Garmin | nuvi 2450, GPS, w/o Data | Garmin nuvi 2450, GPS, w/o Data Snabbstartshandbok

Garmin nuvi 2450, GPS, w/o Data Snabbstartshandbok
nüvi 2400-serien
®
snabbstartshandbok
för användning med dessa nüvi-modeller:
2440, 2450, 2460
Komma igång
‹ VARNING
äs guiden Viktig säkerhets- och
L
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen för viktig
information om produkten och säkerhet.
När du använder enheten första gången
behöver du utföra följande åtgärder.
1. Anslut enheten till fordonsströmmen
(sidan 2).
2. Montera enheten (sidan 4).
3. Registrera enheten (sidan 5).
4. Kontrollera om det finns
uppdateringar.
• Programvaruuppdateringar (sidan 5).
• Gratis kartuppdatering (sidan 5).
5. Ladda ned hela användarhandboken
(sidan 5).
2
Ansluta enheten till
fordonsström
‹ VARNING
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att minska risken
för skador på person eller produkt som
orsakas av att batteriet utsätts för extrem
värme ska du ta bort enheten från bilen
när du går ut eller förvara den skyddad
från direkt solljus.
Ladda enheten innan du använder den på
batteri.
1. Placera underkanten av enheten i
monteringsfästet.
2. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
nüvi 2400-serien Snabbstartshandbok
5. Om du använder en trafikmottagare
i Europa ansluter du den externa
antennen till trafikmottagaren och
fäster den ordentligt på vindrutan med
sugfästena.
Efter det att enheten har anslutits till
fordonsström inträffar följande.
3. Sätt in fordonsströmkabeln ➊ i miniUSB-anslutningen ➋ på fästet.
•
•
•
➊
➋
•
Enheten slås på.
Enheten hämtar satellitsignaler. När
minst en av
staplarna är grön har
enheten hämtat satellitsignaler.
OBS! Det kan vara så att enheten
behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler.
Enheten laddas medan du kör.
i statusstapeln visas status för det
interna batteriet.
4. Anslut den andra änden av
strömkabeln för fordon till en
strömkontakt i bilen.
nüvi 2400-serien Snabbstartshandbok
3
Montera enheten
Meddelande
Innan du monterar enheten, vänligen
läs i guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation för information om
de lagar som gäller för montering på
vindruta.
1. Ta bort plasthöljet från
sugkoppsfästet.
2. Rengör och torka framrutan samt
sugfästet med en luddfri trasa.
3. Tryck dit sugkoppen på vindrutan.
4. Medan du trycker för du spaken bakåt
mot vindrutan.
5. Sätt fast monteringsfästet ➊ på
sugkoppsarmen ➋.
4
➊
➋
Om minSida
Använd minSida för att registrera
din enhet, kontrollera om det finns
programvaru- och kartuppdateringar,
få åtkomst till produkthandböcker och
produktsupport m.m.
Ställa in minSida
1. Anslut USB-kabeln till mikro-USBanslutningen på enheten.
2. Anslut USB-kabeln till USB-porten på
datorn.
3. Dubbelklicka på för att öppna
webbsidan för minSida.
nüvi 2400-serien Snabbstartshandbok
OBS! Om inte visas, eller om du
använder Windows® 7 eller en Mac®dator, gå till www.garmin.com
/dashboard.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
du börjat hämta satelliter när du kör med
nüvi är du inte längre berättigad till den
kostnadsfria kartuppdateringen. Mer
information finns på www.garmin.com/
numaps.
Registrera enheten
1. Från minSida klickar du på
Registrera nu.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
3. Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
Uppdatera kartor
Uppdatera programvaran
1. Öppna minSida (sidan 4).
2. Registrera enheten (sidan 5).
3. Under Programvaruuppdateringar
klickar du på Uppdatera nu.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Ladda ned användarhandboken
Användarhandboken till enheten finns på
Garmins hemsida.
1. Öppna minSida (sidan 4).
2. Registrera enheten (sidan 5).
3. Under Kartuppdateringar klickar du
på Uppdatera nu.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
1. Öppna minSida (sidan 4).
2. Registrera enheten (sidan 5).
3. Klicka på Handböcker.
nüMaps Guarantee
Enheten får hämta en kostnadsfri
kartuppdatering inom 60 dagar från det att
den har hämtat satelliter när du kört med
din nüvi. Om du registrerar över telefon
eller väntar längre än 60 dagar efter att
nüvi 2400-serien Snabbstartshandbok
5
En lista över produkthandböcker på
flera olika språk visas.
4. Klicka på Hämta bredvid den
handbok du vill ha.
5. Klicka på för att spara filen på din
dator.
Översikt över enheten
➊
➋
➊
➋
Strömknapp
microSD™-kortplats
Använda strömknappen
1. Tryck på knappen Ström och släpp
snabbt upp den för att visa fler
alternativ.
2. Välj ett alternativ:
• Tryck på och dra rullningslisten
om du vill justera skärmens
ljusstyrka.
6
•
•
•
Stäng av enheten genom att trycka
på Av.
Återställ enheten genom att hålla
knappen Ström nedtryckt i 10
sekunder.
Stäng menyn genom att trycka
snabbt på knappen Ström.
Om Intressanta platser
De detaljerade kartorna i enheten
innehåller intressanta platser, t.ex.
restauranger, hotell och automatiska
tjänster.
Söka efter en intressant plats
efter kategori
1. På huvudmenyn trycker du på Vart? >
Intressanta platser.
2. Välj en kategori.
3. Om det behövs väljer du en
underkategori.
4. Välj en destination.
5. Tryck på Kör!.
nüvi 2400-serien Snabbstartshandbok
Tryck på
> Spara på den här sidan
för att spara platsen i en Favoritermapp på enheten. Använd Favoritermappen för att spara platsen för din
arbetsplats, ditt hem och andra vanliga
destinationer.
6. Vid behov, välj ett alternativ:
• Tryck på Kör om du vill beräkna
en rutt som du navigerar vid
körning.
• Tryck på Gång om du vill beräkna
en rutt som du navigerar längs
till fots.
• Tryck på Kollektivtrafik om
du vill beräkna en rutt som
kombinerar kollektivtrafik och
gång.
OBS! Du måste ha hämtat
hem cityXplorer™-kartor för
att navigera med hjälp av
kollektivtrafik. Köp cityXplorerkartor på www.garmin.com.
Använda huvudmenyn
➊
➋
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
•
•
nüvi 2400-serien Snabbstartshandbok
➌
Tryck här ➊ om du vill välja ett
transportläge.
Tryck här ➋ när du vill hitta en
destination.
Tryck här ➌ om du vill visa kartan.
Tryck här ➍ om du vill avbryta en
rutt.
Tryck här ➎ om du vill göra en
avstickare från en rutt.
På vissa modeller trycker du på
➏ om du vill ringa ett samtal när
du är ansluten till en kompatibel
mobiltelefon.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
Tryck här ➐ om du vill justera
volymen.
Tryck här ➑ om du vill öppna menyn
med verktyg och inställningar.
7
Din rutt på kartan
meddelande
Fartbegränsningsikonen är endast avsedd
som information och ersätter inte förarens
ansvar att följa hastighetsbegränsningar
och hela tiden köra på ett säkert sätt.
Garmin ansvarar inte för några trafikböter
eller stämningar som du kan få genom
att inte följa alla gällande trafiklagar och
skyltar.
Rutten markeras med en magentafärgad
linje på kartan. Om du avviker från den
ursprungliga rutten beräknar enheten om
rutten. En hastighetsbegränsningsikon kan
visas om du kör på huvudvägar.
Använda kartfunktioner
➊
➍
•
•
•
•
•
•
•
8
➋
➌
➏ ➐
➑ ➒
➎
Tryck här ➊ för att visa nästa
sväng.
Om det finns en vy över
korsningen visas sidan för visning
av korsningar.
Tryck här ➋ om du vill visa
svänglistan.
Tryck här ➌ om du vill zooma in
eller ut.
Tryck här ➍ om du vill gå tillbaka
till huvudmenyn.
Håll ned knappen ➍ från vilken
skärm som helst för att återgå till
huvudmenyn.
Tryck här ➎ om du vill ändra
datafältet.
Tryck här ➏ om du vill visa sidan
Var är jag? -sidan.
nüvi 2400-serien Snabbstartshandbok
•
•
•
Tryck här och dra ➐ om du vill
visa ett annat område av kartan.
Tryck här ➑ om du vill visa
trippinformation.
Tryck här ➒ om du vill ändra
hastighetsbegränsningen om den
hastighetsbegränsningsikon som
visas på kartan är felaktig.
Använda myTrends
När du kör med enheten påslagen
samlar myTrends™ in information
som gör att enheten kan förutsäga om
du färdas till en vanlig destination,
som exempelvis din arbetsplats eller
ditt hem. När myTrends är aktiverad
visas destination och beräknad restid
i navigeringsstapeln på kartan. Om en
trafikinformationsmottagare är ansluten,
kan trafikinformationen också visas i
navigeringsfältet.
När myTrends-information visas
i navigeringsstapeln trycker du på
navigeringsstapeln om du vill visa
ruttinformation.
Om transportlägena
Personbilsläge
Fotgängarläge
Rutterna beräknas olika beroende på ditt
transportläge.
I personbilsläget beräknas t.ex. den
beräknade ankomsttiden med hjälp av
hastighetsbegränsningen på vägarna
på rutten. Fotgängarläget beräknar
ankomsttid beräknat på gånghastighet.
myTrends fungerar endast för platser som
har sparats som Favoriter (sidan 7).
nüvi 2400-serien Snabbstartshandbok
9
Om trafik
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för riktigheten eller
lämpligheten i trafikinformationen.
Vissa modeller kan ta emot
trafikinnehåll från FM-TMC (FM
Traffic Message Channel). FM TMCtrafikprenumerationen aktiveras
automatiskt och kräver inte inköp av en
extra prenumeration för att aktiveras.
FM TMC-trafikinformationsmottagaren
är integrerad i fordonets strömkabel som
medföljer i förpackningen.
Mer information om
trafikinformationsmottagare och
täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.
10
Undvika trafik längs rutten
manuellt
1. På kartan trycker du på .
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Om det behövs trycker du på pilarna
för att visa övriga trafikfördröjningar
på rutten.
4. Tryck på Undvik.
Visa trafikkartan
På trafikkartan visas färgkodade
trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1. På kartan trycker du på .
2. Tryck på Trafikkarta om du vill visa
trafikproblemen på en karta.
nüvi 2400-serien Snabbstartshandbok
Para ihop telefonen
Handsfree-uppringning är tillgänglig på
vissa nüvi-modeller. Innan du kan para
ihop måste telefonen och enheten vara
påslagna och finnas inom 10 m (33 ft) från
varandra.
1. Aktivera Bluetooth®-komponenten på
telefonen.
2. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
3. Tryck på Bluetooth > Aktiverad >
Spara.
4. Tryck på Lägg till Telefon > OK.
5. Välj telefonen och tryck sedan på OK.
6. Ange Bluetooth-PIN-koden (1234) för
enheten i din mobiltelefon.
nüvi 2400-serien Snabbstartshandbok
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på följande
sätt:
•
•
•
Strömkabel för fordon
USB-kabel (valfritt tillbehör)
Nätadapter (valfritt tillbehör)
Mer information
Du hittar mer information om produkten
på Garmins webbplats.
•
•
•
Gå till www.garmin.com/ontheroad.
Gå till http://buy.garmin.com för att
köpa tillbehör.
Tryck på Verktyg > Hjälp.
11
Kontakta Garmins
produktsupport
Kontakta Garmins produktsupport om du
har frågor om produkten.
•
•
•
I USA, gå till www.garmin.com/
support, eller ring Garmin USA på
(800) 800 1020.
I Storbritannien ringer du Garmin
(Europe) Ltd. på 0808 2380000.
I Europa går du till www.garmin.com/support och klickar
på Contact Support för inhemsk
supportinformation, eller kontakta
Garmin (Europe) Ltd. per telefon på
+44 (0) 870 8501241.
Februari 2011
Garmin®, Garmins logotyp och nüvi® är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag,
och är registrerade i USA och i andra länder.
cityXplorer™, myTrends™ och nüMaps Guarantee™
är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas
utan Garmins uttryckliga tillstånd. Bluetooth®märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc.
All användning av sådana märken av Garmin är
licensierad. Mac® är ett registrerat varumärke som
tillhör Apple Computer, Inc., i USA och andra länder.
microSD™ är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Artikelnummer 190-01252-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising