Garmin | nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo | User guide | Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Podręcznik użytkownika

Garmin nuvi 3490,GPS,MPC,Volvo Podręcznik użytkownika
nüvi seria 3400
®
Podręcznik użytkownika
modele: 3410, 3450, 3460, 3490
Grudzień 2011
190-01357-40_0B
Wydrukowano na Tajwanie
© 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części
tego podręcznika nie można powielać, kopiować, przekazywać, rozpowszechniać, pobierać ani przechowywać na
jakimkolwiek nośniku pamięci, w jakimkolwiek celu, bez wcześniej uzyskanej wyraźnej pisemnej zgody firmy Garmin.
Firma Garmin niniejszym udziela zgody na pobranie jednej kopii tego podręcznika na dysk twardy bądź inny elektroniczny
nośnik pamięci w celu jego przeglądania oraz na wydrukowanie jednej kopii tego podręcznika lub jego korekty, pod
warunkiem, iż elektroniczna bądź wydrukowana kopia tego podręcznika będzie zawierała pełen tekst niniejszej informacji
o prawach autorskich. Rozpowszechnianie tego podręcznika lub jego korekty w celach handlowych bez zezwolenia jest
surowo wzbronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Ze strony internetowej firmy Garmin (www.garmin.com) można pobrać bieżące aktualizacje
i informacje uzupełniające, dotyczące użytkowania i funkcjonowania tego i innych produktów firmy Garmin.
Spis treści
Zapisywanie pozycji��������������������������������������������������������14
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem��������������������� 1
Informacje o poleceniach głosowych������������������������������16
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego
pojazdu�����������������������������������������������������������������������������1
Informacje o sekcji Mój Pulpit�������������������������������������������2
Informacje o trybie uśpienia����������������������������������������������4
Regulowanie jasności ekranu�������������������������������������������4
Regulowanie głośności�����������������������������������������������������4
Informacje o funkcji automatycznej głośności������������������4
Ikony na pasku stanu��������������������������������������������������������5
Sygnały satelitarne�����������������������������������������������������������5
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie����6
Korzystanie z klawiatury ekranowej����������������������������������7
Wyszukiwanie pozycji����������������������������������������� 8
Informacje o pozycjach�����������������������������������������������������8
Informacje o narzędziach wyszukiwania������������������������11
Zapisywanie pozycji domowej����������������������������������������13
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc������������������14
Wyszukiwanie parkingów�����������������������������������������������14
Ustawianie symulowanej pozycji������������������������������������14
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Polecenia głosowe�������������������������������������������� 16
Nawigacja����������������������������������������������������������� 19
Rozpoczęcie podróży trasą��������������������������������������������19
Podróż trasą samochodową�������������������������������������������20
Informacje o opcji Zjazdy z usługami������������������������������22
Unikanie określonych cech dróg�������������������������������������23
Informacje o własnych unikanych elementach���������������23
Trasy piesze�������������������������������������������������������������������25
Strony mapy������������������������������������������������������� 27
Dostosowywanie mapy���������������������������������������������������27
Wyświetlanie zwrotów����������������������������������������������������28
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji��������������������31
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący��������� 31
Informacje o rozmowach przez zestaw
głośnomówiący���������������������������������������������������������������31
Nawiązywanie połączenia����������������������������������������������33
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy ��������������������������34
Zapisywanie domowego numeru telefonu����������������������34
iii
Korzystanie z Aplikacji�������������������������������������� 35
Korzystanie z Pomocy����������������������������������������������������35
Informacje o ecoRoute ��������������������������������������������������35
Informacje o książkach audio�����������������������������������������38
Planowanie podróży�������������������������������������������������������40
Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego������������������41
Przeglądanie zdjęć���������������������������������������������������������42
Wyświetlanie poprzednich tras i celów���������������������������42
Korzystanie z funkcji czasu na świecie ��������������������������43
Ustawianie alarmu����������������������������������������������������������43
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania���������������43
Korzystanie z kalkulatora������������������������������������������������43
Przeliczanie jednostek ���������������������������������������������������43
Korzystanie z przewodnika językowego�������������������������44
Utrudnienia drogowe����������������������������������������� 45
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych�����������45
Dane o ruchu drogowym������������������������������������������������46
Odbiornik komunikatów drogowych��������������������������������46
Informacje o ruchu drogowym na trasie�������������������������47
Informacje o ruchu drogowym na danym obszarze��������48
iv
Znaczenie danych o ruchu drogowym����������������������������48
Zarządzanie danymi������������������������������������������ 48
Typy plików���������������������������������������������������������������������48
Informacje o kartach pamięci������������������������������������������49
Przesyłanie plików z komputera�������������������������������������49
Usuwanie plików ������������������������������������������������������������50
Dostosowywanie urządzenia���������������������������� 50
Ustawienia mapy i pojazdu���������������������������������������������50
Ustawienia nawigacji������������������������������������������������������51
Ustawienia wyświetlania�������������������������������������������������52
Ustawienia komunikacji Bluetooth����������������������������������53
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych������������������53
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek������������������������54
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury�����������������������54
Ustawienia alertów punktów alarmowych�����������������������55
Informacje o urządzeniu i prywatności���������������������������55
Przywracanie ustawie�������������������������������������������������55
Załącznik������������������������������������������������������������ 56
Przewody zasilające�������������������������������������������������������56
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Dbanie o urządzenie�������������������������������������������������������56
Kasowanie danych użytkownika�������������������������������������57
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z
gniazda zapalniczki��������������������������������������������������������58
Montaż na desce rozdzielczej����������������������������������������58
Zdejmowanie urządzenia, podstawki i uchwytu��������������59
Aktualizowanie map��������������������������������������������������������59
Zakup dodatkowych map������������������������������������������������60
Kamery monitorujące������������������������������������������������������60
Własne punkty POI���������������������������������������������������������60
Zakup akcesoriów�����������������������������������������������������������61
Rozwiązywanie problemów �������������������������������������������62
Indeks����������������������������������������������������������������� 64
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
v
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
 OSTRZEŻENIE
ależy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu
N
produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
1. Podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki w pojeździe
(strona 1).
2. Zamontuj urządzenie (strona 1).
3. Zarejestruj urządzenie (strona 2).
4. Sprawdź dostępność aktualizacji.
•
Aktualizacje oprogramowania (strona 3).
•
Darmowa aktualizacja map (strona 3).
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu
 OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową.
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, należy
urządzenie zabierać ze sobą przy wysiadaniu z samochodu
albo przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu
bateryjnym, należy naładować baterię.
1. Podłącz przewód zasilający ➊ do portu USB ➋
urządzenia.
1
Informacje o sekcji Mój Pulpit
Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania urządzenia,
sprawdzenia dostępności aktualizacji oprogramowania i map,
uzyskania dostępu do podręczników użytkownika, uzyskania
pomocy technicznej i wielu innych rzeczy.
➌
➊
➋
➍
2. Zatrzaśnij uchwyt na ramieniu przyssawki ➌.
3. Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń
dźwignię ➍ do tyłu, w kierunku szyby.
4. Umieść dolną część urządzenia w uchwycie.
5. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na
Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit
1. Podłącz kabel USB do portu USB w urządzeniu.
2. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.
3. Przejdź do strony www.garmin.com/dashboard.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Rejestrowanie urządzenia
1. W sekcji Mój Pulpit kliknij Zarejestruj teraz.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
swoim miejscu.
6. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki w samochodzie.
7. W razie konieczności podłącz antenę zewnętrzną do
odbiornika komunikatów drogowych i przymocuj ją do
przedniej szyby za pomocą przyssawek.
2
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Aktualizowanie oprogramowania
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 2).
2. W sekcji Aktualizacje oprogramowania kliknij Aktualizuj
teraz.
Wyłączanie urządzenia
Urządzenie można całkowicie wyłączyć.
1. Przytrzymaj klawisz zasilania ➊ przez 3 sekundy.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
nüMaps Guarantee™
Jeśli urządzenie zostało zarejestrowane przez Mój Pulpit, to
jest ono uprawnione do bezpłatnej aktualizacji w ciągu 90 dni
od rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej.
Odwiedź stronę
www.garmin.com/numaps.
Aktualizowanie map
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 2).
2. Zarejestruj urządzenie (strona 2).
3. W sekcji Aktualizacje map kliknij Aktualizuj teraz.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
➊
UWAGA: Jeśli przytrzymasz klawisz zasilania przez czas
krótszy niż 3 sekundy, urządzenie przełączy się w tryb
uśpienia.
2. Wybierz Wył.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj klawisz zasilania przez 10 sekund.
3
Informacje o trybie uśpienia
Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii, gdy
urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia urządzenie
zużywa bardzo mało energii, a bateria po jednokrotnym
naładowaniu działa przez wiele tygodni.
Włączanie trybu uśpienia
Naciśnij klawisz zasilania.
Wyłączanie trybu uśpienia
Gdy urządzenie jest w trybie uśpienia, naciśnij klawisz
zasilania i dotknij dwukrotnie .
Regulowanie jasności ekranu
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
2. Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
4
Regulowanie głośności
1. Wybierz Głośność.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
, aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
•
Wybierz
•
> Mikser dźwięku i za pomocą
Wybierz kolejno
suwaków dostosuj głośność monitów systemu
nawigacyjnego, telefonu oraz multimediów.
Informacje o funkcji automatycznej
głośności
Dzięki funkcji automatycznej głośności urządzenie
dostosowuje głośność dźwięku do poziomu hałasu
w pojeździe. Funkcja ścisza dźwięk, gdy poziom hałasu
jest niski, a pogłaśnia, gdy hałas stanie się większy.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Włączanie funkcji automatycznej głośności
Urządzenie może automatycznie zwiększać lub zmniejszać
poziom głośności w oparciu o poziom hałasu w otoczeniu.
1. Wybierz kolejno Głośność >
głośność.
> Automatyczna
Stan sygnału GPS.
Stan funkcji Bluetooth® (pojawia się po nawiązaniu
połączenia ze zgodnym urządzeniem).
Wskaźnik środka transportu.
2. Wybierz kolejno Włączone > Zapisz.
Bieżący czas.
Ikony na pasku stanu
Stan naładowania baterii.
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego.
Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach
urządzenia. Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić
ustawienia lub wyświetlić dodatkowe informacje.
Sygnały satelitarne
Po włączeniu urządzenie rozpocznie odbieranie sygnałów
satelitarnych. Urządzenie może wymagać czystego widoku
nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów. Jeśli co najmniej
zmieni kolor na zielony, oznacza to,
jeden słupek
że urządzenie odebrało sygnał z satelitów.
Wyświetlanie sygnałów satelitarnych GPS
Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na
stronie www.garmin.com/aboutGPS.
Przytrzymaj
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
.
5
Środki transportu
Tryb samochodu
Tryb pieszego
Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych
zasadach, zależnie od wybranego środka transportu.
Przykładowo w trybie samochodu, szacowany czas przybycia
jest obliczany w oparciu o ograniczenia prędkości na drogach
ujętych w wyznaczonej trasie. Natomiast w trybie pieszego
czas przybycia jest obliczany w oparciu o prędkość marszu.
UWAGA: Trasy piesze nie obejmują autostrad. Jeśli
w urządzeniu są załadowane mapy cityXplorer™, trasy piesze
mogą obejmować transport publiczny (strona 25).
Wybór środka transportu
Wybierz
6
.
Informacje o baterii
Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, rozpocznie
się jego ładowanie.
na pasku stanu wskazuje stan naładowania
Ikona baterii
wewnętrznej baterii. Aby zwiększyć dokładność tych wskazań,
całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj.
Nie odłączaj urządzenia, aż do całkowitego naładowania.
Korzystanie z przycisków znajdujących
się na ekranie
•
Wybierz
•
Przytrzymaj
, aby powrócić do menu głównego.
•
Wybierz
•
Przytrzymaj
•
Wybierz
ekranu.
, aby szybko powrócić do menu głównego.
lub
, aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
lub
, aby przewijać szybciej.
, aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Korzystanie z klawiatury ekranowej
Zapoznaj się z częścią „Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury”, aby zmienić układ klawiatury (strona 54).
Wybierz znak na klawiaturze, aby wprowadzić literę lub cyfrę.
•
Wybierz
, aby wprowadzić spację.
•
Przytrzymaj
, aby usunąć znak.
•
Wybierz
, aby usunąć cały wpis.
•
Wybierz
, aby wybrać tryb języka klawiatury.
•
, aby wprowadzić znaki specjalne, takie
Wybierz
jak znaki przestankowe.
•
Wybierz
literami.
, aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Informacje o skrótach
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?.
Skrót może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Dodawanie ikony skrótu
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2. Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1. Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2. Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3. Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
7
Wyszukiwanie pozycji
•
Według kategorii (strona 8)
•
Blisko innej pozycji (strona 10)
Wyszukiwanie miejsca wg kategorii
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz pozycję.
•
Poprzez literowanie nazwy (strona 11)
Wyszukiwanie w ramach kategorii
•
Według adresu (strona 11)
•
Przy użyciu mapy (strona 21)
Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz szukać
w ramach kategorii.
•
Przy użyciu ostatnio znalezionych pozycji (strona 14)
•
Przy użyciu współrzędnych (strona 12)
•
Przy użyciu zapisanych pozycji (strona 14)
Urządzenie umożliwia wyszukiwanie pozycji na wiele
sposobów.
Informacje o pozycjach
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają
pozycje, takie jak restauracje, hotele czy autousługi.
Za pomocą kategorii wyszukiwania można w łatwy sposób
znaleźć okoliczne firmy i atrakcje.
8
1.
2.
3.
4.
Wybierz Dokąd?.
Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
W razie potrzeby wybierz podkategorię.
Wybierz pasek wyszukiwania ➊.
➊
5. Podaj całą nazwę lub jej część.
.
6. Wybierz
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1. Wybierz Dokąd?.
2. Wybierz pasek wyszukiwania.
3. Wpisz wyszukiwane hasło.
•
Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła,
wybierz żądane hasło.
•
Aby wyszukać z użyciem wprowadzonego tekstu,
wybierz .
5. W razie potrzeby wybierz pozycję.
W trakcie pisania pod paskiem wyszukiwania wyświetlane
są sugerowane hasła.
•
Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii,
np. „kina” lub „kawiarnie”.
•
Aby wyszukać firmy wg nazwy, wpisz całość lub
część szukanej nazwy.
•
Aby wyszukać pobliski adres, podaj nazwę
i numer ulicy.
•
Aby wyszukać adres w innym mieście, podaj nazwę i
numer ulicy oraz miasto i województwo.
•
Aby wyszukać miasto, wprowadź nazwę miasta i
województwo.
•
Aby wyszukać współrzędne, podaj szerokość
i długość geograficzną.
4. Wybierz dowolną opcję:
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
9
Zmiana przeszukiwanego obszaru
Urządzenie domyślnie znajduje pozycje najbliższe aktualnej
pozycji. Można wyszukać pozycję w pobliżu innego miasta
lub pozycji.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Wyszukiwanie w pobliżu.
2. Wybierz dowolną opcję.
3. W razie potrzeby wybierz pozycję.
Zgłaszanie zamkniętego lub brakującego miejsca
Jeśli w wynikach wyszukiwania znajduje się nieaktualne lub
nieprawidłowe miejsce, można zgłosić błąd firmie Garmin,
co spowoduje jej pomijanie w kolejnych wyszukiwaniach.
1.
2.
3.
4.
5.
10
Znajdź pozycję (strona 8).
Wybierz pozycję z listy.
Wybierz
Wybierz
.
> Edytuj.
Wybierz Zgłoś jako zamknięte lub Zgłoś jako
brakujące.
Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po połączeniu
urządzenia z serwisem myGarmin™ (za pośrednictwem
komputera).
Edytowanie informacji dotyczących pozycji
Możesz zmienić adres i numer telefonu miejsca
wyświetlanego w wynikach wyszukiwania.
1.
2.
3.
4.
5.
Znajdź pozycję.
Wybierz pozycję z listy.
Wybierz
Wybierz
.
> Edytuj.
Wybierz Adres lub Numer telefonu, a następnie
wprowadź nowe dane.
Ocenianie punktu szczególnego
Możesz wystawić ocenę punktowi szczególnemu.
1. Znajdź pozycję.
2. Wybierz pozycję z listy.
3. Wybierz .
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
4. Wybierz gwiazdki, aby ocenić punkt szczególny.
Ocena zostanie zaktualizowana w urządzeniu.
Informacje o narzędziach wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą klawiatury ekranowej,
a także podając adres lub współrzędne.
Wyszukiwanie adresu
Zanim będzie można wyszukać adres, konieczne jest dodanie
skrótu do narzędzia do wyszukiwania adresów (strona 7).
5. W razie potrzeby wybierz miasto, województwo lub
region.
6. W razie potrzeby wybierz adres.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Zanim będzie można wyszukać skrzyżowanie, konieczne jest
dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania skrzyżowań
(strona 7).
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Skrzyżowania.
2. Wybierz województwo lub region.
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1.
2.
3.
4.
Wybierz kolejno Dokąd? > Adres.
Wpisz numer budynku i wybierz Dalej.
Podaj nazwę ulicy i wybierz Dalej.
W razie potrzeby wybierz Wyszukiwanie w, aby zmienić
miasto, województwo lub region.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
UWAGA: W razie potrzeby wybierz Województwo lub
państwo, aby zmienić województwo, kraj lub region.
3.
4.
5.
6.
7.
Podaj nazwę pierwszej ulicy i wybierz Dalej.
W razie potrzeby wybierz ulicę.
Podaj nazwę drugiej ulicy i wybierz Dalej.
W razie potrzeby wybierz ulicę.
W razie potrzeby wybierz skrzyżowanie.
11
Wyszukiwanie miasta
Zanim będzie można wyszukać miasto, konieczne jest
dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania miast
(strona 7).
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Miasta.
2. W razie potrzeby wpisz nazwę miasta w pasku
wyszukiwania i wybierz
.
3. W razie potrzeby wybierz miasto z listy.
Wyszukiwanie miejsca przy użyciu współrzędnych
Zanim będzie można wyszukać pozycję przy użyciu
współrzędnych, konieczne jest dodanie skrótu do narzędzia
do wyszukiwania współrzędnych (strona 7).
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Współrzędne.
2. W razie potrzeby wybierz kolejno > Format, wybierz
właściwy format współrzędnych dla używanego typu
mapy i wybierz Zapisz.
4.
5.
6.
7.
Podaj nową współrzędną i wybierz Gotowe.
Wybierz długość geograficzną.
Podaj nową współrzędną i wybierz Gotowe.
Wybierz Pokaż na mapie.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy
Zanim będzie możliwe wyszukiwanie miejsc uwzględnionych
w danych mapy, takich jak restauracje, szpitale i stacje
benzynowe, konieczne jest włączenie warstwy mapy
z miejscami wzdłuż drogi (strona 27).
1. Wybierz Pokaż mapę.
2. Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji miejsc wzdłuż
drogi.
3. W razie potrzeby wybierz opcję
, a następnie wybierz
ikonę kategorii, aby wyświetlić tylko konkretną kategorię
miejsc.
4. Wybierz dowolną opcję:
3. Wybierz szerokość geograficzną.
12
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
•
Wybierz znacznik pozycji.
•
Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5. W razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby wyświetlić
dodatkowe informacje.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu funkcji
szybkiego wyszukiwania
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy
szybkiego wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio
wybranymi celami podróży.
1. Wybierz Dokąd?.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3. W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy
szybkiego wyszukiwania.
4. W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Zapisywanie pozycji domowej
Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można
ustawić jako pozycję domową.
1. Wybierz kolejno Dokąd? >
domową.
> Ustal pozycję
2. Wybierz Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub
Ostatnio znalezione.
Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w folderze
z zapisanymi elementami (strona 14).
Jazda do domu
Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej
1.
2.
3.
4.
Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane > Dom.
Wybierz kolejno
> Edytuj.
Wprowadź zmiany.
Wybierz Gotowe.
13
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych
miejsc
2. Wybierz Symulacja GPS.
3. Wybierz Pokaż mapę.
4. Wybierz obszar na mapie.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
2. Wybierz pozycję.
5. Wybierz adres.
6. Wybierz Ustal pozycję.
W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych
pozycji.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
Wyczyść > Tak.
>
Wyszukiwanie parkingów
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Parking.
2. Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS,
aby ustawić symulowaną pozycję.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
Zapisywanie pozycji
Można zapisać pozycje, aby można je było szybko odnaleźć
i wyznaczyć do nich trasy.
Zapisywanie pozycji
1. Znajdź pozycję (strona 8).
2. Wybierz pozycję z listy.
3. Wybierz .
4. Wybierz > Zapisz.
5. W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz Gotowe.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
14
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Zapisywanie aktualnej pozycji
1. Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2. Wybierz Zapisz.
3. Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4. Wybierz OK.
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2. W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz
Wszystkie kategorie.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz Jedź!.
Edycja zapisanych pozycji
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz .
5. Wybierz > Edytuj.
6. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz Nazwa.
•
Wybierz Numer telefonu.
•
Aby przypisać kategorie do elementu Ulubionych,
wybierz Kategorie.
•
Aby zapisać zdjęcie, wiążąc je z elementem
Ulubionych, wybierz Przypisz zdjęcie (strona 42).
•
Aby zmienić symbol używany do zaznaczenia
elementu Ulubionych na mapie, wybierz Zmień
symbol.
7. Edytuj informacje.
8. Wybierz Gotowe.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
15
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych
pozycji dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2. Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3. Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
1.
2.
3.
4.
5.
Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
Wybierz pozycję.
Wybierz
.
Wybierz kolejno Edytuj > Kategorie.
Wpisz jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
Sugerowane kategorie będą wyświetlane podczas
wpisywania poniżej paska tekstowego. Możesz wybrać
sugerowane słowo, aby skorzystać z sugestii.
6. Wybierz Gotowe.
16
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
mają zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Polecenia głosowe
Informacje o poleceniach głosowych
UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla
wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna
we wszystkich modelach.
Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia
poprzez wypowiadanie słów i poleceń. Menu funkcji
poleceń głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę
dostępnych poleceń.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Ustawianie frazy aktywacji
Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą,
której wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń
głosowych. Domyślną frazą aktywacji jest Voice Command
(Polecenia głosowe).
Polecenia głosowe — porady
•
Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
•
PORADA: Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego
wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.
Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy
lub radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
•
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe >
Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na
ekranie.
•
2. Podaj nową frazę aktywacji.
Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie
do sytuacji.
•
Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse
przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
•
Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające
włączenie i wyłączenie trybu poleceń głosowych.
Customize Phrase (Dostosuj frazę).
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże
jej siłę.
3. Wybierz Gotowe.
Włączenie funkcji poleceń głosowych
Wymów frazę aktywacji.
Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
17
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń
głosowych
4. Wymów numer linii.
Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.
1. Wymów frazę aktywacji.
2. Wymów Find Place (Znajdź miejsce).
5. Wymów Navigate (Nawiguj).
3. Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę
pozycji.
Zostanie wyświetlona lista pozycji.
Wyszukiwanie adresu
1. Wymów Voice Command (Polecenia głosowe)
2. Wymów Find Address (Znajdź adres).
3. Wymów cały adres.
Wyciszanie instrukcji
Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można
wyłączyć bez konieczności wyciszania wszystkich dźwięków
w urządzeniu.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe > .
2. Wybierz kolejno Mute Instructions (Wycisz instrukcje) >
Enabled (Włączone).
18
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Wyłączanie funkcji poleceń głosowych
Wyłączenie funkcji poleceń głosowych uchroni przed
przypadkowym włączaniem trybu poleceń głosowych w trakcie
rozmowy.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe > .
2. Wybierz kolejno Polecenia głosowe > Wyłączone.
Nawigacja
Rozpoczęcie podróży trasą
1.
2.
3.
4.
Wyszukaj pozycję (strona 9).
Wybierz pozycję.
Wybierz Jedź!.
W razie potrzeby wybierz opcję.
•
Wybierz Samochód.
•
Wybierz Pieszo.
•
Wybierz Transport publiczny, aby obliczyć trasę,
którą będziesz podróżować z wykorzystaniem
środków transportu publicznego oraz pieszo.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
UWAGA: Aby podróżować z wykorzystaniem
transportu publicznego, w urządzeniu muszą być
załadowane mapy cityXplorer™ (strona 25).
5. W razie potrzeby wybierz trasę.
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2. W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz
Wszystkie kategorie.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz Jedź!.
Podgląd kilku tras jednocześnie
1. Znajdź pozycję (strona 9).
2. Wybierz Trasy.
3. Skorzystaj z przycisków na ekranie, aby wybrać trasę.
4. Wybierz Jedź!.
19
Podgląd trasy
1. Znajdź pozycję (strona 9).
2. Wybierz Trasy.
Podróż trasą samochodową
Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga
w szachownicę wskazuje cel.
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu
za pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie
i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej
krawędzi mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie
wyznaczonej trasy, urządzenie ponownie przelicza trasę
i podaje nowe wskazówki.
20
Korzystanie z mapy do nawigacji samochodowej
Podczas nawigacji w trybie samochodu można wybierać
funkcje mapy.
1. Wybierz i przeciągnij mapę.
Zostaną wyświetlone ikony mapy.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Przeciągnij obraz ekranu, aby zobaczyć inne
obszary mapy.
•
Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz
lub .
•
Aby obrócić widok mapy, wybierz
•
Aby przełączyć widok Północ u góry na Widok 3D,
.
wybierz
•
Aby dodać lub usunąć warstwy mapy, wybierz
•
W trybie pieszego wybierz
mapę na bieżącej pozycji.
.
.
, aby wyśrodkować
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Dodawanie punktu do trasy
Dodanie postoju do trasy jest możliwe podczas podróży
wyznaczoną trasą w trybie samochodu.
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz
powrócić do menu głównego.
2.
3.
4.
5.
, aby
Wybierz Dokąd?.
Wyszukaj pozycję (strona 8).
Wybierz Jedź!.
Wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Korzystanie z objazdu
W trakcie podróży wyznaczoną trasą samochodową można
stosować objazdy, aby uniknąć przeszkód, takich jak prace
drogowe.
UWAGA: Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest jedyną
rozsądną możliwością, urządzenie może nie zaproponować
objazdu.
Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową
wybierz na mapie > Objazd.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Zatrzymywanie trasy
Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz
.
Aktualizowanie ograniczeń prędkości
uwaga
Ikony ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie
informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku
przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach
drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją
nieprzestrzegania przepisów drogowych.
Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlona
ikona wskazująca ograniczenie prędkości obowiązujące na
danej drodze.
> Ustaw limit prędkości.
1. Na mapie wybierz kolejno
i
, aby ustawić ograniczenie
2. Wybierz
prędkości.
21
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży (strona 55).
Dzięki funkcji trafficTrends urządzenie przewiduje cel
podróży w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz
porę dnia. Po kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji,
pozycja może , zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji
wraz z szacowanym czasem podróży oraz informacjami
o ruchu drogowym.
™
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną
trasę do pozycji.
Informacje o opcji Zjazdy z usługami
Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyszukiwać stacje
benzynowe, punkty gastronomiczne, zakwaterowanie i toalety
w pobliżu zjazdów.
Usługi są wymienione na kartach według kategorii.
Paliwo
Gastronomia
Zakwaterowanie
Toalety
Wyszukiwanie zjazdów z usługami
1. Na mapie wybierz kolejno > Zjazdy z usługami.
2. Wybierz zbliżający się zjazd za pomocą strzałek.
3. Wybierz kartę zjazdów z usługami.
4. Wybierz punkt szczególny.
Podróżowanie do zjazdu
1. Na mapie wybierz kolejno
.
> Zjazdy z usługami >
2. Wybierz Jedź!.
22
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Unikanie określonych cech dróg
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane.
2. Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać
w wyznaczanych trasach, i wybierz Zapisz.
Unikanie środków transportu
UWAGA: Środki transportu są dostępne, jeśli załadowane są
mapy cityXplorer (strona 25).
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Transport
publiczny.
2. Wybierz środek transportu, którego chcesz unikać
w wyznaczanych trasach.
3. Wybierz Zapisz.
Informacje o własnych unikanych
elementach
Funkcja własnych unikanych elementów pozwala unikać
określonych obszarów i odcinków dróg. Własne unikane
elementy można w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć.
Unikanie obszaru
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2. W razie potrzeby wybierz Dodaj własny unikany
element.
3. Wybierz Dodaj unikany obszar.
4. Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
5. Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
6. Wybierz Gotowe.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
23
Unikanie drogi
Usuwanie własnych unikanych elementów
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
2. Wybierz Dodaj unikaną drogę.
3. Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma
2. Wybierz dowolną opcję:
unikane.
być pomijany, a następnie wybierz Dalej.
4. Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
5. Wybierz Gotowe.
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2. Wybierz unikany element.
3. Wybierz kolejno > Wyłącz.
unikane.
•
Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy,
wybierz .
•
Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
> Usuń.
unikany element i wybierz kolejno
Włączanie opcji Zaawansowane objazdy
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja >
Zaawansowane objazdy.
Korzystanie z zaawansowanych objazdów
Funkcja ta pozwala na zastosowanie objazdu podczas
podróży wyznaczoną trasą dla wybranego jej odcinka.
1. Wybierz miejsce docelowe, a następnie wybierz Jedź!
(strona 8).
2. Na mapie wybierz kolejno
24
> Objazd.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
3. Wybierz opcję objazdu:
•
Następne 0,5 km na trasie.
•
Następne 2 km na trasie.
•
Następne 5 km na trasie.
•
Objazd wg dróg na trasie.
4. W razie potrzeby wybierz drogę, dla której ma zostać
zastosowany objazd.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2. Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroże > Zapisz.
Trasy piesze
Podróż trasą pieszą
W trybie pieszego trasa jest wyświetlana na mapie
dwuwymiarowej (2D).
Jeśli w urządzeniu są zainstalowane mapy cityXplorer,
urządzenie oblicza trasę przy uwzględnieniu środków
transportu publicznego, takich jak autobusy czy metro, oraz
dystansu do pokonania pieszo.
UWAGA: Mapy cityXplorer nie są domyślnie dostępne w
urządzeniu. Mapy cityXplorer można kupić na stronie
http://my.garmin.com.
UWAGA: Można zmieniać środki transportu publicznego i
ograniczyć dystans trasą pieszą (strona 51).
Trasa zostanie obliczona jako linia prosta prowadząca
do pozycji.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
25
Korzystanie z mapy do nawigacji pieszej
•
wskazuje dokładność pozycji na
Kółko wokół ikony
mapie. Im mniejsze kółko wokół wyświetlonej pozycji, tym
jest ona dokładniejsza.
➊
•
Żółte ikony wskazują środki transportu wykorzystywane
na poszczególnych odcinkach trasy. Przykładowo, gdy
, w tym miejscu trasy wsiądź do
zobaczysz ikonę
autobusu.
•
Czarne punkty na mapie oznaczają przystanki transportu
publicznego na trasie podróży.
Więcej informacji o funkcjach mapy można znaleźć na
stronie 20.
➋
Włączanie funkcji środków transportu
UWAGA: Środki transportu są dostępne, jeśli załadowane są
mapy cityXplorer (strona 25).
•
Wybierz ➊, aby przełączyć na inny odcinek trasy.
•
Wybierz ➋, aby wyświetlić plan podróży.
Informacje o ikonach
•
26
Podczas nawigacji w trybie pieszego ikona
wskazuje
na mapie przybliżoną pozycję oraz kierunek podróży.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Transport
publiczny.
2. Wybierz środki transportu, które mają być uwzględnione
przy wytyczaniu trasy, i wybierz Zapisz.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Strony mapy
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie,
takie jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz Warstwy mapy.
3. Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
i wybierz Zapisz.
Wyświetlanie dziennika podróży
3. Wybierz Zapisz.
Zmiana perspektywy mapy
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok
mapy - samochód.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę
w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
•
Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę
w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry
strony.
•
Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech
wymiarach.
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2. Zaznacz pole wyboru Dziennik podróży.
Zmiana pola danych mapy
1. Wybierz pole danych znajdujące się w lewym dolnym
rogu mapy.
2. Wybierz typ danych do wyświetlenia.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
27
Dostosowywanie przycisków mapy
Prawa strona mapy głównej może pomieścić maksymalnie
trzy ikony.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd >
Przyciski mapy.
2. Wybierz ikonę, a następnie wybierz OK.
3. Wybierz .
4. Wybierz inną ikonę.
Usuwanie przycisków z mapy
Można usunąć wszystkie przyciski znajdujące się po prawej
stronie mapy.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd >
Zmiana pulpitu mapy
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Pulpity.
2. Wybierz żądany pulpit za pomocą strzałek.
3. Wybierz Zapisz.
Wyświetlanie zwrotów
Wyświetlanie listy zwrotów
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę
wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości
pomiędzy kolejnymi zwrotami.
1. Wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
Przyciski mapy.
2. Wybierz ikonę i dotnij OK.
3. Wybierz Zapisz.
2. Wybierz zwrot.
28
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są
dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na
głównych drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową
wybierz pasek nawigacji u góry mapy.
2. Wybierz kolejno
> Mapa.
Wyświetlanie następnego zwrotu
Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą
samochodową, w lewym górnym rogu mapy wyświetlany
jest podgląd następnego zwrotu, zmiany pasów lub innego
manewru. Ten podgląd pokazuje dystans do następnego
zwrotu lub manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli
dane te są dostępne.
Na mapie wybierz
Wyświetlanie skrzyżowań
Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową można
wyświetlać podgląd skrzyżowań na głównych drogach.
Gdy zbliżasz się do skrzyżowania na trasie, na krótki czas
zostaje wyświetlony jego obraz (jeśli jest dostępny).
, aby wyświetlić skrzyżowanie,
Na mapie wybierz
jeśli jest dostępny jego podgląd.
, aby wyświetlić następny zwrot.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
29
Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych
Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą
samochodową, może zostać wyświetlony alert o utrudnieniach
drogowych.
Wybierz alert, aby wyświetlić więcej informacji.
Wyświetlanie informacji o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość
i umożliwia dostęp do statystyk podróży.
PORADA: Jeśli w podróży występują częste przerwy,
należy pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak
aby urządzenie mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony
w podróży.
Na mapie wybierz kolejno
30
Resetowanie informacji o podróży
1. Na mapie wybierz kolejno
2. Wybierz dowolną opcję:
> Komputer podróży.
•
Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz Zeruj
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich
polach na stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
•
Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować
informacje wyświetlane w komputerze podróży.
•
Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby
wyzerować prędkość maksymalną.
•
Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
> Komputer podróży.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Wyświetlanie informacji o aktualnej
pozycji
Można skorzystać z menu Gdzie jestem? w celu wyświetlenia
informacji o aktualnej pozycji. Ta funkcja jest przydatna,
gdy zachodzi konieczność poinformowania służb ratowniczych
o swojej pozycji.
Na mapie wybierz kolejno
> Gdzie jestem?.
Wyszukiwanie usług w pobliżu
1. Na mapie wybierz kolejno > Gdzie jestem?.
2. Wybierz Szpitale, Posterunki policji lub Paliwo,
aby wyświetlić najbliższe pozycje w wybranej kategorii.
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do
aktualnej pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć
do Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu
utworzyć listę wskazówek nawigacyjnych.
Wybierz kolejno Aplikacje > Gdzie jestem?. >
Wskazówki do mnie.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Rozmowy przez zestaw
głośnomówiący
Informacje o rozmowach przez zestaw
głośnomówiący
Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth® urządzenie
może łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić funkcję
zestawu głośnomówiącego. Aby ustalić, czy telefon
komórkowy z technologią Bluetooth jest zgodny
z urządzeniem, odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.
Telefon może nie obsługiwać funkcji głośnomówiących
zapewnianych przez urządzenie.
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2. Wybierz Bluetooth.
>
31
Parowanie telefonu
Aby korzystać z funkcji rozmów przez zestaw głośnomówiący,
należy sparować urządzenie ze zgodnym telefonem
komórkowym. Parowanie telefonu z urządzeniem umożliwia
wzajemne rozpoznawanie się telefonu i urządzenia oraz ich
szybkie połączenie.
1. Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stopy) od
urządzenia.
2. W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię
Bluetooth (strona 31).
3. Wybierz dowolną opcję.
•
Wybierz Dodaj telefon.
•
Jeśli został już sparowany inny telefon, wybierz
kolejno Telefon > .
4. W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
5. W urządzeniu wybierz OK.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth
znajdujących się w zasięgu.
32
6. Wybierz z listy swój telefon i wybierz OK.
7. W razie potrzeby potwierdź, że urządzenie może się
połączyć.
8. W razie potrzeby w telefonie wpisz numer PIN urządzenia
dla połączeń Bluetooth (1234).
Rozłączanie połączenia z telefonem
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2. Wybierz kolejno Telefon > Brak > Zapisz.
Telefon zostanie rozłączony z urządzeniem, ale pozostanie
z nim sparowany.
Po sparowaniu urządzeń — porady
•
Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć
się automatycznie za każdym razem, gdy zostaną
włączone.
•
Po nawiązaniu połączenia między telefonem
i urządzeniem można wykonywać połączenia
telefoniczne.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
•
Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać
połączenie z ostatnim telefonem, z którym było
połączone.
•
Może być konieczne ustawienie telefonu, aby
automatycznie łączył się z urządzeniem, gdy jest ono
włączone.
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję:
•
Wybierz Odbierz.
•
Wybierz Ignoruj, aby zignorować połączenie.
Nawiązywanie połączenia
Wybieranie numeru
1. Wybierz kolejno Telefon > Wybierz.
2. Podaj numer.
3. Wybierz Wybierz.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu
telefonów
Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy
każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów
może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre
telefony nie obsługują tej funkcji.
1. Wybierz kolejno Telefon > Spis telefonów.
2. Wybierz kontakt.
3. Wybierz Połącz.
Łączenie z numerem telefonu punktu
szczególnego
1. Wybierz kolejno Telefon > Punkty szczególne.
2. Wybierz punkt szczególny (strona 8).
3. Wybierz Połącz.
33
Korzystanie z historii połączeń
Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy
każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może
być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie
obsługują tej funkcji.
1. Wybierz kolejno Telefon > Historia połączeń.
2. Wybierz kategorię.
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane
połączenia będą wyświetlane u góry.
3. Wybierz połączenie.
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy
1. W trakcie rozmowy wybierz
2. Wybierz dowolną opcję:
•
34
.
Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz Telefon.
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz
wyłączyć urządzenie i kontynuować połączenie lub
gdy potrzebujesz prywatności.
•
Aby wyświetlić klawiaturę, wybierz Klawiatura.
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta
głosowa.
•
Aby wyciszyć mikrofon, wybierz Wycisz.
•
Aby się rozłączyć, wybierz Zakończ.
Zapisywanie domowego numeru
telefonu
PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można
go zmienić, edytując „Dom” w Zapisanych (strona 14).
> Ustaw numer domowy,
Wybierz kolejno Telefon >
podaj numer domowy i wybierz Gotowe.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu, korzystając
z przycisku Dzwoń do domu, trzeba podać domowy numer
telefonu.
Wybierz kolejno Telefon > Dzwoń do domu.
Korzystanie z Aplikacji
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyświetlić
informacje na temat korzystania z urządzenia.
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc >
Informacje o ecoRoute
W niektórych obszarach w celu korzystania z funkcji ecoRoute
wymagane jest posiadanie urządzenia ecoRoute HD.
Urządzenie ecoRoute HD
Korzystanie z Pomocy
Wyszukiwanie tematów pomocy
Dane obliczane przez funkcję ecoRoute mają charakter
szacunkowy. Dane nie są odczytywane bezpośrednio
z pojazdu, jeśli użytkownik nie korzysta z urządzenia
ecoRoute HD. Aby otrzymywać bardziej dokładne raporty
dotyczące zużycia paliwa tworzone na podstawie marki
samochodu i zwyczajów kierowcy, należy dokonać kalibracji
zużycia paliwa (strona 36).
.
Po podłączeniu urządzenia ecoRoute HD system nawigacji
może otrzymywać informacje o pojeździe w czasie
rzeczywistym, takie jak komunikaty o błędach, obroty silnika
czy napięcie akumulatora. Urządzenie dostarcza dane
odczytywane z pojazdu przez urządzenie ecoRoute HD
podczas obliczania danych ecoRoute.
Informacje na temat zgodności oraz możliwości zakupu można
znaleźć na stronie www.garmin.com/ecoroute.
Funkcja ecoRoute™ oblicza zużycie paliwa przez pojazd
i koszt paliwa związany z dotarciem do celu, a także oferuje
narzędzia pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
35
Konfigurowanie profilu pojazdu
Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać
informacje o pojeździe.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™.
2. Podaj informacje o paliwie i przebiegu.
Zmiana ceny paliwa
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Na stacji.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa i wybierz Dalej.
3. Wybierz Tak.
Kalibracja zużycia paliwa
Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na otrzymywanie
dokładniejszych raportów o paliwie dla Twojego pojazdu i stylu
jazdy. Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku paliwa.
3. Podaj ilość paliwa, jaką zużył pojazd od czasu ostatniego
tankowania.
4. Podaj dystans, jaką pojazd przejechał od czasu
ostatniego tankowania.
5. Wybierz Dalej.
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez pojazd.
6. Wybierz Zapisz.
Informacje o ecoChallenge
Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając
maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa przez pojazd.
Im wyższy wynik ecoChallenge, tym większa oszczędność
paliwa. Narzędzie ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik
zawsze, gdy urządzenie znajduje się w ruchu oraz pracuje
w trybie samochodu.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Na stacji.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa.
36
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Wyświetlanie wyników ecoChallenge
•
Wyświetl bieżący wynik w
mapie.
•
Wybierz
ikonie ecoChallenge na
, aby wyświetlić szczegółowe wyniki.
Informacje o wyniku ecoChallenge
•
Bieżąca — wyświetla ocenę za bieżącą jazdę.
•
Razem — wyświetla średnią z prędkości pojazdu,
oceny za przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.
•
Prędkość — wyświetla ocenę za jazdę z optymalną
prędkością pod kątem zużycia paliwa (70–100 km/h lub
45–60 mil/h dla większości pojazdów).
•
Przyspieszenie — wyświetla ocenę za płynne
i stopniowe przyspieszanie. Za gwałtowne przyspieszanie
traci się punkty.
•
Hamowanie — wyświetla ocenę za płynne i stopniowe
hamowanie. Za gwałtowne hamowanie traci się punkty.
Usuwanie wyniku ecoChallenge z mapy
>
Wybierz kolejno
Zapisz.
> Ustawienia > Ukryj >
Zerowanie wyników ecoChallenge
Wybierz kolejno
>
> Zeruj.
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa
Można wyświetlić informacje o zużyciu paliwa, łącznych
kosztach paliwa oraz średnim zużyciu paliwa.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Zużycie
paliwa.
2. Wybierz część wykresu, którą chcesz powiększyć.
Raporty o przebiegu
W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane,
jak: dystans, czas, średnie zużycie paliwa oraz koszt paliwa
dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.
Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej
trasy. W przypadku przerwania trasy w urządzeniu zostanie
utworzony raport o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
37
Wyświetlanie raportu o przebiegu
Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać
w urządzeniu.
PORADA: Raporty o przebiegu można również przeglądać
w folderze Raporty na dysku/woluminie urządzenia
(strona 49).
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Raport
Informacje o książkach audio
Urządzenie może odtwarzać książki audio ze strony
Audible.com. Funkcja ta wymaga subskrybowania strony
Audible.com. Przejdź do strony www.audible.com/garmin,
aby uaktywnić 30-dniową bezpłatną subskrypcję próbną.
Wczytywanie książek audio do urządzenia
2. Wybierz raport.
Aby wczytać książki audio do urządzenia, należy
zasubskrybować stronę Audible.com. Przejdź do strony
www.audible.com/garmin, aby uzyskać więcej informacji.
Zerowanie danych ecoRoute
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Profil
1. Podłącz urządzenie do komputera (strona 2).
2. Korzystając z komputera, zaloguj się do konta
2. Wybierz kolejno
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie
o przebiegu.
pojazdu.
38
> Zeruj.
Audible.com.
Audible.com, aby wczytać książki audio do urządzenia.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Odtwarzanie książki audio
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Audible.
2. Wybierz Przeglądaj.
3. Wybierz Tytuły, Autorzy, Narratorzy lub Zakładki.
4. Wybierz książkę.
5. Wybierz opcję sterowania odtwarzaniem.
Podczas odtwarzania książki audio odtwarzacz automatycznie
wznawia książkę audio w miejscu, w którym odtwarzanie
zostało ostatnio przerwane. Aby zaznaczyć określone miejsce
w książce audio, można dodać zakładkę.
Podczas odtwarzania książki audio wybierz kolejno
Dodaj zakładkę.
.
•
Aby dodać zakładkę, wybierz
•
Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz
Aby wznowić odtwarzanie, wybierz
•
Dodawanie zakładki
Wznawianie odtwarzania z zakładki
1. Podczas odsłuchiwania książki audio wybierz
2. Wybierz zakładkę.
.
.
Aby szybko przewijać książkę do przodu i wstecz,
użyj suwaka u góry strony.
•
Aby przejść do następnego rozdziału, wybierz
•
Aby przejść do poprzedniego rozdziału, wybierz
.
•
Aby szybko przewijać do przodu, przytrzymaj
•
Aby szybko cofnąć, przytrzymaj
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
.
>
.
Zmiana nazwy zakładki
.
Domyślnie urządzenie nazywa zakładkę, używając jej daty
utworzenia. Można zmienić nazwę zakładki.
1. Podczas odsłuchiwania książki audio wybierz kolejno
.
>
> Zmień nazwę zakładek.
2. Wybierz zakładkę.
39
3. Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Usuwanie zakładki
1. Podczas odsłuchiwania książki audio wybierz kolejno
>
> Usuń zakładki.
Edytowanie planu podróży
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz dowolną opcję.
2. Wybierz zakładkę.
•
Planowanie podróży
Wybierz pozycję w planie podróży, aby zmienić czas
przyjazdu lub wyjazdu.
•
Wybierz pozycję w planie podróży, a następnie
wybierz Czas, aby zarejestrować czas spędzony
w lokalizacji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
Wybierz czas podróży, aby zmienić środek
transportu lub preferencje trasy dla wybranej części
podróży.
•
Wybierz Mapa, aby wyświetlić podróż na mapie.
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć
i zapisać trasę z wieloma celami podróży.
40
Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
Wybierz
.
Wybierz Wybierz pozycję startową.
Wyszukaj pozycję (strona 8).
Wybierz Wybierz.
Aby dodać pozycje dodatkowe, wybierz
Wybierz Dalej.
Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
.
Podróż wg zapisanego planu podróży
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz Jedź!.
4. W razie wyświetlenia monitu wybierz trasę (strona 19).
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Edytowanie zapisanej podróży
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz .
4. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz Zmień nazwę podróży.
•
Wybierz Edytuj cele, aby dodać lub usunąć pozycje
bądź zmienić ich kolejność.
•
Wybierz Usuń podróż.
•
Wybierz Optymalizuj kolejność, aby zaplanować
postoje podczas podróży w najkorzystniejszej
kolejności.
Korzystanie z odtwarzacza
multimedialnego
Odtwarzacz multimedialny może nie być dostępny we
wszystkich modelach.
Urządzenie umożliwia odtwarzanie plików w formacie mp3.
Część modeli umożliwia odtwarzanie plików w formacie mp4.
Informacje na temat dodawania plików do urządzenia można
znaleźć na strona 49.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Odtwarzacz multimedialny.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Aby odtworzyć utwór, wybierz
•
Aby wyregulować głośność, wybierz
.
.
i
.
•
Aby przełączać utwory, użyj
•
Aby odtwarzać utwory w kolejności losowej,
wybierz .
•
Aby ponownie odtworzyć listę odtwarzania,
.
wybierz
•
Aby ponownie odtworzyć utwór, wybierz
.
Przeglądanie plików muzycznych
Do odnalezienia innych utworów załadowanych w urządzeniu
można użyć funkcji przeglądania.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Odtwarzacz multimedialny.
2. Wybierz Przeglądaj.
3. Wybierz dowolną opcję.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
41
Przeglądanie zdjęć
Można wyświetlać zdjęcia, które zostały zapisane
w urządzeniu lub na karcie pamięci. Więcej informacji na
temat ładowania zdjęć do urządzenia można znaleźć na
strona 48.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przeglądarka zdjęć.
2. Użyj strzałek, aby przewijać zdjęcia.
3. Wybierz zdjęcie.
Wyświetlanie pokazu slajdów
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przeglądarka zdjęć.
2. Wybierz .
Podczas wyświetlania pokazu slajdów można go
zatrzymać, dotykając ekranu.
4. Dostosuj tapetę za pomocą przycisków na ekranie.
5. Wybierz Zapisz.
Usuwanie zdjęć
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przeglądarka zdjęć.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Wybierz kolejno > Usuń > Tak.
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (strona 54).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Where I've Been.
Ustawianie zdjęcia jako tapety
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przeglądarka zdjęć.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Wybierz kolejno > Ustaw jako tapetę.
42
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Korzystanie z funkcji czasu na świecie
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Czas na świecie.
2. W razie potrzeby wybierz miasto, wpisz jego nazwę
i wybierz Gotowe.
Wyświetlanie mapy świata
Wybierz kolejno Aplikacje > Czas na świecie >
.
Godziny nocne wyświetlane są w zacieniowanym
obszarze mapy.
Ustawianie alarmu
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Budzik.
2. Ustaw czas.
3. Zaznacz pole wyboru Alarm wł.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca
parkowania
Po wyjęciu włączonego urządzenia z uchwytu
samochodowego bieżąca pozycja jest zachowywana jako
miejsce parkowania.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
Zapisywanie miejsca parkowania
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
2. Wybierz Parking lub Ostatnie miejsce.
3. Wybierz kolejno > Zapisz.
4. W razie potrzeby wpisz nazwę.
Korzystanie z kalkulatora
Wybierz kolejno Aplikacje > Kalkulator.
Przeliczanie jednostek
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przelicznik jednostek.
2. W razie potrzeby wybierz przycisk znajdujący się obok
pozycji Przelicz, wskaż kategorię pomiarów i wybierz
Zapisz.
3. W razie potrzeby wybierz przycisk jednostki, wskaż
żądaną jednostkę i wybierz Zapisz.
43
4. Zaznacz pole wyboru pod jednostką, którą chcesz
przeliczyć.
5. Wpisz liczbę i wybierz Gotowe.
Ręczne ustawianie kursów walut
Można ręcznie aktualizować kursy walut, aby zawsze
korzystać z najbardziej aktualnych przeliczników.
1.
2.
3.
4.
Przewodnika językowego można używać do wyszukiwania
oraz tłumaczenia słów i fraz.
Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy.
Wybór języków w przewodniku językowym
Wybierz kolejno Aplikacje > Przelicznik jednostek.
W przypadku tłumaczenia słów i fraz można wybrać język,
w którym ma zostać wykonany przekład.
Wybierz przycisk znajdujący się obok pozycji Przelicz.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik
Wybierz Waluta, a następnie Zapisz.
W razie potrzeby wybierz przycisk walut, wskaż inną
walutę i wybierz Zapisz.
5. Zaznacz przycisk u dołu ekranu, w którym znajduje się
kurs waluty.
6. Zaznacz pole obok waluty.
7. Wpisz wartość i wybierz Gotowe.
8. Wybierz OK.
44
Korzystanie z przewodnika językowego
językowy > Słowa i frazy.
2. Wybierz kolejno > Język.
3. Wybierz Z, wskaż język, z którego chcesz wykonać
tłumaczenie, i wybierz Zapisz.
4. Wybierz Na, wskaż język, na który chcesz wykonać
tłumaczenie, i wybierz Zapisz.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Tłumaczenie słów i fraz
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy >
Słowa i frazy.
2. Wybierz kategorię i podkategorie.
3. W razie potrzeby wybierz , wpisz słowo kluczowe
i wybierz Gotowe.
4. Wybierz wybrane słowo lub frazę.
5. Wybierz , aby odsłuchać tłumaczenie.
Korzystanie ze słownika dwujęzycznego
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy >
Słowniki.
2. Wybierz słownik.
3. W razie potrzeby wybierz
Gotowe.
, wpisz słowo i wybierz
4. Wybierz słowo.
5. Wybierz , aby odsłuchać tłumaczenie.
Utrudnienia drogowe
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne
na niektórych obszarach lub w niektórych krajach.
Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych
pakietach z urządzeniami. Urządzenie jest zintegrowane
z przewodem zasilającym z gniazda zapalniczki. Aby można
było odbierać informacje o ruchu drogowym, odbiornik
komunikatów drogowych i urządzenie muszą być włączone
i znajdować się w zasięgu stacji nadającej informacje o ruchu
drogowym. Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji
dołączonej do odbiornika komunikatów drogowych.
Informacje na temat odbiorników komunikatów drogowych
i obszarów zasięgu można znaleźć na stronie
www.garmin.com/traffic.
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
2. Wybierz Ruch drogowy na żywo.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
45
Dane o ruchu drogowym
1. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do
zewnętrznego źródła zasilania.
2. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do
urządzenia.
UWAGA: Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem
mogą negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika
komunikatów drogowych.
Odbiornik komunikatów drogowych
➊
➋
➌
➍
➎
➊
Złącze mini-USB
➋
Złącze anteny zewnętrznej
➌
Antena wewnętrzna
➍
Diodowy wskaźnik zasilania
➎
Zasilacz samochodowy
Informacje o ikonie utrudnień drogowych
Podczas odbierania informacji dotyczących utrudnień w ruchu,
na mapie jest wyświetlana ikona utrudnień drogowych. Zmiana
koloru ikony ruchu drogowego wskazuje natężenie ruchu.
Kolor
Ważność
Znaczenie
Zielony
Niska
Ruch jest płynny.
Żółty
Średnia
Ruch się odbywa, ale są opóźnienia.
Ruch jest utrudniony.
Czerwony Wysoka
46
Ruch się nie odbywa lub jest powolny.
Mają miejsce znaczne opóźnienia.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Informacje o ruchu drogowym na trasie
Obliczając trasy, urządzenie bada bieżący ruch
i automatycznie optymalizuje trasę pod kątem najkrótszego
czasu przejazdu. Jeśli podczas nawigacji dojdzie do
znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu,
urządzenie automatycznie ponownie przeliczy trasę.
wskazuje
Zmiana koloru ikony ruchu drogowego
natężenie ruchu na trasie lub drodze, którą aktualnie
podróżujesz.
Urządzenie może poprowadzić użytkownika trasą
przebiegającą przez obszary utrudnionego ruchu, jeśli
nie istnieją alternatywne drogi. Czas opóźnienia jest
automatycznie dodawany do szacowanego czasu przybycia.
Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym na
trasie
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz .
2. Wybierz Utrudnienia na trasie.
Zostanie wyświetlona lista wydarzeń na drodze według
ich rozmieszczenia na trasie.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
3. Wybierz wydarzenie.
Ręczne unikanie utrudnień na trasie
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz Utrudnienia na trasie.
3. W razie potrzeby użyj strzałek, aby wyświetlić inne
opóźnienia przez utrudnienia na trasie.
4. Wybierz kolejno
> Unikaj.
Wybieranie trasy alternatywnej
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową
wybierz
.
2. Wybierz Zmień trasę.
3. Wybierz trasę.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz Warunki drogowe.
47
Informacje o ruchu drogowym na danym
obszarze
Wyszukiwanie opóźnień przez utrudnienia w ruchu
1. Na stronie mapy wybierz .
2. Wybierz kolejno Warunki drogowe > .
3. Wybierz element na liście, aby wyświetlić opóźnienia na
drodze.
4. Jeśli występuje więcej niż jedno opóźnienie, użyj strzałek,
aby wyświetlić pozostałe opóźnienia.
Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz Warunki drogowe.
3. Wybierz ikonę utrudnień drogowych.
Znaczenie danych o ruchu drogowym
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki, np. pliki
obrazów JPEG. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart
pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby
przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem
operacyjnym Windows® 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac®
OS 10.3 i wcześniejszymi.
Typy plików
Urządzenie obsługuje następujące typy plików:
•
Pliki obrazów JPEG i JPG (strona 42)
•
Mapy i pliki punktów GPX z aplikacji MapSource®
(strona 59)
•
Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI
Loader (strona 60)
Legenda ruchu drogowego objaśnia znaczenie ikon i kolorów
wykorzystanych na mapie ruchu.
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz Legenda ruchu.
48
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy
produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można
używać nie tylko do przechowywania map i zapisywania
danych, ale także do przechowywania plików, np. map, zdjęć,
skrzynek, tras, punktów trasy i własnych punktów POI.
Wkładanie karty pamięci
Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ i microSDHC
oraz karty z danymi.
1. Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
2. Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Przesyłanie plików z komputera
Urządzenie i karta pojawią się jako dyski pamięci
w oknie Mój komputer w systemie Windows lub jako
zamontowane woluminy w komputerach Mac.
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami
sieciowymi nie mogą wyświetlać dysków urządzeń
nüvi. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi
w systemie, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.
2.
3.
4.
5.
6.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Otwórz dysk lub wolumin Garmin lub dysk karty pamięci.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci
urządzenia lub na karcie pamięci.
1. Podłącz urządzenie do komputera (strona 2).
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
49
Odłączanie kabla USB
1. Wykonaj poniższe czynności:
•
W komputerze z systemem Windows kliknij ikonę
na pasku zadań systemu.
wysunięcia
•
W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do
kosza .
Dostosowywanie urządzenia
1. Wybierz Ustawienia.
2. Wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz ustawienia, aby je zmienić.
2. Odłącz kabel od komputera.
Ustawienia mapy i pojazdu
Usuwanie plików
•
Pojazd — zmiana ikony wskazującej Twoją pozycję
na mapie. Więcej ikon można znaleźć na stronie
www.garmingarage.com.
•
Widok mapy - samochód — ustawianie perspektywy
na mapie.
•
Widok mapy dla pieszych — ustawianie perspektywy
na mapie.
•
Szczegółowość map — ustawianie poziomu
szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może
spowolnić rysowanie mapy.
•
Motyw mapy — zmiana gamy kolorystycznej mapy.
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1.
2.
3.
4.
50
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
•
Ustawienia narzędzi mapy — wybór ikon widocznych na
mapie. Mapa może pomieścić maksymalnie trzy ikony.
•
Unikane — wybór cech dróg, których chcesz unikać
w wyznaczanych trasach.
•
Warstwy mapy — wybór danych wyświetlanych na
mapie (strona 27).
•
Własne unikane — umożliwia unikanie określonych
obszarów i odcinków dróg.
•
Pulpity — wybór układu pulpitu na mapie.
•
Zaawansowane objazdy — wybór długości objazdu.
•
Moje Mapy
•
Limit podróży pieszo — ustawianie maksymalnego
dystansu do przejścia dla tras pieszych.
•
Transport publiczny — włączanie lub wyłączanie funkcji
środków transportu.
•
Tryb bezpieczny — ten tryb służy do wyłączania
wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy
i mogą rozpraszać go podczas jazdy.
•
Symulacja GPS — zatrzymuje odbieranie sygnału GPS
przez urządzenie i pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Włączanie map
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
http://www.garmin.com/us/maps.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje
Mapy.
2. Wybierz mapę.
Ustawienia nawigacji
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
•
Tryb obliczania — wybór preferencji trasy.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
51
Preferencje trasy
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.
•
Krótszy czas — obliczanie tras, które umożliwiają
szybszą jazdę, jednak mogą być dłuższe.
•
Najkrótsza — obliczanie krótszych tras, których
przejechanie może zabrać więcej czasu.
•
Mniej paliwa — obliczanie tras, na których zużycie
paliwa może być mniejsze niż na innych trasach.
•
Bezdroże — obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej
pozycji do celu podróży.
52
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
•
Schemat kolorów — ustawienie jasnego tła (Dzień),
ciemnego tła (Noc) lub automatyczne przełączanie
pomiędzy nimi w oparciu o godzinę wschodu i zachodu
słońca dla bieżącej pozycji (Auto).
•
Jasność — umożliwia zmianę jasności ekranu.
Zmniejszenie jasności pozwala zaoszczędzić energię
baterii.
•
Czas podświetlania ekranu — ustawianie czasu
bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb
uśpienia.
•
Zrzut ekranowy — umożliwia wykonanie zdjęcia ekranu
urządzenia. Zrzuty ekranowe są zapisywane w folderze
Screenshot w pamięci urządzenia.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Ustawienia komunikacji Bluetooth
Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
•
Wybierz , aby usunąć telefon z pamięci
urządzenia.
•
Wybierz Brak, aby rozłączyć bieżące połączenie.
•
Bluetooth — włączanie modułu Bluetooth.
•
Dodaj telefon lub Telefon — umożliwia zarządzanie
połączeniami między urządzeniem i telefonami
komórkowymi realizowanymi za pośrednictwem
bezprzewodowej technologii Bluetooth.
Wyłączanie komunikacji Bluetooth
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2. Wybierz Bluetooth.
•
Przyjazna nazwa — pozwala na wprowadzenie
przyjaznej nazwy, która służy do identyfikacji
posiadanego urządzenia w innych urządzeniach
z technologią Bluetooth.
Ustawienia dotyczące utrudnień
drogowych
Zarządzanie listą urządzeń Bluetooth
Można dodawać, odłączać lub usuwać telefony wykryte przez
urządzenie, jeśli funkcja Bluetooth jest włączona.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Telefon.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz telefon, który chcesz połączyć
z urządzeniem.
•
Wybierz
, aby dodać telefon do menu.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
•
Ruch drogowy na żywo — włączanie informacji o ruchu
drogowym.
•
Subskrypcje — wyszczególnienie bieżących subskrypcji
komunikatów drogowych.
•
trafficTrends™
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych
Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych
pakietach z urządzeniami.
53
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Ruch drogowy na żywo.
Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych
Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe
subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę
www.garmin.com/traffic.
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Subskrypcje.
trafficTrends
Gdy funkcja trafficTrends jest włączona, urządzenie
korzysta z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej
optymalnych tras. Informacje te są przesyłane do firmy
Garmin po połączeniu urządzenia z serwisem myGarmin™
(za pośrednictwem komputera).
UWAGA: Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę tendencje
dotyczące utrudnień drogowych w określonych dniach
tygodnia lub o określonych porach dnia.
54
Wyłączanie funkcji trafficTrends
Aby uniemożliwić urządzeniu rejestrowanie i udostępnianie
informacji o utrudnieniach drogowych, należy wyłączyć funkcję
trafficTrends.
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
trafficTrends.
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Wybierz kolejno Ustawienia > Czas i jednostki.
•
Bieżący czas — ustawianie czasu w urządzeniu.
•
Format czasu — wybór 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania godziny, albo formatu UTC.
•
Jednostki — ustawianie jednostki miary dla dystansu.
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Wybierz kolejno Ustawienia > Język.
•
Język głosu — umożliwia ustawienie języka
komunikatów głosowych.
•
Język tekstu — umożliwia ustawienie języka tekstu
wyświetlanego na ekranie.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie
wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak
nazwy ulic.
•
Język klawiatury — umożliwia ustawienie języka dla
klawiatury.
•
Układ klawiatury — wybór układu klawiatury.
Ustawienia alertów punktów alarmowych
•
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map (strona 60).
•
Historia podróży — umożliwia zapisywanie przez
urządzenie informacji z funkcji trafficTrends (strona 22),
aplikacji Where I’ve Been (strona 42) i dziennika podróży
(strona 27).
•
Wyczyść historię podróży
Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty punktów alarmowych.
•
Dźwięk — wybór dźwięku alertu.
•
Alerty — ostrzega o zbliżaniu się do własnych kamer
monitorujących.
Informacje o urządzeniu i prywatności
Wybierz kolejno Ustawienia > Urządzenie.
•
Informacje — wyświetla numer wersji oprogramowania,
identyfikator (ID) urządzenia oraz informacje o kilku
innych funkcjach oprogramowania.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Umowy licencyjne użytkowników — wyświetlanie
umów licencyjnych użytkowników, które dotyczą danego
urządzenia.
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1. Wybierz Ustawienia.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz kolejno > Przywróć.
55
Załącznik
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na trzy sposoby.
•
Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
•
Kabel USB
•
Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Czyszczenie obudowy
uwaga
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
Dbanie o urządzenie
1. Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
uwaga
Urządzenie należy chronić przed upadkiem. Ponadto
wymagane jest unikanie korzystania z niego w miejscach,
w których występują silne wstrząsy lub wibracje.
2. Wytrzyj urządzenie do sucha.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.
Kontakt z wodą może spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego
trwałym uszkodzeniem.
56
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1. Używać miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2. W razie potrzeby użyć wody, alkoholu izopropylowego lub
środka do czyszczenia soczewek okularów.
3. Zwilż ściereczkę płynem.
4. Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Zapobieganie kradzieży
•
•
Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
•
Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce
rozdzielczej.
•
Zarejestruj urządzenie na stronie http://my.garmin.com.
Kasowanie danych użytkownika
Wydłużenie czasu działania baterii
•
Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
•
Przełącz urządzenie w tryb uśpienia (strona 4).
•
Zmniejsz jasność ekranu (strona 4).
•
Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
•
Zmniejsz głośność (strona 4).
•
Wyłącz łączność Bluetooth (strona 53).
•
Skróć czas podświetlania ekranu (strona 52).
1. Włącz urządzenie.
2. Przytrzymaj palec w prawym dolnym narożniku ekranu
urządzenia.
3. Przyciskaj palec, aż do momentu wyświetlenia
wyskakującego okna.
4. Wybierz Tak, aby usunąć wszystkie dane użytkownika.
Przywrócone zostaną wszystkie domyślne ustawienia.
Wszystkie elementy, które zostały zapisane, zostaną usunięte.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
57
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
uwaga
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie
zgubić żadnego małego elementu, i upewnić się, że zostały
one założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo złożony.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może
należy wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce
zasilacza samochodowego.
1. Odkręć nakrętkę.
PORADA: Zdjęcie nakrętki
może wymagać użycia monety.
2. Zdejmij nakrętkę, srebrną
końcówkę i bezpiecznik
(szklany, srebrny walec).
Nakrętka
Srebrna
końcówka
3. Włóż bezpiecznik 2 A.
Bezpiecznik
58
4. Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
5. Przykręć nakrętkę z powrotem do przewodu zasilającego
z gniazda zapalniczki.
Montaż na desce rozdzielczej
Uwaga
Po przyklejeniu warstwę samoprzylepną bardzo trudno jest
usunąć z powierzchni deski.
Użyj podkładki do zamontowania urządzenia na desce
rozdzielczej. Montaż należy wykonać zgodnie z lokalnymi
przepisami.
1. Wyczyść i osusz deskę rozdzielczą w miejscu, w którym
ma zostać umieszczona podkładka.
2. Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej na spodzie
podkładki.
3. Umieść podkładkę na desce rozdzielczej.
4. Usuń przezroczystą folię z powierzchni podkładki.
5. Umieść uchwyt samochodowy na podkładce.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
6. Przesuń dźwignię w dół (w kierunku podkładki).
Zdejmowanie urządzenia, podstawki
i uchwytu
Zdejmowanie urządzenia z podstawki
1. Naciśnij zacisk u góry podstawki.
2. Przechyl urządzenie do przodu.
Zdejmowanie podstawki z uchwytu
1. Obróć podstawkę w prawo lub w lewo.
2. Użyj siły, aby gniazdo w podstawce zwolniło kulkę
Informacje o nüMaps Lifetime
Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja nüMaps
Lifetime, która umożliwia do czterech aktualizacji map
w roku, przez cały okres eksploatacji urządzenia.
Zapoznaj się z warunkami na stronie
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LM
Do tego modelu dołączona jest subskrypcja
nüMaps Lifetime.
LMT
Do tego modelu dołączona jest bezterminowa
subskrypcja komunikatów drogowych, subskrypcja
nüMaps Lifetime oraz odbiornik komunikatów
drogowych.
uchwytu.
Zdejmowanie uchwytu montażowego z przyssawką
z szyby przedniej
1. Przesuń do siebie dźwignię uchwytu montażowego
z przyssawką.
2. Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Aktualizowanie map
Mapy w urządzeniu można aktualizować. Aby uzyskać więcej
informacji, odwiedź stronę www.garmin.com/mapupdates
i wybierz Map Update User Guide.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
59
Zakup dodatkowych map
1. Przejdź do strony produktu na stronie internetowej
Garmin (www.garmin.com).
2. Kliknij kartę Mapy.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Kamery monitorujące
 Uwaga
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów
szczególnych (POI) i kamer monitorujących.
Informacje o kamerach monitorujących dostępne są tylko dla
niektórych obszarów. Sprawdź ich dostępność na stronie
http://my.garmin.com. Dla tych obszarów urządzenie nüvi
zawiera pozycje setek kamer monitorujących. Urządzenie
nüvi będzie ostrzegać o zbliżaniu się do miejsca kamery
monitorującej oraz powiadomi o zbyt szybkiej jeździe. Dane
są uaktualniane przynajmniej co tydzień, tak więc użytkownik
zawsze ma dostęp do aktualnych informacji.
60
W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć
istniejącą subskrypcję. Każdy z zakupionych regionów ma
datę ważności.
Własne punkty POI
Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie
zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać
alerty sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub
podróżowanie z większą niż określona prędkość.
Instalacja programu POI Loader
Listy własnych punktów POI można utworzyć lub pobrać
i zainstalować w urządzeniu za pomocą programu POI Loader.
1. Przejdź do strony www.garmin.com/extras.
2. Kliknij kolejno Usługi > POI Loader.
3. Zainstaluj program POI Loader w komputerze.
Korzystanie z plików pomocy programu POI
Loader
Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć
w pliku pomocy.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij Pomoc.
Wyszukiwanie dodatków
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Własne punkty
POI.
2. Wybierz kategorię.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
61
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązanie
Urządzenie nie odbiera sygnałów
z satelitów.
•
•
•
•
Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (strona 51).
W menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulacja GPS > Wył.
Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków i drzew.
Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Przyssawka nie trzyma się na
szybie przedniej.
•
•
•
Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
Zamocuj przyssawkę (strona 1).
Urządzenie nie ładuje się
w pojeździe.
•
•
•
Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki (strona 58).
Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie.
Urządzenie można ładować jedynie w zakresie temperatur od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F).
Jeśli urządzenie zostało umieszczone w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub w innym gorącym miejscu, nie może być ładowane.
Moja bateria nie pozostaje
naładowana przez zbyt długi czas.
Aby wydłużyć czas pomiędzy ładowaniami baterii, zmniejsz poziom podświetlenia ekranu (strona 52).
Wskazania stanu wyczerpania
baterii nie są dokładne.
Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj (bez przerywania ładowania).
62
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
Co wskazuje na to, że urządzenie
pracuje w trybie pamięci masowej
USB?
Kiedy urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB, na ekranie jest wyświetlany obraz urządzenia
podłączonego do komputera. Poza tym powinny być widoczne dwa nowe dyski wymienne w oknie Mój
komputer.
Urządzenie jest podłączone do
komputera, ale nie można go
przełączyć w tryb pamięci masowej.
1. Odłącz kabel USB od komputera.
2. Wyłącz urządzenie.
3. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do urządzenia.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb pamięci masowej USB.
4. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do portu USB, a nie do koncentratora USB.
Na liście dysków nie ma nowych
dysków wymiennych.
Jeśli w komputerze zmapowano kilkanaście dysków sieciowych, system Windows może mieć problem
z przypisaniem liter dysków do dysków urządzenia. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi w systemie,
aby sprawdzić, jak przypisać litery do dysków.
Mój telefon nie łączy się
z urządzeniem.
•
•
•
W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth. W polu Bluetooth musi być
wybrana opcja Włączone.
Włącz telefon i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
Więcej pomocnych informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/bluetooth.
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
63
Indeks
A
adresy 11
akcesoria 61
aktualizowanie
mapy 3
oprogramowanie 3
aktualna pozycja, wskazówki
do 31
aktualna pozycja, zapisywanie 14
alerty
kamera monitorująca 60
alerty o utrudnieniach
drogowych 30
automatyczna głośność 4
włączanie 5
B
bateria 62
baza danych stref wokół szkół 61
bezpiecznik, wymiana 58
64
C
czas na świecie 43
czas podświetlania ekranu 52
czyszczenie urządzenia 56
D
dane użytkownika, usuwanie 57
dbanie o urządzenie 56
długość i szerokość
geograficzna 12
dodatki 61
dodawanie punktu 21
Dokąd?
dostosowywanie 7
dom
numer telefonu 35
ustawianie pozycji 13
dziennik podróży 27, 55
E
ecoRoute 35–38
informacje o zużyciu
paliwa 37
kalibrowanie zużycia
paliwa 36
profil pojazdu 35
raport o przebiegu 37
wynik ecoChallenge 37
edytowanie
cele 41
pozycja domowa 13
zapisana podróż 41
zapisane pozycje 15
zmiana kategorii 15
zmiana symbolu 15
G
Gdzie jestem? 31
geocaching 12
głośność
automatyczna 4
mikser dźwięku 4
regulowanie 4
GPS
symulacja 14
ustawienia 51
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
I
identyfikator urządzenia 55
informacje o punktach
szczególnych 10
intuicyjne wyznaczanie trasy 22
J
jazda do domu 13
język głosu 54
K
kalkulator 43
karta pamięci 49
kategoria
wyszukiwanie w 8
kierunek u góry 27
klawiatura 7
tryb języka 7
komputer, podłączanie 2
komputer podróży 30
zerowanie informacji 22
konwertowanie
jednostki 43
waluta 44
krążek do montażu na desce
rozdzielczej 58
książki audio 38
odtwarzanie 39
wczytywanie 38
zakładka 39
L
ładowanie urządzenia 1, 62
lista zwrotów 28
M
MapSource 48, 60
mapy
błędy 10
dodawanie 60
motyw 50
stopień szczegółowości 50
układ danych 27
wyświetlanie 27
zakup 60
mapy cityXplorer 19
mapy szczegółowe 48, 51
menu Dokąd? 7
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
dostosowywanie
ikony skrótów, dodawanie 7
ikony skrótów, usuwanie 7
miary, przeliczanie 43
Mój Pulpit 2
montowanie urządzenia
na desce rozdzielczej 58
na szybie przedniej 62
wyjmowanie z uchwytu 59
N
narzędzia 35–40
następny zwrot 29
nawigacja 20
bezdroże 25
nawigacja po bezdrożach 25, 52
nüMaps Lifetime 59
O
objazdy 21
zaawansowane 24
ochrona urządzenia
56
65
odłączanie uchwytu
samochodowego 59
ograniczenie prędkości
ikona 21
oprogramowanie
wersja 55
P
parking 14
ostatnie miejsce 43
zapisywanie 43
parowanie telefonu
komórkowego 32
PIN
Bluetooth 32
planowanie podróży 40
pliki
obsługiwane typy 48
usuwanie 50
pliki obrazów JPEG 48
poczta głosowa 34
połączenia
dom 35
odbieranie 33
66
rozłączanie się 34
wyciszanie 34
polecenia głosowe
aktywowanie 17
fraza aktywacji 17
ikony i dźwięki 17
nawigacja z użyciem 18
porady dot. korzystania 17
Pomoc 35
pozycje 8, 10
zgłaszanie brakującego
miejsca 10
zgłaszanie zamkniętego
miejsca 10
przechowywanie urządzenia 56
przeglądarka zdjęć 42
przeliczanie tras 21
przelicznik jednostek 43
przyciski na ekranie 6
punkty szczególne
POI Loader 48
wyszukiwanie 8
R
raport o przebiegu 37
rejestrowanie urządzenia 2
resetowanie
dane podróży 30
maksymalna prędkość 30
pozycja domowa 13
rozpoznawanie mowy 16
rozwiązywanie problemów 62
S
skróty
dodawanie 7
usuwanie 7
skrzyżowanie, wyszukiwanie 11
środek transportu 6
sygnały satelitarne 5
T
technologia Bluetooth 31–70
parowanie z telefonem 32
przyjazna nazwa 53
ustawienia 53
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
transport publiczny
unikane 23, 26
trasy
bezdroże 25, 52
przerywanie 21
tryb bezpieczny 51
tryb pamięci masowej 48
tryb pieszego
ustawienia 23, 26
U
unikanie
drogi 24
kradzież 57
środki transportu
publicznego 23, 26
utrudnienia drogowe 47
USB 63
usługi w pobliżu 31
ustawienia czasu 54
ustawienia systemowe 51
ustawienia wyświetlania 23, 26
usuwanie
lista ostatnio znalezionych 14
pliki 50
podróże 41
wszystkie dane
użytkownika 57
zapisane pozycje 16
zdjęcia 42
znak 7
utrudnienia drogowe 45–70
aktywowanie subskrypcji 54
dodawanie subskrypcji
komunikatów
drogowych 54
ikony 46
odbiornik 46
trafficTrends 54
wypadki 46
W
Where I've Been
włączanie 55
widok mapy 2D i 3D 27
widok skrzyżowania 29
własne punkty POI 61
wskazówki dojazdu 28
nüvi seria 3400 Podręcznik użytkownika
wskazówki szczegółowe 28
współrzędne 12
wyciszanie
połączenie telefoniczne 34
wyszukiwanie pozycji
korzystanie z paska
wyszukiwania 9
wg adresu 11
wg współrzędnych 12
zapisane pozycje 15
Z
zapisane pozycje 14–15
zapisywanie
aktualna pozycja 14
zmienianie nazw podróży 41
znaki diakrytyczne 7
zrzuty ekranowe 52
67
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
Garmin®, logo Garmin, nüvi® oraz MapSource® są znakami towarowymi firmy
Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach. cityXplorer™, ecoRoute™, nüMaps Guarantee™,
nüMaps Lifetime™, myGarmin™ oraz trafficTrends™ są znakami towarowymi
firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc.,
a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Windows® jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac® jest znakiem towarowym firmy
Apple Computer, Inc. microSD™ jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
Audible.com® oraz AudibleReady® są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Audible, Inc. © 1997–2005 Audible. HD Radio™ jest znakiem towarowym
należącym do firmy iBiquity Digital Corporation.
© 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising