Garmin | nuvi 2555, GPS, CHN | User manual | Garmin nuvi 2555, GPS, CHN Brukerveiledning

Garmin nuvi 2555, GPS, CHN Brukerveiledning
nüvi 2405-/2505-serien
®
brukerveiledning
modeller: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595
Juni 2012
190-01355-38_0C
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Trykt i Taiwan
a
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,
overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin.
Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium
for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av
denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av
denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre
endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til Garmins webområde
(www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garmin-produkter.
Innholdsfortegnelse
Komme i gang������������������������������������������ 1
Koble enheten til bilstrøm���������������������������������� 1
Om mitt Dashboard������������������������������������������� 2
Om dvalemodus������������������������������������������������ 4
Justere lysstyrken på skjermen������������������������� 4
Justere volumet������������������������������������������������� 4
Om automatisk volum���������������������������������������� 5
Ikoner på statuslinjen����������������������������������������� 5
Satellittsignaler�������������������������������������������������� 6
Bruke knappene på skjermen���������������������������� 7
Bruke tastaturet på skjermen����������������������������� 7
Om snarveier����������������������������������������������������� 8
Finne posisjoner�������������������������������������� 8
Om posisjoner��������������������������������������������������� 9
Om søkeverktøy���������������������������������������������� 11
Lagre en Hjem-posisjon����������������������������������� 14
Finne steder som nylig er funnet��������������������� 14
Finne parkering������������������������������������������������ 15
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Angi en simulert posisjon��������������������������������� 15
Lagre posisjoner���������������������������������������������� 16
Talekommando�������������������������������������� 18
Om talekommandoer��������������������������������������� 18
Navigasjon��������������������������������������������� 21
Starte en rute��������������������������������������������������� 21
Følge en bilrute������������������������������������������������ 22
Om avkjøringer med service���������������������������� 23
Unngå veielementer���������������������������������������� 24
Fotgjengerruter������������������������������������������������ 24
Om kartikoner�������������������������������������������������� 25
Kartsider������������������������������������������������� 26
Tilpasse kartet������������������������������������������������� 26
Vise svinger����������������������������������������������������� 27
Vise informasjon om den gjeldende
posisjonen������������������������������������������������������� 30
Håndfrie telefonsamtaler���������������������� 30
Om håndfri telefonering����������������������������������� 30
Foreta et anrop������������������������������������������������ 32
i
Bruke samtalealternativer ������������������������������� 33
Lagre et telefonnummer hjem�������������������������� 34
Bruke programmene����������������������������� 34
Bruke Hjelp������������������������������������������������������ 34
Om Smartphone Link��������������������������������������� 34
Om Garmin Live-tjenester������������������������������� 36
Om ecoRoute ������������������������������������������������� 37
Vise myGarmin-meldinger������������������������������� 40
Vise værmeldingen������������������������������������������ 40
Om lydbøker���������������������������������������������������� 42
Planlegge en tur���������������������������������������������� 44
Vise bilder�������������������������������������������������������� 45
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder���� 46
Bruke verdensuret ������������������������������������������ 46
Stille inn en alarm�������������������������������������������� 46
Finne parkering������������������������������������������������ 47
Finne forrige parkeringsplass�������������������������� 47
Bruke kalkulatoren������������������������������������������� 47
Konvertere enheter ����������������������������������������� 47
Om tilbud��������������������������������������������������������� 48
ii
Bruke språkguiden������������������������������������������� 49
Om Tracker��������������������������������������������� 50
Konfigurere Tracker����������������������������������������� 50
Om følgere������������������������������������������������������� 51
Skjule posisjonen din��������������������������������������� 52
Sende en posisjonsmelding����������������������������� 52
Aktivere kontoer på sosiale nettverk
for Tracker������������������������������������������������������� 53
Trafikk����������������������������������������������������� 54
Deaktivere oppdatert trafikk����������������������������� 54
Motta trafikkdata ved hjelp av
en trafikkmottaker�������������������������������������������� 55
Trafikkmottaker������������������������������������������������ 55
Motta trafikkdata ved hjelp av
Smartphone Link��������������������������������������������� 56
Trafikk på ruten������������������������������������������������ 57
Trafikk i ditt område����������������������������������������� 58
Forstå trafikkdata��������������������������������������������� 58
Om trafikkameraer������������������������������������������� 58
Trafikkabonnementer��������������������������������������� 59
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Databehandling�������������������������������������� 60
Filtyper������������������������������������������������������������� 60
Om minnekort�������������������������������������������������� 61
Overføre filer fra datamaskinen����������������������� 61
Slette filer �������������������������������������������������������� 62
Tilpasse enheten����������������������������������� 62
Innstillinger for kart og kjøretøy����������������������� 62
Navigasjonsinnstillinger����������������������������������� 63
Skjerminnstillinger������������������������������������������� 64
Bluetooth-innstillinger�������������������������������������� 65
Trafikkinnstillinger�������������������������������������������� 66
Innstillinger for enheter og tid�������������������������� 67
Innstillinger for språk og tastatur��������������������� 67
Innstillinger for varsler for nærhetspunkter������ 67
Enhetsinnstillinger������������������������������������������� 67
Gjenopprette innstillinger��������������������������������� 68
Skifte sikringen i strømkabelen for bil�������������� 70
Montere på dashbordet����������������������������������� 71
Fjerne enheten, holderen og braketten����������� 71
Oppdatere kart ������������������������������������������������ 72
Kjøpe tilleggskart��������������������������������������������� 72
Fotobokser������������������������������������������������������� 73
Egendefinerte punkter av interesse����������������� 73
Kjøpe tilbehør�������������������������������������������������� 74
Feilsøking ������������������������������������������������������� 75
Indeks����������������������������������������������������� 77
Tillegg����������������������������������������������������� 68
Strømkabler����������������������������������������������������� 68
Ta vare på enheten������������������������������������������ 68
Slette brukerdata��������������������������������������������� 69
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
iii
Komme i gang
 ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig
informasjon.
1.
2.
3.
4.
Koble enheten til bilstrøm (side 1).
Monter enheten (side 1).
Registrer enheten (side 3).
Søk etter oppdateringer.
• Programvareoppdateringer (side 3)
• Gratis kartoppdatering (side 3)
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Koble enheten til bilstrøm
 ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumbatteri.
Ta enheten med deg når du forlater kjøretøyet, eller
legg den et sted der den ikke utsettes for direkte
sollys, for å unngå person- eller produktskader som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Du bør lade enheten før du bruker den på
batteristrøm.
1. Koble strømkabelen for bil ➊ til USB-porten på
enheten ➋.
2. Klikk braketten ➌ på plass på sugekoppen ➍.
3. Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken
➎ bakover mot frontruten.
4. Sett nederste del av enheten inn i braketten.
5. Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
1
Om mitt Dashboard
➍
Bruk mitt Dashboard til å registrere enheten, se etter
programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til
produktveiledninger og -support med mer.
➌
➊
➋
➎
Konfigurere mitt Dashboard
1. Koble USB-kabelen ➊ til mini-USB-porten ➋ på
enheten.
6. Koble den andre enden av strømkabelen til et
uttak i kjøretøyet.
7. Koble eventuelt den eksterne antennen til
trafikkmottakeren, og fest den til frontruten ved
hjelp av sugekoppene.
➊
➋
2. Koble USB-kabelen til USB-porten på
datamaskinen.
3. Gå til www.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
2
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Registrere enheten
1. Åpne mitt Dashboard (side 2).
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Oppdatere programvaren
1. Åpne mitt Dashboard (side 2).
2. Under Programvareoppdateringer klikker du på
Oppdater nå.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
nüMaps Guarantee™
Hvis du registrerer deg gjennom mitt Dashboard,
kan du laste ned én gratis kartoppdatering til
enheten innen 90 dager etter at du har innhentet
satellitter under kjøring for første gang. Du finner mer
informasjon og vilkår og betingelser på
www.garmin.com/numaps.
Oppdatere kart
1. Åpne mitt Dashboard (side 2).
2. Registrer enheten (side 3).
3. Under Kartoppdateringer klikker du på Oppdater
nå.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Slå av enheten
Du kan slå enheten helt av.
1. Hold av/på-tasten ➊ nede i tre sekunder.
➊
MERK: Hvis du holder av/på-tasten nede i mindre
enn tre sekunder, settes enheten i dvalemodus
(side 4).
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
3
2. Velg Av.
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i ti sekunder.
Om dvalemodus
Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når
enheten ikke er i bruk. Dvalemodus krever svært lite
strøm, og et ladet batteri varer flere uker hvis enheten
er i dvalemodus.
Gå inn i dvalemodus
Trykk på av/på-knappen.
Justere lysstyrken på skjermen
1. Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
2. Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
Justere volumet
1. Velg Volum.
2. Velg et alternativ:
•
•
•
Bruk glidebryteren til å justere volumet.
Velg for å dempe enheten.
Velg > Lydmikser, og bruk glidebryterne
til å justere volum for navigasjonsmeldinger,
telefon og medier.
Gå ut av dvalemodus
Mens enheten er i dvalemodus, trykker du på
av/på-tasten og dobbelttrykker på .
4
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Om automatisk volum
MERK: Automatisk volum er ikke tilgjengelig på alle
modeller.
Enheten kan øke eller dempe volumet automatisk etter
støynivået i bakgrunnen.
Aktivere automatisk volum
1. Velg Volum > > Automatisk volum.
2. Velg Aktivert.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen.
Ikonene på statuslinjen viser informasjon om
funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for
å endre innstillinger eller vise mer informasjon.
Status for GPS-signal
Status for Bluetooth®-teknologi (vises når
Bluetooth er aktivert) (se side 30)
Indikator for transportmodus
Gjeldende klokkeslett
Batteristatus
Status for Smartphone Link (vises når du er
koblet til Smartphone Link). Se side 35.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
5
Satellittsignaler
Enheten begynner å innhente satellittsignaler etter at
den er slått på. Det kan hende enheten må ha klar sikt
til himmelen for å kunne innhente satellittsignaler. Når
er grønn, har enheten hentet
minst én av linjene
inn satellittsignaler.
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
Vise status for GPS-signal
Hold
nede i tre sekunder.
Transportmodi
Bilmodus
Fotgjengermodus
Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på
transportmodusen.
I bilmodus beregnes for eksempel ankomsttiden
ved hjelp av fartsgrensen på veiene på ruten.
Fotgjengermodus beregner ankomsttiden ved hjelp av
gangfarten.
MERK: Fotgjengerruter omfatter ikke motorveier. Hvis
du har lastet inn cityXplorer™-kart på enheten, kan
fotgjengerrutene omfatte kollektivtransport (side 25).
Velge en transportmodus
Velg
eller .
6
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Batteriinformasjon
Enheten begynner å lade når den kobles til strøm.
på statuslinjen viser statusen til det interne
batteriet. Hvis du vil forbedre batterimålerens
nøyaktighet, bør du lade batteriet helt ut og deretter
helt opp igjen. Du bør ikke koble fra enheten før den
er helt oppladet.
Bruke knappene på skjermen
•
•
•
•
•
Velg for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.
Hold nede for å gå raskt tilbake til
hovedmenyen.
Velg eller for å se flere valg.
Hold nede eller for å bla raskere.
Velg
for å vise en meny med alternativer for
det gjeldende skjermbildet.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Bruke tastaturet på skjermen
Se Innstillinger for språk og tastatur for å få
informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout
(side 67).
• Velg et tegn på tastaturet for å skrive inn en
bokstav eller et tall.
• Velg
for å legge til et mellomrom.
• Velg
for å slette en oppføring.
• Velg
for å slette et tegn.
• Hold nede
for å slette hele oppføringen.
• Velg
for å velge språkmodus for tastaturet.
• Velg
for å legge inn spesialtegn, som
skilletegn.
• Velg
for å bytte mellom små og store
bokstaver.
7
Om snarveier
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen.
En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller
et søkeverktøy.
Legge til et snarveisikon
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal
du?-menyen.
1. Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2. Velg et element.
Fjerne en snarvei
1. Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2. Velg snarveien du vil fjerne.
3. Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
8
Finne posisjoner
Enheten tilbyr flere måter å finne posisjoner på.
• Etter kategori (side 9)
• I nærheten av en annen posisjon (side 10)
• Ved å stave navnet (side 12)
• Etter adresse (side 12)
• Ved hjelp av kartet (side 13)
• Ved hjelp av posisjoner som nylig er funnet
(side 14)
• Ved hjelp av koordinater (side 13)
• Ved hjelp av bilder (side 15)
• Ved hjelp av lagrede posisjoner (side 16)
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Om posisjoner
De detaljerte kartene som er lastet inn på
enheten, inneholder posisjoner, for eksempel
restauranter, hoteller og bilverksteder. Du kan bruke
kategorifunksjonen til å søke etter forretninger og
attraksjoner i nærheten.
Finne en posisjon etter kategori
1. Velg Hvor skal du?.
2. Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Hvis du vil begrense søkeresultatet, kan du søke
innenfor noen kategorier.
1. Velg Hvor skal du?.
2. Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg søkelinjen ➊.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
➊
5. Skriv inn hele eller deler av navnet.
.
6. Velg
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved
å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et
navn på en by.
1. Velg Hvor skal du?.
2. Velg søkelinjen ➊.
3. Angi et søkeord.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen mens
du skriver.
4. Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir
du et kategorinavn, for eksempel "kino".
9
•
Hvis du vil søke etter en forretning ved navn,
angir du hele eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten,
angir du gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen
by, angir du gatenummer, gatenavn, by og
delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og
delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du
breddegrads- og lengdegradskoordinater.
5. Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått
søkeord, velger du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev
inn, velger du .
Velg
eventuelt en posisjon.
6.
10
Endre søkeområdet
Som standard finner enheten posisjoner som er
nærmest din gjeldende posisjon. Du kan finne en
posisjon i nærheten av en annen by eller et annet
sted.
1. Velg Hvor skal du? > Søker i nærheten av:.
2. Velg et alternativ.
3. Velg eventuelt en posisjon.
Rapportere en stengt eller manglende
posisjon
Hvis søkeresultatene inneholder en utdatert eller feil
posisjon, kan du rapportere feilen til Garmin og fjerne
posisjonen fra fremtidige søk.
1. Søk etter en posisjon (side 8).
2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3. Velg .
4. Velg > Rediger.
5. Velg Rapporter som stengt eller Rapporter som
manglende.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Denne informasjonen sendes til Garmin når du kobler
til Smartphone Link (se side 35), eller når du kobler
enheten til mittDashboard ved hjelp av datamaskinen
(se side 2).
Redigere posisjonsinformasjon
Du kan endre adressen eller telefonnummeret for en
posisjon som vises i søkeresultatene.
1. Finn en posisjon (side 8).
2. Velg en posisjon fra listen.
3. Velg .
4. Velg > Rediger.
5. Velg Adresse eller Telefonnummer, og angi den
nye informasjonen.
Vurdere et punkt av interesse
Du kan vurdere punkter av interesse.
1. Finn en posisjon (side 8).
2. Velg > .
3. Velg stjernene for å vurdere punktet av interesse.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Stjernevurderingen blir oppdatert på enheten.
Om søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter byer, adresser,
veikryss eller koordinater. Søkeverktøyet for adresser
vises på Hvor skal du?-menyen som standard. Hvis
du vil søke etter byer, veikryss og koordinater, må
du legge til disse søkeverktøyene på Hvor skal du?menyen (side 8).
Finne bensinstasjoner og -priser
Du må abonnere på tjenesten for drivstoffpriser før du
kan bruke denne funksjonen. Enheten må også være
koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link
(side 34). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle
områder.
Du kan finne de nærmeste bensinstasjonene og
sammenligne bensinpriser.
1. Velg Hvor skal du? > Kategorier >
Drivstoffpriser.
11
2. Velg eventuelt
> Drivstofftype, velg en
drivstofftype, og velg Lagre.
3. Velg en bensinstasjon.
3. Angi et bynavn, og velg
4. Velg en by.
Finne en adresse
Før du kan finne et veikryss, må du legge til en snarvei
for søkeverktøyet for veikryss (side 8).
1. Velg Hvor skal du? > Veikryss.
2. Velg en delstat eller provins.
MERK: Velg eventuelt Delstat eller Land for å
endre land, delstat eller provins.
3. Angi det første gatenavnet, og velg Neste.
4. Velg eventuelt gaten.
5. Angi det andre gatenavnet, og velg Neste.
6. Velg eventuelt gaten.
7. Velg eventuelt veikrysset.
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan endres, avhengig
av kartdataene som er lastet inn på enheten.
1. Velg Hvor skal du? > Adresse.
2. Angi informasjonen når instruksjonene på
skjermen ber deg om det.
3. Velg eventuelt Søker i nærheten av:, og angi en
annen by eller et annet postnummer.
4. Velg eventuelt adressen.
Finne en by
Før du kan finne en by, må du legge til søkeverktøyet
for byer på Hvor skal du?-menyen (side 8).
1. Velg Hvor skal du? > Byer.
2. Velg Angi søk.
12
.
Finne et veikryss
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater
for å finne en posisjon. Denne metoden kan være
nyttig i geocaching.
1. Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2. Velg eventuelt > Format, velg riktig
koordinatformat for karttypen du bruker, og velg
Lagre.
3. Velg breddegradskoordinat.
4. Angi den nye koordinaten, og velg Fullfør.
5. Angi lengdegradskoordinat.
6. Angi den nye koordinaten, og velg Fullfør.
7. Velg Vis på kart.
Finne en posisjon ved å se på kartet
Du må aktivere kartlaget for steder langs veien før du
kan finne steder inkludert i kartdataene, for eksempel
restauranter, sykehus og bensinstasjoner (side 26).
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
1. Velg Se på kart.
2. Velg skjermen.
3. Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
Posisjonsmarkører viser steder langs veien på
kartet.
4. Velg eventuelt og et kategoriikon for å vise
bare en bestemt kategori steder.
5. Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate,
et veikryss eller en adresseposisjon.
Velg
eventuelt posisjonsbeskrivelsen for å vise
6.
tilleggsinformasjon.
Finne en posisjon ved hjelp av hurtigsøk
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan
enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de
fire forrige bestemmelsesstedene du valgte.
13
1. Velg Hvor skal du?.
2. Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3. Velg et bestemmelsessted fra hurtigsøklisten hvis
det er aktuelt.
4. Velg eventuelt riktig bestemmelsessted.
Lagre en Hjem-posisjon
Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjemposisjon.
1. Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2. Velg Angi min adresse, Bruk min gjeldende
posisjon eller Nylige treff.
Posisjonen lagres som Hjem i lagringsmappen
(side 16).
14
Kjøre hjem
Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen
Velg Hvor skal du? > Lagret > Hjem.
Velg
> Rediger.
Angi endringene.
Velg Fullfør.
1.
2.
3.
4.
Finne steder som nylig er funnet
Enheten lagrer de siste 50 posisjonene du har funnet.
1. Velg Hvor skal du? > Nylig.
2. Velg en posisjon.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Finne parkering
Du kan finne detaljert parkeringsinformasjon og
prisinformasjon.
1. Velg Hvor skal du? > Kategorier > Parkering.
2. Velg et alternativ.
3. Velg en lagret posisjon.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler,
kan du bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.
1. Velg Innstillinger > Navigasjon.
2. Velg GPS-simulator.
3. Velg Se på kart.
4. Velg et område på kartet.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
5. Velg adressen.
6. Velg Angi posisjon.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
15
Lagre posisjoner
Du kan lagre posisjoner, slik at du raskt kan finne dem
og opprette ruter til dem.
Lagre en posisjon
1. Finn en posisjon (side 9).
2. Velg en posisjon fra listen.
3. Velg .
4. Velg > Lagre.
5. Angi eventuelt et navn, og velg Fullfør.
Lagre din gjeldende posisjon
1. Velg kjøretøyikonet på kartet.
2. Velg Lagre.
3. Angi et navn, og velg Fullfør.
4. Velg OK.
Starte en rute til en lagret posisjon
1. Velg Hvor skal du? > Lagret.
16
2. Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle
kategorier.
3. Velg en posisjon.
4. Velg Start!.
Redigere en lagret posisjon
1. Velg Hvor skal du? > Lagret.
2. Velg eventuelt en kategori.
3. Velg en posisjon.
4. Velg .
5. Velg > Rediger.
6. Velg et alternativ:
•
•
•
•
Velg Navn.
Velg Telefonnummer.
Hvis du vil tilegne kategorier til favoritten,
velger du Kategorier.
Hvis du vil lagre et bilde med favoritten, velger
du Tilordne bilde (side 45).
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
•
Hvis du vil endre symbolet som markerer
favoritten på et kart, velger du Endre
kartsymbol.
7. Rediger informasjonen.
8. Velg Fullfør.
Tildele en lagret posisjon kategorier
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å
organisere de lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede
posisjoner når du har lagret mer enn 12 posisjoner.
1. Velg Hvor skal du? > Lagret.
2. Velg en posisjon.
3. Velg .
4. Velg > Rediger > Kategorier.
5. Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med
komma.
Foreslåtte kategorier vises under tekstlinjen mens
du skriver. Du kan velge et foreslått ord hvis du vil
bruke forslaget.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
6. Velg Fullfør.
Dele en lagret posisjon
Hvis du lagrer posisjonen til en forretning som ikke er i
kartdataene, kan du dele posisjonen med Garmin slik
at den kan legges til i fremtidige kartoppdateringer og
deles med Garmin-fellesskapet.
1. Velg Hvor skal du? > Lagret.
2. Velg eventuelt en kategori.
3. Velg en posisjon.
4. Velg .
5. Velg Del sted.
6. Angi én eller flere kategorier som gjelder for
posisjonen, og velg Ferdig.
7. Velg Del.
17
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1. Velg Hvor skal du? > Lagret.
2. Velg > Slett lagrede steder.
3. Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
Talekommando
Om talekommandoer
MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig på alle
modeller eller for alle språk og områder.
Med Talekommando kan du bruke enheten ved å
si ord og kommandoer. På menyen Talekommando
finner du talemeldinger og en liste over tilgjengelige
kommandoer.
18
Angi aktiveringsfrasen
Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du
kan si for å aktivere talekommandoen. Standard
aktiveringsfrase er Voice Command.
TIPS: Du kan begrense muligheten for utilsiktede
aktiveringer av talekommandofunksjonen ved å bruke
en sterk aktiveringsfrase.
1. Velg Apps > Voice Command > Customize
Phrase.
2. Angi en ny aktiveringsfrase.
Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du
tilbakemelding på hvor sterk frasen er.
3. Velg Done.
Aktivere talekommandoer
Si aktiveringsfrasen.
Menyen for talekommando vises.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Tips for talekommandoer
•
•
•
•
•
Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer
eller radio, slik at talegjenkjenningen blir mer
nøyaktig.
Snakk inn kommandoene slik de vises på
skjermen.
Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser
du muligheten for utilsiktede aktiveringer av
talekommandofunksjonen.
Starte en rute ved bruk av talekommandoer
Du kan si navnene på populære og velkjente
posisjoner.
1. Si aktiveringsfrasen.
2. Si Find Place.
3. Lytt etter talemeldingen, og si navnet på
posisjonen.
Det vises en liste med posisjoner.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
19
4. Si linjenummeret.
Instruksjoner for demping av lyd
Du kan deaktivere talemeldingene for Talekommando
uten å dempe lyden på enheten.
1. Velg Apps > Voice Command > .
2. Velg Mute Instructions > Enabled.
Deaktivere talekommandoer
5. Si Navigate.
Finne en adresse
1. Si Voice Command.
2. Si Find Address.
3. Si hele adressen.
20
Ved å deaktivere Talekommando kan du forhindre at
du ved et uhell åpner Talekommando når du sier noe.
1. Velg Apps > Voice Command > .
2. Velg Voice Command > Disabled.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Navigasjon
Starte en rute
1.
2.
3.
4.
Søk etter en posisjon (side 8).
Velg en posisjon.
Velg Start!.
Velg eventuelt et alternativ:
• Velg Kjøre.
• Velg Gå.
• Velg Kollektivtransport hvis du vil beregne
en rute der du både bruker kollektivtransport
og går til fots.
MERK: Du må ha lastet inn cityXplorer™-kart
for å navigere ved hjelp av kollektivtransport
(side 25).
5. Velg eventuelt en rute.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Starte en rute til en lagret posisjon
1. Velg Hvor skal du? > Lagret.
2. Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle
kategorier.
3. Velg en posisjon.
4. Velg Start!.
Bruke forhåndsvisning av flere ruter
1. Søk etter en posisjon.
2. Velg en posisjon.
3. Velg Ruter, og velg eventuelt Kjøre (side 9).
Det vises et kart med uthevede ruter for raskere
tid, kortere distanse og mindre drivstoff.
4. Bruk knappene på skjermen til å velge en rute.
5. Velg Start!.
21
Følge en bilrute
Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete
flagg angir bestemmelsesstedet.
Underveis vil enheten vise veien til
bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler
på kartet og anvisninger øverst på kartet. Hvis du
avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten beregne
ruten på nytt og gi nye anvisninger.
Bruke navigasjonskartet
1. Velg Se på kart på hovedmenyen.
2. Hvis zoomkontrollene er skjult, velger du kartet for
å vise zoomkontrollene.
3. Velg kartet for å bytte til visningsmodus.
Kartknapper vises.
4. Velg et alternativ:
•
•
•
•
•
•
22
Velg
eller
for å zoome inn eller ut.
Hvis du vil rotere kartvisningen, velger du
.
Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og
3D-visning, velger du
.
Hvis du vil legge til eller fjerne kartlag, velger
du
.
Hvis du vil vise bestemte posisjonskategorier,
velger du
og deretter et kategoriikon.
Velg
for å sentrere kartet på gjeldende
posisjon.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
•
Hvis du vil vise snarveier for kart- og
navigasjonsfunksjoner, velger du .
Legge til et punkt i en rute
Du må navigere etter en rute i bilmodus før du kan
legge til et stopp i en rute.
1. Velg for å gå tilbake til hovedmenyen mens du
navigerer etter en rute.
2. Velg Hvor skal du?.
3. Søk etter posisjonen (side 9).
4. Velg Start!.
5. Velg Legg til på aktiv rute.
Foreta en omkjøring
Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer,
for eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter en
bilrute.
MERK: Hvis ruten du følger, er det eneste logiske
alternativet, kan det hende at enheten ikke beregner
en omkjøring.
Gå til kartet, og velg > Omkjøring.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Stoppe ruten
Gå til kartet, og velg
>
.
Om avkjøringer med service
Du kan finne bensin, spisesteder, overnatting og
toaletter i nærheten av kommende avkjøringer mens
du navigerer etter en rute.
Tjenester er oppført i faner etter kategori.
Navigere til en avkjøring
> Avkjøring med
1. Gå til kartet, og velg
service.
2. Bruk
3. Velg
og for å velge en avkjøring.
> Start!.
Finne avkjøringer med service
> Avkjøring med
1. Gå til kartet, og velg
service.
2. Bruk og for å velge en kommende avkjøring.
3. Velg en kategori med avkjøringstjenester.
23
•
3. Velg Lagre.
Hvis du vil vise bensinstasjoner i nærheten,
velger du .
• Hvis du vil vise restauranter i nærheten,
velger du .
• Hvis du vil vise overnatting i nærheten, velger
du .
• Hvis du vil vise toaletter i nærheten, velger
du .
Velg
et punkt av interesse.
4.
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du
bruke Utenfor vei-modus.
1. Velg Innstillinger > Navigasjon.
2. Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Unngå veielementer
Fotgjengerruter
Unngå transportmidler
I fotgjengermodus vises ruten på et todimensjonalt
kart.
Hvis du har installert cityXplorer-kart, beregner
enheten en rute som bruker en kombinasjon av
kollektivtransportalternativer, som buss eller t-bane,
og gange.
1. Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.
2. Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene,
og velg Lagre.
MERK: Transportmidler er tilgjengelig hvis cityXplorerkart er lastet inn (side 25).
1. Velg Innstillinger > Navigasjon >
Kollektivtransport.
2. Velg hvilket transportmiddel du vil unngå på
rutene.
24
Navigere utenfor vei
Følge en fotgjengerrute
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
MERK: cityXplorer-kart følger ikke med enheten. Se
http://my.garmin.com hvis du vil kjøpe cityXplorer-kart.
MERK: Du kan endre typer kollektivtransport og
begrense avstanden du må gå til fots langs en
fotgjengerrute (side 53).
Bruke navigasjonskart for fotgjenger
Du finner flere kartfunksjoner på side 22.
Om kartikoner
•
•
•
➊
➋
•
Når du navigerer i fotgjengermodus, viser din
omtrentlige posisjon og reiseretning på kartet.
Sirkelen rundt viser posisjonens nøyaktighet på
kartet. Hvis sirkelen er liten, er posisjonen mer
nøyaktig.
De gule ikonene viser transportmetoden som
brukes for hver del av ruten. Når du for eksempel
ser , tar du en buss på det punktet på ruten.
De svarte punktene på kartet viser stoppesteder
for kollektivtransport langs ruten.
Aktivere transittyper
•
•
Velg ➊ for å veksle mellom deler av ruten.
Velg ➋ for å vise ruten.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
MERK: Transportmidler er tilgjengelig hvis cityXplorerkart er lastet inn (side 25).
1. Velg Innstillinger > Navigasjon >
Kollektivtransport.
25
2. Velg transportmidlene du vil ha med på ruten, og
velg Lagre.
Kartsider
Tilpasse kartet
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for
eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1. Velg på kartet.
2. Velg Kartlag.
3. Velg hvilke lag du vil skal vises på kartet, og velg
Lagre.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt
over tilbakelagt strekning.
26
1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartlag.
2. Merk av for Triplogg.
Endre kartdatafeltet
1. Gå til kartet, og trykk på datafeltet nede i det
venstre hjørnet.
2. Velg hvilken type data som skal vises.
3. Velg Lagre.
Endre perspektiv på kartet
1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kjøre –
kartvisning.
2. Velg et alternativ:
•
•
Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt
(2D) med reiseretningen øverst.
Velg Nord opp for å vise kartet i 2D med nord
øverst.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
•
Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
Endre verktøyene på kartet
Kartverktøy vises som knapper på kartet som gir rask
tilgang til enhetsfunksjoner. Du kan for eksempel legge
til en knapp for å ta en omkjøring, justere lysstyrken
eller vise avkjøringstjenester. Du kan velge å vise
opptil tre verktøy på kartet.
1. Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Kart
og kjøretøy > Kartknapper.
2. Velg et alternativ:
•
•
•
Hvis du vil legge til et verktøy, velger du
og velger deretter et verktøy.
Hvis du vil fjerne et verktøy, velger du
verktøyet og deretter Fjern.
Hvis du vil nullstille til standardverktøyene,
velger du Nullstill til fabrikkinnstillinger.
Endre kartdashbord
1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy >
Dashbord.
2. Bruk pilene til å velge et dashbord.
3. Velg Lagre.
Vise svinger
Vise en liste med svinger
Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle
svingene og manøvrene i hele ruten og avstanden
mellom hver sving.
1. Velg tekstlinjen øverst på kartet.
2. Velg en sving.
3. Velg Lagre.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
27
Det vises informasjon om svingen. For hovedveier
vises det et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1. Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du
navigerer etter en bilrute.
2. Velg > Kart.
Vise siden for neste sving
Mens du navigerer etter en bilrute, vises det en
forhåndsvisning av neste sving, kjørefeltendring
eller andre manøvrer øverst til venstre på kartet.
Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen
eller manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i, hvis
tilgjengelig.
for å vise neste sving på
På kartet velger du
kartet.
28
Vise veikryss
Når du navigerer etter en bilrute, kan du vise veikryss
på hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på
en rute, vises bildet av veikrysset en kort stund (hvis
tilgjengelig).
på kartet for å vise veikrysset (hvis
Velg
tilgjengelig).
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Vise trafikkvarsler
Når du navigerer etter en bilrute, kan det hende at det
vises et trafikkvarsel på navigasjonslinjen.
Velg varselet for å se mer informasjon.
Vise tripinformasjon
Tripinformasjonsiden viser gjeldende fart og statistikk
for turen.
TIPS: Hvis du stopper ofte, bør du la enheten være
slått på slik at den kan måle nøyaktig medgått tid
under turen.
Gå til kartet, og velg
> Tripcomputer.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Nullstille tripinformasjon
1. Gå til kartet, og velg Fart > .
2. Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du
velge Nullstill alle for å nullstille alle datafelter
på siden, bortsett fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille
informasjonen på tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimal hastighet hvis du vil
nullstille den maksimale hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille
kilometertelleren.
29
Vise informasjon om den gjeldende
posisjonen
Bruk Hvor er jeg?-siden for å vise informasjon om din
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du
trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner
deg.
> Hvor er jeg?.
Gå til kartet, og velg
Finne tjenester i nærheten
1. Gå til kartet, og velg > Hvor er jeg?.
2. Trykk på Sykehus, Politistasjoner eller Drivstoff
for å vise de nærmeste posisjonene i den valgte
kategorien.
30
Håndfrie telefonsamtaler
Om håndfri telefonering
Ved hjelp av trådløs Bluetooth®-teknologi kan enheten
kobles til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri
enhet. Hvis du vil kontrollere om mobiltelefonen med
Bluetooth-teknologi er kompatibel med enheten din,
kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.
Det er ikke sikkert telefonen støtter alle de håndfrie
telefonfunksjonene på enheten.
Aktivere trådløs Bluetooth-teknologi
1. Velg Innstillinger > Bluetooth.
2. Velg Bluetooth.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Pare telefonen
Før du kan bruke håndfri telefonering, må du pare
enheten med en kompatibel mobiltelefon. Når du parer
telefonen med enheten, gjenkjenner de hverandre og
kan raskt kobles sammen.
1. Plasser telefonen og enheten mindre enn
10 m (33 fot) fra hverandre.
2. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på enheten
(side 30).
3. Velg et alternativ:
• Velg Legg til telefon.
• Hvis du allerede har paret en annen telefon,
velger du Telefon > .
4. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på telefonen.
5. Velg OK på enheten.
Det vises en liste over Bluetooth-enheter som er
i nærheten.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
6. Velg telefonen fra listen, og velg OK.
7. Kontroller eventuelt at enheten lar seg koble til
telefonen din.
8. Angi eventuelt Bluetooth-PIN-koden for enheten
(1234) på telefonen.
Koble fra telefonen
1. Velg Innstillinger > Bluetooth.
2. Velg Telefon > Ingen > Lagre.
Telefonen kobles fra enheten, men er fremdeles paret
med enheten.
Tips når du har paret enhetene
•
•
Når du først har paret dem, kobles de to enhetene
automatisk sammen hver gang du slår dem på.
Du kan begynne å ringe når telefonen er koblet til
enheten.
31
•
•
Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg
til telefonen den sist var tilkoblet.
Du må kanskje stille inn mobiltelefonen slik at den
kobles automatisk til enheten når den slås på.
Motta et anrop
Velg et alternativ når du mottar et anrop:
• Velg Svar.
• Velg Ignorer for å ignorere anropet.
Foreta et anrop
Ringe et nummer
1. Velg Telefon > Slå nummer.
2. Angi nummeret.
3. Velg Slå nummer.
32
Ringe en kontakt i telefonboken
Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver
gang de kobles sammen. Det kan ta et par minutter før
telefonboken blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner
som støtter denne funksjonen.
1. Velg Telefon > Telefonbok.
2. Velg en kontakt.
3. Velg Ring.
Ringe til et punkt av interesse
1. Velg Telefon > Bla i kategorier.
2. Velg et punkt av interesse (side 9).
3. Velg Ring.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Bruke anropsloggen
Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver
gang telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta
et par minutter før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er
ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.
1. Velg Telefon > Anropslogg.
2. Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene
vises øverst.
3. Velg et anrop.
Bruke samtalealternativer
1. Velg under en samtale.
2. Velg et alternativ:
•
•
•
•
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du
Telefon.
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du
vil slå av enheten og fortsette samtalen, eller
hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.
Hvis du vil vise et tastatur, velger du Tastatur.
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å
bruke automatiske systemer, for eksempel
telefonsvarer.
Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du
Dempet.
Hvis du vil legge på, velger du Avslutt anrop.
33
Lagre et telefonnummer hjem
TIPS: Når du har lagret et hjemmetelefonnummer, kan
du redigere det ved å redigere Hjem i Lagret (side 16).
Velg Telefon >
> Angi telefonnummer hjem,
angi telefonnummeret, og velg Fullfør.
Ringe hjem
Du må angi et telefonnummer til hjemmet ditt før du
kan ringe hjem ved hjelp av Ring hjem-knappen.
Velg Telefon > Ring hjem.
Bruke programmene
Bruke Hjelp
Velg Programmer > Hjelp for å vise informasjon
om hvordan du bruker enheten.
Søke i hjelpeemner
Velg Programmer > Hjelp >
.
Om Smartphone Link
Smartphone Link er et telefonprogram som gjør det
mulig for enheten å laste ned oppdaterte data ved
hjelp av telefonens datatilkobling. Enheten overfører
data fra Smartphone Link ved hjelp av trådløs
Bluetooth-teknologi.
Når du kobler til Smartphone Link får du tilgang til
Garmin Live-tjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr
gratis og betalingsbaserte abonnementer for å
kunne vise oppdatert data på enheten, for eksempel
trafikkdata, vær og drivstoffpriser.
34
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Lagrede posisjoner og posisjoner som nylig er funnet,
synkroniseres med telefonen hver gang enheten
kobles til Smartphone Link.
Laste ned Smartphone Link
Smartphone Link støtter telefoner med Android™operativsystem, versjon 2.1 eller nyere.
Last ned Smartphone Link fra applikasjonsmarkedet
for en støttet telefon. Se telefonens brukerveiledning
for å få informasjon om hvordan du laster ned og
installerer applikasjoner.
Koble til Smartphone Link
3. Velg Bluetooth-innstillinger på telefonen.
4. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på telefonen,
og søk etter Bluetooth-enheter i nærheten.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen til telefonen.
5. Velg enheten på listen over enheter i nærheten på
telefonen.
6. Følg instruksjonene på skjermen på telefonen og
på enheten for å bekrefte pareforespørselen.
vises på statuslinjen på enheten når
Smartphone Link er koblet til.
Før du kan koble til Smartphone Link, må du laste
ned og installere programmet Smartphone Link på
telefonen.
1. Start Smartphone Link på telefonen.
2. Velg Innstillinger > Bluetooth, og merk av for
Bluetooth.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
35
Sende en posisjon fra telefonen til enheten
Smartphone Link er registrert som en
navigasjonsapplikasjon på telefonen.
1. Fra telefonen velger du knappen for å starte
navigeringen til en posisjon (se telefonens
brukerveiledning).
2. Velg Smartphone Link på programmenyen.
Neste gang du kobler enheten til telefonen, overføres
posisjonen til nylige treff på enheten.
Deaktivere anrop mens du er koblet til
Smartphone Link
Du kan deaktivere håndfri telefonering når enheten er
koblet til telefonen og mottar Garmin Live-tjenester.
1. Velg Programmer > Smartphone Link.
2. Velg telefonen.
36
3. Fjern merket for Håndfri telefonering.
Om Garmin Live-tjenester
MERK: Smartphone Link støtter telefoner med
Android-operativsystem, versjon 2.1 eller nyere.
Enheten må være koblet til en støttet telefon som
kjører Smartphone Link, før du kan bruke Garmin Livetjenester (side 35).
Når du kobler til Smartphone Link, får du tilgang til
Garmin Live-tjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr
gratis og betalingsbaserte abonnementer for å kunne
vise oppdaterte data på enheten, for eksempel
trafikkdata, vær og drivstoffpriser.
Enkelte Garmin Live-tjenester, som vær, er
tilgjengelige som egne programmer på enheten. Andre
Garmin Live-tjenester, som oppdatert trafikk, forbedrer
de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten.
Funksjoner som krever tilgang til Garmin Liveog vises
tjenester, viser Smartphone Link-symbolet
bare når enheten er koblet til Smartphone Link.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Abonnere på Garmin Live-tjenester
Du må abonnere på Garmin Live-tjenester ved hjelp
av applikasjonen Smartphone Link på telefonen.
1. Start programmet Smartphone Link på telefonen
(side 35).
2. Velg Garmin Live-tjenester.
Det vises en liste over tjenester og priser på
abonnementer.
3. Velg en tjeneste.
4. Velg prisen.
5. Velg Abonner.
6. Følg instruksjonene på skjermen.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Om ecoRoute
ecoRoute™-funksjonen beregner drivstoffsparing
og drivstoffkostnader ved navigering til et
bestemmelsessted, og den tilbyr verktøy for
effektivisering av drivstofforbruket.
Dataene du får fra ecoRoute-funksjonen, er bare
beregninger. Dataene er ikke lest av på kjøretøyet,
med mindre du bruker ecoRoute HD-tilbehøret.
Hvis du vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter
for kjøretøyet samt kjørevaner, må du kalibrere
drivstoffsparingen (side 38).
ecoRoute HD-tilbehør
Når du er koblet til ecoRoute HD-tilbehøret, kan
enheten motta informasjon om kjøretøyet i sanntid,
for eksempel feilmeldinger, turtall og batterispenning.
Når det beregnes ecoRoute-data, inkluderer enheten
dataavlesning fra kjøretøyet som kommer fra
ecoRoute HD-tilbehøret.
Gå til www.garmin.com/ecoroute for å få mer
informasjon om kompatibilitet og kjøp.
37
Konfigurere kjøretøyprofilen
Den første gangen du bruker ecoRoute-funksjonene,
må du angi informasjon om kjøretøyet.
1. Velg Programmer > ecoRoute™.
2. Angi drivstoff- og kilometerinformasjon.
Endre drivstoffprisen
1. Velg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2. Angi gjeldende drivstoffpris, og velg Neste.
3. Velg Ja.
Kalibrere drivstoffsparingen
Du kan kalibrere drivstoffsparingen slik at du får
mer nøyaktige drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og
dine kjørevaner. Du bør kalibrere når du fyller opp
drivstofftanken.
1. Velg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2. Angi riktig drivstoffpris.
38
3. Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har brukt siden
forrige gang tanken ble fylt.
4. Angi strekningen du har tilbakelagt siden forrige
gang tanken ble fylt.
5. Velg Neste.
Enheten beregner gjennomsnittlig drivstoffsparing.
6. Velg Lagre.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjelper deg med å få best mulig
drivstoffsparing ved å gi deg poeng for kjørevanene
dine. Høyere ecoChallenge-poengsum indikerer at
du sparer mye drivstoff. ecoChallenge samler data og
beregner en poengsum når enheten beveger seg og
er i bilmodus.
Vise ecoChallenge-poengsummer
ecoChallenge-ikonet
• Vis gjeldende poengsum i
på kartet.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
•
Velg
for å vise detaljert informasjon om
poengsummer.
Om poengsummen i ecoChallenge
• Gjeldende – viser poengsummen for gjeldende
kjøring.
• Totalt – viser en gjennomsnittspoengsum for fart,
akselerasjon og bremsing.
• Fart – viser poengsummen din for å kjøre med
optimal hastighet for å spare drivstoff (70–
100 km/t (45–60 mph) for de fleste kjøretøy).
• Fartsøkning – viser poengsummen din for jevn
og rolig fartsøkning. Du mister poeng for rask
fartsøkning.
• Bremsing – viser poengsummen din for jevn
og rolig bremsing. Du mister poeng for hard
bremsing.
Fjerne ecoChallenge-poengsummen fra kartet
Velg
>
> Innstillinger > Skjul > Lagre.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Nullstille ecoChallenge-poengsummer
1. Velg Programmer > ecoRoute > Kjøretøyprofil.
2. Velg Nullstill.
Vise informasjon om drivstoffsparingen
Du kan vise drivstofforbruket, totale drivstoffkostnader
og gjennomsnittlig drivstoffsparing.
1. Velg Programmer > ecoRoute >
Drivstoffsparing.
2. Velg en del av grafen for å zoome inn.
Kilometerrapporter
Kilometerrapporter viser avstanden, tiden,
den gjennomsnittlige drivstoffsparingen og
drivstoffkostnadene ved navigering til et
bestemmelsessted.
Det opprettes en kilometerrapport for hver rute du
kjører. Hvis du stopper en rute på enheten, opprettes
det en kilometerrapport for avstanden du har
tilbakelagt.
39
Vise en kilometerrapport
Du kan vise kilometerrapporter som er lagret på
enheten.
TIPS: Du kan få tilgang til kilometerrapporter i mappen
Reports på stasjonen eller volumet for enheten
(side 61).
1. Velg Programmer > ecoRoute™ >
Kilometerrapport.
2. Velg en rapport.
Nullstille ecoRoute-informasjon
1. Velg Programmer > ecoRoute™ > Kjøretøyprofil.
2. Velg > Nullstill.
Vise myGarmin-meldinger
Enheten må være koblet til en støttet telefon som
kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne
funksjonen (side 35). Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig i alle områder.
40
Du kan vise meldinger fra myGarmin, for eksempel
varsler om programvare- og kartoppdateringer.
1. Velg Programmer > myGarmin.
Hvis du har uleste meldinger, vises antallet uleste
meldinger på myGarmin-ikonet.
2. Velg et meldingsemne.
Hele meldingen vises.
Vise værmeldingen
Enheten må være koblet til en støttet telefon som
kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne
funksjonen (side 35). Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig i alle områder.
1. Velg Programmer > Vær.
Værmeldingen for posisjonen vises.
2. Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Vise været nærme en annen by
1. Velg Programmer > Vær > Gjeldende posisjon.
2. Velg et alternativ:
•
•
Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby,
velger du en by fra listen.
Hvis du vil legge til en favorittby, velger du
Legg til by og angir et navn.
Vise værradaren
Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over
gjeldende værforhold, samt et værikon på kartet.
Værikonet endrer seg for å vise været i området, for
eksempel regn, snø og tordenbyger.
1. Velg Programmer > Vær.
2. Velg eventuelt en by.
3. Velg > Værradar.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Vise værvarsler
Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler
på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler
for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i
nærheten av en valgt by.
1. Velg Programmer > Vær.
2. Velg eventuelt en by.
3. Velg > Værvarsler.
Sjekke veiforholdene
1. Velg Programmer > Vær.
2. Velg eventuelt en by.
3. Velg > Veiforhold
41
Om lydbøker
Denne enheten kan spille av lydbøker fra Audible.com.
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du abonnere
på Audible.com. Gå til www.audible.com/garmin for å
aktivere et 30-dagers gratis prøveabonnement.
Laste inn lydbøker på enheten
Du må du abonnere på Audible.com før du
kan laste inn lydbøker på enheten. Gå til
www.audible.com/garmin hvis du vil ha mer
informasjon.
1. Koble enheten til datamaskinen (side 2).
2. Logg på Audible.com-kontoen din fra
datamaskinen.
3. Følg instruksjonene fra Audible.com.
Spille av en lydbok
1. Velg Programmer > Audible.
2. Velg Bla gjennom.
3. Velg et alternativ:
•
42
•
•
Velg Forfattere.
Velg Opplesere.
4. Velg en bok.
5. Velg et alternativ for å styre avspillingen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvis du vil legge til et bokmerke, velger du .
Hvis du vil sette avspillingen på pause, velger
du .
Hvis du vil fortsette avspillingen, velger du .
Bruk glidebryteren øverst på siden for å gå
raskt fremover eller bakover i boken.
Hvis du vil gå til neste kapittel, velger du
.
Hvis du vil gå til forrige kapittel, velger du
.
Hvis du vil spole frem, holder du inne
.
Hvis du vil spole tilbake, holder du inne
.
Velg Titler.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Legge til et bokmerke
Gi nytt navn til et bokmerke
Fortsette avspilling fra et bokmerke
1. Velg mens du spiller av en lydbok.
2. Velg et bokmerke.
Slette et bokmerke
1. Velg > > Slett bokmerker mens du spiller
Når du spiller av en lydbok, fortsetter avspilleren
automatisk lydboken fra der du stoppet forrige gang.
Du kan legge til et bokmerke for å merke et bestemt
punkt i lydboken.
Når du spiller av en lydbok, velger du > Legg
til bokmerke.
Standarden er at enheten gir navn til bokmerker ved
å bruke bokmerkets tidsstempel. Du kan gi nytt navn
til bokmerker.
1. Velg > > Gi bokmerker nytt navn mens du
spiller av en lydbok.
2. Velg et bokmerke.
3. Angi et navn, og velg Fullfør.
av en lydbok.
2. Velg et bokmerke.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
43
Planlegge en tur
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en
tur med flere bestemmelsessteder.
1. Velg Programmer > Turplanlegger.
2. Velg .
3. Velg Velg startposisjon.
4. Søk etter en posisjon (side 9).
5. Velg Velg.
6. Hvis du vil legge til flere posisjoner, velger du .
7. Velg Neste.
8. Angi et navn, og velg Fullfør.
Redigere en reiseplan
1. Velg Programmer > Turplanlegger.
2. Velg en lagret tur.
44
➋
➊
3. Velg et alternativ:
• Velg ➊ for å endre tidspunkt for ankomst eller
•
•
•
avgang.
Velg ➊ > Varighet for å registrere hvor lenge
du skal oppholde deg ved posisjonen.
Velg ➋ for å endre transportmodus eller
rutepreferanse for den delen av turen.
Velg Kart for å vise turen på kartet.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Navigere til en lagret tur
1. Velg Programmer > Turplanlegger.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg Start!.
4. Velg eventuelt en rute (side 21).
Redigere en lagret tur
1. Velg Programmer > Turplanlegger.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg .
4. Velg et alternativ:
•
•
•
•
Velg Gi nytt navn til tur.
Velg Rediger bestemmelsessteder for å
legge til og slette posisjoner samt endre
rekkefølgen på posisjoner.
Velg Slett tur.
Velg Optimaliser rekkefølge for å ordne
stoppestedene på turen i den mest effektive
rekkefølgen.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Vise bilder
Vis bilder som du har lagret på enheten eller på et
minnekort. Se side 60 hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du laster inn bilder på enheten.
1. Velg Programmer > Bildeviser.
2. Bruk pilene for å bla gjennom bildene.
3. Velg et bilde.
Vise en bildefremvisning
1. Velg Programmer > Bildeviser.
2. Velg .
Når bildefremvisningen pågår, kan du trykke på
skjermen for å stoppe fremvisningen.
Angi et bakgrunnsbilde
1. Velg Programmer > Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Velg > Angi som bakgrunnsbilde.
45
4. Bruk knappene på skjermen til å justere
bakgrunnsbildet.
5. Velg Lagre.
Slette bilder
1. Velg Programmer > Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Velg > Slett > Ja.
Vise tidligere ruter og
bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan
bruke denne funksjonen (side 68).
Du kan vise tidligere ruter og steder du har stoppet,
på kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
46
Bruke verdensuret
1. Velg Programmer > Verdensur.
2. Velg eventuelt en by, angi et bynavn, og velg
Fullfør.
Vise verdenskartet
Velg Programmer > Verdensur > .
Nattetid vises i det skyggelagte området på kartet.
Stille inn en alarm
1. Velg Programmer > Alarmklokke.
2. Angi et klokkeslett.
3. Merk av for Alarm på.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Finne parkering
Du må abonnere på tjenesten for dynamisk parkering
før du kan bruke denne funksjonen. Enheten må
også være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link (side 36). Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig i alle områder.
Du kan finne detaljert parkeringsinformasjon,
inkludert tilgjengelighet i parkeringshus i nærheten og
prisinformasjon.
1. Velg Programmer > Parkering.
2. Velg en parkeringsplass.
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du fjerner enheten fra bilbraketten mens
enheten er på, lagres gjeldende posisjon som en
parkeringsplass.
Velg Programmer > Siste plass.
2. Velg > Lagre.
3. Skriv eventuelt inn et navn.
Bruke kalkulatoren
Velg Programmer > Kalkulator.
Konvertere enheter
1. Velg Programmer > Enhetskalkulator.
2. Velg eventuelt knappen ved siden av Konverter,
velg en målekategori, og velg Lagre.
3. Velg eventuelt en enhetsknapp, velg en
måleenhet, og velg Lagre.
4. Velg feltet under enheten som skal konverteres.
5. Angi nummeret, og velg Fullfør.
Lagre en parkeringsplass
1. Velg Programmer > Siste plass.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
47
Angi vekslingskurser manuelt
Med enheten kan du oppdatere alle
valutavekslingskursene manuelt, slik at du alltid bruker
de nyeste kursene.
1. Velg Programmer > Enhetskalkulator.
2. Velg knappen ved siden av Konverter.
3. Velg Valuta, og velg deretter Lagre.
4. Velg eventuelt en valutaknapp, velg en annen
valuta, og velg Lagre.
5. Velg knappen nederst på skjermen som viser
vekslingskursen.
6. Velg boksen ved siden av en valuta.
7. Angi en verdi, og velg Fullfør.
8. Velg OK.
Om tilbud
Hvis enhetspakken inneholder en trafikkmottaker,
vil du motta stedsrelevante tilbud og kuponger.
Reklamebasert trafikkinformasjon er bare tilgjengelig i
Nord-Amerika.
MERK: Trafikkmottakeren må være koblet
til en ekstern strømkilde, og du må være i et
dekningsområde for å kunne motta reklamebasert
trafikkinformasjon.
Du finner vår personvernerklæring på
www.garmin.com/privacy/.
Vise tilbud
 FORSIKTIG
Ikke prøv å skrive ned kupongkoder mens du kjører.
1. Velg et av tilbudene på skjermen hvis du vil søke
etter den nærmeste posisjonen som er tilknyttet
tilbudet.
for å vise en kupongkode.
2. Velg eventuelt
48
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
3. Skriv ned denne koden, og vis den frem når du
1. Velg Programmer > Språkguide > Ord og
Vise en tilbudsliste
2. Velg > Språk.
3. Velg Fra, velg språket det skal oversettes fra, og
ankommer posisjonen.
Velg Programmer > Tilbud for å vise en liste over
tilbud du har mottatt.
Deaktivere trafikk og tilbud
Du må deaktivere trafikk for å kunne deaktivere
tilbudene.
1. Velg Innstillinger > Trafikk.
2. Merk av for Oppdatert trafikk.
Bruke språkguiden
Bruk språkguiden til å slå opp og oversette ord eller
uttrykk.
Velg Programmer > Språkguide.
uttrykk.
velg Lagre.
4. Velg Til, velg språket det skal oversettes til, og
velg Lagre.
Oversette ord og uttrykk
1. Velg Programmer > Språkguide > Ord og
2.
3.
4.
5.
uttrykk.
Velg en kategori og underkategorier.
Velg eventuelt , angi et nøkkelord, og velg
Fullfør.
Velg et ord eller et uttrykk.
Velg
for å høre på oversettelsen.
Velge språk i språkguiden
Du kan velge hvilke språk du vil oversette når du
oversetter ord og uttrykk.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
49
Bruke ordboken
1. Velg Programmer > Språkguide > Ordbøker.
2. Velg en ordbok.
3. Velg eventuelt , angi et ord, og velg Fullfør.
4. Velg et ord.
5. Velg for å høre på oversettelsen.
Om Tracker
merknader
Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din
med andre.
Enheten må være koblet til en støttet smarttelefon
som kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne
funksjonen (side 35). Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig i alle områder.
50
Med Tracker kan du rapportere posisjonen din, følge
andre og la andre følge posisjonen din. Tracker er
tilgjengelig på utvalgte Garmin GPS-enheter og som
en applikasjon for utvalgte mobiltelefoner.
Konfigurere Tracker
1. Velg Programmer > Tracker > Kom i gang.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Endre kallenavnet ditt
Første gang du slår på enheten blir du bedt om å
angi kallenavnet som identifiserer deg når du bruker
Tracker. Du kan endre kallenavnet.
1. Velg Programmer > Tracker > > Profil.
2. Velg Rediger ved siden av Kallenavn.
3. Angi et kallenavn, og velg Ferdig.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Vise Tracker-IDen din
Tracker-IDen er unik for enheten din og identifiserer
den for andre Tracker-brukere. Andre brukere kan
bruke Tracker-IDen din til å invitere deg som en følger.
Velg Programmer > Tracker >
> Profil.
Om følgere
Du kan invitere en annen person til å følge posisjonen
din i en bestemt tidsperiode. Når den tidsperioden
utløper, kan følgeren ikke lenger se posisjonen din.
Du kan invitere en følger ved hjelp av en
e-postadresse eller en Tracker-ID. Hvis du inviterer
en følger ved hjelp av en e-postadressen, må
vedkommende følge deg ved hjelp av Garmins
webområde. Hvis du inviterte en følger ved hjelp av
en Tracker-ID, kan vedkommende følge den ved hjelp
av Tracker.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Følge andre
Før du kan følge noen ved hjelp av enheten, må den
personen invitere deg til å følge seg ved hjelp av
Tracker-IDen din.
1. Velg Programmer > Tracker > Vis.
2. Velg en person.
Posisjonen til den valgte personen vises på kartet.
Vise følgere
Du kan vise en liste over brukere som følger deg for
øyeblikket.
Velg Programmer > Tracker >
Vis.
Invitere en følger
Du kan invitere en annen person til å følge posisjonen
din i en bestemt tidsperiode.
1. Velg Programmer > Tracker > Følg meg.
2. Velg et alternativ:
51
•
3.
4.
5.
6.
Velg avmerkingsboksen ved siden av hver
mottaker.
• Velg Angi e-postadresse eller Tracker-ID,
og angi mottakerens e-postadresse eller
Tracker-ID. Se side 51.
MERK: Tracker-IDen skiller mellom små og
store bokstaver.
Velg Neste.
Velg et alternativ:
• Velg en melding.
• Velg Skriv melding, og skriv inn en
egendefinert melding.
Dra Timer og Minutter for å velge en varighet, og
velg Neste.
Velg Send.
Avbryte en følger
Når du avbryter en følger, kan vedkommende ikke
lenger se posisjonen din.
1. Velg Programmer > Tracker > Vis.
52
2. Velg .
3. Velg én eller flere følgere.
4. Velg Avbryt sporing.
Skjule posisjonen din
Du kan skjule posisjonen din fra personer som følger
deg.
Velg Programmer > Tracker > Skjul meg.
Sende en posisjonsmelding
Du kan sende en egendefinert posisjonsmelding til en
annen bruker.
1. Velg Programmer > Tracker > Her er jeg.
2. Velg et alternativ:
• Velg avmerkingsboksen ved siden av hver
mottaker.
• Velg Angi e-postadresse eller Tracker-ID,
og angi mottakerens e-postadresse eller
Tracker-ID.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Tracker-IDen skiller mellom små og store
bokstaver.
3. Velg Neste.
4. Velg et alternativ:
• Velg en melding.
• Velg Skriv melding, og skriv inn en
egendefinert melding.
5. Velg Send.
Aktivere kontoer på sosiale nettverk
for Tracker
Før du kan publisere posisjonen din på sosiale
nettverk ved hjelp av Tracker, må du aktivere kontoene
for sosiale nettverk i Smartphone Link.
1. Start Smartphone Link på telefonen.
2. Velg menyknappen på telefonen.
3. Velg Innstillinger.
4. Merk av for Sosiale nettverk.
5. Velg Kontoer på sosiale nettverk.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
6. Merk av for de sosiale nettverkene som skal
aktiveres for Tracker.
7. Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å
godkjenne kontoene som er valgt.
Publisere posisjonen din på sosiale nettverk
Du kan publisere posisjonen din på sosiale nettverk
i en bestemt tidsperiode. I løpet av denne tiden kan
alle som ser innleggene dine på det sosiale nettverket,
se posisjonen din.
1. Velg Programmer > Tracker > Følg meg.
2. Velg ett eller flere sosiale nettverk.
3. Velg Neste.
4. Velg et alternativ:
• Velg en melding.
• Velg Skriv melding, og skriv inn en
egendefinert melding.
5. Dra Timer og Minutter for å velge en varighet, og
velg Neste.
53
6. Velg Send.
•
Trafikk
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen
er korrekt.
Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle
områder eller land.
Enheten kan motta trafikkinformasjon ved hjelp av
en kompatibel trafikkmottaker fra Garmin eller et
trafikkabonnement fra Garmin Live-tjenester (side 35).
Det følger med en trafikkmottaker i enkelte pakker,
og den er et valgfritt tilbehør for alle modeller. Den er
innebygd i strømkabelen for bil eller i enheten.
• Strømkabelen for bil må være koblet til både
strømuttaket i bilen og til enheten for at
trafikkmottakeren skal fungere.
54
•
•
Trafikkmottakeren og enheten må være innenfor
rekkevidde av en stasjon som sender trafikkdata,
for å kunne motta trafikkinformasjon.
Du trenger ikke å aktivere abonnementet som
følger med trafikkmottakeren.
Hvis du vil ha informasjon om trafikkmottakere og
dekningsområder, kan du gå til www.garmin.com
/traffic.
Deaktivere oppdatert trafikk
1. Velg Innstillinger.
2. Fjern merket for Oppdatert trafikk.
Enheten mottar ikke oppdaterte trafikkdata lenger,
men bilrutene unngår likevel områder som kan ha kø,
ved hjelp av trafficTrends hvis dette er aktivert
(side 66).
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Motta trafikkdata ved hjelp av en
trafikkmottaker
Når mottakeren er innenfor et dekningsområde,
begynner enheten å vise trafikkinformasjon.
Trafikkmottakeren og enheten må være innenfor
rekkevidde av en FM-stasjon som sender
trafikkinformasjon.
1. Koble trafikkmottakeren til en ekstern strømkilde.
2. Koble trafikkmottakeren til enheten.
MERK: Oppvarmede frontruter (med metall) kan
redusere ytelsen til trafikkmottakeren.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Trafikkmottaker
➊
➋
➌
➊
Mini-USB-kontakt
➋
Kontakt for ekstern antenne
➌
Intern antenne
➍
Indikatorlampe for strøm
➎
Bilstrømadapter
➍
➎
55
Motta trafikkdata ved hjelp av
Smartphone Link
Du kan kjøpe et trafikkabonnement for å motta
trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link. Når
enheten er koblet til Smartphone Link og innenfor et
dekningsområde, viser enheten trafikkinformasjon.
Trafikkdata er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Kjøp et trafikkabonnement fra Garmin Livetjenester med telefonen (side 37).
2 Koble enheten til Smartphone Link (side 35).
56
Om trafikkikonet
Når du mottar trafikkinformasjon, vises et trafikkikon
på kartet. Trafikkikonet endrer farge etter hvor alvorlige
trafikkforholdene er.
Farge
Alvorlighetsgrad Betydning
Grønn
Lav
Trafikken flyter fritt.
Gul
Middels
Trafikken forflytter seg, men
det er forsinkelser. Det er
moderate køer.
Rød
Høy
Trafikken står stille eller
beveger seg sakte. Det er en
alvorlig forsinkelse.
Grå
Ingen signaler
Trafikkinformasjon er ikke
tilgjengelig.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Trafikk på ruten
Når ruten beregnes, undersøker enheten de gjeldende
trafikkforholdene og velger automatisk den ruten som
tar kortest tid. Hvis det oppstår store forsinkelser
i trafikken mens du navigerer, beregnes ruten
automatisk på nytt.
endrer farge for å vise hvor alvorlig
Trafikkikonet
trafikkforholdene er på ruten eller veien du kjører.
Enheten kan rute deg gjennom en trafikkforsinkelse
hvis det ikke finnes andre og bedre ruter.
Forsinkelsestiden legges automatisk til den beregnede
ankomsttiden.
Vise trafikk på ruten
1. Velg mens du navigerer etter en rute.
2. Velg Trafikk på ruten.
En liste over trafikkhendelser vises, ordnet etter
hvor de er langs ruten.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
3. Velg en hendelse.
Unngå trafikk på ruten manuelt
på kartet.
1. Velg
Velg
Trafikk
på ruten.
2.
Bruk
eventuelt
pilene for å vise andre
3.
trafikkforsinkelser på ruten.
> Unngå.
4. Velg
Velge en alternativ rute
1. Velg mens du navigerer etter en bilrute.
2. Velg Alternativ rute.
3. Velg en rute.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser
på veier i nærheten.
på kartet.
1. Velg
Velg
Trafikkforhold.
2.
57
Trafikk i ditt område
Søke etter trafikkforsinkelser
på kartsiden.
1. Velg
2. Velg Trafikkforhold > .
3. Velg et element fra listen.
4. Hvis det er mer enn én forsinkelse, bruker du
pilene for å vise andre forsinkelser.
Vise en trafikkhendelse på kartet
på kartet.
1. Velg
2. Velg Trafikkforhold.
3. Velg et trafikkikon.
Forstå trafikkdata
Tegnforklaringen forklarer ikonene og fargene som
brukes på trafikkartet.
på kartet.
1. Velg
2. Velg Tegnforklaring for trafikk.
58
Om trafikkameraer
Du må abonnere på tjenesten photoLive før du kan
bruke denne funksjonen. Enheten må også være
koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link
(side 35). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle
områder.
Trafikkameraer gir direktebilder av veiforhold på
hovedveier og i veikryss. Du kan lagre kameraene du
vil se på regelmessig.
Lagre et trafikkamera
1. Velg Programmer > Mine kameraer.
2. Velg Legg til kamera.
3. Velg en vei.
4. Velg et veikryss.
5. Velg Lagre.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Vise et trafikkamera
Du må lagre et trafikkamera før du kan vise det.
1. Velg Programmer > Mine kameraer.
2. Velg et kamera.
Trafikkabonnementer
Abonnementsaktivering
Du trenger ikke å aktivere abonnementet som
følger med FM-trafikkmottakeren. Abonnementet
aktiveres automatisk etter at enheten har hentet inn
satellittsignaler mens den mottar trafikksignaler fra
tjenesteleverandøren.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Livstidsabonnement
Noen modeller inkluderer livstidsabonnement på visse
funksjoner.
• LT – Denne modellen inkluderer
livstidsabonnement på trafikk og en
trafikkmottaker.
• LMT – Denne modellen inkluderer et nüMaps
Lifetime™-abonnement, livstidsabonnement på
trafikk (side 72) og en trafikkmottaker.
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner
eller land.
MERK: Du kan også kjøpe et trafikkabonnement
ved hjelp av Garmin Live-tjenester (side 37).
Trafikkabonnement som kjøpes via Garmin Livetjenester, krever en tilkobling til Smartphone Link, men
ikke trafikkmottaker (side 35).
1. Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger >
Trafikk.
59
Databehandling
2. Velg et alternativ:
•
3.
4.
5.
6.
7.
60
For enheter utenfor Nord-Amerika velger du
Abonnementer > .
• For enheter i Nord-Amerika velger du .
Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic hvis du vil kjøpe
et abonnement og få en 25-tegns kode.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere
ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang
du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FMtrafikkmottakere, må du skaffe deg en ny kode for
hver mottaker.
Velg Neste på enheten.
Angi koden.
Velg Fullfør.
Du kan lagre filer, for eksempel JPEG-bildefiler, på
enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere
datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows® 95,
98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere
versjoner.
Filtyper
Enheten støtter følgende filtyper:
• JPEG- og JPG-bildefiler (side 45)
• kart og GPX-veipunktfiler fra Garminkartprogramvare, inkludert MapSource®,
BaseCamp™ og HomePort™ (side 72)
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI
Loader (side 73)
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler,
eller du kan kjøpe forhåndslastet Garminkartprogramvare. I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart,
bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte
POIer.
Installere et minnekort
Enheten støtter minne- eller datakort av typen
microSD™ og microSDHC.
1. Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
2. Skyv det inn til du hører et klikk.
Overføre filer fra datamaskinen
1. Koble enheten til datamaskinen (side 2).
Enheten og minnekortet vises som flyttbare
stasjoner i Min datamaskin på Windows-
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
2.
3.
4.
5.
6.
datamaskiner og som volumer på Macdatamaskiner.
MERK: Noen datamaskiner med flere
nettverksstasjoner kan ikke vise nüvi-stasjoner.
Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner
stasjonene i hjelpefilen til operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg filen.
Klikk på Rediger > Kopier.
Åpne Garmin- eller minnekortstasjonen/-volumet.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises på listen over filer i enhetens minne
eller på minnekortet.
Koble fra USB-kabelen
1. Gjør ett av følgende:
61
•
Tilpasse enheten
Windows-datamaskiner: Dobbeltklikk på
for å løse ut i systemstatusfeltet.
ikonet
• Mac-datamaskiner: Dra volumikonet til
papirkurven .
2. Koble kabelen fra datamaskinen.
1. Velg Innstillinger.
2. Velg en innstillingskategori.
3. Velg innstillingen for å endre den.
Slette filer
Innstillinger for kart og kjøretøy
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må
du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige
systemfiler som ikke må slettes.
1.
2.
3.
4.
62
Åpne Garmin-stasjonen eller -volumet.
Åpne eventuelt en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy.
• Kjøretøy – endrer ikonet som brukes til å vise din
posisjon på kartet. Du finner flere ikoner på
www.garmingarage.com.
• Kjøre – kartvisning – angir kjørekartets
perspektiv.
• Fotgjenger – kartvisning – angir
fotgjengerkartets perspektiv.
• Kartdetalj – angir detaljnivået som vises på kartet.
Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet
tegnes opp langsommere.
• Karttema – endrer fargen på kartdataene.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
•
•
•
•
Kartknapper – angir hvilke knapper som vises på
kartet. Du kan ha opptil tre knapper på kartet.
Kartlag – angir dataene som vises på kartet
(side 26).
Dashbord – angir layout for kartdashbordet.
Mine kart
Aktivere kart
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
www.garmin.com/us/maps.
1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Mine
kart.
2. Velg et kart.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Navigasjonsinnstillinger
Velg Innstillinger > Navigasjon.
• Beregningsmodus – angir rutepreferanser.
• Unngåelser – angir veielementer som skal
unngås på en rute.
• Egendefinerte unngåelser – gjør det mulig å
unngå bestemte veier eller områder.
• Avanserte omkjøringer – angir lengden for en
omkjøring.
• Maksimal gangavstand – angir maksimal
gangavstand for en fotgjengerrute.
• Kollektivtrafikk – aktiverer eller deaktiverer ulike
typer kollektivtrafikk.
• Sikker modus – deaktiverer alle funksjoner som
krever betydelig oppmerksomhet, og som kan
distrahere føreren.
63
•
GPS-simulator – hindrer enheten i å motta et
GPS-signal og sparer batteristrøm.
Rutepreferanser
Velg Innstillinger > Navigasjon >
Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.
• Raskere tid – beregner ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre i avstand.
• Kortere distanse – beregner ruter som er kortere
i avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.
• Mindre drivstoff – beregner ruter som kan kreve
mindre drivstoff enn andre ruter.
• Utenfor vei – beregner en luftlinje fra gjeldende
posisjon til bestemmelsesstedet.
64
Skjerminnstillinger
Velg Innstillinger > Skjerm.
• Orientering – kan endres til liggende eller
stående.
• Fargemodus – angir en lys bakgrunn (Dag), en
mørk bakgrunn (Natt) eller veksler automatisk
mellom de to, basert på tidspunktet for soloppgang
og solnedgang for din gjeldende posisjon (Auto).
• Lysstyrke – endrer lysstyrken på skjermen. Du
kan spare batteristrøm ved å redusere lysstyrken.
• Tidsavbrudd for skjerm – angir inaktiv tid før
enheten går i dvalemodus.
• Skjermbilde – gjør det mulig å ta bilde av
enhetens skjerm. Skjermbilder lagres i mappen
Screenshot på enheten.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Ta skjermbilder
1. Velg Innstillinger > Skjerm > Skjermbilde >
Aktivert.
2. Velg for å ta et skjermbilde.
Punktgrafikkfilen med bildet lagres i mappen
Screenshot på stasjonen for enheten (side 61).
Bluetooth-innstillinger
Velg Innstillinger > Bluetooth.
• Bluetooth – aktiverer Bluetooth-komponenten.
• Legg til telefon eller Telefon – administrerer
tilkoblinger mellom enheten og mobiltelefoner med
trådløs Bluetooth-teknologi.
• Enhetsnavn – gjør det mulig å angi et enhetsnavn
som identifiserer nüvi-enheten din på enheter med
Bluetooth-teknologi.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Administrere listen over Bluetooth-enheter
Du kan legge til, koble fra eller slette telefoner som
enheten oppdager når Bluetooth er aktivert.
1. Velg Innstillinger > Bluetooth > Telefon.
2. Velg et alternativ:
• Velg en telefon du vil koble enheten din til.
• Velg for å legge til en telefon på menyen.
• Velg
for å slette en telefon fra enhetens
minne.
• Velg Ingen for å avslutte den gjeldende
tilkoblingen.
Deaktivere Bluetooth
1. Velg Innstillinger > Bluetooth.
2. Velg Bluetooth.
65
Trafikkinnstillinger
Velg Innstillinger > Trafikk.
• Trafikk – aktiverer trafikk og tilbud.
• Abonnementer – viser en liste over gjeldende
trafikkabonnementer.
• trafficTrends™
Kjøpe trafikkabonnementer
Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye
abonnementene hvis de utløper. Gå til
www.garmin.com/fmtraffic.
Vise trafikkabonnementer
Velg Innstillinger > Trafikk > Abonnementer.
66
trafficTrends
Når trafficTrends-funksjonen er aktivert, registrerer
enheten data om trafikkhistorikk og bruker disse
dataene til å beregne mer effektive ruter. Denne
informasjonen sendes til Garmin når du kobler
enheten til myGarmin™ ved hjelp av datamaskinen.
MERK: Det kan hende at det beregnes ulike ruter
basert på tendenser i trafikken for ulike ukedager eller
tidspunkter på dagen.
Deaktivere trafficTrends
Hvis du ikke vil at enheten skal registrere eller dele
trafikkdata, må du deaktivere trafficTrends.
Velg Innstillinger > Trafikk > trafficTrends.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Innstillinger for enheter og tid
Velg Innstillinger > Enheter og tid.
• Gjeldende tid – angir klokkeslett for enheten.
• Enheter – angir måleenheten som brukes for
avstander.
• Tidsformat – gjør det mulig å velge mellom
12-timers og 24-timers tidsformat eller UTCtidsformat.
Innstillinger for språk og tastatur
Velg Innstillinger > Språk.
• Talespråk – angir språket for talemeldinger.
• Tekstspråk – all tekst på skjermen vises på det
valgte språket.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres
ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for
eksempel gatenavn.
• Tastaturspråk – angir språket for tastaturet.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
•
Tastaturlayout – angir tastaturlayout.
Innstillinger for varsler for
nærhetspunkter
Velg Innstillinger > Varsler for nærhetspunkter.
• Lyd – angir en varseltone.
• Varsler – varsler deg når du nærmer deg
egendefinerte fotobokser.
Enhetsinnstillinger
Velg Innstillinger > Enhet.
• Om – viser enhetens programvareversjon,
enhetens ID-nummer og informasjon om andre
programvarefunksjoner.
• Lisensavtaler for sluttbruker – viser
lisensavtalene for sluttbruker som gjelder for
valget ditt.
MERK: Du trenger denne informasjonen når du
skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe
flere kartdata (side 72).
67
•
•
Reisehistorikk – gjør det mulig for enheten å
registrere informasjon for funksjonene Hvor jeg
har vært (side 46) og Triploggen (side 26).
Tøm reisehistorikk
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1. Velg Innstillinger.
2. Velg eventuelt en innstillingskategori.
3. Velg > Gjenopprett.
Tillegg
Strømkabler
Enheten kan tilføres strøm på tre måter.
• Strømkabel for bil
• USB-kabel
• Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Ta vare på enheten
merknad
Unngå å miste enheten i bakken, og ikke bruk den på
steder der den kan bli utsatt for voldsomme støt eller
vibrasjoner.
Enheten må ikke komme i kontakt med vann.
Kontakt med vann kan gjøre at denne enheten slutter
å fungere som den skal.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli
utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette
kan føre til permanent skade.
68
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Du må aldri trykke på skjermen med et hardt eller
skarpt redskap, da dette kan skade skjermen.
Rengjøre enhetens utside
merknad
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som
kan skade plastdeler.
1. Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen)
med en klut fuktet med mildt såpevann.
2. Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1. Bruk en myk, ren og lofri klut.
2. Bruk eventuelt vann, isopropylalkohol eller
brillerens.
3. Påfør middelet på kluten.
4. Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten på http://my.garmin.com.
Slette brukerdata
MERK: Alle elementer du har lagret, blir slettet.
1. Slå på enheten.
2. Trykk fingeren mot det nederste høyre hjørnet av
skjermen.
3. Fortsett å trykke på skjermen til popup-vinduet
vises.
4. Velg Ja for å fjerne alle brukerdata.
69
Alle de opprinnelige innstillingene gjenopprettes.
Forlenge batterilevetiden
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
Sett enheten i dvalemodus (side 4).
Senk lysstyrken på skjermen (side 4).
Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Demp volumet (side 4).
Deaktiver tilbud og trafikk (side 49).
Deaktiver Bluetooth (side 65).
Forkort tiden for tidsavbrudd for skjerm (side 64).
Skifte sikringen i strømkabelen for
bil
merknad
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke
mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig
på plass igjen. Strømkabelen for bil
fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.
Hvis enheten ikke lades i bilen, kan det hende at du
må skifte sikringen på tuppen av biladapteren.
1. Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere
platen.
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å
fjerne endestykket.
2. Fjern limbeskyttelsen under
Endeplaten.
stykke
3. Plasser platen på
dashbordet.
Sølvtupp
Sikring
70
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
OPMERKING: de voor uw kabel vereiste zekering
staat vermeld achter "output" op de achterkant van
de voertuigvoedingskabeladapter.
4. Sett sølvtuppen i endestykket.
5. Skru endestykket tilbake på plass i strømkabelen
for bil.
Montere på dashbordet
Merknad
Det permanente monteringslimet er svært vanskelig å
fjerne etter at det er påført.
Bruk den vedlagte monteringsplaten hvis du vil
montere enheten på dashbordet i henhold til gjeldende
bestemmelser.
1. Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere
platen.
2. Fjern limbeskyttelsen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra platens
overside.
5. Plasser sugekoppbraketten på platen.
6. Skyv spaken ned (mot platen).
Fjerne enheten, holderen og
braketten
Fjerne enheten fra holderen
1. Trykk opp tappen øverst på holderen.
2. Vipp enheten fremover.
Fjerne holderen fra braketten
1. Vri holderen mot høyre eller venstre.
2. Bruk kraft til holdersokkelen løsner fra
brakettballen.
71
Fjerne sugekoppbraketten fra frontruten
1. Vipp spaken på sugekoppbraketten mot deg.
2. Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Oppdatere kart
Du kan oppdatere kartene på enheten.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til
www.garmin.com/mapupdates og velge Map Update
User Guide (Brukerveiledning for kartoppdatering).
Om nüMaps Lifetime
Enkelte modeller leveres med nüMaps Lifetimeabonnementer som sørger for kartoppdateringer hvert
kvartal i hele levetiden til enheten.
Du finner vilkår og betingelser på
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
72
LM
Denne modellen inkluderer et nüMaps
Lifetime-abonnement.
LMT
Denne modellen inkluderer et
livstidsabonnement på trafikk, et
nüMaps Lifetime-abonnement og en
trafikkmottaker.
Kjøpe tilleggskart
1. Gå til produktsiden for enheten på Garmins
webområde (www.garmin.com).
2. Klikk på kategorien Kart.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Fotobokser
Egendefinerte punkter av interesse
 Forsiktig
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke en egendefinert POIdatabase eller fotoboksdatabase.
Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på
kartet. De kan inneholde varsler som forteller deg at
du er nær et merket punkt, eller at du kjører fortere
enn en angitt hastighet.
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. Gå
til http://my.garmin.com for å se hvor denne tjenesten
er tilgjengelig. nüvi-enheten inneholder informasjon om
plassering av flere hundre fotobokser i de områdene
tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten varsler deg når
du nærmer deg en fotoboks, og den kan advare deg
hvis du kjører for fort. Dataene blir oppdatert minst én
gang i uken, så du har alltid tilgang til så oppdatert
informasjon som mulig.
Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller
forlenge et eksisterende abonnement. Hvert område
du kjøper, har en utløpsdato.
Installere POI Loader
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Du kan opprette eller laste ned egendefinerte
POI-lister og installere dem på enheten ved hjelp av
programmet POI Loader.
1. Gå til www.garmin.com/extras.
2. Klikk på Tjenester > POI Loader.
3. Installer POI Loader på datamaskinen.
Bruke hjelpefilene til POI Loader
Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.
Klikk på Hjelp mens POI Loader kjører.
73
Finne tillegg
1. Velg Hvor skal du? > Kategorier >
Egendefinerte POIer.
2. Velg en kategori.
Kjøpe tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
74
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Feilsøking
Problem
Enheten innhenter ikke
satellittsignaler.
Løsning
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (side 63).
• Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator > Av.
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg ikke til • Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
frontruten.
• Tørk av med en ren, tørr klut.
• Fest sugekoppen (side 1).
Enheten lader ikke i
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (side 70).
kjøretøyet.
• Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
• Enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0 og 45 °C (32 og 113 °F). Hvis enheten
plasseres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke lade.
Batteriet mitt har ikke strøm
Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade, kan du dempe bakgrunnslyset
lenge.
(side 64).
Batterimåleren min virker
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte ladingen).
unøyaktig.
Hvordan vet jeg at enheten er i Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde på skjermen som indikerer at
USB-masselagringsmodus?
enheten er koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se to nye eksterne diskstasjoner i
Min datamaskin.
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
75
Enheten er koblet til
datamaskinen, men
den går ikke inn i
masselagringsmodus.
1
2
3
Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
Slå av enheten.
Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til enheten.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i USB-masselagringsmodus.
4 Påse at enheten er koblet til en USB-port og ikke til en USB-hub.
Jeg finner ingen nye eksterne Hvis du har flere tilordnede nettverksstasjoner, kan det hende at Windows har problemer med å
stasjoner på listen over
tilordne stasjonsbokstaver til stasjonene på enheten. Du finner mer informasjon om hvordan du
stasjoner.
tilordner stasjonsbokstaver i operativsystemets hjelpefil.
Telefonen min kobler seg ikke • Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Bluetooth. Bluetooth-feltet må være satt til
til enheten.
Aktivert.
• Slå på telefonen, og plasser den innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten.
• Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du trenger mer hjelp.
76
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
Indeks
A
adresser 12
anrop
dempe 33
hjem 34
legge på 33
svare 32
automatisk volum 5
aktivere 5
B
batteri 75
bensinstasjoner 11
beregne ruter på nytt 23
beskytte enheten
68
bildeviser 45
Bluetooth-teknologi 30–82
enhetsnavn 65
innstillinger 65
pare med telefon 31
bredde- og lengdegrad 13
brukerdata, slette 69
C
cityXplorer-kart 21
D
dashbordplate 71
datamaskin, tilkobling 2
dempet
anrop 33
detaljerte anvisninger 27
detaljerte kart 60, 63
drivstoffpriser 11
E
ecoRoute 37–40
ecoChallenge-poengsum 38
informasjon om
drivstoffsparing 39
kalibrere drivstoffsparingen 38
kilometerrapport 39
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
kjøretøyprofil 37
egendefinerte POIer 74
enhets-ID 67
enhetskalkulator 47
F
feilsøking 75
filer
slette 62
støttede typer 60
finne posisjoner
bruke søkelinjen 9
etter adresse 12
etter koordinater 13
lagrede posisjoner 16
fjerne braketten 71
fotgjengermodus
innstillinger 24
G
Garmin Live-tjenester 36
abonnere 37
geocaching 13
77
gi turer nytt navn 45
gjeldende posisjon, lagre 16
GPS
innstillinger 64
simulator 15
H
hjelp 34
hjem
angi en posisjon 14
telefonnummer 34
Hvor er jeg? 30
Hvor jeg har vært
aktivere 68
Hvor skal du?-menyen 8
tilpasning
snarveisikon, fjerne 8
snarveisikon, legge til 8
J
JPEG-bildefiler 60
78
K
L
kalkulator 47
kart
detaljnivå 62
feil 10
legge til 72
tema 62
vise 26
kartknapper 27
kartvisning i 2D, 3D 27
kategori
søke i 9
kilometerrapport 39
kjøreanvisninger 27
knapper på skjermen 7
kollektivtransport
unngåelser 24, 25
konvertere
enheter 47
valuta 48
koordinater 13
lade enheten 1, 75
lagre
gjeldende posisjon 16
Lagrede posisjoner 16–17
legge til et stopp 23
lydbok 42
bokmerke 43
laste inn 42
spille 42
M
manøverliste 27
MapSource 72
masselagringsmodus 60
minnekort 61
mitt Dashboard 2
montere enheten
fjerne fra braketten 71
på dashbordet 71
på frontruten 75
myGarmin-meldinger 40
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
myTrends
aktivere 68
mål, konvertere 47
N
navigasjon 22
bilde 15
utenfor vei 24
navigere utenfor vei 24, 64
neste sving 28
nullstille
hjem-posisjon 14
maksimal fart 29
tripdata 29
nüMaps Lifetime 72
O
omkjøringer 23
oppbevare enheten 68
oppdatere
kart 3
programvare 3
oversikt over veikryss 28
P
pare en mobiltelefon 31
parkering 15
lagre 47
siste plass 47
PIN-kode
Bluetooth 31
posisjoner 9, 10
rapportere en manglende
posisjon 10
rapportere en stengt
posisjon 10
programvare
versjon 67
punkter av interesse
finne 9
POI Loader 60
R
redigere
bestemmelsessteder 45
endre kartsymbol 17
endre kategorier 17
hjem-posisjon 14
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
lagrede posisjoner 17
lagret tur 45
registrere enheten 3
rengjøre enheten 69
ruter
stoppe 23
utenfor vei 24, 64
S
satellittsignaler 6
sende en posisjon 36
sikker modus 63
sikring, skifte 70
skjermbilder 65
skjerminnstillinger 24
skolesonedatabase 74
slette
alle brukerdata 69
bilder 46
filer 62
lagrede posisjoner 18
liste med nylige funn 14
tegn 7
turer 45
79
Smartphone Link 34
koble til 35
Spor opp 26
systeminnstillinger 63
T
talegjenkjenning 18
talekommando
aktivere 18
aktiveringsfrase 18
navigere med 19
tips om bruk 19
talespråk 67
ta meg hjem 14
tastatur 7
språkmodus 7
ta vare på enheten 68
telefonsvarer 33
tidsavbrudd for skjerm 64
tidsinnstillinger 67
tilbakemelding på POIer 10
tilbehør 74
tilbud 48
deaktivere 49
80
vise 49
tillegg 74
tjenester i nærheten 30
Tracker 50
dele posisjonen din 53
følge andre 50
ID 51
invitere følgere 51
kallenavn 50
sende posisjonsmelding 52
skjule posisjonen din 52
vise følgere 51
trafikk 54–82
aktivere et abonnement 59
hendelser 56
ikoner 55
legge til
trafikkabonnementer 66
mottaker 55
Smartphone Link 56
trafikkvarsler 29
transportmodus 6
tripcomputer 29
triplogg 26
aktivere 68
turplanlegger 44
U
unngå
trafikk 57
typer kollektivtransport 24
tyveri 69
USB 75
V
vær 40
radar 41
varsler
fotoboks 73
verdensur 46
verktøy 34–39
volum
automatisk 5
lydmikser 4
tilpasse 4
Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien
www.garmin.com/support
913 397 8200
1 800 800 1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 850 1241
1 866 429 9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
00 39 02 3669 9699
0800 0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
0180 5 / 42 76 46 – 880
0180 5 / 42 76 46 – 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republikken Kina)
Garmin®, Garmin-logoen, MapSource® og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd.
eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.
cityXplorer™, ecoRoute™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™,
nüvi og trafficTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk
som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows® er et registrert
varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et
registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for
SD-3C, LLC. Audible.com® og AudibleReady® er registrerte varemerker for
Audible, Inc. © 1997–2005 Audible.
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising