Garmin | Nuvi 2480T, GPS, Arabic | User guide | Garmin Nuvi 2480T, GPS, Arabic Podręcznik użytkownika

Garmin Nuvi 2480T, GPS, Arabic Podręcznik użytkownika
nüvi 2585TV
®
Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Marzec 2012
190-00784-40_0A
1
Wydrukowano na Tajwanie
© 2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości
lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania
o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje
i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby
lub organizacji. Ze strony internetowej firmy Garmin (www.garmin.com) można pobrać bieżące aktualizacje i informacje
uzupełniające, dotyczące użytkowania i funkcjonowania tego i innych produktów firmy Garmin.
Garmin®, logo Garmin, nüvi® oraz MapSource® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. cityXplorer™, ecoRoute™, nüMaps Guarantee™, myGarmin™, trafficTrends™ oraz
BaseCamp™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody
firmy Garmin jest zabronione.
Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom
licencji. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w
innych krajach. Mac® jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. microSD™ jest znakiem towarowym firmy SD-3C,
LLC. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
.
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem������������ 5
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego
pojazdu����������������������������������������������������������������� 5
Informacje o sekcji Mój Pulpit������������������������������� 5
Regulowanie jasności ekranu������������������������������� 6
Regulowanie głośności ogólnej���������������������������� 6
Ikony na pasku stanu�������������������������������������������� 6
Sygnały satelitarne����������������������������������������������� 6
Korzystanie z przycisków znajdujących się na
kranie�������������������������������������������������������������������� 7
Korzystanie z klawiatury ekranowej���������������������� 7
Informacje o skrótach������������������������������������������� 7
Wyszukiwanie pozycji�������������������������������� 8
Informacje o pozycjach����������������������������������������� 8
Informacje o narzędziach wyszukiwania������������ 10
Zapisywanie pozycji domowej�����������������������������11
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc������ 12
Wyszukiwanie parkingów����������������������������������� 12
Ustawianie symulowanej pozycji������������������������ 12
Zapisywanie pozycji�������������������������������������������� 12
Nawigacja�������������������������������������������������� 13
Rozpoczęcie podróży trasą�������������������������������� 13
Trasy samochodowe������������������������������������������ 14
Informacje o opcji Zjazdy z usługami������������������ 15
Unikanie określonych cech dróg������������������������� 15
Informacje o własnych unikanych elementach��� 16
Włączanie opcji Zaawansowane objazdy����������� 16
Nawigowanie poza drogami������������������������������� 17
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Strony mapy���������������������������������������������� 17
Dostosowywanie mapy��������������������������������������� 17
Wyświetlanie zwrotów���������������������������������������� 18
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji�������� 19
Trasy piesze������������������������������������������������������� 19
Rozmowy przez zestaw
głośnomówiący����������������������������������������� 20
Informacje o rozmowach przez zestaw
głośnomówiący��������������������������������������������������� 20
Parowanie telefonu��������������������������������������������� 20
Parowanie z urządzeniem audio Bluetooth�������� 21
Nawiązywanie połączenia���������������������������������� 22
Odbieranie połączenia ��������������������������������������� 22
Korzystanie z historii połączeń��������������������������� 22
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy �������������� 22
Zapisywanie domowego numeru telefonu���������� 22
Korzystanie z funkcji TV�������������������������� 23
Telewizja cyfrowa������������������������������������������������ 23
Nagrywanie materiału telewizyjnego������������������ 24
Dostosowywanie proporcji obrazu ekranu���������� 24
Wyświetlanie napisów���������������������������������������� 24
Zmiana regionu��������������������������������������������������� 24
Zmiana języka dźwięku�������������������������������������� 25
Przesyłanie sygnału telewizyjnego do
urządzenia zewnętrznego����������������������������������� 25
Powrót do menu głównego z menu TV��������������� 25
Korzystanie z Aplikacji����������������������������� 25
Korzystanie z Pomocy���������������������������������������� 25
Informacje o ecoRoute �������������������������������������� 25
Planowanie podróży������������������������������������������� 27
Przeglądanie zdjęć��������������������������������������������� 28
3
Wyświetlanie filmu���������������������������������������������� 28
Odtwarzacz multimedialny���������������������������������� 29
Wyświetlanie poprzednich tras i celów��������������� 30
Korzystanie z funkcji czasu na świecie �������������� 30
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania��� 30
Informacje o rejestratorze jazdy������������������������� 30
Wejście wideo����������������������������������������������������� 31
Korzystanie z kalkulatora������������������������������������ 31
Przeliczanie jednostek ��������������������������������������� 31
Korzystanie z przewodnika językowego������������� 32
Komunikaty drogowe������������������������������� 32
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych���������������������������������������������������������� 32
Odbieranie danych o ruchu drogowym��������������� 33
Odbiornik komunikatów drogowych�������������������� 33
Informacje o ruchu drogowym na trasie������������� 33
Informacje o ruchu drogowym na danym
obszarze������������������������������������������������������������� 34
Znaczenie danych o ruchu drogowym���������������� 34
Subskrypcje komunikatów drogowych���������������� 34
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek������������ 38
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury����������� 38
Ustawienia alertów punktów alarmowych����������� 39
Ustawienia dotyczące urządzenia oraz
ustawienia prywatności��������������������������������������� 39
Przywracanie ustawie������������������������������������� 39
Załącznik��������������������������������������������������� 39
Przewody zasilające������������������������������������������� 39
Dbanie o urządzenie������������������������������������������� 39
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki���������������������� 40
Zdejmowanie urządzenia, podstawki
i uchwytu������������������������������������������������������������� 40
Aktualizowanie map�������������������������������������������� 41
Kamery monitorujące������������������������������������������ 41
Własne punkty POI��������������������������������������������� 41
Zakup akcesoriów����������������������������������������������� 41
Rozwiązywanie problemów ������������������������������� 42
Indeks�������������������������������������������������������� 44
Zarządzanie danymi��������������������������������� 35
Typy plików��������������������������������������������������������� 35
Informacje o kartach pamięci������������������������������ 35
Przesyłanie plików z komputera������������������������� 35
Usuwanie plików ������������������������������������������������ 36
Dostosowywanie urządzenia������������������� 36
Ustawienia mapy i pojazdu��������������������������������� 36
Ustawienia nawigacji������������������������������������������ 36
Ustawienia wyświetlania������������������������������������� 37
Ustawienia komunikacji Bluetooth���������������������� 37
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych������ 38
4
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
6. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na
swoim miejscu.
 OSTRZEŻENIE
N
ależy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu
produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
1. Zamontuj urządzenie (strona 5).
2. Zarejestruj urządzenie (strona 6).
3. Sprawdź dostępność aktualizacji.
•
Aktualizacje oprogramowania (strona 6).
•
Darmowa aktualizacja map (strona 6).
➌
➋
➍
➊
7. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki w samochodzie.
Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu
8. W razie konieczności podłącz antenę zewnętrzną do
 OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową.
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
należy urządzenie zabierać ze sobą przy wysiadaniu
z samochodu albo przechowywać w miejscu nienarażonym
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Informacje o sekcji Mój Pulpit
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu
bateryjnym, należy naładować baterię.
1. Podłącz przewód zasilający ➊ do portu USB
w uchwycie ➋.
2. Zatrzaśnij uchwyt na ramieniu przyssawki ➌.
3. Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej.
4. Po dociśnięciu przesuń dźwignię ➍ do tyłu, w kierunku
szyby.
5. Umieść dolną część urządzenia w uchwycie.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
odbiornika komunikatów drogowych i przymocuj ją do
przedniej szyby za pomocą przyssawek.
Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania urządzenia,
sprawdzenia dostępności aktualizacji oprogramowania
i map, uzyskania dostępu do podręczników użytkownika,
uzyskania pomocy technicznej i wielu innych rzeczy.
Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit
1. Podłącz kabel USB ➊ do portu USB urządzenia ➋.
➊
➋
2. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.
5
3. Przejdź do strony www.garmin.com/dashboard.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Rejestrowanie urządzenia
1. W sekcji Mój Pulpit kliknij Zarejestruj teraz.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aktualizowanie oprogramowania
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 5).
2. W sekcji Aktualizacje oprogramowania kliknij Aktualizuj
teraz.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
nüMaps Guarantee™
Zarejestruj swoje urządzenie na stronie http://my.garmin.com
w ciągu 90 dni od rozpoczęcia korzystania z funkcji
nawigacji satelitarnej. Dzięki temu zyskasz prawo do
otrzymania jednej bezpłatnej aktualizacji map — o ile
będzie ona dostępna. Prawo do skorzystania z opcji
bezpłatnej aktualizacji map nie przysługuje osobom, które
zarejestrowały produkt telefonicznie bądź przeprowadziły
rejestrację w trybie online po upływie 90 dni od pierwszego
odebrania sygnału z satelitów podczas korzystania z funkcji
nawigacyjnych urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.garmin.com/numaps.
Aktualizowanie map
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 5).
2. Zarejestruj urządzenie (strona 6).
3. W sekcji Aktualizacje map kliknij Aktualizuj teraz.
Jeśli bezpłatna aktualizacja mapy nie jest już dostępna,
kliknij Kup teraz.
2. Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
Regulowanie głośności ogólnej
1. Wybierz Głośność.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
, aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
•
Wybierz
•
Wybierz kolejno > Mikser dźwięku i za pomocą
suwaków dostosuj głośność monitów systemu
nawigacyjnego, telefonu oraz multimediów.
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego.
Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach
urządzenia. Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić
ustawienia lub wyświetlić dodatkowe informacje.
Stan sygnału GPS.
Stan funkcji Bluetooth® (pojawia się po nawiązaniu
połączenia ze zgodnym urządzeniem).
Wskaźnik środka transportu.
Bieżący czas.
Stan naładowania baterii.
Sygnały satelitarne
Po włączeniu urządzenie rozpocznie odbieranie sygnałów
satelitarnych. Urządzenie może wymagać czystego widoku
nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Regulowanie jasności ekranu
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie >
Jasność.
6
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Jeśli co najmniej jeden słupek
zmieni kolor na zielony,
oznacza to, że urządzenie odebrało sygnał z satelitów.
Wyświetlanie sygnałów satelitarnych GPS
Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na
stronie www.garmin.com/aboutGPS.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 10 sekund.
Środki transportu
Tryb samochodu
Tryb pieszego
Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych
zasadach, zależnie od wybranego środka transportu.
Korzystanie z przycisków znajdujących
się na kranie
•
Wybierz
•
Przytrzymaj
głównego.
, aby powrócić do menu głównego.
, aby szybko powrócić do menu
lub
•
Wybierz
•
Przytrzymaj
•
Wybierz
ekranu.
, aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
lub
, aby przewijać szybciej.
, aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego
Korzystanie z klawiatury ekranowej
Zapoznaj się z częścią Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury, aby zmienić układ klawiatury (strona 38).
Wybierz znak na klawiaturze, aby wprowadzić literę lub
cyfrę.
Przykładowo w trybie samochodu, szacowany czas
przybycia jest obliczany w oparciu o ograniczenia prędkości
na drogach ujętych w wyznaczonej trasie. Natomiast w trybie
pieszego czas przybycia jest obliczany w oparciu o prędkość
marszu.
•
Wybierz
, aby wprowadzić spację.
•
Przytrzymaj
, aby usunąć znak.
•
Wybierz
UWAGA: Trasy piesze nie obejmują autostrad. Jeśli
w urządzeniu są załadowane mapy cityXplorer™, trasy
piesze mogą obejmować transport publiczny (strona 20).
•
Wybierz
•
, aby wprowadzić znaki specjalne,
Wybierz
takie jak znaki przestankowe.
Wybór środka transportu
•
, aby włączyć lub wyłączyć pisownię
Wybierz
wielkimi literami.
Wybierz
.
Informacje o baterii
Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania,
rozpocznie się jego ładowanie.
na pasku stanu wskazuje stan naładowania
wewnętrznej baterii. Aby zwiększyć dokładność tych
wskazań, całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie
ją naładuj. Nie odłączaj urządzenia, aż do całkowitego
naładowania.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
, aby usunąć cały wpis.
, aby wybrać tryb języka klawiatury.
Informacje o skrótach
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?.
Skrót może odwoływać się do pozycji, kategorii lub
narzędzia wyszukiwania.
7
Dodawanie ikony skrótu
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2. Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1. Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2. Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3. Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
Wyszukiwanie pozycji
Urządzenie umożliwia wyszukiwanie pozycji na wiele
sposobów.
•
Według kategorii (strona 8)
•
Blisko innej pozycji (strona 9)
•
Poprzez literowanie nazwy (strona 10)
•
Według adresu (strona 10)
•
Przy użyciu ostatnio znalezionych pozycji (strona 12)
•
Przy użyciu współrzędnych (strona 10)
•
Przy użyciu mapy (strona 11)
•
Przy użyciu zapisanych pozycji (strona 12)
Informacje o pozycjach
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają
pozycje, takie jak restauracje, hotele czy autousługi.
Za pomocą kategorii wyszukiwania można w łatwy sposób
znaleźć okoliczne firmy i atrakcje.
Wyszukiwanie miejsca wg kategorii
1. Wybierz Dokąd?.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz szukać w ramach
kategorii.
1.
2.
3.
4.
Wybierz Dokąd?.
Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
W razie potrzeby wybierz podkategorię.
W razie potrzeby podaj w pasku wyszukiwania całą
nazwę lub jej część (strona 8).
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska
wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub
nazwę miasta.
1. Wybierz Dokąd?.
2. Wybierz pasek wyszukiwania ➊.
➊
3. Wpisz wyszukiwane hasło.
Sugerowane pozycje wyszukiwania będą wyświetlane
podczas wpisywania poniżej paska wyszukiwania.
4. Wybierz dowolną opcję:
•
8
Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii,
np. „kina”.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
•
Aby wyszukać firmy wg nazwy, wpisz całość lub
część szukanej nazwy.
•
Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz nazwę ulicy
i numer posesji.
•
Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
•
Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwo.
•
Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość
i długość geograficzną.
5. Wybierz dowolną opcję:
• Aby wyszukiwać, korzystając z sugerowanej
wyszukiwanej pozycji, wybierz pozycję.
•
Aby wyszukać z użyciem wprowadzonego tekstu,
wybierz .
6. W razie potrzeby wybierz pozycję.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
Urządzenie domyślnie znajduje pozycje najbliższe aktualnej
pozycji. Można wyszukać pozycję w pobliżu innego miasta
lub pozycji.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Wyszukiwanie w pobliżu.
2. Wybierz dowolną opcję.
3. W razie potrzeby wybierz pozycję.
Zgłaszanie zamkniętego lub brakującego miejsca
Jeśli w wynikach wyszukiwania znajduje się nieaktualne lub
nieprawidłowe miejsce, można zgłosić błąd firmie Garmin,
co spowoduje jej pomijanie w kolejnych wyszukiwaniach.
2.
3.
4.
5.
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
Wybierz
.
Wybierz kolejno
> Edytuj.
Wybierz Zgłoś jako zamknięte lub Zgłoś jako
brakujące.
Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po połączeniu
urządzenia z serwisem myGarmin (za pośrednictwem
komputera).
Edytowanie informacji dotyczących pozycji
Możesz zmienić adres i numer telefonu miejsca
wyświetlanego w wynikach wyszukiwania.
1.
2.
3.
4.
5.
Wyszukaj pozycję.
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
Wybierz
.
Wybierz kolejno
> Edytuj.
Wybierz Adres lub Numer telefonu, a następnie
wprowadź nowe dane.
Ocenianie punktu szczególnego
Możesz wystawić ocenę punktowi szczególnemu.
1.
2.
3.
4.
Wyszukaj pozycję.
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
Wybierz
.
Wybierz gwiazdki, aby ocenić punkt szczególny.
Ocena zostanie zaktualizowana w urządzeniu.
1. Wyszukaj pozycję (strona 8).
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
9
Informacje o narzędziach wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą klawiatury
ekranowej, a także podając adres lub współrzędne.
Wyszukiwanie adresu
Zanim będzie można wyszukać adres, konieczne jest
dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania adresów
(strona 8).
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności
od map załadowanych do urządzenia.
1.
2.
3.
4.
Wybierz kolejno Dokąd? > Adres.
Wpisz numer budynku i wybierz Gotowe.
Podaj nazwę ulicy i wybierz Dalej.
W razie potrzeby wybierz Wyszukiwanie w,
aby zmienić miasto, województwo lub region.
5. W razie potrzeby wybierz miasto, województwo lub
region.
6. W razie potrzeby wybierz adres.
Wyszukiwanie miasta
Zanim będzie można wyszukać miasto, konieczne jest
dodanie narzędzia do wyszukiwania miast do menu Dokąd?
(strona 8).
1.
2.
3.
4.
Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.
Wybierz Wpisz wyszukiwanie.
Podaj nazwę miasta i wybierz
.
Wybierz miasto.
Wyszukiwanie skrzyżowania
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2. Wybierz województwo lub region.
UWAGA: W razie potrzeby wybierz Województwo lub
państwo, aby zmienić województwo, kraj lub region.
3.
4.
5.
6.
7.
Podaj nazwę pierwszej ulicy i wybierz Dalej.
W razie potrzeby wybierz ulicę.
Podaj nazwę drugiej ulicy i wybierz Dalej.
W razie potrzeby wybierz ulicę.
W razie potrzeby wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miejsca przy użyciu
współrzędnych
Zanim będzie można wyszukać pozycję przy użyciu
współrzędnych, konieczne jest dodanie skrótu do narzędzia
do wyszukiwania współrzędnych (strona 8).
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
2. W razie potrzeby wybierz kolejno > Format, wybierz
właściwy format współrzędnych dla używanego typu
mapy i wybierz Zapisz.
3.
4.
5.
6.
7.
Wybierz szerokość geograficzną.
Podaj nową współrzędną i wybierz Gotowe.
Wybierz długość geograficzną.
Podaj nową współrzędną i wybierz Gotowe.
Wybierz Pokaż na mapie.
Zanim będzie można wyszukać skrzyżowanie, konieczne
jest dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania
skrzyżowań (strona 8).
10
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy
Zanim będzie możliwe wyszukiwanie miejsc uwzględnionych
w danych mapy, takich jak restauracje, szpitale i stacje
benzynowe, konieczne jest włączenie warstwy mapy
z miejscami wzdłuż drogi (strona 17).
1. Wybierz Pokaż mapę.
2. Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3. W razie potrzeby wybierz opcję
, a następnie wybierz
ikonę kategorii, aby wyświetlić tylko konkretną kategorię
miejsc.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji (
niebieskie punkty).
lub
4. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz znacznik pozycji.
•
Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5. W razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby wyświetlić
dodatkowe informacje.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy
szybkiego wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio
wybranymi celami podróży.
1. Wybierz Dokąd?.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3. W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy
szybkiego wyszukiwania.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
➊
4. W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.
Zapisywanie pozycji domowej
Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej,
można ustawić jako pozycję domową.
1. Wybierz kolejno Dokąd? >
domową.
> Ustal pozycję
2. Wybierz Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub
Ostatnio znalezione.
Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w folderze
z zapisanymi elementami (strona 12).
Jazda do domu
Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
Edytowanie informacji dotyczących pozycji
domowej
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane > Dom.
2. Wybierz kolejno > Edytuj.
3. Wprowadź zmiany.
4. Wybierz Gotowe.
11
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych
miejsc
W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych
pozycji.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
2. Wybierz pozycję.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
Tak.
> Wyczyść >
Wyszukiwanie parkingów
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Parking.
2. Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub
urządzenie nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć
systemu GPS, aby ustawić symulowaną pozycję.
1.
2.
3.
4.
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Wybierz Symulacja GPS.
Wybierz Pokaż mapę.
Wybierz obszar na mapie.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
5. Wybierz opis pozycji.
6. Wybierz Ustal pozycję.
Zapisywanie pozycji
Można zapisać pozycje, aby można je było szybko odnaleźć
i wyznaczyć do nich trasy.
12
Zapisywanie pozycji
1. Wyszukaj pozycję (strona 8).
2. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3. Wybierz .
4. Wybierz kolejno > Zapisz.
5. W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz Gotowe.
Zapisywanie aktualnej pozycji
1. Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2. Wybierz Zapisz.
3. Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4. Wybierz OK.
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2. W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz
Wszystkie zapisane miejsca.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz Jedź!.
Edycja zapisanych pozycji
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz .
5. Wybierz kolejno > Edytuj.
6. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz Nazwa.
•
Wybierz Numer telefonu.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
•
Aby przypisać kategorie do elementu Ulubionych,
wybierz Kategorie.
•
Aby zapisać zdjęcie, wiążąc je z elementem
Ulubionych, wybierz Przypisz zdjęcie (strona 28).
•
Aby zmienić symbol używany do zaznaczenia
elementu Ulubionych na mapie, wybierz Zmień
symbol.
7. Edytuj informacje.
8. Wybierz Gotowe.
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych
pozycji dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1.
2.
3.
4.
5.
Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
Wybierz pozycję.
Wybierz
2.
3.
4.
5.
6.
Wybierz pozycję.
Wybierz
.
Wybierz Udostępnij miejsce.
Wprowadź jedną lub więcej kategorii, które odnoszą się
do pozycji, a następnie wybierz opcję Gotowe.
7. Wybierz Udostępnij.
Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po połączeniu
urządzenia z serwisem myGarmin za pośrednictwem
komputera (strona 5).
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2. Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3. Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji,
które mają zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
.
Wybierz kolejno
W razie potrzeby wybierz kategorię.
> Edytuj > Kategorie.
Nawigacja
Wpisz jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6. W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7. Wybierz Gotowe.
Udostępnianie zapisanych pozycji
Po zapisaniu pozycji firmy, która nie stanowi danych mapy,
można udostępnić pozycję firmie Garmin, aby mogła ona
zostać w przyszłości dodana do aktualizacji map oraz
udostępniona społeczności użytkowników urządzeń Garmin.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Rozpoczęcie podróży trasą
1.
2.
3.
4.
Wyszukaj pozycję (strona 8).
Wybierz pozycję.
Wybierz Jedź!.
W razie potrzeby wybierz opcję.
•
Wybierz Samochód.
•
Wybierz Pieszo.
13
•
Wybierz Transport publiczny, aby obliczyć trasę,
którą będziesz podróżować z wykorzystaniem
środków transportu publicznego oraz pieszo.
UWAGA: Aby podróżować z wykorzystaniem
transportu publicznego, w urządzeniu muszą być
załadowane mapy cityXplorer™ (strona 20).
2. Jeśli elementy sterujące powiększaniem są ukryte,
wybierz mapę, aby je wyświetlić.
3. Wybierz mapę, aby przełączyć w tryb przeglądania.
Zostaną wyświetlone przyciski mapy.
4. Wybierz dowolną opcję:
•
5. W razie potrzeby wybierz trasę.
Wyświetlanie podglądu kilku tras
1. Wyszukaj pozycję (strona 8).
2. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3. Wybierz Trasy.
4. Skorzystaj z przycisków na ekranie, aby wybrać trasę.
5. Wybierz Jedź!.
Trasy samochodowe
Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga
w szachownicę wskazuje cel.
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu
za pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie
i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej
krawędzi mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie
wyznaczonej trasy, urządzenie ponownie przelicza trasę
i podaje nowe wskazówki.
Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz
lub .
.
•
Aby obrócić widok mapy, wybierz
•
Aby przełączać między widokami „Północ u góry”
.
i „Widok 3D”, wybierz
•
Aby dodać lub usunąć warstwy mapy, wybierz
•
Aby wyświetlać konkretne kategorie pozycji,
wybierz , a następnie wybierz ikonę kategorii.
•
Wybierz
pozycji.
•
Aby wyświetlić skróty dla mapy i funkcji
nawigacyjnych, wybierz .
.
, aby wyśrodkować mapę na bieżącej
Dodawanie punktu do trasy
Dodanie postoju do trasy jest możliwe podczas podróży
wyznaczoną trasą w trybie samochodu.
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz
aby powrócić do menu głównego.
2.
3.
4.
5.
,
Wybierz Dokąd?.
Wyszukaj pozycję (strona 8).
Wybierz Jedź!.
Wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Korzystanie z mapy do nawigacji
1. W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
14
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Korzystanie z objazdu
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można stosować
objazdy, aby uniknąć przeszkód, takich jak prace drogowe.
UWAGA: Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest jedyną
rozsądną możliwością, urządzenie może nie zaproponować
objazdu.
Na mapie wybierz kolejno
Zatrzymywanie trasy
Na mapie wybierz
> Objazd.
.
Aktualizowanie ograniczeń prędkości
uwaga
Ikony ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie
informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku
przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na
znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy
w każdych okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy
będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów
drogowych.
Podczas jazdy po głównych drogach może zostać
wyświetlona ikona wskazująca ograniczenie prędkości
obowiązujące na danej drodze.
1. Na mapie wybierz kolejno > Ustaw limit prędkości.
i
, aby ustawić ograniczenie
2. Wybierz
prędkości.
Informacje o opcji Zjazdy z usługami
Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyszukiwać
stacje benzynowe, punkty gastronomiczne, zakwaterowanie
i toalety w pobliżu zjazdów.
Usługi są wymienione na kartach według kategorii.
Paliwo
Gastronomia
Zakwaterowanie
Toalety
Wyszukiwanie zjazdów z usługami
1. Na mapie wybierz kolejno > Zjazdy z usługami.
2. Wybierz zbliżający się zjazd za pomocą strzałek.
3. Wybierz kartę zjazdów z usługami.
4. Wybierz punkt szczególny.
Podróżowanie do zjazdu
1. Na mapie wybierz kolejno
.
> Zjazdy z usługami >
2. Wybierz Jedź!.
Unikanie określonych cech dróg
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane.
2. Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać
w wyznaczanych trasach, i wybierz Zapisz.
Unikanie środków transportu
UWAGA: Środki transportu są dostępne, jeśli załadowane są
mapy cityXplorer (strona 20).
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Transport
publiczny.
2. Wybierz środek transportu, którego chcesz unikać
w wyznaczanych trasach.
3. Wybierz Zapisz.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
15
Informacje o własnych unikanych
elementach
Funkcja własnych unikanych elementów pozwala unikać
określonych obszarów i odcinków dróg. Własne unikane
elementy można w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć.
Unikanie obszaru
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2. W razie potrzeby wybierz Dodaj własny unikany
element.
3. Wybierz Dodaj unikany obszar.
4. Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
5. Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru,
a następnie wybierz Dalej.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
6. Wybierz Gotowe.
Unikanie drogi
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2. Wybierz Dodaj unikaną drogę.
3. Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma
być pomijany, a następnie wybierz Dalej.
4. Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
5. Wybierz Gotowe.
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2. Wybierz unikany element.
3. Wybierz kolejno > Wyłącz.
Usuwanie własnych unikanych elementów
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy,
wybierz .
•
Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
> Usuń.
unikany element i wybierz kolejno
Włączanie opcji Zaawansowane objazdy
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja >
Zaawansowane objazdy.
Korzystanie z objazdu omijającego określone
obszary
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja
ta jest pomocna w przypadku obszarów w przebudowie,
zamkniętych dróg czy złych warunków drogowych.
1. Włącz opcję Zaawansowane objazdy.
2. Wybierz miejsce docelowe, a następnie wybierz Jedź!
(strona 8).
3. Na mapie wybierz kolejno > Objazd.
4. Wybierz Następne 0,5 km na trasie, Następne 2 km
na trasie, Następne 5 km na trasie lub Objazd wg
dróg na trasie.
5. W razie potrzeby wybierz drogę, dla której ma zostać
zastosowany objazd.
16
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2. Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroże > Zapisz.
Trasa zostanie obliczona jako linia prosta prowadząca
do pozycji.
Strony mapy
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
2. Wybierz typ danych do wyświetlenia.
3. Wybierz Zapisz.
Zmiana perspektywy mapy
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok
mapy - samochód.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę
w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
•
Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę
w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym
u góry strony.
•
Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech
wymiarach.
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie,
takie jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
Dostosowywanie przycisków mapy
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz Warstwy mapy.
3. Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd >
i wybierz Zapisz.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd >
Warstwy mapy.
2. Zaznacz pole wyboru Dziennik podróży.
Zmiana pola danych mapy
1. Wybierz pole danych znajdujące się w lewym dolnym
rogu mapy.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Prawa strona mapy głównej może pomieścić maksymalnie
trzy ikony.
Przyciski mapy.
2. Wybierz ikonę, a następnie wybierz OK.
3. Wybierz .
4. Wybierz inną ikonę.
Usuwanie przycisków z mapy
Można usunąć wszystkie przyciski znajdujące się po prawej
stronie mapy.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd >
Przyciski mapy.
2. Wybierz ikonę, a następnie wybierz OK.
3. Wybierz Zapisz.
17
Zmiana pulpitu mapy
Wyświetlanie następnego zwrotu
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Pulpity.
2. Wybierz żądany pulpit za pomocą strzałek.
3. Wybierz Zapisz.
Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrotu lub
manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są
dostępne.
Pulpit wyświetla informacje o podróży u dołu mapy. Możesz
wybierać spośród różnych pulpitów i zmieniać style i układ
wyświetlanych informacji.
Wyświetlanie zwrotów
Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą
samochodową, w lewym górnym rogu mapy wyświetlany
jest podgląd następnego zwrotu, zmiany pasów lub innego
manewru.
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić następny zwrot.
Wyświetlanie listy zwrotów
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę
wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości
pomiędzy kolejnymi zwrotami.
1. Wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
2. Wybierz zwrot.
Wyświetlanie skrzyżowań
Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową można
wyświetlać podgląd skrzyżowań na głównych drogach.
Gdy zbliżasz się do skrzyżowania na trasie, na krótki czas
zostaje wyświetlony jego obraz (jeśli jest dostępny).
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić skrzyżowanie,
jeśli jest dostępny jego podgląd.
Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są
dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na
głównych drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową
wybierz pasek nawigacji u góry mapy.
2. Wybierz kolejno
18
> Mapa.
Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych
Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną
trasą samochodową, może zostać wyświetlony alert
o utrudnieniach drogowych.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Wybierz alert, aby wyświetlić więcej informacji.
Wyświetlanie informacji o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość
i umożliwia dostęp do statystyk podróży.
PORADA: Jeśli w podróży występują częste przerwy,
należy pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby
urządzenie mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony
w podróży.
Na mapie wybierz kolejno
> Komputer podróży.
Wyświetlanie informacji o aktualnej
pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Na mapie wybierz kolejno
> Gdzie jestem?.
Wyszukiwanie usług w pobliżu
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie służb
w pobliżu, np. szpitali i posterunków policji.
1. Na mapie wybierz kolejno
2. Wybierz kategorię.
> Gdzie jestem?.
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do
aktualnej pozycji
Resetowanie informacji o podróży
1. Na mapie wybierz kolejno
2. Wybierz Resetuj pola.
3. Wybierz dowolną opcję.
•
> Komputer podróży.
Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz opcję
Wybierz wszystko, aby wyzerować dane
we wszystkich polach na stronie, z wyjątkiem
prędkościomierza.
•
Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować
informacje wyświetlane w komputerze podróży.
•
Wybierz Zeruj maksymalną prędkość,
aby wyzerować prędkość maksymalną.
•
Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć
do Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu
utworzyć listę wskazówek nawigacyjnych.
Na mapie wybierz kolejno
Wskazówki do mnie.
> Gdzie jestem? >
>
Trasy piesze
Podróż trasą pieszą
W trybie pieszego trasa jest wyświetlana na mapie
dwuwymiarowej (2D).
Jeśli w urządzeniu są zainstalowane mapy cityXplorer,
urządzenie oblicza trasę przy uwzględnieniu środków
transportu publicznego, takich jak autobusy czy metro,
oraz dystansu do pokonania pieszo.
19
UWAGA: Mapy cityXplorer nie są domyślnie dostępne
w urządzeniu. Mapy cityXplorer można kupić na stronie
http://my.garmin.com.
UWAGA: Można zmieniać środki transportu publicznego
i ograniczyć dystans trasą pieszą (strona 37).
Korzystanie z mapy do nawigacji pieszej
Więcej informacji o funkcjach mapy można znaleźć na
strona 14.
•
Czarne punkty na mapie oznaczają przystanki
transportu publicznego na trasie podróży.
Włączanie funkcji środków transportu
UWAGA: Środki transportu są dostępne, jeśli załadowane są
mapy cityXplorer (strona 19).
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Transport
publiczny.
2. Wybierz środki transportu, które mają być uwzględnione
przy wytyczaniu trasy, i wybierz Zapisz.
➊
➋
Rozmowy przez zestaw
głośnomówiący
Informacje o rozmowach przez zestaw
głośnomówiący
•
Wybierz ➊, aby przełączyć na inny odcinek trasy.
•
Wybierz ➋, aby wyświetlić plan podróży.
Informacje o ikonach
•
Podczas nawigacji w trybie pieszego ikona wskazuje
na mapie przybliżoną pozycję oraz kierunek podróży.
•
Kółko wokół ikony wskazuje dokładność pozycji na
mapie. Im mniejsze kółko wokół wyświetlonej pozycji,
tym jest ona dokładniejsza.
•
Żółte ikony wskazują środki transportu wykorzystywane
na poszczególnych odcinkach trasy. Przykładowo,
gdy zobaczysz ikonę , w tym miejscu trasy wsiądź
do autobusu.
20
Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth® urządzenie
może łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić
funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby ustalić, czy
telefon komórkowy z technologią Bluetooth jest zgodny
z urządzeniem, odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.
Telefon może nie obsługiwać funkcji głośnomówiących
zapewnianych przez urządzenie.
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2. Wybierz Bluetooth.
Parowanie telefonu
Aby korzystać z funkcji rozmów przez zestaw
głośnomówiący, należy sparować urządzenie ze zgodnym
telefonem komórkowym.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Parowanie telefonu z urządzeniem umożliwia wzajemne
rozpoznawanie się telefonu i urządzenia oraz ich szybkie
połączenie.
1. Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stopy) od
urządzenia.
2. W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię
Po sparowaniu urządzeń — porady
•
Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć
się automatycznie za każdym razem, gdy zostaną
włączone.
•
Po nawiązaniu połączenia między telefonem
i urządzeniem można wykonywać połączenia
telefoniczne.
•
Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać
połączenie z ostatnim telefonem, z którym było
połączone.
•
Może być konieczne ustawienie telefonu, aby
automatycznie łączył się z urządzeniem, gdy jest ono
włączone.
Bluetooth (strona 20).
3. Wybierz dowolną opcję.
•
Wybierz Dodaj telefon.
•
Jeśli został już sparowany inny telefon, wybierz
kolejno Ustawienia > Bluetooth > Telefon > .
4. W telefonie włącz bezprzewodową technologię
Bluetooth.
5. W urządzeniu wybierz OK.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth
znajdujących się w zasięgu.
Parowanie z urządzeniem audio
Bluetooth
6. Wybierz z listy swój telefon i wybierz OK.
7. W razie potrzeby potwierdź, że urządzenie może się
Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth® urządzenie
może łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić funkcję
zestawu głośnomówiącego lub urządzenia audio A2DP
Bluetooth.
8. W razie potrzeby w telefonie wpisz numer PIN
1. Zmień ustawienia Bluetooth urządzenia audio tak,
połączyć.
urządzenia dla połączeń Bluetooth (1234).
Rozłączanie połączenia z telefonem
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2. Wybierz kolejno Telefon > Brak > Zapisz.
Telefon zostanie rozłączony z urządzeniem, ale pozostanie
z nim sparowany.
aby było ono widoczne dla innych urządzeń.
2. W menu głównym wybierz kolejno Ustawienia >
Bluetooth > Dźwięk > OK.
3. Wybierz z listy urządzenie audio Bluetooth.
4. Gdy zostanie wyświetlony klucz dostępu Bluetooth,
wybierz OK.
5. W razie potrzeby potwierdź parowanie w urządzeniu
audio Bluetooth.
Więcej informacji znajduje się w podręczniku
użytkownika urządzenia audio Bluetooth.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
21
Nawiązywanie połączenia
Wybieranie numeru
1. Wybierz kolejno Telefon > Wybierz.
2. Podaj numer.
3. Wybierz Wybierz.
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu
telefonów
Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy
każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów
może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre
telefony nie obsługują tej funkcji.
1. Wybierz kolejno Telefon > Historia połączeń.
2. Wybierz kategorię.
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane
połączenia będą wyświetlane u góry.
3. Wybierz połączenie.
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy
1. W trakcie rozmowy wybierz
2. Wybierz dowolną opcję:
•
.
Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz Telefon.
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz
wyłączyć urządzenie i kontynuować połączenie lub
gdy potrzebujesz prywatności.
1. Wybierz kolejno Telefon > Spis telefonów.
2. Wybierz kontakt.
3. Wybierz Połącz.
•
Wykonywanie połączenia z pozycją
1. Wybierz kolejno Telefon > Przeglądaj kategorie.
2. Wybierz punkt szczególny (strona 8).
3. Wybierz Połącz.
•
Aby wyciszyć mikrofon, wybierz Wycisz.
•
Aby się rozłączyć, wybierz Zakończ.
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Odbierz
lub Ignoruj.
Korzystanie z historii połączeń
Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia
przy każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń
może być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre
telefony nie obsługują tej funkcji.
22
Aby wyświetlić klawiaturę, wybierz Klawiatura.
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta
głosowa.
Zapisywanie domowego numeru
telefonu
PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można
go zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji
(strona 12).
> Ustaw numer
Wybierz kolejno Telefon >
domowy, podaj numer domowy i wybierz Gotowe.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Dzwonienie do domu
➊
Zanim będzie można dzwonić do domu, korzystając
z przycisku Dzwoń do domu, trzeba podać domowy numer
telefonu.
Wybierz kolejno Telefon > Dzwoń do domu.
Korzystanie z funkcji TV
 Ostrzeżenie
Nie wolno oglądać telewizji podczas prowadzenia pojazdu.
Brak uwagi podczas jazdy może doprowadzić do śmierci,
obrażeń lub zniszczenia mienia. Użytkownik ponosi pełną
odpowiedzialność za korzystanie z tego urządzenia.
Telewizja cyfrowa
Można przesyłać strumieniowo telewizję do urządzenia.
Aby móc oglądać mobilną telewizję cyfrową, urządzenie
musi znajdować się w obszarze nadawania sygnału
w standardzie DVB-T (Digital Video Broadcasting for
Terrestrial devices). Więcej informacji na stronie
www.dvb.org.
Konfigurowanie anteny telewizyjnej
UWAGA: Anteny zewnętrzne są dołączone do zestawu.
Mają one za zadanie poprawiać jakość odbioru sygnału
telewizyjnego.
Może być konieczne rozłożenie anteny wewnętrznej lub
użycie anteny zewnętrznej, aby odbierać kanały.
2. Aby zapewnić najlepszy odbiór, podłącz zewnętrzne
anteny i ustaw je prostopadle do siebie.
Oglądanie telewizji
1. Wybierz TV.
2. W razie potrzeby wybierz Akceptuj.
> Skanowanie kanałów
3. W razie potrzeby wybierz
TV.
Zmiana kanału TV
Kanały telewizyjne można zmienić pod warunkiem,
że urządzenie odbiera sygnał telewizyjny.
1. Podczas oglądania telewizji dotknij dowolnego obszaru
na ekranie.
2. Z menu wybierz .
3. Podaj numer kanału.
1. Wyciągnij antenę telewizyjną ➊.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
23
Nagrywanie materiału telewizyjnego
UWAGA: Przed rozpoczęciem nagrywania programów
telewizyjnych należy włożyć kartę microSD™ do gniazda kart
pamięci w urządzeniu.
1.
2.
3.
4.
Wybierz TV.
Wybierz kanał TV.
Wybierz
, aby rozpocząć nagrywanie.
Wybierz
, aby zatrzymać nagrywanie.
Wyświetlanie nagranych materiałów TV
1. Wybierz TV.
2. Dotknij ekranu.
> Odtwarzanie filmów.
3. Wybierz kolejno
4. Wybierz film.
Dostosowywanie proporcji obrazu
ekranu
Jeśli strona menu telewizji jest nieaktywna przez kilka
sekund, menu telewizji znika, a obraz jest wyświetlany na
całym ekranie. Można wybrać proporcje obrazu.
1. Podczas oglądania telewizji dotknij ekranu.
> Ustawienia telewizyjne >
2. Wybierz kolejno
Wyświetlanie napisów
UWAGA: Język napisów jest zależny od nadawcy programu.
1. Podczas oglądania telewizji dotknij ekranu.
> Ustawienia telewizyjne >
2. Wybierz kolejno
Napisy.
Zmiana regionu
Domyślnym regionem jest region, w którym odbywa się
nawigacja.
1. Podczas oglądania telewizji dotknij ekranu.
> Ustawienia telewizyjne >
2. Wybierz kolejno
Region.
3. Wybierz region.
Zmiana ustawień przycisku Wróć
Po naciśnięciu przycisku
w menu TV zostanie
wyświetlony monit umożliwiający dalsze odtwarzanie
dźwięku sygnału telewizyjnego lub wyłączenie telewizji.
1. Wybierz kolejno TV >
> Ustawienia telewizyjne >
Po naciśnięciu przycisku Wróć.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Jeśli monit ma być wyświetlany za każdym razem,
w menu TV,
gdy zostanie naciśnięty przycisk
wybierz Zawsze pytaj co robić.
•
Jeśli dźwięk ma być w dalszym ciągu odtwarzany
podczas korzystania z urządzenia, wybierz
Włączony dźwięk.
•
Aby wyłączyć telewizję po wyjściu z menu TV,
wybierz Wyłącz TV.
Proporcje obrazu.
3. Wybierz dowolną opcję.
24
•
Aby zachować proporcje obrazu, w których jest
nadawany kanał, wybierz Niezmienne proporcje.
•
Aby rozciągnąć obraz na cały ekran, wybierz
Pełny ekran.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Zmiana języka dźwięku
W zależności od nadawcy może istnieć możliwość zmiany
języka, w którym nadawany jest kanał.
> Ustawienia telewizyjne.
1. Wybierz kolejno TV >
2. Wybierz Język dźwięku.
3. Wybierz język.
UWAGA: Firma Garmin nie odpowiada za to, jakie języki są
nadawane.
Przesyłanie sygnału telewizyjnego do
urządzenia zewnętrznego
Dźwięk i obraz sygnału telewizyjnego można przesyłać do
urządzenia zewnętrznego.
1. Podłącz urządzenie zewnętrzne do portu „TV Out”
w urządzeniu.
Do portu „TV Out” można podłączyć wtyczkę 3,5 mm,
aby przesyłać wyłącznie sygnał wideo, sygnał wideo
z dźwiękiem mono albo sygnał wideo z dźwiękiem
stereo.
2. Wybierz .
3. Wybierz dowolną opcję.
•
Aby w dalszym ciągu odtwarzać dźwięk sygnału
telewizyjnego, wybierz Włączony dźwięk.
•
Aby wyłączyć TV, wybierz Wyłącz TV.
Korzystanie z Aplikacji
Korzystanie z Pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyświetlić
informacje na temat korzystania z urządzenia.
Wyszukiwanie tematów pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc >
.
Informacje o ecoRoute
2. W menu głównym wybierz kolejno Ustawienia >
Na niektórych obszarach przed rozpoczęciem korzystania
z funkcji ecoRoute należy wykupić kod odblokowania.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/ecoroute.
3. Zaznacz pole wyboru Wyjście TV.
4. Wybierz Kompozytowe, a następnie wybierz
Funkcja ecoRoute™ oblicza zużycie paliwa przez pojazd
i koszt paliwa związany z dotarciem do celu, a także oferuje
narzędzia pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa.
Wyświetlanie.
odpowiedni format dla regionu lub odpowiednie
urządzenie zewnętrzne.
5. Powróć do menu głównego i wybierz TV.
Powrót do menu głównego z menu TV
1. Podczas oglądania telewizji dotknij ekranu.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Dane obliczane przez funkcję ecoRoute mają charakter
szacunkowy.
Aby otrzymywać bardziej dokładne raporty dotyczące
zużycia paliwa tworzone na podstawie marki samochodu
i zwyczajów kierowcy, należy dokonać kalibracji zużycia
paliwa (strona 26).
25
Konfigurowanie profilu pojazdu
Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać
informacje o pojeździe.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™.
2. Podaj informacje o paliwie i przebiegu.
Zmiana ceny paliwa
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Na stacji.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa i wybierz Dalej.
3. Wybierz Tak.
Kalibracja zużycia paliwa
Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na otrzymywanie
dokładniejszych raportów o paliwie dla Twojego pojazdu
i stylu jazdy. Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku
paliwa.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Na stacji.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa.
3. Podaj ilość paliwa, jaką zużył pojazd od czasu
ostatniego tankowania.
4. Podaj dystans, jaką pojazd przejechał od czasu
ostatniego tankowania.
5. Wybierz Dalej.
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez pojazd.
6. Wybierz Zapisz.
Informacje o ecoChallenge
Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając
maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa przez pojazd.
Im wyższy wynik ecoChallenge, tym większa oszczędność
paliwa. Narzędzie ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik
26
zawsze, gdy urządzenie znajduje się w ruchu oraz pracuje
w trybie samochodu.
Wyświetlanie wyników ecoChallenge
•
Wyświetl bieżący wynik w
mapie.
•
Wybierz
ikonie ecoChallenge na
, aby wyświetlić szczegółowe wyniki.
Informacje o wyniku ecoChallenge
Bieżący: wyświetla ocenę za bieżącą jazdę.
Razem: wyświetla średnią z prędkości pojazdu, oceny za
przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.
Prędkość: wyświetla ocenę za jazdę z optymalną
prędkością pod kątem zużycia paliwa (70–100 km/h lub
45–60 mil/h dla większości pojazdów).
Przyspieszenie: wyświetla ocenę za płynne i stopniowe
przyspieszanie. Za gwałtowne przyspieszanie traci się
punkty.
Hamowanie: wyświetla ocenę za płynne i stopniowe
hamowanie. Za gwałtowne hamowanie traci się punkty.
Zerowanie wyników ecoChallenge
Wybierz kolejno
>
> Zeruj.
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa
Można wyświetlić informacje o zużyciu paliwa, łącznych
kosztach paliwa oraz średnim zużyciu paliwa.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Zużycie
paliwa.
2. Wybierz część wykresu, którą chcesz powiększyć.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Raporty o przebiegu
W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane,
jak: dystans, czas, średnie zużycie paliwa oraz koszt paliwa
dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.
Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej
trasy. W przypadku przerwania trasy w urządzeniu zostanie
utworzony raport o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.
Wyświetlanie raportu o przebiegu
Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać
w urządzeniu.
PORADA: Raporty o przebiegu można również przeglądać
w folderze „Reports” na dysku lub woluminie urządzenia
(strona 35).
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Raport
o przebiegu.
2. Wybierz raport.
Zerowanie danych ecoRoute
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Profil
pojazdu.
2. Wybierz kolejno
> Zeruj.
Planowanie podróży
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć
i zapisać trasę z wieloma celami podróży.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
Wybierz
.
Wybierz Wybierz pozycję startową.
Wyszukaj pozycję (strona 8).
8. Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Edytowanie planu podróży
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz dowolną opcję.
•
Aby zmienić czas przyjazdu lub wyjazdu, wybierz
pozycję na mapie.
•
Aby zarejestrować czas spędzony w lokalizacji,
wybierz pozycję w planie podróży i wybierz Czas.
•
Aby zmienić środek transportu lub preferencje
trasy dla etapu podróży, wybierz etap, a następnie
wybierz opcję Środek transportu.
•
Aby wyświetlić podróż na mapie, wybierz Mapa.
Podróż wg zapisanego planu podróży
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz Jedź!.
4. W razie wyświetlenia monitu wybierz trasę (strona 13).
Edytowanie zapisanej podróży
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz .
4. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz Zmień nazwę podróży.
•
Wybierz Edytuj cele, aby dodać lub usunąć
pozycje bądź zmienić ich kolejność.
Wybierz Wybierz.
Aby dodać pozycje dodatkowe, wybierz
.
Wybierz Dalej.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
27
•
Wybierz Usuń podróż.
•
Wybierz Optymalizuj kolejność, aby zaplanować
postoje podczas podróży w najkorzystniejszej
kolejności.
Wyświetlanie filmu
Przeglądanie zdjęć
 Ostrzeżenie
Nie wolno oglądać filmów podczas prowadzenia pojazdu.
Brak uwagi podczas jazdy może doprowadzić do śmierci,
obrażeń lub zniszczenia mienia. Użytkownik ponosi pełną
odpowiedzialność za korzystanie z tego urządzenia.
 Ostrzeżenie
Nie wolno oglądać zdjęć podczas prowadzenia pojazdu.
Brak uwagi podczas jazdy może doprowadzić do śmierci,
obrażeń lub zniszczenia mienia. Użytkownik ponosi pełną
odpowiedzialność za korzystanie z tego urządzenia.
1.
2.
3.
4.
Można wyświetlać zdjęcia, które zostały zapisane
w urządzeniu lub na karcie pamięci. Więcej informacji na
temat ładowania zdjęć do urządzenia można znaleźć na
strona 35.
Obsługiwane formaty
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Galeria.
2. Wybierz Wszystkie zdjęcia lub zaznacz folder.
3. Wybierz zdjęcie.
Wyświetlanie pokazu slajdów
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Galeria.
2. Wybierz Wszystkie zdjęcia lub zaznacz folder.
3. Wybierz .
Usuwanie zdjęć
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Galeria.
2. Wybierz Wszystkie zdjęcia lub zaznacz folder.
3. Wybierz zdjęcie.
4. Wybierz .
28
Wybierz kolejno Aplikacje > Galeria.
Wybierz Wszystkie filmy lub zaznacz folder.
Wybierz film.
Wybierz ekran, aby zobaczyć opcje sterowania
odtwarzaniem.
Galeria obsługuje filmy, które wykorzystują dowolne
z wymienionych formatów wideo i audio.
UWAGA: Niektóre pliki mogą być niezgodne z powodu
różnic wynikających z kodowania, zabezpieczeń systemu
DRM (cyfrowego zarządzania prawami) lub formatu
kontenera.
•
•
Wideo
◦◦
MPEG1
◦◦
MPEG2
◦◦
H.263
◦◦
AVC (H.264)
◦◦
VC-1 (WMV)
◦◦
XviD
Dźwięk
◦◦
MP1
◦◦
MP2
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
◦◦
MP3
◦◦
MP4
◦◦
AAC
◦◦
WMA
Dodawanie utworów do listy odtwarzania
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Odtwarzacz
multimedialny.
2. Wybierz dowolną opcję:
Odtwarzacz multimedialny
Odtwarzanie utworu
Przed rozpoczęciem odtwarzania utworów należy najpierw
przesłać pliki utworów do urządzenia (strona 35).
•
Wybierz Wykonawcy, a następnie wybierz
wykonawcę i album.
•
Wybierz Albumy, a następnie wybierz album.
•
Wybierz Utwory.
•
Wybierz Listy odtwarzania, a następnie wybierz
listę odtwarzania.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Odtwarzacz
multimedialny.
3. Przytrzymaj tytuł utworu, aż wyświetli się menu
2. Wybierz dowolną opcję:
• Wybierz Wykonawcy, a następnie wybierz
wykonawcę i album.
4. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz Albumy, a następnie wybierz album.
•
Wybierz Utwory.
•
Wybierz Listy odtwarzania, a następnie wybierz
listę odtwarzania.
3. Wybierz utwór.
Odtwarzanie rozpocznie się od wybranego utworu.
Wszystkie piosenki z listy zostaną dodane do bieżącej listy
odtwarzania.
Tworzenie listy odtwarzania
kontekstowe.
•
Aby dodać utwór do istniejącej listy odtwarzania,
wybierz listę odtwarzania.
•
Aby dodać utwór do nowej listy odtwarzania,
wybierz Nowy i wpisz nazwę.
Obsługiwane formaty
Galeria obsługuje filmy, które wykorzystują dowolne
z wymienionych formatów wideo i audio.
UWAGA: Niektóre pliki mogą być niezgodne z powodu
różnic wynikających z kodowania, zabezpieczeń systemu
DRM (cyfrowego zarządzania prawami) lub formatu
kontenera.
Tworzenie listy odtwarzania umożliwia kolejkowanie utworów
muzycznych.
•
MP3
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Odtwarzacz
•
WMA
•
WAV
multimedialny.
2. Wybierz kolejno > Nowa lista odtwarzania.
3. Wpisz nazwę i wybierz Zapisz.
4. Dodaj utwory do listy odtwarzania.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
29
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (strona 38).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Where I've Been.
Korzystanie z funkcji czasu na świecie
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Czas na świecie.
2. W razie potrzeby wybierz miasto, wpisz jego nazwę
i wybierz Gotowe.
Wyświetlanie mapy świata
Wybierz kolejno Aplikacje > Czas na świecie >
.
Godziny nocne wyświetlane są w zacieniowanym
obszarze mapy.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca
parkowania
Po wyjęciu włączonego urządzenia z uchwytu
samochodowego bieżąca pozycja jest zachowywana jako
miejsce parkowania.
Informacje o rejestratorze jazdy
Uwaga
Przed skorzystaniem z funkcji rejestratora jazdy należy
zapoznać się ze wszystkimi regulującymi tę kwestię
przepisami, które obowiązują w miejscu odbywania podróży.
Firma Garmin nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody powstałe czy mandaty/kary nałożone
na użytkownika w wyniku nieznajomości jakichkolwiek
przepisów bądź rozporządzeń mających zastosowanie do
urządzenia marki Garmin.
Podczas jazdy można nagrywać dźwięk i obraz za
pomocą kamery Garmin GDR 20. Nagrany materiał można
odtwarzać w urządzeniu lub w komputerze. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.garmin.com.
UWAGA: Aby odtworzyć nagrany materiał w komputerze,
należy zainstalować w komputerze oprogramowanie
dołączone do kamery GDR 20.
Montaż rejestratora jazdy
1. Włóż kartę microSD dołączoną do zestawu rejestratora
jazdy do gniazda kamery.
2. Po zamontowaniu urządzenia podłącz kabel kamery do
portu micro-USB z boku uchwytu ➊.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
Zapisywanie miejsca parkowania
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
2. Wybierz kolejno > Zapisz.
3. W razie potrzeby wpisz nazwę.
➊
30
➋
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Do portu „AV In” można podłączyć wtyczkę
wejściową 3,5 mm, aby przesyłać wyłącznie sygnał
wideo, sygnał wideo z dźwiękiem mono albo sygnał
wideo z dźwiękiem stereo.
3. Zatrzaśnij kamerę na drugim ramieniu przyssawki ➋
uchwytu dołączonego do zestawu rejestratora jazdy.
4. Dociśnij ramię przyssawki do szyby przedniej.
5. Dociskając, przesuń dźwignię do tyłu, w kierunku szyby.
Nagrywanie wideo przy użyciu rejestratora jazdy
1. W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje >
Rejestrator jazdy.
2. Wybierz
3. Wybierz
2. W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Wejście
wideo.
Korzystanie z kalkulatora
Wybierz kolejno Aplikacje > Kalkulator.
, aby rozpocząć nagrywanie.
, aby zatrzymać nagrywanie.
Odtwarzanie nagranych materiałów
1. W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje >
Rejestrator jazdy.
Przeliczanie jednostek
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przelicznik jednostek.
2. W razie potrzeby wybierz przycisk znajdujący się obok
pozycji Przelicz, wskaż kategorię pomiarów i wybierz
Zapisz.
2. Wybierz .
3. Wybierz film.
3. W razie potrzeby wybierz przycisk jednostki, wskaż
Wejście wideo
4. Zaznacz pole wyboru pod jednostką, którą chcesz
Istnieje możliwość odtworzenia zawartości wideo
z urządzenia zewnętrznego, takiego jak dodatkowa kamera
lub odtwarzacz DVD.
1. Wybierz dowolną opcję:
•
Podłącz urządzenie zewnętrzne do portu Video In
w uchwycie samochodowym.
Do portu „Video In” można podłączyć wtyczkę
wejściową 3,5 mm, aby przesyłać wyłącznie sygnał
wideo — sygnał audio nie jest obsługiwany.
•
Podłącz urządzenie zewnętrzne do portu AV IN
w urządzeniu.
żądaną jednostkę i wybierz Zapisz.
przeliczyć.
5. Wpisz liczbę i wybierz Gotowe.
Ustawianie kursów walut
Możesz aktualizować kursy walut w przeliczniku jednostek.
1.
2.
3.
4.
Wybierz kolejno Aplikacje > Przelicznik jednostek.
Wybierz przycisk znajdujący się obok pozycji Przelicz.
Wybierz Waluta, a następnie Zapisz.
W razie potrzeby wybierz przycisk walut, wskaż inną
walutę i wybierz Zapisz.
5. Zaznacz przycisk u dołu ekranu, w którym znajduje się
kurs waluty.
6. Zaznacz pole obok waluty.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
31
7. Wpisz wartość i wybierz Gotowe.
8. Wybierz OK.
Wyłączanie funkcji utrudnień drogowych
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Ruch drogowy na
żywo.
Korzystanie z przewodnika językowego
Opcjonalnego przewodnika językowego można używać do
wyszukiwania oraz tłumaczenia słów i fraz.
Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy.
Wybór języków w przewodniku językowym
W przypadku tłumaczenia słów i fraz można wybrać język,
w którym ma zostać wykonany przekład.
5. Wybierz
, aby odsłuchać tłumaczenie.
Korzystanie ze słownika dwujęzycznego
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy >
Słowniki.
2. Wybierz słownik.
3. W razie potrzeby wybierz
Gotowe.
, wpisz słowo i wybierz
4. Wybierz słowo.
5. Wybierz , aby odsłuchać tłumaczenie.
Komunikaty drogowe
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy >
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
2. Wybierz kolejno > Język.
3. Wybierz Z, wskaż język, z którego chcesz wykonać
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być
niedostępne na niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
Słowa i frazy.
tłumaczenie, i wybierz Zapisz.
4. Wybierz Na, wskaż język, na który chcesz wykonać
tłumaczenie, i wybierz Zapisz.
Tłumaczenie słów i fraz
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy >
Słowa i frazy.
2. Wybierz kategorię i podkategorie.
3. W razie potrzeby wybierz , wpisz słowo kluczowe
i wybierz Gotowe.
4. Wybierz wybrane słowo lub frazę.
Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych
pakietach z urządzeniami. Urządzenie jest zintegrowane
z przewodem zasilającym z gniazda zapalniczki. Aby można
było odbierać informacje o ruchu drogowym, odbiornik
komunikatów drogowych i urządzenie muszą być włączone
i znajdować się w zasięgu stacji nadającej informacje
o ruchu drogowym. Użytkownik nie musi aktywować
subskrypcji dołączonej do odbiornika komunikatów
drogowych.
Informacje na temat odbiorników komunikatów drogowych
i obszarów zasięgu można znaleźć na stronie
www.garmin.com/traffic.
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
32
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
2. Wybierz Utrudnienia drogowe.
Odbieranie danych o ruchu drogowym
Gdy odbiornik znajdzie się w zasięgu komunikatów
drogowych, na ekranie urządzenia zostaną wyświetlone
informacje o ruchu drogowym.
Może być konieczne, aby odbiornik komunikatów drogowych
i urządzenie znajdowały się w zasięgu stacji FM nadającej
informacje o ruchu drogowym.
drogowych. Zmiana koloru ikony ruchu drogowego wskazuje
natężenie ruchu.
Kolor
Ważność
Znaczenie
Zielony
Niska
Ruch jest płynny.
Żółty
Średnia
Ruch się odbywa, ale są opóźnienia.
Ruch jest utrudniony.
Czerwony Wysoka
Ruch się nie odbywa lub jest
powolny. Mają miejsce znaczne
opóźnienia.
1. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do
zewnętrznego źródła zasilania.
2. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do
urządzenia.
UWAGA: Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem
mogą negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika
komunikatów drogowych.
Odbiornik komunikatów drogowych
➊
➋
➌
➊
Złącze Mini-USB
➋
Złącze anteny zewnętrznej
➌
Antena wewnętrzna
➍
Diodowy wskaźnik zasilania
➎
Zasilacz samochodowy
➍
➎
Informacje o ikonie utrudnień drogowych
Podczas odbierania informacji dotyczących utrudnień
w ruchu, na mapie jest wyświetlana ikona utrudnień
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Informacje o ruchu drogowym na trasie
Obliczając trasy, urządzenie bada bieżący ruch i
automatycznie optymalizuje trasę pod kątem najkrótszego
czasu przejazdu. Jeśli podczas nawigacji dojdzie do
znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu,
urządzenie automatycznie ponownie przeliczy trasę.
Zmiana koloru ikony ruchu drogowego
wskazuje
natężenie ruchu na trasie lub drodze, którą aktualnie
podróżujesz.
Urządzenie może poprowadzić użytkownika trasą
przebiegającą przez obszary utrudnionego ruchu,
jeśli nie istnieją alternatywne drogi. Czas opóźnienia jest
automatycznie dodawany do szacowanego czasu przybycia.
Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym na
trasie
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz .
2. Wybierz Utrudnienia na trasie.
Zostanie wyświetlona lista wydarzeń na drodze według
ich rozmieszczenia na trasie.
3. Wybierz wydarzenie.
Ręczne unikanie utrudnień na trasie
1. Na mapie wybierz .
33
2. Wybierz Utrudnienia na trasie.
3. W razie potrzeby użyj strzałek, aby wyświetlić inne
Znaczenie danych o ruchu drogowym
4. Wybierz kolejno
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz Legenda ruchu.
opóźnienia przez utrudnienia na trasie.
> Unikaj.
Wybieranie trasy alternatywnej
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową
wybierz
.
2. Wybierz Zmień trasę.
3. Wybierz trasę.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz Warunki drogowe.
Informacje o ruchu drogowym na danym
obszarze
Wyszukiwanie opóźnień przez utrudnienia
w ruchu
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz kolejno Warunki drogowe > .
3. Wybierz element na liście.
4. Jeśli występuje więcej niż jedno opóźnienie,
użyj strzałek, aby wyświetlić pozostałe opóźnienia.
Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz Warunki drogowe.
3. Wybierz ikonę utrudnień drogowych.
34
Legenda ruchu drogowego objaśnia znaczenie ikon
i kolorów wykorzystanych na mapie ruchu.
Subskrypcje komunikatów drogowych
Aktywacja subskrypcji
Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do
radiowego odbiornika komunikatów drogowych. Subskrypcja
jest aktywowana automatycznie, gdy urządzenie odbiera
sygnały z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.
Subskrypcje bezterminowe
Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja na funkcje
aktywne bezterminowo.
LT
Do tego modelu dołączona jest bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych oraz odbiornik komunikatów
drogowych.
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów
drogowych dla innych regionów lub krajów.
1. W menu głównym wybierz kolejno Ustawienia >
Utrudnienia drogowe.
2. Wybierz kolejno Subskrypcje > .
3. Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
4. Odwiedź stronęwww.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić
subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz
kod składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można
użyć ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym
odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych
odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
5. Dotknij Dalej w urządzeniu.
6. Podaj kod.
7. Wybierz Gotowe.
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki, np. pliki
obrazów JPEG. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart
pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby
przechowywania danych.
Wkładanie karty pamięci
Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD i microSDHC.
1. Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
2. Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Przesyłanie plików z komputera
1. Podłącz urządzenie do komputera (strona 5).
Urządzenie i karta pojawią się jako dyski pamięci
w oknie Mój komputer w systemie Windows lub jako
zamontowane woluminy w komputerach Mac.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem
operacyjnym Windows® 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac®
OS 10.3 i wcześniejszymi.
Typy plików
Urządzenie obsługuje następujące typy plików:
•
Pliki obrazów JPEG i JPG (strona 28)
•
Mapy i pliki punktów GPX z aplikacji MapSource®
(strona 41)
•
Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin
POI Loader (strona 41)
•
Pliki programu BaseCamp
™
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy
produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie
załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można
używać nie tylko do przechowywania map i zapisywania
danych, ale także do przechowywania plików, np. map,
zdjęć, skrzynek, tras, punktów trasy i własnych punktów POI.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami
sieciowymi nie mogą wyświetlać dysków urządzeń
nüvi. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi
w systemie, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.
2.
3.
4.
5.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Otwórz dysk lub wolumin Garmin lub dysk karty
pamięci.
6. Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci
urządzenia lub na karcie pamięci.
Odłączanie kabla USB
1. Wykonaj poniższe czynności:
35
•
W komputerze z systemem Windows kliknij ikonę
wysunięcia
na pasku zadań systemu.
Widok mapy - samochód: ustawianie perspektywy na
mapie.
•
W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do
kosza .
Widok mapy dla pieszych: ustawianie perspektywy na
mapie.
2. Odłącz kabel od komputera.
Usuwanie plików
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go.
W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe,
których nie należy usuwać.
1.
2.
3.
4.
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Dostosowywanie urządzenia
1. Wybierz Ustawienia.
2. Wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz ustawienia, aby je zmienić.
Ustawienia mapy i pojazdu
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
Pojazd: zmiana ikony wskazującej Twoją pozycję na mapie.
Więcej ikon można znaleźć na stronie
www.garmingarage.com.
Szczegółowość map: ustawianie poziomu szczegółowości
mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić
rysowanie mapy.
Motyw mapy: zmiana gamy kolorystycznej mapy.
Przyciski mapy: wybór ikon widocznych na mapie.
Mapa może pomieścić maksymalnie trzy ikony.
Warstwy mapy: wybór danych wyświetlanych na mapie
(strona 17).
Pulpity: wybór układu pulpitu na mapie.
Moje mapy: wybór zainstalowanych map, które mają być
wykorzystywane przez urządzenie.
Włączanie map
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
www.garmin.com.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje
Mapy.
2. Wybierz mapę.
Ustawienia nawigacji
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Tryb obliczania: wybór preferencji trasy.
Unikane: wybór cech dróg, których chcesz unikać
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Zaawansowane objazdy: wybór długości objazdu.
36
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Limit podróży pieszo: ustawianie maksymalnego dystansu
do przejścia dla tras pieszych.
Jasność: zmiana jasności ekranu. Zmniejszenie jasności
pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Transport publiczny: włączanie lub wyłączanie funkcji
środków transportu.
Zrzut ekranowy: umożliwia wykonanie zdjęcia ekranu
urządzenia. Zrzuty ekranowe są zapisywane w folderze
Screenshot w pamięci urządzenia.
Tryb bezpieczny: ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą
rozpraszać go podczas jazdy.
Symulacja GPS: zatrzymuje odbieranie sygnału GPS przez
urządzenie i pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Preferencje trasy
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb
obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu
na danej trasie.
Krótszy czas: obliczanie tras, które umożliwiają szybszą
jazdę, jednak mogą być dłuższe.
Najkrótsza: obliczanie krótszych tras, których przejechanie
może zabrać więcej czasu.
Mniej paliwa: obliczanie tras, na których zużycie paliwa
może być mniejsze niż na innych trasach.
Bezdroże: obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej
pozycji do celu podróży.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
Schemat kolorów: ustawienie jasnego tła (Dzień),
ciemnego tła (Noc) lub automatyczne przełączanie
pomiędzy nimi w oparciu o godzinę wschodu i zachodu
słońca dla bieżącej pozycji (Auto).
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Ustawienia komunikacji Bluetooth
Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Bluetooth: włączenie modułu Bluetooth.
Dodaj telefon lub Telefon: umożliwia zarządzanie
połączeniami między urządzeniem i telefonami
komórkowymi realizowanymi za pośrednictwem
bezprzewodowej technologii Bluetooth.
Przyjazna nazwa: pozwala na wprowadzenie przyjaznej
nazwy, która służy do identyfikacji posiadanego
urządzenia w innych urządzeniach z technologią
Bluetooth.
Zarządzanie listą urządzeń Bluetooth
Można dodawać, odłączać lub usuwać telefony wykryte
przez urządzenie, jeśli funkcja Bluetooth jest włączona.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Telefon.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz telefon, który chcesz połączyć
z urządzeniem.
•
Wybierz
•
Wybierz , aby usunąć telefon z pamięci
urządzenia.
•
Wybierz Brak, aby rozłączyć bieżące połączenie.
, aby dodać telefon do menu.
Wyłączanie komunikacji Bluetooth
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
37
2. Wybierz Bluetooth.
Ustawienia dotyczące utrudnień
drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
Utrudnienia drogowe: włącza informacje o ruchu
drogowym.
UWAGA: Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę
tendencje dotyczące utrudnień drogowych w określonych
dniach tygodnia lub o określonych porach dnia.
Wyłączanie funkcji trafficTrends
Aby uniemożliwić urządzeniu rejestrowanie i udostępnianie
informacji o utrudnieniach drogowych, należy wyłączyć
funkcję trafficTrends.
Subskrypcje: na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
trafficTrends.
trafficTrends™: patrz strona 38.
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych
Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych
pakietach z urządzeniami.
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Utrudnienia drogowe.
Informacje o subskrypcji komunikatów
drogowych
Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe
subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę
www.garmin.com/traffic.
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Subskrypcje.
trafficTrends
Gdy funkcja trafficTrends jest włączona, urządzenie korzysta
z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej optymalnych
tras.
Podczas podróży z włączoną funkcją trafficTrends
urządzenie rejestruje informacje o utrudnieniach drogowych,
które są używane do aktualizowania danych archiwalnych
trafficTrends. Informacje te są przesyłane do firmy
Garmin po połączeniu urządzenia z serwisem myGarmin
(za pośrednictwem komputera).
38
Wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki i czas.
Bieżący czas: ustawianie czasu w urządzeniu.
Format czasu: wybór 12- lub 24-godzinnego
formatu wyświetlania godziny, albo formatu UTC.
Jednostki: umożliwia ustawienie jednostki miary dla
dystansu.
Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury
Wybierz kolejno Ustawienia > Język i klawiatura.
Język głosu: wybór języka komunikatów głosowych.
Język tekstu: wybór języka całego tekstu wyświetlanego
na ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie
wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak
nazwy ulic.
Język klawiatury: wybór języka klawiatury.
Układ klawiatury: wybór układu klawiatury.
Ustawienia alertów punktów
alarmowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty punktów
alarmowych.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
•
•
Dźwięk: ustawianie stylu ostrzeżeń, które są
odtwarzane w czasie zbliżania się do punktów
alarmowych.
Alerty: ustawienie typu punktów alarmowych,
dla których są odtwarzane ostrzeżenia.
Ustawienia dotyczące urządzenia oraz
ustawienia prywatności
Wybierz kolejno Ustawienia > Urządzenie.
•
Informacje: wyświetlanie numeru wersji
oprogramowania, dentyfikatora (ID) urządzenia oraz
informacji o kilku innych funkcjach oprogramowania.
•
Umowy licencyjne użytkowników: wyświetlanie umów
licencyjnych użytkowników, które dotyczą danego
urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne
w przypadku aktualizacji oprogramowania systemu lub
zakupu dodatkowych danych map (strona 41).
•
Historia podróży: umożliwia zapisywanie przez
urządzenie informacji z aplikacji Where I’ve Been
(strona 30) i dziennika podróży (strona 17).
•
Wyczyść historię podróży
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1. Wybierz Ustawienia.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz kolejno > Przywróć.
•
Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
•
Kabel USB
•
Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Dbanie o urządzenie
uwaga
Urządzenie należy chronić przed upadkiem. Ponadto
wymagane jest unikanie korzystania z niego w miejscach,
w których występują silne wstrząsy lub wibracje.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.
Kontakt z wodą może spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego
trwałym uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Czyszczenie obudowy
uwaga
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
1. Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran
dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym
roztworem czyszczącym.
Załącznik
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na trzy sposoby.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
39
2. Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1. Używać miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2. W razie potrzeby użyć wody, alkoholu izopropylowego
lub środka do czyszczenia soczewek okularów.
3. Zwilż ściereczkę płynem.
4. Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zapobieganie kradzieży
•
Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
•
Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
•
Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce
rozdzielczej.
•
Zarejestruj urządzenie na stronie http://my.garmin.com.
Wydłużenie czasu działania baterii
•
Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
•
Zmniejsz jasność ekranu (strona 6).
•
Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
•
Zmniejsz głośność (strona 6).
•
Wyłącz łączność Bluetooth (strona 37).
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
uwaga
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby
nie zgubić żadnego małego elementu, i upewnić się,
że zostały one założone z powrotem w prawidłowy sposób.
Przewód zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał,
jeśli nie zostanie prawidłowo złożony.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może
należy wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce
zasilacza samochodowego.
1. Odkręć nakrętkę.
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia
monety.
2.
3.
4.
5.
Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę i bezpiecznik.
Włóż bezpiecznik 2 A.
Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
Przykręć nakrętkę z powrotem do przewodu
zasilającego z gniazda zapalniczki.
Zdejmowanie urządzenia, podstawki
i uchwytu
Zdejmowanie urządzenia z podstawki
1. Naciśnij zacisk u dołu podstawki.
2. Przechyl urządzenie do przodu.
Zdejmowanie podstawki z uchwytu
1. Obróć podstawkę w prawo lub w lewo.
40
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
2. Użyj siły, aby gniazdo w podstawce zwolniło kulkę
uchwytu.
Zdejmowanie uchwytu montażowego
z przyssawką z szyby przedniej
1. Przesuń do siebie dźwignię uchwytu montażowego
z przyssawką.
2. Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Aktualizowanie map
Mapy w urządzeniu można aktualizować.
1. Odwiedź stronę www.garmin.com/mapupdates.
2. Wybierz Map Update User Guide.
W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub
rozszerzyć istniejącą subskrypcję. Każdy z zakupionych
regionów ma datę ważności.
Własne punkty POI
Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie
zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać
alerty sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub
podróżowanie z większą niż określona prędkość.
Instalacja programu POI Loader
Listy własnych punktów POI można utworzyć lub pobrać
i zainstalować w urządzeniu za pomocą programu POI
Loader.
Zakup dodatkowych map
1. Przejdź do strony produktu na stronie internetowej
1. Przejdź do strony www.garmin.com/extras.
2. Kliknij kolejno Usługi > POI Loader.
3. Zainstaluj program POI Loader w komputerze.
2. Kliknij kartę Mapy.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Korzystanie z plików pomocy programu POI
Loader
Garmin (www.garmin.com).
Kamery monitorujące
 Przestroga
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów
szczególnych (POI) i kamer monitorujących.
Informacje o kamerach monitorujących dostępne są tylko
dla niektórych obszarów. Sprawdź ich dostępność na stronie
http://my.garmin.com. Dla tych obszarów urządzenie zawiera
pozycje setek kamer monitorujących. Urządzenie będzie
ostrzegać o zbliżaniu się do miejsca kamery monitorującej
oraz powiadomi o zbyt szybkiej jeździe. Dane są
uaktualniane przynajmniej co tydzień, tak więc użytkownik
zawsze ma dostęp do aktualnych informacji.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć
w pliku pomocy.
Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij Pomoc.
Wyszukiwanie dodatków
1. Wybierz Dokąd? > Własne punkty POI.
2. Wybierz kategorię.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com.
41
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązanie
Urządzenie w ogóle nie odbiera
sygnału z satelitów.
•
•
Przyssawka nie trzyma się na
szybie przedniej.
1. Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2. Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
3. Zamocuj przyssawkę (strona 5).
Urządzenie nie ładuje się
w pojeździe.
•
•
•
Moja bateria nie pozostaje
naładowana przez zbyt długi
czas.
Aby wydłużyć czas pomiędzy ładowaniami baterii, zmniejsz poziom podświetlenia ekranu (strona 37).
Wskazania stanu wyczerpania
baterii nie są dokładne.
Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj (bez przerywania ładowania).
Co wskazuje na to, że
urządzenie pracuje w trybie
pamięci masowej USB?
Kiedy urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB, na ekranie jest wyświetlany obraz urządzenia
podłączonego do komputera. Poza tym powinny być widoczne dwa nowe dyski wymienne w oknie Mój
komputer.
Urządzenie jest podłączone
do komputera, ale nie można
go przełączyć w tryb pamięci
masowej.
1. Odłącz kabel USB od komputera.
2. Wyłącz urządzenie.
3. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do urządzenia.
•
Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (strona 36).
Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki (strona 40).
Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie.
Urządzenie można ładować jedynie w zakresie temperatur od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F).
Jeśli urządzenie zostało umieszczone w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub w innym gorącym miejscu, nie może być ładowane.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb pamięci masowej USB.
4. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do portu USB, a nie do koncentratora USB.
Na liście dysków nie ma nowych Jeśli w komputerze zmapowano kilkanaście dysków sieciowych, system Windows może mieć problem
dysków wymiennych.
z przypisaniem liter dysków do dysków urządzenia. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi
w systemie, aby sprawdzić, jak przypisać litery do dysków.
Mój telefon nie łączy się
z urządzeniem.
42
•
•
•
W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth. W polu Bluetooth musi być
wybrana opcja Włączone.
Włącz telefon i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
Więcej pomocnych informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/bluetooth.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
Problem
Rozwiązanie
Urządzenie nie może
znaleźć cyfrowego sygnału
telewizyjnego.
Sprawdź, czy wybrany został prawidłowy region (strona 24).
Nie można nagrać materiału
telewizyjnego.
Upewnij się, że w urządzeniu znajduje się karta microSD (strona 24).
Wyjście „AV Out” umożliwia
odbiór dźwięku, nie można
jednak odbierać obrazu.
Upewnij się, że do portu AV IN z boku urządzenia została podłączona wtyczka 3,5 mm (strona 25).
Po przejechaniu kilku kilometrów Sprawdź połączenia anteny i ponownie ustaw telewizję (strona 23).
urządzenie traci sygnał
telewizyjny.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
43
Indeks
A
adresy 10
akcesoria 41
aktualizowanie
mapy 6
oprogramowanie 6
aktualna pozycja, wskazówki do 19
aktualna pozycja, zapisywanie 12
alerty
kamera monitorująca 41
alerty o utrudnieniach
drogowych 18
B
bateria 42
baza danych stref wokół szkół 41
bezpiecznik, wymiana 40
C
czas na świecie 30
czyszczenie urządzenia 39
D
dbanie o urządzenie 39
długość i szerokość
geograficzna 10
dodatki 41
dodawanie punktu 14
Dokąd?
dostosowywanie 7
dom
numer telefonu 23
ustawianie pozycji 11
dostosowywanie urządzenia
dziennik podróży 17, 39
44
E
K
ecoRoute 25–28
informacje o zużyciu paliwa 26
kalibrowanie zużycia paliwa 26
profil pojazdu 25
raport o przebiegu 27
wynik ecoChallenge 26
edytowanie
cele 27
kategorie 13
pozycja domowa 11
symbol 13
zapisana podróż 27
zapisane pozycje 13
kalkulator 31
karta pamięci 35
kategoria
wyszukiwanie w 8
kierunek u góry 17
klawiatura 7
tryb języka 7
komputer, podłączanie 5
komputer podróży 19
konwertowanie
jednostki 31
waluta 32
G
lista zwrotów 18
ładowanie urządzenia 5, 42
galeria
obsługiwane formaty 28
wideo 28
zdjęcia 28
Gdzie jestem? 19
geocaching 10
głośność
mikser dźwięku 6
regulowanie 6
GPS
symulacja 12
ustawienia 37
I
identyfikator urządzenia 39
informacje o punktach
szczególnych 9
J
jasność
jazda do domu 11
język głosu 38
L
M
MapSource 35, 41
mapy
błędy 9
dodawanie 41
motyw 36
stopień szczegółowości 36
układ danych 17
wyświetlanie 17
mapy cityXplorer 14, 19
mapy szczegółowe 35, 36
menu Dokąd? 7
dostosowywanie
ikony skrótów, dodawanie 7
ikony skrótów, usuwanie 8
miary, przeliczanie 31
montowanie urządzenia
na szybie przedniej 42
wyjmowanie z uchwytu 40
Mój Pulpit 5
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
N
narzędzia 25–30
następny zwrot 18
nawigacja 14
bezdroże 17
pieszy 19
nawigacja po bezdrożach 17, 37
O
objazdy 15
zaawansowane 16
ochrona urządzenia
39
odłączanie uchwytu
samochodowego 40
odtwarzacz multimedialny 29
lista odtwarzania 29
odtwarzanie utworu 29
odtwarzacz wideo 28
ograniczenie prędkości
ikona 15
oprogramowanie
wersja 39
P
parking 12
ostatnie miejsce 30
zapisywanie 30
parowanie telefonu
komórkowego 20
pasek wyszukiwania 8
PIN
Bluetooth 21
planowanie podróży 27
pliki
obsługiwane typy 35
usuwanie 36
pliki obrazów JPEG 35
poczta głosowa 22
połączenia
dom 23
odbieranie 22
rozłączanie się 22
wyciszanie 22
Pomoc 25
pozycje 8, 9
zgłaszanie brakującego
miejsca 9
zgłaszanie zamkniętego
miejsca 9
przechowywanie urządzenia 39
przeliczanie tras 15
przelicznik jednostek 31
przyciski na ekranie 7
punkty szczególne
POI Loader 35
wyszukiwanie 8
R
raport o przebiegu 27
rejestrator jazdy 30
mocowanie 30
rejestrowanie 31
rejestrowanie urządzenia 6
resetowanie
dane podróży 19
maksymalna prędkość 19
pozycja domowa 11
rozwiązywanie problemów 42
S
skróty
dodawanie 7
usuwanie 8
skrzyżowanie, wyszukiwanie 10
sygnały satelitarne 6
środek transportu 7
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
T
technologia Bluetooth 20–48
parowanie z telefonem 20
prawowanie urządzenia
audio 21
przyjazna nazwa 37
ustawienia 37
transport publiczny
mapy miast 20
unikane 15, 20
trasy
bezdroże 17, 37
zatrzymywanie 15
tryb bezpieczny 37
tryb pamięci masowej 35
tryb pieszego
ustawienia 15, 20
TV
anteny 23
dźwięk 25
oglądanie telewizji cyfrowej 23
proporcje obrazu ekranu 24
przesyłanie sygnału 25
rejestrowanie 24
zmiana regionu 24
U
unikanie
drogi 16
kradzież 40
środki transportu
publicznego 15, 20
utrudnienia drogowe 33
USB 42
usługi Garmin Live 25
usługi w pobliżu 19
ustawienia czasu 38
ustawienia systemowe 36
45
ustawienia wyświetlania 15, 20
usuwanie
lista ostatnio znalezionych 12
pliki 36
podróże 28
zapisane pozycje 13
zdjęcia 28
znak 7
utrudnienia drogowe 32–48
aktywowanie subskrypcji 34, 38
dodawanie subskrypcji
komunikatów
drogowych 38
ikony 33
odbiornik 33
trafficTrends 38
wypadki 33
zdjęcia 28
usuwanie 28
wyświetlanie 28
zmienianie nazw podróży 27
znaki diakrytyczne 7
zrzuty ekranowe 37
W
Where I’ve Been
włączanie 39
widok mapy 2D i 3D 17
widok skrzyżowania 18
własne punkty POI 41
wskazówki dojazdu 18
wskazówki szczegółowe 18
współrzędne 10
wyciszanie
połączenie telefoniczne 22
wyszukiwanie pozycji
ostatnio wybrane
wg adresu 10
wg współrzędnych 10
zapisane pozycje 12
Z
zapisane pozycje 12–13
zapisywanie
aktualna pozycja 12
46
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi 2585TV
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising