Garmin | nuvi 2450, GPS, w/o Data | Garmin nuvi 2450, GPS, w/o Data Stručný návod k obsluze

Garmin nuvi 2450, GPS, w/o Data Stručný návod k obsluze
Řada nüvi 2400
®
stručný návod k obsluze
určeno pro použití s těmito modely nüvi:
2440, 2450, 2460
Začínáme
‹ VAROVÁNÍ
P řečtěte si leták Důležité bezpečnostní
informace a informace o produktu vložený
v obalu s produktem. Obsahuje varování a
další důležité informace
Používáte-li své zařízení poprvé, proveďte
následující úkony.
1. Připojte zařízení k napájecímu kabelu
do vozidla (strana 2).
2. Nainstalujte zařízení (strana 4).
3. Proveďte registraci zařízení (strana 5).
4. Vyhledejte aktualizace.
• Aktualizace softwaru (strana 5).
• Bezplatná aktualizace map (strana 5).
5. Stáhněte si kompletní návod k obsluze
(strana 5).
2
Připojení zařízení
k napájecímu kabelu do
vozidla
‹ VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii.
Abyste zabránili možnému ublížení na
zdraví či poškození produktu způsobenému
vystavením baterie vlivu nadměrného
tepla, zařízení při opuštění vozidla
vyjměte, popřípadě jej uložte mimo dosah
slunečního záření.
Než začnete zařízení používat v provozu na
baterie, nabijte je.
1. Spodní část zařízení upevněte do
držáku.
2. Naklánějte zařízení zpět, dokud
nezapadne na své místo.
Řada nüvi 2400 Stručný návod k obsluze
5. Jestliže používáte přijímač dopravních
informací v Evropě, připojte
k přijímači dopravních informací
externí anténu a upevněte ji pomocí
přísavných držáků na čelní sklo.
Po připojení zařízení k napájecímu kabelu
do vozidla by se mělo odehrát následující.
3. Napájecí kabel do vozidla zapojte ➊
do konektoru mini–USB ➋ na držáku.
•
•
•
➊
➋
•
Zařízení se zapne.
Zařízení získá satelitní signály. Je-li
pruhů zelený,
alespoň jeden z
zařízení má přístup k satelitním
signálům.
POZNÁMKA: Zařízení bude možná
potřebovat nezastíněný výhled na
oblohu pro vyhledání satelitních
signálů.
Během jízdy se bude zařízení nabíjet.
na stavovém řádku ukazuje stav
interní baterie.
4. Druhý konec napájecího kabelu do
vozidla zapojte do elektrické zásuvky
ve vozidle.
Řada nüvi 2400 Stručný návod k obsluze
3
Instalace zařízení
Poznámka
Dříve než zařízení nainstalujete, v průvodci
Důležité bezpečnostní informace a
informace o produktu si přečtete poučení
o zákonech platných pro montáž zařízení
na čelní sklo.
1. Z přísavného držáku odstraňte čirý
plastový kryt.
2. Čelní sklo a přísavný držák očistěte a
vysušte hladkou tkaninou.
3. Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo.
4. Současně otočte páčku dozadu směrem
k čelnímu sklu.
5. Zatlačte držák ➊ do úchytu na
přísavném držáku ➋.
4
➊
➋
O aplikaci méAktualizace
Aplikaci méAktualizace můžete použít
pro registraci svého zařízení, vyhledávání
aktualizací softwaru a map, přístupu
k návodům, kontaktování zákaznické
podpory atd.
Nastavení aplikace méAktualizace
1. Připojte kabel USB ke konektoru
micro-USB na zařízení.
2. Připojte kabel USB do portu rozhraní
USB v počítači.
3. Dvojím kliknutím na ikonu
otevřete webovou stránku aplikace
méAktualizace.
Řada nüvi 2400 Stručný návod k obsluze
POZNÁMKA: Pokud se ikona
nezobrazí nebo pracujete-li v systému
Windows® 7 nebo s počítačem Mac®,
přejděte na webovou stránku www.garmin.com/dashboard.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Registrace zařízení
1. V aplikaci méAktualizace klikněte na
možnost Zaregistrovat nyní.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Uschovejte originál účtenky nebo její
fotokopii na bezpečném místě.
Aktualizace softwaru
1. Otevřete aplikaci méAktualizace
(strana 4).
2. Proveďte registraci zařízení (strana 5).
3. Pod položkou Aktualizace softwaru
klikněte na možnost Aktualizovat
nyní.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Služba nüMaps Guarantee
Vaše zařízení má nárok na bezplatnou
aktualizaci map během 60 dnů od vyhledání
satelitních signálů pomocí přístroje
Řada nüvi 2400 Stručný návod k obsluze
nüvi během jízdy. Nárok na bezplatnou
aktualizaci mapy ztrácíte při registraci po
telefonu nebo pokud promeškáte 60denní
lhůtu od prvního vyhledávání satelitních
signálů pomocí přístroje nüvi během jízdy.
Další informace naleznete na webové
stránce www.garmin.com/numaps.
Aktualizace map
1. Otevřete aplikaci méAktualizace
(strana 4).
2. Proveďte registraci zařízení (strana 5).
3. Pod položkou Aktualizace map klikněte
na možnost Aktualizovat nyní.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Stahování návodu k obsluze
Návod k obsluze zařízení je k dispozici na
webové stránce společnosti Garmin.
1. Otevřete aplikaci méAktualizace
(strana 4).
2. Proveďte registraci zařízení (strana 5).
3. Klikněte na možnost Návody.
5
Zobrazí se seznam návodů k produktům
v několika jazycích.
4. Klikněte na možnost Stáhnout vedle
požadovaného návodu.
5. Kliknutím na ikonu uložíte soubor
do počítače.
•
Přehled zařízení
•
➊
•
•
Jas obrazovky nastavíte stisknutím
a přetažením posuvného řádku.
Stisknutím možnosti Vypnout
zařízení vypnete.
Přidržením zapínacího tlačítka
po dobu 10 sekund zařízení
restartujete.
Stisknutím a uvolněním zapínacího
tlačítka opustíte menu.
O bodech zájmů
➋
➊
➋
Zapínací tlačítko
Slot pro paměťovou
kartu microSD™
Používání zapínacího tlačítka
1. Chcete-li zobrazit další možnosti,
stiskněte a rychle uvolněte zapínací
tlačítko.
2. Zvolte možnost:
6
Podrobné mapy, které jsou nahrány
v zařízení, obsahují body zájmu, jako jsou
restaurace, hotely a autoservisy.
Nalezení bodu zájmu podle
kategorie
1. V hlavním menu stiskněte možnost
Kam vést? > Body zájmu.
2. Vyberte kategorii.
3. V případě potřeby vyberte podkategorii.
4. Vyberte cíl.
5. Stiskněte možnost Jet!.
Řada nüvi 2400 Stručný návod k obsluze
Stisknutím ikony
> Uložit na
této stránce uložíte pozici do složky
Oblíbené v zařízení. Používejte
složku Oblíbené pro ukládání pozice
svého pracoviště, domova a dalších
obvyklých cílů.
6. V případě potřeby vyberte možnost:
• Stiskněte možnost Jízda pro
výpočet trasy, kterou budete
navigovat při jízdě.
• Stiskněte možnost Chůze pro
výpočet trasy, kterou budete
navigovat při chůzi.
• Stiskněte možnost Veřejná
doprava pro výpočet trasy, která
kombinuje veřejnou dopravu a
chůzi.
POZNÁMKA: Pro navigaci
s využitím veřejné dopravy musí
být v zařízení načteny mapy
cityXplorer™. Mapy cityXplorer
můžete zakoupit na webových
stránkách www.garmin.com.
Používání hlavního menu
➊
➋
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
•
•
Řada nüvi 2400 Stručný návod k obsluze
➌
Stisknutím možnosti ➊ vyberete režim
přepravy.
Stisknutím možnosti ➋ vyhledáte cíl.
Stisknutím možnosti ➌ zobrazíte mapu.
Stisknutím možnosti ➍ ukončíte trasu.
Stisknutím možnosti ➎ zvolíte
objížďku trasy.
Jste-li připojeni ke kompatibilnímu
mobilnímu telefonu, lze u některých
modelů stisknutím možnosti ➏
uskutečnit hovor.
Další informace naleznete na adrese
www.garmin.com/bluetooth .
Stisknutím možnosti ➐ nastavíte
hlasitost.
Stisknutím možnosti ➑ otevřete menu
nástrojů a nastavení.
7
Vaše trasa na mapě
poznámka
Funkce ikony Rychlostní limit slouží pouze
pro informaci a nenahrazuje odpovědnost
řidiče při nedodržení rychlostních limitů
uvedených na značkách a bezpečné
jízdy za každých okolností. Společnost
Garmin nepřejímá žádnou odpovědnost
za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní
předvolání, která můžete obdržet z důvodu
nedodržování platných dopravních předpisů
a značek.
Vaše trasa je na mapě vyznačena
purpurovou čárou. Pokud z původní trasy
sjedete, zařízení trasu přepočítá. Pokud
cestujete po hlavních silnicích, může se
objevit ikona Rychlostní limit.
Používání funkcí mapy
➊
➍
•
•
•
•
•
•
•
8
➋
➌
➏ ➐
➑ ➒
➎
Stisknutím možnosti ➊ zobrazíte
další odbočku.
Je-li k dispozici náhled křižovatky,
objeví se stránka se zobrazením
křižovatky.
Stisknutím možnosti ➋ zobrazíte
seznam odboček.
Stisknutím možnosti ➌ provedete
zvětšení a zmenšení.
Stisknutím možnosti ➍ se vrátíte
do hlavního menu.
Chcete-li se vrátit do hlavního
menu, stiskněte a podržte možnost
➍ na libovolné obrazovce.
Stisknutím možnosti ➎ změníte
datové pole.
Stisknutím možnosti ➏ zobrazíte
stránku Kde se nacházím?
Řada nüvi 2400 Stručný návod k obsluze
•
•
•
Stisknutím a přetažením možnosti
➐ zobrazíte jinou oblast mapy.
Chcete-li zobrazit informace o
cestě, stiskněte možnost ➑ .
Stisknutím možnosti ➒ změníte
rychlostní limit, pokud ikona
Rychlostní limit zobrazená na mapě
neobsahuje správné informace.
Používání funkce myTrends
Pokud máte během jízdy zařízení zapnuto,
funkce myTrends™ shromažďuje informace,
které umožňují zařízení předpovídat, kdy
cestujete do svého obvyklého cíle, např.
na pracoviště nebo domů. Pokud je funkce
myTrends aktivována, cíl a odhadovaná
doba cesty se zobrazí na ukazateli navigace
na mapě. Pokud je přijímač dopravních
informací připojený, dopravní informace
se mohou zobrazovat také na ukazateli
navigace.
Pokud se informace funkce myTrends
zobrazí na ukazateli navigace,
zobrazíte stisknutím ukazatele navigace
informace o trase.
O režimech přepravy
Režim Automobil
Režim Chodec
Trasy jsou v závislosti na režimu přepravy
vypočítávány odlišně.
Například v režimu Automobil je
odhadovaná doba příjezdu do cíle
vypočítávána pomocí rychlostního limitu
pro silnice na trase. V režimu Chodec
se odhadovaná doba příjezdu do cíle
vypočítává podle rychlosti chůze.
Funkce myTrends funguje pouze pro
pozice, které máte uloženy ve složce
Oblíbené (strana 7).
Řada nüvi 2400 Stručný návod k obsluze
9
Informace o dopravě
POZNÁMKA
Společnost Garmin není odpovědná za
přesnost nebo aktuálnost dopravních
informací.
Některé modely mohou přijímat obsah
dopravních informací z přijímače
dopravních informací FM (TMC).
Předplatné dopravních informací FM TMC
je aktivováno automaticky a nevyžaduje pro
aktivaci zakoupení dalšího předplatného.
Přijímač dopravních informací FM TMC
je integrovaný do napájecího kabelu do
vozidla, který je součástí balení.
Další informace o přijímačích dopravních
informací a oblastech pokrytí naleznete na
webové stránce www.garmin.com/traffic.
10
Ruční nastavení vyhnutí se husté
dopravě na trase
1. Na mapě stiskněte ikonu .
2. Stiskněte možnost Doprava na trase.
3. V případě potřeby stisknutím šipek
zobrazíte další zpoždění na trase.
4. Stiskněte možnost Vyhnout se.
Zobrazení mapy dopravy
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený
dopravní ruch a zpoždění na blízkých
silnicích.
1. Na mapě stiskněte ikonu .
2. Stisknutím možnosti Mapa dopravy
zobrazíte mapu s dopravními
událostmi.
Řada nüvi 2400 Stručný návod k obsluze
Párování telefonu
U některých modelů zařízení nüvi je
k dispozici volání pomocí sady handsfree.
Před pokusem o spárování musí být telefon
i zařízení zapnuty a vzdáleny nanejvýš
10 m (33 stop) od sebe.
1. Na svém telefonu aktivujte funkci
Bluetooth®.
2. Stiskněte tlačítko Nástroje >
Nastavení > Bluetooth.
3. Stiskněte možnost Bluetooth >
Zapnuto > Uložit.
4. Stiskněte možnost Přidat telefon >
OK.
5. Vyberte svůj telefon a stiskněte tlačítko
OK.
6. V telefonu zadejte kód PIN pro
technologii Bluetooth (1234) vašeho
zařízení.
Řada nüvi 2400 Stručný návod k obsluze
Napájecí kabely
Zařízení lze napájet těmito způsoby:
•
•
•
Napájecí kabel do vozidla
Kabel USB (volitelné příslušenství)
Napájecí adaptér (volitelné
příslušenství)
Nalezení dalších informací
Další informace o tomto produktu naleznete
na webové stránce společnosti Garmin.
•
•
•
Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/ontheroad.
Chcete-li zakoupit příslušenství,
přejděte na webovou stránku http://buy.garmin.com.
Stiskněte možnost Nástroje >
Nápověda.
11
Kontaktování zákaznické
podpory společnosti
Garmin
Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte
zákaznickou podporu společnosti Garmin.
•
•
•
Na území USA navštivte webovou
stránku www.garmin.com/support nebo
kontaktujte společnost Garmin USA
telefonicky na čísle (800) 800.1020.
Na území Velké Británie kontaktujte
společnost Garmin (Europe) Ltd.
telefonicky na čísle 0808 2380000.
V Evropě navštivte webovou stránku www.garmin.com/support a pro
informace o podpoře ve vaší zemi
klikněte na možnost Contact Support
nebo společnost Garmin (Europe) Ltd.
kontaktujte na telefonním čísle +44 (0)
870.8501241.
Únor 2011
Garmin®, logo společnosti Garmin a nüvi® jsou
obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a
dalších zemích. cityXplorer™, myTrends™ a nüMaps
Guarantee™ jsou obchodní značky společnosti Garmin
Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní
značky nelze používat bez výslovného souhlasu
společnosti Garmin. Značka slova Bluetooth® a loga
jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a
jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin
podléhá licenci. Mac® je obchodní značka společnosti
Apple Computer, Inc. registrovaná ve Spojených
státech a dalších zemích. microSD™ je obchodní
značka sdružení SD-3C, LLC.
© 2011 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Číslo výrobku 190–01252-61 Rev. A
Vytištěno na Tchaj-wanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising