Garmin | nuvi 2555, GPS, CHN | User guide | Garmin nuvi 2555, GPS, CHN Podręcznik użytkownika

Garmin nuvi 2555, GPS, CHN Podręcznik użytkownika
nüvi seria 2405/2505
®
Podręcznik użytkownika
modele: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595
Październik
2011 użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
190-01355-40_0A
Podręcznik
Wydrukowano na Tajwanie
a
© 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika
nie można powielać, kopiować, przekazywać, rozpowszechniać, pobierać ani przechowywać na jakimkolwiek nośniku pamięci,
w jakimkolwiek celu, bez wcześniej uzyskanej wyraźnej pisemnej zgody firmy Garmin. Firma Garmin niniejszym udziela zgody
na pobranie jednej kopii tego podręcznika na dysk twardy bądź inny elektroniczny nośnik pamięci w celu jego przeglądania oraz
na wydrukowanie jednej kopii tego podręcznika lub jego korekty, pod warunkiem, iż elektroniczna bądź wydrukowana kopia tego
podręcznika będzie zawierała pełen tekst niniejszej informacji o prawach autorskich. Rozpowszechnianie tego podręcznika lub
jego korekty w celach handlowych bez zezwolenia jest surowo wzbronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub
organizacji. Ze strony internetowej firmy Garmin (www.garmin.com) można pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające,
dotyczące użytkowania i funkcjonowania tego i innych produktów firmy Garmin.
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem��������������������1
Korzystanie z kawigacji do zdjęć���������������������������������� 15
Ustawianie symulowanej pozycji���������������������������������� 15
Zapisywanie pozycji������������������������������������������������������ 16
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego
pojazdu��������������������������������������������������������������������������� 1
Informacje o sekcji Mój Pulpit����������������������������������������� 2
Informacje o trybie uśpienia�������������������������������������������� 4
Regulowanie jasności ekranu����������������������������������������� 4
Regulowanie głośności��������������������������������������������������� 4
Informacje o funkcji automatycznej głośności���������������� 5
Ikony na pasku stanu������������������������������������������������������ 5
Sygnały satelitarne��������������������������������������������������������� 6
Korzystanie z przycisków znajdujących się na
ekranie���������������������������������������������������������������������������� 7
Korzystanie z klawiatury ekranowej�������������������������������� 7
Informacje o skrótach����������������������������������������������������� 8
Polecenia głosowe�������������������������������������������18
Wyszukiwanie pozycji����������������������������������������8
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący��������30
Informacje o pozycjach��������������������������������������������������� 9
Informacje o narzędziach wyszukiwania�����������������������11
Zapisywanie pozycji domowej�������������������������������������� 14
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc���������������� 14
Wyszukiwanie parkingów��������������������������������������������� 14
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Informacje o poleceniach głosowych���������������������������� 18
Nawigacja����������������������������������������������������������21
Rozpoczęcie podróży trasą������������������������������������������ 21
Podróż trasą samochodową����������������������������������������� 22
Informacje o opcji Zjazdy z usługami���������������������������� 23
Unikanie określonych cech dróg����������������������������������� 24
Trasy piesze����������������������������������������������������������������� 24
Strony mapy������������������������������������������������������26
Dostosowywanie mapy������������������������������������������������� 26
Wyświetlanie zwrotów�������������������������������������������������� 27
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji������������������ 30
Informacje o rozmowach przez zestaw
głośnomówiący������������������������������������������������������������� 30
Nawiązywanie połączenia�������������������������������������������� 32
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy ������������������������ 33
Zapisywanie domowego numeru telefonu�������������������� 34
i
Korzystanie z Aplikacji�������������������������������������34
Korzystanie z Pomocy�������������������������������������������������� 34
Informacje o ecoRoute ������������������������������������������������ 34
Informacje o książkach audio��������������������������������������� 38
Planowanie podróży����������������������������������������������������� 40
Przeglądanie zdjęć������������������������������������������������������� 41
Wyświetlanie poprzednich tras
i celów��������������������������������������������������������������������������� 42
Korzystanie z funkcji czasu na świecie ������������������������ 42
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania������������� 42
Przeliczanie jednostek ������������������������������������������������� 43
Informacje o ofertach���������������������������������������������������� 43
Korzystanie z przewodnika językowego����������������������� 44
Utrudnienia drogowe����������������������������������������45
Wyłączanie danych o ruchu drogowym na żywo���������� 46
Dane o ruchu drogowym���������������������������������������������� 46
Odbiornik komunikatów drogowych������������������������������ 46
Informacje o ruchu drogowym
na trasie������������������������������������������������������������������������ 47
Informacje o ruchu drogowym na danym obszarze������ 48
Znaczenie danych o ruchu drogowym�������������������������� 48
Subskrypcje komunikatów drogowych�������������������������� 49
ii
Zarządzanie danymi�����������������������������������������50
Typy plików������������������������������������������������������������������� 50
Informacje o kartach pamięci���������������������������������������� 50
Przesyłanie plików z komputera ���������������������������������� 50
Usuwanie plików ���������������������������������������������������������� 51
Dostosowywanie urządzenia���������������������������51
Ustawienia mapy i pojazdu������������������������������������������� 52
Ustawienia nawigacji���������������������������������������������������� 52
Ustawienia wyświetlania����������������������������������������������� 53
Ustawienia komunikacji Bluetooth�������������������������������� 54
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych���������������� 55
Ustawienia dotyczące czasu
i jednostek�������������������������������������������������������������������� 56
Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury�������������������������������������������������������������������� 56
Ustawienia alertów punktów alarmowych��������������������� 56
Ustawienia urządzenia������������������������������������������������� 56
Przywracanie ustawie����������������������������������������������� 57
Załącznik�����������������������������������������������������������57
Przewody zasilające����������������������������������������������������� 57
Dbanie o urządzenie����������������������������������������������������� 57
Kasowanie danych użytkownika����������������������������������� 58
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki�������������������������������� 59
Montaż na desce rozdzielczej�������������������������������������� 60
Zdejmowanie urządzenia, podstawki
i uchwytu����������������������������������������������������������������������� 60
Aktualizowanie map ����������������������������������������������������� 61
Zakup dodatkowych map���������������������������������������������� 61
Kamery monitorujące���������������������������������������������������� 61
Własne punkty POI������������������������������������������������������� 62
Zakup akcesoriów��������������������������������������������������������� 62
Rozwiązywanie problemów ����������������������������������������� 63
Indeks����������������������������������������������������������������65
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
iii
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem
 OSTRZEŻENIE
N
ależy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu
produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia
i wiele istotnych wskazówek.
1. Podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki
w pojeździe (strona 1).
2. Zamontuj urządzenie (strona 1).
3. Zarejestruj urządzenie (strona 3).
4. Sprawdź dostępność aktualizacji.
•
Aktualizacje oprogramowania (strona 3).
•
Darmowa aktualizacja map (strona 3).
Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu
 OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową.
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu
w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich
temperatur, należy urządzenie zabierać ze sobą przy
wysiadaniu z samochodu albo przechowywać w miejscu
nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na
zasilaniu bateryjnym, należy naładować baterię.
1. Podłącz przewód zasilający ➊ do portu USB ➋
urządzenia.
2. Zatrzaśnij uchwyt ➌ na ramieniu przyssawki ➍.
3. Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń
dźwignię ➎ do tyłu, w kierunku szyby.
4. Umieść dolną część urządzenia w uchwycie.
5. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się
na swoim miejscu.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
1
Informacje o sekcji Mój Pulpit
➍
➌
➊
➋
➎
Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania urządzenia,
sprawdzenia dostępności aktualizacji oprogramowania
i map, uzyskania dostępu do podręczników użytkownika,
uzyskania pomocy technicznej i wielu innych rzeczy.
Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit
1. Podłącz kabel USB ➊
urządzenia.
do portu USB ➋
6. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do
gniazda zapalniczki w samochodzie.
7. W razie konieczności podłącz antenę zewnętrzną do
odbiornika komunikatów drogowych i przymocuj ją
do przedniej szyby za pomocą przyssawek.
➊
➋
2. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.
3. Przejdź do strony www.garmin.com/dashboard.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
2
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Rejestrowanie urządzenia
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 2).
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aktualizowanie oprogramowania
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 2).
2. W sekcji Aktualizacje oprogramowania kliknij
Aktualizuj teraz.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
nüMaps Guarantee™
Jeśli urządzenie zostało zarejestrowane przez Mój
Pulpit, to może być ono uprawnione do bezpłatnej
aktualizacji w ciągu 90 dni od rozpoczęcia korzystania
z funkcji nawigacji satelitarnej. Zapoznaj się ze
szczegółowymi informacjami i warunkami na stronie
www.garmin.com/numaps.
Aktualizowanie map
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 2).
2. Zarejestruj urządzenie (strona 3).
3. W sekcji Aktualizacje map kliknij Aktualizuj teraz.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wyłączanie urządzenia
Urządzenie można całkowicie wyłączyć.
1. Przytrzymaj klawisz zasilania ➊ przez 3 sekundy.
➊
UWAGA: Jeśli przytrzymasz klawisz zasilania przez
czas krótszy niż 3 sekundy, urządzenie przełączy się
w tryb uśpienia (strona 4).
2. Wybierz Wył.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
3
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je
zresetować.
Przytrzymaj klawisz zasilania przez 10 sekund.
Informacje o trybie uśpienia
Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii,
gdy urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia
urządzenie zużywa bardzo mało energii, a bateria po
jednokrotnym naładowaniu działa przez wiele tygodni.
Włączanie trybu uśpienia
Naciśnij klawisz zasilania.
Wyłączanie trybu uśpienia
Gdy urządzenie jest w trybie uśpienia, naciśnij
klawisz zasilania i dotknij dwukrotnie .
4
Regulowanie jasności ekranu
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie >
Jasność.
2. Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
Regulowanie głośności
1. Wybierz Głośność.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
•
Wybierz
•
Wybierz kolejno
> Mikser dźwięku i za
pomocą suwaków dostosuj głośność monitów
systemu nawigacyjnego, telefonu oraz
multimediów.
, aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Informacje o funkcji automatycznej
głośności
UWAGA: Funkcja automatycznej głośności nie jest
dostępna we wszystkich modelach.
Urządzenie może automatycznie zwiększać lub
zmniejszać poziom głośności w oparciu o poziom hałasu
w otoczeniu.
Włączanie funkcji automatycznej głośności
1. Wybierz kolejno Głośność >
głośność.
> Automatyczna
2. Wybierz Włączone.
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu
głównego. Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje
o funkcjach urządzenia. Niektóre ikony można wybrać,
aby zmienić ustawienia lub wyświetlić dodatkowe
informacje.
Stan sygnału GPS.
Stan funkcji Bluetooth® (pojawia się, jeśli funkcja
Bluetooth jest włączona). Patrz strona 30.
Wskaźnik środka transportu.
Bieżący czas.
Stan naładowania baterii.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
5
Sygnały satelitarne
Środki transportu
Po włączeniu urządzenie rozpocznie odbieranie
sygnałów satelitarnych. Urządzenie może wymagać
czystego widoku nieba w celu odebrania sygnałów z
zmieni
satelitów. Jeśli co najmniej jeden słupek
kolor na zielony, oznacza to, że urządzenie odebrało
sygnał z satelitów.
Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć
na stronie www.garmin.com/aboutGPS.
Wyświetlanie stanu sygnału GPS
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 3 sekundy.
Tryb samochodu
Tryb pieszego
Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych
zasadach, zależnie od wybranego środka transportu.
Przykładowo w trybie samochodu, szacowany czas
przybycia jest obliczany w oparciu o ograniczenia
prędkości na drogach ujętych w wyznaczonej trasie.
Natomiast w trybie pieszego czas przybycia jest
obliczany w oparciu o prędkość marszu.
UWAGA: Trasy piesze nie obejmują autostrad.
Jeśli w urządzeniu są załadowane mapy cityXplorer™,
trasy piesze mogą obejmować transport publiczny
(strona 25).
Wybór środka transportu
Wybierz
6
lub
.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Informacje o baterii
Korzystanie z klawiatury ekranowej
na pasku stanu wskazuje stan naładowania
wewnętrznej baterii. Aby zwiększyć dokładność tych
wskazań, całkowicie rozładuj baterię, a następnie
całkowicie ją naładuj. Nie odłączaj urządzenia, aż do
całkowitego naładowania.
•
Wybierz znak na klawiaturze, aby wprowadzić literę
lub cyfrę.
•
Wybierz
•
Wybierz
Korzystanie z przycisków
znajdujących się na ekranie
•
Wybierz
•
Przytrzymaj
•
Wybierz
•
Wybierz
, aby wprowadzić znaki specjalne,
takie jak znaki przestankowe.
•
Wybierz
, aby włączyć lub wyłączyć pisownię
wielkimi literami.
Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania,
rozpocznie się jego ładowanie.
•
Wybierz
•
Przytrzymaj
głównego.
, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
•
Wybierz
wyboru.
, aby szybko powrócić do menu
lub
, aby wyświetlić więcej opcji
•
Przytrzymaj
•
Wybierz , aby wyświetlić menu opcji dla
bieżącego ekranu.
lub
Zapoznaj się z częścią „Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury”, aby zmienić układ klawiatury (strona 56).
, aby wprowadzić spację.
, aby usunąć wpis.
, aby usunąć znak.
, aby usunąć cały wpis.
, aby wybrać tryb języka klawiatury.
, aby przewijać szybciej.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
7
Wyszukiwanie pozycji
Informacje o skrótach
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?.
Skrót może odwoływać się do pozycji, kategorii lub
narzędzia wyszukiwania.
Urządzenie umożliwia wyszukiwanie pozycji na wiele
sposobów.
•
Według kategorii (strona 9)
•
Blisko innej pozycji (strona 10)
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2. Wybierz element.
•
Poprzez literowanie nazwy (strona 11)
•
Według adresu (strona 11)
Usuwanie skrótu
•
Przy użyciu mapy (strona 13)
•
Przy użyciu ostatnio znalezionych pozycji
(strona 14)
•
Przy użyciu współrzędnych (strona 12)
•
Przy użyciu zdjęć (strona 15)
•
Przy użyciu zapisanych pozycji (strona 16)
Dodawanie ikony skrótu
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2. Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3. Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
8
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Informacje o pozycjach
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia
zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele czy
autousługi. Za pomocą funkcji wyszukiwania według
kategorii łatwo znajdziesz okoliczne firmy i atrakcje.
Wyszukiwanie miejsca wg kategorii
1. Wybierz Dokąd?.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz szukać
w ramach kategorii.
1. Wybierz Dokąd?.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz pasek wyszukiwania ➊.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
➊
5. Podaj całą nazwę lub jej część.
.
6. Wybierz
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska
wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres
lub nazwę miasta.
1. Wybierz Dokąd?.
2. Wybierz pasek wyszukiwania.
3. Wpisz wyszukiwane hasło.
W trakcie pisania pod paskiem wyszukiwania
wyświetlane są sugerowane hasła.
•
Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę
kategorii, np. „kina” lub „kawiarnie”.
9
•
Aby wyszukać firmy wg nazwy, wpisz całość lub
część szukanej nazwy.
•
Aby wyszukać pobliski adres, podaj nazwę
i numer ulicy.
•
Aby wyszukać adres w innym mieście, podaj
nazwę i numer ulicy oraz miasto i województwo.
•
Aby wyszukać miasto, wprowadź nazwę miasta
i województwo.
•
Aby wyszukać współrzędne, podaj szerokość
i długość geograficzną.
4. Wybierz dowolną opcję:
•
Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła,
wybierz żądane hasło.
•
Aby wyszukać z użyciem wprowadzonego
tekstu, wybierz .
5. W razie potrzeby wybierz pozycję.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
Urządzenie domyślnie znajduje pozycje najbliższe
aktualnej pozycji. Można wyszukać pozycję w pobliżu
innego miasta lub pozycji.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Wyszukiwanie
w pobliżu.
2. Wybierz dowolną opcję.
3. W razie potrzeby wybierz pozycję.
Zgłaszanie zamkniętego lub brakującego
miejsca
Jeśli w wynikach wyszukiwania znajduje się nieaktualne
lub nieprawidłowe miejsce, można zgłosić błąd firmie
Garmin, co spowoduje jej pomijanie w kolejnych
wyszukiwaniach.
1. Znajdź pozycję (strona 8).
2. Wybierz pozycję z listy.
3. Wybierz .
4. Wybierz Edytuj.
5. Wybierz Zgłoś jako zamknięte lub Zgłoś jako
brakujące.
10
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po
połączeniu urządzenia z serwisem myGarmin™
(za pośrednictwem komputera).
Edytowanie informacji dotyczących pozycji
Możesz zmienić adres i numer telefonu miejsca
wyświetlanego w wynikach wyszukiwania.
1. Znajdź pozycję (strona 8).
2. Wybierz pozycję z listy.
3. Wybierz .
4. Wybierz Edytuj.
5. Wybierz Adres lub Numer telefonu, a następnie
wprowadź nowe dane.
Ocenianie punktu szczególnego
Możesz wystawić ocenę punktowi szczególnemu.
1. Znajdź pozycję (strona 8).
2. Wybierz .
3. Wybierz gwiazdki, aby ocenić punkt szczególny.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Ocena zostanie zaktualizowana w urządzeniu.
Informacje o narzędziach
wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania pozwalają wyszukiwać
miasta, adresy, skrzyżowania i współrzędne. Domyślnie
narzędzie wyszukiwanie adresu jest widoczne w menu
Dokąd?. Aby wyszukiwać miasta, skrzyżowania lub
współrzędne, należy dodać te narzędzia wyszukiwania
do menu Dokąd? (strona 8).
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna
w zależności od map załadowanych do urządzenia.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Adres.
2. Po wyświetleniu na ekranie monitu wprowadź
odpowiednie informacje.
3. W razie potrzeby wybierz opcję Wyszukiwanie
w pobliżu, a następnie podaj inną nazwę miasta lub
kod pocztowy.
11
4. W razie potrzeby wybierz adres.
Wyszukiwanie miasta
Zanim będzie można wyszukać miasto, konieczne jest
dodanie narzędzia do wyszukiwania miast do menu
Dokąd? (strona 8).
1.
2. Wybierz Wpisz wyszukiwanie.
3. Podaj nazwę miasta i wybierz
4. Wybierz miasto.
Wybierz kolejno Dokąd? > Miasta.
.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Zanim będzie można wyszukać skrzyżowanie, konieczne
jest dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania
skrzyżowań (strona 8).
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Skrzyżowania.
2. Wybierz województwo lub region.
UWAGA: W razie potrzeby wybierz Województwo
lub Państwo, aby zmienić województwo, kraj lub
region.
3. Podaj nazwę pierwszej ulicy i wybierz Dalej.
4. W razie potrzeby wybierz ulicę.
12
5. Podaj nazwę drugiej ulicy i wybierz Dalej.
6. W razie potrzeby wybierz ulicę.
7. W razie potrzeby wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miejsca przy użyciu
współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych
długości i szerokości geograficznej. Metoda może być
przydatna podczas korzystania z funkcji geocachingu.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie >
Współrzędne.
2. W razie potrzeby wybierz kolejno
> Format,
wybierz właściwy format współrzędnych dla
używanego typu mapy i wybierz Zapisz.
3. Wybierz szerokość geograficzną.
4. Podaj nową współrzędną i wybierz Gotowe.
5. Wybierz długość geograficzną.
6. Podaj nową współrzędną i wybierz Gotowe.
7. Wybierz Pokaż na mapie.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy
Zanim będzie możliwe wyszukiwanie miejsc
uwzględnionych w danych mapy, takich jak restauracje,
szpitale i stacje benzynowe, konieczne jest włączenie
warstwy mapy z miejscami wzdłuż drogi (strona 26).
1. Wybierz Pokaż mapę.
2. Dotknij ekranu.
3. Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby
wyświetlić przeszukiwany obszar.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji miejsc
wzdłuż drogi.
4. W razie potrzeby wybierz opcję
, a następnie
wybierz ikonę kategorii, aby wyświetlić tylko
konkretną kategorię miejsc.
6. W razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby
wyświetlić dodatkowe informacje.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu
funkcji szybkiego wyszukiwania
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy
szybkiego wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio
wybranymi celami podróży.
1. Wybierz Dokąd?.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3. W stosownych przypadkach wybierz cel podróży
z listy szybkiego wyszukiwania.
4. W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.
5. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz znacznik pozycji.
•
Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub
adres.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
13
Zapisywanie pozycji domowej
Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej,
można ustawić jako pozycję domową.
1. Wybierz kolejno Dokąd? >
2.
domową.
> Ustal pozycję
Wybierz Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji
lub Ostatnio znalezione.
Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w folderze
z zapisanymi elementami (strona 16).
Jazda do domu
Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane > Dom.
2. Wybierz kolejno > Edytuj.
3. Wprowadź zmiany.
4. Wybierz Gotowe.
14
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych
miejsc
W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50
znalezionych pozycji.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
2. Wybierz pozycję.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
Wyczyść > Tak.
>
Wyszukiwanie parkingów
Użytkownik może wyszukać szczegółowe informacje
o parkingach i cenach.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Parking.
2. Wybierz dowolną opcję.
3. Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Korzystanie z kawigacji do zdjęć
Ustawianie symulowanej pozycji
1. Podłącz urządzenie do komputera (strona 50).
2. Odwiedź stronę http://connect.garmin.com/photos.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2. Wybierz Symulacja GPS.
3. Wybierz Pokaż mapę.
4. Wybierz obszar na mapie.
Do urządzenia lub na kartę pamięci można przesyłać
zdjęcia, które zawierają informacje o pozycji, a następnie
tworzyć do nich trasy.
internetowej, aby wybrać i załadować zdjęcia.
4. Odłącz urządzenie od komputera.
5. Włącz urządzenie.
6. W menu głównym wybierz kolejno Dokąd? >
Zapisane > Zdjęcia.
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub
urządzenie nie odbiera sygnałów satelitarnych, może
użyć systemu GPS, aby ustawić symulowaną pozycję.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
5. Wybierz adres.
6. Wybierz Ustal pozycję.
Zostanie wyświetlona lista zdjęć z informacjami
o pozycji.
7. Wybierz zdjęcie.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
15
Zapisywanie pozycji
Można zapisać pozycje, aby można je było szybko
odnaleźć i wyznaczyć do nich trasy.
Zapisywanie pozycji
1. Znajdź pozycję (strona 9).
2. Wybierz pozycję z listy.
3. Wybierz .
4. Wybierz Zapisz.
5. W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz Gotowe.
16
Zapisywanie aktualnej pozycji
1. Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2. Wybierz Zapisz.
3. Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4. Wybierz OK.
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2. W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz
Wszystkie kategorie.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz Jedź!.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Edycja zapisanych pozycji
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz .
5. Wybierz Edytuj.
6. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz Nazwa.
•
Wybierz Numer telefonu.
•
Aby przypisać kategorie do elementu
Ulubionych, wybierz Kategorie.
•
Aby zapisać zdjęcie, wiążąc je z elementem
Ulubionych, wybierz Przypisz zdjęcie
(strona 41).
•
Aby zmienić symbol używany do zaznaczenia
elementu Ulubionych na mapie, wybierz Zmień
symbol.
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych
pozycji dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2. Wybierz pozycję.
3. Wybierz .
4. Wybierz kolejno Edytuj > Kategorie.
5. Wpisz jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając
je od siebie przecinkami.
Sugerowane kategorie będą wyświetlane podczas
wpisywania poniżej paska tekstowego. Możesz
wybrać sugerowane słowo, aby skorzystać
z sugestii.
6. Wybierz Gotowe.
7. Edytuj informacje.
8. Wybierz Gotowe.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
17
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2. Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3. Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji,
które mają zostać usunięte, a następnie wybierz
Usuń.
Polecenia głosowe
Informacje o poleceniach głosowych
UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna
we wszystkich modelach oraz dla wszystkich języków
i regionów.
Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę
urządzenia poprzez wypowiadanie słów i poleceń.
Menu funkcji poleceń głosowych dostarcza komunikaty
głosowe oraz listę dostępnych poleceń.
18
Ustawianie frazy aktywacji
Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą,
której wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji
poleceń głosowych. Domyślną frazą aktywacji jest
Voice Command (Polecenia głosowe).
PORADA: Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego
wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę
aktywacji.
1. Wybierz kolejno Apps > Polecenia głosowe >
Customize Phrase (Dostosuj frazę).
2. Podaj nową frazę aktywacji.
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie
wskaże jej siłę.
3. Wybierz Done.
Włączenie funkcji poleceń głosowych
Wymów frazę aktywacji.
Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń
głosowych.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Polecenia głosowe — porady
•
Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
•
Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak
głosy lub radio, aby poprawić dokładność działania
funkcji rozpoznawania głosu.
•
Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na
ekranie.
•
Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia
stosownie do sytuacji.
•
Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć
szanse przypadkowych uruchomień funkcji poleceń
głosowych.
3. Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę
pozycji.
Zostanie wyświetlona lista pozycji.
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą
poleceń głosowych
Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.
1. Wymów frazę aktywacji.
2. Wymów Find Place (Znajdź miejsce).
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
4. Wymów numer linii.
19
Wyciszanie instrukcji
Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można
wyłączyć bez konieczności wyciszania wszystkich
dźwięków w urządzeniu.
5. Wymów Navigate (Nawiguj).
Wyszukiwanie adresu
1. Wymów Voice Command (Polecenia głosowe)
2. Wymów Find Address (Znajdź adres).
3. Wymów cały adres.
20
1. Wybierz kolejno Apps > Polecenia głosowe >
2. Wybierz kolejno Mute Instructions (Wycisz
.
instrukcje) > Enabled (Włączone).
Wyłączanie funkcji poleceń głosowych
Wyłączenie funkcji poleceń głosowych uchroni przed
przypadkowym włączaniem trybu poleceń głosowych
w trakcie rozmowy.
1. Wybierz kolejno Apps > Polecenia głosowe > .
2. Wybierz kolejno Polecenia głosowe > Disabled.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Nawigacja
Rozpoczęcie podróży trasą
1. Wyszukaj pozycję (strona 8).
2. Wybierz pozycję.
3. Wybierz Jedź!.
4. W razie potrzeby wybierz opcję.
•
Wybierz Samochód.
•
Wybierz Pieszo.
•
Wybierz Transport publiczny, aby
obliczyć trasę, którą będziesz podróżować
z wykorzystaniem środków transportu
publicznego oraz pieszo.
UWAGA: Aby podróżować z wykorzystaniem
transportu publicznego, w urządzeniu muszą
być załadowane mapy cityXplorer™ (strona 25).
5. W razie potrzeby wybierz trasę.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2. W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz
Wszystkie kategorie.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz Jedź!.
Podgląd kilku tras jednocześnie
1. Wyszukaj pozycję.
2. Wybierz pozycję.
3. Wybierz Trasy i w razie potrzeby Samochód
(strona 9).
Na wyświetlonej mapie zostaną podświetlone trasy
z krótszym czasem przejazdu, najkrótszym
dystansem i mniejszym zużyciem paliwa.
4. Skorzystaj z przycisków na ekranie, aby wybrać
trasę.
5. Wybierz Jedź!.
21
Podróż trasą samochodową
Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga
w szachownicę wskazuje cel.
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do
celu za pomocą komunikatów głosowych, strzałek na
mapie i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy
górnej krawędzi mapy. Gdy użytkownik zjedzie
z pierwotnie wyznaczonej trasy, urządzenie ponownie
przelicza trasę i podaje nowe wskazówki.
22
Korzystanie z mapy do nawigacji
samochodowej
Podczas nawigacji w trybie samochodu można wybierać
funkcje mapy.
1. Wybierz mapę.
Zostaną wyświetlone ikony mapy.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Przeciągnij obraz ekranu, aby zobaczyć inne
obszary mapy.
•
Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz
lub .
•
Aby obrócić widok mapy, wybierz
•
Aby przełączyć widok Północ u góry na Widok
3D, wybierz .
•
Aby dodać lub usunąć warstwy mapy, wybierz
.
•
W trybie pieszego wybierz , aby
wyśrodkować mapę na bieżącej pozycji.
.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Dodawanie punktu do trasy
Dodanie postoju do trasy jest możliwe podczas podróży
wyznaczoną trasą w trybie samochodu.
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz
aby powrócić do menu głównego.
,
2. Wybierz Dokąd?.
3. Wyszukaj pozycję (strona 9).
4. Wybierz Jedź!.
5 Wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Korzystanie z objazdu
W trakcie podróży wyznaczoną trasą samochodową
można stosować objazdy, aby uniknąć przeszkód, takich
jak prace drogowe.
UWAGA : Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest
jedyną rozsądną możliwością, urządzenie może nie
zaproponować objazdu.
Na mapie wybierz kolejno
> Objazd.
Przerywanie trasy
Na mapie wybierz kolejno
.
Informacje o opcji Zjazdy z usługami
Podczas podróży wyznaczoną trasą można
wyszukiwać stacje benzynowe, punkty gastronomiczne,
zakwaterowanie i toalety w pobliżu zjazdów.
Usługi są wymienione na kartach według kategorii.
Podróżowanie do zjazdu
1. Na mapie wybierz kolejno > Zjazdy z usługami.
2. Za pomocą i wybierz zjazd.
3. Wybierz kolejno > Jedź!.
Wyszukiwanie zjazdów z usługami
1. Na mapie wybierz kolejno > Zjazdy z usługami.
2. Za pomocą i wybierz zbliżający się zjazd.
3. Wybierz kartę zjazdów z usługami.
•
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
>
Aby wyświetlić stacje benzynowe w pobliżu,
wybierz .
23
•
Aby wyświetlić restauracje w pobliżu, wybierz .
•
Aby wyświetlić zakwaterowania w pobliżu,
wybierz .
•
Aby wyświetlić toalety w pobliżu, wybierz
4. Wybierz punkt szczególny.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
.
Unikanie określonych cech dróg
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja >
Unikane.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2. Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroże >
Zapisz.
Trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.
2. Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać
Trasy piesze
Unikanie środków transportu
W trybie pieszego trasa jest wyświetlana na mapie
dwuwymiarowej (2D).
w wyznaczanych trasach, i wybierz Zapisz.
UWAGA: Środki transportu są dostępne, jeśli
załadowane są mapy cityXplorer (strona 25).
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja >
Transport publiczny.
2. Wybierz środek transportu, którego chcesz unikać
Podróż trasą pieszą
Jeśli w urządzeniu są zainstalowane mapy cityXplorer,
urządzenie oblicza trasę przy uwzględnieniu środków
transportu publicznego, takich jak autobusy czy metro,
oraz dystansu do pokonania pieszo.
w wyznaczanych trasach.
3. Wybierz Zapisz.
24
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
UWAGA: Mapy cityXplorer nie są domyślnie dostępne
w urządzeniu. Mapy cityXplorer można kupić na stronie
http://my.garmin.com.
UWAGA: Można zmieniać środki transportu
publicznego i ograniczyć dystans trasą pieszą
(strona 53).
Korzystanie z mapy do nawigacji pieszej
Więcej informacji o funkcjach mapy można znaleźć na
stronie 22.
➊
➋
Informacje o ikonach
•
Podczas nawigacji w trybie pieszego ikona
wskazuje na mapie przybliżoną pozycję oraz
kierunek podróży.
•
Kółko wokół ikony
wskazuje dokładność pozycji
na mapie. Im mniejsze kółko wokół wyświetlonej
pozycji, tym jest ona dokładniejsza.
•
Żółte ikony wskazują środki transportu
wykorzystywane na poszczególnych odcinkach
, w tym
trasy. Przykładowo, gdy zobaczysz ikonę
miejscu trasy wsiądź do autobusu.
•
Czarne punkty na mapie oznaczają przystanki
transportu publicznego na trasie podróży.
Włączanie funkcji środków transportu
UWAGA: Środki transportu są dostępne, jeśli
załadowane są mapy cityXplorer (strona 25).
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja >
•
Wybierz ➊, aby przełączyć na inny odcinek trasy.
•
Wybierz ➋, aby wyświetlić plan podróży.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Transport publiczny.
2. Wybierz środki transportu, które mają być
uwzględnione przy wytyczaniu trasy, i wybierz
Zapisz.
25
Strony mapy
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie,
takie jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz Warstwy mapy.
3. Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na
mapie, i wybierz Zapisz.
Zmiana pola danych mapy
1. Wybierz pole danych znajdujące się w lewym
dolnym rogu mapy.
2. Wybierz typ danych do wyświetlenia.
3. Wybierz Zapisz.
Zmiana perspektywy mapy
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd >
Widok mapy - samochód.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę
w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży
u góry.
•
Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę
w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym
u góry strony.
•
Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech
wymiarach.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi
zapis przebytej trasy.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd >
Warstwy mapy.
2. Zaznacz pole wyboru Dziennik podróży.
26
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Zmiana pulpitu mapy
Zmiana narzędzi na mapie
Narzędzia mapy są wyświetlane u dołu mapy, dzięki
czemu użytkownik może uzyskać szybki dostęp do
funkcji urządzenia. Można na przykład dodać przycisk
pozwalający wykonać objazd, dostosować poziom
jasności lub wyświetlić zjazdy z usługami. Można wybrać
maksymalnie trzy narzędzia, które będą wyświetlane
na mapie.
1. W menu głównym wybierz kolejno Ustawienia >
2.
3.
Mapa i pojazd > Przyciski mapy.
Wybierz dowolną opcję:
•
Aby dodać narzędzie, wybierz
narzędzie.
•
Aby usunąć narzędzie, wybierz narzędzie,
a następnie wybierz Usuń.
•
Aby przywrócić domyślne narzędzia, wybierz
Przywróć domyślne.
i wybierz
1.
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd >
Pulpity.
2. Wybierz żądany pulpit za pomocą strzałek.
3. Wybierz Zapisz.
Wyświetlanie zwrotów
Wyświetlanie listy zwrotów
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić
listę wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz
odległości pomiędzy kolejnymi zwrotami.
1. Wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
Wybierz Zapisz.
2. Wybierz zwrot.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
27
Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są
dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań
na głównych drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową
wybierz pasek nawigacji u góry mapy.
2. Wybierz kolejno
> Mapa.
Wyświetlanie następnego zwrotu
Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą
samochodową, w lewym górnym rogu mapy wyświetlany
jest podgląd następnego zwrotu, zmiany pasów lub
innego manewru. Ten podgląd pokazuje dystans do
następnego zwrotu lub manewru oraz pas, którym
należy jechać, jeśli dane te są dostępne.
Na mapie wybierz
zwrot.
28
Wyświetlanie skrzyżowań
Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową
można wyświetlać podgląd skrzyżowań na głównych
drogach. Gdy zbliżasz się do skrzyżowania na trasie,
na krótki czas zostaje wyświetlony jego obraz (jeśli jest
dostępny).
, aby wyświetlić
Na mapie wybierz
skrzyżowanie, jeśli jest dostępny jego podgląd.
, aby wyświetlić następny
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Wyświetlanie alertów o utrudnieniach
drogowych
Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą
samochodową, na pasku nawigacji może zostać
wyświetlony alert o utrudnieniach drogowych.
Resetowanie informacji o podróży
1. Na mapie wybierz kolejno Prędkość >
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz
Zeruj wszystko, aby wyzerować dane we
wszystkich polach na stronie, z wyjątkiem
prędkościomierza.
•
Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować
informacje wyświetlane w komputerze podróży.
•
Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby
wyzerować prędkość maksymalną.
•
Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować
licznik.
Wybierz alert, aby wyświetlić więcej informacji.
Wyświetlanie informacji o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość
i umożliwia dostęp do statystyk podróży.
PORADA: Jeśli w podróży występują częste przerwy,
należy pozostawiać włączone zasilanie urządzenia,
tak aby urządzenie mogło dokładnie zmierzyć czas
spędzony w podróży.
Na mapie wybierz kolejno
podróży.
.
> Komputer
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
29
Wyświetlanie informacji o aktualnej
pozycji
Skorzystaj ze strony Gdzie jestem? w celu wyświetlenia
informacji o aktualnej pozycji. Ta funkcja jest przydatna,
gdy zachodzi konieczność poinformowania służb
ratowniczych o swojej pozycji.
Na mapie wybierz kolejno
> Gdzie jestem?.
Wyszukiwanie usług w pobliżu
1. Na mapie wybierz kolejno > Gdzie jestem?.
2. Wybierz Szpitale, Posterunki policji lub Paliwo,
aby wyświetlić najbliższe pozycje w wybranej
kategorii.
Rozmowy przez zestaw
głośnomówiący
Informacje o rozmowach przez zestaw
głośnomówiący
Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth®
urządzenie może łączyć się z telefonem komórkowym
i pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby ustalić,
czy telefon komórkowy z technologią Bluetooth jest
zgodny z urządzeniem, odwiedź stronę
www.garmin.com/bluetooth.
Telefon może nie obsługiwać funkcji głośnomówiących
zapewnianych przez urządzenie.
Włączanie bezprzewodowej technologii
Bluetooth
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2. Wybierz Bluetooth.
30
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Parowanie telefonu
Aby korzystać z funkcji rozmów przez zestaw
głośnomówiący, należy sparować urządzenie ze
zgodnym telefonem komórkowym. Parowanie telefonu
z urządzeniem umożliwia wzajemne rozpoznawanie się
telefonu i urządzenia oraz ich szybkie połączenie.
1. Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stopy) od
urządzenia.
2. W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię
Bluetooth (strona 30).
3. Wybierz dowolną opcję.
•
Wybierz Dodaj telefon.
•
Jeśli został już sparowany inny telefon, wybierz
kolejno Telefon > .
4. W telefonie włącz bezprzewodową technologię
Bluetooth.
5. W urządzeniu wybierz OK.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth
znajdujących się w zasięgu.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
6. Wybierz z listy swój telefon i wybierz OK.
7. W razie potrzeby potwierdź, że urządzenie może się
połączyć.
8. W razie potrzeby w telefonie wpisz numer PIN
urządzenia dla połączeń Bluetooth (1234).
Rozłączanie połączenia z telefonem
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2. Wybierz kolejno Telefon > Brak > Zapisz.
Telefon zostanie rozłączony z urządzeniem, ale
pozostanie z nim sparowany.
Po sparowaniu urządzeń — porady
•
Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą
łączyć się automatycznie za każdym razem, gdy
zostaną włączone.
•
Po nawiązaniu połączenia między telefonem
i urządzeniem można wykonywać połączenia
telefoniczne.
31
•
Po włączeniu urządzenie będzie próbowało
nawiązać połączenie z ostatnim telefonem, z którym
było połączone.
•
Może być konieczne ustawienie telefonu, aby
automatycznie łączył się z urządzeniem, gdy jest
ono włączone.
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję:
•
Wybierz Odbierz.
•
Wybierz Ignoruj, aby zignorować połączenie.
Nawiązywanie połączenia
Wybieranie numeru
1. Wybierz kolejno Telefon > Wybierz.
2. Podaj numer.
3. Wybierz Wybierz.
32
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu
telefonów
Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia
przy każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis
telefonów może być dostępny dopiero po kilku minutach.
Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.
1. Wybierz kolejno Telefon > Spis telefonów.
2. Wybierz kontakt.
3. Wybierz Połącz.
Łączenie z numerem telefonu punktu
szczególnego
1. Wybierz kolejno Telefon > Przeglądaj kategorie.
2. Wybierz punkt szczególny (strona 9).
3. Wybierz Połącz.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Korzystanie z historii połączeń
Historia połączeń jest pobierana z telefonu do
urządzenia przy każdym jego połączeniu z telefonem.
Historia połączeń może być dostępna dopiero po kilku
minutach. Niektóre telefony nie obsługują tej funkcji.
1. Wybierz kolejno Telefon > Historia połączeń.
2. Wybierz kategorię.
Korzystanie z opcji w trakcie
rozmowy
1. W trakcie rozmowy wybierz
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz
Telefon.
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz
wyłączyć urządzenie i kontynuować połączenie
lub gdy potrzebujesz prywatności.
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio
wykonane połączenia będą wyświetlane u góry.
3. Wybierz połączenie.
.
•
Aby wyświetlić klawiaturę, wybierz Klawiatura.
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta
głosowa.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
•
Aby wyciszyć mikrofon, wybierz Wycisz.
•
Aby się rozłączyć, wybierz Zakończ.
33
Zapisywanie domowego numeru
telefonu
PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu
można go zmienić, edytując „Dom” w Zapisanych
(strona 16).
Wybierz kolejno Telefon >
> Ustaw numer
domowy, podaj numer domowy i wybierz Gotowe.
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu, korzystając
z przycisku Dzwoń do domu, trzeba podać domowy
numer telefonu.
Wybierz kolejno Telefon > Dzwoń do domu.
Korzystanie z Aplikacji
Korzystanie z Pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyświetlić
informacje na temat korzystania z urządzenia.
Wyszukiwanie tematów pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc >
.
Informacje o ecoRoute
Funkcja ecoRoute™ oblicza zużycie paliwa przez pojazd
i koszt paliwa związany z dotarciem do celu, a także
oferuje narzędzia pozwalające zwiększyć oszczędność
paliwa.
Dane obliczane przez funkcję ecoRoute mają charakter
szacunkowy. Dane nie są odczytywane bezpośrednio
z pojazdu, jeśli użytkownik nie korzysta z urządzenia
ecoRoute HD. Aby otrzymywać bardziej dokładne
raporty dotyczące zużycia paliwa tworzone na podstawie
marki samochodu i zwyczajów kierowcy, należy dokonać
kalibracji zużycia paliwa (strona 35).
34
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Urządzenie ecoRoute HD
Po podłączeniu urządzenia ecoRoute HD system
nawigacji może otrzymywać informacje o pojeździe
w czasie rzeczywistym, takie jak komunikaty o błędach,
obroty silnika czy napięcie akumulatora. Urządzenie
dostarcza dane odczytywane z pojazdu przez
urządzenie ecoRoute HD podczas obliczania danych
ecoRoute.
Kalibracja zużycia paliwa
Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na otrzymywanie
dokładniejszych raportów o paliwie dla Twojego pojazdu
i stylu jazdy. Kalibracji należy dokonać po napełnieniu
baku paliwa.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ >
Na stacji.
Informacje na temat zgodności oraz możliwości zakupu
można znaleźć na stronie www.garmin.com/ecoroute.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa.
3. Podaj ilość paliwa, jaką zużył pojazd od czasu
Konfigurowanie profilu pojazdu
4. Podaj dystans, jaką pojazd przejechał od czasu
Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać
informacje o pojeździe.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™.
2. Podaj informacje o paliwie i przebiegu.
Zmiana ceny paliwa
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute
Na stacji.
™
ostatniego tankowania.
ostatniego tankowania.
5. Wybierz Dalej.
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez
pojazd.
6. Wybierz Zapisz.
>
2. Podaj bieżącą cenę paliwa i wybierz Dalej.
3. Wybierz Tak.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
35
Informacje o ecoChallenge
Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając
maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa przez pojazd.
Im wyższy wynik ecoChallenge, tym większa
oszczędność paliwa. Narzędzie ecoChallenge zbiera
dane i oblicza wynik zawsze, gdy urządzenie znajduje
się w ruchu oraz pracuje w trybie samochodu.
Wyświetlanie wyników ecoChallenge
•
Wyświetl bieżący wynik w
na mapie.
•
Wybierz
ikonie ecoChallenge
, aby wyświetlić szczegółowe wyniki.
Informacje o wyniku ecoChallenge
•
Bieżąca — wyświetla ocenę za bieżącą jazdę.
•
Razem — wyświetla średnią z prędkości pojazdu,
oceny za przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.
•
Prędkość — wyświetla ocenę za jazdę z optymalną
prędkością pod kątem zużycia paliwa (70–100 km/h
lub 45–60 mil/h dla większości pojazdów).
36
•
Przyspieszenie — wyświetla ocenę za płynne
i stopniowe przyspieszanie. Za gwałtowne
przyspieszanie traci się punkty.
•
Hamowanie — wyświetla ocenę za płynne
i stopniowe hamowanie. Za gwałtowne hamowanie
traci się punkty.
Usuwanie wyniku ecoChallenge z mapy
Wybierz kolejno
Ukryj > Zapisz.
>
> Ustawienia >
Zerowanie wyników ecoChallenge
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Profil
pojazdu.
2. Wybierz Zeruj.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa
Wyświetlanie raportu o przebiegu
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Zużycie
PORADA: Raporty o przebiegu można również
przeglądać w folderze Raporty na dysku lub woluminie
urządzenia (strona 50).
Można wyświetlić informacje o zużyciu paliwa, łącznych
kosztach paliwa oraz średnim zużyciu paliwa.
paliwa.
2. Wybierz część wykresu, którą chcesz powiększyć.
Raporty o przebiegu
W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane,
jak: dystans, czas, średnie zużycie paliwa oraz koszt
paliwa dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.
Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej
trasy. W przypadku przerwania trasy w urządzeniu
zostanie utworzony raport o przebiegu dotyczący
przebytego odcinka.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać
w urządzeniu.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ >
Raport o przebiegu.
2. Wybierz raport.
Zerowanie danych ecoRoute
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ >
Profil pojazdu.
2. Wybierz kolejno
> Zeruj.
37
Informacje o książkach audio
Urządzenie może odtwarzać książki audio ze strony
Audible.com. Funkcja ta wymaga subskrybowania
strony Audible.com. Przejdź do strony
www.audible.com/garmin, aby uaktywnić 30-dniową
bezpłatną subskrypcję próbną.
Wczytywanie książek audio do urządzenia
Aby wczytać książki audio do urządzenia, należy
zasubskrybować stronę Audible.com. Przejdź do strony
www.audible.com/garmin, aby uzyskać więcej informacji.
1. Podłącz urządzenie do komputera (strona 2).
2. Korzystając z komputera, zaloguj się do konta
Audible.com.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie
Audible.com.
38
Odtwarzanie książki audio
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Audible.
2. Wybierz Przeglądaj.
3. Wybierz dowolną opcję.
•
Wybierz Tytuły.
•
Wybierz Autorzy.
•
Wybierz Narratorzy.
•
Aby dodać zakładkę, wybierz
•
Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz
•
Aby wznowić odtwarzanie, wybierz
•
Aby szybko przewijać książkę do przodu
i wstecz, użyj suwaka u góry strony.
•
Aby przejść do następnego rozdziału, wybierz
.
•
Aby przejść do poprzedniego rozdziału, wybierz
.
4. Wybierz książkę.
5. Wybierz opcję sterowania odtwarzaniem.
.
.
.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
•
Aby szybko przewijać do przodu, przytrzymaj
.
•
Aby szybko cofnąć, przytrzymaj
.
kolejno
Podczas odtwarzania książki audio odtwarzacz
automatycznie wznawia książkę audio w miejscu,
w którym odtwarzanie zostało ostatnio przerwane.
Aby zaznaczyć określone miejsce w książce audio,
można dodać zakładkę.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
>
> Zmień nazwę zakładek.
2. Wybierz zakładkę.
3. Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Usuwanie zakładki
Podczas odtwarzania książki audio wybierz kolejno
> Dodaj zakładkę.
1. Podczas odsłuchiwania książki audio wybierz
2. Wybierz zakładkę.
Domyślnie urządzenie nazywa zakładkę, używając jej
daty utworzenia. Można zmienić nazwę zakładki.
1. Podczas odsłuchiwania książki audio wybierz
Dodawanie zakładki
Wznawianie odtwarzania z zakładki
Zmiana nazwy zakładki
1. Podczas odsłuchiwania książki audio wybierz
kolejno
>
> Usuń zakładki.
2. Wybierz zakładkę.
.
39
Planowanie podróży
➋
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć
i zapisać trasę z wieloma celami podróży.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2. Wybierz .
3. Wybierz Wybierz pozycję startową.
4. Wyszukaj pozycję (strona 9).
5. Wybierz Wybierz.
6. Aby dodać pozycje dodatkowe, wybierz .
7. Wybierz Dalej.
8. Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Edytowanie planu podróży
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2. Wybierz zapisaną podróż.
40
➊
3. Wybierz dowolną opcję.
• Wybierz ➊, aby zmienić czas przybycia lub
wyjazdu.
•
Wybierz kolejno ➊ > Czas, aby zarejestrować
czas spędzony w lokalizacji.
•
Wybierz ➋, aby zmienić środek transportu lub
preferencje trasy dla wybranej części podróży.
•
Wybierz Mapa, aby wyświetlić podróż na mapie.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Podróż wg zapisanego planu podróży
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz Jedź!.
4. W razie wyświetlenia monitu wybierz trasę
(strona 21).
Edytowanie zapisanej podróży
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz .
4. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz Zmień nazwę podróży.
•
Wybierz Edytuj cele, aby dodać lub usunąć
pozycje bądź zmienić ich kolejność.
•
Wybierz Usuń podróż.
•
Wybierz Optymalizuj kolejność, aby
zaplanować postoje podczas podróży
w najkorzystniejszej kolejności.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Przeglądanie zdjęć
Można wyświetlać zdjęcia, które zostały zapisane w
urządzeniu lub na karcie pamięci. Więcej informacji na
temat ładowania zdjęć do urządzenia można znaleźć na
stronie 50.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przeglądarka zdjęć.
2. Użyj strzałek, aby przewijać zdjęcia.
3. Wybierz zdjęcie.
Wyświetlanie pokazu slajdów
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przeglądarka zdjęć.
2. Wybierz .
Podczas wyświetlania pokazu slajdów można go
zatrzymać, dotykając ekranu.
Ustawianie zdjęcia jako tapety
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przeglądarka zdjęć.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Wybierz kolejno > Ustaw jako tapetę.
41
4. Dostosuj tapetę za pomocą przycisków na ekranie.
5. Wybierz Zapisz.
Usuwanie zdjęć
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przeglądarka zdjęć.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Wybierz kolejno > Usuń > Tak.
Wyświetlanie poprzednich tras
i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne
jest włączenie funkcji historii podróży (strona 57).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz
miejsca postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Where I've Been.
Korzystanie z funkcji czasu na
świecie
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Czas na świecie.
2. W razie potrzeby wybierz miasto, wpisz jego nazwę
i wybierz Gotowe.
Wyświetlanie mapy świata
Wybierz kolejno Aplikacje > Czas na świecie >
.
Godziny nocne wyświetlane są w zacieniowanym
obszarze mapy.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca
parkowania
Po wyjęciu włączonego urządzenia z uchwytu
samochodowego bieżąca pozycja jest zachowywana
jako miejsce parkowania.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
Korzystanie z kalkulatora
Wybierz kolejno Aplikacje > Kalkulator.
42
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Przeliczanie jednostek
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przelicznik jednostek.
2. W razie potrzeby wybierz przycisk znajdujący się
obok pozycji Przelicz, wskaż kategorię pomiarów
i wybierz Zapisz.
3. w razie potrzeby wybierz przycisk jednostki, wskaż
żądaną jednostkę i wybierz Zapisz.
4. Zaznacz pole wyboru pod jednostką, którą chcesz
przeliczyć.
5. Wpisz liczbę i wybierz Gotowe.
Ręczne ustawianie kursów walut
Można ręcznie aktualizować kursy walut, aby zawsze
korzystać z najbardziej aktualnych przeliczników.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przelicznik jednostek.
2. Wybierz przycisk znajdujący się obok pozycji
Przelicz.
3. Wybierz Waluta, a następnie Zapisz.
4. W razie potrzeby wybierz przycisk walut, wskaż inną
walutę i wybierz Zapisz.
5. Zaznacz przycisk u dołu ekranu, w którym znajduje
się kurs waluty.
6. Zaznacz pole obok waluty.
7. Wpisz wartość i wybierz Gotowe.
8. Wybierz OK.
Informacje o ofertach
Jeśli w pakiecie z urządzeniem znajduje się odbiornik
komunikatów drogowych, możesz odbierać oferty oraz
kupony związane z danym miejscem. Informacje o ruchu
drogowym oparte na reklamach są dostępne wyłącznie
w Ameryce Północnej.
UWAGA: Odbiornik komunikatów drogowych musi
być podłączony do zasilania zewnętrznego oraz musi
się znajdować w obszarze zasięgu, aby można było
odbierać informacje o ruchu drogowym oparte na
reklamach.
Informacje na temat prywatności można znaleźć w
naszym oświadczeniu o ochronie prywatności, które
znajduje się na stronie www.garmin.com/privacy/.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
43
Wyświetlanie ofert
 PRZESTROGA
Nie należy zapisywać numerów kuponów w trakcie jazdy.
1. Wybierz ofertę wyświetlaną na ekranie, aby
wyszukać najbliższą pozycję, która jest z nią
powiązana.
2. Jeśli opcja ta jest dostępna, wybierz
3
wyświetlić kod kuponu.
, aby
Zapisz ten numer i pokaż go, gdy dotrzesz do
danego miejsca.
Korzystanie z przewodnika
językowego
Przewodnika językowego można używać do
wyszukiwania oraz tłumaczenia słów i fraz.
Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy.
Wybór języków w przewodniku językowym
W przypadku tłumaczenia słów i fraz można wybrać
język, w którym ma zostać wykonany przekład.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy
> Słowa i frazy.
Wyświetlanie listy ofert
2. Wybierz kolejno > Język.
3. Wybierz Z, wskaż język, z którego chcesz wykonać
Wyłączanie funkcji utrudnień drogowych
i ofert
4. Wybierz Na, wskaż język, na który chcesz wykonać
Wybierz kolejno Aplikacje > Oferty, aby wyświetlić
listę otrzymanych ofert.
tłumaczenie, i wybierz Zapisz.
tłumaczenie, i wybierz Zapisz.
Aby wyłączyć oferty, należy wyłączyć funkcję utrudnień
drogowych.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia
drogowe.
2. Zaznacz pole wyboru Ruch drogowy na żywo.
44
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Tłumaczenie słów i fraz
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy
> Słowa i frazy.
Utrudnienia drogowe
2. Wybierz kategorię i podkategorie.
3. W razie potrzeby wybierz , wpisz słowo kluczowe
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani
aktualność informacji o ruchu drogowym.
4.
5. Wybierz
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być
niedostępne na niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
i wybierz Gotowe.
Wybierz wybrane słowo lub frazę.
, aby odsłuchać tłumaczenie.
Korzystanie ze słownika dwujęzycznego
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy
> Słowniki.
2. Wybierz słownik.
3. W razie potrzeby wybierz
Gotowe.
, wpisz słowo i wybierz
4. Wybierz słowo.
5. Wybierz , aby odsłuchać tłumaczenie.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Odbiornik komunikatów drogowych jest dołączony do
niektórych pakietów i jest opcjonalnym urządzeniem
dla wszystkich modeli. Urządzenie jest zintegrowane
z przewodem zasilającym z gniazda zapalniczki. Aby
można było odbierać informacje o ruchu drogowym,
odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie muszą
być włączone i znajdować się w zasięgu stacji nadającej
informacje o ruchu drogowym. Użytkownik nie musi
aktywować subskrypcji dołączonej do odbiornika
komunikatów drogowych.
Informacje na temat odbiorników komunikatów
drogowych i obszarów zasięgu można znaleźć na stronie
www.garmin.com/traffic.
45
Wyłączanie danych o ruchu
drogowym na żywo
1. Wybierz Ustawienia.
2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Ruch drogowy na
żywo.
UWAGA: Przednie szyby z wbudowanym
podgrzewaniem mogą negatywnie wpłynąć na działanie
odbiornika komunikatów drogowych.
Odbiornik komunikatów drogowych
➊
Urządzenie nie będzie otrzymywało danych o ruchu
drogowym na żywo, jednak trasy samochodowe nadal
unikają potencjalnie zakorkowanych dróg, korzystając
z funkcji trafficTrends, jeśli jest włączona (strona 55).
Dane o ruchu drogowym
Gdy odbiornik znajdzie się w zasięgu komunikatów
drogowych, na ekranie urządzenia zostaną wyświetlone
informacje o ruchu drogowym.
Może być konieczne, aby odbiornik komunikatów
drogowych i urządzenie znajdowały się w zasięgu stacji
FM nadającej informacje o ruchu drogowym.
1. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do
zewnętrznego źródła zasilania.
➊
➋
➌
➍
➎
➋
➌
➍
➎
Złącze mini-USB
Złącze anteny zewnętrznej
Antena wewnętrzna
Diodowy wskaźnik zasilania
Zasilacz samochodowy
2. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do
urządzenia.
46
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Informacje o ikonie utrudnień drogowych
Podczas odbierania informacji dotyczących utrudnień
w ruchu, na mapie jest wyświetlana ikona utrudnień
drogowych. Zmiana koloru ikony ruchu drogowego
wskazuje natężenie ruchu.
Kolor
Ważność
Znaczenie
Zielony
Niska
Ruch jest płynny.
Żółty
Średnia
Ruch się odbywa, ale są
opóźnienia. Ruch jest
utrudniony.
Czerwony
Wysoka
Ruch się nie odbywa lub jest
powolny. Mają miejsce znaczne
opóźnienia.
Informacje o ruchu drogowym
na trasie
Obliczając trasy, urządzenie bada bieżący ruch
i automatycznie optymalizuje trasę pod kątem
najkrótszego czasu przejazdu. Jeśli podczas nawigacji
dojdzie do znacznych opóźnień związanych z
utrudnieniami w ruchu, urządzenie automatycznie
ponownie przeliczy trasę.
wskazuje
Zmiana koloru ikony ruchu drogowego
natężenie ruchu na trasie lub drodze, którą aktualnie
podróżujesz.
Urządzenie może poprowadzić użytkownika trasą
przebiegającą przez obszary utrudnionego ruchu,
jeśli nie istnieją alternatywne drogi. Czas opóźnienia
jest automatycznie dodawany do szacowanego czasu
przybycia.
Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym
na trasie
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz
2. Wybierz Utrudnienia na trasie.
.
Wyświetlona zostanie lista wydarzeń na drodze
według ich rozmieszczenia na trasie.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
47
3. Wybierz wydarzenie.
Ręczne unikanie utrudnień na trasie
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz Utrudnienia na trasie.
3. W razie potrzeby użyj strzałek, aby wyświetlić inne
opóźnienia przez utrudnienia na trasie.
4. Wybierz kolejno
> Unikaj.
Wybieranie trasy alternatywnej
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową
wybierz
.
2. Wybierz Zmień trasę.
3. Wybierz trasę.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy
oznaczony kolorami oraz opóźnienia na pobliskich
drogach.
1.
2. Wybierz Warunki drogowe.
Na mapie wybierz
48
.
Informacje o ruchu drogowym na
danym obszarze
Wyszukiwanie opóźnień przez utrudnienia
w ruchu
1. Na stronie mapy wybierz .
2. Wybierz kolejno Warunki drogowe > .
3. Wybierz element na liście.
4. Jeśli występuje więcej niż jedno opóźnienie, użyj
strzałek, aby wyświetlić pozostałe opóźnienia.
Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz Warunki drogowe.
3 Wybierz ikonę utrudnień drogowych.
Znaczenie danych o ruchu drogowym
Legenda ruchu drogowego objaśnia znaczenie ikon
i kolorów wykorzystanych na mapie ruchu.
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz Legenda ruchu.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Subskrypcje komunikatów
drogowych
Aktywacja subskrypcji
Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej
do radiowego odbiornika komunikatów drogowych.
Subskrypcja jest aktywowana automatycznie, gdy
urządzenie odbiera sygnały z satelitów oraz sygnały od
dostawcy usługi.
ubskrypcje bezterminowe
Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja na
funkcje aktywne bezterminowo.
•
LT — Do modeli z tym oznaczeniem dołączona jest
bezterminowa subskrypcja komunikatów drogowych
oraz odbiornik komunikatów drogowych.
•
LMT — Do modeli z tym oznaczeniem dołączona
jest subskrypcja nüMaps Lifetime™, bezterminowa
subskrypcja komunikatów drogowych (strona 61)
oraz odbiornik komunikatów drogowych.
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów
drogowych dla innych regionów lub krajów.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
1. W menu głównym wybierz kolejno Ustawienia >
Utrudnienia drogowe.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
W przypadku urządzenia spoza Ameryki
Północnej wybierz kolejno Subskrypcje >
•
W przypadku urządzenia z Ameryki Północnej
wybierz .
.
3. Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów
drogowych.
4. Odwiedź stronęwww.garmin.com/fmtraffic, aby
zakupić subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie
otrzymasz kod składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie
można użyć ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod
przy każdym odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz
kilka radiowych odbiorników komunikatów
drogowych, musisz uzyskać osobny kod dla
każdego odbiornika.
5. Dotknij Dalej w urządzeniu.
6. Podaj kod.
7. Wybierz Gotowe.
49
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki, np. pliki
obrazów JPEG. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo
kart pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na
potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem
operacyjnym Windows® 95, 98, Me, Windows NT® oraz
Mac® OS 10.3 i wcześniejszymi.
Typy plików
Urządzenie obsługuje następujące typy plików:
•
Pliki obrazów JPEG i JPG (strona 41)
•
Mapy i pliki punktów GPX z aplikacji MapSource®
(strona 61).
•
Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin
POI Loader (strona 62).
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy
produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie
załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi
50
map. Karty pamięci można używać nie tylko do
przechowywania map i zapisywania danych, ale także
do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek,
tras, punktów trasy i własnych punktów POI.
Wkładanie karty pamięci
Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™
i microSDHC oraz karty z danymi.
1. Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
2. Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Przesyłanie plików z komputera
1. Podłącz urządzenie do komputera (strona 2).
Urządzenie i karta pojawią się jako dyski pamięci
w oknie Mój komputer w systemie Windows lub jako
zamontowane woluminy w komputerach Mac.
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami
sieciowymi nie mogą wyświetlać dysków urządzeń
nüvi. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi
w systemie, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
2. W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
3. Wybierz plik.
4. Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
5. Otwórz dysk lub wolumin Garmin lub dysk karty
pamięci.
6. Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci
urządzenia lub na karcie pamięci.
Odłączanie kabla USB
1. Wykonaj poniższe czynności:
•
W komputerze z systemem Windows kliknij
dwukrotnie ikonę wysunięcia
na pasku
zadań systemu.
•
W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu
do kosza .
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
2. Odłącz kabel od komputera.
Usuwanie plików
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go.
W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki
systemowe, których nie należy usuwać.
1. Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
2. W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
3. Wybierz plik.
4. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Dostosowywanie urządzenia
1. Wybierz Ustawienia.
2. Wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz ustawienia, aby je zmienić.
51
Ustawienia mapy i pojazdu
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
•
Pulpity — wybór układu pulpitu na mapie.
•
Moje Mapy
Pojazd — zmiana ikony wskazującej Twoją pozycję
na mapie. Więcej ikon można znaleźć na stronie
www.garmingarage.com.
Włączanie map
•
Widok mapy - samochód — ustawianie
perspektywy na mapie.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd >
•
Widok mapy dla pieszych — ustawianie
perspektywy na mapie.
2. Wybierz mapę.
•
Szczegółowość map — ustawianie poziomu
szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów
może spowolnić rysowanie mapy.
Ustawienia nawigacji
•
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
www.garmin.com/maps.
Moje mapy.
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
•
Motyw mapy — zmiana gamy kolorystycznej mapy.
•
Tryb obliczania — wybór preferencji trasy.
•
Przyciski mapy — wybór przycisków widocznych
na mapie. Na mapie mogą być widoczne
maksymalnie trzy przyciski.
•
Unikane — wybór cech dróg, których chcesz unikać
w wyznaczanych trasach.
•
•
Warstwy mapy — wybór danych wyświetlanych na
mapie (strona 26).
Własne unikane — umożliwia unikanie określonych
obszarów i odcinków dróg.
•
Zaawansowane objazdy — wybór długości
objazdu.
52
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
•
Limit podróży pieszo — ustawianie maksymalnego
dystansu do przejścia dla tras pieszych.
•
Transport publiczny — włączanie lub wyłączanie
funkcji środków transportu.
•
Tryb bezpieczny — ten tryb służy do wyłączania
wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy
i mogą rozpraszać go podczas jazdy.
•
Symulacja GPS — zatrzymuje odbieranie sygnału
GPS przez urządzenie i pozwala zaoszczędzić
energię baterii.
Preferencje trasy
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja >
Tryb obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości
na drogach oraz danych dotyczących przyspieszania
pojazdu na danej trasie.
•
Krótszy czas — obliczanie tras, które umożliwiają
szybszą jazdę, jednak mogą być dłuższe.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
•
Najkrótsza — obliczanie krótszych tras, których
przejechanie może zabrać więcej czasu.
•
Mniej paliwa — obliczanie tras, na których zużycie
paliwa może być mniejsze niż na innych trasach.
•
Bezdroże — obliczanie dystansu w linii prostej
z bieżącej pozycji do celu podróży.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
•
Orientacja — umożliwia zmianę widoku na poziomy
lub pionowy.
•
Schemat kolorów — ustawienie jasnego tła
(Dzień), ciemnego tła (Noc) lub automatyczne
przełączanie pomiędzy nimi w oparciu o godzinę
wschodu i zachodu słońca dla bieżącej pozycji
(Auto).
•
Jasność —umożliwia zmianę jasności ekranu.
Zmniejszenie jasności pozwala zaoszczędzić
energię baterii.
53
•
Czas podświetlania ekranu — ustawianie czasu
bezczynności, po którym urządzenie przełącza się
w tryb uśpienia.
•
Zrzut ekranowy — umożliwia wykonanie zdjęcia
ekranu urządzenia. Zrzuty ekranowe są zapisywane
w folderze Screenshot w pamięci urządzenia.
Wykonywanie zrzutów ekranowych
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie >
Zrzut ekranowy > Włączone.
2. Wybierz
, aby wykonać zrzut ekranowy.
Plik bitmapy zostanie zapisany w folderze Screenshot
na dysku urządzenia (strona 50).
Ustawienia komunikacji Bluetooth
Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
•
54
Bluetooth — włączanie modułu Bluetooth.
•
Dodaj telefon lub Telefon — umożliwia zarządzanie
połączeniami między urządzeniem i telefonami
komórkowymi realizowanymi za pośrednictwem
bezprzewodowej technologii Bluetooth.
•
Przyjazna nazwa — pozwala na wprowadzenie
przyjaznej nazwy, która służy do identyfikacji nüvi
w urządzeniach z technologią Bluetooth.
Zarządzanie listą urządzeń Bluetooth
Można dodawać, odłączać lub usuwać telefony wykryte
przez urządzenie, jeśli funkcja Bluetooth jest włączona.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Telefon.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz telefon, który chcesz połączyć
z urządzeniem.
•
Wybierz
•
Wybierz , aby usunąć telefon z pamięci
urządzenia.
•
Wybierz Brak, aby rozłączyć bieżące
połączenie.
, aby dodać telefon do menu.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Wyłączanie komunikacji Bluetooth
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2. Wybierz Bluetooth.
Ustawienia dotyczące utrudnień
drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
•
Utrudnienia drogowe — umożliwia włączenie
utrudnień drogowych i ofert.
•
Subskrypcje — wyszczególnienie bieżących
subskrypcji komunikatów drogowych.
•
trafficTrends™
Zakup subskrypcji komunikatów drogowych
Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe
subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę
www.garmin.com/fmtraffic.
Funkcja trafficTrends
Gdy funkcja trafficTrends jest włączona, urządzenie
korzysta z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej
optymalnych tras. Informacje te są przesyłane do
firmy Garmin po połączeniu urządzenia z serwisem
myGarmin™ za pośrednictwem komputera.
UWAGA: Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę
tendencje dotyczące utrudnień drogowych w określonych
dniach tygodnia lub o określonych porach dnia.
Wyłączanie funkcji trafficTrends
Aby uniemożliwić urządzeniu rejestrowanie
i udostępnianie informacji o utrudnieniach drogowych,
należy wyłączyć funkcję trafficTrends.
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
trafficTrends.
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia
drogowe > Subskrypcje.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
55
Ustawienia dotyczące czasu
i jednostek
Wybierz kolejno Ustawienia > Czas i jednostki.
•
Bieżący czas — ustawianie czasu w urządzeniu.
•
Jednostki — ustawianie jednostki miary dla
dystansu.
•
Format czasu — wybór 12- lub 24-godzinnego
formatu wyświetlania godziny, albo formatu UTC.
Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury
Wybierz kolejno Ustawienia > Język.
•
Język głosu — umożliwia ustawienie języka
komunikatów głosowych.
•
Język tekstu — umożliwia ustawienie języka tekstu
wyświetlanego na ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych
nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich
jak nazwy ulic.
•
56
Język klawiatury — umożliwia ustawienie języka
dla klawiatury.
•
Układ klawiatury — wybór układu klawiatury.
Ustawienia alertów punktów
alarmowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty punktów
alarmowych.
•
Dźwięk — wybór dźwięku alertu.
•
Alerty — ostrzega o zbliżaniu się do własnych
kamer monitorujących.
Ustawienia urządzenia
Wybierz kolejno Ustawienia > Urządzenie.
•
Informacje — wyświetlanie numeru wersji
oprogramowania, identyfikatora (ID) urządzenia oraz
informacji o kilku innych funkcjach oprogramowania.
•
Umowy licencyjne użytkowników — wyświetlanie
umów licencyjnych użytkowników, które dotyczą
danego urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne
w przypadku aktualizacji oprogramowania systemu
lub zakupu dodatkowych danych map (strona 61).
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
•
Historia podróży — umożliwia zapisywanie przez
urządzenie informacji z aplikacji Where I’ve Been
(strona 42) i dziennika podróży (strona 26).
•
Wyczyść historię podróży
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1. Wybierz Ustawienia.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz kolejno > Przywróć.
Załącznik
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na trzy sposoby.
•
Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
•
Kabel USB
•
Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Dbanie o urządzenie
uwaga
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Ponadto wymagane jest unikanie korzystania z niego
w miejscach, w których występują silne wstrząsy lub
wibracje.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.
Kontakt z wodą może spowodować nieprawidłowe
działanie urządzenia.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach,
w których występują ekstremalne temperatury, gdyż
grozi to jego trwałym uszkodzeniem.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
57
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo
ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu
dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Zapobieganie kradzieży
•
Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
Czyszczenie obudowy
•
Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
•
Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce
rozdzielczej.
•
Zarejestruj urządzenie na stronie
http://my.garmin.com.
uwaga
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących
ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić
elementy plastikowe.
1. Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran
dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym
roztworem czyszczącym.
2. Wytrzyj urządzenie do sucha.
Kasowanie danych użytkownika
UWAGA: Wszystkie elementy, które zostały zapisane,
zostaną usunięte.
1. Używać miękkiej, czystej i niestrzępiącej się
1. Włącz urządzenie.
2. Przytrzymaj palec w prawym dolnym narożniku
2. W razie potrzeby użyć wody, alkoholu
3. Przyciskaj palec, aż do momentu wyświetlenia
Czyszczenie ekranu dotykowego
ściereczki.
izopropylowego lub środka do czyszczenia
soczewek okularów.
3. Zwilż ściereczkę płynem.
4. Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
58
ekranu urządzenia.
wyskakującego okna.
4. Wybierz Tak, aby usunąć wszystkie dane
użytkownika.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Przywrócone zostaną wszystkie domyślne ustawienia.
Wydłużenie czasu działania baterii
•
Chroń urządzenie przed ekstremalnymi
temperaturami.
•
Przełącz urządzenie w tryb uśpienia (strona 4).
•
Zmniejsz jasność ekranu (strona 4).
•
Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
•
Zmniejsz głośność (strona 4).
•
Wyłącz oferty i informacje o utrudnieniach
drogowych (strona 44).
•
Wyłącz łączność Bluetooth (strona 55).
•
Skróć czas podświetlania ekranu (strona 54).
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
uwaga
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby
nie zgubić żadnego małego elementu, i upewnić się, że
zostały one założone z powrotem w prawidłowy sposób.
Przewód zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie
działał, jeśli nie zostanie prawidłowo złożony.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być
może należy wymienić bezpiecznik znajdujący się
w końcówce zasilacza samochodowego.
1. Odkręć nakrętkę.
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia
monety.
2. Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę i bezpiecznik
(szklany, srebrny walec).
3. Włóż bezpiecznik 1 A.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
59
4. Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
5. Przykręć nakrętkę z powrotem do przewodu
4. Usuń przezroczystą folię z powierzchni podkładki.
5. Umieść uchwyt samochodowy na podkładce.
6. Przesuń dźwignię w dół (w kierunku podkładki).
Montaż na desce rozdzielczej
Zdejmowanie urządzenia, podstawki
i uchwytu
zasilającego z gniazda zapalniczki.
Uwaga
Po przyklejeniu warstwę samoprzylepną bardzo trudno
jest usunąć z powierzchni deski.
Użyj podkładki do zamontowania urządzenia na desce
rozdzielczej. Montaż należy wykonać zgodnie
z lokalnymi przepisami.
1. Oczyść i wysusz miejsce
na desce rozdzielczej,
w którym zamierzasz
umieścić podkładkę.
2. Usuń osłonkę z warstwy
samoprzylepnej na
spodzie podkładki.
3. Umieść podkładkę na
Nakrętka
Srebrna
końcówka
Zdejmowanie urządzenia z podstawki
1. Naciśnij zacisk u góry podstawki.
2. Przechyl urządzenie do przodu.
Zdejmowanie podstawki z uchwytu
1. Obróć podstawkę w prawo lub w lewo.
2. Użyj siły, aby gniazdo w podstawce zwolniło kulkę
uchwytu.
Bezpiecznik
desce rozdzielczej.
60
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Zdejmowanie uchwytu montażowego
z przyssawką z szyby przedniej
1. Przesuń do siebie dźwignię uchwytu montażowego
z przyssawką.
2. Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Aktualizowanie map
LM
LMT
Do tego modelu dołączona jest subskrypcja
nüMaps Lifetime.
Do tego modelu dołączona jest bezterminowa
subskrypcja komunikatów drogowych,
subskrypcja nüMaps Lifetime oraz odbiornik
komunikatów drogowych.
Mapy w urządzeniu można aktualizować. Aby uzyskać
więcej informacji, odwiedź stronę www.garmin.com
/mapupdates i wybierz Map Update User Guide.
Zakup dodatkowych map
Informacje o nüMaps Lifetime
2. Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja
nüMaps Lifetime, która umożliwia do czterech
aktualizacji map w roku, przez cały okres eksploatacji
urządzenia.
Zapoznaj się z warunkami na stronie
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
1. Przejdź do strony produktu na stronie internetowej
Garmin (www.garmin.com).
Kamery monitorujące
 Uwaga
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych własnych
punktów szczególnych (POI) i kamer monitorujących.
Informacje o kamerach monitorujących dostępne są
tylko dla niektórych obszarów. Sprawdź ich dostępność
na stronie
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
61
http://my.garmin.com. Dla tych obszarów urządzenie
nüvi zawiera pozycje setek kamer monitorujących.
Urządzenie nüvi będzie ostrzegać o zbliżaniu się do
miejsca kamery monitorującej oraz powiadomi o zbyt
szybkiej jeździe. Dane są uaktualniane przynajmniej
co tydzień, tak więc użytkownik zawsze ma dostęp do
aktualnych informacji.
W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub
rozszerzyć istniejącą subskrypcję. Każdy z zakupionych
regionów ma datę ważności.
Własne punkty POI
Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie
zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać
alerty sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub
podróżowanie z większą niż określona prędkość.
Instalacja programu POI Loader
Listy własnych punktów POI można utworzyć lub pobrać
i zainstalować w urządzeniu za pomocą programu POI
Loader.
1. Przejdź do strony www.garmin.com/extras.
2. Kliknij kolejno Usługi > POI Loader.
3. Zainstaluj program POI Loader w komputerze.
Korzystanie z plików pomocy programu POI
Loader
Więcej informacji o programie POI Loader można
znaleźć w pliku pomocy.
Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij
Pomoc.
Wyszukiwanie dodatków
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Własne
punkty POI.
2. Wybierz kategorię.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com.
62
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązanie
Urządzenie nie odbiera sygnałów
z satelitów.
•
•
•
•
Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (strona 52).
W menu głównym dotknij kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulacja GPS > Wył.
Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich
budynków i drzew.
Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Przyssawka nie trzyma się na
szybie przedniej.
•
•
•
Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
Zamocuj przyssawkę (strona 1).
Urządzenie nie ładuje się
w pojeździe.
•
•
•
Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki (strona 59).
Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie.
Urządzenie można ładować jedynie w zakresie temperatur od 0°C do 45°C (od 32°F do
113°F). Jeśli urządzenie zostało umieszczone w miejscu narażonym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub w innym gorącym miejscu, nie może być ładowane.
Moja bateria nie pozostaje
Aby wydłużyć czas pomiędzy ładowaniami baterii, zmniejsz poziom podświetlenia ekranu
naładowana przez zbyt długi czas. (strona 53).
Wskazania stanu wyczerpania
baterii nie są dokładne.
Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj (bez przerywania ładowania).
Co wskazuje na to, że urządzenie
pracuje w trybie pamięci masowej
USB?
Kiedy urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB, na ekranie jest wyświetlany obraz
urządzenia podłączonego do komputera. Poza tym powinny być widoczne dwa nowe dyski
wymienne w oknie Mój komputer.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
63
Urządzenie jest podłączone
do komputera, ale nie można
go przełączyć w tryb pamięci
masowej.
1. Odłącz kabel USB od komputera.
2. Wyłącz urządzenie.
3. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do urządzenia.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb pamięci masowej USB.
4. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do portu USB, a nie do koncentratora USB.
Na liście dysków nie ma nowych
dysków wymiennych.
Jeśli w komputerze zmapowano kilkanaście dysków sieciowych, system Windows może mieć
problem z przypisaniem liter dysków do dysków urządzenia. Zapoznaj się z zasobami pomocy
dostępnymi w systemie, aby sprawdzić, jak przypisać litery do dysków.
Mój telefon nie łączy się
z urządzeniem.
•
64
•
•
W menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth. W polu Bluetooth musi być
wybrana opcja Włączone.
Włącz telefon i umieść go w odległości nie większej niż 10 metrów (33 stopy).
Więcej pomocnych informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/bluetooth.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
Indeks
A
adresy 11
akcesoria 62
aktualizowanie
mapy 3
oprogramowanie 3
aktualna pozycja, zapisywanie 16
alerty
kamera monitorująca 62
alerty o utrudnieniach drogowych 29
automatyczna głośność 5
włączanie 5
B
bateria 63
baza danych stref wokół szkół 62
bezpiecznik, wymiana 59
C
czas na świecie 42
czas podświetlania ekranu 54
czyszczenie urządzenia 58
D
G
dane użytkownika, usuwanie 58
dbanie o urządzenie 57
długość i szerokość geograficzna 12
dodatki 62
dodawanie postoju 23
dom
numer telefonu 34
ustawianie pozycji 14
dziennik podróży 26
włączanie 57
geocaching 12
głośność
automatyczna 5
mikser dźwięku 4
regulowanie 4
GPS
symulacja 15
ustawienia 53
E
ecoRoute 34–37
informacje o zużyciu paliwa 37
kalibrowanie zużycia paliwa 35
profil pojazdu 34
raport o przebiegu 37
wynik ecoChallenge 36
edytowanie
cele 41
pozycja domowa 14
zapisana podróż 41
zapisane pozycje 17
zmiana kategorii 17
zmiana symbolu 17
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
I
identyfikator urządzenia 56
informacje o punktach szczególnych 10
J
jazda do domu 14
język głosu 56
K
kalkulator 42
karta pamięci 50
kategoria
wyszukiwanie w 9
kierunek u góry 26
klawiatura 7
tryb języka 7
komputer, podłączanie 2
65
komputer podróży 29
konwertowanie
jednostki 43
waluta 43
krążek do montażu na desce
rozdzielczej 60
książki audio 38
odtwarzanie 38
wczytywanie 38
zakładka 39
L
ładowanie urządzenia 1, 63
lista zwrotów 27
M
maps
purchasing 61
MapSource 50, 61
mapy
błędy 10
dodawanie 61
motyw 52
stopień szczegółowości 52
wyświetlanie 26
mapy cityXplorer 21
66
mapy szczegółowe 50, 52
menu Dokąd? 8
dostosowywanie
ikony skrótów, dodawanie 8
ikony skrótów, usuwanie 8
miary, przeliczanie 43
Mój Pulpit 2
montowanie urządzenia
na desce rozdzielczej 60
na szybie przedniej 63
wyjmowanie z uchwytu 60
myTrends
włączanie 57
N
narzędzia 34–39
następny zwrot 28
nawigacja 22
bezdroże 24
zdjęcie 15
nawigacja do zdjęć
ładowanie zdjęć 15
nawigacja po bezdrożach 24, 53
nüMaps Lifetime 61
O
objazdy 23
ochrona urządzenia
57
odłączanie uchwytu samochodowego 60
oferty 43
wyłączanie 44
wyświetlanie 44
oprogramowanie
wersja 56
P
parking 14
ostatnie miejsce 42
zapisywanie 42
parowanie telefonu komórkowego 31
picture viewer 41
PIN
Bluetooth 31
planowanie podróży 40
pliki
obsługiwane typy 50
usuwanie 51
pliki obrazów JPEG 50
poczta głosowa 33
points of interest
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
finding 9
połączenia
dom 34
odbieranie 32
rozłączanie się 33
wyciszanie 33
polecenia głosowe
aktywowanie 18
fraza aktywacji 18
nawigacja z użyciem 19
porady dot. korzystania 19
pomoc 34
pozycje 9
przechowywanie urządzenia 57
przeliczanie tras 23
przelicznik jednostek 43
przyciski mapy 27
przyciski na ekranie 7
punkty szczególne
POI Loader 50
R
raport o przebiegu 37
registering the device 3
resetowanie
dane podróży 29
maksymalna prędkość 29
pozycja domowa 14
rozpoznawanie mowy 18
rozwiązywanie problemów 63
S
Saved Locations 16–17
saving
your current location 16
środek transportu 6
sygnały satelitarne 6
T
technologia Bluetooth 30–70
parowanie z telefonem 31
przyjazna nazwa 54
ustawienia 54
transport publiczny
unikane 24, 25
trasy
bezdroże 24, 53
przerywanie 23
tryb bezpieczny 53
tryb pamięci masowej 50
tryb pieszego
ustawienia 24, 25
U
unikanie
kradzież 58
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
środki transportu publicznego 24, 25
utrudnienia drogowe 48
USB 63
usługi w pobliżu 30
ustawienia czasu 56
ustawienia systemowe 52
ustawienia wyświetlania 24, 25
usuwanie
lista ostatnio znalezionych 14
pliki 51
podróże 41
wszystkie dane użytkownika 58
zapisane pozycje 18
zdjęcia 42
znak 7
utrudnienia drogowe 45–70
aktywowanie subskrypcji 49
dodawanie subskrypcji komunikatów
drogowych 55
ikony 46
odbiornik 46
wypadki 47
W
Where I've Been
włączanie 57
widok mapy 2D i 3D 26
widok skrzyżowania 28
67
własne punkty POI 62
wskazówki dojazdu 27
wskazówki szczegółowe 27
współrzędne 12
wyciszanie
połączenie telefoniczne 33
wyszukiwanie pozycji
korzystanie ze zdjęć 15
korzystanie z paska wyszukiwania 9
wg adresu 11
wg współrzędnych 12
zapisane pozycje 16
Z
zapisywanie
aktualna pozycja 16
zmienianie nazw podróży 41
zrzuty ekranowe 54
68
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 2405/2505
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
Garmin®, logo Garmin, MapSource® oraz nüvi® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd.
lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. cityXplorer™,
ecoRoute™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüvi oraz trafficTrends™
są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków
bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez
firmę Garmin podlega warunkom licencji. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac® jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. microSD™ jest znakiem
towarowym firmy SD-3C, LLC. Audible.com® oraz AudibleReady® są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Audible, Inc. © 1997–2005 Audible.
© 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising