Garmin | nuvi 465LMT | Garmin nuvi 465LMT lynstartvejledning

Garmin nuvi 465LMT lynstartvejledning
nüvi 465
®
lynstartvejledning
Opbygning af nüvi
Brug af nüvi
➊ ➋
S e guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed
og produkter i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
➏
Mini-USBstik
Højttaler
Tænd/sluk-knap:
Skub knappen mod venstre for at tænde
eller slukke for nüvi, skub den mod højre
for at låse skærmen.
SD
kort-
stik
Mikrofon
Advarsel: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri.
Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne den fra
køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for
direkte sollys.
2
➌
➍ ➎
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
GPS-signalstyrke
➍
➎
Batteristatus
➏
➐
➑
➒
➓
Status for Bluetooth®-teknologi
Anvendelsesmåde - tryk for at skifte
mellem anvendelsesmåderne lastbil
og bil.
Aktuel tid - tryk for at ændre
tidsindstillinger.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at foretage opkald, når der er
oprettet forbindelse til en kompatibel
mobiltelefon.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at bruge værktøjerne.
nüvi 465 lynstartvejledning
Opsætning af nüvi
Sæt den selvklæbende plade
og monteringsbasen fast på
instrumentbrættet
5. Sæt holderen fast på monteringsarmen.
Holder
Monteringsarm
advarsel: Den permanent klæbende
plade er yderst vanskelig at fjerne.
1. Rengør og tør det område, hvor du vil
placere monteringsbasen.
2. Vælg den selvklæbende plade,
du vil bruge, og fjern den ene side af
bagbeklædningen.
6. Skub monteringsarmen med holderen
påsat ind i monteringsbasen.
Monterings-
base
Monteringsarm
med holder
Permanent plade
3. Placer den selvklæbende plade i bunden af
monteringsbasen, og fjern den anden side
af bagbeklædningen.
4. Placer monteringsbasen, så låsearmen
peger mod dig. Placer basen på det
rengjorte område. Tryk til for at få basen til
at klæbe til instrumentbrættet.
nüvi 465 lynstartvejledning
7. Skub låsearmen til låst position.
Før du monterer trafikmodtageren, bør du se guiden
Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter for
at få oplysninger om lovgivning vedrørende
forrudemontering.
3
Montering af nüvi
1. Tilslut bilens strømkabel på bagsiden af din
nüvi.
2. Placer bunden af din nüvi i holderen.
3. Skub din nüvi tilbage, så den klikker på
plads.
4. Sæt den anden ende af bilens strømkabel
i en stikkontakt i bilen. Enheden tændes
automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen er
startet.
5. Hvis du benytter en trafikmodtager i
Europa, kan du tilslutte den eksterne
antenne til trafikmodtageren og fastgøre
den eksterne antenne til forruden med
sugekopperne.
Indtastning af lastbilprofil
Når du opretter en rute, tilpasser nüvi ruten,
så den passer til restriktionerne i din
lastbilprofil.
Det er dit ansvar at holde styr på dit køretøjs højde, længde,
vægt og andre relevante begrænsninger, når du kører. Vær
altid opmærksom på vejskilte og vejbetingelser, når du tager
beslutninger under kørslen.
Oprettelse af satellitforbindelse
Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i
nærheden af høje bygninger eller træer.
Lokalisering af satellitter kan tage nogle
få minutter. Søjlerne
indikerer
signalstyrken. Når mindst én af bjælkerne er
grøn, har din nüvi lokaliseret satellitsignaler.
1. Tænd for nüvi.
Find interessepunkter
2. Tryk på Bekræft indstillinger for
lastbil > Ny.
2. Vælg en kategori og en underkategori.
3. Tryk på knappen for hvert kategori for at
indtaste oplysninger.
1. Tryk på Find > Interessepunkter.
3. Vælg en destination, og tryk på Kør!.
4. Tryk på Gem.
5. Indtast navnet på profilen, og tryk på
Udført.
4
nüvi 465 lynstartvejledning
Følg din rute
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Mens du rejser, guider nüvi dig til din
destination vha. stemmemeddelelser, pile
på kortet samt retningsangivelser øverst på
kortet. Hvis du afviger fra den oprindelige
rute, beregner nüvi ruten igen og giver nye
anvisninger.
Tryk og træk kortet for at se et andet
område af kortet. Der vises muligvis et
fartbegrænsningsikon, når du kører på større
hovedveje.
➊
➋
➍
➎ ➏
➊
➋
Tryk for at åbne siden Drejliste.
➌
Tryk for at få vist siden Hvor er jeg?.
➍
➎
➏
Tryk for at zoome ind og ud.
Tryk for at få vist triptælleren.
➐
Tryk for at vende tilbage til siden Menu.
Tryk for at få vist ruteadvarsler.
➌
➐
Tryk for at se siden Næste sving eller
siden Detaljeret advarsel.
Valg af en omvej
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu.
2. Tryk på Rute > Omvej.
nüvi 465 lynstartvejledning
5
Tilføjelse af et stop
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu > Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som stop, hvis du vil tilføje
dette stop før din endelige destination.
tip: Hvis du vil tilføje flere stop, skal du
trykke på Find > Ruter. Vælg den aktuelle
rute, og tryk på Tilføj eller fjern punkter.
Start rute til næste stop
Hvis du har flere stop på din rute, kan du
holde op med at navigere til det aktuelle stop
og begynde at navigere til det næste stop.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu > Rute.
2. Tryk på Næste stop.
3. Vælg det næste stop.
4. Tryk på Ja.
6
Brug af FM TMC-trafik
bemærk: Garmin® er ikke ansvarlig for
trafikoplysningernes nøjagtighed.
FM TMC-trafikmodtageren er indbygget i
køretøjets strømkabel.
Trafikmodtageren og nüvi skal være
inden for dataområdet af en FM-station,
der sender TMC-data (trafikoplysningskanal)
for at modtage trafikoplysninger. Du kan
finde flere oplysninger om trafikmodtagere og
dækningsområder på www.garmin.com
/traffic.
bemærk: Opvarmede (metalliserede)
vinduer kan forringe trafikmodtagerens
ydeevne.
bemærk: Du behøver ikke at
aktivere det abonnement, der følger med
FM-trafikmodtageren. Abonnementet
aktiveres automatisk, når din nüvi
har opfanget trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen.
nüvi 465 lynstartvejledning
Når du modtager trafikoplysninger, vises et
trafikikon i det øverste venstre hjørne af
siden Kort. Trafikikonet skifter farve, alt efter
hvor slem trafikken er på din rute eller den
vej, du aktuelt kører på.
Se tilbud
I Nordamerika kan du modtage
områdebestemte tilbud og kuponer. Tryk på
tilbuddet på skærmen for at søge efter det
nærmeste sted, som er knyttet til dette tilbud.
Se i brugervejledningen for at få yderligere
oplysninger.
advarsel: Forsøg ikke at skrive
kuponkoderne ned under kørsel.
Brug af håndfri funktioner
Ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi
kan din nüvi oprette trådløs forbindelse til
din mobiltelefon og på den måde blive til en
håndfri enhed. Din telefon og din nüvi skal
være tændte og højst 10 meter fra hinanden
for at kunne parres og forbindes.
nüvi 465 lynstartvejledning
Parring af din telefon
1. Aktiver Bluetooth-komponenten på din
telefon.
2. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth på din nüvi.
3. Tryk på knappen nedenunder Bluetooth,
og tryk på Aktiveret > OK.
4. Tryk på knappen under Tilslutninger.
5. Tryk på Tilføj enhed, vælg din telefon,
og tryk på OK.
6. Indtast Bluetooth PIN-koden (1234) til din
nüvi på telefonen.
Opkald til et nummer
1. Vælg Telefon > Ring op.
2. Tast nummeret, og vælg Ring op.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke
på
> Afslut opkald.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes vinduet
Indgående opkald.
•
Tryk på Besvar for at besvare opkaldet.
•
Tryk på Ignorer for at ignorere opkaldet
og få telefonen til at holde op med at
ringe.
7
Opladning af nüvi
•
Tilslut bilens strømkabel.
•
Forbind et USB-kabel.
•
Tilslut en AC-adapter (valgfrit tilbehør).
Nulstilling af nüvi
1. Skub Tænd/sluk-knappen til venstre,
og hold den der i 8 sekunder.
2. Tænd for nüvi.
1. Sørg for, at du er på sikkerhedsstedet,
og at din nüvi modtager satellitsignaler.
2. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
3. Tryk på knappen under Garmin Lock.
4. Indtast en firecifret PIN-kode.
Februar 2011
For at modtage en gratis kortopdatering (hvis
en sådan er til rådighed) skal du registrere din
nüvi på http://my.garmin.com inden for 60
dage efter, at du har modtaget satellitsignaler
og kørt med din nüvi. Du er ikke berettiget til
gratis opdatering af kort, hvis du registrerer
via telefon eller venter længere end 60 dage,
efter første gang du kører med din nüvi.
Flere oplysninger
Sikring af nüvi
5. Tryk på Indstil.
nüMaps Guarantee™
Du kan få flere oplysninger om nüvi
ved at vælge Værktøjer > Hjælp. Du
kan downloade den nyeste version af
brugervejledningen fra www.garmin.com. Du
kan få yderligere oplysninger om tilbehør på
http://buy.garmin.com eller ved at kontakte
din Garmin-forhandler.
Garmin®, Garmin-logoet og nüvi® er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA
og andre lande. Garmin Lock™ og nüMaps Guarantee™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin. Navnet Bluetooth® og
de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG,
Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår
på licens.
© 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Varenummer 190-01039-56 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising