Garmin | nuvi 465LMT | Quick Start Guide | Garmin nuvi 465LMT hurtigstartveiledning

Garmin nuvi 465LMT hurtigstartveiledning
nüvi 465
®
hurtigstartveiledning
Se på nüvi-enheten
Bruke nüvi-enheten
➊ ➋
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Mini-USBkontakt
Høyttaler
Av/på-knapp:
Skyv knappen til venstre for å slå nüvi-enheten
av/på, skyv knappen til høyre for å låse skjermen.
SD-kort-spor
Mikrofon
Advarsel: Dette produktet inneholder et
litiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet når du
går ut, eller oppbevar den slik at den ikke utsettes for
direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.
2
➌
➍ ➎
➏
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
GPS-satellittstyrke
➍
➎
Batteristatus
➏
➐
➑
➒
➓
Bluetooth®-teknologistatus
Bruksmodus– trykk for å bytte mellom
bruksmodus for lastebil og personbil.
Gjeldende klokkeslett– trykk for å endre
tidsinnstillinger.
Trykk for å finne et bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å ringe mens du er koblet til
en kompatibel mobiltelefon.
Trykk for å justere volumet.
Trykk for å bruke verktøy.
Hurtigstartveiledning for nüvi 465-serien
Konfigurere nüvi-enheten
Fest klebeplaten og monteringssokkelen til dashbordet
5. Fest holderen på brakettarmen.
Holder
Brakettarm
forsiktig: Klebeplaten er ment å vare
permanent og er svært vanskelig å fjerne.
1. Rengjør og tørk dashbordet der du vil
plassere monteringssokkelen.
2. Velg hvilken klebeplate du vil bruke,
og fjern beskyttelsen på én side.
Permanent disk
3. Plasser klebeplaten på bunnen av
monteringssokkelen, og fjern den andre
siden av beskyttelsen.
4. Plasser monteringssokkelen slik at
låsespaken vender mot deg. Sett sokkelen
på det rengjorte området. Trykk for å feste
sokkelen til dashbordet.
Hurtigstartveiledning for nüvi 465-serien
6. Skyv brakettarmen med holderen inn i
monteringssokkelen.
Monteringssokkel
Brakettarm
med holder
7. Skyv låsespaken inn i låst stilling.
Før du monterer trafikkmottakeren, bør du se
veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon,
hvis du vil ha informasjon om lover angående
montering på frontruten.
3
Montere nüvi-enheten
1. Koble til strømkabelen for bil på baksiden
av nüvi-enheten.
2. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
3. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker
på plass.
4. Plugg den andre enden av strømkabelen
i et uttak i kjøretøyet. Enheten skal slå
seg på automatisk hvis den er koblet til
og kjøretøyet er i gang.
5. Hvis du bruker en trafikkmottaker i
Europa, kobler du den eksterne antennen
til trafikkmottakeren og fester den eksterne
antennen til frontruten ved hjelp av
sugekoppene.
Angi lastebilprofil
1. Slå på nüvi-enheten.
2. Trykk på Kontroller innst. for lastebil
> Ny.
3. Trykk på knappen for hver kategori for å
skrive inn informasjon.
4. Trykk på Lagre.
Når du oppretter en rute, tilpasser
nüvi-enheten ruten slik at den overholder
begrensningene til lastebilprofilen.
Det er ditt ansvar å holde oversikt over høyde, lengde,
vekt og andre relevante begrensninger for kjøretøyet
når du kjører. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til
kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.
Innhente satellitter
Gå utendørs til et åpent område, bort fra
høye bygninger og trær.
Det kan ta et par minutter å hente inn
satellittsignaler. Linjene
indikerer
satellittsignalstyrken. Når minst én av
linjene er grønne, har nüvi-enheten hentet
inn satellittsignaler.
Finne punkter av interesse
1. Trykk på Hvor skal du? > POIer.
2. Velg en kategori og en underkategori.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på
Kjør!.
5. Angi navn på profilen, og trykk på Ferdig.
4
Hurtigstartveiledning for nüvi 465-serien
Følge ruten
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis vil nüvi-enheten vise
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet.
Hvis du avviker fra den opprinnelige
ruten, vil nüvi-enheten beregne ruten
på nytt og gi nye kjøreanvisninger.
➋
Trykk for å vise siden med
manøverliste.
➌
Trykk for å vise Hvor er jeg?- siden.
➍
➎
➏
Trykk for å zoome inn og ut.
➐
Trykk for å gå tilbake til menysiden.
Trykk på og dra kartet for å vise et
annet område av kartet. Det kan vises et
fartsgrenseikon når du kjører på hovedveier.
➊
➋
➍
➎ ➏
➊
➌
➐
Trykk for å vise siden for neste sving
eller siden med detaljvarsling.
Trykk for å vise ruteadvarsler.
Trykk for å vise tripcomputeren.
Foreta en omkjøring
1. Når en rute er aktiv, trykker du på Meny.
2. Trykk på Rute > Omkjøring.
Hurtigstartveiledning for nüvi 465-serien
5
Legge til et stopp
1. Når en rute er aktiv, trykker du på
Meny > Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Legg til som stopp for å
legge til dette stoppet før det endelige
bestemmelsesstedet.
tips: Hvis du vil legge til mer enn ett
stopp, trykker du på Hvor skal du? >
Ruter. Velg gjeldende rute, og trykk på
Legg til eller fjern punkter.
Lag rute til neste stopp
Hvis du har flere stopp på ruten, kan du
avslutte navigeringen til det gjeldende
stoppet og begynne å navigere til neste
stopp.
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny >
Rute.
2. Trykk på Neste stopp.
3. Velg neste stopp.
Bruke FM TMCtrafikkmottaker
merk: Garmin® er ikke ansvarlig for at
trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkmottakeren FM TMC (Traffic Message
Channel) er integrert i strømkabelen til bilen.
Trafikkmottakeren og nüvi-enheten må være
innenfor rekkevidde av en FM-stasjon som
sender TMC-data (Traffic Message Channel)
for å kunne motta trafikkinformasjon. Hvis
du vil ha informasjon om trafikkmottakere og
dekningsområder, kan du gå til webområdet
www.garmin.com/traffic.
merk: Oppvarmede ruter (med metall)
kan redusere ytelsen til trafikkmottakeren.
merk: Du trenger ikke å aktivere
abonnementet som følger med FMtrafikkmottakeren. Abonnementet
aktiveres automatisk når nüvienheten mottar trafikksignaler
fra tjenesteleverandøren.
4. Trykk på Ja.
6
Hurtigstartveiledning for nüvi 465-serien
Når du mottar trafikkinformasjon, vises det
et
trafikkikon øverst i venstre hjørne på
kartsiden. Trafikkikonet endrer farge for å
vise hvor alvorlige trafikkforholdene er på
den ruten eller veien du kjører.
Se tilbud
I Nord-Amerika kan du motta tilbud og
kuponger som er relevante for posisjonen.
Trykk på tilbudet på skjermen hvis du vil
søke etter den nærmeste posisjonen som
er tilknyttet tilbudet. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se i brukerveiledningen.
advarsel: Du må ikke skrive ned
kupongkodene mens du kjører.
Bruke håndfrifunksjoner
Ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi
kan nüvi-enheten kobles trådløst til
mobiltelefonen, slik at du får en håndfri
enhet. Hvis du vil pare og koble til, må
telefonen og nüvi-enheten være slått på og
ikke være mer enn 10 meter fra hverandre.
Pare telefonen
1. Aktiver Bluetooth-komponenten på
telefonen.
2. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth på nüvi-enheten.
3. Trykk på knappen under Bluetooth,
og trykk på Aktivert > OK.
4. Trykk på knappen under Tilkoblinger.
5. Trykk på Legg til enhet, velg telefonen
og trykk på OK.
6. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Ringe et nummer
1. Velg Telefon > Ring.
2. Angi nummeret og trykk på Ring.
3. Trykk på
anropet.
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for
innkommende anrop.
•
•
Hurtigstartveiledning for nüvi 465-serien
> Avslutt for å avslutte
Trykk på Svar hvis du vil svare på
anropet.
Trykk på Ignorer hvis du vil ignorere
anropet og stanse ringelyden.
7
Lade nüvi-enheten
•
•
•
Koble til strømkabelen for bil.
Koble til en USB-kabel.
Koble til en nettadapter
(valgfritt tilbehør).
Nullstille nüvi-enheten
1. Skyv Av/på-knappen mot venstre,
og hold den nede i 8 sekunder.
2. Slå på nüvi-enheten.
Sikre nüvi-enheten
1. Påse at du er på sikkerhetsposisjonen,
og at nüvi-enheten mottar satellittsignaler.
2. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
3. Trykk på knappen under Garmin Lock.
4. Angi en firesifret PIN-kode.
5. Trykk på Angi.
Februar 2011
nüMaps Guarantee™
Hvis du vil motta en gratis kartoppdatering
(hvis tilgjengelig), registrerer du nüvi-enheten
på http://my.garmin.com innen 60 etter at du
har innhentet satellitter og har begynt å kjøre
med nüvi-enheten. Du er ikke kvalifisert til å
motta gratis kartoppdatering hvis du foretar
registreringen via telefon eller lar det gå mer
enn 60 dager etter første gang du har kjørt
med nüvi-enheten.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om nüvienheten, trykker du på Verktøy > Hjelp.
Du kan laste ned den nyeste versjonen av
brukerveiledningen fra www.garmin.com.
Hvis du vil ha informasjon om tilbehør,
går du til http://buy.garmin.com eller tar
kontakt med en Garmin-forhandler.
Garmin®, Garmin-logoen og nüvi® er varemerker for
Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i
USA og andre land. Garmin Lock™ og nüMaps Guarantee™
er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra
Garmin. Bluetooth®-navnet og -logoene
eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver
bruk som Garmin gjør av disse, er
underlagt lisens.
© 2009-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Delenummer 190-01039-58 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising