Garmin | nuvi 2450, GPS, w/o Data | Garmin nuvi 2450, GPS, w/o Data Príručka rýchleho spustenia

Garmin nuvi 2450, GPS, w/o Data Príručka rýchleho spustenia
Séria nüvi 2400
®
príručka rýchleho spustenia
pre použitie s nasledujúcimi modelmi zariadenia nüvi:
2440, 2450, 2460
Začíname pracovať
‹ VAROVANIE
P ozrite si príručku Dôležité informácie
o bezpečnosti a produkte v balení s produ­
ktom, kde nájdete varovania spojené
s produktom a iné dôležité informácie.
Pri prvom použití zariadenia vykonajte
nasledovné úlohy.
1. Pripojte zariadenie k zdroju napájania
vo vozidle (strana 2).
2. Upevnite zariadenie (strana 4).
3. Zaregistrujte zariadenie (strana 5).
4. Skontrolujte aktualizácie.
• Aktualizácie softvéru (strana 5).
• Bezplatná aktualizácia máp
(strana 5).
5. Prevezmite kompletnú používateľskú
príručku (strana 5).
2
Pripojenie zariadenia k
zdroju napájania vo vozidle
‹ VAROVANIE
Tento produkt obsahuje lítium-iónovú
batériu. Vybratím zariadenia z vozidla pri
jeho opúšťaní, prípadne uskladnením mimo
dosahu priameho slnečného svetla zabránite
možnosti vzniku zranení osôb alebo
poškodenia produktu následkom vystavenia
batérie extrémnemu teplu.
Kým zariadenie začnete používať na batérie,
nabite ho.
1. Spodnú časť zariadenia vložte do
držiaka.
2. Zariadenie nakláňajte dozadu, kým
nezapadne na miesto.
Séria nüvi 2400 Príručka rýchleho spustenia
5. Ak používate dopravný prijímač
v Európe, pripevnite anténu dopravného
prijímača na predné sklo pomocou
prísaviek.
Po pripojení zariadenia k zdroju napájania
vo vozidle sa udeje nasledovné.
•
•
3. Napájací kábel z vozidla pripojte
k ➊ mini-USB konektoru ➊ na stojane.
•
•
➊
➋
Zariadenie sa zapne.
Zariadenie vyhľadá satelitné signály.
Keď je aspoň jedna z paličiek
zelená, vaše zariadenie vyhľadalo
satelitné signály.
POZNÁMKA: Zariadenie môže
na vyhľadanie satelitných signálov
vyžadovať priamy výhľad na oblohu.
Zariadenie sa nabíja počas jazdy.
Stavová lišta indikuje stav
internej batérie.
4. Druhý koniec napájacieho kábla zapojte
do napájacej zásuvky vo vašom vozidle.
Séria nüvi 2400 Príručka rýchleho spustenia
3
Pripevnenie zariadenia
Oznam
Pred inštaláciou zariadenia si pozrite príru­
čku Dôležité informácie o bezpečnosti
a produkte, kde nájdete informácie o záko­
noch usmerňujúcich montáž na čelné sklo.
1. Z prísavnej plochy odstráňte fóliu.
2. Vyčistite a vysušte svoje čelné sklo
a prísavnú plochu pomocou handričky
nepúšťajúcej vlákna.
3. Pritlačte prísavkový držiak k čelnému
sklu.
4. Zároveň s pritlačením zatiahnite páčku
dozadu smerom k čelnému sklu.
5. Držiak ➊ upevnite na rameno prísavnej
plochy ➋.
4
➊
➋
Informácie o službe
myDashboard
Pomocou myDashboard zaregistrujte
svoje zariadenie, skontrolujte aktualizácie
softvéru a aktualizácie máp, pristupujte
k produktovým príručkám a podpore atď.
Nastavenie služby myDashboard
1. USB kábel pripojte ku konektoru
micro-USB na zariadení.
2. USB kábel pripojte k portu USB na
počítači.
3. Dvojitým kliknutím na otvorte
webovú lokalitu myDashboard.
Séria nüvi 2400 Príručka rýchleho spustenia
POZNÁMKA: Ak sa nezobrazí
alebo používate počítač so systémom
Windows® 7 alebo Mac®, prejdite na
stránku www.garmin.com/dashboard.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Registrácia zariadenia
1. V myDashboard kliknite na Registrovať
teraz.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. Pôvodný doklad o kúpe alebo jeho
fotokópiu uchovávajte na bezpečnom
mieste.
Aktualizácia softvéru
1. Otvorte službu myDashboard (strana 4).
2. Zaregistrujte zariadenie (strana 5).
3. Pod položkou Aktualizácie softvéru
kliknite na Aktualizovať teraz.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
nüMaps Guarantee
Vaše zariadenie má nárok na jednu bezplatnú
aktualizáciu do 60 dní od rozpoznania
satelitov počas jazdy so zariadením nüvi.
Séria nüvi 2400 Príručka rýchleho spustenia
Na bezplatnú aktualizáciu mapy nemáte
nárok, ak sa zaregistrujete telefonicky
alebo budete čakať viac ako 60 dní od
prvého rozpoznania satelitov počas jazdy
so zapnutou navigáciou nüvi. Viac infor­
mácií nájdete na stránke www.garmin.com
/numaps.
Aktualizácia máp
1. Otvorte službu myDashboard (strana 4).
2. Zaregistrujte zariadenie (strana 5).
3. Pod položkou Aktualizácie mapy
kliknite na Aktualizovať teraz.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Prevzatie používateľskej príručky
Používateľská príručka k vášmu zariadeniu
je dostupná na webovej stránke Garmin.
1. Otvorte službu myDashboard (strana 4).
2. Zaregistrujte zariadenie (strana 5).
3. Kliknite na položku Príručky.
5
Zobrazí sa zoznam príručiek vo
viacerých jazykoch.
4. Kliknite na Prevziať vedľa želanej
príručky.
5. Kliknutím na položku uložíte súbor
do počítača.
•
Prehľad zariadenia
•
➊
•
•
Ak chcete nastaviť jas obrazovky,
dotknite sa rolovacej lišty a ťahajte.
Ak chcete zariadenie vypnúť,
dotknite sa položky Vyp..
Ak chcete zariadenie vynulovať,
10 sekúnd podržte stlačené tlačidlo
Power.
Ak chcete opustiť ponuku, stlačte
a podržte tlačidlo Power.
Informácie o zaujímavých
miestach
➋
➊
Tlačidlo Power
➋
Slot na kartu microSD™
Používanie tlačidla Power
1. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo Power,
čím zobrazíte ďalšie možnosti.
2. Vyberte možnosť:
6
Detailné mapy nahraté v zariadení obsahujú
zaujímavé miesta, ako sú napríklad
reštaurácie, hotely a autoservisy.
Vyhľadanie zaujímavého miesta
podľa kategórií
1. V hlavnej ponuke sa dotknite položky
Kam viesť? > Zaujímavé miesta.
2. Vyberte kategóriu.
3. V prípade potreby vyberte podkategóriu.
4. Vyberte cieľ.
5. Dotknite sa položky Choď!.
Séria nüvi 2400 Príručka rýchleho spustenia
Ak chcete uložiť lokalitu do priečinka
Obľúbené v zariadení, dotknite sa
> Uložiť na tejto stránke.
položky
Do priečinka Obľúbené môžete uložiť
miesto, kde pracujete, miesto, kde
bývate, ako aj iné bežne využívané
destinácie.
6. V prípade potreby vyberte možnosť:
• Dotykom položky Automobil
vypočítate trasu, po ktorej budete
navádzaní počas jazdy.
• Dotykom položky Chodec
vypočítate trasu, po ktorej budete
navádzaní počas pešej chôdze.
• Dotykom položky Verejná doprava
vypočítate trasu, ktorá kombinuje
verejné dopravné prostriedky
s chôdzou.
POZNÁMKA: Ak chcete navigovať
pomocou verejnej dopravy, musíte
mať v zariadení nahraté mapy
cityXplorer™. Mapy CityXplorer
si môžete kúpiť na stránke
www.garmin.com.
Séria nüvi 2400 Príručka rýchleho spustenia
Používanie hlavnej ponuky
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
•
•
Dotykom ➊ vyberiete režim dopravy.
Dotykom ➋ vyhľadáte cieľ.
Dotykom ➌ zobrazíte mapu.
Dotykom ➍ zastavíte trasu.
Dotykom ➎ vykonáte obchádzku na
trase.
U niektorých modelov môžete dotykom
➏ uskutočniť hovor pri pripojení ku
kompatibilnému mobilnému telefónu.
Na stránke www.garmin.com/bluetooth
nájdete ďalšie informácie.
Dotykom ➐ upravíte hlasitosť.
Dotykom ➑ otvoríte ponuku s nástrojmi
a nastaveniami.
7
Trasa na mape
Oznam
Funkcia ikony rýchlostného obmedzenia
má len informačný účel a nemá nahrádzať
zodpovednosť vodiča za dodržiavanie
pokynov v podobe rýchlostných obmedzení
na dopravnom značení ani riadenie sa
zdravým úsudkom počas jazdy. Spoločnosť
Garmin nebude niesť zodpovednosť
za žiadne dopravné pokuty ani súdne
predvolania, ktoré môžete vodič dostať
za nedodržiavanie dopravných predpisov
a dopravného značenia.
Vaša trasa je na mape vyznačená fialovou
čiarou. Ak sa odchýlite od pôvodnej trasy,
zariadenie trasu prepočíta. Pri jazde na
hlavných cestách sa môže zobraziť ikona
rýchlostného obmedzenia.
Používanie funkcií mapy
➊
➍
•
•
•
•
•
•
•
8
➏ ➐
➑
➎
➋
➌
➒
Dotykom ➊ zobrazíte stranu ďalšia
odbočka.
Ak existuje rozšírený sprievodca
jazdnými pruhmi pre danú
križovatku, zobrazí sa stránka
s podrobným pohľadom.
Dotykom ➋ zobrazíte stranu
zoznam odbočiek.
Dotykom ➌ približujete
a oddiaľujete pohľad.
Dotykom ➍ sa vrátite do hlavnej
ponuky.
Dotykom a podržaním ➍ na
ľubovoľnej obrazovke sa vrátite
do hlavnej ponuky.
Dotykom ➎ zmeníte pole údajov.
Dotykom ➏ zobrazíte stranu Kde
som?.
Séria nüvi 2400 Príručka rýchleho spustenia
•
•
•
Dotykom a potiahnutím ➐ si môžete
prezerať mapu.
Dotykom ➑ zobrazíte informácie
o trase.
Dotykom ➒ zmeníte rýchlostné
obmedzenie, ak ikona rýchlostného
obmedzenia zobrazená na mape nie
je správna.
Používanie položky
myTrends
Keď jazdíte so zapnutým zariadením,
služba myTrends™ zhromažďuje informácie,
ktoré zariadeniu umožňujú predpovedať,
že cestujete do často sa opakujúceho
cieľa, napríklad do práce alebo domov.
Keď je funkcia myTrends aktívna, cieľ
a odhadovaná doba jazdy sa zobrazia na
navigačnej lište mapy. Ak je pripojený
prijímač informácií o cestnej premávke,
dopravné informácie sa môžu zobraziť
aj na navigačnej lište.
Keď sa na navigačnej lište zobrazí
služba myTrends, dotykom navigačnej
lišty zobrazíte informácie o trase.
O režime prepravy
Režim automobil
Režim chodec
Trasy sa podľa vášho režimu prepravy
vypočítavajú odlišne.
V automobilovom režime sa odhadovaný čas
príjazdu vypočítava pomocou rýchlostného
limitu ciest na trase. V režime chodca sa čas
príchodu vypočítava podľa rýchlosti chôdze.
Služba myTrends funguje len na miestách,
ktoré sú uložené ako obľúbené (strana 7).
Séria nüvi 2400 Príručka rýchleho spustenia
9
Informácie o cestnej
premávke
UPOZORNENIE
Spoločnosť Garmin nenesie zodpovednosť
za presnosť ani včasnosť informácií
o cestnej premávke.
Niektoré modely dokážu prijímať dopravný
obsah z FM staníc s dopravnými správami
(TMC). Predplatné služby dopravných
informácií FM TMC sa zapína automaticky
a na aktiváciu nevyžaduje zakúpenie
ďalšieho predplatného. Prijímač dopravných
informácií FM TMC je integrovaný do
napájacieho kábla do vozidla, ktorý je
obsahom balenia.
Informácie o prijímačoch dopravných
informácií a oblastiach pokrytia nájdete
na adrese www.garmin.com/traffic.
10
Manuálne vyhnutie sa premávke na
vašej trase
1. Na mape sa dotknite položky .
2. Dotknite sa položky Cestná premávka
na trase.
3. V prípade potreby dotykom šípok
zobrazte dopravné zdržania na vašej
trase.
4. Dotknite sa položky Vyhnúť sa.
Zobrazenie dopravnej mapy
Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú
cestnú premávku a zdržania na okolitých
cestách.
1. Na mape sa dotknite položky .
2. Dotknite sa položky Dopravná mapa,
aby ste na mape zobrazili dopravné
nehody.
Séria nüvi 2400 Príručka rýchleho spustenia
Párovanie telefónu
Volanie bez použitia rúk je dostupné na
niektorých modeloch zariadení nüvi. Pred
spárovaním musíte váš telefón a zariadenie
zapnúť, pričom nesmú byť viac ako 10 m
(33 stôp) od seba.
1. Zapnite Bluetooth® vo vašom telefóne.
2. Dotknite sa položky Nástroje >
Nastavenia > Bluetooth.
3. Dotknite sa položky Bluetooth >
Zapnuté > Uložiť.
4. Dotknite sa položky Pridať telefón >
OK.
5. Vyberte svoj telefón a dotknite sa
položky OK.
6. Zadajte Bluetooth PIN (1234) pre vaše
zariadenie v telefóne.
Séria nüvi 2400 Príručka rýchleho spustenia
Napájacie káble
Vaše zariadenie je možné napájať z
nasledujúcich zdrojov:
•
•
•
Napájací kábel do vozidla
Kábel USB (voliteľné príslušenstvo)
Sieťový adaptér (voliteľné
príslušenstvo)
Vyhľadanie ďalších
informácií
Viac informácií o tomto produkte nájdete na
webovej stránke spoločnosti Garmin.
•
•
•
Prejdite na stránku www.garmin.com
/ontheroad.
Ak chcete zakúpiť príslušenstvo, prej­
dite na stránku http://buy.garmin.com.
Dotknite sa položky Nástroje >
Pomocník.
11
Kontakty na produktovú
podporu Garmin
Ak máte otázky ohľadom tohto produktu,
obracajte sa na produktovú podporu
spoločnosti Garmin.
•
•
•
V USA prejdite na lokalitu
www.garmin.com/support alebo
volajte na linku Garmin USA na
čísle (800) 800.1020.
Vo VB volajte na linku Garmin
(Europe) Ltd. na čísle 0808 2380000.
V Európe prejdite na lokalitu
www.garmin.com/support a kliknutím
na položku Kontaktovať podporu
získate informácie o podpore v danej
krajine alebo kontaktujte spoločnosť
Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na
čísle +44 (0) 870.8501241.
Február 2011
Garmin®, logo Garmin a nüvi® sú ochranné zámky
spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych
spoločností, ktoré sú registrované v USA
a v iných krajinách. cityXplorer™, myTrends™
a nüMaps Guarantee™ sú obchodné známky
spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek.
Tieto obchodné známky sa nemôžu používať bez
výslovného súhlasu spoločnosti Garmin. Značku
slova a logo Bluetooth® vlastní spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc., a každé použitie tohto slova
spoločnosťou Garmin podlieha licencii. Mac® je
ochranná známka spoločnosti Apple Computer,
Inc. registrovaná v USA a ostatných krajinách.
microSD™ je ochranná známka spoločnosti SD3C, LLC.
© 2011 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Číslo dielu 190-01252-64 rev. A
Vytlačené na Tajvane
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising