Garmin | nuvi 2450, GPS, w/o Data | Garmin nuvi 2450, GPS, w/o Data Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin nuvi 2450, GPS, w/o Data Skrócony podręcznik użytkownika
nüvi seria 2400
®
Skrócony podręcznik
użytkownika
Do użytku z następującymi modelami nüvi:
2440, 2450, 2460
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem
‹ OSTRZEŻENIE
ależy zapoznać się z zamieszczonym
N
w opakowaniu produktu przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
Przy pierwszym użyciu urządzenia wykonaj
następujące czynności:
1. Podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki
w pojeździe (strona 2).
2. Zamontuj urządzenie (strona 4).
3. Zarejestruj urządzenie (strona 5).
4. Sprawdź dostępność aktualizacji.
• Aktualizacje oprogramowania
(strona 5).
• Darmowa aktualizacja map (strona 5).
5. Pobierz pełną wersję podręcznika
użytkownika (strona 5).
2
Podłączanie urządzenia
do gniazda zapalniczki
w pojeździe
‹ OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowojonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała
lub produktu w wyniku wystawienia baterii
na działanie wysokich temperatur, należy
urządzenie zabierać ze sobą przy wysiadaniu
z samochodu albo przechowywać w miejscu
nienarażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Aby korzystać z zasilania bateryjnego,
urządzenie należy najpierw naładować.
1. Umieść dolną część urządzenia
w uchwycie.
2. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby
zatrzasnęło się na swoim miejscu.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2400
5. Jeśli korzystasz z odbiornika
komunikatów drogowych w Europie,
podłącz do niego zewnętrzną antenę
i przymocuj ją do przedniej szyby za
pomocą przyssawek.
Po podłączeniu urządzenia do gniazda
zapalniczki w pojeździe, urządzenie
wykona poniższe operacje.
3. Podłącz przewód zasilający z gniazda
zapalniczki ➊ do złącza mini-USB ➋
uchwytu.
•
•
•
•
➊
➋
Urządzenie włączy się.
Urządzenie odbierze sygnały z satelitów.
Jeśli co najmniej jeden słupek
zmieni
kolor na zielony, oznacza to, że urządzenie
odebrało sygnał z satelitów.
UWAGA: Urządzenie może wymagać
czystego widoku nieba w celu odebrania
sygnałów z satelitów.
Urządzenie ładuje się podczas jazdy.
Symbol
na pasku stanu wskazuje
stan naładowania wewnętrznej baterii.
4. Podłącz drugi koniec przewodu
zasilającego do gniazda zapalniczki
w samochodzie.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2400
3
Montowanie urządzenia
Uwaga
Przed zamontowaniem urządzenia w samo­
chodzie zapoznaj się z przewodnikiem Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa i produ­
ktu zawierającym informacje prawne dotyczące
montażu na szybie przedniej.
1. Zdejmij z przyssawki przezroczysty
element plastikowy.
2. Wyczyść i osusz szybę przednią
samochodu oraz przyssawkę niestrzępiącą
się ściereczką.
3. Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej.
4. Po dociśnięciu przesuń dźwignię do tyłu,
w kierunku szyby.
5. Zatrzaśnij uchwyt ➊ na ramieniu
przyssawki ➋.
4
➊
➋
Informacje o sekcji Mój Pulpit
Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania
urządzenia, sprawdzenia dostępności
aktualizacji oprogramowania i map, uzyskania
dostępu do podręczników użytkownika,
uzyskania pomocy technicznej i wielu
innych rzeczy.
Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit
1. Podłącz kabel USB do złącza micro-USB
w urządzeniu.
2. Podłącz kabel USB do portu USB
w komputerze.
3. Kliknij dwukrotnie , aby otworzyć
stronę internetową sekcji Mój Pulpit.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2400
UWAGA: Jeśli nie pojawi się symbol
lub w przypadku korzystania z komputera
z systemem Windows® 7 lub komputera
Mac®, odwiedź stronę www.garmin.com
/dashboard.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Rejestrowanie urządzenia
1. W sekcji Mój Pulpit kliknij Zarejestruj
teraz.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
3. Pamiętaj o konieczności zachowania
oryginalnego dowodu zakupu (względnie
jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Aktualizowanie oprogramowania
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 4).
2. Zarejestruj urządzenie (strona 5).
3. W sekcji Aktualizacje oprogramowania
kliknij Aktualizuj teraz.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
nüMaps Guarantee
Urządzenie nüvi jest uprawnione do bezpłatnej
aktualizacji w ciągu 60 dni od rozpoczęcia
korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej.
Prawo do skorzystania z opcji bezpłatnej
aktualizacji map nie przysługuje osobom,
które zarejestrowały produkt telefonicznie
bądź przeprowadziły rejestrację w trybie online
po upływie 60 dni od pierwszego odebrania
sygnału z satelitów podczas korzystania
z funkcji nawigacyjnych urządzenia nüvi.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/numaps.
Aktualizowanie map
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 4).
2. Zarejestruj urządzenie (strona 5).
3. W sekcji Aktualizacje map kliknij
Aktualizuj teraz.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Pobieranie podręcznika użytkownika
Podręcznik użytkownika dla posiadanego
urządzenia można pobrać ze strony
internetowej firmy Garmin.
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 4).
2. Zarejestruj urządzenie (strona 5).
3. Kliknij Podręczniki.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2400
5
Zostanie wyświetlona lista podręczników
użytkownika do określonych produktów
dostępnych w kilku językach.
4. Kliknij Pobierz obok żądanego
podręcznika.
5. Kliknij , aby zapisać plik na
komputerze.
Ogólne informacje
o urządzeniu
➊
2. Wybierz opcję:
• Aby dostosować jasność ekranu,
dotknij i przeciągnij pasek
przewijania.
• Aby wyłączyć urządzenie,
dotknij Wył.
• Aby zresetować urządzenie, naciśnij
i przytrzymaj przycisk zasilania przez
10 sekund.
• Aby wyjść z menu, naciśnij i zwolnij
klawisz zasilania.
Informacje o punktach
szczególnych
➋
➊
Klawisz zasilania
➋
Gniazdo kart microSD™
Korzystanie z klawisza zasilania
1. Naciśnij i szybko zwolnij klawisz
zasilania, aby wyświetlić opcje
dodatkowe.
6
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia
zawierają miliony punktów szczególnych,
takich jak restauracje, hotele czy autousługi.
Wyszukiwanie punktów szczególnych
wg kategorii
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Pkty szczególne.
2. Wybierz kategorię.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz cel podróży.
5. Dotknij Jedź!.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2400
> Zapisz na tej
Dotknij kolejno
stronie, aby zapisać tę pozycję w folderze
Ulubionych w urządzeniu. Folder
Ulubionych można używać do zapisywania
pozycji miejsca pracy, domu i innych
często odwiedzanych miejsc.
6. W razie potrzeby wybierz opcję:
• Dotknij Samochód, aby obliczyć
trasę, którą będziesz podróżować
pojazdem.
• Dotknij Pieszo, aby obliczyć trasę,
którą będziesz podróżować pieszo.
• Dotknij Transport publiczny,
aby obliczyć trasę, którą będziesz
podróżować z wykorzystaniem
środków transportu publicznego
oraz pieszo.
UWAGA: Aby podróżować
z wykorzystaniem transportu
publicznego, w urządzeniu muszą
być załadowane mapy cityXplorer™.
Mapy cityXplorer można kupić na
stronie www.garmin.com.
Korzystanie z menu głównego
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
•
•
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2400
Dotknij ➊, aby wybrać środek transportu.
Dotknij ➋, aby znaleźć cel podróży.
Dotknij ➌, aby wyświetlić mapę.
Dotknij ➍, aby zatrzymać trasę.
Dotknij ➎, aby wyznaczyć objazd
dla trasy.
W przypadku niektórych modeli dotknij ➏,
aby wykonać połączenie, gdy urządzenie
jest podłączone do zgodnego telefonu
komórkowego.
Więcej informacji można uzyskać na
stronie www.garmin.com/bluetooth.
Dotknij ➐, aby wyregulować głośność.
Dotknij ➑, aby otworzyć menu narzędzi
i ustawień.
7
Trasa na mapie
Korzystanie z funkcji mapy
uwaga
Ikony ograniczeń prędkości mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kie­
rowcy obowiązku przestrzegania wszelkich
ograniczeń podawanych na znakach drogowych
i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każ­
dych okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub
pozwy będące konsekwencją nieprzestrzegania
przepisów drogowych.
Trasa jest oznaczona na mapie karmazynową
linią. Gdy użytkownik zjedzie z wyznaczonej
trasy, urządzenie ponownie przelicza trasę.
Podczas jazdy po głównych drogach może
zostać wyświetlona ikona ograniczenia
prędkości.
➊
➌
➍
•
•
•
•
•
•
•
8
➋
➏ ➐
➑
➎
➒
Dotknij ➊, aby wyświetlić następny
zwrot.
Jeśli widok skrzyżowania jest
dostępny, zostanie wyświetlona
strona widoku skrzyżowania.
Dotknij ➋, aby wyświetlić listę
zwrotów.
Dotknij ➌, aby powiększyć lub
pomniejszyć.
Dotknij ➍, aby powrócić do menu
głównego.
Dotknij i przytrzymaj ➍ w dowolnym
ekranie, aby powrócić do menu
głównego
Dotknij ➎, aby zmienić pole danych.
Dotknij ➏, aby wyświetlić stronę
Gdzie jestem?.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2400
•
•
•
Dotknij i przeciągnij ➐, aby zobaczyć
inny obszar.
Dotknij ➑, aby wyświetlić informacje
o podróży.
Dotknij ➒, aby zmienić ograniczenie
prędkości w przypadku, gdy
ograniczenie na ikonie pokazanej
na mapie jest nieprawidłowe.
Gdy na pasku nawigacyjnym są dostępne
informacje myTrends, można dotknąć
paska nawigacyjnego, aby wyświetlić
informacje o trasie.
Informacje o wyborze
środków transportu
Tryb samochodu
Korzystanie z funkcji
myTrends
Podczas jazdy z włączonym urządzeniem
funkcja myTrends™ zbiera informacje,
na podstawie których może określić, czy
podróżujesz do często odwiedzanego miejsca,
takiego jak miejsce pracy lub dom. Gdy funkcja
myTrends jest aktywna, cel i szacowany
czas podróży zostaną wyświetlone w pasku
nawigacyjnym na mapie. Jeśli odbiornik
komunikatów drogowych jest podłączony,
informacje o ruchu drogowym mogą być
wyświetlane również w pasku nawigacyjnym.
Tryb pieszego
Wyznaczane trasy są obliczane na innych
zasadach, zależnie od wybranego środka
transportu.
Przykładowo w trybie samochodu, szacowany
czas przybycia jest obliczany w oparciu
o ograniczenia prędkości na drogach ujętych
w wyznaczonej trasie. Natomiast w trybie
pieszego czas przybycia jest obliczany
w oparciu o prędkość marszu.
Funkcja myTrends działa wyłącznie w przy­
padku pozycji zapisanych jako Ulubione
(strona 7).
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2400
9
Informacje o utrudnieniach
drogowych
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność
ani aktualność informacji o ruchu drogowym.
Niektóre modele mogą odbierać
informacje o ruchu drogowym z radiowego
odbiornika komunikatów drogowych TMC
(Traffic Message Channel). Subskrypcja
komunikatów drogowych FM TMC jest
aktywowana automatycznie i nie wymaga
zakupienia dodatkowej subskrypcji w celu
jej aktywowania. Odbiornik komunikatów
drogowych FM TMC jest zintegrowany
z przewodem zasilającym z gniazda
zapalniczki, dołączonym w pudełku.
Ręczne unikanie utrudnień na trasie
1. Dotknij
na mapie.
2. Dotknij Utrudnienia na trasie.
3. W razie potrzeby dotknij strzałek,
aby wyświetlić inne opóźnienia przez
korki na trasie.
4. Dotknij Unikaj.
Wyświetlanie mapy ruchu
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy
oznaczony kolorami oraz opóźnienia na
pobliskich drogach.
1. Dotknij
na mapie.
2. Dotknij Mapa ruchu, aby zobaczyć
na mapie wypadki drogowe.
Informacje na temat odbiorników komunikatów
drogowych i obszarów zasięgu można znaleźć
na stronie www.garmin.com/traffic.
10
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2400
Parowanie telefonu
Niektóre modele urządzenia nüvi umożliwiają
rozmowę przez zestaw głośnomówiący. Przed
sparowaniem telefon i urządzenie muszą zostać
włączone i umieszczone w odległości nie
większej niż 10 m (33 stopy) od siebie.
1. Włącz moduł Bluetooth® w telefonie
komórkowym.
2. Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia
> Bluetooth.
3. Dotknij kolejno Bluetooth > Włączone >
Zapisz.
4. Dotknij kolejno Dodaj telefon > OK.
5. Wybierz swój telefon i dotknij OK.
6. Wpisz w telefonie numer PIN dla połączeń
Bluetooth (1234) z urządzeniem.
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na różne sposoby:
•
•
•
Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
Kabel USB (opcjonalny)
Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Więcej informacji
Więcej informacji na temat niniejszego
produktu można znaleźć na stronie
internetowej firmy Garmin.
•
•
•
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2400
Odwiedź stronę www.garmin.com
/ontheroad.
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com,
aby kupić akcesoria.
Dotknij kolejno Narzędzia > Pomoc.
11
Kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Garmin
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego
produktu, skontaktuj się z działem pomocy
technicznej firmy Garmin.
•
•
•
Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź
stronę www.garmin.com/support lub
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin USA, dzwoniąc pod numer
(800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii,
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź
stronę www.garmin.com/support i kliknij
opcję Contact Support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej
dostępnej w poszczególnych krajach,
lub skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer +44 (0) 870 8501241.
Luty 2011
Garmin®, logo Garmin oraz nüvi® są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach. cityXplorer™, myTrends™ oraz
nüMaps Guarantee™ są znakami towarowymi
firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej
zgody firmy Garmin jest zabronione. Znak
i logo Bluetooth® stanowią własność firmy
Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę
Garmin podlega warunkom licencji. Mac® jest
znakiem towarowym firmy Apple Computer,
Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach. microSD™ jest znakiem
towarowym firmy SD-3C, LLC.
© 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Numer katalogowy 190-01252-60 Rev. A
Wydrukowano na Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising