Garmin | nuvi 270 | Garmin nuvi 270 Installera och satt igang!

Garmin nuvi 270 Installera och satt igang!
Installera och sätt igång!
nüvi 200-serien
®
prisvänlig navigering
Komma igång
Vad finns i förpackningen?
• nüvi-enheten
• Sugfäste för montering av enheten på
vindrutan
• Strömkabel för fordon för uppladdning/
strömförsörjning av nüvi-enheten i
fordonet
• Skiva för alternativ montering av
sugfästet på instrumentbrädan
Obs! Kortfack på enheter kan vara
anpassade för SD- eller microSD™kort.
Ström- och miniUSB-uttag
RESET-knapp
Högtalare
Strömknapp: Om du
vill sätta på eller stänga
av enheten skjuter du den
åt vänster, om du vill låsa
skärmen skjuter du den åt
höger
SD-kortplats
Installera och sätt igång med nüvi 200-serien
Kontrollera vilka trafikregler som gäller där du befinner dig innan du installerar enheten. I Kalifornien
och Minnesota är det förbjudet att använda sugfästen på vindrutan på fordon under färd. Då ska andra
fästanordningar från Garmin användas. Mer information finns på sidan 12.
Steg 1: Montera nüvi-enheten
Välj en bra plats för montering av enheten på vindrutan. Rengör och torka av sugkoppen
och den utvalda platsen på vindrutan.
1. Anslut strömkabeln på nüvi-enhetens baksida.
2. Sätt i bollen i änden av fästet i det runda fästet på
vaggan och tryck tills du hör ett klick.
3. Sätt sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken
mot vindrutan.
4. Sätt underkanten av enheten i vaggen och tryck
på överkanten av enheten tills du hör ett klick.
5. Anslut strömkabeln till en strömkontakt i fordonet.
Om enheten är ansluten och nyckeln till fordonet
är i läget ON/ACC startar enheten automatiskt.
Sugkoppsfäste
Vagga
Olika sätt att ladda upp nüvi-enheten
• Anslut fordonströmkabeln till nüvi-enheten och
till en strömkontakt i fordonet.
• Anslut en nätadapter (tillval) till enheten och till
ett vägguttag.
Strömkabel för
fordon
Installera och sätt igång med nüvi 200-serien
Steg 2: Konfigurera nüvienheten
Steg 4: Använda nüvi-enheten
Om du vill sätta på nüvi-enheten skjuter
du strömknappen åt vänster. Följ de
instruktioner som visas på skärmen.
Om du vill stänga av enheten skjuter du
strömknappen åt vänster.
A
C
Steg 3: Hämta
satellitinformation
Menysida
Innan nüvi-enheten kan hitta din aktuella
position och navigera längs en rutt måste du
utföra följande:
1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit
från höga byggnader och träd.
2. Sätt på nüvi-enheten. Det kan ta några
minuter innan den hittar satellitsignalerna.
Staplarna
anger styrkan på
mottagningen. Om minst en av staplarna är
grön har satellitsignaler hittats. Nu kan du
välja ett mål och navigera dit.
Obs! Programvaran i din nüvienhet kan skilja sig något från de
skärmbilder som visas i den här
handboken.
B
D
A Tryck här för att hitta ett mål.
B Tryck här för att visa kartan.
C Tryck här om du vill öppna
inställningarna.
D Tryck här om du vill justera volymen.
Hjälp den behövs
Om du vill få mer information använder
du det inbyggda hjälpsystemet. Tryck på
> Hjälp. Tryck på ett ämne som du
vill läsa mer information om.
Om du vill ha mer information om
inställningarna för enheten trycker
du på
> Inställningar. Välj en
inställningskategori och tryck sedan på .
Installera och sätt igång med nüvi 200-serien
Söka efter ett mål
Söka efter en restaurang
1. Tryck på Vart > Intressanta platser >
Mat.
2. Välj en kategori. Om du vill se fler
och
.
alternativ trycker du på
3. Välj ett mål och tryck sedan på Kör.
Söka efter en adress
1. Tryck på Vart > Adress.
2. Välj land och län, om det behövs.
3. Tryck på Ange ort. Ange staden/
postnumret, tryck på Klar och välj sedan
staden/postnumret i listan.
4. Ange gatunumret och tryck sedan på
Klar.
5. Ange gatunamnet, tryck på Klar och välj
sedan gatan i listan.
6. Tryck på adressen, om det behövs.
Alternativ på sidan Kör
Visa sidan Kör genom att trycka på ett
objekt i sökresultatet.
Om du vill skapa en vägbeskrivning till det
här målet trycker du på Kör.
Visa platsen på kartan genom att trycka på
Visa karta.
Om du vill spara platsen i Favoriter
trycker du på Spara.
Utöka sökningen
En sökning efter platser nära din aktuella
plats utförs automatiskt. Om du vill söka
i ett annat område trycker du på Vart >
Nära. Välj ett alternativ. Tryck på OK.
Installera och sätt igång med nüvi 200-serien
Bokstavera namnet
Lägga till ett stopp på en rutt
1. Tryck på Vart > Intressanta platser.
2. Tryck på Skriv namnet.
3. Ange bokstäverna i namnet med
skärmknappsatsen. Tryck på Klar.
4. Tryck på den plats du söker efter och
sedan på Kör.
1. Aktivera en rutt, tryck på Meny > Vart
och sök sedan efter delmålet.
2. Tryck på den plats du söker efter och
sedan på Kör.
3. Välj Lägg in som delmål.
Åka hem
Om du vill göra en omväg när du navigerar
längs en rutt trycker du på Meny >
Avstickare. Enheten försöker att navigera
tillbaka till den ursprungliga rutten så snart
som möjligt. Om den rutt du för närvarande
använder är det enda rimliga alternativet
kan det hända att enheten inte beräkningar
någon omväg.
Du kan bokstavera namnet eller delar av
namnet på den plats du söker med hjälp av
skärmknappsatsen.
Ange en hemplats för den plats du oftast
besöker. Tryck på Vart > Favoriter > Kör
hem. Välj ett alternativ för din hemplats.
Efter att du har angett hemplats kan du åka
till den när du vill genom att trycka på Vart
> Favoriter > Kör hem.
Du kan lägga till ett delmål (stopp) till
en rutt. Först visas vägbeskrivningen till
delmålet och sedan till målet.
Ta en omväg
Stoppa en rutt
Om du vill stoppa navigeringen längs en
rutt trycker du på Meny > Stoppa.
Installera och sätt igång med nüvi 200-serien
Visa kartsidan
Tryck på
Visa kartan så visas kartsidan. Fordonsikonen
anger den aktuella
platsen. Om du vill spara din aktuella plats trycker du på . Visa olika delar av kartan
genom att trycka på kartan och dra. Tryck på ett objekt på kartan så visas en pil som pekar
på objektet.
Efter att du har tryckt på Kör öppnas kartsidan, där din rutt är angiven med en
magentafärgad linje. När du kör, guidar nüvi-enheten dig till din destination med
taluppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartsidan. En målflagga
symboliserar målet. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt upp och en ny
vägbeskrivning visas.
Tryck på
Tryck på textfältet om du
vill öppna Svänglistan.
om du vill
zooma ut.
Tryck på om du vill
zooma in.
Tryck på Meny när du vill
återvända till menysidan.
Tryck på Ankomst eller
Fart så visas sidan
Trippinformation.
Trippinformation
Tryck på Sväng om så
visas sidan med Nästa
sväng.
Svänglista
Installera och sätt igång med nüvi 200-serien
Nästa sväng
Anpassa nüvi-enheten
Låsa nüvi-enheten
1. Tryck på
> Inställningar >
Säkerhet.
2. Tryck på knappen bredvid Garmin Lock.
Klicka på OK.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod. Godkänn PINkoden genom att trycka på Ja.
4. Klicka på OK. Kör till en säkerhets-plats
(en plats som du ofta kör till, t.ex. ditt
hem eller ditt arbete). Tryck på Välj.
Varje gång du sätter på enheten måste
du ange den fyrsiffriga PIN-koden eller
köra till säkerhetsplatsen. Om du vill
låsa upp enheten genom att köra till
din säkerhetsplats måste enheten ha en
satellitsignal.
Obs! Om du glömmer din
personliga kod och säkerhetsplats
måste du skicka in enheten till
Garmin för att få den upplåst. Du
måste också skicka med en giltig
produktregistrering eller ett giltigt
inköpsbevis.
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att
lägga den och fästet utom synhåll när den inte
används. Ta bort resterna efter sugfästet på
vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Använd funktionen Garmin Lock™.
Ställa in volymen
Tryck på
. Om du vill öka volymen
trycker du på . Om du vill minska den
trycker du på .
Justera skärmens ljusstyrka
Tryck på
> Inställningar > Skärm >
Ljusstyrka. Om du vill öka ljusstyrkan
trycker du på . Om du vill minska den
trycker du på .
Låsa skärmen
Om du vill förhindra att något händer när
du trycker på skärmen av misstag skjuter du
strömknappen åt höger ( ). Om du vill
låsa upp skärmen skjuter du strömknappen
till mittpositionen.
Installera och sätt igång med nüvi 200-serien
Återställa nüvi-enheten
Bilaga
Om enheten slutar svara stänger du av den
och sätter sedan på den igen. Om det inte
hjälper återställer du enheten.
Varning: Återställ inte nüvienheten med en kulspetspenna eller
något annat vasst föremål som kan
skada enheten.
1. Koppla från nüvi-enheten från den yttre
strömkällan.
2. Tryck på knappen RESET på enhetens
undersida.
3. Anslut nüvi-enheten till en strömkälla.
Kontakta Garmin
USA: Kontakta Garmins produktsupport
per telefon: (913) 397-8200 eller (800)
800-1020, måndag-fredag, 8-17 (CST),
eller gå till www.garmin.com/support.
Europa: Kontakta Garmin (Europe)
Ltd. på +44 (0) 870.8501241 (utanför
Storbritannien) respektive 0808 2380000
(inom Storbritannien).
myGarmin™
Om du vill få åtkomst till de senaste
tjänsterna för dina Garmin-produkter eller
om du vill registrera din Garmin-enhet går
du till http://my.garmin.com.
Rensa användarinformation
Varning: Med den här proceduren
tar du bort all information du själv
har angett.
1. Håll fingret nedtryckt i skärmens nedre
högra hörn samtidigt som du sätter på
enheten.
2. Håll fingret nedtryckt tills
meddelandefönstret visas.
3. Om du vill rensa alla användardata
trycker du på Ja.
Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.
Installera och sätt igång med nüvi 200-serien
Extrafunktioner och valfria
tillbehör
Byta säkringen
Montera på instrumentbrädan
Om enheten inte laddas upp i fordonet
måste du eventuellt byta den säkring som
finns i fordonsadapterns ände.
Om du vill ha mer information om valfria
tillbehör går du till http://shop.garmin
.com eller www.garmin.com/extras, eller
kontaktar din Garmin-återförsäljare.
Använd den medföljande monteringsskivan
till att fästa enheten på instrumentbrädan på
ett sätt som uppfyller gällande krav.
Viktigt: Klistret på tejpen för
permanent montering är extremt
svårt att ta bort efter att du har satt
dit det.
1. Rengör och torka instrumentbrädan där
du vill placera skivan.
2. Ta bort skyddsarket från den permanenta
fästtejpen på skivans undersida.
3. Placera skivan på instrumentbrädan.
4. Placera sugkoppsfästet på skivan. För
spaken nedåt (mot skivan).
10
Varning: När du byter ut
säkringen bör du vara försiktig så
att du inte tappar bort några av de
små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen.
1. Skruva bort det
silverfärgade eller
svarta ändstycket.
2. Byt ut säkringen (en
glascylinder med
silverfärgade
ändar) och byt ut
den mot en snabb
säkring på 1 A.
3. Sätt den
silverfärgade
änden i
ändstycket.
Skruva fast ändstycket.
Skruva
bort
ändstycke
silverfärgad
spets
säkring
Installera och sätt igång med nüvi 200-serien
Viktig säkerhets- och produktinformation
Varningar
Om du inte undviker följande farliga situationer
och kartor. Lös alltid för säkerhets skull alla
kan det resultera i olycka eller kollision med
skillnader eller frågor innan du fortsätter
dödsfall eller allvarlig personskada som följd.
navigering och uppmärksamma alla vägskyltar.
• När du installerar enheten i ett fordon ska
• Framför alltid fordonet på ett säkert sätt. Låt
enheten placeras på ett säkert sätt. Den får inte
inte enheten distrahera dig under tiden du kör
blockera förarens sikt över vägen eller förhindra
och var alltid aktsam på alla körförhållanden.
användningen av fordonets instrument, såsom
Minimera den tid du tittar på enhetens skärm
ratt, pedaler eller växelspak. Får ej placeras
under tiden du kör och använd röstmeddelanden
framför eller ovanför krockkuddar.
när det är möjligt. Du ska inte lägga in mål,
ändra inställningar eller använda funktioner
Får ej
Montera inte
placeras löst som kräver långvarig användning av enhetens
där förarens
på fordonets kontroller under tiden du kör. Kör av på ett säkert
synfält
och lagligt sätt innan du försöker dig på sådana
blockeras.
instrumentåtgärder.
bräda.
Får ej monteras framför det ställe
• Enheten är utformad för att ge ruttförslag. Det
där fordonets krockkudde utlöses.
är inte avsett att ersätta förarens uppmärksamhet
• När du navigerar ska du noggrant jämföra
på avstängda vägar eller vägförhållanden,
information som enheten visar med alla
trafikstockning, väderleksförhållanden eller
tillgängliga navigeringskällor inklusive
andra faktorer som kan påverka säkerheten under
information från vägskyltar, visuella iakttagelser
körning.
Installera och sätt igång med nüvi 200-serien
11
Batterivarningar
som vi identifierar i produktlitteratur och
copyrightmeddelanden som visas för konsumenten.
Så gott som alla datakällor innehåller en del
felaktiga eller ofullständiga data. I vissa länder
är fullständig och exakt kartinformation inte
tillgänglig eller oöverkomligt dyr.
• Om dessa riktlinjer inte följs kan det interna
litiumjonbatteriets livslängd förkortas eller också
kan den orsaka skada på GPS-enheten, brand,
kemisk brännskada, elektrolytläckage och/eller
personskada.
• Försök inte ta bort ett batteri som inte går att byta
ut av användaren.
• Utsätt inte enheten för varma källor och lämna
den inte på en varm plats, t.ex. i en bil parkerad
i solen. För att förhindra att skador uppstår ska
enheten tas med från bilen eller skyddas från
direkt solljus, till exempel genom att läggas i
handskfacket.
• Får inte punkteras eller utsättas för eld.
• När enheten förvaras under längre tid bör
temperaturen vara mellan 0 °C till 25 °C (32 °F
till 77 °F).
• Enheten ska inte användas utanför
temperaturintervallet -20 °C till +55 °C (-4 °F
till 131 °F).
• När du ska slänga enheten tar du
den till professionell service t.ex. ett
elektronikåtervinningsföretag för att få hjälp med
att ta bort och återvinna batteriet.
Viktig information
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att denna produkt nüvi
uppfyller de grundläggande kraven och andra
föreskrifter i direktiv 1999/5/EC.
Den fullständiga överensstämmelseförklaringen
finns på Garmins webbplats för din Garmin-produkt
(www.garmin.com).
Uppfyllande av krav i Industry
Canada
Radiokommunikationsenheter av Kategori I
uppfyller Industry Canada Standard RSS-210.
Radiokommunikationsenheter av Kategori II
uppfyller Industry Canada Standard RSS-310.
Uppfyllande av FCC-krav
Information om kartdata: Ett av
Garmins mål är ge kunder den mest fullständiga och
exakta kartografi som finns tillgänglig för oss för
en rimlig kostnad. Vi använder en kombination av
privata datakällor och datakällor från myndigheter
12
Denna produkt har testats och befunnits
överensstämma med del 15 i FCC störningsgränser
för Klass B digitala enheter FÖR HEMMA- ELLER
KONTORSBRUK. Dessa gränser är utformade för
att ge mer rimligt skydd mot skadliga störningar
i en hemmainstallation och är strängare än
utomhuskrav.
Användningen av denna enhet är underställd
följande villkor: (1) denna enhet får ej förorsaka
skadliga störningar och (2) denna enhet måste
acceptera alla mottagna störningar, inklusive
Installera och sätt igång med nüvi 200-serien
störningar som kan medföra icke önskvärda
funktioner.
Denna utrustning genererar, använder och
kan sända ut radiofrekvenser och kan, om
den inte är installerad och används i enlighet
med anvisningarna, orsaka skadlig störning
i radiokommunikation. Det finns emellertid
ingen garanti att störning inte inträffar i
en viss installation. Om denna utrustning
förorsakar skadliga störningar i radio- eller
televisionsmottagning, vilket kan utrönas genom att
utrustningen stängs av och slås på, ska användaren
försöka att eliminera störningarna genom en av
följande åtgärder:
• Vrida eller flytta mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och
mottagaren.
• Ansluta utrustningen till ett uttag som finns på en
annan krets än GPS-enheten.
• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren
radio-/TV-tekniker för assistans.
Denna produkt innehåller inga delar som kan
servas av användaren. Reparationer ska endast
göras av ett auktoriserat Garmin-servicecenter.
Icke auktoriserade reparationer eller ändringar kan
resultera i permanent skada på utrustningen och
ogiltigförklara garantin och ditt tillstånd att använda
denna enhet under förordningarna i Del 15.
Begränsad garanti
Den här Garmin-produkten garanteras vara fri
från defekter i material och utförande i ett år från
inköpsdatumet. Under denna tid kommer Garmin
efter eget gottfinnande att reparera eller ersätta
komponenter som inte fungerar under normal
användning. Sådana reparationer eller ersättningar
görs utan kostnad för konsumenten vad gäller delar
eller arbete, förutsatt att konsumenten står för alla
transportkostnader. Den här garantin täcker inte in
brister som beror på missbruk, felaktig användning,
olyckshändelser, eller obehöriga ändringar och
reparationer.
Denna produkt är endast avsedd att användas
som hjälp vid resa och får inte användas till något
ändamål som kräver exakt mätning av riktning,
distans, plats eller topografi. Garmin garanterar inte
exakthet eller fullständighet för kartdata i denna
produkt.
GARANTIERNA OCH GOTTGÖRELSERNA
SOM ANGES HÄR GÄLLER MED
ENSAMRÄTT OCH I STÄLLET FÖR ALLA
ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA,
UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTIFTADE,
INKLUSIVE ALL ANSVARSSKYLDIGHET
SOM HÄRRÖR FRÅN NÅGON GARANTI
OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, LAGSTIFTAD
ELLER ANNAN. DENNA GARANTI GER DIG
SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM
KAN VARIERA FRÅN STAT TILL STAT.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
GARMIN VARA ANSVARSSKYLDIGT
FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA, SPECIELLA,
INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR,
Installera och sätt igång med nüvi 200-serien
13
VARE SIG DE ORSAKAS AV ANVÄNDNING,
MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT
ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER
AV DEFEKTER I PRODUKTEN. Vissa stater
tillåter inte begränsning av tillfälliga skador eller
följdskador, så ovanstående begränsningar kanske
inte gäller dig.
Garmin har efter eget gottfinnande ensamrätt att
reparera eller ersätta enheten eller programvaran
eller erbjuda full återbetalning av inköpspriset.
DENNA KOMPENSATION ÄR DIN ENDA
KOMPENSATION FÖR EN ÖVERTRÄDELSE
AV GARANTIN.
Erhåll garantiservice genom att kontakta din lokala,
Garmin-auktoriserade återförsäljare eller ring till
Garmin Produktsupport för anvisningar angående
frakt och ett RMA-nummer. Förpacka enheten
noga med en kopia av originalkvittot. Kvittot krävs
som inköpsbevis för garantireparationer. Skriv
RMA-numret tydligt på paketets utsida. Skicka
enheten med frakten betald till valfritt Garmin
garantiserviceställe.
Inköp via Online-auktion: Produkter som säljs
via online-auktioner är inte behöriga till rabatter
eller andra specialerbjudanden från Garmin.
Bekräftelse på online-auktion godkänns inte som
garantiverifikation. Om du vill ha garantiservice
måste du ha det ursprungliga inköpskvittot, eller
en kopia av det, från ursprungsåterförsäljaren.
Garmin ersätter inte saknade komponenter från en
förpackning som köpts via en online-auktion.
Internationella inköp: En separat garanti
14
tillhandahålls av internationella distributörer för
enheter som inköps utanför USA. Denna garanti
tillhandahålls av den lokala, inhemska distributören
och denna distributör tillhandahåller service lokalt
för din enhet. Distributörsgarantier är endast giltiga
i det avsedda distributionsområdet. Enheter som
inköpts i USA eller Kanada måste returneras till
Garmins servicecenter i Storbritannien, USA,
Kanada eller Taiwan för service.
Sköta nüvi-enheten
Enheten innehåller känsliga elektroniska
komponenter som kan skadas permanent om
du utsätter enheten för häftiga skakningar eller
vibrationer. Du kan minimera risken för skador
genom att undvika att tappa den och inte använda
den i miljöer där det finns stor risk för skakningar
eller vibrationer.
• Förvara inte enheten där den kan utsättas för
extrema temperaturer eftersom den då kan skadas
permanent.
• Utsätt inte enheten för vatten. Om enheten
kommer i kontakt med vatten kan den sluta
fungera.
• Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på
pekskärmen eftersom skador kan uppstå.
Rengöra enheten
Enheten består av material med hög kvalitet och det
enda underhåll du behöver utföra är rengöring. Du
rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med
en fuktig trasa med milt rengöringsmedel och torkar
den torr. Använd inte kemiska rengörings- eller
Installera och sätt igång med nüvi 200-serien
lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.
Rengöra pekskärmen
Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och
luddfri trasa. Om det behövs använder du vatten,
isopropylalkohol eller linsrengöring. Fukta trasan
med vätskan och torka försiktigt av pekskärmen.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA nüvi-ENHETEN
ACCEPTERAR DU VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA
IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för användning
av den programvara som är inbäddad i enheten
(”Programvaran”) i binär körbar form för normal
drift av produkten. Äganderätten och de intellektuella
immateriella rättigheterna i och för Programvaran
tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin
och är skyddad enligt de copyrightlagar
som gäller i USA samt enligt internationella
copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare
att strukturen på, organisationen av och koden för
Programvaran är värdefulla företagshemligheter som
tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran
är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin.
Du intygar att du inte kommer att dekompilera,
demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran
eller någon del av den på eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den till
läsbar form eller skapa något arbete som bygger på
Programvaran. Du intygar också att du inte kommer
att exportera eller omexportera Programvaran till
något land i strid med de exportkontrollagar som
gäller i USA.
Specifikationer
Storlek: 98 x 75 x 19,5mm
Vikt: 145 g
Skärm: 72 x 54 mm, 320 x 240 bildpunkter, ljus
16-bitars-LCD-skärm med vit bakgrundsbelysning
och pekskärm
Temperatur: se sidan 12
Datalagring: Internt minne och löstagbart SD-kort
(tillval)
Datorgränssnitt: USB-masslagringsenhet
Strömförsörjning: Likström från fordonet med den
medföljande strömkabeln för fordon
Användning: Högst 5 W
Laddningstid: Cirka 4 timmar
Batterilivslängd: upp till 5 timmar
Varning: Enheten är inte vattentät.
Om du vill läsa en fullständig lista med
specifikationer går du till www.garmin.com.
Installera och sätt igång med nüvi 200-serien
15
Garmin® och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är
registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™ och myGarmin™ är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och får inte användas utan uttryckligt tillstånd från Garmin.
microSD™ är ett varumärke som tillhör SD Card Association.
© 2007–2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Juli 2008
Artikelnummer 190-00752-39 Rev. E
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising