Garmin | nuvi 465LMT | User manual | Garmin nuvi 465LMT brukerveiledning

Garmin nuvi 465LMT brukerveiledning
nüvi 465
®
brukerveiledning
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Faks (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire
SO40 9LR STORBRITANNIA
Tlf. +44 (0) 870 8501241
(utenfor Storbritannia)
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road,
Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221,
Taiwan (R.O.C.)
Tlf. 886/2 2642 9199
Faks 886/2 2642 9099
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres,
kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet
skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en
harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen
eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele
merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen
eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike
endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og
tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, nüvi® og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert
i USA og andre land. Garmin Lock™, myGarmin™ og nüMaps Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Bluetooth®-navnet og -logoene
eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows® er et registrert
varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer,
Inc. SD og microSD™ er et varemerke for SD Card Association.
Mars 2011
Delenummer 190-01039-38 Rev.C
Trykt i Taiwan
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Advarselsikoner...................... iv
Komme i gang........................... 5
Se på nüvi-enheten.......................... 5
Bruke nüvi-enheten.......................... 5
Sette opp nüvi-enheten.................... 6
Justere volumet................................ 8
Låse skjermen.................................. 8
Finne ditt bestemmelsessted............ 8
Legge til ett stopp............................. 9
Legge til flere stopp.......................... 9
Foreta en omkjøring......................... 9
Stoppe ruten................................... 10
Legge til en lastebilprofil................. 10
Redigere lastebilprofil..................... 10
Slette en lastebilprofil..................... 10
Hvor skal du?...........................11
Finne en adresse.............................11
Angi en Hjem-posisjon....................11
Bruke Kjør!- siden........................... 12
Finne punkter av interesse for
lastebiler...................................... 13
Brukerveiledning for nüvi 465
Finne et sted ved å stave
navnet . ....................................... 13
Søke i nærheten av en annen
posisjon....................................... 14
Finne steder som nylig er
funnet........................................... 14
Bruke Favoritter.............................. 14
Finne et sted ved hjelp av kartet.... 15
Angi koordinater............................. 16
Bruke bildenavigasjon.................... 17
Navigere offroad............................. 17
Bruke kartsidene.................... 18
Vise tripcomputersiden................... 19
Viser siden med manøverliste........ 19
Viser siden for neste sving............. 20
Viser Hvor er jeg? -siden................ 20
Foreta håndfrie
telefonsamtaler....................... 21
Pare nüvi-enheten med
telefonen...................................... 21
Motta et anrop ............................... 22
I en samtale.................................... 22
Bruke telefonmenyen..................... 23
i
Innholdsfortegnelse
Behandle filer.......................... 26
Støttede filtyper.............................. 26
Laste inn filer.................................. 26
Laste inn bilder for
bildenavigasjon............................ 27
Slette filer ...................................... 27
Bruke verktøyene................... 29
Tilgang til innstillingene.................. 29
Bruke Hvor er jeg? -siden............... 29
Tilgang til hjelp................................ 29
Bruke bildeviseren.......................... 29
Tilgang til Mine data....................... 30
Bruke verdensur ............................ 30
Bruke kalkulatoren.......................... 30
Bruke enhetskalkulatoren . ............ 31
Vise tilbud....................................... 31
Forstå trafikk........................... 32
Motta trafikkinformasjon................. 32
Trafikk i ditt område........................ 33
Trafikk på din rute........................... 33
Vise trafikkartet............................... 34
Vise trafikkforsinkelser.................... 34
ii
Legge til eller fornye
trafikkabonnementer.................... 35
Vise tilbud....................................... 35
Tilpasse nüvi-enheten............ 36
Endre systeminnstillingene............. 36
Endre innstillinger for
lastebilprofil.................................. 36
Endre navigasjonsinnstillingene..... 37
Justere skjerminnstillingene........... 37
Oppdatere tidsinnstillingene........... 38
Angi språkene................................ 38
Endre kartinnstillingene.................. 38
Endre sikkerhetsinnstillingene........ 39
Vise informasjon om
trafikkabonnement....................... 40
Angi alternativene for
Bluetooth-teknologi...................... 41
Endre innstillingene for
nærhetspunkter........................... 41
Gjenopprette alle innstillinger......... 42
Tillegg...................................... 43
Ta vare på nüvi-enheten . .............. 43
Låse nüvi-enheten.......................... 44
Brukerveiledning for nüvi 465
Innholdsfortegnelse
Kalibrere skjermen......................... 44
Nullstille nüvi-enheten.................... 45
Oppdatere programvaren............... 45
Fjerne brukerdata........................... 45
Batteriinformasjon ......................... 45
Lade nüvi-enheten.......................... 46
Skifte sikringen............................... 46
Fjerne nüvi-enheten og
braketten...................................... 47
nüMaps Guarantee™...................... 47
Tilleggskart..................................... 47
Om GPS-satellittsignaler................ 47
Ekstrautstyr og valgfritt tilbehør...... 48
Garmin Travel Guide...................... 49
Brukerveiledning for nüvi 465
Kontakt Garmin.............................. 49
Registrere nüvi-enheten................. 50
Spesifikasjoner............................... 51
Lisensavtale for programvare......... 52
Feilsøking....................................... 53
Indeks...................................... 56
iii
Advarselsikoner
Advarselsikoner
Restriksjonsadvarsler
Høyde
Vekt
Akselvekt
Smal vei
Lengde
Skarp sving
Bredde
Bratt
nedoverbakke
Ingen lastebiler
Tillatt
Overhengende
tre
Ingen tilhengere
Tillatt
Farlige materialer
er ikke tillatt
Brennbare
materialer er
ikke tillatt
Vannforurensende
materialer er ikke
tillatt
iv
Veiforhold
Advarsler
Fare for
kontakt med
bakken
Sidevind
Andre advarsler
Vektstasjon
Veien anbefales
ikke
ADVARSEL: Selv om du angir
profilkarakteristikkene til kjøretøyet,
er det ingen garanti for at det blir
holdt oversikt over karakteristikkene
til kjøretøyet i alle ruteforslagene
eller at du vil motta advarselikonene
ovenfor i alle tilfeller. Det kan finnes
begrensninger i kartdataene som
gjør at nüvi-enheten ikke kan holde
oversikt over disse begrensningene
eller veiforholdene i alle tilfeller.
Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn
til kjøreforholdene når du tar valg
under kjøring.
Brukerveiledning for nüvi 465
Komme i gang
Se på nüvi-enheten
Komme i gang
Bruke nüvi-enheten
➊ ➋ ➌
➏
Mini-USBkontakt
Høyttaler
Av/på-knapp:
Skyv knappen til venstre for å slå
nüvi-enheten av/på, skyv knappen
til høyre for å låse skjermen.
SDkortspor
➊
➋
➌
➍
➎
Mikrofon
➏
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
➐
➑
Advarsel: Dette produktet inneholder et
litiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet når
du går ut, eller oppbevar den slik at den ikke utsettes
for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.
➒
➓
Brukerveiledning for nüvi 465
➍ ➎
➐
➑ ➒➓
GPS-satellittstyrke.
Bluetooth®-teknologistatus.
Bruksmodus – trykk for å bytte
mellom bruksmodus for lastebil
og personbil.
Batteristatus.
Gjeldende klokkeslett – trykk på
for å endre klokkeslettinnstillinger.
Trykk for å finne et bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å ringe mens du er koblet
til en kompatibel mobiltelefon.
Trykk for å justere volumet.
Trykk for å bruke verktøy.
5
Komme i gang
Sette opp nüvi-enheten
Feste klebeplaten og
monteringssokkelen til
dashbordet
Forsiktig: Klebeplaten er ment å
vare permanent og er svært vanskelig
å fjerne.
1. Rengjør og tørk dashbordet der du
vil plassere monteringssokkelen.
2. Velg hvilken klebeplate du vil bruke,
og fjern beskyttelsen på én side.
Permanent disk
3. Plasser klebeplaten på bunnen av
monteringssokkelen, og fjern den
andre siden av beskyttelsen.
4. Plasser monteringssokkelen slik at
låsespaken vender mot deg. Sett
sokkelen på det rengjorte området.
Trykk for å feste sokkelen til
dashbordet.
5. Fest holderen på brakettarmen.
Brakettarm
Holder
6. Skyv brakettarmen med holderen inn i
monteringssokkelen.
Monteringssokkel
Låsespak
Monteringsarm med
holder
7. Skyv låsespaken inn i låst stilling.
6
Brukerveiledning for nüvi 465
Komme i gang
Montere nüvi-enheten
1. Koble til strømkabelen for bil på
baksiden av nüvi-enheten.
2. Sett bunnen av nüvi-enheten i
holderen.
3. Vipp nüvi-enheten bakover til den
klikker på plass.
4. Plugg den andre enden av
strømkabelen i et uttak i kjøretøyet.
Enheten skal slå seg på automatisk
hvis den er koblet til og kjøretøyet er
i gang.
5. Hvis du bruker en trafikkmottaker
i Europa, kobler du den eksterne
antennen til trafikkmottakeren og
fester den eksterne antennen til
frontruten ved hjelp av sugekoppene.
Angi lastebilprofil
1. Slå på nüvi-enheten.
2. Trykk på Bytt til lastebilmodus,
hvis nødvendig.
3. Trykk på knappen for hver kategori
for å skrive inn informasjon.
Brukerveiledning for nüvi 465
4. Trykk på Lagre.
5. Angi navn på profilen, og trykk
på Ferdig.
Når du oppretter en rute, tilpasser nüvienheten ruten slik at den overholder
begrensningene til lastebilprofilen.
Hvis du vil legge til eller redigere
en lastebilprofil, kan du se side 10.
ADVARSEL: Selv om du angir lastebilprofilen, er
det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over
karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene.
Det er ditt ansvar å holde oversikt over høyde,
lengde, vekt og andre relevante begrensninger for
kjøretøyet når du kjører. Følg alltid alle veiskilt, og
ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under
kjøring.
Innhenter satellitter
Gå utendørs til et åpent område,
bort fra høye bygninger og trær.
Det kan ta et par minutter å hente inn
indikerer
satellittsignaler. Linjene
satellittsignalstyrken.
7
Komme i gang
Når minst én av linjene er grønne, har
nüvi-enheten hentet inn satellittsignaler.
Låse skjermen
Velge en bruksmodus
Du kan velge mellom bruksmodus for
lastebil eller
personbil for
navigering. Ruten beregnes forskjellig
basert på bruksmodus.
Du låser opp skjermen ved å skyve
av/på-knappen til midstillingen.
1. Trykk på bruksmodusikonet på toppen
av skjermbildet på hovedmenyen.
2. Velg en modus, og trykk på OK.
3. Hvis du vil konfigurere innstillingene,
følger du instruksjonene på skjermen.
Justere volumet
1. Trykk på Volum på hovedmenyen.
2. Trykk på og
for å justere
volumet. Trykk på boksen ved siden
av Dempet for å dempe all lyd.
3. Trykk på OK.
8
Skyv av/på-knappen mot høyre ( ).
Finne ditt
bestemmelsessted
Hvor skal du? -menyen inneholder flere
forskjellige kategorier som du kan bruke
når du leter etter adresser, byer og andre
steder. De detaljerte kartene som er lastet
på nüvi-enheten, inneholder millioner
av punkter av interesse, for eksempel
restauranter, hoteller og biltjenester.
tips: Trykk på
vise flere valg.
og
for å
Brukerveiledning for nüvi 465
Komme i gang
Se side 12 hvis du vil ha mer informasjon
om Kjør!- siden.
Legge til ett stopp
1. Trykk på Hvor skal du?.
2. Velg en kategori.
1. Når en rute er aktiv, kan du trykke
på Meny > Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Legg til som stopp for å
legge til dette stoppet før det endelige
bestemmelsesstedet.
Legge til flere stopp
1. Trykk på Hvor skal du? > Ruter.
2. Velg den gjeldende ruten.
3. Trykk på Legg til eller fjern punkter.
Foreta en omkjøring
3. Velg et bestemmelsessted.
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Rute > Omkjøring.
Hvis ruten du kjører langs, er det
eneste logiske alternativet, kan det
hende at nüvi-enheten ikke beregner
en omkjøring.
4. Trykk på Kjør!.
Brukerveiledning for nüvi 465
9
Komme i gang
Stoppe ruten
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Rute > Stopp navigasjon.
Legge til en lastebilprofil
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Lastebilprofil.
2. Trykk på Ny.
3. Velg en kategori for å angi
informasjon.
4. Trykk på Lagre.
5. Angi et navn for lastebilprofilen,
og trykk på Ferdig.
Slette en lastebilprofil
Du kan bare slette lastebilprofiler som
ikke er aktive. Hvis du bare har angitt én
lastebilprofil, må du legge til og aktivere
en ny lastebilprofil før du sletter den
gamle lastebilprofilen.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Lastebilprofil.
2. Velg en annen lastebilprofil, og trykk
på Velg.
3. Trykk på Rediger ved siden av
lastebilprofilen du vil slette.
4. Trykk på Slett > Ja.
Redigere lastebilprofil
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Lastebilprofil.
2. Velg en lastebilprofil, og trykk på
Rediger.
3. Velg en kategori som skal redigeres.
4. Trykk på Lagre.
10
Brukerveiledning for nüvi 465
Hvor skal du?
Hvor skal du?
På Hvor skal du? -menyen finner du flere
forskjellige kategorier som du kan bruke
når du søker etter posisjoner. Hvis du vil
ha informasjon om hvordan du foretar et
enkelt søk, kan du se side 9.
Finne en adresse
merk: Avhengig av kartversjonen
som er lastet inn på nüvi-enheten, kan
navnene på knappene endre seg og
noen trinn kan bli sortert ulikt.
1. Trykk på Hvor skal du? > Adresse.
2. Endre om nødvendig fylket, landet
eller provinsen.
3. Trykk på Stav sted, angi byen/
postnummeret, og trykk på Ferdig.
Velg by eller postnummer fra listen.
(Ikke alle kartdata støtter postnummersøk.) Hvis du ikke er sikker på
byen, kan du trykke på Søk på alle.
Brukerveiledning for nüvi 465
4. Angi nummeret for adressen, og trykk
på Ferdig.
5. Angi gatenavnet, og trykk på Ferdig.
6. Velg eventuelt riktig gate fra listen.
7. Trykk eventuelt på adressen.
Angi en Hjem-posisjon
Angi en Hjem-posisjon for stedet du
kjører til oftest.
1. Hvis du vil angi Hjem-posisjonen,
trykker du på Hvor skal du? >
Ta meg hjem.
2. Velg et alternativ:
• Angi adressen din.
• Bruk din gjeldende posisjon.
• Velg fra en liste over nylig funne
steder.
Kjøre hjem
Hvis du vil navigere hjem etter at du har
angitt Hjem-posisjonen, trykker du på
Hvor skal du? > Ta meg hjem.
11
Hvor skal du?
Endre Hjem-posisjon
1. Trykk på Verktøy > Mine data >
Angi Hjem-posisjon.
2. Velg et alternativ:
• Angi min adresse
• Bruk min nåværende posisjon
• Velg fra Nylige treff
Redigere Hjem-posisjon
1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter
> Alle favoritter > Hjem.
2. Trykk på Rediger, angi endringene,
og trykk på Ferdig.
Hvis du sletter Hjem-posisjonen, angir
du den på nytt ved å følge trinnene i
Endre Hjem-posisjon.
Bruke Kjør!- siden
Når du har valgt et bestemmelsessted,
vises Kjør!- siden.
12
➊
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➋
➍
➎
➌
➏
Trykk for å ringe til dette
stedet (bare tilgjengelig hvis
en mobiltelefon med trådløs
Bluetooth-teknologi er koblet til).
Trykk for å vise ruten på kartet.
Trykk for å opprette en detaljert
rute til denne posisjonen.
Trykk for å vise denne posisjonen
på kartet.
Trykk for å lagre denne posisjonen
i Favoritter.
Trykk for å vise detaljer om det
valgte bestemmelsesstedet.
Brukerveiledning for nüvi 465
Hvor skal du?
Finne punkter av interesse
for lastebiler
1. Trykk på Hvor skal du?.
2. Velg NTTS for å finne bedrifter,
for eksempel lastebilverksteder
og hjulutsalg, som står oppført
i reparasjonsregisteret til NTTS
(National Truck and Trailer Services).
NTTS-informasjon er tilgjengelig i
enkelte områder.
Velg Punkter av interesse >
Lastebiler for å finne veikroer
og vektstasjoner i nærheten.
Finne et sted ved å stave
navnet
Bruk tastaturet på skjermen for å skrive
inn navnet på bestemmel-sesstedet du
leter etter. Du kan også angi bokstaver i
navnet for å begrense søket.
1. Trykk på Hvor skal du? > Punkter av
interesse > Stav navn.
Brukerveiledning for nüvi 465
2. Skriv inn bokstavene i navnet på
bestemmelsesstedet ved hjelp av
tastaturet på skjermen.
3. Trykk på Ferdig.
Bruke tastaturet på skjermen
Når det vises et tastatur på skjermen,
skriver du inn tall og bokstaver ved å
trykke på tastene.
Trykk på for å legge til et
mellomrom. Trykk på
og
for å
flytte markøren. Trykk på
for å slette
et tegn. Trykk på og hold inne
for å
slette hele oppføringen.
Trykk på Modus for å velge
språkmodusen for tastaturet. Trykk
på &?% for å legge inn spesialtegn,
som punktum. Hvis du vil endre
tastaturvisningen, kan du se side 36.
13
Hvor skal du?
Søke i nærheten av en
annen posisjon
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme.
2. Velg et alternativ:
• Hvor jeg er nå
• Et annet sted
• Min gjeldende rute
• Mitt bestemmelsessted
Alternativene Min gjeldende rute og Mitt
bestemmelsessted er bare tilgjengelige
mens du navigerer etter en rute.
Finne steder som nylig er
funnet
nüvi-enheten lagrer de siste 50 stedene
som nylig er funnet, i listen Nylige treff.
De stedene som ble vist sist, vises øverst
i listen.
Trykk på Hvor skal du? > Nylige treff.
14
Slette steder som nylig er funnet
Trykk på Hvor skal du? > Nylig funnet
> Tøm > Ja.
Alle elementer fjernes fra listen, men
dette sletter ikke det faktiske stedet fra
nüvi-enheten.
Bruke Favoritter
Du kan lagre steder i Favoritter, slik at
du raskt kan finne dem og opprette ruter
til dem. Hjem-posisjonen blir også lagret
i Favoritter.
Lagre din gjeldende posisjon
På kartsiden trykker du på . Trykk på
Lagre posisjon for å lagre den gjeldende
posisjonen.
Lagre steder du finner
1. På Kjør!- siden trykker du på Lagre.
2. Trykk på OK. Stedet lagres i
Favoritter.
Brukerveiledning for nüvi 465
Hvor skal du?
Finne lagrede steder
Trykk på Hvor skal du? > Favoritter.
Du får frem en liste over de lagrede
posisjonene.
Redigere lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter.
2. Velg kategorien og posisjonen du vil
redigere.
3. Trykk på Rediger.
4. Trykk på et element for å redigere:
• Endre navn – angi et nytt navn,
og trykk på Ferdig.
• Legg ved bilde – velg et bilde
du har lastet inn på nüvi-enheten
eller på et minnekort, for å tilordne
det til posisjonen.
• Endre kartsymbol – trykk på et
nytt symbol som skal brukes til
å merke denne posisjonen på
kartet.
Brukerveiledning for nüvi 465
•
•
•
Endre telefonnummer – angi
et telefonnummer, og trykk på
Ferdig.
Endre kategorier – velg en
annen kategori for posisjonen.
Slett – trykk på Ja for å fjerne
dette elementet fra listen
Favoritter.
Finne et sted ved hjelp av
kartet
Bruk siden Se på kart til å vise
forskjellige deler av kartet.
Trykk på Hvor skal du? > Se på kart.
Tips for å se på kartet
• Trykk på kartet og dra for å vise
forskjellige deler av kartet.
• Trykk på og for å zoome
inn og ut.
15
Hvor skal du?
•
•
•
•
•
16
Trykk på for å bytte mellom det
vanlige kartet og lastebilkartet, som
inneholder fargekodede veier basert
på lastebilprofilen. Lastebilkartet er
tilgjengelig i enkelte områder.
Trykk på et objekt på kartet. Det
vises en pil som peker på objektet.
Trykk på Lagre for å lagre
posisjonen.
Trykk på Kjør! for å navigere
til posisjonen.
Hvis GPS-modusen er deaktivert,
trykker du på A. Pos. for å angi
posisjonen til det stedet du har valgt.
(Se side 36.)
Angi koordinater
Hvis du vet de geografiske koordinatene
til bestemmelsesstedet, kan du
bruke nüvi-enheten til å navigere til
bestemmelsesstedet ved hjelp av breddeog lengde-gradskoordinater. Dette kan
være svært nyttig i geocaching.
1. Trykk på Hvor skal du? >
Koordinater.
2. Trykk på koordinaten du vil justere.
3. Trykk på Format for å endre typen
koordinater og velge gjeldende
koordinatformat for karttypen du
bruker.
4. Angi koordinatene, og trykk på Neste.
Brukerveiledning for nüvi 465
Hvor skal du?
Bruke bildenavigasjon
Viser bilder som inneholder
posisjonsinformasjon. Du kan laste inn
disse bildene til nüvi-enheten eller til
et minnekort og opprette ruter til dem.
Gå til http://connect.garmin.com/photos
for å laste ned bilder med posisjonsinformasjon. Se side 27 hvis du vil ha mer
informasjon.
1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter
> Bilder. Bildene som er lagret på
nüvi-stasjonen eller minnekortet, er
oppført.
2. Trykk på et bilde.
Navigere offroad
Hvis du ikke følger veier når du kjører,
kan du bruke offroadmodus. Trykk på
Verktøy > Innstillinger > Navigasjon >
Rutepreferanse > Offroad > Neste.
Brukerveiledning for nüvi 465
17
Bruke kartsidene
Bruke kartsidene
Ruten er merket med en magen-tafarget
linje. Underveis vil nüvi-enheten vise
veien til bestemmel-sesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Et
rutete flagg angir bestemmelsesstedet.
Hvis du avviker fra den opprinnelige
ruten, vil nüvi-enheten beregne ruten
på nytt og gi nye kjøreanvisninger.
Det kan vises et fartsgrenseikon når
du kjører på hovedveier. Dette ikonet
viser den gjeldende fartsgrensen på
hovedveien.
Kjøreanvisningene inneholder også Lane
Assist, som forteller deg hvilket kjørefelt
du bør ligge i for å være klar for neste
manøver.
Hvis du ikke navigerer etter en rute, kan
ruteadvarselikonet vises øverst i høyre
hjørne på kartsiden.
Hvis du navigerer på en vei med
potensielt farlige veiforhold (bratte
bakker, skarpe svinger, smale felter) eller
18
kommende vektstasjoner, kan det vises
et varselsikon nederst i venstre hjørne på
skjermen.
➊
➋
➍
➎ ➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➌
➐
Trykk for å vise siden for
neste sving eller siden for
advarseldetaljer.
Trykk for å vise siden med
manøverliste.
Trykk for å vise Hvor er jeg?siden.
Trykk for å zoome inn og ut.
Trykk for å vise ruteadvarsler.
Trykk for å vise tripcomputeren.
Trykk for å gå tilbake til
hovedmenyen.
Brukerveiledning for nüvi 465
Bruke kartsidene
Vise tripcomputersiden
Tripcomputeren angir gjeldende hastighet
og gir nyttig statistikk om turen.
Hvis du vil vise tripcomputeren, trykker
du på feltet Hastighet på kartet.
Hvis du stopper ofte, lar du nüvi-enheten
være slått på, slik at den kan måle
medgått tid under turen nøyaktig.
Nullstille tripcomputeren
Nullstill tripcomputeren før du
begynner på turen. Trykk på feltet
Hastighet på kartet. Trykk på Nullstill
trip for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren. Trykk på Nullstill
maks. for å nullstille den maksimale
hastigheten.
Brukerveiledning for nüvi 465
Viser siden med
manøverliste
Når du navigerer etter en rute, viser
manøverlisten detaljerte instruksjoner for
hele ruten og distansen mellom svingene.
Trykk på tekstlinjen øverst på kartet for
å åpne manøverlisten. Trykk på en sving
i listen for å vise neste sving. Trykk på
Vis kart for å vise hele ruten på siden
Se på kart.
19
Bruke kartsidene
Viser siden for neste sving
Viser Hvor er jeg? -siden
Når du navigerer etter en rute, viser
Neste sving den neste svingen på kartet,
i tillegg til distansen og tiden som er
igjen før du kommer til svingen.
Trykk på kjøretøyikonet på kartsiden
for å vise informasjon om det gjeldende
bestemmelsesstedet, inkludert sykehus,
politistasjoner og drivstoff. Denne
funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du
befinner deg. Hvis du er i bruksmodus
for personbil, vil Veikro endres til
Drivstoff.
Hvis du vil vise en kommende sving på
kartet, trykker du på kjøreanvisningene
på kartet eller på en hvilken som helst
sving på manøverlisten.
Trykk på Lagre posisjon for å lagre
den gjeldende posisjonen.
20
Brukerveiledning for nüvi 465
Foreta håndfrie telefonsamtaler
Foreta håndfrie
telefonsamtaler
Trådløs Bluetooth-teknologi oppretter
en trådløs tilkobling mellom to enheter,
for eksempel en mobiltelefon og nüvienheten. Hvis du vil kontrollere om
mobilte-lefonen med Bluetooth-teknologi
er kompatibel med nüvi-enheten, kan du
gå til www.garmin.com/bluetooth.
Den første gangen du bruker to enheter
sammen, må du “pare” dem ved å
opprette en forbindelse ved hjelp av en
PIN-kode eller et passord. Når du først
har paret dem, kobles de automatisk
sammen hver gang du slår dem på.
Merk: Du må kanskje stille inn
mobiltelefonen slik at den kobles
til nüvi-enheten automatisk når den
slås på.
Brukerveiledning for nüvi 465
Pare nüvi-enheten med
telefonen
Hvis du vil pare og koble til, må
telefonen og nüvi-enheten være slått på
og ikke være mer enn 10 meter (33 fot)
fra hverandre.
Begynn paringen fra nüvi-enheten eller
fra telefonen. Følg instruk-sjonene som
fulgte med telefonen.
Slik parer du ved å bruke
telefoninnstillingene
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
2. Velg Aktivert.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på
telefonen. Dette kan være på en meny
som heter Innstillinger, Bluetooth,
Tilkoblinger eller Håndfri.
4. Start et søk etter Bluetooth-enheter.
5. Velg nüvi-enheten fra listen over
enheter.
6. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PINkode (1234) på telefonen.
21
Foreta håndfrie telefonsamtaler
Pare telefonen ved hjelp av
nüvi-innstillingene
1. På hovedmenyen trykker du på
Verktøy > Innstillinger > Bluetooth
> Legg til.
2. Aktiver telefonens Bluetoothkomponent, og aktiver modusen
Finn meg / Utforsk / Synlig. Disse
innstillingene kan befinne seg i
menyene Bluetooth, Tilkoblinger
eller Håndfri.
3. Trykk på OK på nüvi-enheten.
4. Velg telefonen din, og trykk på OK.
5. Angi nüvi-enhetens PIN-kode for
Bluetooth (1234) på telefonen.
Du kan begynne å ringe når telefonen er
koblet til nüvi-enheten. Trykk på Telefon
på hovedmenyen for å få tilgang til
telefonmenyen.
Når nüvi-enheten er slått på, forsøker
den å koble seg til telefonen den sist var
tilkoblet.
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet
for innkommende anrop. Trykk på Svar
hvis du vil svare på anropet. Trykk på
Ignorer hvis du vil ignorere anropet og
stanse ringelyden.
Den interne mikrofonen er foran
på nüvi-enheten. Snakk vanlig.
I en samtale
merk: Ikonet for Samtale pågår kan
se forskjellig ut avhengig av skjermen
som vises på nüvi-enheten.
Under en samtale vises ikonet
Samtale pågår. Trykk på > Avslutt
hvis du vil legge på. Trykk på >
Valg for samtale for å få frem følgende
alternativer:
•
•
22
Tastetoner – viser en tastaturside,
slik at du kan bruke automatiske
systemer, for eksempel telefonsvarer.
Overfør lyd til enhet – denne
Brukerveiledning for nüvi 465
Foreta håndfrie telefonsamtaler
•
funksjonen er nyttig hvis du vil slå av
nüvi-enheten, men likevel fortsette
samtalen, eller hvis du vil snakke
privat. Trykk på Overfør lyd til enhet
hvis du vil bytte tilbake.
Demp mikrofonen.
Bruke anropsvarsel
Når du er i en samtale og mottar et anrop
til (anropsvarsel), vises skjermen for
innkommende anrop. Trykk på Svar
hvis du vil svare på anropet. Den første
samtalen blir satt på vent.
Merk: Ikke alle telefoner støtter
alle funksjonene på telefonmenyen
til nüvi-enheten.
Bytte mellom anrop
Bruke telefonboken
Hver gang telefonen kobles til nüvienheten, lastes telefonboken automatisk
over på nüvi-enheten. Det kan ta
noen minutter før telefonboken blir
tilgjengelig. Overføring av telefonbok
er ikke tilgjengelig på alle telefoner.
Bruke telefonmenyen
1. Trykk på Telefon > Telefonbok.
2. Trykk på telefonbokoppføringen
(kontakten) du vil ringe til.
3. Trykk på Ring for å ringe til kontakten.
1. Trykk på
> Bytt til.
2. Trykk på Avslutt hvis du vil legge på.
Dette kobler ikke fra samtalen som
står på vent.
Trykk på Telefon på hovedmenyen for å
åpne telefonmenyen.
Brukerveiledning for nüvi 465
23
Foreta håndfrie telefonsamtaler
Ringe til et punkt av interesse
1. Trykk på Telefon > Punkter av inter.
2. Søk etter punktet av interesse som du
vil ringe til.
3. Trykk på Ring, eller trykk på
telefonnummeret.
Ringe et nummer
1. Trykk på Telefon > Ring.
2. Angi nummeret, og trykk på Ring.
Vise anropsloggen
Hver gang telefonen kobles til nüvienheten, overføres anropsloggen
automatisk til nüvi-enheten. Det kan ta
et par minutter før hele anropsloggen er
overført.
1. Trykk på Telefon > Anropslogg.
2. Trykk på en kategori for å vise
disse anropene. Anropene vises
i kronologisk rekkefølge. De siste
anropene er oppført øverst i listen.
3. Trykk på en oppføring, og trykk på
Ring.
24
Ringe hjem
Angi et telefonnummer for Hjemposisjonen, slik at du raskt kan ringe
hjem.
Angi telefonnummer
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. Trykk på Angi telefonnummer
for å bruke tastatursiden eller Velg
fra telefonbok (bare tilgjengelig
hvis telefonen støtter overføring av
telefonbok).
3. Trykk på Ferdig. nüvi-enheten ringer
hjemmetelefonnummeret ditt.
MERK: Hvis du vil redigere Hjemposisjonen eller telefonnummeret,
kan du trykke på Hvor skal du? >
Favoritter > Hjem > Rediger.
Slik ringer du hjem
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. nüvi-enheten ringer hjemmetelefonnummeret ditt.
Brukerveiledning for nüvi 465
Foreta håndfrie telefonsamtaler
Ringe ved hjelp av
taleoppringing
Du kan foreta anrop ved å si
kontaktens navn. Det kan hende du
må “lære opp” telefonen til å kjenne
igjen talekommandoene dine. Følg
instruksjonene som fulgte med telefonen.
1. Trykk på Telefon > Taleoppringning.
2. Si kontaktens navn.
Kontrollere telefonstatus
Kontroller batterinivået og signalstyrken
på telefonen ved å trykke på Telefon >
Status.
Brukerveiledning for nüvi 465
25
Behandle filer
Behandle filer
Du kan lagre filer, for eksempel JPEGbildefiler, i internminnet på nüvi-enheten
eller på et minnekort.
Merk: nüvi-enheten er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98,
Me, Windows NT® eller Mac® OS 10.3
eller tidligere versjoner.
Laste inn filer
Trinn 1: Sett inn et minekort
(valgfritt)
Du setter inn eller fjerner minnekortet
ved å skyve det inn til du hører et klikk.
Støttede filtyper
Trinn 2: Koble til USB-kabelen
Sett i mini-USB-kontakten på baksiden
av nüvi-enheten. Koble den store enden
av kabelen til en tilgjengelig USB-port
på datamaskinen.
•
nüvi-enheten og minnekortet vises som
flyttbare stasjoner i Min datamaskin på
Windows-datamaskiner, og som volumer
på Mac-datamaskiner.
•
•
26
JPEG- og JPG-bildefiler: se side 29
Kart og GPX-veipunktfiler fra
MapSource®: se side 47
GPI-egendefinerte POI-filer fra
Garmins POI Loader: se side 48
Merk: Noen operativsystemer
eller datamaskiner med flere
nettverksstasjoner kan ikke vise nüvistasjonene. Du finner mer informasjon
om hvordan du tilordner stasjonene, i
hjelpefilen til operativsystemet.
Brukerveiledning for nüvi 465
Behandle filer
Trinn 3: Overføre filer til
nüvi-enheten
Kopier og lim inn filer fra datamaskinen
til nüvi-stasjonene/volumene.
1. Søk på datamaskinen for å finne filen
du vil kopiere.
2. Merk filen, og klikk på Rediger >
Kopier.
3. Åpne Garmin- eller
minnekortstasjonen/-volumet.
4. Klikk på Rediger > Lim inn. Filen
vises i en liste over filer i nüvi-minnet
eller på minnekortet.
Trinn 4: Løse ut og koble fra
USB-kabelen
Når du er ferdig med å overføre filer,
klikker du på
på verktøylinjen
(i systemstatusfeltet) eller drar
volumikonet til søppelbøtten på
Mac-datamaskiner. Koble nüvi-enheten
fra datamaskinen.
Brukerveiledning for nüvi 465
Laste inn bilder for
bildenavigasjon
1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen.
2. Gå til http://connect.garmin.com
/photos, og logg på.
3. Velg et bilde.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Se side 17, og gå til http://connect
.garmin.com/photos hvis du vil ha mer
informasjon.
Slette filer
1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen,
og åpne stasjonen/volumet for nüvienheten eller minnekortet.
2. Merk filen du vil slette.
3. Trykk på Delete-knappen på
tastaturet til datamaskinen.
27
Behandle filer
merk: Hvis du ikke er sikker på
hvilken funksjon en fil har, må du
ikke slette den. nüvi-enhetens minne
inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
28
Brukerveiledning for nüvi 465
Bruke verktøyene
Bruke verktøyene
Verktøy-menyen inneholder mange
funksjoner som er nyttige når du er på
reise.
Trykk på Verktøy på hovedmenyen for
å få tilgang til verktøymenyen.
Tilgang til hjelp
Trykk på Hjelp for å få informasjon
om hvordan du bruker nüvi-enheten.
Bruke bildeviseren
Bruk bildeviseren til å vise bilder som
du har lagret på nüvi-enheten eller på et
minnekortet.
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser. Trykk
på pilene for å vise alle bildene.
2. Trykk på et bilde for å vise en større
versjon av det.
Vise en bildefremvisning
Tilgang til innstillingene
Hvis du vil ha informasjon om
innstillingene, kan du se på
sidene 36–42.
Bruke Hvor er jeg? -siden
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser >
Bildevisning. Hvert bilde vises på
skjermen i noen øyeblikk.
2. Trykk hvor som helst på skjermen
for å stoppe bildefremvisningen.
3. Trykk på Fortsett for å fortsette
bildefremvisningen.
Trykk på Verktøy > Hvor er jeg? for å
vise gjeldende posisjonsin-formasjon.
Hvis du vil ha mer informasjon om Hvor
er jeg?, kan du se side 20.
Brukerveiledning for nüvi 465
29
Bruke verktøyene
4. Trykk på
ut og inn.
og
for å zoome
Navigere til et bilde
Hvis et bilde inneholder informasjon om
posisjon, kan du opprette en rute til den.
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Trykk på Info > Kjør!.
Se side 27 hvis du vil ha mer informasjon
om å laste bilder til nüvi-enheten.
Tilgang til Mine data
Bruk dette verktøyet til å behandle og
slette lagrede data, for eksempel dine
favoritter.
1. Trykk på Verktøy > Mine data.
2. Velg et alternativ:
• Angi Hjem-posisjon
• Slett valgte favoritter
• Slett triplogg
30
Bruke verdensur
1. Trykk på Verktøy > Verdensur.
2. Hvis du vil endre en by som er
oppført, trykker du på byen.
3. Angi et bynavn, og trykk på Ferdig.
4. Velg riktig by, om nødvendig.
5. Trykk på Lagre.
6. Trykk på Verdenskart for å vise
et kart. Nattetimene vises i det
skyggelagte området.
7. Trykk på Verdensur for å vise
klokkene igjen, eller trykk på Tilbake
for å avslutte.
Bruke kalkulatoren
Trykk på Verktøy > Kalkulator
for å aktivere kalkulatoren.
Brukerveiledning for nüvi 465
Bruke verktøyene
Bruke enhetskalkulatoren
1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator.
2. Trykk på Konvertering, velg en
type måling, og trykk på OK.
3. Trykk på en måleenhet du vil endre.
4. Velg en måleenhet, og trykk på OK.
Gjenta etter behov.
5. Trykk på det tomme rektangelet for å
legge inn en verdi.
6. Skriv inn en verdi, og trykk på Ferdig.
Enheten regnes om.
7. Trykk på Fjern for å utføre en annen
konvertering.
Oppdatere vekslingskurser
Med nüvi-enheten kan du oppdatere alle
valutavekslingskursene manuelt, slik at
du alltid bruker de nyeste kursene.
1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator
> Konvertering.
2. Velg en valuta og trykk på OK.
3. Trykk på valutaknappene, og velg
valutaene du vil oppdatere.
4. Trykk på Oppdater.
5. Trykk på boksene ved siden av
valutaene for å angi nye kurser.
6. Trykk på Lagre for å lagre nye kurser.
Trykk på Gjenopprett for å bruke de
opprinnelige kursene.
Vise tilbud
Hvis du vil ha mer informasjon om å vise
tilbud ved hjelp av trafikkmottakeren,
kan du se side 35.
Brukerveiledning for nüvi 465
31
Forstå trafikk
Forstå trafikk
Merk: Garmin er ikke ansvarlig for
at trafikkinformasjonen er korrekt.
Du kan bruke en FM TMC-trafikkmottaker (Traffic Message Channel)
til å motta trafikkinformasjon som
sendes over FM-radiodatasystemet.
Trafikkmottakeren er integrert i
strømkabelen for bil.
I Nord-Amerika gir trafikkmottakere
gratis, reklamebasert trafikkinformasjon
som ikke krever at du har noe
abonnement. Trafikkinformasjon er
ikke tilgjengelig i alle områder.
Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med FM-trafikkmottakeren. Abonnementet aktiveres
automatisk etter at nüvi-enheten
har hentet inn satellittsignaler mens
32
du mottar trafikksignaler fra tjenesteleverandøren. Gå til www.garmin.com
/traffic eller www.garmin.com hvis du
vil ha mer informasjon.
Mini-USBkontakt
Ekstern
antennekontakt
Intern
antenne Indikatorlampe
for strøm
Bilstrømadapter
Motta trafikkinformasjon
Følgende forutsetninger er nødvendige
for å motta trafikkinformasjon:
Brukerveiledning for nüvi 465
Forstå trafikk
•
•
•
Trafikkmottakeren må være koblet til
nüvi-enheten.
Trafikkmottakeren og nüvi-enheten
må være koblet til en ekstern
strømkilde.
Trafikkmottakeren og nüvi-enheten
må være innenfor rekkevidde av en
FM-stasjon som sender trafikkdata.
Merk: Oppvarmede frontruter
(med metall) kan redusere ytelsen
til trafikkmottakeren.
Trafikk i ditt område
Når du mottar trafikkinformasjon, vises
et trafikkikon i det øverste venstre
hjørnet på kartsiden. Trafik-kikonet
endrer farge for å vise hvor alvorlig
trafikkforholdene er på den ruten eller
veien du kjører.
Brukerveiledning for nüvi 465
Farge
Beskrivelse
Betydning
Grønn
Ikke særlig
alvorlig
Trafikken
flyter som
normalt.
Gul
Middels
alvorlig
Medfører
noe
køkjøring.
Rød
Lange
Svært alvorlig køer eller
trafikkork.
Trafikk på din rute
Når ruten beregnes, undersøker nüvienheten de gjeldende trafikkforholdene
og velger automatisk den ruten som
tar kortest tid. Hvis det oppstår store
forsinkelser i trafikken mens du
navigerer, beregnes ruten automatisk
33
Forstå trafikk
på nytt. Det kan hende at du likevel rutes
gjennom trafikk hvis det ikke finnes
andre og bedre ruter.
Trafikkikon
Hvis det oppstår en mindre alvorlig
trafikkforsinkelse på ruten, kan du trykke
på trafikkikonet for å vise et felt der du
kan se hvor mye ekstra tid som er lagt
til ruten, som følge av forsinkelsen.
Denne tiden er allerede inkludert i den
beregnede ankomsttiden.
Unngå trafikk på ruten manuelt
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikk på ruten.
3. Trykk på pilene for å vise andre
trafikkforsinkelser på ruten ved behov.
34
4. Trykk på Unngå hvis du vil unngå
forsinkelsen i trafikken.
Vise trafikkartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikk og
forsinkelser på veier i nærheten.
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Vis trafikkart for å vise
trafikkhendelser på et kart.
Du går tilbake til normalt kart fra
trafikkartet ved å trykke på trafikkikonet
og deretter trykke på Vis normalt kart.
Vise trafikkforsinkelser
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikksøk for å vise en liste
over trafikkforsinkelser.
3. Trykk på et element i listen for å
vise detaljer. Hvis det er mer enn én
forsinkelse, trykker du på pilene for å
vise andre forsinkelser.
Brukerveiledning for nüvi 465
Forstå trafikk
Legge til eller fornye
trafikkabonnementer
Du kan legge til eller fornye et
trafikkabonnement ved å trykke på
Verktøy > Innstillinger > Trafikk.
Hvis du vil ha ytterligere informasjon,
kan du se side 40 og gå til www.garmin
.com/fmtraffic.
Vise tilbud
I Nord-Amerika, kan du motta tilbud
og kuponger som er relevante for
posisjonen. Trykk på tilbudet på
skjermen hvis du vil søke etter den
nærmeste posisjonen som er tilknyttet
tilbudet.
Trafikkmottakeren må være koblet til
den eksterne strømkilden, og du må
være i et dekningsområde for å kunne
motta reklamebasert trafikkinformasjon.
Når et tilbud vises på skjermen, trykker
Brukerveiledning for nüvi 465
du på tilbudet for å søke etter den
nærmeste posisjonen som har forbindelse
med tilbudet. Hvis tilbudet omfatter et
kupongikon, trykker du på kupongikonet
på Kjør!- siden for å motta en
kupongkode. Skriv ned denne koden,
og vis den frem når du kommer til stedet.
ADVARSEL: Ikke forsøk å skrive
ned kupongkodene mens du kjører.
Det kan øke faren for trafikkulykker.
Hvis du vil vise en liste over tilbudene
du har mottatt, trykker du på Verktøy >
Tilbud.
Du må deaktivere trafikk for å kunne
deaktivere tilbudene. Trykk på Verktøy
> Innstillinger > Trafikk, og fjern
avmerkingen i boksen for Aktiver
trafikk.
35
Tilpasse nüvi-enheten
Tilpasse nüvi-enheten
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på innstillingen du vil endre.
3. Trykk på knappen under navnet på
innstillingen for å endre den.
Endre
systeminnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
System.
GPS-simulator – slå på simulatoren
for å slå av GPS-modusen, simulere
navigering og spare batteristrøm.
Bruksmodus – angi hvordan du vil
ta deg frem for å optimalisere rutene:
Lastebil eller Bil.
36
Enheter – du kan endre måleenheter til
Kilometer eller Miles.
Tastatur – velg QWERTY hvis du
vil ha en layout som er lik layouten på
tastaturet til en datamaskin, eller velg
ABCDE hvis du vil ha en alfabetisk
layout.
Om – vis programvarens versjonsnummer, enhets-ID-nummer og
lydversjonsnummeret til nüvi-enheten.
Du trenger denne informasjonen når du
skal oppdatere systemprogramvaren eller
kjøpe flere kartdata (se side 47).
Gjenopprett – gjenopprett systeminnstillingene.
Endre innstillinger for
lastebilprofil
Hvis du vil ha mer informasjon
om å legge til, redigere og slette
lastebilprofiler, kan du se side 10.
Brukerveiledning for nüvi 465
Tilpasse nüvi-enheten
Endre navigasjonsinnstillingene
Justere
skjerminnstillingene
Rutepreferanse – velg en preferanse
for å beregne ruten:
Fargemodus – velg Dagtid for en
lys bakgrunn, Nattetid for en mørk
bakgrunn eller Auto for automatisk å
veksle mellom de to.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon.
Raskere tid – for å beregne ruter
som er raskere å kjøre, men der
distansen kan være lengre.
• Kortere distanse – for å beregne
ruter som har kortere distanse, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
• Offroad – for å beregne direkteruter
(uten veier).
• Varsel om skarp sving – aktiver,
deaktiver eller demp varselet.
Unngåelser – velg de veitypene du
ønsker å unngå på rutene.
•
Gjenopp. – gjenoppretter de
opprinnelige navigasjonsinnstillingene.
Brukerveiledning for nüvi 465
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Skjerm.
Skjermdump – slå på skjermdumpmodusen. Trykk på for å lage en
skjermdump. Punktgrafikkfilen med
bildet lagres i mappen screenshots på
nüvi-stasjonen.
Lysstyrke – juster bakgrunnsbelysningsnivået. Hvis du reduserer
bakgrunnsbelysningsnivået, øker
levetiden til batteriet.
Gjenopp. – gjenoppretter de
opprinnelige skjerminnstillingene.
37
Tilpasse nüvi-enheten
Oppdatere
tidsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Tid.
Tidsformat – velg et 12-timers,
24-timers eller UTC-tidsformat.
Gjeldende tid – still inn tiden på nüvienheten manuelt. Velg Automatisk for
å få nüvi -enheten til å stille inn tiden
basert på posisjonen din.
Gjenopp. – gjenoppretter de
opprinnelige tidsinnstillingene.
Angi språkene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Språk.
Tale – endre språket for talemeldinger.
Tekst – endre all tekst på skjermen til
det valgte språket. Selv om du endrer
tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, slik
som gatenavn.
38
Tastatur – velg tastaturet for språket ditt.
Du kan også endre tastaturspråkmodus
fra et hvilket som helst tastatur ved å
trykke på Modus-knappen.
Gjenopprett – gjenopprett de
opprinnelige språkinnstillingene.
Endre kartinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Kart.
Kartdetalj – juster mengden detaljer
som vises på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes
opp langsommere.
Kartvisning – velg et kartperspektiv.
•
Spor opp – viser kartet todimensjonalt (2D) med ferdselsretningen
øverst.
Brukerveiledning for nüvi 465
Tilpasse nüvi-enheten
Nord opp – vis kartet todimensjonalt
(2D) med nord øverst.
• 3D – vis kartet tredimensjonalt (3D)
i Spor opp.
Kjøretøy – trykk på Endre for å endre
ikonet som brukes til å vise posisjonen
din på kartet. Trykk på ikonet du vil
bruke, og trykk deretter på OK. Du
kan laste ned flere kjøretøyikoner fra
www.garmingarage.com.
•
Triplogg – vis eller skjul loggen
for reisene dine. Hvis du vil slette
triploggen, kan du trykke på Verktøy >
Mine data > Slett triplogg.
Kartinfo – vise kartene og versjonen
av hvert innlastet kart på nüvi-enheten.
Trykk på et kart for å aktivere (hake)
eller deaktivere (ingen hake) kartet.
Gjenopp. – gjenoppretter de
opprinnelige kartinnstillingene.
Brukerveiledning for nüvi 465
Endre sikkerhetsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
Garmin Lock – aktiver Garmin
Lock™ for å låse nüvi-enheten. Tast
inn en firesifret PIN-kode, og angi
en sikkerhetsposisjon. Du finner mer
informasjon på side 44.
Sikker modus – slå på eller av sikker
modus. Når kjøretøyet beveger seg,
deaktiverer Sikker modus alle funksjoner
som krever betydelig oppmerksomhet og
som kan distrahere føreren.
Gjenopp. – gjenoppretter de
opprinnelige sikkerhetsinnstillingene.
Legg merke til at gjenoppretting av
sikkerhetsinnstillingene ikke sletter
PIN-koden til Garmin Lock eller
sikkerhetsposisjonen.
39
Tilpasse nüvi-enheten
Vise informasjon om
trafikkabonnement
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Trafikk.
Alternativer for Nord-Amerika
FM-trafikkabonnementene og
utløpsdatoene er oppført. Trykk på
Legg til for å legge til et abonnement.
Europeiske alternativer
Gjeldende – velg hvilken leverandør du
vil bruke. Velg Automatisk hvis du vil
bruke den beste leverandøren i området,
eller velg en bestemt leverandør.
Finn flere – søk etter flere TMC-trafikkleverandører. Trykk på Ja for å fjerne
tabellen med leverandører, hvis du vil
øke søketiden.
Abonnement – vis FM-trafikkabonnementene dine og utløpsdatoene. Trykk på
Legg til for å legge til et abonnement.
40
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe flere abonnementer eller
fornye abonnementene hvis de utløper.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic.
Merk: Du trenger ikke å aktivere
abonnementet som kom med FMtrafikkmottakeren (hvis det fulgte
med). Abonnementet aktiveres
automatisk etter at nüvi-enheten har
hentet inn satellittsignaler, samtidig
som du mottar trafikksignaler fra
tjenesteleverandøren.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Trafikk på hovedmenyen.
2. For enheter utenfor Nord-Amerika
trykker du på Abonnement > Legg
til. For enheter i Nord-Amerika trykker
du på Legg til.
3. Skriv ned FM-trafikkmottakerens
enhets-ID.
4. Gå til webområdet www.garmin.com
/fmtraffic hvis du vil kjøpe et
abonnement og få en 25-sifret kode.
Brukerveiledning for nüvi 465
Tilpasse nüvi-enheten
5. Trykk på Neste på nüvi-enheten,
angi koden og trykk på Ferdig.
Trafikkabonnementskoden kan ikke
brukes flere ganger. Du må skaffe deg en
ny kode hver gang du fornyer tjenesten.
Hvis du har flere FM-trafikkmottakere,
må du skaffe deg en ny kode for hver
mottaker.
Angi alternativene for
Bluetooth-teknologi
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
Tilkoblinger – trykk på Legg til > OK
for å pare med en telefon som har trådløs
Bluetooth-teknologi. Se sidene 21–25.
Trykk på Endre for å koble til med en
annen telefon.
•
•
Utelat – velg telefonen du vil koble
fra, og trykk på Ja.
Fjern – velg telefonen du vil slette
fra nüvi-minnet, og trykk på Ja.
Brukerveiledning for nüvi 465
Bluetooth – slå av og på Bluetoothkomponenten. Bluetooth-ikonet
vises på menysiden hvis Bluetoothkomponenten er slått på. Velg Deaktivert
hvis du vil hindre at en telefon kobler til
automatisk.
Enhetsnavn – angi et enhetsnavn som
identifiserer nüvi-enheten på enheter med
Bluetooth-teknologi. Trykk på Ferdig.
Gjenopp. – gjenoppretter
de opprinnelige Bluetoothinnstillingene. Dette fører ikke til at
paringsinformasjonen blir slettet.
Endre innstillingene for
nærhetspunkter
Du må ha lastet inn nærhetspunkter
(for eksempel egendefinerte POIer eller
en fotoboksdatabase) for å kunne endre
innstillingene for nærhetspunktene.
Se side 48. Trykk på Verktøy >
Innstillinger > Nærhetspunkter.
41
Tilpasse nüvi-enheten
Varsling av nærhetspunkter – slå på
eller av varslingen når du nærmer deg
egendefinerte POIer eller fotobokser.
Gjenopprett – gjenoppretter
innstillingene for nærhetspunkter.
Gjenopprette alle
innstillinger
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på Gjenopp.
3. Trykk på Ja.
42
Brukerveiledning for nüvi 465
Tillegg
Tillegg
Ta vare på nüvi-enheten
nüvi-enheten inneholder sensitive
elektroniske komponenter som kan få
permanente skader hvis de blir utsatt for
voldsomme støt eller vibrasjoner. Hvis
du vil minimere risikoen for skade på
nüvi-enheten, må du unngå å miste den
i bakken og ikke bruke den der det kan
oppstå voldsomme støt eller vibrasjoner.
Rengjøre enheten
nüvi-enheten er laget av materialer
av høy kvalitet og krever ikke annet
vedlikehold av brukeren enn rengjøring.
Rengjør enhetens utside (ikke
berøringsskjermen) med en klut fuktet
med mildt såpevann, og tørk av den.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og
løsemidler som kan skade plastdeler.
Brukerveiledning for nüvi 465
Rengjøre berøringsskjermen
Rengjør berøringsskjermen med
en myk, ren, lofri klut. Bruk vann,
isopropylalkohol eller brillepussemiddel
etter behov. Påfør middelet på kluten,
og tørk forsiktig av berøringsskjermen.
Beskytte nüvi-enheten
• Ikke oppbevar nüvi-enheten på
et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre
tid. Dette kan føre til permanent
skade på enheten.
• nüvi-enheten må ikke komme i
kontakt med vann. Kontakt med
vann kan gjøre at nüvi-enheten
slutter å fungere som den skal.
• Selv om du kan bruke en PDAstyluspenn på berøringsskjermen,
må du aldri gjøre dette mens du
kjører. Du må aldri trykke på
berøringsskjermen med et hardt
eller skarpt redskap, da dette kan
skade skjermen.
43
Tillegg
Unngå tyveri
• Du bør oppbevare enheten og
braketten et sted der de ikke synes
når de ikke er i bruk, for å unngå
tyveri. Fjern merket etter sugekoppen
på frontruten.
• Ikke oppbevar enheten i
hanskerommet.
• Registrer produktet på
http://my.garmin.com.
• Bruk funksjonen Garmin Lock.
Du finner mer informasjon nedenfor.
Låse nüvi-enheten
Garmin Lock er et system som låser
nüvi-enheten din for å hindre tyveri.
Hver gang du slår på nüvi-enheten,
taster du inn PIN-koden eller kjører
til sikkerhetsposisjonen.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
44
2. Trykk på knappen under Garmin
Lock.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode,
og kjør til en sikkerhetsposisjon.
Hva er en sikkerhetsposisjon?
Sikkerhetsposisjonen din er et sted
du ofte drar tilbake til, for eksempel
hjemmet. Hvis nüvi-enheten innhenter
satellittsignaler og du er på sikkerhetsposisjonen, trenger du ikke å angi
PIN-koden.
MERK: Hvis du glemmer PIN-koden
og sikkerhetsposisjonen din, må du
sende nüvi-enheten til Garmin for å
få den låst opp. Du må også sende
en gyldig produktregistrering eller et
kjøpsbevis.
Kalibrere skjermen
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer
slik den skal, må du kalibrere den.
1. Slå av nüvi-enheten.
2. Skyv av/på-knappen til venstre, og
hold den der i ca. 30 sekunder.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Brukerveiledning for nüvi 465
Tillegg
Nullstille nüvi-enheten
Skyv av/på-knappen til av/på-stillingen,
og hold den nede i 8 sekunder.
Oppdatere programvaren
1. Gå til www.garmin.com/products
/webupdater, og last ned WebUpdater
til datamaskinen.
2. Koble nüvi-enheten til datamaskinen
ved hjelp av mini-USB-kabelen.
3. Kjør WebUpdater, og følg
instruksjonene på skjermen.
Etter at du har bekreftet at du vil foreta
en oppdatering, laster WebUpdater
automatisk ned oppdateringen og
installerer den på nüvi-enheten.
Fjerne brukerdata
merk: Dette fjerner all informasjon
som brukeren har lagt inn.
1. Hold fingeren nederst i høyre hjørne
av nüvi-skjermen mens du slår på
nüvi-enheten.
2. Trykk med fingeren helt til
hurtigvinduet vises.
3. Trykk på Ja for å fjerne alle
brukerdata.
Alle de opprinnelige innstillingene
gjenopprettes. Alle elementer du har
lagret, blir slettet.
Batteriinformasjon
Hvis du vil maksimere levetiden til
batteriet, bør du ikke legge nüvi-enheten
i direkte sollys og unngå eksponering for
overdreven varme over lengre perioder.
i hjørnet på
Batteriikonet
hovedmenyen angir statusen til
nüvi-batteriet. Hvis du vil forbedre
batterimålerens nøyaktighet, lader du
Brukerveiledning for nüvi 465
45
Tillegg
batteriet helt ut, og lader det deretter helt
opp igjen. Du bør ikke koble fra nüvienheten før den er fullt oppladet.
Lade nüvi-enheten
Lad nüvi-enheten i minst 4 timer før du
bruker den med batteristrøm.
•
•
•
46
Koble strømkabelen for bil til miniUSB-kontakten på nüvi-enheten og
til et strømuttak i kjøretøyet ditt. Det
kan hende at bilens tenning må være
på for at nüvi-enheten skal lades.
Koble en nettadapter (valgfritt
tilbehør) til nüvi-enheten og en
stikkontakt.
Koble nüvi-enheten til en datamaskin
med USB-kabelen. Datamaskinen
må være slått på for at nüvi-enheten
skal lades.
Skifte sikringen
Forsiktig: Når du skifter
sikringen, må du passe på at du ikke
mister noen av de små delene, og at
de blir satt riktig på plass igjen.
Hvis enheten ikke lades i bilen din, kan
det hende at du må skifte sikringen på
tuppen av biladapteren.
1. Løsne det
Endestykke
svarte runde
endestykket,
og dra det ut.
Sølvtupp
2. Fjern sikringen
Sikring
(sylinder
i glass og
sølv), og sett
inn en 1 A
kvikksikring.
3. Pass på at sølvtuppen settes i det
svarte endestykket. Skru på det svarte
endestykket.
Brukerveiledning for nüvi 465
Tillegg
Fjerne nüvi-enheten og
braketten
Hvis du vil ta nüvi-enheten ut av
holderen, holder du i holderen og
vipper nüvi-enheten fremover.
Vri holderen mot høyre eller venstre hvis
du vil fjerne holderen fra braketten. Bruk
kraft, og dra i den aktuelle retningen til
holderen løsner fra braketten.
nüMaps Guarantee™
Hvis du vil motta en gratis
kartoppdatering (hvis tilgjengelig),
registrerer du nüvi-enheten på innen
60 dager etter at du har innhentet
satellitter og har begynt å kjøre med
nüvi-enheten. Du er ikke kvalifisert til
å motta gratis kartoppdatering hvis du
foretar registreringen via telefon eller lar
det gå mer enn 60 dager etter første gang
du har kjørt med nüvi-enheten.
Brukerveiledning for nüvi 465
Tilleggskart
Du kan kjøpe tilleggskart for nüvienheten. Hvis du vil se en liste over kart
som er kompatible med nüvi-enheten, går
du til produktsiden for nüvi på Garmins
webområde (www.garmin.com),og
klikker på kategorien Kart.
Om GPS-satellittsignaler
Nüvi-enheten må hente inn GPSsatellittsignaler (Global Positioning
System) for å kunne navigere. Hvis du er
innendørs, i nærheten av høye bygninger
eller trær eller i et parkeringshus,
klarer ikke nüvi-enheten å hente inn
satellittsignalene. Gå utendørs til et
område uten høye hindringer når du
skal bruke nüvi-enheten.
Når nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler, er linjene for signalstyrke på
menysiden grønne
. Hvis enheten
47
Tillegg
mister satellitt- signalene, blir linjene
røde eller tomme
.
Du finner mer informasjon om GPS
på www.garmin.com/aboutGPS.
Ekstrautstyr og valgfritt
tilbehør
Hvis du vil ha mer informasjon
om valgfritt tilbehør, kan du gå til
http://buy.garmin.com eller på
www.garmin.com/extras eller ta
kontakt med din Garmin-forhandler.
Egendefinerte punkter av
interesse
Du kan bruke POI Loader til å laste
inn egendefinerte punkter av interesse
(POIer) på nüvi-enheten. POI-databaser
er tilgjengelige fra flere Internett-baserte
selskaper. Noen egendefinerte databaser
inneholder varslingsinformasjon for
punkter, for eksempel fotobokser og
skolesoner.
48
Gå til www.garmin.com/extras, og klikk
på POI Loader hvis du vil installere POI
Loader på datamaskinen. Du finner mer
informasjon i hjelpefilen til POI Loader.
Trykk på F1 for å åpne hjelpefilen.
Hvis du vil se de egendefinerte POIene,
trykker du på Hvor skal du? > Tillegg >
Egendefinerte POIer.
Hvis du vil endre innstillingene for
varsling av nærhetspunkter, trykker
du på Verktøy > Innstillinger >
Nærhetspunkter > Varsling av
nærhetspunkter.
Koble nüvi-enheten til datamaskinen hvis
du vil slette de egendefinerte POIene fra
nüvi-enheten. Åpne mappen Garmin\poi
på nüvi-stasjonen eller minnekortet. Slett
filen som heter poi.gpi.
Fotobokser
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig
enkelte steder. Gå til http://my.garmin
.com for å se hvor denne tjenesten er
Brukerveiledning for nüvi 465
Tillegg
tilgjengelig. nüvi-enheten inneholder
informasjon om plassering av flere
hundre fotobokser i de områdene
tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten
varsler deg når du nærmer deg en
fotoboks, og kan advare deg hvis du
kjører for fort. Dataene blir oppdatert
minst én gang i uken, så du har alltid
tilgang til så oppdatert informasjon som
mulig.
tilbehør, kan du gå til http://buy.garmin
.com eller ta kontakt med en Garminforhandler.
Du kan kjøpe et nytt område eller
forlenge et eksisterende abonnement når
som helst. Hvert område du kjøper, har
en egen utløpsdato.
Kontakt Garmin Product Support hvis
det er noe du lurer på når du bruker
nüvi-enheten. I USA går du til
www.garmin.com/support, eller
kontakter Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
Forsiktig: Garmin er ikke
ansvarlig for nøyaktigheten til
eller konsekvensene av å bruke en
egendefinert POI-database eller
fotoboksdatabase.
Garmin Travel Guide
Omtrent som en vanlig reiseguide,
inneholder Garmin Travel Guide detaljert
informasjon om steder, for eksempel
restauranter og hoteller. Hvis du vil kjøpe
Brukerveiledning for nüvi 465
Hvis du vil bruke Travel Guide, må du
sette minnekortet inn i nüvi-enheten.
Trykk på Hvor skal du? > Tillegg.
Trykk på navnet til din Travel Guide
for å åpne den.
Kontakt Garmin
Storbritannia: Ta kontakt med Garmin
(Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.
Europa: Gå til www.garmin.com/support,
og klikk på Contact Support
(Kontakt support) for innenlandsk
supportinformasjon, eller ta kontakt
med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 8501241.
49
Tillegg
Registrere nüvi-enheten
Gå til http://my.garmin.com for å
registrere nüvi-enheten. Hvis du vil
ha informasjon om hvordan du kobler
nüvi-enheten til datamaskinen, kan du
se side 26.
1. Koble til nüvi-enheten. Det vises et
alternativ for å installere myGarmin
Agent (valgfritt).
2. Følg instruksjonene på Internett
for å installere myGarmin Agent
og registrere nüvi-enheten.
Når du har registrert nüvi-enheten,
kan du abonnere på de nyeste Internetttjenestene fra Garmin.
50
Brukerveiledning for nüvi 465
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysisk størrelse: B × H ×D:
120,9 × 74,4 × 19,5 mm.
(4,76 × 2,93 × 0,768 tommer)
Vekt: 168, 3 g (5,93 oz.)
Skjerm: 4,3 tommer diagonalt,
480 × 272 piksler, 64K-farger,
lyssterk og liggende WQVGA TFTskjerm, hvit bakgrunnsbelysning,
berøringsskjerm
Bæreveske: Ikke vanntett (IPXO)
Driftstemperaturområde:
0–60 °C (32–140 °F)
Ladetemperaturområde:
0–45 °C (32–113 °F)
Datalagring: Internt minne og valgfritt
uttakbart SD-kort. Data lagres i det
uendelige.
Datamaskin-grensesnitt: USB 2.0 full
hastighets masselagring
Brukerveiledning for nüvi 465
Operativsystem: Garmin
Ladetid: Ca. 4 timer.
Strøminntak: Bilstrøm ved bruk av
medfølgende strømkabel for bil
eller vekselstrøm ved hjelp av
valgfritt tilbehør
Bruk: Maks. 5 W.
Batteriets levetid: Opptil 4 timer
Batteritype: Oppladbart litiumionbatteri
GPS-mottaker: Høy følsomhet med
HotFix
Innhentingstider*:
Varm: < 1 sek
Kald: < 38 sek
Tilbakestilling til
fabrikkinnstillinger: < 45 sek
*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen.
51
Tillegg
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette nüviproduktet samsvarer med hovedkravene
og andre relevante bestemmelser i
direktivet 1999/5/EF. Hvis du vil lese den
fullstendige samsvarserklæringen, kan du
gå til Garmins webområde for Garminproduktet ditt på www.garmin.com.
Lisensavtale for
programvare
VED Å BRUKE NÜVIENHETEN GODTAR DU AT DU
ER BUNDET AV FØLGENDE
VILKÅR OG BETINGELSER I
PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til
å bruke programvaren som følger med
denne enheten (“Programvaren”), i en
binær kjørbar form gjennom normal
bruk av produktet. Eiendomsrett
og åndsverksrettigheter i og til
Programvaren forblir hos Garmin.
52
Du er innforstått med at Programvaren
eies av Garmin og er beskyttet i
henhold til USAs opphavsrettslover
og internasjonale avtaler om
opphavsrett. Du er videre innforstått
med at strukturen, organiseringen
og kodingen i Programvaren er
verdifulle forretningshemmeligheter
tilhørende Garmin, og at Programvaren
i kildekodeform forblir en verdifull
forretningshemmelighet som tilhører
Garmin. Du samtykker i at du ikke
skal dekompilere, demontere, endre,
foreta omvendt utvikling av eller
redusere Programvaren eller deler av
den til lesbar form, eller lage avledede
produkter basert på Programvaren. Du
samtykker i at du ikke skal eksportere
eller videreeksportere Programvaren
til et annet land i strid med USAs
eksportlover.
Brukerveiledning for nüvi 465
Tillegg
Feilsøking
Problem/spørsmål
Løsning/svar
nüvi-enheten innhenter
aldri satellittsignaler.
Ta med nüvi-enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær. Hold enheten på samme sted i noen
minutter.
nüvi-enheten lader
ikke i bilen.
Kontroller sikringen i strømkabelen for kjøretøyet
(se side 46).
Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm
til strømuttaket.
nüvi-enheten kan bare lade i temperaturer på mellom 0 °C
og 60 °C (32° F og 140° F). Hvis nüvi-enheten plasseres i
direkte sollys eller i et varmt miljø, lades den ikke.
Batteriet mitt har
ikke strøm lenge.
Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade,
kan du dempe bakgrunnsbelysningen. Trykk på Verktøy >
Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
Hvordan sletter jeg
alle brukerdataene?
Hold fingeren i det nedre, høyre hjørnet på nüvi-skjermen
mens du slår den på. Fortsett å trykke på skjermen til
meldingen vises. Trykk på Ja for å fjerne alle brukerdata.
Batterimåleren min
virker unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen
(uten å avbryte ladingen).
Brukerveiledning for nüvi 465
53
Tillegg
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Berøringsskjermen
reagerer ikke som
den skal når jeg trykker
på den.
Du kalibrerer berøringsskjermen slik det blir beskrevet på
sidene 44–45.
Hvordan vet jeg at
nüvi-enheten er i USBmasselagringsmodus?
Når nüvi-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises
det et bilde av en nüvi-enhet koblet til en datamaskin.
Du skal også kunne se to nye eksterne stasjoner i Min
datamaskin.
Datamaskinen min
oppdager aldri at nüvienheten er koblet til.
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2. Slå av nüvi-enheten.
3. Koble USB kabelen til en USB-port på datamaskinen
og til nüvi-enheten. nüvi-enheten slår seg automatisk
på og går i USB-masselagringsmodus. Forsikre deg om
at nüvi-enheten er koblet til en USB-port og ikke til en
USB-hub.
Jeg finner ingen nye
eksterne stasjoner i
listen over stasjoner.
Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen,
kan det hende at Windows har problemer med å tilordne
stasjonsbokstaver til nüvi-stasjonene. Du finner mer
informasjon i operativsystemets hjelpefil om hvordan du
tilordner stasjonsbokstaver.
54
Brukerveiledning for nüvi 465
Tillegg
Hvordan finner jeg
restauranter i nærheten
av et hotell jeg skal
bo på?
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme > En annen by
(og angi hvor du skal på ferie).
2. Finn hotellet og trykk på Kjør!.
3. Trykk på Meny > Hvor skal du? > Nærme > Mitt
bestemmelsessted.
4. Søk etter en restaurant. Restaurantene som er
nærmest hotellet, vises øverst på listen.
Telefonen min kobler
seg ikke til nüvienheten.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth. Kontroller
at Bluetooth-feltet er satt til Aktivert.
Kontroller at telefonen er slått på, og at den er mindre enn
10 meter (ca. 33 fot) fra nüvi-enheten.
Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
Brukerveiledning for nüvi 465
55
Indeks
Indeks
A
adresser 11
advarsler iv
angi posisjonen din 16
anrop
anropsvarsel 23
dempe 23
hjem 24
legge på 22
logg 24
antityverifunksjon 39, 44
B
bakgrunnsfarge 37
batteri 45, 53
batteriinformasjon 45
berøringsskjerm
innstillinger 37
kalibrere 44, 54
rengjøring 43
bildenavigasjon
laste bilder 27
56
Bluetooth-teknologi 21–25
innstillinger 41
pare med telefon 21
slette en telefon 41
breddegrad 16
brukerdata, slette 45
bruksmodus 36
bruksmodus for lastebil 36
bruksmodus for personbil 36
D
datamaskintilkobling 26
dempe
anrop 23
lyd 8
detaljerte
kjøreanvisninger 19
detaljkart 39
diakritiske tegn 13
E
egendefinerte POIer 48
enhets-ID 36
enhetskalkulator 31
F
fartsgrenseikon 18
Favoritter 14, 15
feilsøking 53–54
filer 26–27
overføre 27
slette 27
støttede typer 26
finne steder 8
bruke bilder 17–18
etter adresse 11
etter koordinater 16
etter navn 13
etter postnummer 11
i nærheten av et annet
sted 14
lagrede steder (Mine
Favoritter) 15
nylige valg 14
fjerne braketten 47
fotoboksdatabase 48
G
Garmin Lock 39, 44
Garmin Travel Guide 49
Brukerveiledning for nüvi 465
Indeks
geocaching 16
gjeldende posisjon, lagre 14
GPS
av/på 36
om GPS 47
gratis kartoppdatering 47
H
Hjelp 29
hjelp på enheten 29
hjem
angi en posisjon 11
telefonnummer 24
Hvor er jeg? 20, 29
Hvor skal du? 11–17
I
innkommende anrop 22
innstillinger 36–42
gjenopprette 42
J
JPEG-bildefiler 26
Brukerveiledning for nüvi 465
K
kalkulator 30
kart
aktivere detaljkart 39
detaljnivå 38
innstillinger 38
Kartinformasjonsknapp
39
legge til 47
se på 15
versjon 39
vise 38
zoome 15
kilometer 36
Kjør!- sidealternativer 12
kjøreanvisninger 19
kjøretøyikon 39
knytte et bilde til en
posisjon 15
konvertere
enheter 31
valuta 31
koordinater 16
L
lade nüvi-enheten 46, 53
lagre
gjeldende posisjon 14,
16, 20
steder du finner 14
lane Assist 18
låse
nüvi-enheten 44
skjerm 8
lastebilkart 16
lastebilprofil
angi 7
legge til 10
redigere 10
slette 10
lengdegrad 16
litiumionbatteri 45, 51
lydversjon 36
lysstyrke 37
57
Indeks
M
maks. fart, nullstille 19
målinger, konvertere 31
manøverliste 19
MapSource 26, 47
miles 36
Mine data 30
minnekort 26
montere
fjerne fra braketten 47
N
nærhetspunkter
innstillinger 41
varsler 42
navigasjon 18
innstillinger 37
modus 36
neste sving 20
NTTS-punkter av
interesse 13
nullstille
din nüvi-enhet 45
58
maksimal fart 19
tripdata 19
nüMaps Guarantee 47
nüvi-enheten
beskytte 43
lade 46
nullstille 45
rengjøring 43
veske 5
posisjonsikon 39
programvare
lisensavtale 52
oppdatere 45
versjon 36
punkter av interesse 13
egendefinert 48
lastebiler 13
POI Loader 26
O
offroad, ruting 17, 37
omkjøring 9
oppbevare nüvi-enheten 43
oppdatere
kart 47
programvare 44
overføre filer 27
Q
QWERTY-tastatur 36
P
pare en mobiltelefon 21
PIN-kode
Bluetooth 21
Garmin Lock 44
posisjoner som nylig
er funnet 14
R
registrere 44
ruter
innstillinger 37
legge til flere stopp 9
offroad 37
simulere 36
Brukerveiledning for nüvi 465
Indeks
S
Samsvarserklæring 52
satellittsignaler 47
se på kartet 15
sikkerhet
innstillinger 39
posisjon 44
sikker modus 39
sikring, skifte 46
simulere en rute 36
skjerm
lås 8
lysstyrke 37
skjermdumper 37
skjerminnstillinger 37
skolesonedatabase 48
slette
alle brukerdata 45
egendefinerte POIer 48
Favoritter 15
Brukerveiledning for nüvi 465
filer 27
liste med nylige funn 14
tegn 13
søkeområde 14
spesifikasjoner 51
spor opp 38
språkinnstillinger 38
systeminnstillinger 36
T
taleoppringing 25
talespråk 38
ta meg hjem 11
tastatur 13
layout 36
språkmodus 13, 38
tastatur på skjerm 13
ta vare på nüvi-enheten 43
tekstspråk 38
telefonbok 23
telefonsvarer 22
tidsinnstillinger 38
tidssone 38
tilbehør 48
tilbud
deaktivere 35
tillegg 48–49
tilleggskart 47
tilpasse
nüvi-enheten 36–42
todimensjonal,
tredimensjonal
kartvisning 38, 39
trafikk 32–35
hendelser 33
legge til
trafikkabonnement
40
tilbud 32
tripcomputer 19
tripdata, nullstille 19
triplogg 39
U
unngå
tyveri 44
veityper 37
59
Indeks
USB 54
masselagringsmodus 26
utløs 27
V
varsler
fotoboks 49
varsling av
nærhetspunkter 42
verdensur 30
verktøy 29–31
W
WebUpdater 45
Z
zoome 15
60
Brukerveiledning for nüvi 465
Indeks
Brukerveiledning for nüvi 465
61
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata) for
Garmin-produktene finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Mars 2011
Delenummer 190-01039-38 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising