Garmin | nuvi 465LMT | User guide | Garmin nuvi 465LMT Anvandarhandbok

Garmin nuvi 465LMT Anvandarhandbok
nüvi 465
®
Användarhandbok
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870 8501241
(utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road,
Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221,
Taiwan (R.O.C.)
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras,
kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående
uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna
handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken
eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken
innehåller hela upphovsrättsredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av
handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina
produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar
eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om
användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, nüvi® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag,
och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™, myGarmin™ och nüMaps Guarantee™ är varumärken som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är
licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. SD och MicroSD™ är varumärken som tillhör
SD Card Association.
Mars 2011
Artikelnummer 190-01039-39 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Varningsikoner........................ iv
Komma igång............................ 5
Titta närmare på nüvi-enheten......... 5
Använda nüvi-enheten..................... 5
Konfigurera nüvi-enheten................. 6
Ställa in volymen.............................. 8
Låsa skärmen................................... 8
Söka efter din destination................. 8
Lägga till ett stopp............................ 9
Lägga till flera stopp......................... 9
Ta en omväg..................................... 9
Stoppa rutten.................................. 10
Lägga till en lastbilsprofil................ 10
Redigera din lastbilsprofil............... 10
Ta bort en lastbilsprofil.................... 10
Vart?.........................................11
Söka efter en adress.......................11
Ange en hemposition.......................11
Använda sidan Kör! ....................... 12
nüvi 465 användarhandbok
Söka efter intressanta platser
för lastbil...................................... 13
Söka efter en plats genom att
stava namnet .............................. 13
Söka nära en annan plats.............. 14
Söka efter senast hittade platser.... 14
Använda favoriter........................... 14
Söka efter en plats med kartan...... 15
Ange koordinater............................ 16
Använda fotonavigering.................. 17
Navigera fågelvägen...................... 17
Använda kartsidorna.............. 18
Visa sidan Färddator...................... 19
Visa sidan Svänglista..................... 19
Visa sidan Nästa sväng.................. 20
Visa sidan Varär jag? .................... 20
Ringa telefonsamtal med
handsfree................................ 21
Para ihop telefonen........................ 21
Ta emot ett samtal ......................... 22
Under samtal.................................. 22
Använda telefonmenyn................... 23
i
Innehållsförteckning
Hantera filer............................ 26
Filformat som kan användas.......... 26
Läsa in filer..................................... 26
Läsa in bilder för fotonavigering..... 27
Ta bort filer . ................................... 27
Använda verktygen................ 29
Visa inställningarna........................ 29
Använda sidan Var är jag? ........... 29
Visa hjälpen.................................... 29
Använda bildvisaren....................... 29
Visa Min info................................... 30
Använda världsklockan.................. 30
Använda kalkylatorn....................... 30
Använda enhetsomräkningen . ..... 31
Visa erbjudanden............................ 31
Förstå trafikinformation......... 32
Ta emot trafikinformation................ 32
Trafik i ditt område.......................... 33
Trafik på rutten............................... 33
Visa trafikkartan.............................. 34
ii
Visa trafikfördröjningar.................... 34
Lägga till eller förnya
trafikabonnemang........................ 35
Visa erbjudanden............................ 35
Anpassa nüvi-enheten........... 36
Ändra systeminställningar.............. 36
Ändra inställningar för
lastbilsprofil.................................. 36
Ändra navigeringsinställningar....... 37
Ändra visningsinställningar............. 37
Uppdatera tidsinställningar............. 38
Ställa in språken............................. 38
Ändra kartinställningar.................... 38
Ändra säkerhetsinställningar.......... 39
Visa information om
trafikabonnemang........................ 40
Ställa in alternativ för
Bluetooth-teknik........................... 41
Ändra inställningar för larmade
positioner..................................... 41
Återställa alla inställningar.............. 42
nüvi 465 användarhandbok
Innehållsförteckning
Bilaga....................................... 43
Sköta nüvi-enheten ....................... 43
Låsa nüvi-enheten.......................... 44
Kalibrera skärmen.......................... 44
Återställa nüvi-enheten................... 45
Uppdatera programvaran............... 45
Rensa användardata...................... 45
Batteriinformation .......................... 45
Ladda nüvi-enheten........................ 46
Byta säkringen................................ 46
Ta bort nüvi-enheten och fästet...... 47
nüMaps Guarantee™ ..................... 47
Ytterligare kartor............................. 47
Om GPS-satellitsignaler................. 47
Extrafunktioner och valfria
tillbehör........................................ 48
Garmin Travel Guide...................... 49
Kontakta Garmin............................ 49
Registrera din nüvi-enhet............... 50
Specifikationer................................ 51
nüvi 465 användarhandbok
Programlicensavtal . ...................... 52
Felsökning...................................... 53
Index........................................ 56
iii
Varningsikoner
Varningsikoner
Begränsningsvarningar
Höjd
Vägförhållande
Varningar
Risk för
grundstötning
Andra varningar
Vägningsstation
Vikt
Sidovind
Oönskad väg
Axelvikt
Smal väg
Längd
Skarp kurva
Bredd
Brant
nedförsbacke
Inga lastbilar
Tillåtet
Trädöverhäng
VARNING! Att ange lastbilsprofilens
egenskaper är ingen garanti för att
fordonets egenskaper alltid tas med
i beräkningen för alla ruttförslag
eller att du alltid får ovanstående
varningar. Det kan finnas
begränsningar i kartdata så att nüvienheten inte alltid kan svara för dessa
begränsningar eller vägförhållanden.
Var alltid uppmärksam på vägskyltar
och vägförhållanden.
Inga släp
Tillåtet
Inga vådliga ämnen
är tillåtna
Inga brandfarliga
ämnen är tillåtna
Inga
vattenförorenande
ämnen är tillåtna
iv
nüvi 465 användarhandbok
Komma igång
Komma igång
Titta närmare på nüvienheten
Använda nüvi-enheten
➊ ➋ ➌
➏
Mini-USBkontakt
Högtalare
Strömknapp:
Om du vill sätta på eller stänga av enheten
skjuter du den åt vänster och om du vill
låsa skärmen skjuter du den åt höger.
SDkortplats
➍
➎
Mikrofon
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer i
produktförpackningen finns viktig information
om säker hantering av produkten och annat.
Varning! Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår
ska enheten tas med från bilen när du går ut eller
skyddas från direkt solljus.
nüvi 465 användarhandbok
➊
➋
➌
➏
➐
➑
➒
➓
➍
➎
➐
➑ ➒ ➓
GPS-signalstyrka.
Status för Bluetooth®-teknik.
Användningsläge – Tryck här om du
vill växla mellan användningslägena
för lastbil och personbil.
Batteristatus.
Aktuell tid – Tryck här om du vill
ändra tidsinställningar.
Tryck här om du vill söka efter en
destination.
Tryck här om du vill visa kartan.
Tryck här om du vill ringa ett samtal
när du är ansluten till en kompatibel
mobiltelefon.
Tryck här om du vill justera volymen.
Tryck här om du vill använda
verktyg.
5
Komma igång
Konfigurera nüvi-enheten
Montera den självhäftande
skivan och monteringssockeln
på instrumentbrädan
Obs! Den permanent självhäftande
skivan är extremt svår att ta bort.
1. Rengör och torka sedan av ytan där
du vill placera monteringssockeln.
2. Välj den självhäftande skivan du vill
använda och ta bort ena sidan av
skyddsarket.
Permanent skiva
3. Placera den självhäftande skivan på
undersidan av monteringssockeln
och ta bort den andra sidan av
skyddsarket.
4. Placera monteringssockeln så att
låsspaken är riktad mot dig. Sätt
sockeln på den rengjorda ytan. Fäst
sockeln genom att trycka ned den mot
instrumentbrädan.
5. Sätt fast vaggan på monteringsarmen.
Monteringsarm
Vagga
6. Skjut monteringsarmen med vaggan
fastsatt in i monteringssockeln.
Monteringssockel
Monteringsarm med
vagga
Låsspak
7. Skjut låsspaken till låst läge.
6
nüvi 465 användarhandbok
Komma igång
Montera nüvi-enheten
1. Anslut strömkabeln för fordon på
nüvi-enhetens baksida.
2. Placera underkanten av enheten i
vaggan.
3. Luta nüvi-enheten bakåt tills den
fastnar.
4. Anslut den andra änden av
strömkabeln till en strömkontakt i
bilen. Om enheten är ansluten och
fordonet är igång startar enheten
automatiskt.
5. Om du använder en trafikmottagare
i Europa ansluter du den externa
antennen till trafikmottagaren och
fäster den ordentligt på vindrutan
med sugfästena.
Ange lastbilsprofil
1. Sätt på nüvi-enheten.
2. Tryck på Byt till lastbilsläge, om det
behövs.
3. Ange information genom att trycka på
knappen i respektive kategori.
nüvi 465 användarhandbok
4. Tryck på Spara.
5. Ange namn för profilen och tryck
på Klar.
När du skapar en rutt anpassar
nüvi-enheten rutten så att den
motsvarar begränsningarna i din
lastbilsprofil.
Om du vill lägga till eller redigera en
lastbilsprofil läser du på sidan 10.
VARNING! Att ange lastbilsprofilen är ingen
garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i
beräkningen för alla ruttförslag. Det är ditt ansvar att
anpassa körningen efter fordonets höjd, längd, vikt
och andra begränsningar. Var alltid uppmärksam på
vägskyltar och vägförhållanden.
Söka satelliter
Gå utomhus till en öppen plats, en bit
från höga byggnader och träd.
Det kan ta några minuter innan den
hittar satellitsignalerna. Staplarna
anger styrkan på mottagningen.
7
Komma igång
När minst en av staplarna är grön har
nüvi-enheten hämtat satellitsignaler.
Låsa skärmen
Välja användningsläge
Du kan välja mellan användningslägena
för lastbil
eller bil
för
navigering. Rutten beräknas olika
beroende på vilket användningsläge
du har valt.
Om du vill låsa upp skärmen skjuter du
strömknappen till mittpositionen.
1. På huvudmenyn trycker du på ikonen
för användningsläge längst upp på
skärmen.
2. Välj ett läge och tryck sedan på OK.
3. Följ instruktionerna på skärmen för att
konfigurera inställningarna.
Ställa in volymen
Skjut strömknappen åt höger ( ).
Söka efter din destination
Menyn Vart? har flera kategorier som du
kan använda till att söka efter adresser,
städer och andra platser. De detaljerade
kartorna i din nüvi-enhet innehåller
miljontals intressanta platser, t.ex.
restauranger, hotell och automatiska
tjänster.
Tips! Om du vill se fler alternativ
trycker du på
och
.
1. På huvudmenyn trycker du på Volym.
2. Tryck på eller på
för att justera
volymnivån. Tryck på rutan bredvid
Tyst om du vill stänga av allt ljud.
3. Tryck på OK.
8
nüvi 465 användarhandbok
Komma igång
Se sidan 12 om du vill ha mer
information om sidan Kör!.
Lägga till ett stopp
1. Tryck på Vart?.
2. Välj en kategori.
1. När en rutt är aktiv trycker du på
Meny > Vart?.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg till som delmål om
du vill lägga till det här stoppet före
destinationen.
Lägga till flera stopp
1. Tryck på Vart? > Rutter.
2. Välj aktuell rutt.
3. Tryck på Lägg in eller ta bort stopp.
3. Välj en destination.
4. Tryck på Kör!.
nüvi 465 användarhandbok
Ta en omväg
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
2. Tryck på Rutt > Omväg.
Om den rutt du för närvarande använder
är det enda rimliga alternativet kan det
hända att enheten inte beräknar någon
omväg.
9
Komma igång
Stoppa rutten
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
2. Tryck på Rutt > Avbryt navigering.
Lägga till en lastbilsprofil
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Lastbilsprofil.
2. Tryck på Ny.
3. Välj en kategori för att ange
information.
4. Tryck på Spara.
5. Ange ett namn på lastbilsprofilen och
tryck på Klar.
Ta bort en lastbilsprofil
Du kan endast ta bort inaktiva
lastbilsprofiler. Om du bara har
registrerat en lastbilsprofil måste du
lägga till och aktivera en ny lastbilsprofil
innan du kan ta bort den gamla.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Lastbilsprofil.
2. Välj en annan lastbilsprofil och tryck
på Välj.
3. Tryck på Ändra bredvid den
lastbilsprofil du vill ta bort.
4. Tryck på Ta bort > Ja.
Redigera din lastbilsprofil
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Lastbilsprofil.
2. Välj en lastbilsprofil och tryck på
Ändra.
3. Välj den kategori du vill redigera.
4. Tryck på Spara.
10
nüvi 465 användarhandbok
Vart?
Vart?
Menyn Vart? innehåller flera kategorier
som du kan använda till att söka efter
platser. På sidan 9 kan du läsa mer om
hur du utför en enkel sökning.
Söka efter en adress
Obs! Beroende på vilken version av
kartorna som lästs in till nüvi-enheten,
kan knappnamnen vara ändrade och
vissa steg ha en annan ordning.
1. Tryck på Vart? > Adress.
2. Ändra land eller område om det
behövs.
3. Tryck på Stava ort, ange ort/
postnummer och tryck sedan på
Klar. Välj ort eller postnummer i
listan. (Alla kartdata har inte
funktioner för postnummersökning.)
Om du är osäker på orten trycker du
på Sök alla.
nüvi 465 användarhandbok
4. Ange gatunumret och tryck sedan
på Klar.
5. Ange gatunamnet och tryck på Klar.
6. Välj rätt gata i listan, om det behövs.
7. Tryck på adressen, om det behövs.
Ange en hemposition
Ange hempositionen för den plats du
oftast kör tillbaka till.
1. När du vill ange din hemposition
trycker du på Vart? > Kör hem.
2. Välj ett alternativ:
• Ange din adress.
• Använd aktuell plats.
• Välj med hjälp av en lista över
senast sökta platser.
Köra hem
Om du vill navigera hem efter att ha
angett din hemposition trycker du på
Vart? > Kör hem.
11
Vart?
Ändra hemposition
1. Tryck på Verktyg > Min info >
Ange hemposition.
2. Välj ett alternativ:
• Ange min adress
• Använd min aktuella position
• Välj från Senast sökta
Redigera din hemposition
1. Tryck på Vart? > Favoriter >
Alla favoriter > Hem.
2. Tryck på Ändra, ange dina ändringar
och tryck på Klar.
Om du tar bort din hemposition kan du
återställa den genom att följa stegen i
Ändra hemposition.
Använda sidan Kör!
När du har valt en destination öppnas
sidan Kör!.
12
➊
➋
➍
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➎
➌
➏
Tryck här om du vill ringa den här
platsen (endast tillgänglig om en
mobiltelefon med trådlös Bluetoothteknik är ansluten).
Tryck här om du vill visa rutten på
kartan.
Tryck här om du vill skapa en
vägbeskrivning till den här platsen.
Tryck här om du vill visa den här
platsen på kartan.
Tryck här om du vill spara den här
platsen i Favoriter.
Tryck här om du vill visa detaljer om
vald destination.
nüvi 465 användarhandbok
Vart?
Söka efter intressanta
platser för lastbil
1. Tryck på Vart?.
2. Välj NTTS för att söka efter
företag, t.ex. lastbilsreparation och
däckförsäljning, som finns listade
hos National Truck and Trailer
Services Breakdown Directory.
NTTS-information finns tillgänglig i
vissa områden.
Välj Intressant plats > Lastbil för att
söka efter närliggande lastbilsstopp
och vägningsstationer.
Söka efter en plats genom
att stava namnet
Använd skärmknappsatsen när du stavar
namnet på destinationen som du söker
efter. Du kan också ange bokstäver
som ingår i namnet för att begränsa
sökresultatet.
1. Tryck på Vart? > Intressant plats >
Stava namnet.
nüvi 465 användarhandbok
2. Använd bokstäverna i destinationens
namn med skärmknappsatsen.
3. Tryck på Klar.
Använda skärmknappsatsen
När en skärmknappsats visas kan du
trycka på bokstäverna och siffrorna.
Tryck på
om du vill lägga till ett
mellanslag. Tryck på
och
för
för att
att flytta markören. Tryck på
ta bort ett tecken. Om du vill rensa hela
posten håller du
nedtryckt.
Tryck på Läge om du vill välja språkläge
för tangentbordet. Tryck på &?%
om du vill ange specialtecken, t.ex.
kommateringstecken. Om du vill ändra
knappsatslayouten läser du på sidan 36.
13
Vart?
Söka nära en annan plats
1. Tryck på Vart? > Nära.
2. Välj ett alternativ:
• Där jag befinner mig nu
• En annan ort
• Min aktuella rutt
• Min destination
Alternativen Min aktuella rutt och Min
destination är bara tillgängliga när du
navigerar längs en rutt.
Söka efter senast hittade
platser
De 50 senast hittade platserna sparas i
nüvi-enheten. De senast visade platserna
står överst i listan.
Tryck på Vart? > Senast sökta.
14
Ta bort senast sökta platser
Tryck på Vart? > Senast sökta >
Rensa > Ja.
Alla objekt i listan tas bort men den
faktiska platsen tas inte bort från nüvienheten.
Använda favoriter
Du kan spara platser i Favoriter så att
du snabbt kan hitta dem och skapa rutter
till dem. Din hemposition sparas också i
Favoriter.
Spara aktuell plats
Tryck på på kartsidan. Tryck på Spara
plats för att spara din aktuella plats.
Spara hittade platser
1. På sidan Kör! trycker du på Spara.
2. Klicka på OK. Platsen sparas i
Favoriter.
nüvi 465 användarhandbok
Vart?
Söka efter sparade platser
Tryck på Vart? > Favoriter. Dina
sparade platser visas i en lista.
Ändra sparade platser
1. Tryck på Vart? > Favoriter.
2. Välj den kategori och den plats som
du vill redigera.
3. Tryck på Ändra.
4. Tryck på det alternativ du vill redigera.
• Byt namn – ange ett nytt namn
och tryck sedan på Klar.
• Byt bild – välj en bild som finns
lagrad på nüvi-enheten eller på
ett minneskort som du vill tilldela
till platsen.
• Byt kartsymbol – tryck på en ny
symbol som ska markera platsen
på kartan.
• Byt telefonnummer – ange ett
telefonnummer och tryck på Klar.
nüvi 465 användarhandbok
•
•
Byt kategorier – välj en annan
kategori för platsen.
Ta bort – tryck på Ja för att ta
bort objektet från listan Favoriter.
Söka efter en plats med
kartan
Använd sidan Sök på karta om du vill
visa olika delar av kartan.
Tryck på Vart? > Sök på karta.
Tips för att söka på kartan
• Visa olika delar av kartan genom att
trycka på kartan och dra.
• Tryck på och för att zooma
in och ut.
15
Vart?
•
•
•
•
•
16
Tryck på om du vill växla
mellan den normala kartan och
lastbilskartan, som inkluderar
färgkodade vägar baserat på din
lastbilsprofil. Lastbilskartan finns
tillgänglig i vissa områden.
Tryck på valfritt objekt på kartan.
En pil visas som pekar på objektet.
Tryck på Spara för att spara den här
platsen.
Tryck på Kör! om du vill navigera
till den platsen.
Om GPS-läget är avstängt trycker
du på Välj position om du vill ange
din plats till den valda platsen.
(Se sidan 36.)
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för din destination kan
du navigera till den med hjälp av
koordinaterna för latitud och longitud i
enheten. Detta kan vara användbart vid
geocaching.
1. Tryck på Vart? > Koordinater.
2. Tryck på den koordinat som du vill
justera.
3. Tryck på Format om du vill ändra
typen av koordinater och välj rätt
koordinatformat för den typ av karta
du använder.
4. Ange koordinaterna och tryck på
Nästa.
nüvi 465 användarhandbok
Vart?
Använda fotonavigering
Tillhandahåller bilder som inkluderar
platsinformation. Du kan läsa in de
här bilderna i nüvi-enheten eller på ett
minneskort och sedan skapa rutter till
dem. Gå till http://connect.garmin.com
/photos om du vill hämta bilder med
platsinformation. Mer information finns
på sidan 27.
1. Tryck på Vart? > Favoriter > Foton.
Foton som du har sparat på nüvienheten eller minneskortet visas.
2. Tryck på en bild.
Navigera fågelvägen
Använd läget för fågelvägen om du
inte följer vägbanorna när du navigerar.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigation > Ruttinställningar >
Fågelvägen > Nästa.
nüvi 465 användarhandbok
17
Använda kartsidorna
Använda kartsidorna
Din rutt är markerad med en
magentafärgad linje. Medan du kör
vägleder nüvi dig till destinationen
via röstuppmaningar, pilar på kartan
och anvisningar överst på kartan. En
målflagga anger din destination. Om du
avviker från rutten beräknas en ny rutt
och en ny vägbeskrivning visas.
vägningsstationer kan en varningsikon
visas högst upp till vänster på skärmen.
➊
➍
➎ ➏
En hastighetsbegränsningsikon kan visas
om du kör på huvudvägar. Ikonen visar
huvudvägens rådande fartbegränsning.
➊
Svängindikatorn innehåller även
vägfilshjälp, som talar om vilken fil du
bör befinna dig i för att förbereda dig för
nästa manöver.
➌
Om du inte navigerar längs en rutt kan
ruttvarningsikonen visas längst upp till
vänster på kartsidan.
Om du navigerar på en väg med
potentiellt farliga vägförhållanden
(branta backar, skarpa kurvor, smala
vägbanor) eller annalkande
18
➋
➋
➍
➎
➏
➐
➌
➐
Tryck här om du vill visa sidan Nästa
sväng eller sidan Varningsdetalj.
Tryck här om du vill visa sidan
Svänglista.
Tryck här om du vill visa sidan Var är
jag?.
Tryck här om du vill zooma in och ut.
Tryck här om du vill visa
ruttvarningar.
Tryck här om du vill visa färddatorn.
Tryck här om du vill gå tillbaka till
huvudmenyn.
nüvi 465 användarhandbok
Använda kartsidorna
Visa sidan Färddator
Visa sidan Svänglista
Färddatorn anger aktuell fart och ger
statistik om färden.
När du följer en rutt visar svänglistan
instruktioner en sväng i taget och
avståndet mellan dem för hela rutten.
Du visar trippinformationssidan genom
att trycka på fältet Fart på kartan.
Om du stannar ofta bör du inte stänga
av enheten så att den mäter den totala
restiden.
Öppna svänglistan genom att trycka på
textfältet överst på kartan. Om du vill se
nästa sväng trycker du på den svängen i
listan. Visa hela rutten på kartan genom
att trycka på Visa karta.
Nollställa färddatorn
Nollställ färddatorn innan du påbörjar
en resa. Tryck på fältet Fart på kartan.
Om du vill nollställa informationen i
färddatorn trycker du på Nolla tripp.
Tryck på Nollställ max om du vill
nollställa maxfarten.
nüvi 465 användarhandbok
19
Använda kartsidorna
Visa sidan Nästa sväng
När du följer en rutt visar nästa sväng
svängen på kartan, samt avstånd och tid
tills du är framme vid svängen.
Om du vill visa en kommande sväng på
kartan trycker du på svängindikatorn
på kartan eller på en av svängarna i
svänglistan.
Visa sidan Var
är jag?
Tryck på fordonsikonen på kartsidan
om du vill visa information om aktuell
plats, inklusive sjukhus, polisstationer
och mackar. Det här är en användbar
funktion om du behöver tala om för
räddningspersonal var du befinner dig.
Om du har ställt in användningsläget
för personbil ändras Lastbilsstopp till
Mack.
Tryck på Spara plats för att spara din
aktuella plats.
20
nüvi 465 användarhandbok
Ringa telefonsamtal med handsfree
Ringa telefonsamtal
med handsfree
Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan
du etablera trådlösa anslutningar mellan
två enheter, t.ex. en mobiltelefon och
nüvi-enheten. Om du vill fastställa om
din mobiltelefon med Bluetooth-teknik är
kompatibel med nüvi-enheten besöker du
www.garmin.com/bluetooth.
Första gången du använder två enheter
tillsammans måste du ”para ihop” dem
genom att etablera kontakt med hjälp
av PIN-kod eller ett lösenord. När du
en gång har parat ihop de två enheterna
ansluter de automatiskt till varandra varje
gång du sätter på dem.
Obs! Du kan välja att ställa in att
mobiltelefonen ska anslutas till nüvienheten automatiskt när den slås på.
nüvi 465 användarhandbok
Para ihop telefonen
För att kunna paras ihop och anslutas
måste telefonen och nüvi-enheten
vara påslagna och inom 33 fots (10 m)
avstånd från varandra.
Aktivera ihopparningen antingen
via nüvi-enheten eller telefonen.
Se telefonens användarhandbok.
Para ihop med
telefoninställningarna
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
2. Välj Till.
3. Aktivera Bluetooth-komponenten
på telefonen. Denna funktion kan
finnas i en meny kallad Settings
(Inställningar), Bluetooth, Connections
(Anslutningar) eller Hands-free.
4. Inled en sökning efter Bluetoothenheter.
5. Välj nüvi-enheten i listan med enheter.
6. Mata in Bluetooth-PIN-koden för nüvienheten (1234) i telefonen.
21
Ringa telefonsamtal med handsfree
Para ihop med nüviinställningarna
1. På huvudmenyn trycker du
på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth > Lägg till.
2. Aktivera Bluetooth-komponenten
på din mobiltelefon samt ett
av alternativen hitta mig/möjlig
att upptäcka/synlig. De här
inställningarna finns på en meny
som kallas Bluetooth, Connections
(Anslutningar) eller Hands-free.
3. Tryck på OK på nüvi-enheten.
4. Välj telefonen och tryck sedan på OK.
5. Ange Bluetooth-PIN-koden för nüvienheten (1234) i telefonen.
När telefonen är ansluten till din nüvienhet kan du ringa telefonsamtal. Tryck
på Telefon på huvudmenyn så visas
telefonmenyn.
När du sätter på nüvi-enheten utförs ett
försök att para ihop den med den telefon
den senast var ansluten till.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret för
inkommande samtal. Tryck på Svara
om du vill svara. Tryck på Ignorera om
du inte vill ta samtalet och du vill att
telefonen ska sluta ringa.
Den interna mikrofonen är på framsidan
av nüvi-enheten. Tala normalt.
Under samtal
Obs! Ikonen Samtal pågår kan se
olika ut beroende på vilken skärmbild
som visas på nüvi-enheten.
Under samtal visas ikonen
Samtal
pågår. Tryck på
> Lägg på om du
>
vill avsluta samtalet. Tryck på
Samtalsalternativ för följande
alternativ:
•
•
22
Pekljud – visar en sida med
knappsats så att du kan använda
automatiska system som t.ex.
röstbrevlåda.
Föra över ljud till enheten – det här
är användbart om du vill stänga av
nüvi 465 användarhandbok
Ringa telefonsamtal med handsfree
•
nüvi-enheten men behålla samtalet
eller behöver större sekretess. Om du
vill byta tillbaka igen trycker du på
Föra över ljud till enheten.
Koppla bort mikrofon (sekretess).
Använda Samtal väntar
När du sitter i samtal och får ett
samtal till (samtal väntar) visas fönstret
Inkommande samtal. Tryck på Svara om
du vill svara. Det första samtalet placeras
i vänteläge.
Växla mellan samtal
1. Tryck på
> Byt till.
2. Tryck på Lägg på om du vill avsluta
samtalet. Det parkerade samtalet
avslutas inte.
Använda telefonmenyn
Öppna telefonmenyn genom att trycka på
Telefon på huvudmenyn.
nüvi 465 användarhandbok
Obs! Det finns telefoner som
inte kan hantera alla funktioner på
telefonmenyn i nüvi.
Använda telefonboken
Varje gång telefonen ansluter till nüvienheten laddas telefonboken automatiskt
över till nüvi-enheten. Det kan ta ett
par minuter innan telefonboken blir
tillgänglig. Överföring till telefonboken
är inte tillgänglig på alla telefoner.
1. Tryck på Telefon > Telefonbok.
2. Tryck på den post (kontakt) i
telefonboken som du vill ringa upp.
3. Tryck på Ring om du vill ringa upp
kontakten.
23
Ringa telefonsamtal med handsfree
Ringa till en intressant plats
(POI)
1. Tryck på Telefon > Intressant plats.
2. Sök efter den intressanta plats som
du vill ringa till.
3. Tryck på Ring eller tryck på
telefonnumret.
Ringa ett nummer
1. Tryck på Telefon > Ring.
2. Ange numret och tryck sedan på
Ring.
Visa samtalshistorik
Varje gång mobiltelefonen ansluter till
nüvi-enheten laddas samtalshistoriken
automatiskt över till nüvi-enheten. Det
kan ta några minuter att föra över dessa
data till nüvi-enheten.
1. Tryck på Telefon > Samtalshistorik.
2. Tryck på en kategori för att visa
samtalen. Samtalen listas i
kronologisk ordning. De senaste
samtalen står längst upp.
3. Tryck på en post och tryck sedan
på Ring.
24
Ringa hem
Ange ett av dina hemnummer så att du
snabbt kan ringa hem.
Ange telefonnumret
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
2. Tryck på Ange telefonnummer om
du vill använda knappsatssidan, eller
Välj i telefonbok (fungerar bara om
din telefon hanterar överföring av
telefonbok).
3. Tryck på Klar. Ditt hemtelefonnummer
rings upp.
Obs! Om du vill redigera din
hemposition eller ditt telefonnummer
trycker du på Vart? > Favoriter >
Hem > Ändra.
Ringa hem
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
2. Ditt hemtelefonnummer rings upp.
nüvi 465 användarhandbok
Ringa telefonsamtal med handsfree
Ringa samtal med
röstuppringning
Du kan ringa ett samtal genom att säga
kontaktens namn högt. Du kan behöva
”träna” telefonen i att känna igen dina
röstuppringningskommandon. Se
telefonens användarhandbok.
1. Tryck på Telefon > Röstuppringning.
2. Uttala kontaktens namn.
Kontrollera telefonstatus
Kontrollera telefonens batterinivå
och signalstyrka genom att trycka på
Telefon > Status.
nüvi 465 användarhandbok
25
Hantera filer
Hantera filer
Du kan spara filer, t.ex. JPEG-bildfiler i
internminnet på nüvi-enheten eller på ett
minneskort.
Obs! nüvi-enheten är inte kompatibel
med Windows® 95, 98, Me, Windows
NT® eller Mac® OS 10.3 eller tidigare.
Läsa in filer
Steg 1: Sätt i ett minneskort
(tillval)
Om du vill sätta i eller ta bort
minneskortet trycker du på det tills
du hör ett klick.
Filformat som kan
användas
Steg 2: Anslut USB-kabeln
Anslut mini-USB-kontakten på nüvienhetens baksida. Anslut kabelns större
ände till en tillgänglig USB-port på
datorn.
•
Minneskortet och nüvi-enheten visas som
flyttbara enheter under Den här datorn
om du har Windows eller som en volym
på skrivbordet om du har Mac OS.
•
•
JPEG- och JPG-bildfiler: se sidan 29
Kartor och GPX-waypointfiler från
MapSource®: se sidan 47
GPI-filer med egna sevärdheter från
Garmin POI Loader: se sidan 48
Obs! I vissa operativsystem eller
datorer med flera nätverksenheter kan
nüvi-enheter inte visas. Om du vill ha
mer information om hur du ansluter
diskenheter kan du läsa i hjälpen till
operativsystemet.
26
nüvi 465 användarhandbok
Hantera filer
Steg 3: Överför filer till nüvienheten
Du kan kopiera filer på datorn och klistra
in dem i nüvi-enheterna/-volymerna.
1. Bläddra efter den fil du vill kopiera på
datorn.
2. Markera filen och klicka på
Redigera > Kopiera.
3. Öppna enheten ”Garmin” eller
minneskortenheten/volymen.
4. Klicka på Redigera > Klistra in. Filen
visas i listan med filer i nüvi-minnet
eller på minneskortet.
Steg 4: Mata ut och koppla från
USB-kabeln
När du har överfört filerna klickar du på
i verktygsfältet (systemfältet) eller
drar volymikonen till Papperskorgen
på Mac-datorer. Koppla bort nüvienheten från datorn.
nüvi 465 användarhandbok
Läsa in bilder för
fotonavigering
1. Anslut nüvi-enheten till datorn.
2. Gå till http://connect.garmin.com
/photos och logga in.
3. Välj ett foto.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Se sidan 17 och gå till http://connect
.garmin.com/photos om du vill ha mer
information.
Ta bort filer
1. Anslut nüvi-enheten till datorn
och öppna nüvi-enheten eller
minneskortenheten/-volymen.
2. Markera den fil som du vill ta bort.
3. Tryck på Delete på datorns
tangentbord.
27
Hantera filer
Obs! Om du inte är säker på vad en
fil används till bör du inte ta bort den.
Minnet på nüvi-enheten innehåller
viktiga systemfiler som du inte bör
ta bort.
28
nüvi 465 användarhandbok
Använda verktygen
Använda verktygen
Verktygsmenyn innehåller många
funktioner som kan vara till nytta
när du färdas.
Gå till huvudmenyn och öppna
verktygsmenyn genom att trycka
på Verktyg.
Visa hjälpen
Tryck på Hjälp om du vill hämta
information om hur du använder din
nüvi-enhet.
Använda bildvisaren
Med bildvisaren kan du visa bilder som
du har sparat på nüvi-enheten eller ett
minneskort.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
Om du vill se alla bilder trycker
du på pilarna.
2. Om du vill zooma in en bild trycker
du på den.
Visa inställningarna
Mer information om inställningarna finns
på sidorna 36–42.
Använda sidan Var är jag?
Tryck på Verktyg > Var är jag? om du
vill visa information om aktuell plats.
Mer information om Var är jag? finns på
sidan 20.
nüvi 465 användarhandbok
Visa ett bildspel
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare >
Bildspel. Varje bild visas en liten
stund.
2. Om du vill avbryta bildspelet trycker
du någonstans på skärmen.
3. Tryck på Fortsätt om du vill fortsätta
bildspelet.
29
Använda verktygen
4. Tryck på
och
zooma ut och in.
om du vill
Navigera till en bild
Om en bild innehåller platsinformation
kan du skapa en rutt till den.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
2. Välj en bild.
3. Tryck på Info > Kör!.
På sidan 27 finns mer information om
hur du läser in bilder till nüvi-enheten.
Visa Min info
Använd det här verktyget om du vill
hantera och ta bort sparade data, t.ex.
dina favoriter.
1. Tryck på Verktyg > Min info.
2. Välj ett alternativ:
• Ange hemposition
• Ta bort valda favoriter
• Töm tripplogg
30
Använda världsklockan
1. Tryck på Verktyg > Världsklocka.
2. Om du vill ändra vilken ort som visas
trycker du på en av orterna.
3. Ange ett ortsnamn och tryck på Klar.
4. Välj rätt ort om det behövs.
5. Tryck på Spara.
6. Om du vill visa en karta trycker du
på Världskarta. Delar där det är natt
visas som skuggade.
7. Om du vill visa klockorna igen trycker
du på Världsklocka, om du vill
avsluta trycker du på Tillbaka.
Använda kalkylatorn
Tryck på Verktyg > Kalkylator för att
aktivera kalkylatorn.
nüvi 465 användarhandbok
Använda verktygen
Använda
enhetsomräkningen
1. Tryck på Verktyg >
Enhetsomräkning.
2. Tryck på Konvertering, välj en typ av
måttenhet och tryck på OK.
3. Tryck på den måttenhet du vill ändra.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan
på OK. Om det behövs upprepar du
föregående steg.
5. Tryck på en svart rektangel så att du
kan ange ett värde.
6. Ange ett värde och tryck sedan på
Klar. Enheten konverteras.
7. Tryck på Rensa om du vill utföra en
annan omräkning.
Uppdatera växelkurser
Du kan uppdatera valutor manuellt,
vilket innebär att du kan använda de
senaste växelkurserna.
1. Tryck på Verktyg >
Enhetsomräkning > Konvertera.
2. Välj Valuta och tryck sedan på OK.
3. Tryck på valutaknapparna och välj de
valutor du vill uppdatera.
4. Tryck på Uppdatera.
5. Tryck på rutorna bredvid valutorna om
du vill ange nya kurser.
6. Tryck på Spara för att spara de nya
kurserna. Tryck på Återställ om du
vill använda de ursprungliga kurserna.
Visa erbjudanden
Mer information om hur du
visar erbjudanden med hjälp av
trafikinformationsmottagaren finns
på sidan 35.
nüvi 465 användarhandbok
31
Förstå trafikinformation
Förstå
trafikinformation
Obs! Garmin ansvarar inte för
riktigheten i trafikinformationen.
Använd en Garmin-FMtrafikinformationsmottagare (TMC)
om du vill ta emot och använda
trafikinformationssändningar över FMRDS-nätet. Trafikinformationsmottagaren
är integrerad i strömkabeln för fordon.
I Nordamerika får du via
trafikinformationsmottagare kostnadsfri,
reklambaserad trafikinformation
som inte kräver något abonnemang.
Trafikinformation är inte tillgängligt på
alla marknader.
leverantören av betaltjänsten.
Besök www.garmin.com/traffic eller
www.garmin.com för mer information.
Mini-USBanslutning
Intern
antenn
Strömlampa
Extern
antennanslutning
Fordonsströmadapter
Ta emot trafikinformation
För att kunna ta emot trafikinformation
måste följande villkor uppfyllas:
Du behöver inte aktivera abonnemanget
som medföljer med din FMtrafikmottagare. Abonnemanget
aktiveras automatiskt när nüvi-enheten
tar emot satellitsignaler samtidigt
som trafiksignalerna tas emot från
32
nüvi 465 användarhandbok
Förstå trafikinformation
•
•
•
Trafikinformationsmottagaren måste
vara ansluten till nüvi-enheten.
Trafikinformationsmottagaren och
nüvi-enheten måste vara ansluten till
en extern strömkälla.
Trafikinformationsmottagaren och
nüvi-enheten måste vara inom
dataräckhåll för en FM-station som
sänder ut trafikdata.
Obs! Uppvärmda vindrutor
(med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens
prestanda.
Trafik i ditt område
När du tar emot trafikinformation visas
en trafikikon i det övre vänstra hörnet på
kartsidan. Trafikikonen ändrar färg för att
visa trafikförhållandena på den rutt eller
väg som du för tillfället kör på.
nüvi 465 användarhandbok
Färg
Beskrivning
Grön
Trafiken
Låg
flyter
allvarlighetsgrad
normalt.
Gul
Röd
Betydelse
Det
förekommer
Medelhög
allvarlighetsgrad en viss
köbildning.
Svår
köbildning
Hög
eller trafiken
allvarlighetsgrad
står helt
stilla.
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker
nüvi-enheten den aktuella trafiken och
optimerar automatiskt rutten för kortaste
tid. Om en allvarlig trafikfördröjning
inträffar på rutten medan du navigerar
33
Förstå trafikinformation
beräknas rutten automatiskt om. Rutten
kan fortfarande dras genom trafik om det
inte finns bättre alternativa rutter.
Trafikikon
Om en inte så allvarlig trafikfördröjning
uppstår på din rutt trycker du på
trafikikonen så visas en flik med
information om hur mycket extra tid
som har lagts till på din rutt på grund av
fördröjningen. Den här tiden ingår redan
i din beräknade ankomsttid.
Undvika trafik längs rutten
manuellt
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Tryck på pilarna om du vill visa övriga
trafikfördröjningar på din rutt, om det
behövs.
4. Om du vill slippa trafikhindret trycker
du på Undvik.
34
Visa trafikkartan
På trafikkartan visas färgkodade
trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Visa trafikkarta om du vill
visa trafikproblemen på en karta.
Om du vill återgå till den normala kartan
trycker du på trafikikonen och trycker
sedan på Visa normal karta.
Visa trafikfördröjningar
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafiksökning om du vill
visa en lista med trafikfördröjningar.
3. Tryck på ett objekt i listan om du vill
visa detaljer. Om det finns fler än en
fördröjning trycker du på pilarna så
visas övriga fördröjningar.
nüvi 465 användarhandbok
Förstå trafikinformation
Lägga till eller förnya
trafikabonnemang
Om du vill lägga till eller förnya
ett trafikabonnemang trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik. Mer
information finns på sidan 40 och på
www.garmin.com/fmtraffic.
Visa erbjudanden
I Nordamerika kan du få platsrelevanta
erbjudanden och kuponger. Tryck på
erbjudandet på skärmen och sök efter
den närmaste platsen som gäller för det
erbjudandet.
Trafikmottagaren måste vara ansluten
till extern strömförsörjning och du
måste befinna dig i täckningsområde
för att kunna ta emot reklambaserad
trafikinformation. När erbjudanden
nüvi 465 användarhandbok
visas på skärmen trycker du på dem
för att söka efter närmaste plats som
är relaterad till erbjudanden. Om
erbjudanden innehåller en kupongikon
trycker du på kupongikonen på sidan
Kör! för att erhålla kupongkoden. Skriv
ned koden och visa den när du kommer
fram till platsen.
VARNING! Försök inte skriva ned
kupongkoder medan du kör, eftersom
du då kan råka ut för en olycka.
Du visar en lista över alla erbjudanden du
tagit emot genom att trycka på Verktyg >
Erbjudanden.
Om du vill avaktivera erbjudanden måste
du avaktivera trafikinformationen. Välj
Verktyg > Inställningar > Trafik och
avmarkera kryssrutan Aktivera trafik.
35
Anpassa nüvi-enheten
Anpassa nüvi-enheten
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Tryck på den inställning du vill ändra.
3. Tryck på knappen under
inställningsnamnet om du vill
ändra den.
Ändra systeminställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
System.
GPS-simulator – aktivera simulatorn när
du vill stänga av GPS-läget och simulera
navigering och spara på batteriet.
Knappsats – tryck på QWERTY
för en layout som påminner om ett
datortangentbord eller på ABCDE för
en alfabetisk layout.
Om – visa nüvi-enhetens
versionsnummer för programvaran,
ID-nummer för enheten och
ljudversionsnummer. Du behöver
uppgifterna när du uppdaterar systemets
programvara eller köper nya kartdata
(se sidan 47).
Återställ – återställer systemet till
standardinställningarna.
Ändra inställningar för
lastbilsprofil
På sidan 10 finns mer information om
hur du lägger till, redigerar och tar bort
lastbilsprofiler.
Användningsläge – anger hur du ska
navigera för att optimera rutter: Lastbil
eller Personbil.
Enheter – ändra måttenheter till
Kilometer eller Mile.
36
nüvi 465 användarhandbok
Anpassa nüvi-enheten
Ändra
navigeringsinställningar
Ändra
visningsinställningar
Ruttinställningar – välj en inställning
för beräkning av rutter.
Färgläge – Dag ger en ljus bakgrund,
Natt ger en mörk bakgrund, medan
Auto växlar automatiskt mellan de två.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigation.
Kortare tid – för att beräkna rutter
som går fortare att köra men som kan
utgöra längre körsträcka.
• Kortare väg – för att beräkna rutter
med kortare körsträcka men som kan
ta längre tid att köra.
• Fågelvägen – för att beräkna rutter
fågelvägen (utan vägar).
• Varning för skarp kurva – aktivera,
avaktivera eller koppla bort ljudet för
varningen.
Undvikanden – ange de vägtyper du vill
undvika på dina rutter.
•
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Skärm.
Skärmdump – ange skärmbildsläge.
Tryck på för att ta en
skärmavbildning. Bilden sparas i
bitmap-format i mappen skärmbilder
på nüvi-diskenheten.
Ljusstyrka – justera nivån på
bakgrundsbelysningen. Genom att
sänka bakgrundsbelysningen kan
du förlänga batterilivslängden.
Återställ – återställ de ursprungliga
visningsinställningarna.
Återställ – återställ de ursprungliga
navigeringsinställningarna.
nüvi 465 användarhandbok
37
Anpassa nüvi-enheten
Uppdatera tidsinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar > Tid.
Tidsformat – välj 12-timmars,
24-timmars eller UTC-tidsformat.
Aktuell tid – ställ in tiden manuellt på
nüvi-enheten. Välj Automatisk om du
vill att nüvi-enheten ska ställa in tiden
baserat på din plats.
Återställ – återställ de ursprungliga
tidsinställningarna.
Ställa in språken
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Språk.
Tal – ändra språket för taluppmaningar.
Text – ändra all skärmtext till det valda
språket. Att textspråket ändras innebär
inte att språket i data som användaren
lagt in ändras.
38
Knappsats – välj tangentbord
för språket. Du kan också ändra
tangentbordsläget från ett tangentbord
genom att trycka på knappen Läge.
Återställ – återställ de ursprungliga
språkinställningarna.
Ändra kartinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Karta.
Kartinfo – justera hur mycket detaljer
som ska visas på kartan. Om du visar
kartan med hög detaljrikedom ritas den
om långsammare.
Kartbild – välj ett kartperspektiv.
•
Kurs upp – visa en 2D-karta med
färdriktningen överst.
nüvi 465 användarhandbok
Anpassa nüvi-enheten
Norr uppåt – visa kartan i 2D med
norr överst.
• 3D – visar karta tredimensionellt
med Kurs upp.
Fordon – om du vill ändra den ikon
som används till att visa din position
på kartan trycker du på Byt. Tryck på
den ikon du vill använda och sedan på
OK. Hämta fler fordonsikoner på
www.garmingarage.com.
•
Tripplogg – visa eller dölj loggen för
dina resor. Om du vill tömma tripploggen
trycker du på Verktyg > Min info >
Töm tripplogg.
Kartinfo – visa kartorna och versionen
för varje karta som finns inläst på
nüvi-enheten. Aktivera (markerad) eller
avaktivera (omarkerad) en karta genom
att trycka på den.
Återställ – återställ de ursprungliga
kartinställningarna.
nüvi 465 användarhandbok
Ändra
säkerhetsinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
Garmin Lock – lås enheten genom
att aktivera Garmin Lock™. Ange
en fyrsiffrig personlig kod och en
säkerhetsplats. Mer information finns
på sidan 44.
Säkerhetsläge – aktivera/avaktivera
det säkra läget. När fordonet rör sig
stänger säkerhetsläget av alla funktioner
som kräver betydande uppmärksamhet
och kan stjäla uppmärksamheten från
körningen.
Återställ – återställ de ursprungliga
säkerhetsinställningarna. När du
återställer säkerhetsinställningarna
återställs inte Garmin Lock-PIN-koden
eller säkerhetsplatsen.
39
Anpassa nüvi-enheten
Visa information om
trafikabonnemang
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Trafik.
Alternativ i Nordamerika
Dina FM-trafikabonnemang och
förfallodatum visas i en lista. Om du vill
lägga till ett abonnemang trycker du på
Lägg till.
Alternativ i Europa
Aktuell – välj den leverantör du vill
använda. Om du vill använda den bästa
leverantören för området trycker du på
Auto, annars kan du välja en specifik
leverantör.
Sök fler – sök efter fler TMCtrafikleverantörer. Om du vill öka
söktiden rensar du leverantörstabellen
genom att trycka på Ja.
Abonnemang – visa dina FMtrafikabonnemang och deras
förfallodatum. Om du vill lägga till ett
abonnemang trycker du på Lägg till.
40
Lägga till ett abonnemang
Du kan köpa ytterligare abonnemang och
förnya dem om de går ut. Gå till
www.garmin.com/fmtraffic.
Obs! Du behöver inte aktivera
abonnemanget som medföljde
FM-trafikinformationsmottagaren
(om ett medföljde). Abonnemanget
aktiveras automatiskt när nüvi-enheten
tar emot satellitsignaler samtidigt
som trafiksignalerna tas emot från
leverantören av tjänsten.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik.
2. Utanför Nordamerika: Tryck på
Abonnemang > Lägg till. För
nordamerikanska enheter trycker
du på Lägg till.
3. Skriv ned FMtrafikinformationsmottagarens
enhets-ID.
4. Gå till www.garmin.com/fmtraffic om
du vill köpa ett abonnemang och
erhålla en kod med 25 tecken.
nüvi 465 användarhandbok
Anpassa nüvi-enheten
5. Tryck på Nästa på nüvi-enheten,
ange koden och tryck sedan på Klar.
Trafikabonnemangskoden kan inte
återanvändas. Du måste skaffa en ny kod
varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera FM-trafikinformationsmottagare
måste du skaffa en ny kod för varje
mottagare.
Ställa in alternativ för
Bluetooth-teknik
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
Anslutningar – tryck på Lägg till > OK
om du vill para ihop enheten med en
mobiltelefon som har trådlös Bluetoothteknik. Se sidorna 21–25. Tryck på Byt
om du vill ansluta till en annan telefon.
•
•
Släpp – välj den telefon som du vill
koppla från och tryck på Ja.
Ta bort – välj den telefon som du
vill ta bort från minnet och tryck
på Ja.
nüvi 465 användarhandbok
Bluetooth – aktivera och avaktivera
Bluetooth-komponenten. Om du har
aktiverat Bluetooth-komponenten visas
ikonen Bluetooth på huvudmenyn.
Om du vill förhindra att en telefon
ansluts automatiskt trycker du på Från.
Vänskapligt namn – mata in ett
vänskapligt namn som identifierar din
nüvi för enheter med Bluetooth-teknik.
Tryck på Klar.
Återställ – återställ de ursprungliga
Bluetooth-inställningarna.
Detta återställer inte
ihopkopplingsinformationen.
Ändra inställningar för
larmade positioner
Du måste ha larmade positioner
(t.ex. egna intressanta platser eller
en databas för fartkameror) inlästa
för att kunna justera inställningarna
för larmade positioner. Se sidan 48.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Larmade positioner.
41
Anpassa nüvi-enheten
Positionslarm – aktivera eller avaktivera
larmen som avges när du närmar dig
egna intresseplatser eller fartkameror.
Återställ – återställ inställningarna för
larmade positioner.
Återställa alla inställningar
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Tryck på Återställ.
3. Tryck på Ja.
42
nüvi 465 användarhandbok
Bilaga
Bilaga
Sköta nüvi-enheten
Enheten innehåller känsliga elektroniska
komponenter som kan skadas permanent
om du utsätter enheten för häftiga
skakningar eller vibrationer. Du kan
minimera risken för skador genom att
undvika att tappa den och inte använda
den i miljöer där det finns stor risk för
skakningar eller vibrationer.
Rengöra enheten
Enheten består av material av hög
kvalitet och det enda underhåll du
behöver utföra är rengöring. Du
rengör enhetens ytterhölje (inte
pekskärmen) med en fuktig trasa med
milt rengöringsmedel och torkar den
torr. Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
nüvi 465 användarhandbok
Rengöra pekskärmen
Rengör pekskärmen med en mjuk,
ren och luddfri trasa. Om det behövs
använder du vatten, isopropylalkohol
eller linsrengöring. Fukta trasan
med vätskan och torka försiktigt av
pekskärmen.
Skydda nüvi-enheten
• Förvara inte enheten där den kan
utsättas för extrema temperaturer
eftersom den då kan skadas
permanent.
• Utsätt inte nüvi-enheten för vatten.
Om enheten kommer i kontakt med
vatten kan den sluta fungera.
• Det går att använda en
persondatorpenna till pekskärmen,
men försök inte göra det samtidigt
som du kör bil. Använd aldrig ett hårt
eller vasst föremål på pekskärmen
eftersom skador kan uppstå.
43
Bilaga
Förhindra stöld
• Förebygg stöld genom att ta bort
enheten och fästet när den inte
används. Ta bort resterna efter
sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera produkten på
http://my.garmin.com.
• Använd funktionen Garmin Lock.
Mer information finns nedan.
Låsa nüvi-enheten
Garmin Lock är ett antistöldsystem som
låser din nüvi-enhet. Varje gång du sätter
på enheten måste du ange PIN-koden
eller köra till säkerhetsplatsen.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
2. Tryck på knappen nedanför Garmin
Lock.
44
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till
en säkerhetsplats.
Vad är en säkerhetsplats?
Säkerhetsplatsen är en plats där du
befinner dig ofta, till exempel ditt hem.
Om nüvi-enheten har satellitsignaler
och du befinner dig på säkerhetsplatsen
behöver du inte ange PIN-koden.
Obs! Om du glömmer din personliga
kod och säkerhetsplats måste du skicka
in nüvi-enheten till Garmin för att få
den upplåst. Du måste också skicka
med en giltig produktregistrering eller
ett giltigt inköpskvitto.
Kalibrera skärmen
Om pekskärmen inte svarar ordentligt på
dina kommandon bör du kalibrera den.
1. Stäng av nüvi-enheten.
nüvi 465 användarhandbok
Bilaga
2. Skjut Power-knappen åt vänster och
håll den där i 30 sekunder.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Återställa nüvi-enheten
Skjut strömknappen till vänster och håll
den intryckt i 8 sekunder.
Uppdatera programvaran
1. Gå till www.garmin.com/products
/webupdater och hämta WebUpdater
till datorn.
2. Anslut nüvi-enheten till datorn med
hjälp av mini-USB-kabeln.
3. Starta WebUpdater och följ
anvisningarna på skärmen.
När du har bekräftat att du vill utföra
en uppdatering hämtar WebUpdater
automatiskt uppdateringen och installerar
den på din nüvi.
Rensa användardata
Obs! Med den här proceduren tar
du bort all information du själv har
angett.
1. Tryck med fingret längst ned till höger
på nüvi-enhetens skärm och slå
samtidigt på enheten.
2. Tryck med fingret tills
meddelandefönstret visas.
3. Tryck på Ja om du vill ta bort alla
användardata.
Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.
Batteriinformation
Du kan maximera livslängden på
batteriet genom att inte lämna enheten i
direkt solljus och undvika att utsätta den
för höga temperaturer under längre tider.
Status för nüvi-batteriet anges med
i hörnet av
hjälp av batteriikonen
huvudmenyn. Du kan öka exaktheten
nüvi 465 användarhandbok
45
Bilaga
på batterimätaren genom att ladda ur
batteriet helt innan du laddar upp det.
Avbryt inte uppladdningen förrän nüvienheten är fullt uppladdad.
Ladda nüvi-enheten
Ladda nüvi-enheten i minst 4 timmar
innan du använder den på batteri.
•
•
•
46
Anslut fordonets strömkabel till
nüvi-enhetens mini-USB-kabel
och till ett strömuttag i fordonet.
Tändningsnyckeln kan behöva
vridas till läget ON/ACC för att
nüvi-enheten ska laddas.
Anslut en nätadapter (valfritt
tillbehör) till nüvi-enheten och
till ett vägguttag.
Anslut nüvi-enheten till en dator med
hjälp av USB-kabeln. Datorn måste
vara igång för att det ska gå att ladda
nüvi-enheten.
Byta säkringen
Varning! När du byter ut säkringen
bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort några av de små bitarna
och se till att du sätter tillbaka dem på
rätt ställen.
Om enheten inte laddas upp i fordonet
måste du eventuellt byta den säkring som
finns i fordonsadapterns ände.
1. Skruva av
det svarta
Ändstycke
runda
ändstycket
Silverfärgad
och ta bort
spets
det.
Säkring
2. Byt ut
säkringen
(en
glascylinder
med
silverfärgade ändar) och byt ut den
mot en snabb säkring på 1 A.
3. Sätt den silverfärgade änden i det
svarta ändstycket. Skruva på det
svarta ändstycket.
nüvi 465 användarhandbok
Bilaga
Ta bort nüvi-enheten och
fästet
Om du vill ta bort nüvi-enheten från
vaggan håller du i vaggan och vinklar
sedan nüvi-enheten framåt.
Ta bort vaggan från fästet genom att
vrida vaggan åt höger eller vänster.
Fortsätt trycka i samma riktning tills
vaggan släpper från fästet.
nüMaps Guarantee
™
Om du vill ha en kostnadsfri
kartuppdatering (om sådana finns)
registrerar du nüvi-enheten på
inom 60 dagar efter att du har mottagit
satellitdata första gången och börjat
använda nüvi-enheten. Om du registrerar
över telefon eller väntar längre än
60 dagar, är du inte längre berättigad
till den kostnadsfria kartuppdateringen.
nüvi 465 användarhandbok
Ytterligare kartor
Du kan köpa fler kartor för din nüvi.
En lista över kartor som är kompatibla
med nüvi-enheten får du om du går till
produktsidan på Garmins webbplats
(www.garmin.com) och klickar på fliken
Maps (Kartor).
Om GPS-satellitsignaler
För att nüvi-enheten ska kunna navigera
måste den ta emot signaler från GPSsatelliter (Global Positioning System).
Om du är inomhus, nära höga byggnader
eller träd eller i ett parkeringsgarage kan
enheten eventuellt inte ta emot signaler
från satelliter. Sök upp en öppen yta
utomhus utan höga skymmande föremål
när du vill använda nüvi-enheten.
När nüvi-enheten tar emot satellitsignaler
är staplarna för signalstyrka på
. När den
menysidan gröna
47
Bilaga
tappar satellit- signalen blir fälten röda
eller genomskinliga
.
Loader. Öppna hjälpen genom att trycka
på F1.
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
Du visar dina egna intresseplatser genom
att trycka på Vart? > Extra > Egna
intresseplatser.
Extrafunktioner och valfria
tillbehör
Om du vill ändra inställningarna
för larmade positioner trycker du på
Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner > Positionslarm.
Mer information om valfria tillbehör
finns på http://buy.garmin.com eller
www.garmin.com/extras, eller kontakta
din Garmin-återförsäljare.
Egna intressanta platser
Med POI Loader kan du läsa in egna
intressanta platser till nüvi-enheten.
Olika Internet-företag tillhandahåller
POI-databaser. Vissa anpassade databaser
innehåller varningsinformation för t.ex.
fartkameror och skolzoner.
Gå till www.garmin.com/extras och
klicka på POI Loader om du vill
installera POI Loader på datorn. Mer
information finns i hjälpen för POI
48
Om du vill ta bort egna intressanta
platser från enheten ansluter du den till
en dator. Öppna mappen Garmin\poi på
nüvi-enheten eller minneskortenheten.
Ta bort filen poi.gpi.
Fartkameror
På vissa platser finns information om
fartkameror tillgänglig. Mer information
om tillgänglighet finns på http://my
.garmin.com. För dessa platser innehåller
nüvi-enheten placeringen av hundratals
fartkameror. Din nüvi-enhet varnar dig
när du närmar dig en fartkamera om du
nüvi 465 användarhandbok
Bilaga
kör för fort. Informationen uppdateras
minst varje vecka så att du har alltid
tillgång till den senaste informationen.
Du kan när som helst köpa en ny region
eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Varje region som du köper har ett eget
förfallodatum.
Varning! Garmin ansvarar inte
för noggrannheten hos eller följderna
av användningen av egna intressanta
platser eller databasen för fartkameror.
Garmin Travel Guide
På samma sätt som en vanlig reseguide
innehåller Garmin Travel Guide
detaljerad information om platser
som restauranger och hotell. Om
du vill köpa ett tillbehör går du till
http://buy.garmin.com eller kontaktar
din Garmin-återförsäljare.
nüvi 465 användarhandbok
Om du vill använda Travel Guide sätter
du in minneskortet i nüvi-enheten. Tryck
på Vart? > Extra. Tryck på namnet på
din reseguide för att öppna den.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmins produktsupport
om du har frågor när du använder din
nüvi. I USA går du till www.garmin.com
/support eller kontaktar Garmin USA
på telefonnummer (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin
(Europe) Ltd. via telefon på
0808 2380000.
I Europa går du till www.garmin.com
/support och klickar på Contact Support
(Kontakta support) för att få lokal
supportinformation, eller kontaktar
Garmin (Europe) Ltd. per telefon på
+44 (0) 870 8501241.
49
Bilaga
Registrera din nüvi-enhet
Gå till http://my.garmin.com för
att registrera din nüvi-enhet. Mer
information om hur du ansluter nüvienheten till datorn finns på sidan 26.
1. Anslut nüvi-enheten. Ett alternativ för
installation av myGarmin Agent (tillval)
visas.
2. Följ onlineinstruktionerna för att
installera myGarmin Agent och
registrera din nüvi-enhet.
När du registrerat nüvi-enheten kan du
abonnera på de senaste Garmin onlinetjänsterna.
50
nüvi 465 användarhandbok
Bilaga
Specifikationer
Storlek: B × H × D: 4,76 × 2,93 ×
0,768 tum (120,9 × 74,4 × 19,5 mm)
Vikt: 5,93 oz. (168,3 g)
Skärm: 4,3 tum diagonalt,
480 × 272 bildpunkter; liggande 64 K
ljusstark WQVGA TFT-skärm med
vit bakgrundsbelysning och pekskärm
Hölje: Inte vattentätt (IPXO)
Temperaturintervall:
32°F–140°F (0°C–60°C)
Laddningstemperatur:
32°F–113°F (0°C–45°C)
Datalagring: Internminne och löstagbart
SD-kort (tillval). Data lagras utan
tidsgräns.
Datorgränssnitt: USB 2.0masslagringsenhet med maxhastighet
Operativsystem: Garmin
nüvi 465 användarhandbok
Laddningstid: Cirka 4 timmar
Strömingång: Fordonsström med den
medföljande strömkabeln eller
nätadapter (tillval)
Strömförbrukning: Högst 5 W.
Batterilivslängd: Upp till 4 timmar
Batterityp: Ej utbytbart uppladdningsbart
litiumjonbatteri
GPS-mottagare: Högkänslig med HotFix
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek
Kall: < 38 sek
Fabriksåterställning: < 45 sek.
*Medelvärde för stationär mottagare med
fri sikt.
51
Bilaga
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att denna produkt
nüvi uppfyller de grundläggande kraven och
andra föreskrifter i direktiv 1999/5/EG. Den
fullständiga överensstämmelseförklaringen
för din Garmin-produkt finns på
www.garmin.com.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA nüvi-ENHETEN
ACCEPTERAR DU VILLKOREN I
FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL.
DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR
AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för
användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”)
i binär körbar form för normal drift av
produkten. Äganderätten och de intellektuella
immateriella rättigheterna i och för
Programvaran tillhör Garmin.
52
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin
och är skyddad enligt de upphovsrättslagar
som gäller i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar
vidare att strukturen på, organisationen av
och koden för programvaran är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och
att källkoden för programvaran är en värdefull
affärshemlighet som tillhör Garmin. Du
intygar att du inte kommer att dekompilera,
demontera, ändra eller bakåtkompilera
programvaran eller någon del av den eller på
något annat sätt göra om programvaran eller
någon del av den till läsbar form eller skapa
något arbete som bygger på programvaran. Du
intygar också att du inte kommer att exportera
eller omexportera Programvaran till något
land i strid med de exportkontrollagar som
gäller i USA.
nüvi 465 användarhandbok
Bilaga
Felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Min enhet får
aldrig kontakt
med satellitsignaler.
Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och undan från
höga byggnader och träd. Var stillastående i flera minuter.
Min nüvi-enhet laddas
inte i bilen.
Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln (se sidan 46).
Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström
finns i strömuttaget.
nüvi-enheten kan bara laddas upp mellan 32°F och 140°F
(0 °C till 60 °C ). Om nüvi-enheten är placerad i direkt
solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas.
Mitt batteri tappar
laddningen ganska fort.
Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör
du minska bakgrundsbelysningen. Tryck på Verktyg >
Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
Hur rensar jag alla
användardata?
Håll fingret nedtryckt i skärmens nedre högra hörn
samtidigt som du sätter på enheten. Håll fingret nedtryckt
tills meddelandet visas. Tryck på Ja om du vill ta bort alla
användardata.
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen
(utan att avbryta uppladdningsprocessen).
nüvi 465 användarhandbok
53
Bilaga
Problem/fråga
Lösning/svar
Pekskärmen fungerar
inte när jag trycker
på den.
Kalibrera pekskärmen enligt beskrivningen på
sidorna 44–45.
Hur kan jag
kontrollera om nüvienheten är i USBmasslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläget visas en bild av
en nüvi-enhet som är ansluten till datorn. Dessutom bör två
nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn.
Jag ser inte nüvienheten i Den här
datorn när jag
ansluter den.
1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
2. Stäng av nüvi-enheten.
3. Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till
nüvi-enheten. Enheten sätts på automatiskt och ändras
till USB-masslagringsläget. Kontrollera att nüvi-enheten
är ansluten till en USB-port och inte en USB-hubb.
Det finns inga nya
borttagbara enheter i
listan med diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det
eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver ska tilldelas
till din nüvi-diskenhet. Mer information om hur du ansluter
diskenheter finns i hjälpen till operativsystemet.
54
nüvi 465 användarhandbok
Bilaga
Hur hittar jag
restauranger nära
hotellet jag kommer
att bo på i framtiden?
1. Tryck på Vart? > Nära > En annan ort (och ange din
semesterdestination).
2. Leta upp hotellet och tryck på Kör!.
3. Tryck på Meny > Vart? > Nära > Min destination.
4. Sök efter en restaurang. Restauranger närmast hotellet
visas först.
Telefonen ansluter inte
till nüvi-enheten.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth. Kontrollera
att Bluetooth är inställt på Till.
Kontrollera att telefonen är påslagen och inom 10 meter
(ca 33 fot) från nüvi-enheten.
Mer hjälp finns på www.garmin.com/bluetooth.
nüvi 465 användarhandbok
55
Index
Index
Symbols
2D-, 3D-kartbild 38, 39
A
adresser 11
aktuell plats, spara 14
ange din plats 16
anpassa enheten 36–42
ansluter en
mobiltelefon 21
användardata, ta bort 45
användningsläge 36
användningsläge,
lastbil 36
användningsläge,
personbil 36
B
bakgrundsfärg 37
batteri 45, 53
batteriinformation 45
Bluetooth-teknik 21–25
inställningar 41
56
para ihop med
telefon 21
ta bort en telefon 41
D
datoranslutning 26
detaljkartor 39
diakritiska tecken 13
E
egna intressanta
platser 48
enhets-ID 36
enhetsomräkning 31
erbjudanden
avaktivera 35
extrafunktioner 48–49
F
fågelvägen, rutt 17, 37
färddator 19
fartbegränsningsikon 18
fartkameradatabas 48
favoriter 14, 15
felsökning 53–54
filer 26–27
filformat som kan
användas 26
överföra 27
ta bort 27
fordonsikon 39
förvara enheten 43
fotonavigering
läsa in bilder 27
G
Garmin Lock 39, 44
Garmin Travel Guide 49
geocaching 16
GPS
av/på 36
om GPS 47
H
hem
ange en plats 11
telefonnummer 24
Hjälp 29
hjälp på enheten 29
I
inkommande samtal 22
nüvi 465 användarhandbok
Index
inställningar 36–42
återställa 42
intressanta platser 13
egna 48
lastbil 13
POI loader 26
J
JPEG-bildfiler 26
K
kalkylator 30
karta
aktivera detaljkartor
39
detaljnivå 38
inställningar 38
Kartinfo, knapp 39
lägga till 47
söka 15
version 39
visa 38
zooma 15
nüvi 465 användarhandbok
kilometer 36
knappsatsen 13
layout 36
språkläge 13, 38
konvertera
enheter 31
valutor 31
koordinater 16
Kör! – sidalternativ 12
kör hem 11
kostnadsfri
kartuppdatering 47
kurs upp 38
L
ladda enheten 46, 53
lägesikon 39
lägga till ett foto för en
plats 15
larm
fartkamera 48
larmade positioner
inställningar 41
larm 42
låsa
nüvi-enheten 44
skärm 8
lastbilskarta 16
lastbilsprofil
ange 7
lägga till 10
redigera 10
ta bort 10
latitud 16
litiumjonbatteri 45, 51
ljudversion 36
ljusstyrka 37
longitud 16
M
MapSource 26, 47
måttenheter,
konvertera 31
maxfart, nollställa 19
mile 36
min info 30
minneskort 26
montering
ta bort från fäste 47
57
Index
N
nästa sväng 20
navigering 18
inställningar 37
läge 36
nollställa
din nüvi-enhet 45
maxhastighet 19
trippdata 19
NTTS, intressanta
platser 13
nüMaps Guarantee 47
nüvi-enheten
hölje 5
ladda 46
nollställa 45
rengöra 43
skydda 43
O
omväg 9
överensstämmelseförklaring 52
överföra filer 27
58
P
pekskärm
inställningar 37
kalibrera 44, 54
rengöra 43
PIN-kod
Bluetooth 21
Garmin Lock 44
positionslarm 42
programvara
licensavtal 52
uppdatera 45
version 36
Q
QWERTY-knappsats 36
R
registrering 44
röstmeddelande 22
röstuppringning 25
rutter
fågelvägen 37
inställningar 37
lägga till flera
stopp 9
simulerar 36
S
säkerhet
inställningar 39
plats 44
säkert läge 39
säkring, byta 46
samtal
hem 24
historik 24
lägga på 22
samtal väntar 23
stänga av ljud 23
satellitsignaler 47
senast hittade platser 14
simulera en rutt 36
skärm
lås 8
ljusstyrka 37
skärmbilder 37
nüvi 465 användarhandbok
Index
skärmknappsatsen 13
skolzonsdatabas 48
sköta nüvi-enheten 43
söka efter platser 8
använda foton 17–18
efter adress 11
efter koordinater 16
efter namn 13
efter postnummer 11
nära en annan
plats 14
senast valda
platser 14
sparade platser
(Favoriter) 15
söka på kartan 15
sökområde 14
spara
hittade platser 14
spara aktuell plats
14, 16, 20
specifikationer 51
nüvi 465 användarhandbok
språkinställningar 38
stöldskyddsfunktion
39, 44
svänglista 19
systeminställningar 36
T
ta bort
alla användardata 45
egna intressanta
platser 48
favoriter 15
filer 27
lista med senaste
sökningar 14
tecken 13
ta bort fästet 47
talspråk 38
telefonbok 23
textspråk 38
tidsinställningar 38
tidszon 38
tillbehör 48
trafik 32–35
erbjudanden 32
incidenter 33
lägga till
trafikabonnemang
40
trippdata, nollställa 19
tripplogg 39
tyst
ljud 8
telefonsamtal 23
U
undvika
stöld 44
vägtyper 37
uppdatera
kartor 47
programvara 44
USB 54
masslagringsläge 26
mata ut 27
59
Index
V
vägbeskrivningar 19
vägfilshjälp 18
Var är jag? 20, 29
världsklocka 30
varningar iv
Vart? 11–17
verktyg 29–31
visningsinställningar 37
W
WebUpdater 45
Y
ytterligare kartor 47
Z
zooma 15
60
nüvi 465 användarhandbok
Index
nüvi 465 användarhandbok
61
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Mars 2011
Artikelnummer 190-01039-39 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising