Garmin | nuvi 360 GPS,OEM,MINI R56,NA | User guide | Garmin nuvi 360 GPS,OEM,MINI R56,NA Anvandarhandbok

Garmin nuvi 360 GPS,OEM,MINI R56,NA Anvandarhandbok
Användarhandbok
Bärbar navigering
nüvi ® 360
© 2006–2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. 913/397.8200
eller 800/800.1020
Fax 913/397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien
Tel. +44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien och
Nordirland) eller 0808 2380000 (inom Storbritannien
och Nordirland)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd
Road, Shijr, Taipei
County, Taiwan
Tel. 886/2.2642,9199
Fax 886/2.2642,9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras,
kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående
uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ner en enda kopia av denna
handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av
handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av
handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell
distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Garmin förbehåller sig rätten att
ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person
eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för
aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från
Garmin.
Garmin®, nüvi®, och MapSource® är registrerade varumärken och myGarmin™ och Garmin Lock™ är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och får inte användas utan tillstånd från Garmin.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är
licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Mac är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. SiRF, SiRFstar och SiRF-logotypen är registrerade
varumärken och SiRFstarIII och SiRF Powered är varumärken som tillhör SiRF Technology, Inc. Audible.com®
och AudibleReady® är registrerade varumärken som tillhör Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997-2005. Multilingual
Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket OxfordHachette French Dictionary © Oxford University Press och Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German
Dictionary © Oxford University Press och Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003. Pocket Oxford Spanish
Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004.
Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. RDS-TMC Traffic Information Services France
© ViaMichelin 2006.
April 2007
Artikelnummer 190-00740-39 Rev. C
Introduktion
Introduktion
Konventioner för handboken
När du uppmanas ”trycka på” någonting rör du vid något på skärmen med ditt finger.
Små pilar (>) visas i texten. De anger att du ska trycka på en serie objekt på nüviskärmen. Ett exempel: om det står ”tryck på Where to (Vart) > My Locations (Mina
platser)”, ska du trycka på knappen Where to (Vart) och sedan på knappen My
Locations (Mina platser).
Kontakta Garmin
Kontakta Garmin om du har frågor när du använder din nüvi. I USA kontaktar du
Garmins produktsupport per telefon, 913/397.8200 eller 800/800.1020, måndagfredag, 8-17 (CST), eller gå till www.garmin.com/MINI. I Europa kontaktar du
Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien) eller 0808
2380000 (endast Storbritannien).
myGarmin™
Gå till http://my.garmin.com om du vill hitta de senaste tjänsterna för dina Garminprodukter. Från webbplatsen myGarmin kan du göra följande:
● Registrera din Garmin-enhet.
● Prenumerera på onlinetjänster.
● Låsa upp tillvalskartor.
Återkom till myGarmin regelbundet så att du inte missar några nya tjänster.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
iii
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Introduktion........................................... iii
Konventioner för handboken.....................iii
Kontakta Garmin.......................................iii
myGarmin™ ..............................................iii
Tips och genvägar................................... vi
Om Google Earth™ . ................................ vi
Komma igång.........................................1
Vad finns i förpackningen?........................1
Montera nüvi-enheten...............................2
Allmän användning...............................3
Stänga av och sätta på nüvi-enheten.......3
Ladda nüvi-enheten..................................3
Söka satelliter...........................................3
Ändra volym, ljusstyrka och skärmlåset . .4
Återställa nüvi-enheten.............................4
Rensa användarinformationen..................4
Låsa nüvi-enheten....................................5
Huvudsidor.............................................6
Förstå menysidan.....................................6
Förstå kartsidan .......................................7
Förstå trippinformationssidan...................7
Förstå sidan Turns Preview
(Förhandsgranska sväng)...................8
Förstå sidan med nästa sväng..................9
Where to (Vart) . ..................................10
Söka efter ditt mål...................................10
iv
Söka efter en adress...............................10
Söka efter en plats genom att bokstavera
namnet ............................................. 11
Söka efter en plats med koordinater.......12
Söka efter en plats med hjälp av kartan 12
Lägga till ett stopp till en rutt...................13
Lägga till en omväg till en rutt.................14
Stoppa en rutt.........................................14
My Locations (Mina platser)...............15
Förstå My Locations (Mina platser)........15
Spara platser som du söker efter............15
Söka efter sparade platser......................15
Spara den aktuella platsen.....................15
Ange en hemplats...................................16
Redigera sparade platser.......................16
Resepaket ...........................................17
Lyssna på MP3-filer................................17
Spela upp Audible-ljudböcker.................19
Visa bilder ..............................................22
Använda världsklockan . ........................23
Konvertera valutor .................................23
Konvertera måttenheter .........................24
Använda Bluetooth®-teknik................25
Ringa ett nummer...................................26
Ringa till en plats....................................27
Svara på ett samtal.................................27
Använda Samtal väntar..........................28
Överföra ljud till telefonen.......................28
Använda telefonboken............................28
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Innehållsförteckning
Använda samtalshistoriken.....................28
Ringa hem..............................................29
Använda röstuppringning........................29
Använda status.......................................29
Använda textmeddelanden.....................30
Koppla från en anslutning.......................30
Ta bort en telefon från listan...................30
Använda FM-trafik...............................31
Ansluta FM-trafikinformationsmottagaren
..........................................................31
Visa trafikproblem...................................32
Undvika trafikproblem.............................32
Köpa en ytterligare trafikprenumeration.. 33
Hantera filer på nüvi-enheten.............34
Filformat som kan användas...................34
Överföra objekt till nüvi-enheten.............35
Information om dina nüvi-diskenheter.....37
Ta bort filer från nüvi-enheten.................37
Bilaga....................................................44
Uppdatera programvaran i
nüvi-enheten.....................................44
Köpa och läsa in ytterligare
MapSource-kartor.............................44
Anpassade sevärdheter (POI)................46
Valfria tillbehör........................................47
Om GPS-satellitsignaler.........................51
Sköta nüvi-enheten . ..............................52
Batteriinformation . .................................53
Felsökning..............................................54
Specifikationer........................................57
Viktig säkerhets- och
produktinformation............................58
Sakregister...........................................61
Anpassa nüvi-enheten........................38
Återställa inställningarna.........................38
Ändra kartinställningarna........................38
Ändra systeminställningarna...................39
Ändra de lokala inställningarna...............40
Ändra visningsinställningarna.................41
Ändra navigeringsinställningarna............42
Ändra Bluetooth-inställningarna..............42
Ändra trafikinställningarna......................43
Ändra inställningarna för
närhetspunkter..................................43
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Tips och genvägar
Tips och genvägar
● Om du snabbt vill gå tillbaka till menysidan trycker du på och håller ner Back
(Föregående).
● Om du vill gå till mediespelaren när du lyssnar på musik eller en ljudbok trycker du
snabbt två gånger på Power-knappen.
● Du kan förlänga batterilivslängden genom att fälla ner GPS-antennen när du inte
behöver använda enheten för navigation. Du kan också minska ljusstyrkan.
● Om du vill visa snabbinställningarna trycker du snabbt på och släpper sedan
Power-knappen. Du kan också trycka på
på menysidan.
■ Om du vill justera volymen eller ljusstyrkan använder du skjutreglagen.
■ Om du vill förhindra att något händer när du trycker på skärmen av misstag
trycker du på Lock (Lås). Om du vill låsa upp skärmen trycker du på Power.
● Om du vill ha mer information om nüvi-enhetens Bluetooth®-teknik eller
resepaketsfunktionerna trycker du på Help (Hjälp) på respektive skärm.
Om Google Earth™
Gå till http://earth.google.com och hämta programmet Google Earth. Med Google
Earth installerad på datorn kan du visa dina nüvi-vägpunkter och spåra logg. Anslut
nüvi-enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln. Öppna Google Earth. På Arkivmenyn väljer du Öppna och bläddrar till din *.GPX-fil (t.ex. F:\Garmin\gpx\Current.
gpx).
vi
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Komma igång
Komma igång
Vad finns i förpackningen?
● Bärväska som skyddar enheten mot repor och oavsiktliga tryckningar på
skärmen.
● Nätaggregat för strömförsörjning från ett eluttag.
● USB-kabel för anslutning av enheten till datorn.
● Gult ark som innehåller enhetens serienummer, registreringsnummer för
registrering på Garmins webbplats och en upplåsningskod för framtida referens.
● Snabbreferenshandbok och användarhandbok för produktinformation.
GPS-antenn
Power-knapp
SD-kortskortplats
USB-anslutning
Mikrofon
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Hörlursuttag
Komma igång
Montera nüvi-enheten
Så här monterar du nüvi-enheten:
1. Fäll ut GPS-antennen.
2. Placera underkanten av enheten i vaggan.
3. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
Mikrofonuttag
Om du använder en extern mikrofon (tillval) ansluter du den till höger sida av vaggan.
Om du vill ta bort enheten från vaggan trycker du den lilla fliken i underkanten av
vaggan uppåt och lutar sedan enheten framåt.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Allmän användning
Allmän användning
Stänga av och sätta på nüvi-enheten
Sätt på enheten genom att trycka på
Power-knappen på enhetens ovansida.
Ladda nüvi-enheten
Ladda nüvi-enheten genom att använda någon av följande metoder:
● Anslut nüvi-enheten till fästet och starta bilen.
● Anslut USB-kabeln till nüvi-enheten och en dator.
● Anslut nätadaptern till nüvi-enheten och ett vägguttag (medföljer).
Söka satelliter
Innan nüvi-enheten kan hitta din aktuella position och navigera längs en rutt måste du
utföra följande:
1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit ifrån höga byggnader och träd.
2. Fäll ut GPS-antennen på nüvi-enhetens baksida och rikta
den så att den är parallell med marken.
3. Sätt på nüvi-enheten. Det kan ta några minuter innan
enheten hittar satellitsignalerna.
Staplarna
anger styrkan på mottagningen. När staplarna är
gröna har nüvi-enheten hittat satellit-signaler; nu kan du välja ett
mål och få hjälp med navigeringen dit. Om du vill använda nüvienheten inomhus fäller du ned GPS-antennen.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Allmän användning
Ändra volym, ljusstyrka och skärmlåset
1. Tryck snabbt på Power-knappen eller tryck på
på menysidan.
2. Om du vill justera volymen eller ljusstyrkan använder du skjutreglagen. Om du
vill förhindra att något händer när du trycker på skärmen av misstag trycker du
på Lock (Lås). Om du vill låsa upp skärmen trycker du på Power-knappen.
Återställa nüvi-enheten
Om nüvi-enhetens skärm slutar fungera ska du slå av och sedan slå på nüvi-enheten
igen. Så här gör du om det inte hjälper:
1.
2.
3.
4.
Koppla från nüvi-enheten från den yttre strömkällan.
Fäll ut GPS-antennen.
Tryck på Reset (Återställ).
Anslut nüvi-enheten till en strömkälla. nüvi-enheten ska
nu automatiskt starta och fungera normalt.
➋
➌
Rensa användarinformationen
Varning: Den här proceduren raderar all information som du har angett.
1. Klicka i och håll ned fingret i det övre högra hörnet av skärmen och sätt sedan
på enheten. Håll fingret nedtryckt tills meddelandefönstret visas.
2. Tryck på Yes (Ja). Alla fabriksinställningar återställs. De alternativ du senast
använt och dina ljudbokmärken tas också bort.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Allmän användning
Låsa nüvi-enheten
GarminLock™ är en stöldskyddsfunktion. Du kan ange en fyrsiffrig PIN-kod och
en säkerhetsplats så att du varje gång nüvi-enheten startas måste ange PIN-koden
eller köra till din säkerhetsplats. Välj en plats, t.ex. ditt hem eller kontot, som
säkerhetsplats. Anteckna PIN-koden och förvara den på ett säkert ställe. Om du
glömmer PIN-koden kan du låsa upp enheten genom att gå till din säkerhetsplats.
För att försvåra stöld av nüvi-enheten kan du sätta fast Garmin Lock-dekalen på
insidan av bilens framruta och göra följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fäll ut GPS-antennen.
Tryck på Settings (Inställningar) > System på menysidan.
Tryck på knappen bredvid Garmin Lock. Tryck på OK.
Ange en fyrsiffrig PIN-kod. Tryck på Yes (Ja) för att godkänna PIN-koden.
Tryck på OK. Kör till en säkerhetsplats och tryck på Set (Ange).
Varje gång du sätter på enheten måste du ange den fyrsiffriga PIN-koden eller
köra till säkerhetsplatsen (med utfälld antenn).
Obs! Om du glömmer din PIN-kod och säkerhetsplats måste du skicka in
nüvi-enheten till Garmin för att få den upplåst.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Huvudsidor
Huvudsidor
Förstå menysidan
Batteristatus
Status för GPSsatellitsignaler
Inställningar
Snabbinställningar
Telefon
Menysidan
Trafik
● GPS satellite signals (GPS-satellitsignaler) - motsvarar de satellitsignaler som tas
emot på enheten. När gröna fält visas är signalen stark.
● Battery status (Batteristatus) - status för batteriladdning. Blixten anger att
enheten laddas upp.
● Settings (Inställningar) - visa inställningarna för enheten.
● Quick settings (Snabbinställningar) - visa inställningarna för volym, ljusstyrka
och skärmlåset.
● Phone (Telefon) - visas när du parar ihop enheten med en telefon och innehåller
alternativ för telefonfunktioner.
● Traffic (Trafik) - visas när du har installerat en FM-trafikinformationsmottagare för
tillgång till trafikincidentlistan.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Huvudsidor
Förstå kartsidan
Om du vill visa kartsidan trycker du på
View Map (Visa karta) på menysidan.
Fordonsikonen anger den aktuella platsen.
Tryck på textfältet om
du vill förhandsgranska
ruttens svängar.
Tryck här om du vill
zooma ut.
Tryck här om du vill gå
tillbaka till menysidan.
Tryck här om du vill
zooma in.
Tryck här om du vill visa
Tryck här om du vill visa
trippinformationssidan.
sidan med nästa sväng.
Kartsidan vid navigering längs en rutt
Förstå trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din aktuella hastighet samt användbar statistik om
den aktuella trippen. Om du vill visa ��������������������������������������
trippinformationssidan trycker du på Speed
(Hastighet) eller Arrival (Ankomst) på kartsidan.
Avstånd till målet
Aktuell färdriktning
Färdat avstånd
(trippmätare)
Trippinformationssidan
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Huvudsidor
Återställa trippinformationen
Tryck på Reset Trip (Återställ tripp) om du vill återställa sidan Trip Information
(Trippinformation) innan du påbörjar en resa. Om du stoppar ofta bör du inte stänga
av enheten så att du kan mäta den använda tiden för trippen. Tryck på Reset Max
(Återställ maxhastighet) om du vill återställa maxhastigheten.
Förstå sidan �Turns Preview (Förhandsgranska sväng)
Om du vill visa förhandsvisningen av svängen trycker du på det gröna textfältet överst
på kartsidan. Alla svängar på rutten samt avståndet mellan svängarna visas. Om du
vill visa sidan med nästa sväng för en sväng trycker du på den. Tryck på Map (Karta)
om du vill visa hela rutten på kartan.
Riktning för svängen
Avstånd till svängen
Sida med förhandsvisning
av svängen
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Huvudsidor
Förstå sidan med nästa ������
sväng
På sidan med nästa sväng visas nästa sväng på kartan samt avståndet och tiden
till den. Om du vill visa en sväng på kartan trycker du på Turn In (Sväng om) på
kartsidan eller tryck på en sväng på sidan med den aktuella rutten.
Tryck på
eller
om du vill visa andra svängar på rutten. När du vill gå
tillbaka trycker du på Back (Föregående).
Annalkande sväng
Avstånd till den annalkande svängen
Beräknad återstående tid till svängen
Sidan med nästa sväng
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Where to (Vart)
Söka efter ditt mål
Where to (Vart)
Börja hämta satellitsignaler genom att fälla upp antennen. Därefter använder du
Garmin nüvi-enheten till att söka efter ditt mål och navigera dit.
1. Tryck på
Where to (Vart) på menysidan.
2. Sök efter ditt mål. Om du vill se fler alternativ trycker du på pilarna.
3. Tryck på Go (Kör).
Följa din rutt
Följ rutten till målet med hjälp av mappsidan. När du färdas får du hjälp med att
komma till ditt mål med hjälp av röstmeddelanden, pilar på kartan och riktningar
överst på kartsidan. Om du avviker från den ursprungliga rutten beräknas rutten om
och nya ruttinstruktioner visas.
●
●
●
●
Fordonsikonen anger den plats där du befinner dig.
Rutten är markerad med en mörklila linje.
Sväng genom att följa pilarna.
En målflagga anger ditt mål.
Söka efter en adress
1. Tryck på Where to (Vart) >
Address (Adress) på menysidan.
2. Välj ett land (om det behövs), delstat och stad. Om du inte är säker på staden
väljer du Search All (Sök alla).
3. Ange gatunumret och tryck sedan på Done (Stäng).
4. Ange gatunamnet tills en lista med gator visas.
10
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Where to (Vart)
5. Välj gata. Om mer än en adressträff visas väljer du den önskade.
6. Tryck på Go (Kör).
Tips: Du kan söka efter ett postnummer. Ange postnumret istället för stadsnamnet.
(Det går inte att söka efter postnummer i alla kartdata.)
OBS! Om du vill söka efter korsningar gör du på samma sätt som när du söker efter
adresser. Tryck på Intersection (Korsning) och ange de två gatunamnen.
Söka efter ett MINI-center
1. Tryck på Where to (Vart) > MINI-center. nüvi-enheten söker efter de MINIcenter som ligger närmast din aktuella position.
2. Välj ett MINI-center och spara den i dina Favoriter (mer information finns på
sidan 15).
Söka efter en plats genom att bokstavera namnet
1. Tryck på Where to (Vart) >
Spell Name (Stava namnet) på menysidan.
2. Ange bokstäverna i namnet med hjälp av skärmknappsatsen. Om du vill ange
nummer trycker du på
. Om du vill ta bort det sista tecknet du angav
trycker du på
, om du vill ta bort hela posten håller du
nedtryckt.
3. Tryck på Done (Stäng).
4. Välj den plats du vill ange som mål.
5. Tryck på Go (Kör).
Tips: Om den plats du vill ange som mål inte visas i sökresultatet eller om du vill
begränsa sökresultat trycker du på Spell (Stava) och anger namnet eller en del av
namnet.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36011
Where to (Vart)
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats genom att ange dess koordinater. Det kan vara användbart
om du tycker om geocaching.
1. Tryck på Where to (Vart) > Coordinates (Koordinater) på menysidan.
2. Ange målets koordinater och tryck på Next (Nästa).
3. Tryck på Go (Kör).
Söka efter en plats ��������������
med hjälp av kartan
Tryck på
Where to (Vart) >
Browse Map (Förflytta dig på kartan).
Tips för att förflytta dig på kartan
● Om du vill visa andra delar av kartan trycker du på den och drar.
● Tryck på och för att zooma in och ut.
● Tryck någonstans på kartan. En pil pekar på platsen.
■ Om du vill färdas till den valda platsen trycker du på Go (Kör).
■Om du vill spara platsen i Favorites (Favoriter) klickar du på
Save (Spara).
■Om GPS-enheten är avstängd trycker du på Set Loc (Ange plats) för att
ange platsen.
Visa platser på kartan
Du kan visa platser som du har hittat på kartsidan.
1. Tryck på Show Map (Visa kartan).
2. Om det behövs drar du kartan eller zoomar in eller ut den. När du är klar trycker
du på Back (Föregående).
12
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Where to (Vart)
Utöka sökningen
1. Tryck på Where to (Vart) > Near (Nära) på menysidan.
2. Välj ett alternativ:
Where I Am Now (Min aktuella plats) - sök efter platser nära den aktuella
platsen.
A Different City (En annan ort) - sök efter platser nära den ort du anger.
My Current Route (Min aktuella rutt) - sök efter platser nära den rutt som du
förflyttar dig längs.
My Destination (Mitt mål) - sök efter platser nära målet för rutten.
3. Tryck på OK.
Obs! En sökning efter platser nära din aktuella plats utförs automatiskt.
Lägga till ett stopp till en rutt
Du kan lägga till ett stopp (delmål) till en rutt. Först visas vägbeskrivningen till stoppet och
sedan till målet.
1.
2.
3.
4.
När du färdas längs en rutt trycker du på Where to (Vart) på menysidan.
Sök efter en plats där du vill stanna innan du kommer fram till slutmålet.
Tryck på Go (Kör).
Tryck på Yes (Ja) om du vill stanna på detta delmål innan själva målet, eller
tryck på No (Nej) om du vill att den nya platsen ska vara ditt nya mål.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36013
Where to (Vart)
Lägga till ����
en omväg till en rutt
Om du vill att nüvi-enheten ska beräkna en ny rutt för att undvika något framför dig
använder du följande procedur.
1. Om du vill gå tillbaka till menysidan väljer du Menu (Meny) på kartsidan.
2. Välj Detour (Omväg). Om det är möjligt skapar nüvi-enheten en ny rutt.
Försök att navigera tillbaka till den ursprungliga rutten så fort som möjligt utförs.
Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända
att enheten inte beräkningar någon omväg.
Stoppa en rutt
Om du vill stoppa den aktuella rutten går du till menysidan och trycker sedan på Stop
(Stoppa).
14
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
My Locations (Mina platser)
�My Locations (Mina platser)
Förstå My Locations (Mina platser)
Du kan spara dina favoritplatser i
My Locations (Mina platser).
Spara platser som du söker efter
1. Om du vill spara en plats som du sökt efter trycker du på Save (Spara).
2. Tryck på OK. Platsen sparas i
My Locations (Mina platser) > Favorites
(Favoriter).
Söka efter sparade platser
1. Tryck på Where to (Vart) >
(Favoriter) på menysidan.
2. Välj en plats.
3. Tryck på Go (Kör).
My Locations (Mina platser) > Favorites
Spara den aktuella platsen
1. Tryck på Where to (Vart) >
My Locations (Mina platser) > My Current
Location (Min aktuella plats) på menysidan.
2. Tryck på Save (Spara), ange ett namn och tryck på Done (Klar). Platsen sparas
i
My Locations (Mina platser) > Favorites (Favoriter).
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36015
My Locations (Mina platser)
Ange en hemplats
Du kan ange en hemplats för den plats du oftast besöker. Hemplatsen sparas i
Favorites (Favoriter).
1. Tryck på
Where to (Vart) >
My Locations (Mina platser) > Set Home
(Ange hemplats) på menysidan.
2. Välj ett alternativ.
Om du vill ändra hemplatsen följer du anvisningarna i avsnittet ”Redigera sparade
platser”.
Åka hem
Efter att du har angett hemplats kan du ange en rutt till den. Tryck på
(Vart) >
My Locations (Mina platser) > Go Home (Åk hem).
Where to
Redigera sparade platser
Du kan ändra namnet, symbolen eller telefonnumret för en sparad plats.
1. Tryck på
Where to (Vart) >
My Locations (Mina platser) > Favorites
(Favoriter) på menysidan.
2. Välj den plats du vill redigera.
3. Tryck på Edit (Redigera).
4. Tryck på önskat alternativ och gör sedan ändringarna.
Ta bort sparade platser
1. Tryck på
Where to (Vart) >
My Locations (Mina platser) > Favorites
(Favoriter) på menysidan.
2. Välj den plats du vill ta bort.
3. Tryck på Edit (Redigera) > Delete (Ta bort) > Yes (Ja).
16
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Resepaket
Resepaket
Resepaketet innehåller många funktioner som kan vara till nytta när du färdas. Om du
vill ha mer information om resepaketet trycker du på Help (Hjälp).
1. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) på menysidan.
2. Tryck på det objekt du vill öppna.
Om du vill köpa ett resepaketstillbehör går du till Garmins webbplats www.garmin
.com/MINI och klickar på Accessories (Tillbehör). Du kan också köpa tillbehör från
närmaste Garmin-återförsäljare.
Lyssna på MP3-filer
1. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
MP3-player(MP3-spelare) >
Browse (Bläddra) på menysidan.
2. Välj en kategori.
3. Om du vill spela upp hela kategorin från början av listan trycker du på Play All
(Spela upp alla). Om du vill starta uppspelningen med en viss låt trycker du på
den.
4. Tryck på Back (Föregående) om du vill lämna sidan MP3.
Om du vill justera volymen trycker du på .
Tryck på
om du vill gå till början av låten. Tryck på och håll ned knappen om du
vill spola tillbaka.
Tryck på
om du vill hoppa framåt till nästa låt, om du vill snabbspola framåt
trycker du istället på knappen och håller ned den.
Om du vill göra paus i låten trycker du på
.
Om du vill upprepa trycker du på
. Om du vill spela upp i slumpmässig ordning
trycker du på
.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36017
Resepaket
Om du vill gå tillbaka till spelarsidan när du lyssnar på musik eller på en ljudbok
trycker du snabbt två gånger på Power. Om du vill gå tillbaka till den sida du
visade (som kartan) trycker du på Back (Föregående).
Obs! Det går endast att spela upp MP3-filer på enheten. Det går inte att spela upp
M4A/M4P-filer.
Använda en spellista
Med den här funktionen kan du hantera filer på nüvi-enheten (se sidorna 34–37).
1. Använda datorn och ett ljudprogram som Winamp™, skapa en spellista av MP3filer.
2. Spara spellistan som en M3U-fil.
Obs! Du kanske behöver redigera M3U-filen med ett
textredigeringsprogram, t.ex. Notepad, om du vill ta bort sökvägen (platsen)
till MP3-filerna. M3U-filen ska endast visa MP3-filerna i spellistan, inte var
de är sparade. Mer information finns i hjälpen till ljudprogrammet.
3. Överför spellistan och de associerade MP3-filerna till diskenheten “nuvi”- eller
“nuvi SD”. M3U-filen måste vara på samma plats som MP3-filerna.
4. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
MP3 Player (MP3-spelare) >
Browse (Bläddra) > Import Playlist (Importera spellista). Alla tillgängliga
spellistor visas.
5. Tryck på en spellista för att starta uppspelning av MP3-filerna. Du kan inte ändra
ordningen i spellistan från nüvi-enheten.
18
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Resepaket
Spela upp Audible-ljudböcker
Exempel-Audible-ljudböcker, som består av delar av böcker, levereras tillsammans
med enheten. Om du vill köpa fullständiga Audible.com-ljudböcker går du till
www.garmin.audible.com.
1. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
Audible Book Player (Audibleljudboksspelaren) på menysidan.
2. Tryck på Browse (Bläddra).
3. Tryck på en kategori och sedan på en boktitel.
Om du vill justera volymen trycker du på
.
Om du vill gå tillbaka trycker du på . Om du vill hoppa framåt trycker du på
Tryck och håll ned om du vill förflytta dig snabbare.
Om du vill göra paus i boken trycker du på
.
.
Om du vill visa information om boken trycker du på bokomslaget.
Om du vill gå tillbaka till spelarsidan när du lyssnar på musik eller på en ljudbok
trycker du snabbt två gånger på Power. Om du vill gå tillbaka till den sida du
visade (som kartsidan) trycker du på Back (Föregående).
Använda bokmärken
Om du vill skapa ett bokmärke trycker du på
och sedan på Bookmark
(Bokmärke). Om du vill gå till ett bokmärke klickar du på
och sedan på ett
bokmärke. Om du vill spela upp boken från bokmärket trycker du på Play (Spela
upp).
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36019
Resepaket
Ladda in Audible-ljudböcker i nüvi-enheten
Om du vill köpa en bok går du till www.garmin.audible.com och skapar ett Audible.
com-konto. Efter att du har skapat kontot hämtar du AudibleManager till datorn.
Därefter kan du köpa ljudböcker och överföra dem till enheten.
Steg 1: Aktivera nüvi-enheten för AudibleManager
Innan du kan lyssna på en bok som du har hämtat från Audible.com måste du aktivera
enheten. Du behöver endast utföra det här en gång.
1. Koppla från enheten från datorn genom att klicka på Koppla från eller mata
ut maskinvara ( ) i Aktivitetsfältet. Välj USB-masslagringsenhet och klicka
sedan på Stopp. Välj nüvi-diskenheterna och klicka sedan på OK. Koppla från
USB-kabeln från enheten.
2. Öppna AudibleManager på datorn genom att klicka på AudibleManager på
skrivbordet.
3. Markera rutan intill ”Garmin - nüvi” i fönstret Choose your device (Välj enhet).
Klicka på Next (Nästa).
4. Ange ditt Audible-användarnamn och -lösenord. Klicka på Next (Nästa).
5. Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln. Vänta tills enheten upptäcks
i AudibleManager.
6. Välj Activate my player(s) (Aktivera mina spelare) och tryck sedan på Next
(Nästa).
20
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Resepaket
7. Vänta medan ett försök att aktivera spelaren utförs. När spelaren är aktiverad
visas ett meddelande om det. Klicka på Finish (Slutför).
Obs! Om det inte går att ansluta till Internet eller om du får några andra problem
med att aktivera enheten läser du i hjälpen för AudibleManager. Välj Help (Hjälp)
på menyn och sedan Help (Hjälp).
Steg 2: Hämta boken till datorn
Om du vill ha mer information om hur du hämtar böcker till datorn och överför dem
till enheten läser du i hjälpen för AudibleManager.
1. Anslut enheten till datorn.
2. Öppna AudibleManager på datorn genom att klicka på AudibleManager på
skrivbordet.
3. Tryck på Go to My Library Online (Gå till mitt onlinebibliotek) (
)
överst i fönstret. Ditt Audible.com-bibliotek med de böcker du har köpt visas.
4. Hämta boken till datorn genom att trycka på Get it Now (Hämta den nu).
5. Välj ett format och tryck sedan på Download (Hämta).
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36021
Resepaket
Steg 3: Överför boken till nüvi-enheten
Om du vill ha mer information om hur du hämtar böcker till datorn och överför dem
till enheten läser du i hjälpen för AudibleManager. Innan du kan överföra böcker
måste du aktivera enheten.
1. Anslut enheten till datorn.
2. Öppna AudibleManager.
3. Välj Internal Drive (Intern diskenhet) eller External Drive (SD card) (Extern
diskenhet (SD-kort)) i den nedre delen av fönstret. (Sätt in ett SD-kort i nüvienheten om du laddar in böcker till ett SD-kort.)
4. Tryck på boknamnet. Tryck på Add to Garmin - nüvi (Lägg till på Garmin
- nüvi) (
) i det övre vänstra hörnet.
5. Ange hur mycket av boken du vill överföra. Du kan spara minne genom att
endast överföra en liten del av boken i taget. Klicka OK. Boken överförs till
enheten.
6. När det är klart dubbelklickar du på Koppla från eller mata ut maskinvara
( ) i Aktivitetsfältet. Klicka på Stopp och sedan på OK.
Visa bilder
Du kan visa de bilder du har lagrat på enheten med hjälp av Picture Viewer
(Bildvisare). På sidan 35 finns mer information om hur du laddar in bilder till enheten.
1. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
Picture Viewer (Bildvisare).
2. Om du vill zooma in en bild trycker du på den.
Tips: Om du vill rotera bilden 90° trycker du på Rotate (Rotera).
22
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Resepaket
Visa ett bildspel
Om du vill visa ett bildspel, där varje bild visas ett tag innan nästa visas, trycker du på
Slide Show (Bildspel). Du kan zooma in eller ut och panorera genom att dra bilden
med fingret. Om du vill avbryta bildspelet trycker du någonstans på skärmen.
Använda världsklockan
1.
2.
3.
4.
5.
Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
World Clock (Världsklocka).
Om du vill ändra en ort som visas trycker du på orten.
Välj en ny tidszon (eller ort). Tryck på OK när du är klar.
Om du vill visa en karta trycker du på World Map (Världskarta).
Delar där det är natt visas som skuggade. Om du vill visa klockorna igen trycker
du på World Clock (Världsklocka), om du vill avsluta trycker du på Back
(Föregående).
Konvertera �valutor
1. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
Currency Converter
(Valutakonverterare) på menysidan.
2. Om du vill ändra valutan trycker du på en valutaknapp.
3. Välj en valuta och tryck sedan på OK.
4. Tryck på den svarta rektangeln under den valuta du vill konvertera.
5. Ange numret. Tryck på Done (Stäng).
6. Om du vill konvertera ett annat värde trycker du på Clear (Rensa).
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36023
Resepaket
Uppdatera växelkurser
Du kan konvertera valutor manuellt med hjälp av enheten, vilket innebär att du kan
använda de senaste växelkurserna.
1. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
Currency Converter
(Valutakonverterare) på menysidan.
2. Tryck på Update (Uppdatera).
3. Tryck på den växelkurs du vill uppdatera.
4. Rensa den aktuella växelkursen genom att trycka på
. Ange den nya
växelkursen och tryck sedan på Done (Stäng).
5. Slutför genom att trycka på Save (Spara).
Tips: Om du vill återställa den ursprungliga växelkursen trycker du på Restore
(Återställ).
Tips: Om du vill rensa hela posten trycker du på och håller ned
.
Konvertera måttenheter
1. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
Measurement Converter
(Måttenhetskonverterare) på menysidan.
2. Välj typ av mått och tryck sedan på OK.
3. Tryck på den måttenhet du vill ändra.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan på OK. Om det behövs upprepar du
föregående steg.
5. Tryck på en svart rektangel så att du kan ange ett värde.
6 Ange ett värde och tryck sedan på Done (Stäng).
7. Om du vill ange en annan måttenhet trycker du på Clear (Rensa).
24
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Använda Bluetooth-teknik
Använda Bluetooth®-teknik
Om du har en telefon med trådlös Bluetooth-teknik och telefonen kan användas med
nüvi-enheten (se www.garmin.com/bluetooth) kan du använda nüvi-enheten som
en handsfree-enhet. Handsfree-telefonfunktioner finns tillgängliga på nüvi-enheten
endast om din telefon stöder den funktionen via Bluetooth-teknik (till exempel
telefonbok, röstuppringning, samtal väntar). Du kan använda nüvi-enheten som
mikrofon och lyssna på samtalet i högtalarna på nüvi-enheten. Om du vill använda
den här handsfree-funktionen måste du para ihop telefonen med nüvi-enheten. Du kan
initiera den här ihopparningen från telefon- eller nüvi-inställningarna. Om du vill ha
mer information läser du i dokumentationen för telefonen.
Para ihop med hjälp av telefoninställningarna
1. Visa inställningsmenyn för telefonen.
2. Visa Bluetooth-inställningarna för telefonen. Menyn kan heta Bluetooth,
Anslutningar, Handsfree, eller något liknande.
3. Sök efter enheter. nüvi-enheten måste vara närmare telefonen än 10 meter och
måste vara på.
4. Välj nüvi-enheten i listan med enheter.
5. Ange PIN-koden (eller lösenordet) till nüvi-enheten, 1234, på telefonen.
Para ihop med hjälp av nüvi-inställningarna
1. Kontrollera att telefonen kan användas med enheten.
(Om du vill ha mer information går du till www.garmin.com/bluetooth.)
2. Tryck på Settings (Inställningar) > Bluetooth på menysidan.
3. Kontrollera att Bluetooth-knappen är satt till Enabled (Aktivera).
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36025
Använda Bluetooth-teknik
4. Tryck på Add (Lägg till) (eller Change (Ändra), om telefonen redan lagts till).
5. Om du vill lägga till telefonen väljer du läget Find me/Discoverable (Hitta mig/
upptäckbar) och trycker sedan på OK. Välj telefon på listan. Ange PIN-koden
(eller lösenordet) till nüvi-enheten, 1234, på telefonen.
ELLER
Om du ändrar väljer du telefonen och trycker sedan på OK, eller tryck på Add
Device (Lägg till enhet) och sedan på OK.
6. Om telefonen parats ihop med nüvi-enheten visas telefonikonen på
menysidan.
När du sätter på enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon du senast
parade ihop den med. Efter den första ihopparningen kan du på vissa telefoner ange att
försök att automatiskt para ihop dem med en viss enhet ska utföras när du sätter på dem.
Så här aktiverar eller avaktiverar du Bluetooth-teknik:
1. Tryck på Settings (Inställningar) > Bluetooth på menysidan.
2. Aktivera Bluetooth på enheten genom att ange fältet Bluetooth till Enabled
(Aktivera). Om du vill använda tekniken måste du para ihop enheten med
telefonen. Om du har aktiverat enheten för Bluetooth visas ikonen
(Bluetooth) på menysidan.
Om du vill koppla från enheten från telefonen, eller om du inte vill att telefoner
ska kunna paras ihop automatiskt med enheten, trycker du på Disabled
(Avaktivera).
Ringa ett nummer
1.
2.
3.
4.
26
Kontrollera att du har parat ihop telefonen med nüvi-enheten.
Tryck på Phone (Telefon) >
Dial (Ring upp) på menysidan.
Ange numret och tryck sedan på Dial (Ring upp).
Om du vill avsluta samtalet trycker du på och sedan på End Call (Avsluta
samtal).
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Använda Bluetooth-teknik
Så här gör du om du ringer upp ett nummer där du måste ange information med hjälp
av en knappsats under samtalet (till exempel om du måste ange ett lösenord för din
röstbrevlåda):
Tryck på > Call Options (Samtalsalternativ) > Touch Tones (Knappljud)
under samtalet.
2. Ange informationen. När du är klar trycker du två gånger på Back
(Föregående).
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du på End Call (Avsluta samtal).
1
Ringa till en plats
1. Kontrollera att du har parat ihop telefonen med nüvi-enheten.
2. Tryck på Phone (Telefon) >
POI Dial (Ring upp sevärdhet) på
menysidan.
3. Sök efter det ställe du vill ringa till.
4. Tryck på Dial (Ring upp).
5. Om du vill avsluta samtalet trycker du på och sedan på End Call (Avsluta
samtal).
Obs! Du kan också ringa en plats som du hittar med hjälp av funktionen Where to
(Vart).
Svara på ett samtal
1. Kontrollera att du har parat ihop telefonen med nüvi-enheten.
2. När du får ett samtal visas ett meddelande på nüvi-enheten. Tryck på Answer
(Svara).
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du på och sedan på End Call (Avsluta
samtal).
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36027
Använda Bluetooth-teknik
Använda Samtal väntar
Om du får ett samtal som väntar visar nüvi-enheten fönstret Incoming Call
(Inkommande samtal). Tryck på Answer (Svara). Det första samtalet placeras i
vänteläge.
Så här växlar du mellan samtal:
1. Tryck på > Switch To (Byt till) under samtalet.
2. Vill du avsluta samtalet trycker du på End Call (Avsluta samtal); detta bryter
inte det samtal som väntar.
Överföra ljud till telefonen
Den här funktionen kan vara användbar om du använde handsfreefunktionerna i nüvienheten och du vill lämna bilen utan att koppla med samtalet.
Så här överför du ljud till telefonen:
1. Tryck på > Call Options (Samtalsalternativ) > Transfer Audio to Phone
(Överför ljud till telefonen) under samtalet.
2. Fortsätt sedan samtalet från mobiltelefonen.
Använda telefonboken
Om det finns funktioner på telefonen för överföring av telefonboken överförs
telefonboken automatiskt till enheten när du parar ihop den med telefonen. Det kan ta
ett par minuter efter att du har parat ihop enheten med telefonen innan telefonboken
är tillgänglig. Du kan sedan ringa upp med hjälp av de telefonnummer som finns
i telefonboken. Tryck på Phone (Telefon) > Phone Book (Telefonbok) på
menysidan.
Använda samtalshistoriken
Om du vill visa information om de senaste uppringda telefonnumren, de senast
mottagna samtalen och missade samtal trycker du på Call History (Samtalshistorik).
28
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Använda Bluetooth-teknik
Ringa hem
1. Om du vill konfigurera eller ändra din heminformation, som du använder till att
snabbt ringa hem, trycker du på Call Home (Ring hem). Första gången du
använder den här funktionen anger du din heminformation genom att följa de
uppmaningar som visas och sedan trycker du på Save (Spara).
2. Om du vill ange ditt telefonnummer följer du de uppmaningar som visas och
sedan trycker du på Done (Stäng). Ditt hemtelefonnummer rings upp.
Ändra ditt hemtelefonnummer
Om du vill ändra ditt hemtelefonnummer gör du på följande sätt:
1. Tryck på
Where to (Vart) >
My Locations (Mina platser) > Favorites
(Favoriter) på menysidan.
2. Tryck på Home (Hem).
3. Tryck på Edit (Redigera).
4. Tryck på Change Phone Number (Ändra telefonnummer).
Använda röstuppringning
Om du vill använda funktionen för röstuppringning på nüvi-enheten måste telefonen
ha funktioner för röstuppringning och vara inställd på att ta emot röstkommandon.
Tryck på Phone (Telefon) > Voice Dial (Röstuppringning) på menysidan.
Använda status
Om du vill få åtkomst till information om telefonsignalen, batteristatus samt
operatörens namn trycker du på
> Status på menysidan.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36029
Använda Bluetooth-teknik
Använda textmeddelanden
Om det finns funktioner på telefonen för textmeddelanden kan du komma åt
textmeddelandefunktioner på nüvi-enheten. Det kan ta ett par minuter efter att du har
parat ihop enheten med telefonen innan textmeddelanden är tillgängliga. Tryck på
Phone (Telefon) > Text Message (Textmeddelande) på menysidan.
● Om du vill visa meddelandet trycker du på Inbox (Inkorg), Outbox (Utkorg)
eller Drafts (Utkast) och tryck sedan på ett meddelande. Du kan svara på eller
vidarebefordra ett textmeddelande.
● Om du vill skapa ett nytt textmeddelande trycker du på Compose (Skriva).
Obs! Meddelanden som skickats från din nüvi-enhet visas inte i telefonens utkorg.
Koppla från en anslutning
1. Tryck på Settings (Inställningar) > Bluetooth på menysidan.
2. Tryck på Change (Ändra).
3. Tryck på namnet på den enhet du vill ta bort och tryck sedan på Drop (Koppla
från).
4. Bekräfta genom att trycka på Yes (Ja). Om du vill använda handsfreefunktioner
med den bortkopplade telefonen igen behöver du inte para ihop telefonen och
nüvi-enheten igen.
Ta bort en telefon från listan
1.
2.
3.
4.
30
Tryck på Settings (Inställningar) > Bluetooth på menysidan.
Tryck på Change (Ändra).
Tryck på namnet på den enhet du vill ta bort och tryck sedan på Delete (Ta bort).
Bekräfta genom att trycka på Yes (Ja). Om du vill använda handsfreefunktioner
med den borttagna telefonen igen måste du para ihop telefonen och nüvienheten igen.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Använda en FM TMC-trafikmottagare
Använda FM-trafik
Om du använder en trafikinformationsmottagare kan du visa trafikinformation på
enheten. När du tar emot ett trafikinformationsmeddelande visas incidenten på kartan
på enheten och du kan undvika trafikincidenten genom att ändra din rutt. Om du vill
ha mer information om täckningsområden går du till Garmins webbplats på
www.garmin.com/fmtraffic.
Obs! FM-trafikinformationsmottagaren och enheten måste vara inom dataräckhåll
för en FM-station som sänder ut trafikdata för att den ska kunna tas emot.
Obs! Garmin ansvarar inte för riktigheten i trafikinformationen. FMtrafikinformationsmottagaren tar bara emot signaler från trafiktjänstens leverantör
och visar den informationen på din enhet.
Obs! Du kan bara få trafikinformationen om enheten är ansluten till en FMtrafikinformationsmottagare.
Ansluta FM-trafikinformationsmottagaren
1. Placera enheten till fästet.
2. Anslut mini-USB-kabeln från FM-trafikinformationsmottagaren till
USB‑anslutningen på sidan av enheten.
Ansluta FM-trafikinformationsmottagaren
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
31
Använda en FM TMC-trafikmottagare
Visa trafikproblem
1. Tryck på
på menysidan så visas en lista med trafikproblem.
2. Om du vill visa detaljerna för ett problem trycker du på det.
3. Välj ett alternativ.
Undvika trafikproblem
Om det finns trafikproblem på din aktuella rutt eller väg visas
högra hörnet på skärmen på kartsidan.
eller
i nedre
1. På kartsidan trycker du på
eller
.
2. Om du vill visa detaljerna för ett problem trycker du på det.
3. Tryck på Avoid (Undvik).
Trafiksymboler
Nordamerikanska
Betydelse
Internationella
Vägförhållande
Vägarbete
Kö
Olycka
Trafikproblem
Information
32
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Använda en FM TMC-trafikmottagare
Färgkod för allvarlighet
Staplarna till vänster om trafiksymbolerna anger trafikincidentens allvarlighet:
Grönt = L åg allvarlighet, trafiken flyter normal.
Gult = M
edelhög allvarlighet, viss köbildning.
Rött = H
ög allvarlighet, svår köbildning eller trafiken står helt stilla.
Köpa en ytterligare trafikprenumeration
Om du vill förnya eller lägga till trafikprenumerationer går du till www.garmin
.com/fmtraffic.
Obs! Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer FMtrafikinformationsmottagaren (om det medföljde en). Prenumerationen aktiveras
automatiskt när nüvi-enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna
tas emot från leverantören av betaltjänsten.
Lägga till en �prenumeration
1. Tryck på Settings (Inställningar) >
Traffic (Trafik) > Add (Lägg till) på
menysidan.
2. Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID. Gå till www.garmin
.com/fmtraffic om du vill köpa en prenumeration och erhålla en kod.
3. När du får den 25-teckenskoden trycker du på Next (Nästa) på nüvi-enheten och
anger sedan koden.
4. Tryck på Done (Stäng).
Du måste skaffa en ny kod varje går du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
33
Hantera filer på nüvi-enheten
Hantera filer på nüvi-enheten
Du kan lagra filer (som JPEG-bilder och MP3-filer) i det interna minnet på enheten
eller på ett SD-kort (tillval).
Obs! nüvi-enheten är inte kompatibel med Windows® 95, Windows 98
eller Windows Me. Detta är en vanlig begränsning hos de flesta USBmasslagringsenheter.
Filformat som kan användas
●
●
●
●
●
●
MP3-musikfiler
JPG-bildfiler
AA-ljudboksfiler
GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI Loader
GPX-waypointfiler från MapSource
Kartor från MapSource
Obs! Det finns inga funktioner för M4A-/M4P-filer från iTunes.
34
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Hantera filer på nüvi-enheten
Överföra objekt till nüvi-enheten
Steg 1: Sätt i ett SD-kort (tillval).
SD-kortplatsen finns på sidan av enheten. Om du vill sätta i kortet trycker du på det
tills du hör ett klick.
Sätta i ett SD-kort
Ansluta USB-kabeln
Steg 2: �Anslut USB-kabeln�
1. Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till anslutningen på sidan av
enheten.
2. Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en USB-port på datorn.
När du ansluter enheten till datorn visas en eller två diskenheter i listan
med diskenheter på datorn: ”nüvi” och ”nüvi sd”. ”nüvi” är det tillgängliga
lagringsutrymmet i det interna minnet på enheten. ”nuvi sd” visas om det sitter
ett SD-kort i enheten.
Obs! I vissa operativsystem namnges inte nüvi-diskenheter automatiskt. Om du vill
ha mer information om hur du ändrar namn på diskenheter läser du i hjälpen.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
35
Hantera filer på nüvi-enheten
Steg 3: Överför filer till nüvi-enheten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
På en Windows-dator:
Anslut enheten till datorn.
Dubbelklicka på
My Computer (Den här datorn) på skrivbordet på datorn.
Bläddra efter den fil du vill kopiera på datorn.
Markera filen och välj sedan Edit (Redigera) > Copy (Kopiera).
Öppna diskenheten ”nuvi” eller ”nuvi sd”.
Välj Edit (Redigera) > Paste (Klistra in). Filen visas i listan med filer i minnet på
enheten eller på SD-kortet.
På en Mac:
1. Anslut nüvi-enheten till datorn enligt beskrivningen på föregående sida. Enheten
ska monteras på ditt Mac-skrivbord som två monterade volymer (enheter): ”nuvi”
och ”nuvi sd”.
2. Om du vill kopiera filer till din nuvi-enhet eller SD-kort drar och släpper du
önskade filer till volymens ikon. Dubbelklicka på volymen om du vill öppna den.
Det blir enklare att hantera filerna om du lägger till mappar (tryck på Kommando
+ Skift + N).
Steg 4: Koppla bort
Från en Windows-dator:
1. När du har överfört filerna dubbelklickar du på Unplug or Eject (Koppla från
eller mata ut maskinvara) (
) i Aktivitetsfältet.
2. Välj USB-masslagringsenhet och klicka sedan på Stopp.
3. Välj nüvi-diskenheterna och klicka sedan på OK. Nu kan du koppla från enheten
från datorn.
36
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Hantera filer på nüvi-enheten
Från en Mac:
1. När du har överfört filerna drar du volymikonen till Papperskorgen
ändras till en utmatningsikon ) om du vill avmontera enheten.
2. Nu kan du koppla bort nüvi-enheten från datorn.
(den
Information om dina �����������������
nüvi-diskenheter
De filer som du manuellt laddar in i din nüvi-enhet, t.ex. dina MP3- och JPEG-filer,
kan du klistra in var som helst i diskenheterna ”nuvi” och ”nuvi sd”. Om ett annat
program, t.ex. POI Loader, placerar en fil i en viss mapp, behåller du filen i den
mappen.
Ta bort filer från nüvi-enheten
Du kan ta bort filer från enheten på samma sätt som du tar bort filer från datorn. Välj
den fil du vill ta bort från enheten och tryck sedan på Delete på tangentbordet.
Varning: Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den.
Minnet på enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort. Du bör
framför allt inte ta bort filer från mappar med namnet ”Garmin”.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
37
Anpassa nüvi-enheten
Anpassa nüvi-enheten
Återställa inställningarna
Om du vill återställa alla inställningar du har ändrat trycker du på Settings
(Inställningar) > Restore (Återställ).
Om du vill återställa inställningarna för en viss kategori trycker du på Restore
(Återställ) på den sidan.
Ändra kartinställningarna
Om du vill ändra kartinställningarna trycker du på Settings (Inställningar) > Map
(Karta) på menysidan.
Map Detail (Kartdetaljer) — justera hur mycket detaljer som ska visas på kartan. Ju
fler detaljer du visar desto långsammare går det att rita om kartan.
Map View (Kartvisning) — ändra perspektivet för kartsidan.
● Track Up (Spår uppåt) — visa en 2D-karta med färdriktningen överst.
● North Up (Norr uppåt) — visa en 2D-karta med norr överst.
● 3D View (3D-visning) — visa en 3D-karta med orienteringen Track Up (Spår
uppåt). Det här är standardkartvisningen.
Vehicle (Fordon) — välj vilket fordon som ska visas på kartan. Standard är . För
fler fordon, gå till www.garmin.com/vehicles.
Map outlines (Kartkonturer) — aktivera den här inställningen om du vill ladda fler
kartor till din nüvi och vill visa vilka områden som tilläggskartorna täcker.
Map Info (Kartinformation) — visa vilka kartor som är inlästa på enheten, med
versioner.
38
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Anpassa nüvi-enheten
Ändra systeminställningarna
Om du vill ändra systeminställningarna trycker du på
System på menysidan.
Settings (Inställningar) >
WAAS/EGNOS — om du aktiverar funktionen WAAS/EGNOS kan du förbättra
GPS-noggrannheten men den förbrukar mer batterikraft. Om du vill ha mer
information om WAAS/EGNOS går du till www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Safe Mode (Säkert läge) — aktivera/avaktivera det säkra läget. Om du använder det
säkra läget avaktiveras alla enhetsfunktioner som kräver mycket interaktion och som
skulle kunna störa dig när du färdas i fordonet.
Garmin Lock — lås enheten genom att aktivera Garmin Lock™. Ange en fyrsiffrig
PIN-kod och en säkerhetsplats. Varje gång du sätter på enheten måste du ange den
fyrsiffriga PIN-koden eller köra till säkerhetsplatsen.
Touch Tones (Knappljud) — aktivera/avaktivera det ljud som hörs varje gång du
klickar på skärmen.
About (Om) — visa programvaruversion, enhets-ID-nummer och
ljudversionsnummer för enheten. Den här informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
39
Anpassa nüvi-enheten
Ändra de lokala inställningarna
Om du vill ändra de lokala inställningarna trycker du på
> Locale (Plats) på menysidan.
Settings (Inställningar)
Visa de lokala inställningarna, t.ex. språk. Tryck på den inställning som du vill ändra
eller tryck på Change All (Ändra alla) om du vill justera inställningarna baserat på
ett visst land. Tryck på den inställning du vill ändra och tryck sedan på OK.
Text Language (Textspråk) — ange språk för den text som visas på skärmen. Om
du ändrar textspråket ändras inte språket för kartdata, som gatunamn och platser eller
data som du har angett.
Voice Language (Röstspråk) — ändra språk för alla röstmeddelanden. nüvi-enheten
kan innehålla två olika typer av röstspråk: text-till-röst-språkalternativ (endast
nüvi 360) och förinspelade språkalternativ.
De språk som är angivna med namn på personer är text-till-röst-språkalternativ.
American English-Jill (Amerikansk engelska-Jill) är till exempel ett texttill-röst-språkalternativ. Med text-till-röst-språkalternativet läses samma ord
som visas på enheten upp. Text-till-röst-språkalternativen har en omfattande
vokabulär och de används till att uttala gatunamnen när du närmar dig svängar.
De förinspelade språkalternativen har en begränsad vokabulär och kan inte
användas till att uttala namnen på platser eller gator.
Time Format (Tidsformat) — välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-tidsformat.
Units (Måttenheter) — ändra måttenheter till kilometer (Metric (Metriska
enheter)) eller miles (Statute (Engelska enheter)).
40
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Anpassa nüvi-enheten
Ändra ������������������������
visningsinställningarna
Om du vill ändra visningsinställningarna trycker du på
Display (Visning) på menysidan.
Settings (Inställningar) >
Color Mode (Färgläge) — om du vill använda en ljus bakgrund trycker du på
Daytime (Dag), om du vill använda en svart bakgrund väljer du Nighttime (Natt) och
om du vill växla mellan dem automatiskt väljer du Auto (Automatiskt).
Backlight Timeout (Tidsgräns för bakgrundsbelysning) — ange hur länge
bakgrundsbelysningen ska vara tänd efter att enheten inte längre drivs med en extern
strömkälla. Genom att minska användningstiden för bakgrundsbelysningen kan du
förlänga batterilivslängden.
Touch Screen (Pekskärm) — kalibrera (eller justera) om pekskärmen så att den
fungerar på rätt sätt. Tryck på Recalibrate (Kalibrera om) och följ sedan de
instruktioner som visas.
Screenshot (Skärmbild) — med den här funktionen kan du ta en bild av skärmen
när du snabbt trycker på och släpper Power-knappen. Bilderna sparas i ”nüvi”enheten.
Obs! Om du ställer in Screenshot på On (Aktivera) visas inte skärmen Quick
Settings (Snabbinställningar) när du trycker på Power.
Splash Screen (Välkomstbild) — välj den bild som ska visas när du sätter
på enheten. Du kan överföra JPEG-bilder till enheten eller SD-kortet i USBmasslagringsläget.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36041
Anpassa nüvi-enheten
Ändra navigeringsinställningarna
Om du vill ändra navigeringsinställningarna trycker du på Settings (Inställningar)
> Navigation (Navigering) på menysidan.
Route Preference (Ruttinställning) — välj en inställning för beräkning av rutter.
Vehicle (Fordon) - optimera rutter genom att ange fordon.
Avoidances (Vägtyper att undvika) — visa vägtyperna genom att trycka på Enabled
(Aktivera). Välj de vägtyper du vill undvika på dina rutter. Den här vägtyperna
används endast om eventuella alternativa rutter ligger för långt bort eller om det inte
finns några andra tillgängliga vägar. Om du har en FM-trafikinformationsmottagare
kan du även undvika trafikproblem.
Attention Tone (Varningssignal) — aktivera/avaktivera varningssignalen.
Voice Prompts (Röstmeddelanden) — välj om du vill att ruttnavigering och
systemstatus ska meddelas med hjälp av röstmeddelanden.
Ändra Bluetooth-inställningarna
Om du vill ändra navigeringsinställningarna trycker du på Settings (Inställningar)
> Navigation (Navigering) på menysidan.
Connections (Anslutningar) — välj den enhet du vill ansluta till. Om du vill
söka efter mobiltelefoner med trådlös Bluetooth®-teknik trycker du på Add Device
(Lägg till enhet). Ställ in mobiltelefonen på Find Me (Hitta mig), Discoverable
(Upptäcktsbar) eller Visible (Synlig) och tryck sedan på OK. En sökning efter alla
trådlösa Bluetooth-enheter i området utförs och därefter visas en lista med de enheter
som hittades. Välj telefonen och tryck sedan på OK. Ange PIN-koden för enheten på
telefonen.
Obs! PIN-koden för enheten är 1234.
42
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Anpassa nüvi-enheten
Drop (Koppla från) — koppla från enheten från telefonen.
Delete (Ta bort) — ta bort en enhet från enhetslistan. Tryck på enheten och
tryck sedan på Remove (Ta bort).
Bluetooth — aktivera/avaktivera Bluetooth-funktionerna.
Friendly Name (Kortnamn) — välj det här alternativet om du vill ange ett kortnamn
som används till att identifiera nüvi-enheten på Bluetooth-enheter. Ange namnet och
tryck sedan på Done (Stäng).
Restore (Återställ) — återställ de ursprungliga Bluetooth-inställningarna. Om du
återställer Bluetooth-inställningarna rensas inte ihopparningsinformationen.
Ändra trafikinställningarna
Om du vill ändra trafikinställningarna trycker du på
Traffic (Trafik) på menysidan.
Settings (Inställningar) >
Ändra inställningarna för närhetspunkter
Det här alternativet syns bara om du läst in anpassade sevärdheter på nüvi-enheten.
Om du vill ändra inställningarna för närhetspunkter trycker du på Settings
(Inställningar) > Proximity Points (Närhetspunkter) på menysidan. Det är bara de
objekt som du har laddat in till enheten som kan ändras med dessa inställningar.
Alerts (Larm) — tryck på Change (Ändra) om du vill aktivera eller avaktivera
larmen som avges när du närmar dig egna sevärdheter eller hastighetskameror. Tryck
på Audio (Ljud) om du vill ange den typ av ljudavisering som ska avges och tryck
sedan på OK.
TourGuide — ange hur du vill att ljudet för Garmin TourGuide™ ska aktiveras.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36043
Bilaga
Bilaga
U����������
ppdatera programvaran i nüvi-enheten
Med WebUpdater kan du uppdatera nüvi-programvaran. Gå till www.garmin.com/
products/webupdater om du vill hämta programmet WebUpdater.
När du har sparat WebUpdater på datorn ansluter du nüvi-enheten till datorn, kör
WebUpdater och följer sedan anvisningarna på skärmen. När du har bekräftat att
du vill utföra en uppdatering hämtar WebUpdater automatiskt uppdateringen och
installerar den på din nüvi.
Registrera din nüvi-enhet så att du får meddelanden om uppdateringar av
programvaran och kartor. Om du vill registrera din nüvi-enhet går du till
http://my.garmin.com.
Du kan också hämta programvaruuppdateringar från www.garmin.com/MINI. Klicka
på Updates and Downloads (Uppdateringar och hämtningsbara filer). Klicka
på Download (Hämta) bredvid enhetens programvara. Läs och godkänn villkoren.
Klicka på Download (Hämta). Välj Kör (eller Öppna). Programvaran uppdateras.
Köpa och läsa in �������������
ytterligare MapSource-kartor
Om du vill se vilken version kartorna har som är inlästa i din nüvi-enhet öppnar
du menysidan. Tryck på Settings (Inställningar) >
Map (Karta) > Map
Info (Kartinfo). Om du vill låsa upp ytterligare kartor behöver du enhets-ID:t och
serienumret för enheten.
44
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Bilaga
Besök www.garmin.com/unlock/update.jsp och se om det finns en uppdatering
tillgänglig för din kartprogramvara. Du kan även köpa ytterligare MapSource-kartdata
från Garmin och läsa in kartorna i minnet på enheten eller till ett SD-kort (tillval).
Om du vill överföra kartorna eller vägpunkterna till minnet i enheten eller SDkortet markerar du din Garmin-diskenhet eller SD-kortsenhet. Om du vill ha mer
information om hur du använder MapSource och läser in kartor och vägpunkter i din
nüvi-enhet läser du i hjälpen för MapSource. De waypointer du skapar i MapSource
visas i My Locations (Mina platser) > Favorites (Favoriter).
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36045
Bilaga
Anpassade ������������������
sevärdheter (POI)
Du kan använda databaser med anpassade sevärdheter på enheten. Den typen av
databaser är tillgängliga från olika företag via Internet. Vissa databaser med anpassade
sevärdheter innehåller varningsinformation för punkter som skolzoner. Du kan ange
att närhetsvarningslarmen ska aktiveras när du närmar dig en punkt av den här typen.
Efter att du har hämtat databasen med anpassade sevärdheter använder du Garmin POI
Loader till att installera de anpassade sevärdheterna på enheten. POI Loader finns på
www.garmin.com/poiloader.
Med hjälp av programmet POI Loader kan du lagra anpassade sevärdheter på ”nüvi”diskenheten eller på SD-kortet. Du kan också använda POI Loader till att anpassa
inställningarna för närhetsvarningslarm för de olika sevärdheterna. Om du vill ha mer
information läser du i hjälpen för POI Loader. Om du vill öppna hjälpen trycker du på
F1.
Om du vill visa de anpassade sevärdheterna klickar du på My Locations (Mina
platser) > Custom POIs (Anpassade sevärdheter).
Om du vill ändra inställningar på de anpassade sevärdheterna trycker du på
Settings (Inställningar) > Proximity Points (Närhetspunkter).
Om du vill ta bort de anpassade sevärdheterna och dina favoriter från enheten klickar
du på Where To (Vart) på menysidan. Klicka på My Locations (Mina platser) >
Delete All (Ta bort alla). Om du vill ta bort dina favoriter och anpassade sevärdheter
klickar du på Yes (Ja).
Varning: Garmin tar inget ansvar för användningen av databaser med anpassade
sevärdheter eller att informationen i trafikövervakningskameradatabaser och
databaser med andra typer av anpassade sevärdheter är rätt.
46
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Bilaga
Valfria tillbehör
Mer information om tillbehör finns på Garmins webbplats www.garmin.com/MINI
under länken Accessories (Tillbehör). Du kan också köpa tillbehör från närmaste
Garmin-återförsäljare.
● FM-trafikinformationsmottagare
● Extern fjärrantenn
● Extern mikrofon
● Resepaketstillbehör
Om Garmin Travel Guide™
På samma sätt som en vanlig pappersreseguide innehåller Garmin-reseguiden
detaljerad information om platser som restauranger och hotell. Om du vill köpa
tillbehöret Travel Guide går du till Garmins webbplats www.garmin.com/extras.
Så här använder du Travel Guide:
1. Sätt in SD-kortet i nüvi-enheten.
2. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) > Travel Guide (Reseguide) på
menysidan.
3. Tryck på den guide du vill använda.
4. Tryck på en kategori. Tryck på en underkategori om det behövs.
5. Tryck på en plats i listan.
6. Gör något av följande:
Om du vill gå till platsen trycker du på Go (Åk).
Om du vill visa objektet på kartan trycker du på Map (Karta).
Tryck på Save (Spara) om du vill spara platsen i dina favoriter.
Tryck på More (Mer) om du vill visa mer information om platsen.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36047
Bilaga
Om SaversGuide
SaversGuide® är ett valfritt tillbehör som endast är tillgängligt i Nordamerika.
Med hjälp av SD- och medlemskortet för SaversGuide kan du använda din nüvi-enhet
som en digital rabattkupongsbok där du får information om platser, som restauranger,
hotell, biografer och bilverkstäder nära dig där du kan få rabatt.
Om Garmin-språkguiden
Garmin-språkguiden är ett valfritt tillbehör. Med språkguiden får du tillgång till data
från Oxfords flerspråkiga resurser samt fem tvåspråkiga ordlistor på enheten. En
exempelversion av Garmin-språkguiden medföljer.
Ladda in Garmin-språkguiden
När du tar emot SD-kortet med Garmin-språkguiden måste du läsa in alla data på
enheten. Följ instruktionerna på paketet eller i hjälpen för enheten.
Alla ordlistor, ord och frasinnehåll är © Oxford University Press. Röstfilerna är
© Scansoft.
48
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Bilaga
Översätta ord och fraser
1. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
Language Guide (Språkguide) på
menysidan.
2. Tryck på Words and Phrases (Ord och fraser) >Language (Språk).
3. Välj språk i From (Från) och To (Till) och tryck sedan på Back (Föregående).
4. Välj en kategori.
5. Sök efter en fras och tryck sedan på den.
6. Om du vill höra översättningen trycker du på
.
Tips för ord och fraser
● Använd Keywords in Phrases (Nyckelord i fraser) om du vill söka efter alla
fraser som innehåller ett visst ord.
● Tryck på Search (Sök) om du vill bokstavera ordet.
● Tryck på ett understruket ord om du vill ersätta det.
● Tryck på More Variations (Fler variationer) om du vill ändra ord i frasen eller
visa en annan översättning.
● Om du inte hittar det du söker efter i Words and Phrases (Ord och fraser) kan
du använda Bilingual Dictionaries (Tvåspråkiga ordlistor).
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36049
Bilaga
Använda de tvåspråkiga ordlistorna
Det finns fem olika tvåspråkiga ordlistor i Garmin-språkguiden. Med hjälp av de
tvåspråkiga ordlistorna kan du enkelt översätta ord och höra hur de uttalas.
1. Tryck på
Travel Kit (Resepaket) >
Language Guide (Språkguide) på
menysidan.
2. Tryck på Bilingual Dictionaries (Tvåspråkiga ordlistor).
3. Tryck på ett översättningsalternativ. Om det behövs trycker du på To English
(Till engelska).
4. Sök efter ordet och tryck sedan på det.
.
5. Om du vill höra översättningen av ordet trycker du på
Tips för tvåspråkiga ordlistor
● Tryck på Search (Sök) om du vill bokstavera ordet eller början av ordet.
● Tryck på Legend (Förklaring) om du vill visa förklaringen för det valda
språket. Förklaringen innehåller information om de förkortningar, etiketter och
uttalsymboler som används i respektive ordlista.
Om Garmin TourGuide™
Med Garmin TourGuide kan din nüvi spela upp GPS-styrda ljudturer från tredje
part. Dessa ljudturer kan t.ex. ta dig längs en rutt medan den spelar upp intressant
fakta om historiska platser längs vägen. Under resan aktiveras ljudinformationen av
GPS‑signaler.
Om du har läst in TourGuide-filer i din enhet går du till menysidan och trycker
på Where to (Vart) > My Locations (Mina platser) > Custom POIs (Egna
sevärdheter).
Om du vill ändra inställningar på de anpassade sevärdheterna trycker du på
Settings (Inställningar) > Proximity Points (Närhetspunkter).
50
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Bilaga
Om GPS-satellitsignaler
För att enheten ska fungera måste den ta emot signaler från GPS-satelliter (Global
Positioning System). Om du är inomhus, nära höga byggnader eller träd eller i ett
parkeringsgarage kan enheten eventuellt inte ta emot signaler från satelliter. När du
vill använda enheten går du utomhus till ett område fritt från höga objekt eller stänger
av GPS-funktionerna och använder enheten inomhus genom att fälla ned antennen.
När satellitsignaler tas emot på enheten är signalstyrkefälten på menysidan gröna
(
), när satellitsignaler inte tas emot på enheten blir fälten röda eller försvinner
(
). Om du vill visa GPS-informationen trycker du på signalstyrkefälten i det
övre högra hörnet på menysidan. Om du vill gå tillbaka till menysidan trycker du
någonstans på skärmen.
Hastighet
Färdriktning
Himmelsvy
Aktuell position
GPS-status
Höjd
Signalstyrkefält
för satelliter
På himmelsvyn visas de signaler du tar emot från. Signalstyrkefälten för satelliterna
anger styrkan på de satelliter du tar emot signaler från.
Om du vill ha mer information om GPS går du till Garmins webbplats på
www.garmin.com/aboutGPS.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36051
Bilaga
Sköta nüvi-enheten
Enheten innehåller känsliga elektroniska komponenter som kan skadas permanent om
du utsätter enheten för häftiga skakningar eller vibrationer. Du kan undvika risken för
att enheten skadas genom att undvika att tappa den och inte använda den i miljöer där
det finns stor risk för skakningar eller vibrationer.
Rengöra nüvi-enheten
Enheten består av material med hög kvalitet och det enda underhåll du behöver
utföra är rengöring. Om du vill rengöra det yttre höljet på enheten (inte pekskärmen)
använder du en trasa som du har fuktat med en svag rengörande lösning. Därefter
torkar du enheten med en torr trasa. Använd inte kemiska rengörings- eller
lösningsmedel som kan skada platskomponenterna.
Rengöra pekskärmen
Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och luddfri trasa. Om det behövs använder du
vatten, isopropylalkohol eller linsrengöring. Häll lite av vätskan på trasan och torka
sedan försiktigt av pekskärmen.
Skydda nüvi-enheten
● Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer (som i
vindrutan) eftersom den då kan skadas permanent.
● Utsätt inte enheten för vatten. Om enheten kommer i kontakt med vatten kan den
sluta fungera.
● Även om det går att använda en persondatorpenna till att använda pekskärmen
bör du inte försöka göra det samtidigt som du kör fordonet. Använd aldrig hårda
föremål till att använda pekskärmen. Om du gör det kan den skadas.
● Förvara enheten i läderbärväskan när den inte används.
52
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Bilaga
Förhindra stöld
● Du kan förhindra att enheten stjäls genom att ta bort den och fästen ur synhåll
när den inte används.
● Använda Garmin Lock™-funktionen.
Batteriinformation
Enheten innehåller ett internt litiumjonbatteri som det inte går att ta bort. Om du vill
ha mer information om hur du kasserar enheten på rätt sätt kontaktar du närmaste
avfallskasseringsansvarig.
Batteritips
● Batteriet i enheten bör räcka i 4 till 8 timmar, beroende på användning.
● Du kan öka batterilivslängden genom att minska den tid som
bakgrundsbelysningen är tänd. Om du vill ändra inställningen väljer du
Settings (Inställningar) > Display (Visning) > Backlight Timeout (Tidsgräns
för bakgrundsbelysning) på menysidan.
● Du bör fälla ned antennen när du inte behöver ta emot GPS-signaler.
● Lämna inte enheten i direkt solljus och undvik att utsätta den för höga
temperaturer under längre tider.
Batterimätare
Status för det interna batteriet anges med hjälp av batteriikonen i det övre högra
hörnet av skärmen. Ibland är eventuellt batterimätaren inte helt exakt. Du kan öka
noggrannheten på batterimätaren genom att ladda ur batteriet helt innan du laddar upp
det, utan att avbryta uppladdningen. Du får det bästa resultatet om du inte avbryter
uppladdningen förrän enheten är fullt uppladdad.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36053
Bilaga
Batteriet laddas upp eller enheten är ansluten till en
extern strömkälla
Batteriet är helt uppladdat
Felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Min enhet får
aldrig kontakt med
satellitsignaler.
Ta med enheten utomhus undan från höga byggnader
och träd.
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Ladda ur nüvi-enheten helt innan du laddar upp den
igen (utan att avbryta uppladdningscykeln).
Pekskärmen fungerar
inte på rätt sätt när jag
trycker på den.
Kalibrera om skärmen. Klicka på Settings
(Inställningar) > Display (Visning) på menysidan.
Tryck på Recalibrate (Kalibrera om) och följ sedan
de instruktioner som visas.
Telefonen ansluter inte
till nüvi-enheten.
Kontrollera att Bluetooth är inställt på Enabled
(Aktivera).
Kontrollera att telefonen är påslagen och inom
10 meter från nüvi-enheten.
Se www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.
54
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Bilaga
Hur kan jag kontrollera
om nüvi-enheten är i
USB-masslagringsläget?
nüvi-enheten visas inte
i Den här datorn när jag
ansluter den.
När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild
av en nüvi-enhet som är ansluten till datorn. Dessutom
bör en ny borttagbar diskenhet visas i Den här datorn.
1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
2. Stäng av enheten och sätt sedan på den igen.
3. Anslut USB-kabeln till datorn. Enheten ändras
automatiskt till USB-masslagringsläget.
Det går inte att använda enheten till att kommunicera
med Windows® 95, Windows 98 eller Windows Me.
Försök med den lösning som anges ovan.
Det finns inga enheter
med namnet ”nüvi” i
listan med diskenheter.
Meddelandet ”Osäker
borttagning av enhet”
visas när jag kopplar
från USB-kabeln.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan
det eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver
ska tilldelas till din nüvi-diskenhet. Tilldela en
enhetsbokstav till diskenheten genom att följa stegen
på följande sida.
Koppla från enheten från datorn genom att klicka
på Koppla från eller mata ut maskinvara
i
aktivitetsfältet. Välj USB-masslagringsenhet och klicka
sedan på Stopp. Välj nüvi-diskenheterna och klicka
sedan på OK. Koppla bort nüvi-enheten från datorn.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36055
Bilaga
Hur ändrar jag namn på
mina nüvi-enheter?
Hur ansluter jag nüvidiskenheter i Windows?
56
1.
2.
3.
4.
Öppna Den här datorn.
Välj den diskenhet du vill ändra namn på.
Högerklicka och välj Ändra namn.
Skriv det nya namnet. Tryck på tangenten
Return.
1. Stäng av nüvi-enheten.
2. Anslut USB-kabeln till enheten och till datorn. nüvienheten sätts på automatiskt.
3. Klicka på Start och välj Inställningar >
Kontrollpanelen > Administrationsverktyg >
Datorhantering, klicka på Lagring och sedan på
Diskhantering.
4. Välj en borttagbar nüvi-diskenhet (antingen
det interna minnet eller SD-kortdiskenheten).
Högerklicka och välj Ändra enhetsbeteckning
och sökvägar.
5. Klicka på Ändra, välj en enhetsbokstav i listrutan
och klicka sedan på OK.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Bilaga
Specifikationer
GPS-prestanda
Vikt: 144,6 g
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek.
Kall: < 38 sek.
Fabriksåterställning: < 45 sek.
Storlek: 9,8 x 7,4 x 2,2 cm (BxHxD)
Skärm: 3,5” (8,9 cm) diagonal,
7,1 x 5,3 cm, 320 x 240 bildpunkter.
Liggande QVGA-TFT-skärm
med vit bakgrundsbelysning och
antireflexbehandlad pekskärm
Hölje: Inte vattentätt eller IPXO
Temperaturintervall: 0 till 60 °C
Datalagring: Internt minne och
löstagbart SD-kort (tillval). Data lagras
permanent
Datorgränssnitt: USB, Plug-and-Play
Strömförsörjning: 12 V DC
Strömförbrukning: 15 W max. vid
13,8 V DC
Batterilivslängd: 4 till 8 timmar,
beroende på användning
Mottagare: WAAS-funktioner
*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt
Uppdateringshastighet: 1/sek,
kontinuerligt
GPS-noggrannhet:
Position: < 10 meter, normal
Hastighet: 0,5 meter/sek (RMS)
GPS-noggrannhet (WAAS):
Position: < 5 meter, normalt
Hastighet: 0,5 meter/sek (RMS)
För en fullständig lista med
specifikationer, se Garmins webbplats
www.garmin.com/MINI.
Hörlursuttag: vanlig 3,5 mm-kontakt
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36057
Bilaga
Viktig säkerhets- och produktinformation
Varningar
Undvik följande potentiellt farliga situationer. Om
du inte gör det kan du råka ut för en allvarlig olycka
eller kollision.
aktsam på alla körförhållanden. Minimera den tid
du tittar på enhetens skärm under tiden du kör och
använd röstmeddelanden när det är möjligt. Du ska
inte lägga in mål, ändra inställningar eller använda
• Hantera inte enheten medan du kör.
funktioner som kräver långvarig användning av
• När du navigerar ska du noggrant jämföra
enhetens kontroller under tiden du kör. Kör in till
information som enheten visar med alla tillgängliga
vägkanten på ett säkert sätt och där det är tillåtet innan
navigeringskällor inklusive information från
du gör sådana manövrer.
vägskyltar, visuella iakttagelser och kartor. Av
• Enheten är utformad för att ge ruttförslag. Den är
säkerhetsskäl ska du alltid lösa alla skiljaktigheter eller
inte utformad för att ersätta förarens uppmärksamhet
frågor innan du fortsätter navigeringen och du ska
angående avstängda vägar eller vägförhållanden,
även ta hänsyn till vägskyltar.
köbildning, väderförhållanden eller andra faktorer som
• Kör alltid på ett säkert sätt. Låt inte enheten
kan påverka säkerheten medan du kör.
distrahera dig under tiden du kör och var alltid
• Enheten ska inte användas utanför
Batterivarningar
temperaturintervallet -20° till 55°C.
Om dessa riktlinjer inte följs kan det interna
Obs! Läs i avsnittet Specifikationer i
litiumjonbatteriets livslängd förkortas eller också kan
användarhandboken för produkten för information om
den orsaka skada på GPS-enheten, brand, kemisk
litiumjonbatteriet i din Garmin-produkt går att ersätta.
brännskada, elektrolytläckage och/eller personskada.
• Kontakta din lokala avfallsenhet för information om
var du kan kasta enheten/batteriet.
• Utsätt inte enheten för varma källor och lämna den
inte på en varm plats, t.ex. i solen, eller i bilen en varm
dag. För att förhindra att skador uppstår ska enheten
tas med från bilen eller skyddas från direkt solljus, till
exempel genom att läggas i handskfacket.
• Får inte förbrännas.
• När enheten förvaras under kortare tid bör
temperaturen ligga mellan -20° och 60°C. När enheten
förvaras under längre tid bör temperaturen vara mellan
0° och 25°C.
58
Om enheten innehåller ett uppladdningsbart
litiumjonbatteri som inte går att byta ut av användaren
ska du inte ta ut eller försöka ta ut batteriet.
Om enheten innehåller ett utbytbart, uppladdningsbart
litiumjonbatteri gäller även följande varningar:
• Ladda inte upp batteriet utanför enheten och försök
inte ta isär batteriet.
• Håll det använda batteriet utom räckhåll för barn. Du
får inte ta isär, punktera eller skada batteriet.
• Ersätt endast med ett Garmin litiumjonbatteri. Om
du använder ett annat batteri finns risk för brand eller
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Bilaga
explosion. Hos din Garmin-återförsäljare eller på
Garmins webbplats finns information om var du köper
ett ersättningsbatteri.
Varning! Denna produkt, förpackningen och
komponenterna innehåller kemikalier som enligt
delstaten Kaliforniens kännedom kan orsaka cancer,
missbildningar eller skada fortplantningen. Denna
kungörelse tillhandahålls i enlighet med Kaliforniens
proposition 65. Mer information finns på www.garmin
.com/prop65.
Viktig information
Information om kartdata: Ett av Garmins
mål är att tillhandahålla den mest kompletta och exakta
kartografi som är tillgänglig för oss till våra kunder
till en rimlig kostnad. Vi använder en kombination
av statliga och privata datakällor, vilka vi anger i
produktlitteratur och copyrightmeddelanden som
visas för konsumenten. Praktiskt taget alla datakällor
innehåller några oriktiga eller ofullständiga data. I
vissa länder är fullständig eller korrekt kartinformation
antingen inte tillgänglig eller är oöverkomligt dyr.
• Pekskärmen är avsedd att användas med fingrarna.
• Även om det går att använda en persondatorpenna till
att använda pekskärmen bör du inte försöka göra det
samtidigt som du kör fordonet.
• Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på
pekskärmen eftersom skador kan uppstå.
Uppfyllande av FCC-krav
Denna produkt har testats och befunnits uppfylla del 15
av FCC-interferensgränserna för digitala enheter av klass
B FÖR HEMMA- ELLER KONTORSBRUK. Dessa
gränser är utformade för att ge mer rimligt skydd mot
skadliga störningar vid en bostadsinstallation och är mer
strikta än ”utomhus”-kraven.
Följande villkor gäller för användningen av denna enhet:
(1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
(2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar
inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
Sköta skärmen
Utrustningen alstrar, använder och kan utstråla
radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och
används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadliga
störningar på radiokommunikation. Det finns dock inga
garantier för att störningar inte kommer att uppstå i
en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga
störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan
avgöras genom att utrustningen stängs av och sedan slås
på igen, bör användaren försöka korrigera störningarna
genom en av följande åtgärder:
Om enheten har en pekskärm ska du även följa dessa
riktlinjer:
• Vrid eller flytta mottagningsantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett uttag som finns på en annan
krets än GPS-enheten.
• Rådfråga en återförsäljare eller en erfaren radio-/tvtekniker.
Enligt California Electronic Waste Recycling Act
of 2003 krävs återvinning av viss elektronik. Mer
information om vad som gäller för denna produkt finns
på www.erecycle.org.
Rengör skärmen med vatten, isopropylalkohol eller
linsrengöring. Använd inte rengöringsmedel som
innehåller ammoniak som kan skada skärmens
beläggning.
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 36059
Bilaga
Denna produkt innehåller inga delar som användaren
själv kan serva. Reparationer ska endast utföras på
ett auktoriserat Garmin-servicecenter. Icke godkända
reparationer eller ändringar kan orsaka permanent
skada på utrustningen och upphäva din garanti och din
befogenhet att använda enheten under reglerna i del 15.
Uppfyllande av krav i Industry
Canada
Kategori I radiokommunikationsenheter uppfyller
Industry Canada Standard RSS-210. Kategori II
radiokommunikationsenheter uppfyller Industry Canada
Standard RSS-310.
MINI Begränsad garanti
Den här produkten från MINI har garanti mot materialoch konstruktionsfel i 36 månader från inköpsdatumet.
Om du behöver utföra garantiservice kontaktar du en
auktoriserad återförsäljare för MINI. Garantin täcker inte
brister som beror på våld, felaktig användning, olycka
eller ej auktoriserade ändringar och reparationer.
OBS! nüvi har inga delar som användaren själv kan
utföra service på. Om du behöver utföra service eller
reparationer kontaktar du en auktoriserad återförsäljare
för MINI.
OBS! nüvi är försluten med skruvar. Ett försök att öppna
höljet för att ändra eller modifiera enheten på något sätt
ogiltigförklarar garantin och kan resultera i permanent
skada på utrustningen.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA nüvi 360 ACCEPTERAR
DU ATT FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM
60
DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för användning
av den programvara som är inbäddad i enheten
(”Programvaran”) i binär körbar form för den normala
driften av produkten. Äganderätten och de intellektuella
immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör
Garmin.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och
är skyddad enligt de copyrightlagar som gäller i USA
samt enligt internationella copyrightöverenskommelser.
Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen
av och koden för Programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och
att källkoden för Programvaran är en värdefull
affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du
inte kommer att dekompilera, demontera, ändra eller
bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den
på eller på något annat sätt göra om Programvaran
eller någon del av den till läsbar form eller skapa
något arbete som bygger på Programvaran. Du
intygar också att du inte kommer att exportera eller
omexportera Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA.
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att den här produkten
i produkten nüvi 360 överensstämmer med de
grundläggande kraven och andra föreskrifter
i direktiv 1999/5/EC. Den fullständiga
överensstämmelseförklaringen finns på Garmins
webbplats för din Garmin-produkt: www.garmin.com/
MINI. Klicka på Manuals (handböcker) och välj
sedan Declaration of Conformity
(överensstämmelseförklaring).
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Sakregister
Sakregister
Symbols
2D 38
3D 38
A
About (Om) 39
åka hem 16
aktivera Bluetooth 26
aktuell plats, spara 15
ange din plats 12
ange en hemplats 16
anpassade sevärdheter 46
anpassa nüvi-enheten 38
karta 38
navigering 42
systemkonfiguration 39
ansluta
FM-trafikinformationsmottagaren 31
USB-kabeln 35
anslutningar, Bluetooth 42
antenn, GPS vi
användardata, ta bort 4
återställa
din nüvi-enhet 4
högsta hastighet 8
trippinformation 8
återställa inställningarna 38
Audible-ljudböcker 19
överföra 22
AudibleManager 20
avsluta ett samtal 26
B
Back (Föregående), knapp vi
bärväska 1
batteri
information 53
livslängd 57
status 6
batteriladdare 1
begränsa resultatlistan
bokstavera namnet 11
bilder 22
bildspel 23
Bluetooth 25
bokmärken 19
bokstavera namnet på en plats
11
D
datalagring 57
datorgränssnitt 57
dekal, Garmin Lock 5
delmål 13
diskenheter 35
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
E
EGNOS 39
enheter 40
enhets-ID 39
extern mikrofon 2
F
favoriter 15
felsökning 54
filer
filformat som kan användas
37
hantera 34
överföra 36
ta bort 37
filformat som kan användas 34
flagga, målflagga 10
FM-trafikmottagare 16, 29,
31–33
följa en rutt 10
fordonsikon 7, 10
fordonstyp 42
förflytta dig på kartan 12
förhindra stöld 53
förpackningens innehåll 1
förvara nüvi-enheten 52
G
garanti 60
Garmin Lock 5, 53
geocaching 12
61
Sakregister
GPS 6, 53
antenn vi, 3
information 51
noggrannhet 57
prestanda 57
signaler, om 51
gröna fält 6
gult ark 1
H
hämta en bok 21
hämtningstider 57
handsfree 25
hem
åka 16
plats, ange en 16
ringa 29
hjälp 17
hörlursuttag 1, 57
I
importera en spellista 18
inkommande samtal 28
innehåll, produktförpackning 1
inställningar, Bluetooth 26
K
kabel, USB 1
kalibrera om pekskärmen 41
Kanada, uppfyllande av
krav i 60
62
karta 12
anpassa 38
förflytta dig på 12
info-knapp 38
konturer 38
programvaruversion 38
sida 7
uppdatera kartor 44
visa 38
zooma 12
knappsatsen 11
konvertera valutor 23
uppdatera växelkurser 24
koordinater 12
köpa en trafikprenumeration 33
koppla från en anslutning 30
koppla från nüvi-enheten 36, 55
L
ljusstyrka vi, 4
lyssna på MP3-filer 17
M
M4A/M4P 18
Macintosh 36, 37
mål, söka efter ditt 10
MapSource 44
mått 24
meddelande, text 30
menysida 6
metriska enheter 40
mikrofon 1
mikrofon, extern 2
mina platser 16, 29
favoriter 15
montera enheten på framrutan 2
MP3 17, 18
myGarmin iii
ladda Audible-ljudböcker 20
N
ladda nüvi-enheten 3
närhetspunkter 43
ladda ytterligare kartor 44
navigeringsinställningar 42
lägga till en enhet 26
norr uppåt 38
lägga till ett stopp 13
nuvi-diskenheter 35, 36
larm 43
O
lås, skärm- vi, 4
omväg 14
låsa nüvi-enheten 5
ord och fraser 49, 50
låsa upp fler kartor iii
överensstämmelseförklaring 60
licensavtal, program 60
överföra filer 36
ljud, överföra till telefonen 28
överföra ljud till telefonen 28
ljudversion 39
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Sakregister
översätta ord och fraser 49
P
para ihop nüvi-enheten 25
pekskärmen
kalibrera om 41
rengöra 52
pektoner 27
PIN, Garmin Lock 5
POI (sevärdhet) 46
postnummer 11
Power-knapp vi, 3
prenumerera på information om
hastighetskameror iii
programlicensavtal 60
programvaruversion 39
R
redigera sparade platser (My
locations (Mina platser)) 16
registrera din nüvi-enhet iii, 44
rengöra
nüvi-enheten 52
skärmen 59
rensa användarinformationen 4
resepaket 17–24
ringa
en plats 27
ett nummer 26
hem 29
röstbrevlåda 27
röstmeddelanden 42
röstspråk 40
röstuppringning 29
ruttinställningar 42
S
säkerhetsplats 5
säkert läge 39
samtalshistorik 28
samtal väntar 28
satelliter, söka 3
satellitsignaler 6, 51
SaversGuide 48
SD-kort 35, 57
diskenheter 35, 36
sidan med nästa sväng 9
skärm, rengöra 59
skärmbild 41
skärmknappsatsen 11
skärmlås 4
skolzonsdatabas 46
sköta nüvi-enheten 52
sköta skärmen 59
skriva ett textmeddelande 30
skydda nüvi-enheten 52
snabbinställningar vi, 4
söka efter platser
efter namn 10
efter postnummer 11
korsning 11
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
nära en annan plats 13
objekt på kartan 12
söka satelliter 3
sommartid 40
spänning 57
sparade platser
redigera 16
ta bort 16
spara platser 15
spår uppåt 38
specifikationer 57
spela upp Audible-ljudböcker
19
spellista 18
språkguide 48, 49, 50
stänga av och sätta på nüvienheten 3
staplar, gröna 3
status, telefon 29
stopp, lägga till ett 13
stoppa navigering 14
stoppa USB 36
strömförsörjning 57
svara på ett samtal 27, 28
symbol, tvåspråkiga
ordlistor 50
systemkonfiguration 39
63
Sakregister
T
ta bort
anpassade sevärdheter 46
användardata 4
filer från nüvi-enheten 37
sparade platser 16
tecken 11
ta bort all information 4
ta bort en telefon från listan 30
ta bort från vaggan 2
telefonbok 28
telefonikon 6
telefonnummer, hem 29
temperaturintervall 57
textmeddelanden 30
textspråk 40
tidsgräns för
bakgrundsbelysning 41
tillbehör 17, 47
tips för tvåspråkiga
ordlistor 50
TourGuide 43, 50
spela upp filer 50
trafik 31
ikon 6
incidenter 32
inställningar 43
mottagare, ansluta en 31
prenumeration 33
64
symboler 32
undvika 32, 42
Travel Guide 47
trippinformationssidan 7
tvåspråkiga ordlistor 50
W
U
Z
undvika
stöld 53
trafik 33, 42
vägtyper 42
uppdatera programvaran 44
uppdateringshastighet 57
uppfyllande av FCC-krav 59
upplåsningskod 1
USB-anslutning 1
USB-kabel 1
utöka sökningen 13
WAAS 39–43
WAAS-noggrannhet 57
WebUpdater 44
Where to (Vart) 10
zooma 12
V
valfria tillbehör 47
valutor 23
världsklocka 23
varningssignal 42
vattentät, inte 57
växla mellan samtal 28
visa kartan 12
visa platser på kartan 12
visa specifikationer 57
volym vi, 4
Användarhandbok för MINI Cooper nüvi 360
Denna språkversion av den engelska användarhandboken för nüvi 360 (Garmin
artikelnummer 190-00740-00, revision C) tillhandahålls för bekvämlighets skull. Vid
behov läser du i den senaste reviderade upplagan av den engelska användarhandboken
angående drift och användning av nüvi 360.
GARMIN ANSVARAR INTE FÖR RIKTIGHETEN I DENNA ANVÄNDARHANDBOK OCH
FRISKRIVER SIG ALL ANSVARSSKYLDIGHET SOM HÄRRÖR FRÅN TILLTRO TILL DENNA.
Om du vill få tillgång till de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter
går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2006–2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Artikelnummer 190-00740-39 Rev. C
Vägleda mig.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising