fylt.
5. Velg Neste.
Enheten beregner gjennomsnittlig drivstoffsparing.
6. Velg Lagre.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjelper deg med å få best mulig
drivstoffsparing ved å gi deg poeng for kjørevanene dine.
Høyere ecoChallenge-poengsum indikerer at du sparer
26
mye drivstoff. ecoChallenge samler data og beregner en
poengsum når enheten beveger seg og er i bilmodus.
Vise ecoChallenge-poengsummer
• Vis gjeldende poengsum i ecoChallenge-ikonet
på kartet.
• Velg
for å vise detaljert informasjon om
poengsummer.
Om poengsummen i ecoChallenge
Gjeldende: Viser poengsummen for gjeldende
kjøreaktivitet.
Totalt: Viser en gjennomsnittspoengsum for fart,
fartsøkning og bremsing.
Fart: Viser poengsummen din for å kjøre med optimal
hastighet for å spare drivstoff (70–100 km/t
(45-60 mph) for de fleste kjøretøy).
Fartsøkning: Viser poengsummen din for jevn og rolig
fartsøkning. Du mister poeng for rask fartsøkning.
Bremsing: Viser poengsummen din for jevn og rolig
bremsing. Du mister poeng for hard bremsing.
Nullstille ecoChallenge-poengsummer
Velg >
> Nullstill.
Vise informasjon om drivstoffsparingen
Du kan vise drivstofforbruket, totale drivstoffkostnader og
gjennomsnittlig drivstoffsparing.
1. Velg Programmer > ecoRoute > Drivstoffsparing.
2. Velg en del av grafen for å zoome inn.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Kilometerrapporter
Kilometerrapporter viser avstanden, tiden,
den gjennomsnittlige drivstoffsparingen og
drivstoffkostnadene ved navigering til et
bestemmelsessted.
Det opprettes en kilometerrapport for hver rute du kjører.
Hvis du stopper en rute på enheten, opprettes det en
kilometerrapport for avstanden du har tilbakelagt.
Vise en kilometerrapport
Du kan vise kilometerrapporter som er lagret på enheten.
TIPS: Du kan få tilgang til kilometerrapporter i mappen
Reports på stasjonen eller volumet for enheten
(side 35).
1. Velg Programmer > ecoRoute™ >
Kilometerrapport.
2. Velg en rapport.
Nullstille ecoRoute-informasjon
1. Velg Programmer > ecoRoute™ > Kjøretøyprofil.
2. Velg > Nullstill.
Planlegge en tur
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en
tur med flere bestemmelsessteder.
1. Velg Programmer > Turplanlegger.
2. Velg .
3. Velg Velg startposisjon.
4. Søk etter en posisjon (side 8).
5. Velg Velg.
6. Hvis du vil legge til flere posisjoner, velger du .
7. Velg Neste.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
8. Angi et navn, og velg Ferdig.
Redigere en reiseplan
1. Velg Programmer > Turplanlegger.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg et alternativ:
•
•
•
•
Hvis du vil endre tid for ankomst eller avgang,
velger du en posisjon på reisen.
Hvis du vil registrere hvor lenge du oppholder
deg på en posisjon, velger du en posisjon på
turen og deretter Varighet.
Hvis du vil endre transportmodus eller
rutepreferanse for en etappe på ruten, velger du
en etappe og deretter Transportmodus.
Velg Kart hvis du vil vise turen på kartet.
Navigere til en lagret tur
1. Velg Programmer > Turplanlegger.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg Start!.
4. Velg en rute hvis du blir bedt om det (side 13).
Redigere en lagret tur
1. Velg Programmer > Turplanlegger.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg .
4. Velg et alternativ:
•
•
Velg Gi nytt navn til tur.
Velg Rediger bestemmelsessteder for å legge
til og slette posisjoner samt endre rekkefølgen
på posisjoner.
27
•
•
Velg Slett tur.
Velg Optimaliser rekkefølge for å ordne
stoppestedene på turen i den mest effektive
rekkefølgen.
Vise bilder
 Advarsel!
Ikke se på bilder mens du kjører. Hvis du ikke vier full
oppmerksomhet til kjøringen, kan det få fatale følger,
føre til alvorlig personskade eller til materiell skade. Du
påtar deg alt ansvar og all risiko forbundet med bruken
av denne enheten.
Du kan vise bilder som du har lagret på enheten eller på
et minnekort. Se side 35 hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du laster inn bilder på enheten.
1. Velg Programmer > Galleri.
2. Velg Alle Bilder, eller velg en mappe.
3. Velg et bilde.
Vise en bildefremvisning
1. Velg Programmer > Galleri.
2. Velg Alle Bilder, eller velg en mappe.
3. Velg .
Slette bilder
1. Velg Programmer > Galleri.
2. Velg Alle Bilder, eller velg en mappe.
3. Velg et bilde.
4. Velg .
28
Vise en video
 Advarsel!
Ikke se på video mens du kjører. Hvis du ikke vier full
oppmerksomhet til kjøringen, kan det få fatale følger,
føre til alvorlig personskade eller til materiell skade. Du
påtar deg alt ansvar og all risiko forbundet med bruken
av denne enheten.
1.
2.
3.
4.
Velg Programmer > Galleri.
Velg Alle videoer, eller velg en mappe.
Velg en video.
Trykk på skjermen for å vise avspillingskontrollene.
Formater som støttes
Galleri støtter videoer som bruker følgende video- og
lydformater.
MERK: Enkelte filer vil kanskje ikke være kompatible
på grunn av kodingsforskjeller, DRM (digital
rettighetsadministrasjon) eller filbeholderformat.
• Video
◦◦ MPEG1
◦◦ MPEG2
◦◦ H.263
◦◦ AVC (H.264)
◦◦ VC-1 (WMV)
◦◦ XviD
• Lyd
◦◦ MP1
◦◦ MP2
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
MP3
MP4
AAC
WMA
Mediespiller
Spille av en sang
Før du kan spille av en sang, må du laste opp sangfiler
til enheten (side 35).
1. Velg Programmer > Mediespiller.
2. Velg et alternativ:
• Velg Artister, og velg en artist eller et album.
• Velg Album, og velg et album.
• Velg Sanger.
• Velg Spillelister, og velg en spilleliste.
3. Velg en sang.
Sangen du har valgt, begynner å spille, og alle sangene i
listen legges til i den gjeldende spillelisten.
Opprette en spilleliste
Du kan opprette spillelister som gjør at du raskt kan
legge til sanger i en avspillingskø.
1. Velg Programmer > Mediespiller.
2. Velg > Ny spilleliste.
3. Angi et navn, og velg Lagre.
4. Legg til sanger i spillelisten.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Legge til sanger i en spilleliste
1. Velg Programmer > Mediespiller.
2. Velg et alternativ:
•
•
•
•
Velg Artister, og velg en artist eller et album.
Velg Album, og velg et album.
Velg Sanger.
Velg Spillelister, og velg en spilleliste.
3. Hold på en sangtittel til kontekstmenyen vises.
4. Velg et alternativ:
•
•
Hvis du vil legge til sangen i en eksisterende
spilleliste, velger du spillelisten.
Hvis du vil legge til sangen i en ny spilleliste,
velger du Ny og angir et navn.
Formater som støttes
Galleri støtter videoer som bruker følgende video- og
lydformater.
MERK: Enkelte filer vil kanskje ikke være kompatible
på grunn av kodingsforskjeller, DRM (digital
rettighetsadministrasjon) eller filbeholderformat.
• MP3
• WMA
• WAV
29
Vise tidligere ruter og
bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan
bruke denne funksjonen (side 38).
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet,
på kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
Bruke verdensuret
1. Velg Programmer > Verdensur.
2. Velg eventuelt en by, angi et bynavn, og velg Ferdig.
Vise verdenskartet
Velg Programmer > Verdensur > .
Nattetid vises i det skyggelagte området på kartet.
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du fjerner enheten fra bilbraketten mens enheten er
på, lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.
Velg Programmer > Siste plass.
Om kjøreopptakeren
Merknad
Undersøk lokale lover og forskrifter før du bruker
kjøreopptakeren i et kjøretøy. Garmin påtar seg ikke noe
ansvar for bøter, straff eller skader som skyldes brudd
på lokale lover eller forskrifter i forbindelse med bruk av
Garmin-enheten.
Du kan ta opp lyd og video mens du kjører ved hjelp av
kameraet i Garmin GDR 20-enheten. Du kan spille av
bildene du har tatt opp, på enheten eller en datamaskin.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til
www.garmin.com.
MERK: Hvis du vil spille av opptakene på en
datamaskin, må du installere programvaren som fulgte
med GDR 20-kameraet, på datamaskinen.
Montere kjøreopptakeren
1. Sett inn microSD-kortet som fulgte med
kjøreopptakersettet, i sporet på kameraet.
2. Når enheten er montert, kobler du kameraledningen
til micro-USB-porten på siden av braketten ➊.
Lagre en parkeringsplass
1. Velg Programmer > Siste plass.
2. Velg > Lagre.
3. Skriv eventuelt inn et navn.
➊
30
➋
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
3. Klikk kameraet fast på den andre sugekopparmen ➋
AV IN-kontakten støtter en 3,5 mm kontakt for
bare video, video med monolyd eller video med
stereolyd.
2. På hovedmenyen velger du Programmer > Video
inn.
Ta opp video med kjøreopptakeren
1. Gå til hovedmenyen, og velg Programmer >
Bruke kalkulatoren
på braketten som fulgte med kjøreopptakersettet.
4. Trykk sugekopparmen mot frontruten.
5. Skyv spaken bakover mot frontruten mens du
trykker.
Kjøreopptaker.
for å starte opptaket.
2. Velg
for å avslutte opptaket.
3. Velg
Spille av et opptak
1. Gå til hovedmenyen, og velg Programmer >
Kjøreopptaker.
2. Velg .
3. Velg en video.
Video inn
Du kan vise video fra en ekstern enhet, for eksempel et
ryggekamera eller en DVD-spiller.
1. Velg et alternativ:
• Koble den eksterne enheten til Video Inkontakten på bilbraketten.
Video In-kontakten støtter en 3,5 mm kontakt for
bare video, og støtter ikke lyd.
• Koble den eksterne enheten til enhetens
AV IN-kontakt.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Velg Programmer > Kalkulator.
Konvertere enheter
1. Velg Programmer > Enhetskalkulator.
2. Velg eventuelt knappen ved siden av Konverter,
velg en målekategori, og velg Lagre.
3. Velg eventuelt en enhetsknapp, velg en måleenhet,
og velg Lagre.
4. Velg feltet under enheten som skal konverteres.
5. Angi nummeret, og velg Ferdig.
Angi vekslingskurser
Du kan oppdatere enhetskalkulatorens vekslingskurser.
1. Velg Programmer > Enhetskalkulator.
2. Velg knappen ved siden av Konverter.
3. Velg Valuta, og velg deretter Lagre.
4. Velg eventuelt en valutaknapp, velg en annen valuta,
og velg Lagre.
5. Velg knappen nederst på skjermen som viser
vekslingskursen.
6. Velg boksen ved siden av en valuta.
31
7. Angi en verdi, og velg Ferdig.
8. Velg OK.
Deaktivere trafikk
1. Velg Innstillinger > Trafikk.
2. Fjern avmerkingen for Oppdatert trafikk.
Bruke språkguiden
Bruk den valgfrie språkguiden til å slå opp og oversette
ord eller uttrykk.
Velg Programmer > Språkguide.
Velge språk i språkguiden
Du kan velge hvilke språk du vil oversette når du
oversetter ord og uttrykk.
1. Velg Programmer > Språkguide > Ord og uttrykk.
2. Velg > Språk.
3. Velg Fra, velg språket det skal oversettes fra, og
velg Lagre.
4. Velg Til, velg språket det skal oversettes til, og velg
Lagre.
Oversette ord og uttrykk
1. Velg Programmer > Språkguide > Ord og uttrykk.
2. Velg en kategori og underkategorier.
3. Velg eventuelt , angi et nøkkelord, og velg Ferdig.
4. Velg et ord eller et uttrykk.
5. Velg
for å høre på oversettelsen.
Bruke en ordbok
1. Velg Programmer > Språkguide > Ordbøker.
2. Velg en ordbok.
3. Velg eventuelt , angi et ord, og velg Ferdig.
4. Velg et ord.
5. Velg for å høre på oversettelsen.
Trafikk
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er
korrekt.
Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle
områder eller land.
Det følger med en trafikkmottaker i enkelte
pakker. Den er innebygd i strømkabelen for bil.
Trafikkmottakeren og enheten må være slått på
og innenfor rekkevidde av en stasjon som sender
trafikkdata, for å kunne motta trafikkinformasjon.
Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger
med trafikkmottakeren.
Hvis du vil ha informasjon om trafikkmottakere og
dekningsområder, kan du gå til www.garmin.com/traffic.
Aktivere trafikk
1. Velg Innstillinger > Trafikk.
32
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
2. Velg Trafikk.
Motta trafikkdata
Når mottakeren er innenfor et dekningsområde,
begynner enheten å vise trafikkinformasjon.
Trafikkmottakeren og enheten må være innenfor
rekkevidde av en FM-stasjon som sender
trafikkinformasjon.
1. Koble trafikkmottakeren til en ekstern strømkilde.
2. Koble trafikkmottakeren til enheten.
MERK: Oppvarmede frontruter (med metall) kan
redusere ytelsen til trafikkmottakeren.
Trafikkmottaker
➊
➋
➌
➊
Mini-USB-kontakt
➋
Kontakt for ekstern antenne
➌
Intern antenne
➍
Indikatorlampe for strøm
➎
Bilstrømadapter
Om trafikkikonet
➍
➎
Når du mottar trafikkinformasjon, vises et trafikkikon
på kartet. Trafikkikonet endrer farge etter hvor alvorlige
trafikkforholdene er.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Farge
Alvorlighetsgrad
Betydning
Grønn
Lav
Trafikken flyter fritt.
Gul
Middels
Trafikken forflytter seg,
men det er forsinkelser.
Det er moderate køer.
Rød
Høy
Trafikken står stille eller
beveger seg sakte. Det er
en alvorlig forsinkelse.
Trafikk på ruten
Når ruten beregnes, undersøker enheten de gjeldende
trafikkforholdene og velger automatisk den ruten som tar
kortest tid. Hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken
mens du navigerer, beregnes ruten automatisk på nytt.
endrer farge for å vise hvor alvorlig
Trafikkikonet
trafikkforholdene er på ruten eller veien du kjører.
Enheten kan rute deg gjennom en trafikkforsinkelse hvis
det ikke finnes andre og bedre ruter. Forsinkelsestiden
legges automatisk til den beregnede ankomsttiden.
Vise trafikk på ruten
1. Velg mens du navigerer etter en rute.
2. Velg Trafikk på ruten.
En liste over trafikkhendelser vises, ordnet etter hvor
de er langs ruten.
3. Velg en hendelse.
Unngå trafikk på ruten manuelt
på kartet.
1. Velg
33
2. Velg Trafikk på ruten.
3. Bruk eventuelt pilene for å vise andre
trafikkforsinkelser på ruten.
4. Velg > Unngå.
Velge en alternativ rute
1. Velg mens du navigerer etter en bilrute.
2. Velg Alternativ rute.
3. Velg en rute.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på
veier i nærheten.
på kartet.
1. Velg
2. Velg Trafikkforhold.
Trafikk i ditt område
Søke etter trafikkforsinkelser
på kartet.
1. Velg
Velg
Trafikkforhold
> .
2.
Velg
et
element
fra
listen.
3.
4. Hvis det er mer enn én forsinkelse, bruker du pilene
for å vise andre forsinkelser.
Vise en trafikkhendelse på kartet
på kartet.
1. Velg
Velg
Trafikkforhold.
2.
3. Velg et trafikkikon.
34
Forstå trafikkdata
Tegnforklaringen forklarer ikonene og fargene som
brukes på trafikkartet.
på kartet.
1. Velg
2. Velg Tegnforklaring for trafikk.
Trafikkabonnementer
Abonnementsaktivering
Du trenger ikke å aktivere abonnementet som
følger med FM-trafikkmottakeren. Abonnementet
aktiveres automatisk etter at enheten har hentet inn
satellittsignaler mens den mottar trafikksignaler fra
tjenesteleverandøren.
Livstidsabonnement
Noen modeller inkluderer livstidsabonnement på visse
funksjoner.
LT
Denne modellen inkluderer livstidsabonnement på
trafikk og en trafikkmottaker.
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner
eller land.
1. Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Trafikk.
2. Velg Abonnementer > .
3. Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.
4. Gå til www.garmin.com/fmtraffic hvis du vil kjøpe et
abonnement og få en 25-tegns kode.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere
ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang
du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FMtrafikkmottakere, må du skaffe deg en ny kode for
hver mottaker.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
5. Velg Neste på enheten.
6. Angi koden.
7. Velg Fullfør.
Databehandling
Du kan lagre filer, for eksempel JPEG-bildefiler, på
enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere
datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows® 95,
98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere
versjoner.
Installere et minnekort
Enheten støtter minnekort av typen microSD og
microSDHC.
1. Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
2. Skyv det inn til du hører et klikk.
Overføre filer fra datamaskinen
1. Koble enheten til datamaskinen (side 5).
Filtyper
Enheten støtter følgende filtyper:
• JPEG- og JPG-bildefiler (side 28)
• kart og GPX-veipunktfiler fra MapSource® (side 41)
• egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI
Loader (side 41)
• BaseCamp™-filer
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler,
eller du kan kjøpe forhåndslastet Garminkartprogramvare (www.garmin.com/trip_planning).
I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til
å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter,
veipunkter og egendefinerte POIer.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
2.
3.
4.
5.
6.
Enheten og minnekortet vises som flyttbare stasjoner
i Min datamaskin på Windows-datamaskiner og som
volumer på Mac-datamaskiner.
MERK: Noen datamaskiner med flere
nettverksstasjoner kan ikke vise nüvi-stasjoner.
Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner
stasjonene, i hjelpefilen til operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg filen.
Klikk på Rediger > Kopier.
Åpne Garmin- eller minnekortstasjonen/-volumet.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises på listen over filer i enhetens minne eller
på minnekortet.
Koble fra USB-kabelen
1. Gjør ett av følgende:
35
•
Windows-datamaskiner: Klikk på ikonet
løse ut i systemstatusfeltet.
• Mac-datamaskiner: Dra volumikonet til
papirkurven .
Koble
kabelen fra datamaskinen.
2.
for å
Slette filer
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må
du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige
systemfiler som ikke må slettes.
1.
2.
3.
4.
Åpne Garmin-stasjonen eller -volumet.
Åpne eventuelt en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Tilpasse enheten
1. Velg Innstillinger.
2. Velg en innstillingskategori.
3. Velg innstillingen for å endre den.
Innstillinger for kart og kjøretøy
Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy.
Kjøretøy: Endrer ikonet til å vise din posisjon på kartet.
Du finner flere ikoner på www.garmingarage.com.
36
Kjøre - kartvisning: Angir kjørekartets perspektiv.
Fotgjenger – kartvisning: Angir fotgjengerkartets
perspektiv.
Kartdetalj: Angir detaljnivået for kartet. Hvis du viser
flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp
langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartknapper: Angir hvilke ikoner som vises på kartet.
Opptil tre ikoner kan vises på kartet.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartet (side 17).
Dashbord: Angir dashbordoppsettet for kartet.
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal
bruke.
Aktivere kart
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
www.garmin.com.
1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Mine kart.
2. Velg et kart.
Navigasjonsinnstillinger
Velg Innstillinger > Navigasjon.
Beregningsmodus: Angir rutepreferanse.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på
en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå
bestemte veier eller områder.
Avanserte omkjøringer: Angir lengden for en omkjøring.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Begrens gangavstand: Kontrollerer maksimal
gangavstand for en fotgjengerrute.
Kollektivtransport: Aktiverer eller deaktiverer
transportmidler.
Sikker modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere
føreren.
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPSsignal, og sparer batteristrøm.
Rutepreferanser
Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.
Raskere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men
som kan være lengre i avstand.
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i
avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.
Mindre drivstoff: Beregner ruter som kan kreve mindre
drivstoff enn andre ruter.
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon
til bestemmelsesstedet.
Skjerminnstillinger
Velg Innstillinger > Skjerm.
Fargemodus: Angir en lys bakgrunn (Dag), en mørk
bakgrunn (Natt) eller veksler automatisk mellom
de to, basert på tidspunktet for soloppgang og
solnedgang for din gjeldende posisjon (Auto).
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Lysstyrke: Endrer lysstyrken på skjermen. Du kan spare
batteristrøm ved å redusere lysstyrken.
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av enhetens
skjerm. Skjermbilder lagres i mappen Screenshot
på enheten.
Bluetooth-innstillinger
Velg Innstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth-komponenten.
Legg til telefon eller Telefon: Administrerer tilkoblinger
mellom enheten og mobiltelefoner med trådløs
Bluetooth-teknologi.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enhetene dine med Bluetooth-teknologi.
Administrere listen over Bluetooth-enheter
Du kan legge til, koble fra eller slette telefoner som
enheten oppdager når Bluetooth er aktivert.
1. Velg Innstillinger > Bluetooth > Telefon.
2. Velg et alternativ:
• Velg en telefon du vil koble enheten din til.
• Velg for å legge til en telefon på menyen.
• Velg
for å slette en telefon fra enhetens
minne.
• Velg Ingen for å avslutte den gjeldende
tilkoblingen.
Deaktiverer Bluetooth
1. Velg Innstillinger > Bluetooth.
37
2. Velg Bluetooth.
Trafikkinnstillinger
Velg Innstillinger > Trafikk.
Trafikk: Aktiverer trafikk.
Abonnementer: Liste over gjeldende
trafikkabonnementer.
trafficTrends™: Se side 38.
Aktivere trafikk
Trafikkmottakeren er inkludert i enkelte enhetspakker.
Velg Innstillinger > Trafikk > Trafikk.
Om trafikkabonnementer
Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye
abonnementene hvis de utløper. Gå til
www.garmin.com/traffic.
Vise trafikkabonnementer
Velg Innstillinger > Trafikk > Abonnementer.
trafficTrends
Når trafficTrends-funksjonen er aktivert, registrerer
enheten data om trafikkhistorikk og bruker disse dataene
til å beregne mer effektive ruter.
Når du kjører med trafficTrends aktivert, registrerer
enheten trafikkdata som brukes til å forbedre den
historiske trafikkinformasjonen for trafficTrends. Denne
informasjonen sendes til Garmin når du kobler enheten
til myGarmin ved hjelp av datamaskinen.
38
MERK: Det kan hende at det beregnes ulike ruter
basert på tendenser i trafikken for ulike ukedager eller
tidspunkter på dagen.
Deaktivere trafficTrends
Hvis du ikke vil at enheten skal registrere eller dele
trafikkdata, må du deaktivere trafficTrends.
Velg Innstillinger > Trafikk > trafficTrends.
Innstillinger for enheter og tid
Velg Innstillinger > Enheter og tid.
Gjeldende tid: Angir enhetstiden.
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers,
24-timers eller UTC-tidsformat.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Innstillinger for språk og tastatur
Velg Innstillinger > Språk og tastatur.
Talespråk: Angir språk for talemeldinger.
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til det valgte
språket.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres
ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for
eksempel gatenavn.
Tastaturspråk: Angir språket for tastaturet.
Tastaturlayout: Angir tastaturlayout.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Innstillinger for varsler for
nærhetspunkter
Velg Innstillinger > Varsler for nærhetspunkter.
• Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du
nærmer deg nærhetspunkter.
• Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene
spilles av for.
Innstillinger for enhet og personvern
Velg Innstillinger > Enhet.
• Om: Viser enhetens programvareversjon,enhetens
ID-nummer og informasjon om flere andre
programvarefunksjoner.
• Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene
for sluttbruker som gjelder for valget ditt.
MERK: Du trenger denne informasjonen når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere
kartdata (side 41).
• Reisehistorikk: Gjør det mulig for enheten å
registrere informasjon for funksjonene Hvor jeg har
vært (side 30) og Triplogg (side 17).
• Tøm reisehistorikk
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1. Velg Innstillinger.
2. Velg eventuelt en innstillingskategori.
3. Velg > Gjenopprett.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Tillegg
Strømkabler
Enheten kan tilføres strøm på tre måter.
• Strømkabel for bil
• USB-kabel
• Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Ta vare på enheten
merknad
Unngå å miste enheten i bakken, og ikke bruk den på
steder der den kan bli utsatt for voldsomme støt eller
vibrasjoner.
Enheten må ikke komme i kontakt med vann.
Kontakt med vann kan gjøre at denne enheten slutter å
fungere som den skal.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt
for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre
til permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med et hardt eller skarpt
redskap, da dette kan skade skjermen.
Rengjøre enhetens utside
merknad
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som
kan skade plastdeler.
1. Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen)
med en klut fuktet med mildt såpevann.
39
2. Tørk av enheten.
Skifte sikringen i strømkabelen for bil
Rengjøre berøringsskjermen
1. Bruk en myk, ren og lofri klut.
2. Bruk eventuelt vann, isopropylalkohol eller brillerens.
3. Påfør middelet på kluten.
4. Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
merknad
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke
mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på
plass igjen. Strømkabelen for bil
fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten på http://my.garmin.com.
Forlenge batterilevetiden
•
•
•
•
•
Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
Reduser lysstyrken på skjermen (side 6).
Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Demp volumet (side 6).
Deaktiver Bluetooth (side 37).
Hvis enheten ikke lades i bilen, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av biladapteren.
1. Løsne endestykket.
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å
fjerne endestykket.
2. Fjern endestykket, sølvtuppen og sikringen.
3. Installer en 2 A-kvikksikring.
4. Sett sølvtuppen i endestykket.
5. Skru endestykket tilbake på plass i strømkabelen for
bil.
Fjerne enheten, holderen og braketten
Fjerne enheten fra holderen
1. Trykk på tappen på undersiden av holderen.
2. Vipp enheten fremover.
Fjerne holderen fra braketten
1. Vri holderen mot høyre eller venstre.
40
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
2. Bruk kraft til holdersokkelen løsner fra brakettballen.
Fjerne sugekoppbraketten fra frontruten
1. Vipp spaken på sugekoppbraketten mot deg.
2. Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Oppdatere kart
Du kan oppdatere kartene på enheten.
1. Gå til www.garmin.com/mapupdates.
2. Velg Map Update User Guide (Brukerveiledning for
kartoppdatering).
Kjøpe tilleggskart
1. Gå til produktsiden for enheten på Garmins
webområde (www.garmin.com).
2. Klikk på kategorien Kart.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Fotobokser
 Forsiktig
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke en egendefinert POIdatabase eller fotoboksdatabase.
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. Gå
til http://my.garmin.com for å se hvor denne tjenesten
er tilgjengelig. Enheten inneholder informasjon om
plassering av flere hundre fotobokser i de områdene
tjenesten finnes. Enheten varsler deg når du nærmer
deg en fotoboks, og kan advare deg hvis du kjører for
fort. Dataene oppdateres minst én gang i uken, så du
har alltid tilgang til så oppdatert informasjon som mulig.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge
et eksisterende abonnement. Hvert område du kjøper,
har en utløpsdato.
Egendefinerte punkter av interesse
Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på kartet.
De kan inneholde varsler som forteller deg at du er nær
et merket punkt, eller at du kjører fortere enn en angitt
hastighet.
Installere POI Loader
Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister
og installere dem på enheten ved hjelp av programmet
POI Loader.
1. Gå til www.garmin.com/extras.
2. Klikk på Tjenester > POI Loader.
3. Installer POI Loader på datamaskinen.
Bruke hjelpefilene til POI Loader
Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.
Klikk på Hjelp mens POI Loader kjører.
Finne tillegg
1. Velg Hvor skal du? > Egendefinerte POIer.
2. Velg en kategori.
Kjøpe tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
41
Feilsøking
Problem
Løsning
Enheten mottar aldri
satellittsignaler.
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (side 36).
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg ikke til
frontruten.
1. Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2. Tørk av med en ren, tørr klut.
3. Fest sugekoppen (side 5).
Enheten lader ikke i kjøretøyet.
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (side 40).
• Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
• Enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0 og 45 °C (32 og 113 °F). Hvis enheten plasseres
i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke lade.
Batteriet mitt har ikke strøm
lenge.
Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade, kan du dempe bakgrunnslyset (side 37).
Batterimåleren min virker
unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte ladingen).
Hvordan vet jeg at enheten er i
USB-masselagringsmodus?
Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde på skjermen som indikerer at
enheten er koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se to nye eksterne diskstasjoner i Min
datamaskin.
Enheten er koblet til
datamaskinen, men den går ikke
inn i masselagringsmodus.
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2. Slå av enheten.
3. Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til enheten.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i USB-masselagringsmodus.
4. Kontroller at enheten er koblet til en USB-port og ikke til en USB-hub.
Jeg finner ingen nye eksterne
Hvis du har flere tilordnede nettverksstasjoner, kan det hende at Windows har problemer med å
stasjoner på listen over stasjoner. tilordne stasjonsbokstaver til stasjonene på enheten. Du finner mer informasjon om hvordan du
tilordner stasjonsbokstaver i operativsystemets hjelpefil.
Telefonen min kobler seg ikke til
enheten.
42
• Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy > Innstillinger > Bluetooth. Bluetooth-feltet må være satt
til Aktivert.
• Slå på telefonen, og plasser den innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten.
• Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du trenger mer hjelp.
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
Problem
Løsning
Enheten finner ikke noe digitalt Kontroller at du har valgt riktig region (side 24).
TV-signal.
Jeg kan ikke ta opp fra TV.
Kontroller at det er satt inn et microSD-kort i enheten (side 24).
AV ut gir lyd, men ikke video.
Kontroller at en 3,5 mm kontakt er satt inn i AV IN-sporet på siden av enheten (side 25).
Jeg mister TV-signalet etter å
ha kjørt flere kilometer.
Kontroller antennetilkoblingene, og still inn TVen på nytt (side 23).
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
43
Indeks
A
adresser 10
anrop
dempe 22
hjem 23
legge på 22
svare 22
B
batteri 42
beregne ruter på nytt 15
beskytte enheten
39
bilder 28
slette 28
vise 28
Bluetooth-teknologi 20–21
enhetsnavn 37
innstillinger 37
pare en lydenhet 21
pare med telefon 20
bredde- og lengdegrad 10
C
cityXplorer-kart 14, 19
D
datamaskin, tilkobling 5
dempet
anrop 22
detaljerte anvisninger 18
detaljerte kart 35, 36
diakritiske tegn 7
44
E
ecoRoute 25–28
ecoChallenge-poengsum 26
informasjon om
drivstoffsparing 26
kalibrere drivstoffsparingen 26
kilometerrapport 27
kjøretøyprofil 25
egendefinerte POIer 41
enhets-ID 39
enhetskalkulator 31
F
fartsgrense
ikon 15
feilsøking 42
filer
slette 36
støttede typer 35
finne posisjoner
etter adresse 10
etter koordinater 10
lagrede posisjoner 12
fjerne braketten 40
fotgjengermodus
innstillinger 15, 20
G
galleri
bilder 28
støttede formater 28
video 28
Garmin Live-tjenester 25
geocaching 10
gi turer nytt navn 27
gjeldende posisjon, anvisninger
til 19
gjeldende posisjon, lagre 12
GPS
innstillinger 37
simulator 12
H
Hjelp 25
hjem
angi en posisjon 11
telefonnummer 23
Hvor er jeg? 19
Hvor jeg har vært
aktivere 39
Hvor skal du?
tilpasning 7
J
JPEG-bildefiler 35
K
kalkulator 31
kart
detaljnivå 36
feil 9
legge til 41
tema 36
vise 17
kartvisning i 2D, 3D 17
kategori
søke i 8
kilometerrapport 27
kjøreanvisninger 18
kjøreopptaker 30
montere 30
opptak 31
knapper på skjermen 7
kollektivtransport
bykart 20
unngåelser 15, 20
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
konvertere
enheter 31
valuta 32
koordinater 10
L
lade enheten 5, 42
lagre
gjeldende posisjon 12
Lagrede posisjoner 12–13
legge til et punkt 14
M
manøverliste 18
MapSource 35, 41
masselagringsmodus 35
medieavspiller 29
spille av en sang 29
Spilleliste 29
menyen hvor skal du? 7
tilpasning
snarveisikon, fjerne 8
snarveisikon, legge til 7
minnekort 35
mittDashboard 5
montere enheten
fjerne fra braketten 40
på frontruten 42
mål, konvertere 31
N
navigasjon 14
fotgjenger 19
utenfor vei 17
navigere utenfor vei 17, 37
neste sving 18
nullstille
hjem-posisjon 11
maksimal fart 19
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
tripdata 19
O
omkjøringer 15
avansert 16
oppbevare enheten 39
oppdatering
kart 6
programvare 6
oversikt over veikryss 18
P
pare en mobiltelefon 20
parkering 12
lagre 30
siste plass 30
PIN-kode
Bluetooth 21
posisjoner 8, 9
rapportere en manglende
posisjon 9
rapportere en stengt posisjon 9
programvare
versjon 39
punkter av interesse
finne 8
POI Loader 35
R
redigere
bestemmelsessteder 27
hjem-posisjon 11
kartsymbol 13
kategorier 13
lagrede posisjoner 13
lagret tur 27
registrere enheten 6
rengjøre enheten 39
ruter
stoppe 15
utenfor vei 17, 37
S
satellittsignaler 6
sikker modus 37
sikring, skifte 40
skjermbilder 37
skjerminnstillinger 15, 20
skolesonedatabase 41
slette
bilder 28
filer 36
lagrede posisjoner 13
liste med nylige funn 12
tegn 7
turer 28
snarveier
fjerne 8
legge til 7
Spor opp 17
systeminnstillinger 36
søkelinje 8
T
talespråk 38
ta meg hjem 11
tastatur 7
språkmodus 7
ta vare på enheten 39
telefonsvarer 22
tidsinnstillinger 38
tilbakemelding på POIer 9
tilbehør 41
tillegg 41
tjenester i nærheten 19
trafikk 32–48
aktivere et abonnement 34, 38
45
hendelser 33
ikoner 33
legge til
trafikkabonnementer 38
mottaker 33
trafficTrends 38
trafikkvarsler 18
transportmodus 7
tripcomputer 19
triplogg 17, 39
turplanlegger 27
TV
antenner 23
endre region 24
lyd 25
opptak 24
se på digital-TV 23
skjermformat 24
utgang 25
U
unngå
trafikk 34
typer kollektivtransport 15, 20
tyveri 40
veier 16
USB 42
V
varsler
fotoboks 41
veikryss, finne 10
verdensur 30
verktøy 25–30
videospiller 28
volum
lydmikser 6
tilpasse 6
46
Brukerveiledning for nüvi 2585TV
www.garmin.com/support
913 397 8200
1 800 800 1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 850 1241
1 866 429 9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 – 880
00 39 02 3669 9699
0800 0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221,
Taiwan (Republikken Kina)
© 2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising