Garmin | nuvi 465LMT | User manual | Garmin nuvi 465LMT brugervejledning

Garmin nuvi 465LMT brugervejledning
nüvi 465
®
brugervejledning
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Tlf. +44 (0) 870 850 1241
(uden for Storbritannien)
0808 238 0000 (kun i Storbritannien og
Nordirland)
Fax +44 (0) 870 850 1251
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road,
Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221,
Taiwan (R.O.C.)
Tlf. +886 2 2642 9199
Fax +886 2 2642 9099
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres,
transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt og
forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver
hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk
medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den
elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den
betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er
strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre
eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og
forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere
oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, nüvi® og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™, myGarmin™ og nüMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin. Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin
foregår på licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande. Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. SD og microSD™ er varemærker
tilhørende SD Card Association.
Marts 2011
Delnummer 190-01039-36 Rev. C
Trykt i Taiwan
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Advarselsikoner....................iv
Sådan kommer du i gang.......5
Opbygning af nüvi......................... 5
Brug af nüvi................................... 5
Installation af nüvi.......................... 6
Justering af lydstyrken................... 8
Låsning af skærmen...................... 8
Søgning efter destination.............. 8
Tilføjelse af et stop........................ 9
Tilføjelse af flere stop.................... 9
Valg af en omvej............................ 9
Afbrydelse af en rute................... 10
Tilføjelse af en lastbilprofil........... 10
Redigering af en lastbilprofil........ 10
Sletning af en lastbilprofil............ 10
Find........................................11
Søgning efter en adresse............ 11
Indstilling af en
hjemmeposition......................... 11
Brugervejledning til nüvi 465
Brug af siden Kør!....................... 12
Søgning efter interessepunkter
for lastbiler................................ 13
Søgning efter et sted ved at
stave navnet ............................ 13
Søgning i nærheden af et
andet sted................................. 14
Søgning efter nyligt fundne
steder........................................ 14
Brug af favoritter.......................... 14
Søgning efter et sted vha.
kortet......................................... 15
Indtastning af koordinater............ 16
Brug af fotonavigation................. 17
Navigation i direkte linje.............. 17
Brug af kortsiderne..............18
Visning af siden Triptæller........... 19
Visning af siden Drejliste............. 19
Visning af siden Næste sving...... 20
Visning af siden Hvor er jeg?....... 20
i
Indholdsfortegnelse
Udførelse af håndfri
telefonopkald........................21
Parring af telefonen..................... 21
Modtagelse af et opkald ............. 22
Under et opkald........................... 22
Brug af menuen Telefon.............. 23
Håndtering af filer.................26
Understøttede filtyper.................. 26
Indlæsning af filer........................ 26
Indlæsning af billeder til
fotonavigation........................... 27
Sletning af filer............................. 27
Brug af værktøjerne.............29
Adgang til indstillingerne............. 29
Brug af siden Hvor er jeg?........... 29
Adgang til hjælp........................... 29
Brug af Galleri............................. 29
Adgang til brugerdata.................. 30
Brug af verdensuret . .................. 30
Brug af lommeregneren............... 30
Brug af måleomregneren . .......... 31
ii
Visning af tilbud........................... 31
Forklaring af Trafik...............32
Modtagelse af
trafikoplysninger........................ 32
Trafik i dit område........................ 33
Trafik på ruten............................. 33
Visning af trafikkortet................... 34
Visning af trafikforsinkelser......... 34
Tilføjelse eller fornyelse af
trafikabonnementer................... 35
Visning af tilbud........................... 35
Tilpasning af nüvi.................36
Ændring af systemindstillinger.... 36
Ændring af indstillinger for
Lastbilprofil................................ 36
Ændring af
navigationsindstillinger.............. 37
Justering af displayindstillinger.... 37
Opdatering af tidsindstillinger...... 38
Indstilling af sprog....................... 38
Ændring af kortindstillinger.......... 38
Brugervejledning til nüvi 465
Indholdsfortegnelse
Ændring af
sikkerhedsindstillinger............... 39
Visning af oplysninger om
trafikabonnement...................... 40
Angivelse af indstillinger for
Bluetooth-teknologi................... 41
Ændring af indstillinger for
alarmpunkter............................. 41
Gendannelse af alle
indstillinger................................ 42
Appendiks.............................43
Vedligeholdelse af nüvi .............. 43
Låsning af nüvi............................ 44
Kalibrering af skærmen............... 44
Nulstilling af nüvi......................... 45
Opdatering af software................ 45
Rydning af brugerdata................. 45
Batterioplysninger . ..................... 45
Opladning af nüvi........................ 46
Udskiftning af sikringen............... 46
Fjernelse af nüvi og
monteringen.............................. 47
Brugervejledning til nüvi 465
nüMaps Guarantee™ .................. 47
Flere kort..................................... 47
Om GPS-satellitsignaler.............. 47
Ekstraudstyr og valgfrit
tilbehør...................................... 48
Garmin Travel Guide................... 49
Kontakt Garmin........................... 49
Registrering af nüvi..................... 50
Specifikationer............................. 51
Softwarelicensaftale.................... 52
Fejlfinding.................................... 53
Indeks....................................56
iii
Advarselsikoner
Advarselsikoner
Begrænsningsadvarsler
Højde
Vægt
Sidevind
Akselvægt
Smal vej
Længde
Skarpt sving
Bredde
Stejl nedadgående
bakke
Ingen lastbiller tilladt
Udhængende
træer
Ingen anhængere
tilladt
Farlige stoffer ikke
tilladt
Brændbare stoffer
ikke tilladt
Vandforurenende
stoffer ikke tilladt
iv
Advarsler om vejforhold Andre advarsler
Risiko for
Vejestation
grundstødning
Uegnet vej
ADVARSEL: Angivelse
af egenskaberne for din
lastbilprofil er ikke nogen
garanti for, at der vil blive
taget højde for dit køretøjs
egenskaber ved alle forslag
til ruter, eller at du vil
modtage de ovenstående
advarselsikoner i alle tilfælde.
Der kan være begrænsninger
i kortdataene, som bevirker,
at din nüvi ikke i alle tilfælde
kan tage højde for disse
begrænsninger eller for
vejforholdene. Vær altid
opmærksom på vejskilte
og vejbetingelser, når du
foretager beslutninger under
kørslen.
Brugervejledning til nüvi 465
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Opbygning af nüvi
Brug af nüvi
➊ ➋ ➌
➏
Mini-USB-stik
Højttaler
Tænd/sluk-knap:
Skub knappen mod venstre for at
tænde eller slukke for nüvi, skub den
mod højre for at låse skærmen.
SDkortstik
Mikrofon
S e guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Advarsel: Dette produkt indeholder et
lithiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige
enheden ved at fjerne den fra køretøjet, når du
stiger ud, eller opbevare den uden for direkte
sollys.
Brugervejledning til nüvi 465
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
➍ ➎
➐
➑ ➒ ➓
GPS-signalstyrke.
Status for Bluetooth®-teknologi.
Anvendelsesmåde - tryk
for at skifte mellem
anvendelsesmåderne lastbilsog bilkørsel.
Batteristatus.
Aktuel tid - tryk for at ændre
tidsindstillinger.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at foretage opkald, når
der er oprettet forbindelse til en
kompatibel mobiltelefon.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at bruge værktøjerne.
5
Sådan kommer du i gang
Installation af nüvi
Påsætning af den
selvklæbende plade og
monteringsbasen på
instrumentbrættet
Bemærk: Den permanent
klæbende plade er yderst vanskelig
at fjerne.
1. Rengør og tør det område, hvor du
vil placere monteringsbasen.
2. Vælg den selvklæbende plade, du
vil bruge, og fjern den ene side af
bagbeklædningen.
Permanent plade
3. Placer den selvklæbende plade
i bunden af monteringsbasen,
og fjern den anden side af
bagbeklædningen.
4. Placer monteringsbasen, så
låsearmen peger mod dig. Placer
basen på det rengjorte område.
Tryk til for at få basen til at klæbe til
instrumentbrættet.
5. Sæt holderen fast i
monteringsarmen.
Monteringsarm
Holder
6. Skub monteringsarmen
med holderen påsat ind i
monteringsbasen.
Monteringsbase
Monteringsarm med
holder
Låsearm
7. Skub låsearmen til låst position.
6
Brugervejledning til nüvi 465
Sådan kommer du i gang
Montering af nüvi
1. Tilslut bilens strømkabel på
bagsiden af din nüvi.
2. Placer bunden af din nüvi i
holderen.
3. Skub din nüvi tilbage, så den klikker
på plads.
4. Sæt den anden ende af bilens
strømkabel i en stikkontakt i bilen.
Enheden tændes automatisk, hvis
den er tilsluttet, og bilen er startet.
5. Hvis du benytter en trafikmodtager
i Europa, kan du tilslutte
den eksterne antenne til
trafikmodtageren og fastgøre den
eksterne antenne til forruden med
sugekopperne.
Indtastning af lastbilprofil
1. Tænd for nüvi.
2. Tryk på Skift til Lastbil, hvis det er
nødvendigt.
3. Tryk på knappen for hver kategori
for at indtaste oplysninger.
Brugervejledning til nüvi 465
4. Tryk på Gem.
5. Indtast navnet på profilen, og tryk
på Udført.
Når du opretter en rute, tilpasser nüvi
ruten, så den passer til restriktionerne i
din lastbilprofil.
Tilføjelse eller redigering af en
lastbilprofil er beskrevet på side10.
ADVARSEL: Indtastning af din lastbilprofil
garanterer ikke, at der bliver taget højde for disse
egenskaber i alle ruteforslag. Det er dit ansvar at
holde styr på dit køretøjs højde, længde, vægt og
andre relevante begrænsninger, når du kører. Vær
altid opmærksom på vejskilte og vejbetingelser,
når du foretager beslutninger under kørslen.
Indsamling af satellitdata
Gå udendørs på et åbent område, som
ikke er i nærheden af høje bygninger
eller træer.
Lokalisering af satellitter kan tage
nogle få minutter. Søjlerne
indikerer signalstyrken. Når mindst
7
Sådan kommer du i gang
én af søjlerne er grøn, har din nüvi
lokaliseret satellitsignaler.
Valg af anvendelsesmåde
Du kan vælge mellem
lastbil
anvendelsesmåderne
bil til navigation. Ruter
eller
beregnes forskelligt afhængigt af
anvendelsesmåden.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
ikonet for anvendelsesmåde øverst
på skærmen.
2. Vælg en anvendelsesmåde, og tryk
på OK.
3. Følg instruktionerne på skærmen
for at konfigurere dine indstillinger.
Justering af lydstyrken
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Lydstyrke.
for at justere
2. Tryk på og
lydstyrken. Tryk på boksen ved
siden af Tavs for at slå al lyd fra.
3. Tryk på OK.
8
Låsning af skærmen
Skub Tænd/sluk-knappen til
højre ( ).
Hvis du vil låse skærmen op, skal
du skubbe Tænd/sluk-knappen til
midterpositionen.
Søgning efter destination
Menuen Find indeholder flere
forskellige kategorier, som du kan
bruge, når du søger efter adresser,
byer og øvrige positioner. De
detaljerede kort, der er indlæst på
din nüvi, indeholder millioner af
bestemmelsessteder som f.eks.
restauranter, hoteller og bilværksteder.
Tip: Tryk på
og
for at få
vist flere valgmuligheder.
Brugervejledning til nüvi 465
Sådan kommer du i gang
Se side 12 for at få flere oplysninger
om siden Kør!.
Tilføjelse af et stop
1. Tryk på Find.
2. Vælg en kategori.
1. Når ruten er aktiveret, skal du
trykke på Menu > Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som stop, hvis du vil
tilføje dette stop før din destination.
Tilføjelse af flere stop
1. Tryk på Find > Ruter.
2. Vælg den aktuelle rute.
3. Tryk på Tilføj eller fjern punkter.
3. Vælg en destination.
4. Tryk på Kør!.
Brugervejledning til nüvi 465
Valg af en omvej
1. Når ruten er aktiveret, skal du
trykke på Menu.
2. Tryk på Rute > Omvej.
Hvis den rute, du aktuelt befinder dig
på, er den eneste fornuftige mulighed,
beregner din nüvi muligvis ingen
omvej.
9
Sådan kommer du i gang
Afbrydelse af en rute
1. Når ruten er aktiveret, skal du
trykke på Menu.
2. Tryk på Rute > Stop navigation.
Tilføjelse af en
lastbilprofil
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Lastbilprofil.
2. Tryk på Ny.
3. Vælg en kategori for at indtaste
oplysninger.
4. Tryk på Gem.
5. Indtast et navn på lastbilprofilen,
og tryk på Udført.
Sletning af en lastbilprofil
Du kan kun slette inaktive
lastbilprofiler. Hvis du kun har
indtastet én lastbilprofil, skal du tilføje
og aktivere en ny lastbilprofil, før du
kan slette den gamle lastbilprofil.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Lastbilprofil.
2. Vælg en anden lastbilprofil, og tryk
på Vælg.
3. Tryk på Rediger ud for den
lastbilprofil, du vil slette.
4. Tryk på Slet > Ja.
Redigering af en
lastbilprofil
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Lastbilprofil.
2. Vælg en lastbilprofil, og tryk på
Rediger.
3. Vælg kategori, der skal redigeres.
4. Tryk på Gem.
10
Brugervejledning til nüvi 465
Find
Find
Menuen Find indeholder flere
forskellige kategorier, som du kan
bruge, når du søger efter positioner. På
side 9 kan du se, hvordan du udfører en
simpel søgning.
Søgning efter en adresse
Bemærk: Afhængigt af de
kortversioner, der er indlæst på din
nüvi, kan navnene på knapperne
ændres, og nogle trin kan optræde i
en anden rækkefølge.
1. Tryk på Find > Adresse.
2. Skift stat, land eller område efter
behov.
3. Tryk på Stav byen, indtast
by/postnummer, og tryk på Udført.
Vælg by/postnummer på listen.
(Ikke alle kortdata giver mulighed
for at søge efter et postnummer).
Hvis du er usikker på byen, skal du
trykke på Søg i alle.
Brugervejledning til nüvi 465
4. Indtast husnummeret, og tryk på
Udført.
5. Indtast vejnavnet, og tryk på
Udført.
6. Vælg evt. den korrekte gade på
listen.
7. Tryk på adressen, hvis det er
nødvendigt.
Indstilling af en
hjemmeposition
Indstil hjemmepositionen til det sted,
som du oftest vender tilbage til.
1. Du angiver hjemmepositionen ved
at trykke på Find > Kør hjem.
2. Vælg en funktion:
• Indtast din adresse.
• Brug din aktuelle position.
• Vælg på en liste over nyligt
fundne positioner.
Sådan tager du hjem
Hvis du vil køre hjem, efter at du har
angivet din hjemmeposition, skal du
trykke på Find > Kør hjem.
11
Find
Ændring af din
hjemmeposition
1. Tryk på Værktøjer > Brugerdata >
Indtast hjemmeposition.
2. Vælg en funktion:
• Indtast min adresse
• Indsæt aktuel position
• Vælg fra Nyligt fundne
➊
➍
➊
Redigering af din
hjemmeposition
1. Tryk på Find > Favoritter >
Alle favoritter > Hjem.
2. Tryk på Rediger, indtast dine
ændringer, og tryk på Udført.
➋
➌
Hvis du sletter din hjemmeposition,
kan du nulstille den ved at
følge trinene i Ændring af din
hjemmeposition.
➍
Brug af siden Kør!
➏
Når du har valgt en destination,
vises siden Kør!
12
➋
➎
➎
➌
➏
Tryk for at ringe til dette sted
(kun tilgængelig, hvis der er
forbindelse til en mobiltelefon,
der bruger trådløs Bluetoothteknologi).
Tryk for at få vist ruten på kortet.
Tryk for at oprette en sving-forsving-rute til denne position.
Tryk for at få vist dette sted på
kortet.
Tryk for at gemme positionen i
dine favoritter.
Tryk for at vise oplysninger om
den valgte destination.
Brugervejledning til nüvi 465
Find
Søgning efter
interessepunkter for
lastbiler
1. Tryk på Find.
2. Vælg NTTS for at finde
virksomheder som f.eks.
reparationsværksteder til lastbiler
eller dækforhandlere, som er
opført i National Truck and Trailer
Services (NTTS)-fortegnelsen.
NTTS-oplysninger er tilgængelige i
visse områder.
Vælg Interessepunkter > Lastbiler
for at finde holdepladser og
vejestationer til lastbiler.
Søgning efter et sted ved
at stave navnet
Brug skærmtastaturet til at stave
navnet på den ønskede destination. Du
kan også indtaste nogle af bogstaverne
i navnet for at begrænse søgningen.
1. Tryk på Find > Interessepunkter >
Stav navn.
Brugervejledning til nüvi 465
2. Brug tastaturet på skærmen til at
indtaste bogstaverne i navnet på
din destination.
3. Tryk på Udført.
Brug af tastaturet på skærmen
Når der vises et tastatur på skærmen,
kan du skrive tal og bogstaver ved at
trykke på dem.
Tryk på for at tilføje et mellemrum.
og
for at flytte
Tryk på
for at slette et
markøren. Tryk på
tegn. Tryk på , og hold den nede,
hvis du vil slette hele indtastningen.
Tryk på Valg for at vælge
sprogfunktion på tastaturet. Tryk på
&?% for at indtaste specialtegn som
f.eks. tegnsætningstegn. Se side 36
for at få oplysninger om ændring af
tastaturopsætningen.
13
Find
Søgning i nærheden af et
andet sted
1. Tryk på Find > Nær.
2. Vælg en funktion:
• Hvor jeg er nu
• En anden by
• Min aktuelle rute
• Min destination
Valgene Min aktuelle rute og Min
destination er kun tilgængelige, når du
navigerer ad en rute.
Søgning efter nyligt
fundne steder
Din nüvi gemmer de sidste
50 søgninger på listen Nyligt
fundne. De steder, der senest
har været vist, står øverst på listen.
Tryk på Find > Nyligt fundne.
14
Sletning af nyligt fundne steder
Tryk på Find > Nyligt fundne >
Ryd > Ja.
Alle punkter på listen fjernes, uden at
de faktiske steder slettes fra din nüvi.
Brug af favoritter
Du kan gemme steder i dine
Favoritter, så du hurtigt kan finde
dem og oprette ruter til dem. Din
hjemmeposition gemmes også i
Favoritter.
Lagring af din aktuelle position
På kortsiden skal du trykke på .
Tryk på Gem position for at gemme
din aktuelle position.
Lagring af de steder, du finder
1. På siden Kør! skal du trykke på
Gem.
2. Tryk på OK. Stedet gemmes i
Favoritter.
Brugervejledning til nüvi 465
Find
Søgning efter gemte steder
Tryk på Find > Favoritter. Dine
gemte steder vises.
Redigering af gemte steder
1. Tryk på Find > Favoritter.
2. Vælg den kategori og den position,
du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
4. Tryk på det element, du vil redigere:
• Skift navn – indtast et nyt navn,
og tryk på Udført.
• Skift billede – vælg et billede,
som du har indlæst på din nüvi
eller et hukommelseskort, for at
tilknytte det til positionen.
• Skift kort symbol – tryk på et
nyt symbol, der anvendes til
at markere denne position på
kortet.
Brugervejledning til nüvi 465
•
•
•
Skift telefon nummer – indtast
et telefonnummer, og tryk på
Udført.
Skift kategorier – vælg en
anden kategori til positionen.
Slet – tryk på Ja for at fjerne
dette element fra listen
Favoritter.
Søgning efter et sted vha.
kortet
Brug siden Gennemse kort til at få vist
forskellige dele af kortet.
Tryk på Find > Gennemse kort.
Tip til at gennemse kortet
• Tryk på kortet, og træk for at se
forskellige dele af det.
• Tryk på og for at zoome ind
og ud.
15
Find
• Tryk på for at skifte mellem
det normale kort og lastbilkortet,
som også indeholder farvekodede
veje baseret på din lastbilprofil.
Lastbilkortet er tilgængeligt i visse
områder.
• Tryk på et objekt på kortet. Der
vises en pil, som peger på objektet.
• Tryk på Gem for at gemme denne
position.
• Tryk på Kør! for at navigere til
positionen.
• Hvis GPS-funktion er deaktiveret,
skal du trykke på Inds. pos for at
indstille din position til den valgte
position. (Se side 36).
16
Indtastning af koordinater
Hvis du kender din destinations
geografiske koordinater, kan du bruge
din nüvi til at navigere til den ud fra
længde- og breddegraderne. Det kan
være praktisk ved geo-skattejagt.
1. Tryk på Find > Koordinater.
2. Tryk på den koordinat, du vil
justere.
3. Tryk på Format for at ændre
typen af koordinater og vælge det
korrekte koordinatformat til den type
kort, du bruger.
4. Indtast koordinaterne, og tryk på
Næste.
Brugervejledning til nüvi 465
Find
Brug af fotonavigation
Leverer billeder, der indeholder
oplysninger om positionen. Du kan
indlæse disse billeder på din nüvi eller
et hukommelseskort og derefter oprette
ruter til dem. Gå til http://connect
.garmin.com/photos for at hente
billeder med positionsoplysninger. Se
side 27 for at få yderligere oplysninger.
1. Tryk på Find > Favoritter > Fotos.
Billeder, der er gemt på nüvi-drevet
eller hukommelseskortet, vises.
2. Tryk på et billede.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur,
skal du benytte tilstanden Direkte linje.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Navigation > Rutepræference >
Direkte linje > Næste.
Brugervejledning til nüvi 465
17
Brug af kortsiderne
Brug af kortsiderne
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Mens du rejser, guider
nüvi dig til din destination med
stemmekommandoer, pile på kortet
samt retningsangivelser øverst på
kortet. Et ternet flag markerer din
destination. Hvis du afviger fra den
oprindelige rute, beregner nüvi ruten
igen og giver nye anvisninger.
Der vises muligvis et
fartbegrænsningsikon, når du kører
på større hovedveje. Ikonet viser
den aktuelle fartbegrænsning på
hovedvejen.
Indikatoren for sving omfatter også
Vognbane-info, som fortæller dig,
hvilken vognbane, du bør køre i, for at
forberede din næste manøvre.
Hvis du ikke navigerer ad en rute, kan
ikonet for ruteadvarsel blive vist i det
øverste venstre hjørne på kortsiden.
18
Hvis du navigerer på en vej med
potentielt farlige vejforhold (stejle
bakker, skarpe sving, smalle vejbaner)
eller kommende vægtstationer, vises
der muligvis et advarselsikon i det
nederste venstre hjørne af skærmen.
➊
➋
➍
➎ ➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➌
➐
Tryk for at se siden Næste sving
eller siden Detaljeret advarsel.
Tryk for at åbne siden Drejliste.
Tryk for at få vist siden Hvor er
jeg?.
Tryk for at zoome ind og ud.
Tryk for at få vist ruteadvarsler.
Tryk for at få vist triptælleren.
Tryk for at gå tilbage til
hovedmenuen.
Brugervejledning til nüvi 465
Brug af kortsiderne
Visning af siden
Triptæller
Triptælleren viser din aktuelle
hastighed og giver dig statistik om
din tur.
Hvis du vil have vist triptælleren, skal
du trykke på feltet Fart på kortet.
Hvis du stopper ofte, skal du lade din
nüvi være tændt, så den nøjagtigt kan
måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
Visning af siden Drejliste
Når du navigerer en rute, viser
drejlisten hele ruten sving-for-sving
og afstanden mellem svingene.
Tryk på tekstlinjen øverst på kortet for
at åbne drejlisten. Tryk på et sving i
listen for at få vist næste sving efter
det aktuelle sving. Tryk på Vis kort
for at få vist hele ruten på siden for
gennemsyn af kortet.
Nulstilling af triptælleren
Nulstil triptælleren, før du påbegynder
rejsen. Tryk på feltet Fart, når kortet
vises. Tryk på Nulstil trip for at
nulstille oplysningerne på triptælleren.
Tryk på Nulstil maks. for at nulstille
maksimumhastigheden.
Brugervejledning til nüvi 465
19
Brug af kortsiderne
Visning af siden Næste
sving
Visning af siden Hvor er
jeg?
Når du navigerer en rute, viser næste
sving svinget på kortet samt den
resterende afstand og tid, før du
kommer hen til svinget.
Tryk på køretøjsikonet på kortsiden
for at vise oplysninger om den
aktuelle position, inklusive hospitaler,
politistationer og brændstof. Dette er
en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste, hvor du befinder
dig. Hvis du er i bil-anvendelsesmåden
skifter Lastbilstop til Brændstof.
Hvis du vil have vist det næste sving
på kortet, skal du trykke på indikatoren
for at dreje på kortet, eller trykke på et
sving fra drejlisten.
20
Tryk på Gem position for at gemme
din aktuelle position.
Brugervejledning til nüvi 465
Udførelse af håndfri telefonopkald
Udførelse af håndfri
telefonopkald
Trådløs Bluetooth-teknologi opretter
en trådløs forbindelse mellem to
enheder som f.eks. en mobiltelefon
og din nüvi. For at finde ud af om din
mobiltelefon med Bluetooth-teknologi
er kompatibel med din nüvi, kan du
besøge www.garmin.com/bluetooth.
Første gang du bruger de to enheder
sammen, skal du “parre” dem ved
at oprette forbindelse mellem dem
vha. en PIN- eller adgangskode. Efter
parring kan de to enheder automatisk
forbindes til hinanden, hver gang du
tænder dem.
Bemærk: Du skal muligvis
indstille mobiltelefonen til at oprette
forbindelse automatisk til din nüvi,
når den tændes.
Brugervejledning til nüvi 465
Parring af telefonen
For at kunne parres skal din telefon
og din nüvi skal være tændt og højst
10 meter fra hinanden.
Begynd parringen fra din nüvi eller
fra din telefon. Se vejledningen til din
telefon.
Parring ved hjælp af
telefonindstillingerne
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
2. Vælg Aktiveret.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon. Dette kan ske fra en af
menuerne Indstillinger, Bluetooth,
Forbindelser eller Håndfri.
4. Start en søgning efter Bluetoothenheder.
5. Vælg din nüvi fra listen af enheder.
6. Indtast PIN-koden til nüvi Bluetooth
(1234) på telefonen.
21
Udførelse af håndfri telefonopkald
Parring ved hjælp af
nüvi-indstillingerne
1. Fra hovedmenuen skal du trykke
på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth > Tilføj.
2. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon, og aktiver tilstanden
Find mig/Kan findes/Synlig. Disse
indstillinger kan findes i menuerne
Bluetooth, Forbindelser eller
Håndfri.
3. Tryk på OK på nüvi.
4. Vælg din telefon, og tryk på OK.
5. Indtast PIN-koden til nüvi Bluetooth
(1234) på din telefon.
Når din telefon er forbundet til din
nüvi, kan du foretage telefonopkald.
Tryk på Telefon i hovedmenuen for at
åbne menuen Telefon.
Når du tænder for din nüvi, vil den
forsøge at oprette forbindelse til den
telefon, som den sidst var forbundet til.
22
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes
vinduet Indgående opkald. Tryk på
Besvar for at besvare opkaldet. Tryk
på Ignorer for at ignorere opkaldet
og få telefonen til at holde op med at
ringe.
Den interne mikrofon er på forsiden af
nüvi; tal normalt.
Under et opkald
Bemærk: Afhængig af det
skærmbillede, der vises på din nüvi,
kan ikonet for Indgående opkald se
forskelligt ud.
Under et opkald vises ikonet
lndgående opkald. Tryk på >
Afslut opkald for at lægge på. Tryk på
> Opkaldsindstillinger for at få
vist følgende valgmuligheder:
• Tastetoner – viser en tastaturside,
så du kan bruge automatiske
systemer, f.eks. telefonsvarer.
Brugervejledning til nüvi 465
Udførelse af håndfri telefonopkald
• Overfør lyd til enheden – det er
nyttigt, hvis du vil slukke for din
nüvi, men blive på linjen, eller
hvis du ønsker privatliv. Tryk på
Overfør lyd til enheden for at
skifte tilbage.
• Sluk mikrofon.
Brug af Ventende opkald
Når du er i gang med et opkald, og du
modtager et andet opkald (ventende
opkald), vises vinduet Indgående
opkald. Tryk på Besvar for at besvare
opkaldet. Det første opkald parkeres.
Skift mellem opkald
1. Tryk på
> Skift til.
2. Tryk på Afslut opkald for at
lægge på. Dette afbryder ikke det
parkerede opkald.
Brug af menuen Telefon
I hovedmenuen skal du trykke på
Telefon for at åbne menuen Telefon.
Brugervejledning til nüvi 465
Bemærk: Ikke alle telefoner
understøtter alle funktionerne i
menuen Telefon på din nüvi.
Brug af din telefonbog
Hver gang din telefon opretter
forbindelse til din nüvi, indlæses
telefonbogen automatisk i nüvi.
Det kan tage et par minutter, før
telefonbogen er tilgængelig. Overførsel
af telefonbogen er ikke tilgængelig på
alle telefoner.
1. Tryk på Telefon > Telefonbog.
2. Tryk på den post (kontaktperson) i
telefonbogen, du vil ringe til.
3. Tryk på Ring op for at ringe til
kontaktpersonen.
23
Udførelse af håndfri telefonopkald
Opkald til et interessepunkt
1. Tryk på Telefon >
Interessepunkter.
2. Søg efter det interessepunkt,
som du vil ringe op til.
3. Tryk på Ring op eller tryk på
telefonnummeret.
Opkald til et nummer
1. Tryk på Telefon > Ring op.
2. Indtast nummeret, og tryk på
Ring op.
Visning af din opkaldshistorik
Hver gang din telefon opretter
forbindelse til din nüvi, overføres din
opkaldshistorik automatisk til nüvi.
Det kan tage et par minutter at overføre
disse data til nüvi.
1. Tryk på Telefon > Opkaldshistorik.
2. Tryk på en kategori for at få vist
disse opkald. Opkaldene angives i
kronologisk rækkefølge. De seneste
opkald er øverst på listen.
3. Tryk på en post, og tryk på
Ring op.
24
Opkald til hjemmet
Indtast et telefonnummer til din
hjemmeposition, så du hurtigt kan
ringe hjem.
Indtastning af dit telefonnummer
1. Tryk på Telefon > Ring hjem.
2. Tryk på Indtast telefonnummer for
at bruge tastatursiden eller Vælg
fra telefonbog (kun tilgængelig,
hvis din telefon understøtter
overførsel af telefonbog).
3. Tryk på Udført. Din nüvi ringer dit
hjemmetelefonnummer op.
BEMÆRK: Hvis du vil redigere
en hjemmeposition eller et
telefonnummer, skal du trykke
på Find > Favoritter > Hjem >
Rediger.
Sådan ringer du hjem
1. Tryk på Telefon > Ring hjem.
2. Din nüvi ringer dit
hjemmetelefonnummer op.
Brugervejledning til nüvi 465
Udførelse af håndfri telefonopkald
Opkald med stemmeopkald
Du kan foretage opkald ved at sige
modtagerens navn. Du bliver muligvis
nødt til at lade din telefon “øve” sig i
at genkende dine stemmekommandoer.
Se vejledningen til din telefon.
1. Tryk på Telefon > Stemmeopkald.
2. Sig modtagerens navn.
Kontrol af telefonstatus
Kontroller batteriniveauet og
signalstyrken for din telefon ved at
trykke på Telefon > Status.
Brugervejledning til nüvi 465
25
Håndtering af filer
Håndtering af filer
Du kan lagre filer som f.eks. JPEGbilledfiler i den interne hukommelse på
din nüvi eller på et hukommelseskort.
Bemærk: nüvi er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me,
Windows NT® og Mac® OS 10.3
eller tidligere.
Understøttede filtyper
• JPEG- og JPG-billedfiler:
se side 29
• Kort, ruter og waypoints fra
MapSource®: se side 47
• Tilpassede GPI POI-filer fra
Garmins POI Loader: se side 48
26
Indlæsning af filer
Trin 1: Isæt et
hukommelseskort
(ekstraudstyr)
Du indsætter og fjerner
hukommelseskortet ved at skubbe det
ind, indtil det siger “klik”.
Trin 2: Tilslut USB-kablet
Tilslut mini-USB-stikket på bagsiden
af nüvi. Slut det store stik på kablet til
en ledig USB-port på computeren.
Din nüvi og hukommelseskortet vises
som flytbare enheder i Denne computer
på Windows-computere og som
monterede diske på Mac-computere.
Bemærk: På visse
operativsystemer eller computere
med flere netværksdrev, vises
nüvi-drevene muligvis ikke. Se
hjælpen til dit operativsystem for
at få oplyst, hvordan du tilknytter
drevene.
Brugervejledning til nüvi 465
Håndtering af filer
Trin 3: Overfør filer til nüvi
Kopier filer fra computeren, og sæt
dem ind i nüvi-drevene.
1. Find den fil, du ønsker at kopiere,
på din computer.
2. Marker filen, og klik på Rediger >
Kopier.
3. Åbn “Garmin”- eller
hukommelseskortdrevet eller
-disken.
4. Klik på Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer
i nüvis hukommelse eller på
hukommelseskortet.
Trin 4: Udtag og fjern
USB-kablet
Når du er færdig med at overføre
på
filer, skal du klikke på
værktøjslinjen (proceslinjen) eller
trække diskikonet til Papirkurven
på Mac-computere. Fjern din nüvi fra
computeren.
Brugervejledning til nüvi 465
Indlæsning af billeder til
fotonavigation
1. Slut nüvi til computeren.
2. Gå til http://connect.garmin.com
/photos, og log på.
3. Vælg et foto.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
Se side 17, og gå til http://connect
.garmin.com/photos for at få yderligere
oplysninger.
Sletning af filer
1. Tilslut nüvi til din computer, og åbn
nüvi- eller hukommelseskortdrevet/
-disken.
2. Marker den fil, du vil slette.
3. Tryk på tasten Delete på
computerens tastatur.
27
Håndtering af filer
bemærk: Hvis du ikke ved, hvad
en fil skal bruges til, skal du ikke
slette den. Hukommelsen i din nüvi
indeholder vigtige systemfiler, som
ikke bør slettes.
28
Brugervejledning til nüvi 465
Brug af værktøjerne
Brug af værktøjerne
Menuen Værktøjer giver dig mange
funktioner, som kan være til hjælp,
når du rejser.
I hovedmenuen skal du vælge
Værktøjer for at åbne menuen
Værktøjer.
position. Der findes flere oplysninger
om Hvor er jeg? på side 20.
Adgang til hjælp
Tryk på Hjælp for at få oplysninger
om brug af din nüvi.
Brug af Galleri
Brug galleriet til at få vist billeder,
som du har gemt i din nüvi eller på et
hukommelseskort.
Adgang til indstillingerne
Du kan finde flere oplysninger om
indstillingerne på side 36–42.
Brug af siden Hvor er
jeg?
Tryk på Værktøjer > Hvor er jeg? for
at få vist oplysninger om din aktuelle
Brugervejledning til nüvi 465
1. Tryk på Værktøjer > Galleri. Tryk
på pilene for at få vist alle billeder.
2. Tryk på et billede for at få vist en
større udgave af det.
Visning af et diasshow
1. Tryk på Værktøjer > Galleri >
Diasshow. Hvert billede vises et
øjeblik.
2. Tryk hvor som helst på skærmen for
at stoppe diasshowet.
3. Tryk på Fortsæt for at genoptage
diasshowet.
29
Brug af værktøjerne
4. Tryk på
ud og ind.
og
for at zoome
Navigation til et billede
Hvis et billede indeholder
positionsoplysninger, kan du
oprette en rute til det.
1. Tryk på Værktøjer > Galleri.
2. Vælg et billede.
3. Tryk på Info > Kør!
Se side 27 for at få yderligere
oplysninger om indlæsning af
billeder på din nüvi.
Adgang til brugerdata
Brug denne funktion til at håndtere og
slette dine gemte data, f.eks. Favoritter.
1. Tryk på Værktøjer > Brugerdata.
2. Vælg en funktion:
• Indtast HJEM position
• Slet valgte favoritter
• Slet triplog
30
Brug af verdensuret
1. Tryk på Værktøjer > Verdens ur.
2. Hvis du vil ændre en by på listen,
skal du trykke på en af byerne.
3. Indtast et bynavn, og tryk på
Udført.
4. Vælg den rette by, hvis det er
nødvendigt.
5. Tryk på Gem.
6. Tryk på Verdens kort for at få vist
et kort. Nattetimer vises i det tonede
område.
7. Tryk på Verdens ur for at få vist
urene igen, eller tryk på Tilbage for
at afslutte.
Brug af lommeregneren
Tryk på Værktøjer > Lommeregner
for at aktivere lommeregneren.
Brugervejledning til nüvi 465
Brug af værktøjerne
Brug af måleomregneren
1. Tryk på Værktøjer >
Måleomregner.
2. Tryk på Omregning, vælg en type
af mål, og tryk på OK.
3. Tryk på en måleenhed, du ønsker
at ændre.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på OK.
Gentag om nødvendigt.
5. Tryk på den tomme firkant for at
indtaste en værdi.
6. Indtast en værdi, og tryk på Udført.
Enheden omregnes.
7. Tryk på Ryd for at foretage en ny
omregning.
Opdatering af
omregningskurser
Du kan opdatere valutaernes
omregningskurser, så du altid bruger
de mest aktuelle kurser.
1. Tryk på Værktøjer >
Måleomregner > Omregning.
2. Vælg Valuta, og tryk på OK.
3. Tryk på valuatknapperne, og vælg
de valutaer, du vil opdatere.
4. Tryk på Opdater.
5. Tryk på boksene ved siden af
valutaerne for at indtaste nye
kurser.
6. Tryk på Gem for at gemme de nye
kurser. Tryk på Gendan for at bruge
de oprindelige omregningskurser.
Visning af tilbud
Du kan finde flere oplysninger
om visning af tilbud ved at bruge
trakfikmodtageren på side 35.
Brugervejledning til nüvi 465
31
Forklaring af Trafik
Forklaring af Trafik
Bemærk: Garmin er ikke
ansvarlig for trafikoplysningernes
nøjagtighed.
Brug en FM TMC-trafikmodtager til
at modtage trafikoplysninger over FM
Radio Data System. Trafikmodtageren
er indbygget i køretøjets strømkabel.
I Nordamerika forsyner
trafikmodtagere dig med gratis,
reklamefinansierede trafikoplysninger,
som ikke kræver abonnement.
Trafikoplysninger er ikke tilgængelige
på alle markeder.
Du behøver ikke at aktivere det
abonnement, der følger med FMtrafikmodtageren. Abonnementet
aktiveres automatisk, efter din nüvi
har opfanget satellitsignaler, mens
32
den modtager trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen. Gå til
www.garmin.com/traffic eller
www.garmin.com for at få flere
oplysninger.
Mini-USB-stik
Intern antenne
Strøm-LED
Stik til ekstern
antenne
Adapter til bilens
strømforsyning
Modtagelse af
trafikoplysninger
Følgende betingelser skal opfyldes for
at modtage trafikoplysninger:
Brugervejledning til nüvi 465
Forklaring af Trafik
• Trafikmodtageren skal være
tilsluttet nüvi.
• Trafikmodtageren og nüvi
skal være tilsluttet en ekstern
strømkilde.
• Trafikmodtageren og nüvi skal
være inden for dataområdet
af en FM-station, der sender
trafikoplysninger.
Bemærk: Opvarmede
(metalliserede) forruder kan forringe
trafikmodtagerens ydeevne.
Trafik i dit område
Når du modtager trafikoplysninger,
vises et trafikikon i det øvre venstre
hjørne af siden Kort. Trafikikonet
skifter farve, alt efter hvor slem
trafikken er på din rute eller den vej,
du aktuelt kører på.
Brugervejledning til nüvi 465
Farve Beskrivelse Betydning
Grøn
Mindre
alvorlig
Trafikken flyder
normalt.
Gul
Alvorlig
Der
forekommer
kødannelse.
Meget
alvorlig
Der
forekommer
meget
kødannelse,
eller trafikken er
gået helt i stå.
Rød
Trafik på ruten
Når nüvi beregner din rute, undersøger
den den aktuelle trafik og prioriterer
automatisk ruten med den korteste
tid. Hvis der er store forsinkelser
i trafikken på din rute, mens du
navigerer, beregner nüvi automatisk
ruten igen. Du kan stadig blive
33
Forklaring af Trafik
dirigeret gennem stærk trafik, hvis der
ikke findes bedre alternative ruter.
Trafikikon
Hvis der forekommer en ikke-alvorlig
trafikforsinkelse på din rute, skal du
trykke på trafikikonet for at få vist
en fane, hvor du kan se den ekstra
tid, forsinkelsen betyder for din rute.
Denne tid er allerede inkluderet i den
anslåede ankomsttid.
Sådan undgår du manuelt trafik
på ruten
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på Trafik på ruten.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt
at få vist andre trafikforsinkelser på
ruten.
4. Tryk på Undgå for at undgå
trafikforsinkelsen.
34
Visning af trafikkortet
Trafikkortet viser ved hjælp af
farvekoder trafikforløb og forsinkelser
på nærliggende veje.
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på Vis trafikkort for at få vist
trafikbegivenheder på et kort.
For at gå tilbage til det normale kort
efter trafikkortet skal du trykke på
trafikikonet og derefter på Vis normalt
kort.
Visning af
trafikforsinkelser
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på Trafiksøgning for at få vist
en liste over trafikforsinkelser.
3. Hvis du vil have vist detaljerne,
skal du trykke på et element på
listen. Hvis der er mere end én
forsinkelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere forsinkelser.
Brugervejledning til nüvi 465
Forklaring af Trafik
Tilføjelse eller fornyelse
af trafikabonnementer
For at tilføje eller forny et
trafikabonnement skal du trykke på
Værktøjer > Indstillinger > Trafik.
Hvis du vil have flere oplysninger,
skal du se side 40 og gå til
www.garmin.com/fmtraffic.
Visning af tilbud
I Nordamerika kan du modtage
områdebestemte tilbud og kuponer.
Tryk på tilbuddet på skærmen for at
søge efter det nærmeste sted, som er
knyttet til dette tilbud.
Trafikmodtageren skal tilsluttes
en ekstern strømkilde, og du skal
befinde dig i dækningsområdet
for at modtage reklamebaserede
trafikoplysninger. Når et tilbud vises
Brugervejledning til nüvi 465
på skærmen, skal du trykke på det
for at søge efter det nærmeste sted,
som er knyttet til dette tilbud. Hvis et
tilbud omfatter et kuponikon, skal du
trykke på kuponikonet på siden Kør!
for at modtage en kuponkode. Skriv
denne kode ned, og angiv den, når du
ankommer til positionen.
ADVARSEL: Forsøg ikke at skrive
rabatkoder ned, mens du kører. Det
kan føre til en ulykke.
Hvis du vil se en liste over de tilbud,
du har modtaget, skal du trykke på
Værktøjer > Tilbud.
Hvis du vil deaktivere tilbud, skal du
deaktivere trafik. Vælg Værktøjer >
Indstillinger > Trafik, og fjern
markeringen af afkrydsningsfeltet
Aktiver trafik.
35
Tilpasning af nüvi
Tilpasning af nüvi
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på den indstilling, du vil ændre.
3. Tryk på knappen under
indstillingsnavnet for at ændre det.
Ændring af
systemindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System.
GPS-simulator – aktiver simulatoren
for at slukke for GPS-tilstanden og
simulere navigation samt spare på
batteriet.
Anvendelsesmåde – angiv, hvordan
du vil navigere for at optimere ruter:
Lastbil eller Bil.
36
Enheder – skift måleenheder til
Kilometer eller Miles.
Tastatur – tryk på QWERTY for et
layout som på et computertastatur,
eller tryk på ABCDE for et alfabetisk
layout.
Om – få vist nüvi-softwareversionsnummeret, enhedens ID-nummer og
lydversionsnummeret. Du skal bruge
disse oplysninger, når du opdaterer
systemsoftwaren eller køber ekstra
kortdata (se side 47).
Gendan – gendan
systemindstillingerne.
Ændring af indstillinger
for Lastbilprofil
Se side 10 for flere oplysninger om
tilføjelse, redigering og sletning af
lastbilprofiler.
Brugervejledning til nüvi 465
Tilpasning af nüvi
Ændring af
navigationsindstillinger
Justering af
displayindstillinger
Rutepræference – vælg en præference
for at beregne din rute.
Farve valg – vælg Dag, hvis du ønsker
en oplyst baggrund, Nat, hvis du
ønsker en mørk baggrund, eller Auto
for automatisk at skifte mellem de to.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation.
• Hurtigste tid – beregner ruter, der
er hurtigere at køre, men kan være
længere afstandsmæssigt.
• Korteste distance – beregner ruter,
der er kortere, men som kan tage
længere tid at køre.
• Direkte linje – beregner ruter i
fugleflugtslinje (uden veje).
• Skarpt sving-advarsel - aktiver,
deaktiver eller sæt advarslen på
lydløs.
Undgå – vælg de vejtyper, som du
ønsker at undgå på dine ruter.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display.
Skærm print – aktiver tilstanden
Skærm print. Tryk på for at tage et
skærmprint. Bitmapfilen med billedet
gemmes i mappen screenshots på
nüvi-drevet.
Lysstyrke – juster lysstyrken for
baggrundsbelysningen. Du kan øge
batteriets levetid ved at reducere
lysstyrken for baggrundsbelysningen.
Gendan – gendan de oprindelige
displayindstillinger.
Gendan – gendan de oprindelige
navigationsindstillinger.
Brugervejledning til nüvi 465
37
Tilpasning af nüvi
Opdatering af
tidsindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Tid.
Tidsformat – vælg et tidsformat
på 12 timer, 24 timer eller UTCtidsformatet.
Aktuel tid – angiv tiden manuelt for
din nüvi. Vælg Automatisk for at få
din nüvi til at indstille tiden ud fra
positionen.
Gendan – gendan de oprindelige
tidsindstillinger.
Indstilling af sprog
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sprog.
Stemme – skift sproget for
stemmemeddelelser.
Tekst – skift al skærmtekst til
det valgte sprog. Når du ændrer
tekstsproget, ændres sproget af
38
brugerindtastede data eller kortdata,
f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatur – vælg tastatur til dit
sprog. Du kan også ændre tastaturets
sprogindstilling fra ethvert tastatur ved
at trykke på knappen Valg.
Gendan – gendan de oprindelige
sprogindstillinger.
Ændring af
kortindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Kort.
Kortdetaljer – juster mængden af
detaljer, der vises på kortet. Visning
af flere detaljer kan bevirke, at kortet
gentegnes langsommere.
Kortvisning – vælg et kortperspektiv.
• Spor op – vis kortet i to
dimensioner (2D) med din
færdselsretning øverst.
Brugervejledning til nüvi 465
Tilpasning af nüvi
• Nord op – vis kortet i 2D med
nord øverst.
• 3D – vis kortet i tre dimensioner
(3D) i Spor op.
Køretøj – tryk på Skift for at ændre
det ikon, der bruges til at vise din
position på kortet. Tryk på det ikon,
du vil bruge, og tryk derefter på OK.
Du kan downloade flere køretøjsikoner
på www.garmingarage.com.
Trip log – vis eller skjul din rejselog.
Hvis du vil slette triploggen, skal du
trykke på Værktøjer > Brugerdata >
Slet triplog.
Kort info – vis kortene og versionen
af hvert kort, der er indlæst på din
nüvi. Tryk på et kort for at aktivere
(afkrydsning) eller deaktivere (ingen
afkrydsning) dette kort.
Gendan – gendan de oprindelige
kortindstillinger.
Brugervejledning til nüvi 465
Ændring af
sikkerhedsindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
Garmin Lock – aktiver Garmin
Lock™ for at låse din nüvi. Indtast
en firecifret PIN-kode, og angiv
en sikkerhedsposition. For mere
information henvises til side 44.
Sikker kørsel – tænd eller sluk for
funktionen Sikker kørsel. Sikker kørsel
gør alle enhedsfunktioner, der kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed,
og som kan være forstyrrende under
kørsel, utilgængelige.
Gendan – gendan de oprindelige
sikkerhedsindstillinger.
Bemærk, at når du gendanner
sikkerhedsindstillingerne, slettes din
PIN-kode til Garmin Lock eller din
sikkerhedsposition ikke.
39
Tilpasning af nüvi
Visning af oplysninger
om trafikabonnement
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Trafik.
Funktioner i Nordamerika
Dine FM-trafikabonnementer og
udløbsdatoer vises. Tryk på Tilføj for
at tilføje et abonnement.
Europæiske indstillinger
Aktuel – vælg den udbyder, der skal
bruges. Tryk på Auto for at bruge den
bedste udbyder i området, eller vælg at
bruge en bestemt udbyder.
Find flere – søg efter yderligere
udbydere af TMC-trafik. Du kan øge
søgetiden ved at trykke på Ja for at
rydde udbyderlisten.
Abonnementer – få vist dine FMtrafikabonnementer og udløbsdatoer.
Tryk på Tilføj for at tilføje et
abonnement.
40
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe ekstra abonnementer eller
forny abonnementerne, når de udløber.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic.
Bemærk: Du behøver ikke at
aktivere det abonnement, som følger
med FM-trafikmodtageren (hvis et
sådant fulgte med). Abonnementet
aktiveres automatisk, efter din nüvi
har opfanget satellitsignaler, mens
den modtager trafiksignaler fra
tjenesteudbyderen.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Indstillinger > Trafik.
2. For enheder uden for USA skal du
trykke på Abonnementer > Tilføj.
For enheder i USA skal du trykke
på Tilføj.
3. Skriv FM-trafikmodtagerens
enheds-ID ned.
4. Gå til www.garmin.com/fmtraffic for
at købe et abonnement og få en
kode på 25 tegn.
Brugervejledning til nüvi 465
Tilpasning af nüvi
5. Tryk på Næste på din nüvi, indtast
koden, og tryk på Udført.
Du kan ikke genbruge
trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du
fornyer din tjeneste. Hvis du har flere
FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe
dig en ny kode for hver modtager.
Angivelse af indstillinger
for Bluetooth-teknologi
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
Forbindelser – tryk på Tilføj > OK
for at parre med en mobiltelefon, som
har trådløs Bluetooth-teknologi. Se
side 21–25. Tryk på Skift for at oprette
forbindelse med en anden telefon.
• Opgiv – vælg den telefon, du vil
afbryde forbindelsen til, og tryk
på Ja.
• Fjern – vælg den telefon, der skal
slettes fra nüvi-hukommelsen, og
tryk på Ja.
Brugervejledning til nüvi 465
Bluetooth – tænd og sluk Bluetoothkomponenten. Bluetooth-ikonet
vises på siden Menu, hvis Bluetoothkomponenten er aktiveret. Hvis du
vil forhindre en telefon i at oprette
forbindelse automatisk, skal du trykke
på Deaktiveret.
Kaldenavn – angiv et kaldenavn, som
identificerer din nüvi på enheder med
Bluetooth-teknologi. Tryk på Udført.
Gendan – gendan de oprindelige
Bluetooth-indstillinger. Dette sletter
ikke oplysningerne om parring.
Ændring af indstillinger
for alarmpunkter
Du skal have indlæst alarmpunkter
(f.eks. brugerdefinerede
interessepunkter eller en
sikkerhedskameradatabase) for at
kunne justere indstillingerne for
alarmpunkter. Se side 48. Tryk på
Værktøjer > Indstillinger > Alarm
punkter.
41
Tilpasning af nüvi
Alarm punkter – aktiver eller
deaktiver advarslerne, når du nærmer
dig brugerdefinerede interessepunkter
eller sikkerhedskameraer.
Gendan – gendan indstillingerne for
alarmpunkter.
Gendannelse af alle
indstillinger
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på Gendan.
3. Tryk på Ja.
42
Brugervejledning til nüvi 465
Appendiks
Appendiks
Vedligeholdelse af nüvi
Din nüvi indeholder følsomme
elektroniske komponenter, som
kan beskadiges permanent, hvis
de udsættes for kraftige stød eller
vibrationer. Hvis du vil minimere
risikoen for beskadigelse af din nüvi,
skal du undgå at tabe enheden eller
betjene den i omgivelser med risiko for
stød og vibrationer.
Rengøring af enheden
Din nüvi er konstrueret af materialer
af høj kvalitet og kræver ingen
vedligeholdelse af brugeren udover
rengøring. Rengør enhedens ydre
beklædning (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med en
mild opløsning af vand og et skånsomt
rengøringsmiddel, og tør den derefter
af. Undgå kemiske rengøringsmidler
og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
Brugervejledning til nüvi 465
Rengøring af
berøringsskærmen
Rengør berøringsskærmen med en
blød, ren og fnugfri klud. Brug evt.
vand, isopropylalkohol eller brillerens.
Fugt kluden med væsken, og tør
forsigtigt berøringsskærmen af.
Beskyttelse af nüvi
• Du må ikke opbevare nüvi, hvor
den kan udsættes for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan
føre til permanent skade på den.
• Undgå at udsætte nüvi for
vand. Hvis enheden kommer i
berøring med vand, kan der opstå
funktionsfejl.
• Selvom en PDA-pegepind
kan bruges til at betjene
berøringsskærmen, må du aldrig
forsøge dette, mens du kører.
Du må aldrig bruge en hård eller
skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan
beskadige skærmen.
43
Appendiks
Forebyggelse af tyveri
• Du kan undgå tyveri ved at fjerne
enheden og holderen, når du ikke
bruger dem. Fjern det mærke, som
sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i
handskerummet.
• Registrer dit produkt på
http://my.garmin.com.
• Brug funktionen Garmin Lock.
Se nedenfor for at få yderligere
oplysninger.
Låsning af nüvi
3. Indtast en 4-cifret PIN-kode, og
naviger til en sikkerhedsposition.
Hvad er en
sikkerhedsposition?
Din sikkerhedsposition er en position,
som du ofte vender tilbage til,
f.eks. dit hjem. Hvis din nüvi har
satellitsignaler, og du befinder dig på
sikkerhedspositionen, skal du ikke
indtaste PIN-koden.
BEMÆRK: Hvis du glemmer
din PIN-kode eller din
sikkerhedsposition, skal din nüvi
indsendes til Garmin for at blive
låst op. Du skal også indsende en
gyldig produktregistrering eller et
købsbevis.
Garmin Lock er et
tyverisikringssystem, der låser din
nüvi. Hver gang du tænder din nüvi,
skal du indtaste PIN-koden eller køre
til sikkerhedspositionen.
Kalibrering af skærmen
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
2. Tryk på knappen under Garmin
Lock.
1. Sluk for din nüvi.
44
Hvis berøringsskærmen ikke
reagerer korrekt, skal du kalibrere
berøringsskærmen.
Brugervejledning til nüvi 465
Appendiks
2. Skub og hold derefter tænd/
sluk-knappen til venstre i ca. 30
sekunder.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Nulstilling af nüvi
Skub Tænd/sluk-knappen mod
venstre, og hold den der i 8 sekunder.
Opdatering af software
1. Gå til www.garmin.com/products
/webupdater, og download
WebUpdater til din computer.
2. Slut din nüvi til din computer ved
hjælp af mini-USB-kablet.
3. Kør WebUpdater, og følg
instruktionerne på skærmen.
Når du har bekræftet, at du ønsker
at udføre en opdatering, downloader
WebUpdater automatisk opdateringen
og installerer den på din nüvi.
Brugervejledning til nüvi 465
Rydning af brugerdata
bemærk: Alle brugerangivne
informationer slettes.
1. Placer din finger på skærmens
nederste højre hjørne, mens du
tænder for din nüvi.
2. Tryk med fingeren, indtil pop-upvinduet vises.
3. Tryk på Ja for at slette alle
brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger
gendannes. Alle de elementer, du har
gemt, slettes.
Batterioplysninger
Du kan maksimere batterilevetiden
ved ikke at udsætte nüvi for direkte
sollys eller for høje temperaturer i
længere tid.
i hjørnet
Batteriikonet
af hovedmenuen angiver nüvis
batteristatus. Hvis du vil øge
45
Appendiks
batteriindikatorens præcision, skal du
aflade batteriet helt og derefter oplade
det helt. Afbryd ikke din nüvi, før den
er helt opladet.
Opladning af nüvi
Oplad nüvi i mindst 4 timer, før den
skal køre på batteridrift.
• Tilslut bilens strømkabel til miniUSB-stikket på din nüvi og til
stikkontakten i køretøjet. Nøglen
i køretøjet skal muligvis stilles til
ON/ACC, for at nüvi kan lades op.
• Slut en AC-adapter (valgfrit
tilbehør) til din nüvi og en
almindelig stikkontakt.
• Tilslut din nüvi til en computer ved
hjælp af USB-kablet. Der skal være
tændt for computeren, for at din
nüvi kan lades op.
46
Udskiftning af sikringen
Advarsel: Når du skifter
sikringen, skal du passe på, at du
ikke taber de små dele, og du skal
kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted.
Hvis din enhed ikke kan oplades i dit
køretøj, skal du muligvis skifte den
sikring, der findes i spidsen af
biladapteren.
Endestykke
1. Skru det
sorte, runde
endestykke
Sølvspids
ud, og fjern
det.
Sikring
2. Fjern
sikringen
(glas- og
sølvcylinder), og erstat den med en
1A-sikring (fast-blow).
3. Kontroller, at sølvspidsen er
placeret i det sorte endestykke.
Skru det sorte endestykke på plads.
Brugervejledning til nüvi 465
Appendiks
Fjernelse af nüvi og
monteringen
Hvis du vil fjerne din nüvi fra
holderen, skal du holde om holderen
og vippe nüvi-enheden fremad.
Hvis du vil fjerne holderen fra
monteringen, skal du dreje holderen til
højre eller venstre. Tryk på holderen
i denne retning, indtil den løsnes fra
monteringen.
nüMaps Guarantee™
For at modtage en gratis
kortopdatering (hvis en sådan er
til rådighed) skal du registrere din
nüvi inden for 60 dage efter, at du er
begyndt at finde satellitter og køre med
din nüvi. Du er ikke berettiget til gratis
opdatering af kort, hvis du registrerer
via telefon eller venter længere end 60
dage, efter første gang du kører med
din nüvi.
Brugervejledning til nüvi 465
Flere kort
Du kan købe flere kort til nüvi. Du kan
se en liste over kort, der er kompatible
med din nüvi, hvis du går til nüviproduktsiden på Garmins websted
(www.garmin.com) og klikker på
fanen Maps (Kort).
Om GPS-satellitsignaler
Din nüvi skal opfange GPSsatellitsignaler (Global Positioning
System) for at kunne navigere. Hvis
du er inden døre, i nærheden af
høje bygninger eller træer eller i en
parkeringskælder, kan din nüvi ikke
oprette satellitforbindelse. Gå udenfor
til et område, hvor der ikke er høje
forhindringer for at bruge din nüvi.
Når din nüvi har opfanget
satellitsignaler, er søjlerne for
signalstyrken i hovedmenuen
. Når den mister
grønne
47
Appendiks
satellitsignalerne, bliver søjlerne røde
.
eller forsvinder
Du kan finde flere oplysninger om GPS
under www.garmin.com/aboutGPS.
Ekstraudstyr og valgfrit
tilbehør
Du kan finde flere oplysninger om
valgfrit tilbehør på http://buy.garmin
.com eller www.garmin.com/extras,
eller ved at kontakte din Garminforhandler.
Brugerdefinerede
interessepunkter
Brug POI Loader til at indlæse brugerdefinerede POI’er (interessepunkter) på
din nüvi. POI-databaser er tilgængelige
fra forskellige firmaer på internettet.
Visse brugerdefinerede databaser indeholder advarselsoplysninger, som f.eks.
sikkerhedskameraer og skoleområder.
Gå til www.garmin.com/extras, og klik
på POI Loader for at installere POI
48
Loader på din computer. Der findes
yderligere oplysninger i hjælpefilen
til POI Loader. Tryk på F1 for at åbne
hjælpefilen.
Hvis du vil have vist brugerdefinerede
POI’er, skal du trykke på Find >
Ekstraudstyr > Brugerdefinerede
POI’er.
Hvis du vil ændre indstillingerne
for alarmpunkter, skal du trykke
på Værktøjer > Indstillinger >
Alarmpunkter > Alarmpunktalarm.
Hvis du vil slette brugerdefinerede
POI’er fra din nüvi, skal du slutte din
nüvi til din computer. Åbn mappen
Garmin\poi på nüvi-drevet eller
hukommelseskortdrevet. Slet filen
poi.gpi.
Sikkerhedskameraer
Oplysninger om sikkerhedskameraer
er tilgængelige i nogle områder.
Se http://my.garmin.com for at få
oplysninger om tilgængelighed.
Brugervejledning til nüvi 465
Appendiks
Til disse områder indeholder nüvi
positioner for mange hundrede
sikkerhedskameraer. Din nüvi
advarer dig, når du nærmer dig et
sikkerhedskamera, og kan advare dig,
hvis du kører for hurtigt. Dataene
opdateres mindst én gang om ugen,
så du altid har adgang til de senest
opdaterede oplysninger.
http://buy.garmin.com eller kontakte
din Garmin-forhandler.
Du kan til enhver tid købe en ny
region eller forlænge eksisterende
abonnementer. Hver region, du køber,
har sin egen udløbsdato.
Kontakt Garmins produktsupport,
hvis du har nogen spørgsmål omkring
brugen af din nüvi. I USA skal du gå
ind på www.garmin.com/support eller
kontakte Garmin USA pr. telefon på
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
Advarsel: Garmin er ikke
ansvarlig for nøjagtigheden
eller konsekvenserne af at bruge
et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
Garmin Travel Guide
Ligesom en rejsevejledning på papir
giver Garmin Travel Guide detaljerede
oplysninger om steder som f.eks.
restauranter og hoteller. Hvis du
vil købe tilbehør, skal du gå til
Brugervejledning til nüvi 465
Hvis du vil bruge rejseguiden, skal du
indsætte hukommelseskortet i din nüvi.
Tryk på Find > Ekstraudstyr. Tryk
på navnet på din Travel Guide for at
åbne den.
Kontakt Garmin
I Storbritannien og Nordirland skal
du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr.
telefon på 0808 238 0000.
I Europa skal du gå til www.garmin
.com/support og klikke på Contact
Support for at få support i det land,
hvor du bor, eller du kan kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870 850 1241.
49
Appendiks
Registrering af nüvi
Gå til http://my.garmin.com for at
registrere din nüvi. Se side 26 for
oplysninger om, hvordan du tilslutter
nüvi til din computer.
1. Tilslut nüvi med stikket. Du vil se
en valgmulighed til installation af
myGarmin Agent (ekstraudstyr).
2. Følg online-instruktionerne for
at installere myGarmin Agent og
registrere din nüvi.
Efter at have registreret din nüvi kan
du abonnere på de nyeste Garmin
online-tjenester.
50
Brugervejledning til nüvi 465
Appendiks
Specifikationer
Fysisk størrelse: B × H × D: 4,76" ×
2,93" × 0,768". (120,9 × 74,4 ×
19,5 mm)
Vægt: 5,93 oz. (168,3 g)
Display: 4,3" diagonal, 480 ×
272 pixel; 64K farver, klar
liggende WQVGA TFT-skærm
med hvidt baggrundslys,
berøringsskærm
Kabinet: Ikke vandtæt (IPXO)
Arbejdstemperaturområde:
32 – 140 °F (0 – 60 °C)
Opladningstemperaturområde:
32 – 113 °F (0 – 45 °C)
Datalagring: Intern hukommelse og
valgfrit flytbart SD-kort. Data
gemmes på ubestemt tid.
Computergrænseflade: USB 2.0
lagerenhed med høj hastighed
Operativsystem: Garmin
Brugervejledning til nüvi 465
Opladningstid: Ca. 4 timer
Strømtilførsel: Strøm fra køretøj vha.
medfølgende strømkabel eller
vekselstrøm vha. ekstra tilbehør
Drift: Maks. 5 W
Batterilevetid: Op til 4 timer
Batteritype: Ikke-udskifteligt,
genopladeligt lithiumionbatteri
GPS-modtager: Højfølsom med
HotFix
Indfangningstider*:
Varm: <1 sek.
Kold: <38 sek.
Nulstilling til fabriksstandarder:
<45 sek.
*Gennemsnitsindfangningstider for en
stationær modtager med frit udsyn til
himlen.
51
Appendiks
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer, at dette nüvi-produkt
overholder de essentielle krav og andre
relevante dele af direktiv 1999/5/EC. Du
kan se hele overensstemmelseserklæringen
for dit Garmin-produkt på Garmins websted
www.garmin.com.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE nüvi ACCEPTERER DU
AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG
BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS
DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens
til at bruge softwaren i denne enhed
(“Softwaren”) i binær udførbar
form ved normal brug af produktet.
Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til softwaren forbliver
hos Garmin.
52
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin
og er beskyttet ifølge amerikansk lov om
ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Du bekræfter endvidere, at
softwarens struktur, organisering og kode er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet
af Garmin, og at softwaren i kildekodeform
er en værdifuld forretningshemmelighed,
der forbliver Garmins ejendom. Du
accepterer, at softwaren eller nogen del
af denne ikke må skilles ad, demonteres,
modificeres, ommonteres, omstruktureres
eller reduceres til læsbar form, og at du
ikke må skabe enheder, der er afledt af eller
baseret på denne software. Du accepterer,
at du ikke må eksportere eller reeksportere
produktet til noget land, der er i strid med
USA’s love om eksportregulering.
Brugervejledning til nüvi 465
Appendiks
Fejlfinding
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Min nüvi får aldrig
satellitsignaler.
Tag din nüvi med ud af garager og væk fra høje
bygninger og træer. Stå stille i flere minutter.
Min nüvi kan ikke
oplades i mit køretøj.
Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (se side 46).
Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten
strømforsynes.
Din nüvi kan kun oplades mellem 32°F og 140°F
(mellem 0°C og 60°C). Hvis din nüvi placeres i direkte
sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Batteriet aflades
hurtigt.
Du kan maksimere den tid, der går mellem
opladningerne, ved at skrue ned for
baggrundsbelysningen. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Display > Lysstyrke.
Hvordan sletter jeg alle Placer din finger i nederste højre hjørne på din nüvis
mine brugerdata?
skærm, mens du tænder for den. Bliv ved med at trykke
på skærmen, indtil meddelelsen vises. Tryk på Ja for at
slette alle brugerdata.
Min batteriindikator
synes ikke at være
præcis.
Brugervejledning til nüvi 465
Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt
(uden at afbryde opladningen).
53
Appendiks
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Berøringsskærmen
reagerer ikke på mine
tryk.
Kalibrer berøringsskærmen som beskrevet på
side 44–45.
Hvordan ved jeg, at
min nüvi er i USBlagerenhedstilstand?
Når din nüvi er i USB-lagerenhedstilstand, vises et
billede af en nüvi, der er sluttet til en computer. Der
vises også to nye flytbare diskdrev under Denne
computer.
Min computer
registrerer aldrig, at
nüvi er tilsluttet.
1. Fjern USB-kablet fra computeren.
2. Sluk for din nüvi.
3. Slut USB-kablet til en USB-port på din computer
og din nüvi. Din nüvi tænder automatisk og skifter
til USB-lagerenhedstilstand. Sørg for at slutte nüvi
direkte til en USB-port og ikke en USB-hub.
Jeg kan ikke se nogen
flytbare drev i listen
over drev.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan
Windows have problemer med at tildele drevbogstaver
til dine nüvi-drev. Se hjælpen til dit operativsystem for at
få oplyst, hvordan du tilknytter drevbogstaver.
54
Brugervejledning til nüvi 465
Appendiks
Hvordan kan jeg
finde restauranter i
nærheden af det hotel,
jeg skal overnatte på i
fremtiden?
1. Tryk på Find > Nær > En anden by (og indtast dit
rejsemål).
2. Find hotellet, og tryk på Kør!.
3. Tryk på Menu > Find > Nær > Min destination.
4. Søg efter en restaurant. De restauranter, der ligger
tættest på dit hotel, vises først.
Min telefon kan ikke
oprette forbindelse til
nüvi.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth.
Kontroller, at Bluetooth-knappen er indstillet til
Aktiveret.
Kontroller, at din telefon er tændt, og at den er mindre
end 10 m (33 ft) væk fra din nüvi.
Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Brugervejledning til nüvi 465
55
Indeks
Indeks
Symbols
2-D, 3-D kortvisning
38, 39
A
adresser 11
advarsler iv
sikkerhedskamera 49
aktuel position, gemme 14
alarmpunktalarm 42
alarmpunkter
advarsler 42
indstillinger 41
angive din position 16
anvendelsesmåde 36
B
baggrundsfarve 37
batteri 45, 53
batterioplysninger 45
berøringsskærm
indstillinger 37
kalibrere 44, 54
rengøre 43
56
bil-anvendelsesmåde 36
Bluetooth-teknologi 21–25
indstillinger 41
parre med telefon 21
slette en telefon 41
breddegrad 16
brugerdata 30
brugerdata, slette 45
brugerdefinerede
interessepunkter 48
C
computerforbindelse 26
D
detaljekort 39
diakritiske tegn 13
direkte linje,
ruteplanlægning 17,
37
displayindstillinger 37
drejliste 19
E
ekstraudstyr 48–49
enheds-ID 36
F
fartbegrænsningsikon 18
Favoritter 14, 15
fejlfinding 53–54
filer 26–27
overføre 27
slette 27
understøttede typer 26
Find 11–17
finde steder 8
bruge fotos 17–18
efter adresse 11
efter koordinater 16
efter navn 13
efter postnummer 11
gemte steder
(Favoritter) 15
nær en anden
position 14
nylige valg 14
fjerne holderen 47
Brugervejledning til nüvi 465
Indeks
flere kort 47
fotonavigation
indlæse billeder 27
funktioner på
siden Kør! 12
hjem
angive en position 11
telefonnummer 24
hukommelseskort 26
Hvor er jeg? 20, 29
G
Garmin Lock 39, 44
Garmin Travel Guide 49
gemme
din aktuelle position
14, 16, 20
steder, du finder 14
gennemse kortet 15
geo-skattejagt 16
GPS
om GPS 47
sluk/tænd 36
gratis kortopdatering 47
I
indgående opkald 22
indstillinger 36–42
gendanne 42
interessepunkter 13
brugerdefineret 48
lastbiler 13
POI Loader 26
H
Hjælp 29
hjælp på enhed 29
Brugervejledning til nüvi 465
J
JPEG-billedfiler 26
K
kilometer 36
koordinater 16
køre hjem 11
køretøjsikon 39
kort
aktivere detailkort 39
detaljeniveau 38
gennemse 15
indstillinger 38
knappen Kort info 39
tilføje 47
version 39
vise 38
zoome 15
L
længdegrad 16
låse
af nüvi 44
skærm 8
lastbil-anvendelsesmåde
36
lastbilkort 16
lastbilprofil
indtastning 7
redigere 10
slette 10
tilføje 10
lithiumionbatteri 45, 51
lommeregner 30
lydversion 36
lysstyrke 37
57
Indeks
M
maks. fart, nulstille 19
mål, omregne 31
måleomregner 31
MapSource 26, 47
miles 36
montere
fjerne fra holder 47
N
næste sving 20
navigation 18
indstillinger 37
valg 36
NTTS-interessepunkter 13
nulstille
din nüvi 45
maks. fart 19
tripdata 19
nüMaps Guarantee 47
nüvi
beskytte 43
kabinet 5
nulstille 45
58
oplade 46
rengøre 43
nyligt fundne positioner
14
O
omregne
enheder 31
valuta 31
omvej 9
opbevare nüvi 43
opdatere
kort 47
software 44
opkald
dæmpe 23
historik 24
hjem 24
lægge på 22
ventende opkald 23
oplade nüvi 46, 53
overensstemmelseserklæring 52
overføre filer 27
P
parre en mobiltelefon 21
PIN-kode
Bluetooth 21
Garmin Lock 44
positionsikon 39
Q
QWERTY-tastatur 36
R
registrere 44
retningsangivelser
sving-for-sving 19
retningsanvisninger 19
ruter
direkte linje 37
præferencer 37
simulere 36
tilføje flere stop 9
Brugervejledning til nüvi 465
Indeks
S
satellitsignaler 47
sikkerhed
indstillinger 39
position 44
sikkerhedskameradatabase 48
sikker kørsel 39
sikring, skifte 46
simulere en rute 36
skærm
lås 8
lysstyrke 37
skærmbilleder 37
skoleområdedatabase 48
slette
alle brugerdata 45
brugerdefinerede
interessepunkter
48
Favoritter 15
filer 27
liste med nyligt
fundne 14
Brugervejledning til nüvi 465
tegn 13
software
licensaftale 52
opdatere 45
version 36
søgeområde 14
specifikationer 51
Spor op 38
sprogindstillinger 38
stemmeopkald 25
stemmesprog 38
systemindstillinger 36
T
tastatur 13
layout 36
sprogtilstand 13, 38
tastatur på skærmen 13
tavs
audio 8
telefonopkald 23
tekstsprog 38
telefonbog 23
telefonsvarer 22
tidsindstillinger 38
tidszone 38
tilbehør 48
tilbud
deaktivere 35
tilknytte et foto til en
position 15
tilpasse nüvi 36–42
trafik 32–35
hændelser 33
tilbud 32
tilføje trafikabonnementer 40
tripdata, nulstille 19
trip log 39
triptæller 19
tyverisikring 39, 44
U
undgå
tyveri 44
vejtyper 37
USB 54
lagerenhedstilstand 26
skubbe ud 27
59
Indeks
V
værktøjer 29–31
vedligeholde nüvi 43
verdensur 30
vognbane-info 18
W
WebUpdater 45
Z
zoom 15
60
Brugervejledning til nüvi 465
Indeks
Brugervejledning til nüvi 465
61
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra
kortdata) i dit Garmin-produkts levetid, skal du besøge
Garmins websted på www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Marts 2011
Delnummer 190-01039-36 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising