Garmin | nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo | Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Lynstartvejledning

Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Lynstartvejledning
nüvi 3400-serien
®
brugervejledning
nüvi-modeller: 3410, 3450, 3460, 3490
December 2011
190-01357-36_0B
Printed in Taiwan
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,
udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke
fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en
enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi
af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen
indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig
distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller
forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til
personer eller organisationer. Gå til Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få aktuelle opdateringer og yderligere
oplysninger om brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Indholdsfortegnelse
Lagring af positioner�����������������������������������������������14
Sådan kommer du i gang������������������������������1
Om Stemmekommando������������������������������������������16
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen���������������1
Om myDashboard����������������������������������������������������2
Om dvaletilstand�������������������������������������������������������4
Justering af skærmens lysstyrke������������������������������4
Justering af lydstyrken����������������������������������������������4
Om Automatisk lydstyrke������������������������������������������4
Statuslinjens ikoner��������������������������������������������������5
Satellitsignaler����������������������������������������������������������5
Brug af skærmknapper���������������������������������������������6
Brug af skærmtastaturet�������������������������������������������7
Søgning efter positioner�������������������������������8
Om positioner�����������������������������������������������������������8
Om søgeværktøjer�������������������������������������������������� 11
Lagring af en startposition��������������������������������������13
Søgning efter nyligt fundne steder��������������������������14
Søgning efter parkering������������������������������������������14
Indstilling af en simuleret position���������������������������14
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Stemmekommando�������������������������������������16
Navigation����������������������������������������������������19
Start en rute������������������������������������������������������������19
Sådan følger du en bilrute��������������������������������������20
Om Afkørsel med service���������������������������������������22
Undgåelse af vejegenskaber����������������������������������23
Om brugerdefinerede undgåelser���������������������������23
Fodgængerruter������������������������������������������������������25
Kortsider�������������������������������������������������������27
Tilpasning af kortet�������������������������������������������������27
Visning af sving������������������������������������������������������28
Visning af oplysninger om aktuel position��������������31
Håndfri telefonopkald����������������������������������31
Om håndfri opkald��������������������������������������������������31
Foretagelse af et opkald�����������������������������������������33
Brug af indstillinger for indgående opkald �������������34
Lagring af et hjemmetelefonnummer����������������������34
iii
Brug af programmerne��������������������������������35
Sådan bruger du Hjælp������������������������������������������35
Om ecoRoute ��������������������������������������������������������35
Om lydbøger�����������������������������������������������������������38
Planlægning af en tur���������������������������������������������40
Brug af medieafspilleren�����������������������������������������41
Visning af billeder���������������������������������������������������42
Visning af tidligere ruter og destinationer���������������42
Brug af verdensuret �����������������������������������������������43
Indstilling af en alarm����������������������������������������������43
Søgning efter din seneste parkeringsplads������������43
Brug af lommeregneren������������������������������������������43
Omregning af enheder �������������������������������������������43
Brug af sprogguiden�����������������������������������������������44
Trafik�������������������������������������������������������������45
Aktivering af trafik���������������������������������������������������45
Trafikdata����������������������������������������������������������������46
Trafikmodtager�������������������������������������������������������46
Trafik på ruten��������������������������������������������������������47
Trafik i dit område���������������������������������������������������48
iv
Om trafikdata����������������������������������������������������������48
Datahåndtering��������������������������������������������48
Filtyper��������������������������������������������������������������������48
Om hukommelseskort���������������������������������������������49
Overførsel af filer fra computeren���������������������������49
Sletning af filer �������������������������������������������������������50
Tilpasning af enheden���������������������������������50
Indstillinger for kort og køretøj��������������������������������50
Navigationsindstillinger�������������������������������������������51
Displayindstillinger��������������������������������������������������52
Bluetooth-indstillinger���������������������������������������������53
Trafikindstillinger�����������������������������������������������������53
Indstillinger for enheder og tid��������������������������������54
Indstillinger for sprog og tastatur����������������������������54
Indstillinger for alarmpunkter����������������������������������55
Om enheden og personlige indstillinger�����������������55
Gendannelse af indstillinger�����������������������������������55
Appendiks����������������������������������������������������56
Strømkabler������������������������������������������������������������56
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Vedligeholdelse af enheden�����������������������������������56
Sletning af brugerdata��������������������������������������������57
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel�����58
Montering på instrumentbrættet�����������������������������58
Fjernelse af enheden, holderen og monteringen����59
Opdatering af kort���������������������������������������������������59
Køb af flere kort������������������������������������������������������60
Sikkerhedskameraer�����������������������������������������������60
Brugerdefinerede interessepunkter (POI)���������������60
Køb af tilbehør��������������������������������������������������������61
Fejlfinding���������������������������������������������������������������62
Indeks�����������������������������������������������������������64
nüvi 3400-serien Brugervejledning
v
Sådan kommer du i gang
 ADVARSEL
e guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsS
informationer i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
1
2
3
4
Slut enheden til strømmen i bilen (side 1).
Monter enheden (side 1).
Registrer enheden (side 2).
Søg efter opdateringer.
• Softwareopdateringer (side 3).
• Gratis kortopdatering (side 3).
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Tilslutning af enheden til strømmen
i bilen
 ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at
forebygge personskade eller produktskade som
følge af, at batteriet har været udsat for ekstrem
varme, skal du fjerne enheden fra køretøjet, når du
forlader det, eller opbevare enheden uden for direkte
sollys.
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal
batteriet oplades.
1 Tilslut bilstrømkablet ➊ til USB-stikket ➋ på
enheden.
1
Om myDashboard
➌
➊
➋
➍
2 Klik monteringen fast på sugekoppen ➌.
3 Tryk sugekoppen fast på forruden,
og skub armen ➍ tilbage mod forruden.
4 Placer bunden af enheden i monteringen.
5 Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
6 Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en
Brug myDashboard til at registrere din enhed, søge
efter software- og kortopdateringer, få adgang til
produktvejledninger og service, og meget mere.
Opsætning af myDashboard
1 Slut USB-kablet til enhedens USB-port.
2 Slut USB-kablet til USB-porten på computeren.
3 Gå til www.garmin.com/dashboard.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Registrering af enheden
1 I myDashboard skal du klikke på Registrer nu.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
stikkontakt i bilen.
7 Hvis det er nødvendigt, kan du tilslutte
den eksterne antenne til trafikmodtageren
og fastgøre den på forruden ved hjælp af
sugekopperne.
2
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Opdatering af softwaren
1 Åbn myDashboard (side 2).
2 Klik på Opdater nu under Softwareopdateringer.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Slukning af enheden
Du kan slukke helt for enheden.
1 Hold tænd/sluk-knappen ➊ nede i 3 sekunder.
nüMaps Guarantee™
Hvis du registreres via myDashboard, kan du få en
gratis opdatering til denne enhed inden for 90 dage
fra første gang, enheden modtager satellitsignaler
under kørsel. Gå til www.garmin.com/numaps.
Opdatering af kort
1 Åbn myDashboard (side 2).
2 Registrer enheden (side 2).
3 Klik på Opdater nu under Kortopdateringer.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
➊
BEMÆRK: Hvis du holder tænd/sluk-knappen
nede i mindre end 3 sekunder, går enheden i
dvaletilstand.
2 Vælg Fra.
Nulstilling af din enhed
Du kan nulstille enheden, hvis den holder op med
at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder.
3
Om dvaletilstand
Brug dvaletilstand til at spare på batteriet, når du
ikke bruger enheden. I dvaletilstand bruges der
meget lidt strøm, og hvis enheden er ladet helt op,
holder den i flere uger i dvaletilstand.
Dvaletilstand
Tryk på Tænd/sluk-knappen.
Afslutning af dvaletilstand
Hvis enheden er i dvaletilstand, skal du trykke
på tænd/sluk-knappen og dobbelttrykke .
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Display > Lysstyrke.
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.
4
Justering af lydstyrken
1 Vælg Lydstyrke.
2 Vælg en indstilling:
•
•
•
Brug skyderbjælken til at justere lydstyrken.
for at slå lyd fra på enheden.
Vælg
> Lydmixer, og brug
Vælg
skyderbjælken til at justere lydstyrken
for navigationsmeddelelser, telefonen og
medier.
Om Automatisk lydstyrke
Med Automatisk lydstyrke kan enheden justere sin
lydstyrke baseret på baggrundsstøjen i køretøjet.
Kontrol af automatisk lydstyrke sænker lydstyrken,
når baggrundsstøjen er lav, og hæver lydstyrken,
når baggrundsstøjen stiger.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Aktivering af Automatisk lydstyrke
Din enhed kan hæve og sænke lydstyrken
automatisk baseret på niveauet af baggrundsstøj.
1 Vælg Lydstyrke > > Automatisk lydstyrke.
2 Vælg Aktiver > Gem.
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner
på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre
indstillinger eller få vist yderligere oplysninger.
GPS-signalstatus.
Status for Bluetooth®-teknologi (vises ved
tilslutning til en kompatibel enhed).
Indikator for transportform.
Aktuel tid.
Batteristatus.
Satellitsignaler
Når enheden er tændt, begynder den at opfange
satellitsignaler. Enheden skal muligvis have frit
udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler. Når mindst én af søjlerne
er grøn,
har enheden lokaliseret satellitsignaler.
Visning af GPS-satellitsignaler
Du kan finde flere oplysninger om GPS under
www.garmin.com/aboutGPS.
Hold
.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
5
Transportformer
Anvendelsesmåden Bil
Anvendelsesmåden Fodgænger
Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt
afhængigt af din transportform.
For eksempel vil ankomsttidspunktet i
anvendelsesmåden Bil blive beregnet ud
fra fartbegrænsningen på rutens veje. Ved
anvendelsesmåden Fodgænger beregnes
ankomsttidspunktet ud fra gåhastighed.
BEMÆRK: Fodgængerruter inkluderer ikke
motorveje. Hvis du har cityXplorer™-kort indlæst på
din enhed, kan fodgængerruter muligvis inkludere
offentlig transport (side 25).
Valg af transportform
Vælg
.
6
Batterioplysninger
Når enheden er tilsluttet strøm, begynder den at
oplade.
Ikonet
på statuslinjen angiver status for det
interne batteri. Hvis du vil øge batteriindikatorens
præcision, skal du aflade batteriet helt og derefter
oplade det helt. Afbryd ikke enheden, før den er helt
opladet.
Brug af skærmknapper
•
•
•
•
•
Vælg for at gå tilbage til hovedmenuen.
Tryk hurtigt på for at gå tilbage til
hovedmenuen.
Vælg eller
for at se flere valgmuligheder.
inde for at rulle hurtigere.
Hold eller
for at se en menu med valgmuligheder
Vælg
for den aktuelle skærm.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Brug af skærmtastaturet
Se "Indstillinger for sprog og tastatur" for at ændre
tastaturets layout (side 54). Vælg et tegn på
tastaturet for at indtaste et bogstav eller tal.
• Vælg
for at tilføje et mellemrum.
nede for at slette et tegn.
• Hold
for at slette hele indtastningen.
• Vælg
for at vælge sprogindstilling for
• Vælg
tastaturet.
• Vælg
for at indtaste specialtegn som
f.eks. tegnsætningstegn.
• Vælg
for at skifte mellem store og små
bogstaver.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Om genveje
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej
kan vise hen til en position, en kategori eller et
søgeværktøj.
Tilføje et genvejsikon
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
Sådan fjerner du en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
7
Søgning efter positioner
Enheden giver mange muligheder for at søge efter
positioner.
• Efter kategori (side 8)
• Nær en anden position (side 10)
• Ved at stave navnet (side 11)
• Efter adresse (side 11)
• Brug af kortet (side 21)
• Brug af nyligt fundne positioner (side 14)
• Brug af koordinater (side 12)
• Brug af gemte positioner (side 14)
Om positioner
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden,
indeholder positioner som f.eks. restauranter,
hoteller og bilværksteder. Du kan bruge kategorier
til at søge efter virksomheder og attraktioner i
nærheden.
8
Søgning efter en position i kategorier
1 Vælg Find > Kategorier.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
Søgning i en kategori
For at begrænse søgeresultaterne kan du søge i
bestemte kategorier.
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg søgelinjen ➊.
➊
5 Indtast hele eller en del af navnet.
.
6 Vælg
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner
ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse
eller et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg søgelinjen.
3 Indtast et søgeord.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen, når
du skriver.
• For at søge efter en bestemt
virksomhedstype skal du indtaste et
kategorinavn, f.eks. "biografer" eller "caféer".
• Du kan søge efter en forretning vha. dens
navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden
ved at indtaste gadenavn og gadenummer.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by
ved at indtaste gadenavn, gadenummer, by
og stat/land.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
•
Du kan søge efter en by ved at indtaste by
og stat/land.
• Du kan søge efter koordinater ved at
indtaste koordinater på længde- og
breddegrad.
4 Vælg en indstilling:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din
indtastede tekst.
5 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
9
Ændring af søgeområdet
Din enhed er som standard indstillet til at finde de
steder, der er tættest på din aktuelle position. Du kan
finde en position i nærheden af en anden by eller et
andet sted.
1 Vælg Find > Søgning nær.
2 Vælg en indstilling.
3 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Rapportering om en lukket eller manglende
position
Hvis dine søgeresultater inkluderer en forældet eller
forkert position, kan du rapportere fejlen til Garmin
og fjerne positionen fra fremtidige søgninger.
1 Find en position (side 8).
2 Vælg en position på listen.
3 Vælg .
> Rediger.
4 Vælg
5 Vælg Rapporter som lukket eller Rapporter
som manglende.
10
Disse oplysninger overføres til Garmin, når enheden
sluttes til myGarmin™ ved hjælp af din computer.
Redigering af positionsoplysninger
Du kan ændre adressen eller telefonnummeret på
en position, der vises i søgeresultaterne.
1 Find en position.
2 Vælg en position på listen.
3 Vælg .
> Rediger.
4 Vælg
Vælg
Adresse
eller Telefonnummer, og indtast
5
den nye information.
Bedømmelse af et interessepunkt
Du kan tildele en stjernebedømmelse til et
interessepunkt.
1 Find en position.
2 Vælg en position på listen.
3 Vælg .
nüvi 3400-serien Brugervejledning
4 Vælg stjernerne for at bedømme
interessepunktet.
Stjernebedømmelsen opdateres på din enhed.
Om søgeværktøjer
Du kan søge efter positioner vha. tastaturet på
skærmen eller ved at indtaste positionens adresse
eller koordinater.
Søgning efter en adresse
Før du kan finde en adresse, skal du føje en genvej
til adresse-søgeværktøjet (side 7).
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være
anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst
på din enhed.
1 Vælg Find > Adresse.
2 Indtast husnummeret, og vælg Næste.
3 Indtast gadenavnet, og vælg Næste.
4 Vælg evt. Søger i for at ændre byen, staten eller
provinsen.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
5 Vælg evt. byen, staten eller provinsen.
6 Vælg evt. adressen.
Søgning efter et vejkryds
Før du kan finde et vejkryds, skal du føje en genvej
til vejkryds-søgeværktøjet (side 7).
1 Vælg Find > Vejkryds.
2 Vælg en stat eller provins.
Bemærk: Vælg evt. Stat eller land for at
ændre landet, staten eller provinsen.
3 Indtast det første gadenavn, og vælg Næste.
4 Vælg evt. gaden.
5 Indtast det andet gadenavn, og vælg Næste.
6 Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
7 Vælg evt. vejkrydset.
11
Søgning efter en by
Før du kan finde en by, skal du føje en genvej til
by-søgeværktøjet (side 7).
1 Vælg Find > Byer.
2 Indtast evt. et bynavn i søgelinjen, og
vælg
.
Vælg
evt.
en
by på listen.
3
Søgning efter en position ved hjælp af
koordinater
Før du kan finde en position vha. koordinater,
skal du føje en genvej til koordinat-søgeværktøjet
(side 7).
Du kan søge efter en position ved hjælp af breddeog længdegraden. Det kan være nyttigt ved
geocaching.
1 Vælg Find > Koordinater.
2 Vælg evt. > Format, vælg det korrekte
koordinatformat for den korttype, du bruger, og
vælg Gem.
3 Vælg breddegraden.
12
4
5
6
7
Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
Vælg længdegraden.
Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
Vælg Vis på kort.
Søgning efter en position ved at gennemse
kortet
Inden du kan finde steder indeholdt i kortdata, som
f.eks. restauranter, hospitaler og benzinstationer,
skal du aktivere kortlag for steder langs vejen
(side 27).
1 Vælg Vis kort.
2 Træk og zoom kortet for at vise det område, der
skal søges i.
Positionsmarkører for steder langs vejen vises
på kortet.
3 Vælg evt. , og vælg et kategoriikon for kun at
få vist en bestemt kategori af steder.
4 Vælg en indstilling:
nüvi 3400-serien Brugervejledning
•
•
Vælg en positionsmarkør.
Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds
eller en adresse.
5 Vælg evt. beskrivelsen af positionen for at få vist
yderligere oplysninger.
Sådan finder du en position ved hjælp af
hurtig søgning
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt,
viser visse kategorier muligvis listen Hurtig søgning,
der viser de sidste fire destinationer, du har valgt.
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en destination på listen Hurtig søgning,
hvis den findes på listen.
4 Vælg evt. den rigtige destination.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Lagring af en startposition
Du kan angive din hjemmeposition for den position,
som du hyppigst vender tilbage til.
1 Vælg Find > > Indtast hjemmeposition.
2 Vælg Indtast min adresse, Indsæt aktuel
position eller Nyligt fundne.
Positionen gemmes som "Hjem" i mappen Gemt
(side 14).
Sådan tager du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > Gemt > Hjem.
2 Vælg > Rediger.
3 Indtast ændringerne.
4 Vælg Udført.
13
Søgning efter nyligt fundne steder
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har
fundet.
1 Vælg Find > Nylig.
2 Vælg en position.
Rydning af listen over nyligt fundne steder
Vælg Find > Nylig >
> Ryd > Ja.
Søgning efter parkering
1 Vælg Find > Kategorier > Parkering.
2 Vælg en parkeringsposition.
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager
satellitsignaler, kan du bruge GPS'en til at indstille
en simuleret position.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
14
2 Vælg GPS-simulator.
3 Vælg Vis kort.
4 Vælg et område på kortet.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
5 Vælg adressen.
6 Vælg Sæt position.
Lagring af positioner
Du kan gemme positioner, så du hurtigt kan finde
dem og oprette ruter til dem.
Sådan gemmer du en position
1 Find en position (side 8).
2 Vælg en position på listen.
3 Vælg .
4 Vælg > Gem.
5 Indtast evt. et navn, og vælg Udført.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Lagring af din aktuelle position
1 Tryk på køretøjsikonet på kortet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
Start af en rute til en gemt position
1 Vælg Find > Gemt.
2 Vælg evt. en kategori, eller vælg
Alle kategorier.
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemt.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Rediger.
6 Vælg en indstilling:
Vælg Navn.
Vælg Telefonnummer.
Hvis du vil tildele kategorier til favoritten, skal
du vælge Kategorier.
• Hvis du vil gemme et foto sammen med
favoritten, skal du vælge Tildel foto
(side 42).
• Hvis du vil ændre det symbol, der bruges
til at markere favoritten på et kort, skal du
vælge Skift kortsymbol.
7 Rediger oplysningerne.
8 Vælg Udført.
•
•
•
15
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere
dine gemte positioner.
Bemærk: Kategorier vises i menuen med gemte
positioner, når du har gemt mere end 12 positioner.
1 Vælg Find > Gemt.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt
af komma.
Foreslåede kategorier vises under tekstlinjen,
imens du indtaster. Du kan vælge et foreslået
ord for at anvende forslaget.
6 Vælg Udført.
16
Sletning af en gemt position
Bemærk: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Gemt.
2 Vælg > Slet gemte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der
skal slettes, og vælg Slet.
Stemmekommando
Om Stemmekommando
Bemærk: Stemmekommandoer er ikke
tilgængelige for alle sprog og områder, og findes
måske ikke på alle modeller.
Med Stemmekommando kan du bruge enheden vha.
ord eller kommandoer. Menuen Stemmekommando
indeholder stemme-kommandoer og en liste over
tilgængelige kommandoer.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Indstilling af din vækningssætning
Vækningssætningen er et ord eller en sætning,
du kan sige for at aktivere Stemmekommando.
Standardvækningssætningen er
Stemmekommando.
TIP: Du kan reducere utilsigtet aktivering af
Stemmekommando ved at bruge en stærk
vækningssætning.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando >
Tilpas sætning.
2 Indtast en ny vækningssætning.
Enheden angiver styrken af vækningssætningen,
idet du indtaster sætningen.
3 Vælg Udført.
Tip til Stemmekommando
•
•
•
•
•
•
Tal med normal stemme mod enheden.
Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer
eller radioen, for at øge nøjagtigheden af
stemmegenkendelsen.
Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
Reager på enhedens stemmemeddelelser efter
behov.
Forøg længden på din vækningssætning
for at reducere utilsigtet aktivering af
Stemmekommando.
Lyt efter to toner for at bekræfte, når
enheden aktiverer og afslutter tilstanden
Stemmekommando.
Aktivering af Stemmekommando
Sig din vækningssætning.
Menuen Stemmekommando vises.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
17
Start af en rute ved hjælp af
stemmekommando
4 Sig linjenummeret.
Du kan sige navnene på meget populære, velkendte
positioner.
1 Sig din vækningssætning.
2 Sig Find sted.
5 Sig Naviger.
3 Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på
positionen.
Der vises en liste over positioner.
18
Søgning efter en adresse
1 Sig Stemmekommando.
2 Sig Find adresse.
3 Sig hele adressen.
Lydløse instruktioner
Du kan deaktivere stemmekommandoerne i
Stemmekommando uden at sætte enheden på
lydløs.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando >
2 Vælg Lydløse instruktioner > Aktiveret.
.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Deaktivering af Stemmekommando
Du kan deaktivere Stemmekommando,
hvilket forhindrer, at du kommer til at aktivere
Stemmekommando, mens du taler.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando >
2 Vælg Stemmekommando > Deaktiveret.
Navigation
Start en rute
1
2
3
4
Søg efter en position (side 9).
Vælg en position.
Vælg Start!.
Vælg evt. en indstilling.
• Vælg Kør.
• Vælg Gå.
• Vælg Offentlig transport for at beregne
en rute, der kombinerer offentlige
transportmidler med gang.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
.
BEMÆRK: Du skal have cityXplorer™-kort
indlæst for at navigere ved brug af offentlig
transport (side 25).
5 Vælg evt. en rute.
Start af en rute til en gemt position
1 Vælg Find > Gemt.
2 Vælg evt. en kategori, eller vælg Alle
kategorier.
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
Brug af visning af flere ruter
1 Find en position (side 9).
2 Vælg Ruter.
3 Brug knapperne på skærmen til at vælge en
rute.
4 Vælg Start!.
19
Visning af en rute
1 Find en position (side 9).
2 Vælg Ruter.
Sådan følger du en bilrute
Ruten er markeret med en magentarød linje.
Et ternet flag markerer din destination.
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen
med stemmekommandoer, pile på kortet samt
retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du fraviger
den oprindelige rute, beregner enheden ruten på ny
og giver nye retningsanvisninger.
20
Brug af bilrutekortet
Under navigation i anvendelsesmåden Bil kan du
vælge kortfunktioner.
1 Vælg og træk kortet.
Kortikonerne vises.
2 Vælg en indstilling:
• Du kan se forskellige dele af kortet ved at
trække skærmen.
• Vælg
eller
for at zoome ind og ud.
for at rotere kortvisningen.
• Vælg
for at skifte fra Nord op til
• Vælg
3D-visning.
• Vælg
for at tilføje eller fjerne kortlag.
at centrere kortet på din aktuelle
• Vælg
position i fodgængertilstand.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Tilføjelse af et punkt på en rute
Du skal navigere ad en rute i anvendelsesmåden Bil,
før du kan tilføje et stop på en rute.
1 Under navigation af en rute skal du vælge for
at gå tilbage til hovedmenuen.
2 Vælg Find.
3 Søg efter positionen (side 8)
4 Vælg Start!.
5 Vælg Tilføj til aktiv rute.
Valg af en omvej
Når du navigerer en bilrute, kan du gøre brug
af omveje for at undgå forhindringer som f.eks.
vejarbejde.
BEMÆRK: Hvis den rute, du aktuelt befinder dig
på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner
enheden muligvis ingen omvej.
Mens du navigerer en bilrute, vælges >
Omvej på kortet.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Sådan stopper du en rute
Vælg
under navigation af en rute.
Opdatering af hastighedsbegrænsninger
bemærk
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun
beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet
for førerens ansvar for at overholde alle opsatte
skilte om fartbegrænsning samt for at bruge sin egen
dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlige for eventuelle trafikbøder
eller stævninger, du måtte modtage for ikke at
overholde alle gældende trafiklove og -skilte.
Et ikon med den aktuelle hastighedsgrænse kan
blive vist, når du kører på større veje.
1 Vælg > Angiv hastighedsgrænse på kortet.
og
for at angive
2 Vælg
hastighedsgrænsen.
21
Brug af Foreslåede ruter
Inden du kan anvende denne funktion, skal
du gemme mindst én position og aktivere
rejsehistorikfunktionen (side 55).
Når du anvender trafficTrends™-funktionen,
forudser din enhed din destination baseret på din
rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet på dagen.
Når du er kørt til en gemt position adskillige
gange, kan positionen vises i navigationslinjen på
kortet sammen med den estimerede rejsetid og
trafikoplysninger.
Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute
til positionen.
Om Afkørsel med service
Mens du navigerer en rute, kan du finde benzin,
mad, logi og toiletter ved kommende afkørsler.
Service findes som faner efter kategori.
22
benzin
Spisested
Overnatning
Toiletter
Søgning efter afkørsler med service
1 Vælg > Afkørsel med service på kortet.
2 Brug pilene til at vælge en kommende afkørsel.
3 Vælg en fane til afkørsel med service.
4 Vælg et interessepunkt.
Navigere til en afkørsel
1 Vælg > Afkørsel med service >
kortet.
2 Vælg Start!.
på
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine
ruter, og vælg Gem.
Udelukkelse af transporttyper
BEMÆRK: Transporttyper er tilgængelige, når der er
indlæst cityXplorer-kort (side 25).
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Offentlig
transport.
2 Vælg den transporttype, du vil undgå på ruterne.
3 Vælg Gem.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Om brugerdefinerede undgåelser
Brugerdefinerede undgåelser tillader, at du undgår
særlige områder og veje. Du kan aktivere og
deaktivere brugerdefinerede undgåelser efter behov.
Sådan undgår du et område
1 Vælg Indstillinger > Navigation >
Brugerdefinerede undgåelser.
2 Vælg evt. Tilføj undgåelse.
3 Vælg Tilføj Undgå område.
4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der
skal undgås, og vælg Næste.
5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der
skal undgås, og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
6 Vælg Udført.
23
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Indstillinger > Navigation >
Brugerdefinerede undgåelser.
2 Vælg Tilføj Undgå vej.
3 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal
undgås, og vælg Næste.
4 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal
undgås, og vælg Næste.
5 Vælg Udført.
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse
uden at slette den.
1 Vælg Indstillinger > Navigation >
Brugerdefinerede undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
24
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indstillinger > Navigation >
Brugerdefinerede undgåelser.
2 Vælg en indstilling:
for at slette alle brugerdefinerede
• Vælg
undgåelser.
• Du sletter en brugerdefineret undgåelse
ved at vælge undgåelsen og derefter vælge
> Slet.
Aktivering af Avancerede omveje
Vælg Indstillinger > Navigation > Avancerede
omveje.
Brug af avancerede omveje
Du kan bruge denne funktion til at oprette en
omvej rundt om en bestemt del af din tur, mens du
navigerer.
1 Vælg en destination, og vælg Start! (side 8).
2 Vælg > Omvej på kortet.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
3 Vælg en valgmulighed for omvej:
• Næste 0,5 km på ruten.
• Næste 2 km på ruten.
• Næste 5 km på ruten.
• Omvej efter vej(e) på ruten.
4 Vælg evt. en vej, som du vil undgå vha.
omvejen.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte
tilstanden Direkte linje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje >
Gem.
Ruten bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Fodgængerruter
Sådan følger du en fodgængerrute
I anvendelsesmåden Fodgænger vises din rute på
et 2D-kort.
Hvis du har installeret cityXplorer-kort, beregner
enheden en rute, der anvender en kombination af
offentlig transport, f.eks. bus eller metro og gang.
BEMÆRK: cityXplorer-kort leveres ikke sammen
med enheden. Se http://my.garmin.com for at købe
cityXplorer-kort.
BEMÆRK: Du kan ændre typerne af offentlig
transport og begrænse gåafstanden på en
fodgængerrute (side 51).
25
Brug af fodgængernavigationskortet
Se side 20 for at se flere kortfunktioner.
➊
➋
•
•
•
Cirklen omkring angiver nøjagtigheden af din
position på kortet. En mindre cirkel betyder, at
den viste position er mere nøjagtig.
De gule ikoner angiver den transportform, der
bruges på hver del af ruten. Hvis du f.eks. får
vist , skal du stige om bord på en bus på dette
sted på ruten.
Sorte prikker på kortet angiver stoppestederne
for offentlig transport langs ruten.
Aktivering af transporttyper
•
Vælg ➊ for at skifte mellem dele af ruten.
•
Vælg ➋ for at få vist ruteplanen.
Om kortikoner
•
26
Når du navigerer i anvendelsesmåden
Fodgænger, angiver din omtrentlige position
og din færdselsretning på kortet.
BEMÆRK: Transporttyper er tilgængelige, når der er
indlæst cityXplorer-kort (side 25).
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Offentlig
transport.
2 Vælg transporttype, der skal medtages på dine
ruter, og vælg Gem.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Kortsider
Tilpasning af kortet
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet,
f.eks. ikoner for interessepunkter og vejforhold.
1 Vælg på kortet.
2 Vælg Kortlag.
3 Vælg de lag, du vil inkludere på kortet, og vælg
Gem.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg datafeltet i nederste venstre hjørne på
kortet.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
3 Vælg Gem.
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj >
Kortvisning for kørende.
2 Vælg en indstilling:
•
Visning af triploggen
Din enhed opretter en triplog, som er en registrering
af din rejse.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
•
•
Vælg Spor op for at vise kortet i to
dimensioner (2D) med retningen for rejsen
øverst.
Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med
nord øverst.
Vælg 3D for at få vist kortet i tre
dimensioner.
27
Tilpasning af kortknapper
Du kan inkludere op til tre ikoner i højre side af
hovedkortet.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj >
Kortknapper.
2 Vælg et ikon, og vælg OK.
3 Vælg .
4 Vælg et andet ikon.
Fjernelse af knapper fra kortet
Du kan fjerne alle knapper i højre side af kortet.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj >
Kortknapper.
2 Vælg et ikon, og tryk på OK.
3 Vælg Gem.
Ændring af kortinstrumentbrættet
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj >
Instrumentbræt.
2 Anvend pilene for at vælge et instrumentbræt.
3 Vælg Gem.
Visning af sving
Visning af en liste over sving
Når du navigerer en rute, vises alle sving og
manøvrer på hele ruten og afstanden mellem
svingene.
1 Vælg tekstlinjen øverst på kortet.
2 Vælg et sving.
28
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Oplysningerne om svinget vises. Der vises et
billede af vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for
vejkryds på større hovedveje.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du
navigerer en bilrute.
2 Vælg > Kort.
Visning af siden Næste sving
Under navigation af en bilrute vises en visning af
næste sving, vognbaneskift eller andre manøvrer
i det øverste venstre hjørne af kortet. Visningen
inkluderer afstanden til svinget eller manøvren og
vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.
Vælg
fra kortet for at få vist det næste sving
på kortet.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Visning af vejkryds
Når du navigerer en bilrute, kan du få vist vejkryds
på større hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds
på ruten, vises der kortvarigt et billede af vejkrydset,
når det er tilgængeligt.
Vælg
på kortet for at få vist vejkrydset, hvis
det er tilgængeligt.
29
Visning af trafikadvarsler
Når du kører på en bilrute, vises der måske en
trafikadvarsel.
Vælg advarslen for at se flere oplysninger.
Visning af rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle
hastighed og giver oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade
enheden være tændt, så den nøjagtigt kan måle den
tid, der er forløbet under rejsen.
Vælg > Tripcomputer på kortet.
30
Sådan nulstiller du Rejseoplysninger
1 Vælg > Tripcomputer på kortet.
2 Vælg en indstilling:
• Mens du ikke kører en rute, skal du vælge
Nulstil alt for at nulstille alle datafelter på
siden med undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille
oplysningerne på tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at
nulstille maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille
distancetælleren.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Visning af oplysninger om aktuel
position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? for at få vist
oplysninger om din aktuelle position. Dette
er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en
redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
Vælg > Hvor er jeg? på kortet.
Håndfri telefonopkald
Om håndfri opkald
Søgning efter tjenester i nærheden
1 Vælg > Hvor er jeg? på kortet.
2 Vælg Skadestuer, Politistationer eller
Ved hjælp af trådløs Bluetooth®-teknologi kan din
enhed oprette forbindelse til din mobiltelefon og
på den måde blive til en håndfri enhed. Gå til
www.garmin.com/bluetooth for at finde ud af,
om din mobiltelefon med Bluetooth-teknologi er
kompatibel med din enhed.
Din telefon understøtter muligvis ikke alle de håndfri
telefonfunktioner, som enheden stiller til rådighed.
Få retningsanvisninger til din aktuelle
position
Aktivering af trådløs Bluetooth-teknologi
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Brændstof for at få vist de nærmeste positioner
i denne kategori.
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man
kommer til din aktuelle position, kan din enhed give
dig en liste med retningsanvisninger.
Vælg Programmer > Hvor er jeg? >
>
Retningsanvisninger til mig.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
31
Parring af telefonen
Før du kan bruge håndfri opkald, skal du parre din
enhed med en kompatibel mobiltelefon. Når du
parrer din telefon med enheden, kan telefonen og
enheden genkende hinanden og hurtigt oprette
forbindelse.
1 Placer telefonen og enheden inden for 10 meter
(33 fod) fra hinanden.
2 Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på din enhed
(side 33).
3 Vælg en indstilling:
• Vælg Tilføj telefon.
• Hvis du allerede har parret en anden telefon,
skal du vælge Telefon > .
4 Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på telefonen.
5 Vælg OK på enheden.
Der vises en liste over Bluetooth-enheder i
nærheden.
32
6 Vælg din telefon på listen, og vælg OK.
7 Bekræft om nødvendigt på telefonen, at
enheden har tilladelse til at oprette forbindelse.
8 Indtast evt. PIN-koden (1234) for enhedens
Bluetooth på telefonen.
Frakobling af telefonen
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Telefon > Ingen > Gem.
Din telefon frakobles fra din enhed, men forbliver
parret med enheden.
Tip efter parring af enheder
•
•
Efter parring kan de to enheder automatisk
oprette forbindelse til hinanden, hver gang du
tænder dem.
Når din telefon er forbundet til din enhed, kan du
foretage telefonopkald.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
•
•
Når du tænder for enheden, vil den forsøge at
oprette forbindelse til den telefon, som den sidst
var forbundet til.
Du skal muligvis indstille mobiltelefonen til at
oprette forbindelse automatisk til enheden, når
den tændes.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge en
funktion:
• Vælg Svar.
• Vælg Ignorer for at ignorere opkaldet.
Foretagelse af et opkald
Opkald til et nummer
1 Vælg Telefon > Ring.
2 Indtast nummeret.
3 Vælg Ring.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Ringe til en kontakt i din telefonbog
Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden,
hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen
og enheden. Det kan tage et par minutter, før
telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner
understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Telefon > Telefonbog.
2 Vælg en kontaktperson.
3 Vælg Opkald.
Opkald til et interessepunkt
1 Vælg Telefon > Interessepunkter.
2 Vælg et interessepunkt (side 8).
3 Vælg Opkald.
33
Brug af opkaldshistorikken
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til
enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem
telefonen og enheden. Det kan tage et par minutter,
før opkaldshistorikken er tilgængelig. Nogle telefoner
understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Telefon > Opkaldshistorik.
2 Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de
seneste opkald øverst.
3 Vælg et opkald.
Brug af indstillinger for indgående
opkald
1 Vælg under et opkald.
2 Vælg en indstilling:
•
34
Vælg Håndsæt for at viderestille lyden til
telefonen.
•
•
•
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis
du ønsker at slukke for enheden og stadig
kunne modtage opkald, eller hvis du har
brug for at tale privat.
Hvis du vil have vist et tastatur, skal du
vælge Tastatur.
TIP: Du kan bruge denne funktion til at
benytte automatiske systemer som f.eks.
telefonsvarer.
Vælg Lyd fra for at lukke mikrofonen.
Hvis du vil lægge på, skal du vælge Afslut
opkald.
Lagring af et hjemmetelefonnummer
Tip: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du
redigere nummeret ved at redigere "Hjem" i Gemt
(side 14).
Vælg Telefon >
> Indtast hjemme-nummer,
angiv dit telefonnummer, og vælg Udført.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem ved hjælp af knappen Ring
hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din
hjemmeposition.
Vælg Telefon > Ring hjem.
Brug af programmerne
Sådan bruger du Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp for at få vist
oplysninger om brug af enheden.
Søgning efter emner i Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp >
Om ecoRoute
.
De data, som ecoRoute leverer, er kun et skøn.
Dataene aflæses ikke direkte fra køretøjet,
medmindre du benytter tilbehøret til ecoRoute HD.
Ønsker du mere nøjagtige brændstofrapporter for
dit specifikke køretøj og dine kørevaner, skal du
kalibrere brændstoføkonomien (side 37).
I nogle områder kræves ecoRoute HD-tilbehør for at
kunne anvende ecoRoute-funktioner.
ecoRoute HD tilbehør
Når enheden er sluttet til ecoRoute HD-tilbehøret,
kan den aflæse oplysninger fra køretøjet i realtid,
f.eks. fejlmeddelelser, omdrejninger pr. minut og
batterispænding. Enheden benytter data, som
ecoRoute HD-tilbehøret aflæser fra køretøjet, ved
beregning af ecoRoute-data.
Gå til www.garmin.com/ecoroute for at få oplysninger
om kompatibilitet og køb.
Funktionen ecoRoute™ beregner din
brændstoføkonomi og brændstofpris ved navigation
til en destination og indeholder værktøjer til
forbedring af brændstofeffektiviteten.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
35
Opsætning af køretøjsprofilen
Første gang du bruger ecoRoute-funktionerne, skal
du indtaste køretøjsoplysninger.
1 Vælg Programmer > ecoRoute™.
2 Indtast oplysninger om brændstof og afstand.
Ændring af brændstofprisen
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Ved
pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris, og vælg
Næste.
3 Vælg Ja.
Kalibrering af brændstoføkonomien
Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at
modtage mere nøjagtige brændstofrapporter for dit
specifikke køretøj og dine kørevaner. Kalibrering bør
udføres, når du påfylder brændstof.
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Ved
pumpen.
36
2 Indtast den aktuelle brændstofpris.
3 Indtast den mængde brændstof, køretøjet har
forbrugt siden sidste gang, brændstoftanken
blev fyldt op.
4 Indtast den afstand, du har kørt siden sidste
gang, brændstoftanken blev fyldt op.
5 Vælg Næste.
Enheden beregner din gennemsnitlige
brændstoføkonomi.
6 Vælg Gem.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjælper dig med at optimere din
brændstoføkonomi ved at bedømme dine kørevaner.
Jo højere dit ecoChallenge-resultat er, jo mere
brændstof sparer du. ecoChallenge indsamler
data og beregner et resultat, når din enhed er i
bevægelse og i transportformen Bil.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Visning af ecoChallenge-resultater
ecoChallenge• Få vist dit aktuelle resultat i
ikonet på kortet.
• Vælg
for at få vist detaljerede resultater.
Om ecoChallenge-resultatet
• Aktuel – viser resultatet for din aktuelle kørestil.
• Samlet – viser et gennemsnit for fart,
acceleration og bremsning.
• Fart – viser resultat for kørsel ved den mest
brændstofbesparende hastighed 70-100 km/t for
de fleste køretøjer).
• Acceleration – viser resultat for jævn og
gradvis acceleration. Du mister point ved hurtig
acceleration.
• Bremsning – viser resultat for jævn og
gradvis opbremsning. Du mister point ved hård
opbremsning.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Fjernelse af resultat for ecoChallenge fra kortet
Vælg
>
> Indstillinger > Skjul > Gem.
Nulstilling af ecoChallenge-resultaterne
Vælg
>
> Nulstil.
Visning af oplysninger om
brændstoføkonomi
Du kan få vist dit brændstofforbrug, dine samlede
brændstofudgifter og din gennemsnitlige
brændstoføkonomi.
1 Vælg Programmer > ecoRoute >
Brændstofsøkonomi.
2 Vælg en del af grafen for at zoome ind.
Kørerapporter
En kørerapport viser afstanden, tiden, den gennemsnitlige brændstoføkonomi og brændstofudgiften ved
at køre til en destination.
Der laves en kørerapport for hver rute, som du
kører. Hvis du stopper en rute på enheden, laves en
kørerapport for den tilbagelagte distance.
37
Visning af en kørerapport
Du kan få vist gemte kørerapporter på enheden.
Tip: Du kan også få adgang til kørerapporter i
mappen med rapporter på enhedens drev/disk
(side 49).
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ >
Kørerapport.
2 Vælg en rapport.
Nulstilling af ecoRoute-oplysningerne
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ >
Køretøjsprofil.
> Nulstil.
2 Vælg
38
Om lydbøger
Enheden kan afspille lydbøger fra Audible.com.
Denne funktion kræver et abonnement til Audible.
com. Gå til www.audible.com/garmin for at aktivere
et 30-dages prøveabonnement.
Indlæsning af lydbøger på din enhed
Før du kan indlæse lydbøger på enheden, skal
du have et abonnement til Audible.com. Gå til
www.audible.com/garmin for at få yderligere
oplysninger.
1 Slut enheden til computeren (side 2).
2 Log på din Audible.com-konto fra computeren.
3 Følg instruktionerne fra Audible.com for at
indlæse lydbøger på enheden.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Afspilning af en lydbog
1 Vælg Programmer > Audible.
2 Vælg Gennemse.
3 Vælg Titler, Forfattere, Fortællere eller
Bogmærker.
4 Vælg en bog.
5 Vælg en indstilling for at kontrollere afspilningen.
•
•
•
•
•
•
•
Vælg for at tilføje et bogmærke.
for at holde en pause i
Vælg
afspilningen.
Vælg for at genoptage afspilningen.
Hvis du vil flytte hurtigt frem eller tilbage i
bogen, skal du bruge skyderbjælken øverst
på siden.
Vælg
for at gå til det næste kapitel.
for at gå til det forrige kapitel.
Vælg
nede for at spole frem.
Hold
nede for at spole tilbage.
Hold
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Tilføjelse af et bogmærke
Når du afspiller en lydbog, genoptager afspilleren
automatisk lydbogen fra det sted, hvor du sidst
stoppede. Du kan tilføje et bogmærke for at markere
et bestemt sted i lydbogen.
Vælg > Bogmærke under afspilning af en
lydbog.
Genoptagelse af afspilning fra et bogmærke
1 Vælg , mens der afspilles en lydbog.
2 Vælg et bogmærke.
Omdøbning af et bogmærke
Enheden navngiver som standard et bogmærke ved
hjælp af bogmærkets tidsstempel. Du kan omdøbe
et bogmærke.
1 Vælg > > Omdøb bogmærker, mens du
afspiller en lydbog.
2 Vælg et bogmærke.
39
3
Indtast et navn, og vælg Udført.
Sletning af et bogmærke
1 Vælg > > Slet bogmærker, mens du
afspiller en lydbog.
Redigering af en rejseplan
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg en indstilling:
2 Vælg et bogmærke.
•
Planlægning af en tur
•
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og
gemme en tur med flere destinationer.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg .
3 Vælg Vælg startposition.
4 Søg efter en position (side 8).
5 Vælg Vælg.
6 Vælg , hvis du vil vælge yderligere positioner.
7 Vælg Næste.
8 Indtast et navn, og vælg Udført.
•
•
Vælg en position på turen for at ændre
ankomst- eller afgangstidspunkt.
Vælg en position på turen, og vælg derefter
Varighed for at registrere, hvor længe du
bliver på en position.
Vælg en rejsetid for at ændre
transportformen eller rutepræferencen for
den pågældende del af rejsen.
Vælg Kort for at få vist turen på kortet.
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Start!.
4 Vælg en rute, hvis du bliver bedt om det
(side 19).
40
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Redigering af en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg .
4 Vælg en indstilling:
•
•
•
•
Vælg Omdøb tur.
Vælg Rediger destinationer for at tilføje og
slette positioner eller ændre rækkefølgen af
positionerne.
Vælg Slet tur.
Vælg Optimer rækkefølge for at arrangere
stoppene på turen i den mest effektive
rækkefølge.
Brug af medieafspilleren
Medieafspilleren findes måske ikke på alle modeller.
Enheden kan afspille mp3-filer. Nogle modeller kan
afspille mp4-filer. Se (side 49), hvordan du føjer filer
til din enhed.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
1 Vælg Programmer > Medieafspiller.
2 Vælg en indstilling:
•
•
•
•
•
•
for at afspille en sang.
Vælg
for at justere lydstyrken.
Vælg
og
for at skifte mellem
Vælg
sange.
Vælg
for at blande sange.
for at gentage afspilningslisten.
Vælg
for at gentage en sang.
Vælg
Gennemse musikfiler
Du kan gennemse enheden for at finde andre sange
på den.
1 Vælg Programmer > Medieafspiller.
2 Vælg Gennemse.
3 Vælg en indstilling.
41
Visning af billeder
Se billeder, som du har gemt på enheden eller et
hukommelseskort. Se side 49 for at få yderligere
oplysninger om indlæsning af billeder på enheden.
1 Vælg Programmer > Galleri.
2 Tryk på pilene for at rulle gennem billederne.
3 Vælg et billede.
Visning af et diasshow
1 Vælg Programmer > Galleri.
2 Vælg .
Under afspilning af et diasshow kan du trykke på
skærmen for at stoppe diasshowet.
Indstilling af et billede som
baggrundsbillede
1 Vælg Programmer > Galleri.
2 Vælg et billede.
3 Vælg > Indsæt som baggrundsbillede.
42
4 Brug knapperne på skærmen til at justere
baggrundsbilledet.
5 Vælg Gem.
Sletning af billeder
1 Vælg Programmer > Galleri.
2 Vælg et billede.
3 Vælg > Slet > Ja.
Visning af tidligere ruter og
destinationer
Før du kan bruge denne funktion, skal du aktivere
rejsehistorik funktionen (side 55).
Du kan se dine tidligere ruter og steder, du er
standset, på kortet.
Vælg Programmer > Hvor jeg har været.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Brug af verdensuret
1 Vælg Programmer > Verdensur.
2 Vælg evt. en by, indtast et bynavn, og vælg
Udført.
Vis verdenskortet
Vælg Programmer > Verdensur > .
Nattetimer vises i det tonede område på kortet.
Indstilling af en alarm
Vælg Programmer > Seneste spot.
Sådan gemmer du en parkeringsplads
1 Vælg Programmer > Seneste spot.
2 Vælg Parkering eller Seneste spot.
3 Vælg > Gem.
4 Indtast evt. et navn.
Brug af lommeregneren
Vælg Programmer > Lommeregner.
1 Vælg Programmer > Alarm.
2 Angiv et tidspunkt.
3 Vælg afkrydsningsfeltet Alarm til.
Omregning af enheder
Søgning efter din seneste
parkeringsplads
en målingskategori, og vælg Gem.
3 Vælg evt. en enhedsknap, vælg en måleenhed,
og vælg Gem.
Hvis du fjerner enheden fra holderen i bilen, mens
enheden er tændt, bliver din aktuelle position gemt
som en parkeringsplads.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
1 Vælg Programmer > Måleomregner.
2 Vælg evt. knappen ved siden af Omregn, vælg
43
4 Vælg feltet under den enhed, du vil konvertere.
5 Indtast tallet, og vælg Udført.
Manuel indstilling af valutaers
omregningskurser
Du kan opdatere valutaernes omregningskurser, så
du altid bruger de mest aktuelle kurser.
1 Vælg Programmer > Måleomregner.
2 Vælg knappen ved siden af Omregn.
3 Vælg Valuta, og vælg derefter Gem.
4 Vælg evt. en valutaknap, vælg en anden valuta,
og vælg Gem.
5 Vælg knappen i bunden af skærmen, der viser
valutaomregningskursen.
6 Vælg boksen ved siden af en valuta.
7 Indtast en værdi, og vælg Udført.
8 Vælg OK.
44
Brug af sprogguiden
Brug sprogguiden til at finde og oversætte ord eller
sætninger.
Vælg Programmer > Sprogguide.
Valg af sprog i en sprogguide
Du kan vælge de sprog, du vil oversætte ved
oversættelse af ord og sætninger.
1 Vælg Programmer > Sprogguide > Ord og
sætninger.
2 Vælg > Sprog.
3 Vælg Fra, vælg det sprog, der skal oversættes
fra, og vælg Gem.
4 Vælg Til, vælg det sprog, der skal oversættes til,
og vælg Gem.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Sådan oversætter du ord og sætninger
1 Vælg Programmer > Sprogguide > Ord og
sætninger.
2 Vælg kategori og underkategorier.
3 Vælg evt. , indtast et nøgleord, og vælg
Udført.
Vælg
et ord eller en sætning.
4
Vælg
for at høre oversættelsen.
5
Brug af den tosprogede ordbog
1 Vælg Programmer > Sprogguide >
Tosprogede ordbøger.
2 Vælg en ordbog.
3 Vælg evt. , indtast et nøgleord, og vælg
Udført.
4 Vælg et ord.
for at høre oversættelsen.
5 Vælg
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes
nøjagtighed eller tilgængelighed.
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle
områder eller lande.
En trafikmodtager følger med i nogle enhedspakker.
Den er indbygget i strømkablet til biler. FMtrafikmodtageren og din enhed skal have
strømforsyning og være i dataområdet af en
station, der sender trafikdata, for at modtage
trafikoplysninger. Du behøver ikke at aktivere det
abonnement, der følger med trafikmodtageren.
Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og
modtageområder på www.garmin.com/traffic.
Aktivering af trafik
1 Vælg Indstillinger > Trafik.
2 Vælg Live trafik.
45
Trafikdata
➊
Mini-USB-stik
➋
Ekstern antennetilslutning
BEMÆRK: Opvarmede (metalliserede) forruder kan
forringe trafikmodtagerens ydeevne.
➌
Intern antenne
➍
Strøm-LED
Trafikmodtager
➎
Bilstrømkabel
1 Slut trafikmodtageren til en ekstern strømkilde.
2 Slut trafikmodtageren til enheden.
➊
46
➋
Om trafikikonet
➌
➍
➎
Når du modtager trafikoplysninger, vises et trafikikon
på kortet. Trafikikonet skifter farve for at angive
trafikforholdenes intensitet.
Farve
Intensitet
Betydning
Grøn
Lav
Trafikken flyder frit.
Gul
Mellem
Trafikken bevæger sig, men der
er forsinkelser. Der er moderate
forsinkelser.
Rød
Høj
Trafikken bevæger sig ikke
eller kun langsomt. Der er store
forsinkelser.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Trafik på ruten
Når enheden beregner din rute, undersøges den
aktuelle trafik, og ruten optimeres med henblik på
den korteste rejsetid. Hvis der er store forsinkelser
i trafikken på din rute, mens du navigerer, beregner
enheden automatisk ruten igen.
Trafikikonet
skifter farve, alt efter hvor tæt
trafikken er på din rute eller den vej, du kører på i
øjeblikket.
Enheden kan dirigere dig via en trafikforsinkelse,
hvis der ikke findes en bedre alternativ rute.
Forsinkelsestiden føjes automatisk til det forventede
ankomsttidspunkt.
Visning af trafik på ruten
under navigation af en rute.
1 Vælg
2 Vælg Trafik på ruten.
Der vises en liste over trafikbegivenheder,
arrangeret efter positionen på ruten.
3 Vælg en begivenhed.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Manuel undgåelse af trafik på ruten
1 Vælg på kortet.
2 Vælg Trafik på ruten.
3 Tryk evt. på pilene for at få vist andre
trafikforsinkelser på ruten.
> Undgå.
4 Vælg
Vælge en alternativ rute
under navigation af en bilrute.
1 Vælg
2 Vælg Alternativ rute.
3 Vælg en rute.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede
trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.
på kortet.
1 Vælg
Vælg
Trafikforhold.
2
47
Datahåndtering
Trafik i dit område
Søgning efter trafikforsinkelser
på kortsiden.
1 Vælg
2 Vælg Trafikforhold > .
3 Vælg et element på listen for at få vist
forsinkelser på vejen.
4 Hvis der er mere end én forsinkelse, skal
du trykke på pilene for at få vist yderligere
forsinkelser.
Visning af en trafikhændelse på kortet
på kortet.
1 Vælg
2 Vælg Trafikforhold.
3 Vælg et trafikikon.
Om trafikdata
Du kan gemme filer som f.eks. JPEG-billedfiler
på enheden. Enheden har en åbning til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel
med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og
Mac® OS 10.3 og tidligere versioner.
Filtyper
Enheden understøtter følgende filtyper:
• JPEG- og JPG-billedfiler (side 42)
• Kort og GPX-waypointfiler fra MapSource®
(side 59)
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI
Loader (side 60)
Trafikforklaringen beskriver de ikoner og farver, der
er brugt på trafikkortet.
på kortet.
1 Vælg
2 Vælg Trafikforklaring.
48
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garminkortsoftware (www.garmin.com/trip_planning).
Udover kort- og datalagring kan hukommelseskort
også bruges til at lagre filer som f.eks. kort, billeder,
geocaches, ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.
Installation af et hukommelseskort
Enheden understøtter microSD - og microSDHChukommelseskort og -datakort.
1 Indsæt et hukommelseskort i stikket på
enheden.
2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
™
Overførsel af filer fra computeren
1 Slut enheden til computeren (side 2).
nüvi 3400-serien Brugervejledning
2
3
4
5
6
Enheden og hukommelseskortet vises som
flytbare enheder i Denne computer på Windowscomputere og som installerede diske på Maccomputere.
BEMÆRK: På visse computere med flere
netværksdrev, vises nüvi-drevene muligvis ikke.
Se i hjælpen til operativsystemet for at få oplyst,
hvordan du tilknytter drevene.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg filen.
Klik på Rediger > Kopier.
Åbn Garmin eller hukommelseskortet/
diskenheden.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens
hukommelse eller på hukommelseskortet.
49
Frakobling af USB-kablet
1 Fuldfør en handling:
•
Hvis din computer er Windows-baseret, skal
du klikke på ikonet for udskubning
på
proceslinjen.
• På Mac-computere skal du trække
diskikonet til papirkurven .
2 Tag kablet ud af computeren.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må
du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed
indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes.
1 Åbn Garmin-drevet eller -diskenheden.
2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er
nødvendigt.
3 Vælg en fil.
4 Tryk på tasten Slet på tastaturet.
50
Tilpasning af enheden
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori.
3 Vælg indstillingen for at ændre den.
Indstillinger for kort og køretøj
Vælg Indstillinger > Kort og køretøj.
• Køretøj – ændrer ikonet til at
repræsentere positionen på kortet. Gå til
www.garmingarage.com for at få flere ikoner.
• Kortvisning for kørende – indstiller
perspektivet på kortet for kørende.
• Kortvisning for fodgængere – indstiller
perspektivet på kortet for fodgængere.
• Kortdetaljer – indstiller niveauet for detaljerne
på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at
kortet tegnes langsommere.
• Korttema – ændrer farven på kortdataene.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
•
•
•
•
Indstillinger for kortværktøjer – indstiller,
hvilke ikoner der skal vises på kortet. Der kan
vises op til tre ikoner på kortet.
Kortlag – indstiller de data, der vises på kortet
(side 27).
Instrumentbræt – indstiller kortets
instrumentbrætlayout.
myMaps
Aktivering af kort
Tip: Hvis du vil købe flere kortprodukter, skal du gå
til http://www.garmin.com/us/maps.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj >
myMaps.
2 Vælg et kort.
Navigationsindstillinger
•
•
•
•
•
•
•
Undgå – indstiller vejegenskaber, man vil undgå
på en rute.
Brugerdefinerede undgåelser – lader dig
undgå særlige veje eller områder.
Avancerede omveje – indstiller længden af en
omvej.
Begræns gåen – bestemmer den maksimale
gåafstand, der er medtaget i en fodgængerrute.
Offentlig transport – aktiverer eller deaktiverer
transporttyper.
Sikker kørsel – deaktiverer alle funktioner, som
kræver omfattende indgreb fra føreren og kan
forstyrre denne under kørslen.
GPS-simulator – afbryder enhedens
modtagelse af et GPS-signal, og sparer på
batteriet.
Vælg Indstillinger > Navigation.
• Beregningstilstand – indstiller rutepræferencer.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
51
Rutepræferencer
Vælg Indstillinger > Navigation >
Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og
køretøjets accelerationsdata for en given rute.
• Hurtigste tid – beregner ruter, der er
hurtigere at køre, men kan være længere
afstandsmæssigt.
• Korteste distance – beregner ruter, der er
kortere afstandsmæssigt, men som kan tage
længere tid at køre.
• Mindre brændstof – for at beregne ruter, der
bruger mindre brændstof end andre ruter.
• Direkte linje – beregner en direkte linje fra din
position til din destination.
52
Displayindstillinger
Vælg Indstillinger > Display.
• Farvevalg – indstiller en lys baggrund (Dag),
en mørk baggrund (Nat) eller skifter automatisk
mellem de to ud fra tidspunkterne for solopgang
og solnedgang for den aktuelle position (Auto).
• Lysstyrke – ændrer lysstyrken for skærmen.
Nedsættelse af lysstyrken kan spare på batteriet.
• Timeout for display – angiver ledig tid, før
enheden går i dvaletilstand.
• Skærmprint – gør det muligt at tage et billede
af enhedens skærm. Skærmbilleder gemmes i
mappen Screenshot i enhedens lager.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Bluetooth-indstillinger
Vælg Indstillinger > Bluetooth.
• Bluetooth – aktiverer Bluetooth-komponenten.
• Tilføj telefon eller Telefon – administrerer
forbindelser mellem din enhed og mobiltelefoner
med trådløs Bluetooth-teknologi.
• Genkendt navn – gør det muligt at angive et
kaldenavn, der identificerer dine enheder med
Bluetooth-teknologi.
Administration af Bluetooth-enhedslisten
Du kan tilføje, frakoble eller slette telefoner, som
enheden registrerer, mens Bluetooth er aktiveret.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth > Telefon.
2 Vælg en indstilling:
• Vælg en telefon til den enhed, du vil oprette
forbindelse til.
• Vælg for at tilføje en telefon til menuen.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
•
•
for at slette en telefon fra
Vælg
enhedens hukommelse.
Vælg Ingen for at ignorere den aktuelle
forbindelse
Bluetooth deaktiveres
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Trafikindstillinger
Vælg Indstillinger > Trafik.
• Live trafik – aktiverer trafik
• Abonnementer – viser de aktuelle
trafikabonnementer.
• trafficTrends™
Aktivering af trafik
Trafikmodtageren følger med i nogle enhedspakker.
53
Vælg Indstillinger > Trafik > Live trafik.
Om trafikabonnementer
Du kan købe ekstra abonnementer eller forny
abonnementerne, når de udløber. Gå til
www.garmin.com/traffic.
Visning af trafikabonnementer
Vælg Indstillinger > Trafik > Abonnementer.
trafficTrends
Når funktionen trafficTrends er aktiveret, registrerer
enheden trafikhistorikdata og bruger disse data til
at beregne mere effektive ruter. Disse oplysninger
overføres til Garmin, når enheden sluttes til
myGarmin™ ved hjælp af din computer.
BEMÆRK: Der kan beregnes forskellige ruter
baseret på trafiktendenser for ugedagen eller
tidspunktet på dagen.
54
Deaktivering af trafficTrends
Deaktiver trafficTrends for at undgå, at enheden
registrerer eller deler trafikoplysninger.
Vælg Indstillinger > Trafik > trafficTrends.
Indstillinger for enheder og tid
Vælg Indstillinger > Enhed og tid.
• Aktuel tid – indstiller tiden på enheden.
• Tidsformat – gør det muligt at vælge tidsvisning
med 12 timer, 24 timer eller UTC.
• Enheder – angiver måleenheden for afstande.
Indstillinger for sprog og tastatur
Vælg Indstillinger > Sprog.
• Tale sprog – angiver sproget for
stemmemeddelelser.
• Tekst sprog – indstiller al skærmtekst til det
valgte sprog.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
•
•
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres
sproget for brugerindtastede data eller kortdata,
f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog – indstiller sproget for tastaturet.
Tastaturopsætning – angiver
tastaturopsætningen.
•
•
Indstillinger for alarmpunkter
Vælg Indstillinger > Alarmpunktalarmer.
• Lyd – indstiller tonen for en alarm.
• Alarmer – advarer dig, når du nærmer dig
brugerdefinerede sikkerhedskameraer.
Om enheden og personlige
indstillinger
Vælg Indstillinger > Enhed.
• Om – viser softwareversionsnummer, enhedens
ID-nummer og oplysninger om flere andre
softwarefunktioner.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
•
EULAs – viser de slutbrugerlicensaftaler, der
gælder for dit valg.
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når
du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra
kortdata (side 60).
Rejsehistorik – lader enheden optage
oplysninger om funktionerne trafficTrends
(side 22), Hvor jeg har været (side 42) og Triplog
(side 27).
Slet rejsehistorik
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller
alle indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg evt. en indstillingskategori.
3 Vælg > Gendan.
55
Appendiks
Strømkabler
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til
at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige
skærmen.
Der kan tilføres strøm til enheden på tre måder.
• Bilstrømkabel
• USB-kabel
• AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Rengøring af yderside
Vedligeholdelse af enheden
berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet
med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
bemærk
Undgå at tabe enheden og udsætte den for kraftige
stød og rystelser.
Undgå at udsætte enheden for vand.
Hvis enheden kommer i berøring med vand, kan der
opstå funktionsfejl.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den
kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere
tid, da det kan føre til permanente skader på den.
56
bemærk
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Brug vand, isopropylalkohol eller brillerens, hvis
det er nødvendigt.
3 Hæld væsken på kluden.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Sådan undgår du tyveri
Sådan forlænger du batteriets levetid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern enheden og monteringen, og placer dem
uden for synsvidde, når enheden ikke er i brug.
Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på
forruden.
Opbevar ikke enheden i handskerummet.
Registrer enheden på http://my.garmin.com.
Sletning af brugerdata
1 Tænd enheden.
2 Placer fingeren nederst til højre på enhedens
•
Udsæt ikke din enhed for ekstreme
temperaturer.
Sæt enheden i dvaletilstand (side 4).
Reducer skærmens lysstyrke (side 4).
Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Reducer lydstyrken (side 4).
Deaktiver Bluetooth (side 53).
Afkort længden af Timeout for display (side 53).
skærm.
3 Bliv ved med at trykke fingeren mod skærmen,
indtil pop-op-vinduet vises.
4 Vælg Ja for at slette alle brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger gendannes. Alle de
elementer, du har gemt, slettes.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
57
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel
bemærk
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke
taber de små dele, og du skal kontrollere, at de
sættes tilbage det korrekte sted. Bilstrømkablet
fungerer kun, hvis det er samlet korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du
muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af
biladapteren.
Slut
1 Afmonter endestykket.
stykke
TIP: Du skal muligvis
bruge en mønt til at fjerne
endestykket.
2 Fjern endestykket,
sølvspidsen og sikringen
(glas og sølvcylinder).
3 Indsæt en 2 A fast-blowsikring.
4 Placer sølvspidsen i endestykket.
58
Sølvspids
Sikring
5 Skru endestykket på bilens strømkabel igen.
Montering på instrumentbrættet
Bemærk
Den permanente monteringstape er yderst vanskelig
at fjerne, når først den er påført.
Brug den vedlagte monteringsplade til at montere
din enhed på instrumentbrættet, så den overholder
lovgivningen.
1 Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du
vil placere pladen.
2 Fjern belægningen fra limen i bunden af pladen.
3 Placer pladen på instrumentbrættet.
4 Fjern den gennemsigtige plastik fra oversiden af
pladen.
5 Anbring sugekopmonteringen oven på pladen.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
6 Skub armen ned (imod pladen).
Fjernelse af enheden, holderen og
monteringen
Fjernelse af enheden fra holderen
1 Pres opad på tappen oven på holderen.
2 Vip enheden fremad.
Fjernelse af holderen fra monteringen
1 Drej holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen
slipper kuglen på monteringen.
Fjernelse af sugekopmonteringen på
forruden
1 Vip håndtaget på sugekopmonteringen ind mod
Opdatering af kort
Du kan opdatere kortene på din enhed. Du kan få
flere oplysninger på www.garmin.com/mapupdates
og vælge Map Update User Guide.
Om nüMaps Lifetime
Nogle modeller inkluderer abonnement til nüMaps
Lifetime, som leverer kvartalsvise opdateringer i
enhedens levetid. Du kan se betingelser og vilkår på
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LM
Denne model indeholder et abonnement
på nüMaps Lifetime.
LMT
Denne model indeholder et livslangt
trafikabonnement, et abonnement på
nüMaps Lifetime og en trafikmodtager.
dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
59
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på Garmins
hjemmeside (www.garmin.com).
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Sikkerhedskameraer
 Advarsel
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller
konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI
eller en sikkerhedskameradatabase.
Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelige
i nogle områder. Se http://my.garmin.com for at få
oplysninger om tilgængelighed. Til disse områder
indeholder nüvi positioner for mange hundrede
sikkerhedskameraer. Din nüvi advarer dig, når du
nærmer dig et sikkerhedskamera, og kan advare dig,
hvis du kører for hurtigt. Dataene opdateres mindst
én gang om ugen, så du altid har adgang til de
senest opdaterede oplysninger.
60
Du kan til enhver tid købe en ny region eller
forlænge eksisterende abonnementer. Hver region
eller udvidelse, du køber, har sin egen udløbsdato.
Brugerdefinerede interessepunkter
(POI)
Brugerdefinerede interessepunkter er personligt
tilpassede punkter på kortet. De kan indeholde alarmer,
som lader dig vide, hvornår du er nær et bestemt punkt,
eller om du rejser hurtigere end en angivet hastighed.
Installation af en POI Loader
Du kan oprette eller downloade brugerdefinerede
interessepunktlister og installere dem på din enhed
ved hjælp af POI Loader-software.
1 Gå til www.garmin.com/extras.
2 Klik på Services > POI Loader.
3 Installer POI Loader på computeren.
Brug af hjælpefilerne til POI Loader
Du kan få flere oplysninger om POI Loader i
hjælpefilen.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Klik på Hjælp, når POI Loader er åben.
Søgning efter ekstraudstyr
1 Vælg Find > Kategorier > Bruger POI.
2 Vælg en kategori.
Køb af tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
61
Fejlfinding
Problem
Løsning
Enheden opfanger ingen
satellitsignaler.
•
•
•
•
Sugekoppen kan ikke sidde
fast på forruden.
• Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
• Tør efter med en ren, tør klud.
• Monter sugekoppen (side 1).
Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (side 51).
Vælg Indstillinger > Navigation > GPS-simulator > Fra i hovedmenuen.
Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
Stå stille i flere minutter.
Enheden oplades ikke i bilen. • Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (side 58).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.
• Enheden kan kun oplades mellem 32°F og 113°F (mellem 0°C og 45°C). Hvis enheden
placeres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Batteriet aflades hurtigt.
Du kan øge den tid, der går mellem opladningerne, ved at skrue ned for
baggrundsbelysningen (side 52).
Min batteriindikator synes
ikke at være præcis.
Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde opladningen).
62
nüvi 3400-serien Brugervejledning
Hvordan ved jeg, at
enheden er i USBlagerenhedstilstand?
Når enheden er i USB-lagerenhedstilstand, viser enhedens skærm et billede af en enhed,
som er tilsluttet en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev under Denne
computer.
Enheden er tilsluttet
computeren, men den vil ikke
gå i lagerenhedstilstand.
1
2
3
Jeg kan ikke se nogen
flytbare drev i listen over
drev.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med at
tildele drevbogstaver til dine enhedsdrev. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst,
hvordan du tilknytter drevbogstaver.
Min telefon kan ikke oprette
forbindelse til enheden.
• Vælg Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth i hovedmenuen. Feltet for Bluetooth skal
indstilles til Tilkoblet.
• Tænd telefonen, og anbring den maks. 33 fod (10 meter) fra enheden.
• Gå til www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
4
Frakobl USB-kablet fra computeren.
Sluk for enheden.
Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og enheden.
Enheden tændes automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand.
Kontroller, at enheden er tilsluttet en USB-port og ikke en USB-hub.
nüvi 3400-serien Brugervejledning
63
Indeks
Symbols
brugerdefinerede POI'er 61
F
C
fartbegrænsning
ikon 21
feedback om POI'er 10
fejlfinding 62
filer
slette 50
understøttede typer 48
Find
tilpasning 7
fjerne monteringen 59
fodgængertilstand
indstillinger 23, 26
forudsigelige ruter 22
2D, 3D kortvisning 27
cityXplorer-kort 19
computer, tilslutte 2
A
D
adresser 11
advarsler
sikkerhedskamera 60
aktuel position, gemme 14
aktuel position, retningsanvisninger
til 31
automatisk lydstyrke 4
aktivere 5
E
B
batteri 62
beskytte enhed
56
Bluetooth-teknologi 31–70
genkendt navn 53
indstillinger 53
parre med telefon 32
brugerdata, slette 57
64
dæmpe
telefonopkald 34
detaljerede kort 48, 51
diakritiske tegn 7
displayindstillinger 23, 26
drejliste 28
ecoRoute 35–38
ecoChallenge-resultat 37
kalibrere brændstoføkonomi 36
kørerapport 37
køretøjsprofil 35
oplysninger om
brændstoføkonomi 37
ekstraudstyr 61
enheds-ID 55
G
galleri 42
gemme
din aktuelle position 14
Gemte positioner 14–15
genberegne ruter 21
genveje
fjerne 7
tilføje 7
geocaching 12
nüvi 3400-serien Brugervejledning
GPS
indstillinger 51
simulator 14
H
Hjælp 35
hjem
angive en position 13
telefonnummer 35
hukommelseskort 49
Hvor er jeg? 31
Hvor jeg har været
aktivere 55
I
interessepunkter
finde 8
POI Loader 48
J
JPEG-billedfiler 48
K
kategori
søge i 8
knapper på skærmen 6
nüvi 3400-serien Brugervejledning
koordinater 12
køre hjem 13
kørerapport 37
kort
datalayout 27
detaljeniveau 50
fejl 10
købe 60
tema 50
tilføje 60
vis 27
mål, omregne 43
MapSource 48, 60
menuen Find 7
tilpasning
genvejsikon, fjerne 7
genvejsikon, tilføje 7
montere enhed
fjerne fra montering 59
i forruden 62
på instrumentbræt 58
myDashboard 2
L
N
længde-/breddegrad 12
lagerenhedstilstand 48
lydbog 38
afspille 39
bogmærke 39
indlæse 38
lydstyrke
automatisk 4
lydmixer 4
tilpasse 4
næste sving 29
navigation 20
direkte linje 25
navigation i direkte linje 25, 52
nulstille
hjemmeposition 13
maks. fart 30
tripdata 30
nüMaps Lifetime 59
M
måleomregner 43
O
offentlig transport
undgå 23, 26
65
omdøbe ture 41
omregne
enheder 43
valuta 44
omveje 21
avanceret 24
opbevare enheden 56
opdatere
kort 3
software 3
opkald
besvare 33
dæmpe 34
hjem 35
lægge på 34
oplade enhed 1, 62
P
parkering 14
gemme 43
seneste spot 43
parre en mobiltelefon 32
PIN-kode
Bluetooth 32
plade til instrumentbrættet 58
positioner 8, 10
66
rapportere en lukket position 10
rapportere en manglende
position 10
R
redigere
destinationer 41
gemte positioner 15
gemt rejse 41
hjemmeposition 13
skifte kategorier 15
skifte kortsymbol 15
registrere enheden 2
regnemaskine 43
rengøre enhed 56
retningsangivelser sving-for-sving 28
retningsanvisninger 28
ruteplanlægning 40
ruter
direkte linje 25, 52
standse 21
S
satellitsignaler 5
sikker kørsel 51
sikring, skifte 58
skærmprint 52
skoleområdedatabase 61
slette
alle brugerdata 57
billeder 42
filer 50
gemte positioner 16
liste med nyligt fundne 14
rejser 41
tegn 7
software
version 55
søge efter positioner
bruge søgelinje 9
efter adresse 11
efter koordinater 12
gemte positioner 15
Spor op 27
stemmegenkendelse 16
stemmekommando
aktivere 17
ikoner og toner 17
navigere med 18
tip til anvendelse 17
vækningssætning 17
stemmesprog 54
systemindstillinger 51
nüvi 3400-serien Brugervejledning
T
tastatur 7
sprogtilstand 7
telefonsvarer 34
tidsindstillinger 54
tilbehør 61
tilføje et punkt 21
timeout for display 52
tjenester i nærheden 31
trafik 45–70
aktivere et abonnement 54
hændelser 46
ikoner 46
modtager 46
tilføje trafikabonnementer 54
trafficTrends 54
trafikmeldinger 30
transportform 6
tripcomputer 30
nulstille oplysninger 22
triplog 27, 55
tyveri 57
veje 24
USB 63
V
værktøjer 35–40
vedligeholde enhed 56
vejkryds, finde 11
vejkryds-info 29
verdensur 43
U
undgå
offentlige transporttyper 23, 26
trafik 47
nüvi 3400-serien Brugervejledning
67
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 – 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Garmin®, Garmin-logoet, nüvi® og MapSource® er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.
cityXplorer™, ecoRoute™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™,
myGarmin™ og trafficTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller
dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og
enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Windows® er et registreret
varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac®
er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemærke
tilhørende SD-3C, LLC. Audible.com®, og AudibleReady® er registrerede
varemærker tilhørende Audible, Inc. © 1997–2005 Audible. HD Radio™ er et
varemærke tilhørende iBiquity Digital Corporation.
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising