Garmin | nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo | Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Snabbstartshandbok

Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Snabbstartshandbok
nüvi 3400-serien
®
snabbstartshandbok
nüvi-modellerna: 3410, 3450, 3460, 3490
September 2011
190-01357-59_0B
Tryckt i Taiwan
Komma igång
 VARNING
L äs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation
som medföljer i produktförpackningen för viktig
information om produkten och säkerhet.
Konfigurera enheten
När du använder enheten första gången behöver du
utföra följande åtgärder.
1 Anslut enheten till fordonsströmmen (sidan 2).
2 Montera enheten (sidan 2).
3 Registrera enheten (sidan 3).
4 Kontrollera om det finns uppdateringar.
• Programvaruuppdateringar (sidan 3).
• Gratis kartuppdatering (sidan 4).
Ansluta enheten till fordonsström
 VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri.
För att minska risken för skador på person eller
produkt som orsakas av att batteriet utsätts för extrem
värme ska du ta bort enheten från bilen när du går ut
eller förvara den skyddad från direkt solljus.
Meddelande
Innan du monterar enheten, vänligen läs i guiden
Viktig säkerhets- och produktinformation för
information om de lagar som gäller för montering på
vindruta.
Ladda enheten innan du använder den på batteri.
1 Sätt i 12-voltsströmkabeln for fordon ➊ i USBporten på fästet ➋.
5 Ladda ned hela användarhandboken (sidan 4).
2
nüvi 3400-serien, snabbstartshandbok
Om minSida
➌
➋
➊
➍
➏
➎
2 Sätt fast monteringsfästet ➌ på sugkoppen ➍.
3 Tryck dit sugkoppen på vindrutan.
4 Medan du trycker för du spaken ➎ bakåt mot
5
6
7
8
vindrutan.
Placera underkanten av enheten ➏
i monteringsfästet.
Luta enheten bakåt tills den snäpper på plats.
Anslut den andra änden av strömkabeln till en
strömkontakt i fordonet.
Om det behövs ansluter du den externa antennen
till trafikmottagaren och fäster den på vindrutan
med sugkopparna.
nüvi 3400-serien, snabbstartshandbok
Du kan använda minSida för att registrera din
enhet, kontrollera om det finns programvaru- och
kartuppdateringar, få åtkomst till produkthandböcker
och produktsupport m.m.
Ställa in minSida
1 Anslut mikro-USB-kabeln till mikro-USB-porten på
enheten (sidan 2).
2 Anslut mikro-USB-kabeln till USB-porten på
datorn.
3 Gå till www.garmin.com/dashboard.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Registrera enheten
1 Från minSida klickar du på Registrera nu.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett
säkert ställe.
3
nüMaps Guarantee™
Om du registrerar dig på http://my.garmin.com
inom 90 dagar efter att ha tagit emot satellitdata
när du kör kan det hända att du får hämta en
kostnadsfri kartuppdatering till enheten. Gå till
www.garmin.com/numaps för att ta del av villkoren.
Använda tjänster på minSida
1 Öppna minSida (sidan 3).
2 Välj ett alternativ:
•
Om du vill uppdatera programvaran
klickar du på Uppdatera nu under
Programvaruuppdateringar.
• Om du vill uppdatera kartorna klickar du på
Uppdatera nu under Kartuppdateringar.
• Om du vill ladda ned bruksanvisningen klickar
du på Handböcker och sedan på Hämta
bredvid den handbok du vill ladda ned.
Följ
instruktionerna på skärmen.
3
4
Använda strömknappen
➊
•
•
•
•
Om du vill stänga av enheten håller du in
strömknappen ➊ i 4 sekunder.
Återställ enheten genom att hålla knappen
Ström nedtryckt i 10 sekunder.
Om du vill försätta enheten i viloläge trycker
du snabbt på strömknappen.
Obs! Använd viloläget om du vill spara på
batterierna när enheten inte används.
För att avsluta viloläget trycker du på
strömbrytaren och dubbelklickar på .
nüvi 3400-serien, snabbstartshandbok
Söka efter en plats med hjälp av
sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange
en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett
ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet
anger du ett kategorinamn (till exempel
"biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter
namn, anger du hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten,
anger du gatunamnet och gatunumret.
nüvi 3400-serien, snabbstartshandbok
•
•
•
Om du vill söka efter en adress i en annan
stad, anger du gatunamnet, gatunumret och
orten.
Om du vill söka efter en stad anger du ortens
namn.
Om du vill söka efter koordinater, anger du
latitud- och longitudkoordinater.
4 Välj ett alternativ:
•
Om du vill söka efter ett föreslaget sökord,
väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer
du .
5 Vid behov väljer du en plats.
Söka nära en annan plats
1 På huvudmenyn väljer du Vart?
2 Välj Söker nära.
3 Välj ett alternativ.
5
Din rutt på kartan
•
meddelande
Fartbegränsningsikonen är endast avsedd som
information och ersätter inte förarens ansvar att följa
hastighetsbegränsningar och hela tiden köra på ett
säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter
eller stämningar som du kan få genom att inte följa alla
gällande trafiklagar och skyltar.
•
•
Rutten markeras med en magentafärgad linje
på kartan. Om du avviker från den ursprungliga
rutten beräknar enheten om rutten. En
hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på
huvudvägar.
➊
➋
➌
➍
6
•
Välj ➊ för att visa nästa sväng.
Om det finns en vy över korsningen visas
sidan för visning av korsningar.
Välj ➋ om du vill visa svänglistan.
Välj ➌ om du vill stoppa den rutt du navigerar
efter.
Välj ➍ om du vill visa sidan Var är jag?
Lägga till stopp
Innan du lägger till ett stopp måste du navigera till en
rutt.
> Intressanta platser.
1 På kartan väljer du
2 Sök efter det extra stoppet.
3 Välj stoppet från sökresultatet.
4 Välj Kör!.
5 Välj Lägg till i aktuell rutt.
nüvi 3400-serien, snabbstartshandbok
Göra en avstickare
När du navigerar längs en personbilsrutt kan du
använda omvägar för att undvika hinder, vägarbete.
Obs! Om den rutt du för närvarande använder är det
enda rimliga alternativet kan det hända att enheten
inte beräknar någon avstickare.
När du navigerar väljer du
> Avstickare.
Trafikikonen ( ) ändrar färg för att visa
trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för
tillfället kör på.
Gå till www.garmin.com/traffic om du vill ha mer
information.
Om trafik
meddelande
Garmin ansvarar inte för riktigheten eller lämpligheten
i trafikinformationen.
Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla
områden eller länder.
Vissa paket innehåller en trafikinformationsmottagare.
Den är inbyggd i strömkabeln för fordon. Om
du ska kunna ta emot trafikinformation måste
trafikinformationsmottagaren vara påslagen och
enheten vara inom dataräckhåll för en station
som sänder ut trafikdata. Du behöver inte
aktivera prenumerationen som medföljer med din
trafikmottagare.
nüvi 3400-serien, snabbstartshandbok
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Garmin®, Garmins logotyp och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd.
eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder.
nüMaps Guarantee™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga
tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All
användning av sådana märken av Garmin är licensierad. HD Radio™ är ett
upphovsrättsskyddat varumärke som tillhör iBiquity Digital Corporation.
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising