Garmin | nuvi 3760LMT | User guide | Garmin nuvi 3760LMT Användarhandbok

Garmin nuvi 3760LMT Användarhandbok
nüvi 3700-serien
®
Användarhandbok
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras,
kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående
uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna
handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken
eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken
innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av
handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina
produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar
eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om
användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, nüvi® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och
är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™,
myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüRoute™ och trafficTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är
licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. microSD™ är ett varumärke som tillhör SanDisk eller
dess dotterbolag. Linux® är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder. microSD är ett
varumärke som tillhör SD Card Association.
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Komma igång............................ 1
Konfigurera enheten......................... 1
Strömförsörja enheten...................... 1
Montera enheten.............................. 2
Konfigurera enheten......................... 3
Framsida........................................... 3
Söka satelliter . ................................ 4
Rotera skärmen................................ 4
Om det automatiska skärmlåset....... 4
Huvudmeny...................................... 5
Använda skärmknappsatsen............ 5
Justera huvudvolymen..................... 6
Transportlägen................................. 6
Söka efter en intressant plats
(POI).............................................. 6
Använda skärmknappsatsen............ 7
Lägga till punkter i aktiv rutt.............. 8
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Ändra destination för den aktiva
rutten............................................. 9
Göra en avstickare........................... 9
Stoppa rutten.................................... 9
Navigera fågelvägen........................ 9
Söka efter platser................... 10
Söka efter en adress...................... 10
Använda Kör!- sidan........................11
Ange en hemposition...................... 12
Visa en lista med senast hittade
platser.......................................... 12
Om Favoriter................................... 13
Söka efter parkering....................... 14
Planera en resa.............................. 15
Använda knapparna på kartan....... 16
Söka på kartan genom att trycka
på skärmen.................................. 16
Ange koordinater............................ 18
Använda fotonavigering.................. 18
i
Innehållsförteckning
Uttala kommandon................. 19
Om röstkommandon....................... 19
Ange din uppvakningsfras.............. 19
Aktivera röstkommando.................. 19
Tips för att använda
röstkommandon........................... 20
Navigera till en populär plats med
röstkommandon........................... 20
Uttala en adress............................. 21
Om ikoner och toner....................... 21
Om kartsidorna....................... 22
Visa kartan när du navigerar.......... 22
Om myTrends™. ............................. 23
Visa trippinformation . .................... 23
Visa svänglistan ............................ 24
Visa nästa sväng............................ 25
Visa sidan för visning av
korsningar.................................... 25
Använda navigeringskartan för
fotgängare................................... 26
ii
Telefonsamtal med
handsfree................................ 27
Para ihop enheter........................... 27
Ta emot ett samtal ......................... 29
Använda enheten under ett
samtal ......................................... 29
Ringa till en intressant plats
(POI)............................................ 30
Ringa ett nummer........................... 30
Ange telefonnumret........................ 30
Ringa samtal med
röstuppringning............................ 31
Kontrollera telefonstatus................. 31
Använda verktygen................ 32
Visa aktuell platsinformation........... 32
Använda Hjälp................................ 32
Om ecoRoute™............................... 32
Maximera din bränsleekonomi....... 33
Visa information om
bränsleekonomi........................... 34
Använda bildvisaren....................... 36
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Innehållsförteckning
Använda världsklockan ................. 36
Använda kalkylatorn....................... 37
Ta skärmbilder................................ 37
Använda enhetsomräkningen . ...... 37
Trafik........................................ 39
Trafikinformationsmot-tagare.......... 39
Abonnemangsaktivering................. 39
Ta emot trafikinformation................ 40
Om trafikikonen.............................. 40
Trafik på rutten............................... 41
Visa trafikkartan.............................. 41
Söka efter trafikfördröjningar.......... 41
Om erbjudanden............................. 42
Datahantering......................... 44
Filtyper............................................ 44
Ansluta enheten till datorn.............. 45
Överföra filer till datorn .................. 45
Ta bort filer . ................................... 46
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Anpassa enheten.................... 47
Systeminställningar........................ 47
Navigeringsinställningar för
personbil...................................... 48
Navigeringsinställningar för
fotgängare................................... 49
Ruttinställningar.............................. 50
Visningsinställningar....................... 51
Språkinställningar........................... 52
Visa kartinformation . ..................... 52
Bluetooth-inställningar.................... 52
Aktivera trafik.................................. 53
Om trafikabonnemang.................... 53
Återställa alla
ursprungsinställningar................. 54
Bilaga....................................... 55
Om GPS-satellitsignaler................. 55
Sköta om enheten.......................... 55
Låsa enheten.................................. 57
Uppdatera programvaran............... 58
Rensa användardata...................... 58
Batteriinformation .......................... 58
iii
Innehållsförteckning
Byta säkring i
fordonsströmkabeln..................... 59
Montera enheten på
instrumentbrädan......................... 60
Ta bort enheten, vaggan och
fästet............................................ 60
nüMaps Guarantee™...................... 61
nüMaps Lifetime™........................... 61
Köpa fler kartor............................... 61
Om extrafunktioner......................... 62
Kontakta Garmins
produktsupport............................. 63
Registrera enheten......................... 63
Specifikationer................................ 64
Felsökning ..................................... 65
Index........................................ 67
iv
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Komma igång
Komma igång
 VARNING
äs guiden Viktig säkerhets- och
L
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen för viktig
information om produkten och säkerhet.
Konfigurera enheten
När du använder enheten första gången
behöver du utföra följande åtgärder.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Strömförsörj enheten (sidan 1).
Montera enheten (sidan 2).
Konfigurera enheten (sidan 3).
Slå på och stäng av enheten (sidan 3).
Hämta satellitinformation (sidan 4).
Förstå huvudmenyn (sidan 5).
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Strömförsörja enheten
Anslut enheten till 12voltsströmkabeln för fordon medan
den är ansluten till fordonet.
nüvi laddas medan du kör.
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på tre sätt.
• Strömkabel för fordon
• USB-kabel (sidan 58)
• Nätadapter (valfritt tillbehör)
Om du inte tänker använda enheten
medan den är ansluten till en strömkälla
trycker du på strömknappen för att låsa
enheten. Mer information om att låsa
enheten finns på sidan 4.
1
Komma igång
Montera enheten
 VARNING
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att minska risken
för skador på person eller produkt som
orsakas av att batteriet utsätts för extrem
värme ska du ta bort enheten från bilen
när du går ut eller förvara den skyddad
från direkt solljus.
Meddelande
Innan du monterar enheten läser
du i guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation för information
om lagar som gäller för montering på
vindruta.
1. Ta bort plasthöljet från
sugkoppsfästet.
2. Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
3. För spaken bakåt mot vindrutan.
4. Sätt fast monteringsfästet på
sugkoppsarmen.
2
Fäste
Sugkopp
Strömkabel för Högtalare
fordon
5. Placera underkanten av enheten i
monteringsfästet.
6. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
Fordonsströmkabelkontakt
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Komma igång
Konfigurera enheten
1. Anslut strömkabeln för fordon till
monteringsfästet.
2. Anslut den andra änden av 12
volts strömkabeln för fordon till en
strömkontakt i bilen.
Om enheten är ansluten och fordonet
är igång startar enheten automatiskt.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
4. Om du använder en trafikmottagare
i Europa ansluter du den externa
antennen till trafikmottagaren och
fäster den ordentligt på vindrutan med
sugfästena.
Framsida
Mikrofon
Strömknapp
Minneskort‑
plats
micro-B-kontakt
Högtalare
(på baksidan)
Slå på och stänga av enheten
Håll strömknappen nedtryckt.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar
fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i
10 sekunder.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
3
Komma igång
Söka satelliter
Staplarna
anger styrkan på
mottagningen.
1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit
från höga byggnader och träd.
2. Sätt på enheten om det behövs.
Det kan ta några minuter innan den hittar
satellitsignalerna.
Rotera skärmen
Rotera enheten om du vill visa i
horisontellt (landskap) eller vertikalt
(porträtt) läge.
Om det automatiska
skärmlåset
Enheten låses automatiskt om du inte
använder den under en viss angiven tid.
Om enheten sitter i fästet med extern
strömförsörjning kommer skärmen inte
att låsas automatiskt.
Låsa enheten manuellt
Tryck på strömknappen.
4
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Komma igång
Låsa upp enheten
1. Tryck snabbt på strömknappen om
det behövs.
2. Dubbelklicka på .
Huvudmeny
➐
➊
➑
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Tryck här om du vill välja ett
transportläge.
Tryck här om du vill söka efter en
destination.
Tryck här om du vill visa kartan.
Tryck här om du vill avbryta en
rutt.
Tryck här om du vill göra en
avstickare från en rutt.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Tryck här om du vill ringa ett
samtal när du är ansluten till en
kompatibel mobiltelefon.
Mer information finns på
www.garmin.com/bluetooth.
Tryck här om du vill justera
volymen.
Tryck här om du vill öppna menyn
med verktyg och inställningar.
Använda
skärmknappsatsen
•
•
•
Håll nedtryckt för att snabbt gå
tillbaka till huvudmenyn.
Om du vill se fler alternativ trycker
du på och .
Håll och nedtryckta om du vill
bläddra snabbare.
5
Komma igång
Justera huvudvolymen
1. Tryck på Volym.
2. Justera reglaget åt vänster eller höger.
Stänga av ljudet
1. Tryck på Volym > .
Söka efter en intressant
plats (POI)
Transportlägen
De detaljerade kartorna i enheten
innehåller intressanta platser, t.ex.
restauranger, hotell och automatiska
tjänster.
Fotgängare
Cykel
Personbil
Enheten erbjuder flera transportlägen för
navigeringsmetoder. Rutten beräknas
olika beroende på vilket läge du har valt.
6
Byta transportläge
1. Tryck på transportlägesikonen i det
övre vänstra hörnet.
2. Välj ett läge.
3. Tryck på Spara.
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Intressant plats.
2. Välj en kategori.
3. Om det behövs väljer du en
underkategori.
4. Välj en destination.
5. Tryck på Kör!.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Komma igång
Söka efter en plats genom att
bokstavera namnet
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Intressant plats > Stava namnet.
2. Ange hela eller en del av namnet.
3. Tryck på Klar.
4. Välj en destination.
5. Tryck på Kör!.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Använda
skärmknappsatsen
•
Tryck på ett tecken på knappsatsen
för att ange en bokstav eller en siffra.
• Tryck på
om du vill lägga till
ett mellanslag.
• Tryck på
och
för att flytta
markören.
• Tryck på för att ta bort ett tecken.
• Om du vill rensa hela posten håller
du nedtryckt.
• Tryck på
om du vill välja
språkläge för knappsatsen.
• Tryck på
om du vill
ange specialtecken, t.ex.
kommateringstecken.
Mer information om att ändra
knappsatsens visning finns i "Ändra
systeminställningarna" (sidan 47).
7
Komma igång
Söka efter intressanta platser i
fotgängarläge
I fotgängarläge i vissa städer kan du
använda cityXplorer™-kartor för att
navigera med kollektivtrafik. Gå till
www.garmin.com för mer information
om cityXplorer-kartor.
1. Välj fotgängarläge (sidan 6).
2. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Intressant plats.
3. Välj en kategori.
4. Om det behövs väljer du en
underkategori.
5. Välj en destination.
6. Välj ett alternativ:
• Tryck på Gång om du vill
beräkna en rutt som du navigerar
längs till fots.
• Tryck på Kollektivtrafik om du
vill beräkna en rutt som använder
kollektivtrafik och gång.
7. Tryck på Kör!.
8
Lägga till punkter i aktiv
rutt
1. När du navigerar längs en rutt
trycker du på för att återgå till
huvudmenyn.
2. På huvudmenyn trycker du på Vart?.
3. Välj en kategori.
4. Om det behövs väljer du en
underkategori.
5. Välj en destination.
6. Tryck på Kör!.
7. Tryck på Lägg till i aktuell rutt.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Komma igång
Ändra destination för den
aktiva rutten
1. När du navigerar längs en rutt trycker
du på .
2. På huvudmenyn trycker du på
Avstickare eller Räkna om.
1. Tryck på för att gå tillbaka till
huvudmenyn.
2. Tryck på Vart?.
3. Sök efter platsen.
4. Tryck på Kör!.
5. Tryck på Starta ny rutt.
Stoppa rutten
Innan du kan ändra destination måste du
navigera längs en rutt.
Göra en avstickare
När du navigerar längs en rutt kan du
använda avstickare till att undvika hinder
framför dig, t.ex. byggplatser.
Obs! Om den rutt du för närvarande
använder är det enda rimliga alternativet
kan det hända att enheten inte beräknar
någon avstickare.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
1. While navigating a route, touch .
2. På huvudmenyn trycker du på Stopp.
Navigera fågelvägen
Använd läget för fågelvägen om du inte
följer vägbanorna när du navigerar.
1. På huvudmenyn trycker du
på Verktyg > Inställningar
> Navigation > Personbil >
Ruttinställningar.
2. Tryck på Fågelvägen.
3. Tryck på Spara.
9
Söka efter platser
Söka efter platser
På menyn Vart? finns det olika kategorier
av platser att söka efter. Mer information
om hur du utför en enkel sökning finns
på sidan 6.
Söka efter en adress
Obs! Beroende på vilken version av
inbyggda kartdata du har i enheten kan
knappnamnen och stegordningen skilja
sig från stegen nedan.
6. Om det behövs väljer du ort/
postnummer.
Obs! Alla kartdata har inte
sökfunktion för postnummer.
7. Ange gatunumret.
8. Tryck på Klar.
9. Ange gatan.
10. Tryck på Klar.
11. Om det behövs väljer du gatan.
12. Om det behövs väljer du adressen.
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Adress.
2. Om det behövs ändrar du land eller
område.
3. Tryck på Stava ort.
4. Ange ort/postnummer.
Tips: Om du är osäker på ort/
postnummer trycker du på Sök alla.
5. Tryck på Klar.
10
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Söka efter platser
Använda Kör!- sidan
Sidan Kör! öppnas när du väljer en plats
att navigera till.
➊
➋
➌
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➎
➍
➐
Tryck här om du vill ringa till
den valda platsen när enheten är
ansluten till en telefon, eller för att
spara platsen som en favorit.
Tryck här om du vill växla mellan
2D- och 3D-vy.
Tryck här om du vill rotera vyn.
Tryck här om du vill visa mer
information om platsen.
Tryck här om du vill zooma in
och ut.
Tryck för att gå tillbaka till
föregående sida. Håll nedtryckt för
att gå tillbaka till huvudmenyn.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
➐
Tryck för att skapa en
vägbeskrivning till den här platsen.
Rapportera en felaktig intressant
plats
När sökresultaten innehåller en gammal
eller felaktig intressant plats kan du ta
bort platsen från kommande sökningar.
1. På sidan Kör! trycker du på
informationsrutan.
2. Tryck på
> Rapportera fel > Ja.
Platsen tas bort från kommande
sökningar.
11
Söka efter platser
Ange en hemposition
Du kan ange din hemposition för den
plats du oftast kör tillbaka till.
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Kör hem.
2. Välj Skriv in min adress, Använd
min aktuella position eller Senast
sökta.
Köra hem
Innan du kan navigera hem måste du
ange en hemposition.
På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Kör hem.
Återställa din hemposition
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> > Ange hemposition.
2. Välj ett alternativ för att ändra din
adress.
12
Ändra information om din
hemposition
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Favoriter > Hem.
2. Tryck på > Ändra.
3. Ange ändringarna.
4. Tryck på Klar.
Visa en lista med senast
hittade platser
Enheten lagrar de senaste 50 platserna
som du hittat.
På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Senast sökta.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Söka efter platser
Rensa listan med senast hittade
platser
På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Senast sökta > > Rensa > Ja.
Spara platser i Favoriter
1. Sök efter platsen (sidan 6).
2. På sidan Kör! trycker du på
Spara > OK.
Om Favoriter
Söka efter favoriter
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Favoriter.
2. Om det behövs väljer du en kategori.
3. Välj en sparad plats.
Du kan spara platser i Favoriter så att
du snabbt kan hitta dem och skapa rutter
till dem. Din hemposition sparas också i
Favoriter.
>
Spara din aktuella position i
Favoriter
1. Tryck på fordonssymbolen på kartan.
2. Ange ett namn.
3. Tryck på Spara.
Platsen sparas i Favoriter.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
13
Söka efter platser
Redigera favoriter
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Favoriter.
2. Välj en kategori.
3. Välj en favorit.
4. Tryck på informationsrutan.
5. Tryck på
> Ändra.
6. Välj ett alternativ:
• Namn
• Telefonnummer
• Kategorier
• Tilldela foto – tryck här om
du vill välja ett sparat foto
(sidan 36).
• Byt kartsymbol
7. Ändra informationen.
8. Tryck på Klar.
14
Söka efter parkering
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Parkering > Sök efter parkering.
2. Välj en parkeringsplats.
3. Tryck på Kör!.
Söka efter din senaste
parkeringsplats
Enheten sparar din parkeringsplats när du
tar ut enheten ur fästet när strömmen är
ansluten till den.
På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Parkering > Sista platsen.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Söka efter platser
Planera en resa
Du kan använda Reseplanerare om du
vill skapa och spara en resa med flera
destinationer.
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Reseplanerare.
2. Tryck på .
3. Tryck på Välj startplats.
4. Sök efter en plats (sidan 6).
5. Tryck på Välj.
6. Tryck på
om du vill lägga till
ytterligare en plats.
7. Tryck på Välj.
8. Upprepa steg 4–6 om du vill lägga
till ytterligare platser till resan.
9. Tryck på Nästa.
10. Ange ett namn.
11. Tryck på Klar.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Navigera till en sparad resa
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Reseplanerare.
2. Välj en sparad resa.
3. Tryck på Kör!.
Ändra en sparad resa
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Reseplanerare.
2. Välj en sparad resa.
3. Tryck på .
4. Välj ett alternativ:
• Tryck på Byt namn på resa om
du vill ändra resans namn.
• Tryck på Ändra destinationer
om du vill lägga till eller ta bort
platser.
• Tryck på Ta bort resa om du vill
ta bort hela resan.
• Tryck på Optimera ordningen
om du vill ordna platserna
på resan i den mest effektiva
ordningen.
15
Söka efter platser
Använda knapparna på
kartan
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Sök på karta.
2. Tryck var som helst på kartan.
• Tryck på
och
för att
zooma in och ut.
• Tryck på
för att växla mellan
2D- och 3D-vy.
• Tryck på
för att rotera vyn.
Söka på kartan genom att
trycka på skärmen
•
•
•
16
Tryck på ett område på kartan för
att välja en plats.
En informationsruta visas intill
platsen.
Tryck på och dra kartan om du
vill visa en annan del av kartan.
Tryck två gånger på kartan för
att zooma in och centrera på en
plats.
•
•
•
•
•
Tryck på två punkter nära kartans
mittpunkt och dra isär fingrarna
för att zooma in.
Tryck på två punkter nära
skärmens motsatta kanter och
för ihop fingrarna mot skärmens
mittpunkt för att zooma ut.
Tryck och dra med två fingrar
nedåt på kartan för att gå från
flygvy till fågelperspektivvy.
Tryck och dra med två fingrar
uppåt på kartan för att gå från
fågelperspektivvy till flygvy.
Tryck och dra med två fingrar till
höger eller vänster för att rotera
kartan.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Söka efter platser
Söka efter en plats med hjälp av
kartan
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Sök på karta.
2. Tryck på en plats.
En informationsruta visas intill
platsen.
3. Tryck på informationsrutan.
4. Välj ett alternativ:
• Tryck på
> Spara.
5. Tryck på Kör!.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Ange en simulerad plats
Du kan använda GPS-simulatorn för att
välja en annan plats, där du kan söka
efter och spara intressanta platser i
närheten. Det kan vara användbart när du
planerar resor.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > System >
GPS-simulator > Till.
2. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Sök på karta.
3. Tryck på ett område på kartan.
4. Tryck på
> Ange plats.
17
Söka efter platser
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för destinationen kan
du navigera till den med hjälp av
koordinaterna för latitud och longitud i
enheten. Detta kan vara användbart vid
geocaching.
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Koordinater.
2. Tryck på ett fält för att ange latitudoch longituddata.
3. Tryck på Visa på karta.
4. Tryck på Kör!.
Ändra kartans koordinatformat
1. På skärmen Hem trycker du på Vart?
> Koordinater > Format.
2. Välj ett format.
18
Använda fotonavigering
Du kan överföra bilder som innehåller
platsinformation till enheten eller
minneskortet och skapa rutter till
bildplatserna.
1. Anslut enheten till datorn (sidan 45).
2. Gå till http://connect.garmin.com
/photos.
3. Följ instruktionerna på webbplatsen
för att välja och läsa in foton.
4. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Favoriter > Foton.
En lista över bilder med
platsinformation visas.
5. Tryck på en bild.
6. Tryck på Kör!.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Uttala kommandon
Uttala kommandon
Om röstkommandon
Obs! Röstkommandofunktionen är inte
tillgänglig för alla språk eller regioner.
Funktionen Röstkommando är tillgänglig
på vissa enhetsmodeller.
Med röstkommandon kan du använda
enheten genom att uttala orden som visas
på skärmen högt eller genom att uttala
vissa kommandon. Röstkommandomenyn
innehåller en lista med tillgängliga
kommandon.
Ange din uppvakningsfras
Uppvakningsfrasen är ett ord eller en
fras som du kan säga för att aktivera
röstkommando. Som standard
är uppvakningsfrasen inställd på
Röstkommando.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Röstkommando >
Anpassa fras.
2. Ange en ny uppvakningsfras.
3. Tryck på Klar.
Aktivera röstkommando
Säg uppvakningsfrasen.
Menyn Röstkommando visas.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
19
Uttala kommandon
Tips för att använda
röstkommandon
•
•
•
•
•
Tala med normal röst in i
enheten.
Uttala kommandona som de visas
på skärmen.
Besvara röstmeddelanden från
enheten efter behov.
Minska antalet oavsiktliga
röstkommandouppvakningar
genom att göra
uppvakningsfrasen längre.
Säg Avsluta när du vill avsluta
röstkommando.
Navigera till en populär
plats med röstkommandon
Du kan säga namnen på mycket
populära, välkända platser.
1. Säg uppvakningsfrasen.
20
2. Säg Sök efter namn.
3. Lyssna på röstmeddelandet och säg
platsens namn.
En lista med platser visas.
4. Säg radnumret.
Rad 1
5. Säg ett alternativ:
• Säg Navigera för att navigera till
platsen.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Uttala kommandon
•
Säg Ring för att ringa till
platsen när du är ansluten till en
kompatibel mobiltelefon.
•
är grön innan
Vänta tills ikonen
du säger kommandot.
Uttala en adress
1. Säg röstkommando.
2. Säg Sök adress.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Om ikoner och toner
•
•
Enheten avger två toner när
den går in i och avslutar
röstigenkänningsläge.
En röd ikon
visas i skärmens
övre högra hörn när enheten inte är
redo för ditt kommando.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
21
Om kartsidorna
Om kartsidorna
Visa kartan när du
navigerar
meddelande
Under inga omständigheter ska
Garmin vara ansvarsskyldigt för några
tillfälliga, speciella, indirekta skador
eller följdskador, inklusive, men inte
begränsat till, skador för trafikböter
eller stämningar, vare sig de orsakas av
användning, missbruk eller oförmåga
att använda produkten eller av defekter
i produkten. Vissa stater tillåter inte
begränsning av tillfälliga skador
eller följdskador, så ovanstående
begränsningar kanske inte gäller dig.
Din rutt är markerad med en
magentafärgad linje. En målflagga anger
din destination.
22
Medan du kör vägleder enheten dig
till destinationen via röstuppmaningar,
pilar på kartan och anvisningar överst
på kartan. Om du avviker från den
ursprungliga rutten beräknas en ny rutt
och du får en ny vägbeskrivning.
En fartbegränsningsikon som visar
aktuell fartbegränsning visas eventuellt
när du kör på huvudvägar.
Använda navigeringskartan
➊
➋
➌
➏
➍
➊
➎
➐
Tryck här för att visa nästa sväng.
Svängindikatorn talar också om
vilken fil du bör befinna dig i för att
förbereda dig för nästa manöver, om
tjänsten är tillgänglig.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Om kartsidorna
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Tryck här för att visa svänglistan.
Tryck här om du vill zooma in och
ut.
Tryck här om du vill gå tillbaka till
huvudmenyn.
Tryck här om du vill visa ett annat
datafält.
Tryck här om du vill visa
information om platsen.
Tryck här om du vill visa
trippinformation.
Om myTrends™
Aktivera myTrends
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > nüRoute
> myTrends > Aktiverad.
Visa trippinformation
På trippinformationssidan visas din
aktuella fart samt statistik om resan.
Tips: Om du stannar ofta bör du inte
stänga av enheten så att den mäter den
tillryggalagda tiden under resan.
Tryck på fältet Fart på kartan.
När funktionen myTrends är aktiverad
visas ankomsttid och trafikinformation
för ofta använda destinationer,
som din arbetsplats, automatiskt i
navigeringsfältet överst på kartan.
När myTrends-information visas i
navigeringsfältet kan du trycka på
navigeringsfältet om du vill visa
ruttalternativ för den föreslagna
destinationen.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
23
Om kartsidorna
Återställa trippinformationen
1. Tryck på fältet Fart på kartan.
2. Tryck på .
3. Välj ett alternativ:
• Tryck på Nollställ trippdata om
du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Tryck på Nollställ maxfart för
att nollställa maxfarten.
• Tryck på Nollställ tripp B om du
vill nollställa trippmätaren.
Visa svänglistan
När du navigerar längs en rutt kan du
visa alla svängar för hela rutten och
avståndet mellan svängarna.
1. På kartan trycker du på textfältet
överst på kartan.
2. Välj ett alternativ:
• Välj en sväng i listan om du vill
visa nästa sväng.
• Tryck på
> Visa karta om du
vill visa hela rutten på kartan.
24
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Om kartsidorna
Visa nästa sväng
Innan du kan visa nästa sväng måste du
navigera längs en rutt.
Nästa sväng visar svängen på kartan samt
avståndet och tiden till den.
Tryck på svängindikatorn i det övre
vänstra hörnet på kartan.
Visa sidan för visning av
korsningar
Innan du kan visa korsningar måste du
navigera längs en rutt.
På vissa enhetsmodeller visar sidan
för visning av korsningar en vy med
kommande korsningar och i vilken fil du
bör köra.
På kartan trycker du på skärmens
övre vänstra hörn.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
25
Om kartsidorna
Använda
navigeringskartan för
fotgängare
➊
➌
➋
➊
➍
I fotgängarläget visas rutten på en
tvådimensionell karta.
➊
➋
➌
➍
26
Tryck här för att växla mellan
ruttsträckor.
Tryck här för att visa ruttresvägen.
Tryck här för att centrera kartan på
den aktuella platsen.
Tryck här för att zooma in och ut.
Kollektivtrafikalternativ
Om du har cityXplorer-kartor installerade
beräknar enheten en rutt där en
kombination av kollektivtrafikalternativ,
som att åka buss eller tunnelbana och att
promenera, används.
Obs! cityXplorer-kartor medföljer inte
enheten. Se http://my.garmin.com om du
vill köpa cityXplorer-kartor.
Ikonerna , , , , , och
anger den navigeringsmetod som
används i varje del av rutten. När du
t.ex. ser stiger du på en buss på den
punkten i rutten.
De svarta punkterna på kartan är
hållplatser för kollektivtrafik längs rutten.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Telefonsamtal med handsfree
Telefonsamtal med
handsfree
Med den trådlösa Bluetooth®-tekniken
kan du etablera trådlösa anslutningar
mellan två enheter, t.ex. en mobiltelefon
och din enhet. Om du vill fastställa om
din mobiltelefon med Bluetooth-teknik
är kompatibel med enheten går du till
www.garmin.com/bluetooth.
Para ihop enheter
Första gången du använder två enheter
tillsammans måste du para ihop dem
genom att etablera kontakt med hjälp av
en PIN-kod eller ett lösenord.
Telefonen och enheten måste vara
påslagna och inom 10 m (33 fot) avstånd
från varandra.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Para ihop med telefoninställningarna
Du kan initiera ihopparning från
telefonen. Se telefonens
användarhandbok.
1. På enhetens huvudmeny trycker
du på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth > Till.
2. Aktivera Bluetooth-komponenten på
telefonen.
Obs! Den här funktionen kan finnas
i en meny kallad Inställningar,
Bluetooth, Anslutningar eller
Hands-free.
3. Sök efter Bluetooth-enheter med
telefonen.
4. Välj enheten i listan med enheter.
5. Ange Bluetooth-PIN-koden för
enheten (1234) i telefonen.
27
Telefonsamtal med handsfree
Para ihop med
enhetsinställningarna
1. På enhetens huvudmeny trycker
du på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth > Till.
2. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth > Lägg till telefon.
3. Aktivera Bluetooth-komponenten på
telefonen.
4. Aktivera läget Hitta mig/Möjlig att
upptäcka/Synlig för telefonen.
Obs! Den här funktionen kan finnas
i en meny kallad Inställningar,
Bluetooth, Anslutningar eller
Hands-free.
5. Tryck på OK på enheten.
6. Välj telefonen i listan med enheter.
7. Tryck på Spara.
8. Ange Bluetooth-PIN-koden för
enheten (1234) i telefonen.
28
Tips efter att du parat ihop
enheterna
• När du en gång har parat ihop de två
enheterna ansluter de automatiskt till
varandra varje gång du sätter på dem.
• När telefonen är ansluten till enheten
kan du ringa telefonsamtal.
• När du slår på enheten utförs ett
försök att para ihop den med den
telefon den senast var ansluten till.
• Du kan välja att ställa in att
mobiltelefonen ska anslutas till
enheten automatiskt när den slås på.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Telefonsamtal med handsfree
Ta emot ett samtal
•
•
•
Tryck på Svara.
Den interna mikrofonen är på
framsidan av enheten. Tala normalt.
Tryck på Ignorera om du vill
ignorera samtalet.
Använda enheten under
ett samtal
•
Tryck på Använd handenheten
om du vill stänga av enheten men
behålla samtalet, eller om du vill
samtala privat.
Tips: Om du vill växla tillbaka
trycker du på Använd nüvienheten.
Tryck på Tyst om du vill stänga
av ljudet i ett samtal.
Under ett samtal visas . Beroende på
vilken skärmbild som visas på enheten
kan ikonen Samtal pågår se olika ut.
Använda Samtal väntar
När du sitter i samtal och får ett samtal
till (samtal väntar) visas ett fönster.
1. På huvudmenyn trycker du på
>
Lägg på.
2. Välj ett alternativ:
• Tryck på Knappsats om du vill
visa en sida med knappsats så
att du kan använda automatiska
system som röstbrevlåda.
•
nüvi 3700-serien Användarhandbok
•
•
Tryck på Svara om du vill besvara
samtalet och placera det första
samtalet i vänteläge.
Tryck på
> Byt till.
Tryck på Lägg på om du vill avsluta
samtalet.
Det parkerade samtalet avslutas inte.
29
Telefonsamtal med handsfree
Ringa till en intressant
plats (POI)
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Intressant plats.
2. Sök efter en intressant plats (POI).
3. Tryck på Ring.
Ringa ett nummer
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Ring.
2. Ange numret.
3. Tryck på Ring.
30
Ange telefonnumret
Du kan ange det telefonnummer som du
vill att enheten ringer upp när du trycker
på Ring hem.
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Ring hem.
2. Tryck på Ange telefonnummer.
3. Ange telefonnumret.
4. Tryck på Klar > Ja.
Enheten ringer upp ditt
hemtelefonnummer.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Telefonsamtal med handsfree
Ringa hem
Innan du kan ringa hem med
knappen Ring hem måste du ange ett
telefonnummer för din hemposition.
(sidan 30).
På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Ring hem.
Kontrollera telefonstatus
Du kan kontrollera telefonens batterinivå
och signalstyrka.
På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Telefonstatus.
Ringa samtal med
röstuppringning
Innan du ringer samtal med
röstuppringning kan du behöva
träna telefonen att känna igen dina
röstuppringningskommandon.
Se telefonens användarhandbok.
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Röstuppringning.
2. Säg kontaktens namn.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
31
Använda verktygen
Använda verktygen
Visa aktuell
platsinformation
Använd sidan Var är jag? för att visa
information om din aktuella position.
Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal
var du befinner dig.
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Var är jag?.
Söka efter närliggande
serviceställen
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Var är jag?.
2. Tryck på Sjukhus, Polis eller
Bränsle för att visa närmaste plats i
den kategorin.
32
Använda Hjälp
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Hjälp om du vill visa
information om hur du använder
enheten.
Söka efter hjälpavsnitt
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Hjälp.
Om ecoRoute™
Funktionen ecoRoute beräknar fordonets
bränsleekonomi, koldioxidutsläpp samt
bränslepriset för att navigera till ett
mål. Den har också verktyg för att öka
bränsleeffektiviteten.
De data som tillhandahålls av ecoRoute
är bara uppskattningar. De är alltså inga
faktiska avläsningar från fordonet. Om
du vill ha mer exakta bränslerapporter för
just ditt fordon och dina körvanor kan du
kalibrera bränsleekonomin (sidan 33).
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Använda verktygen
Använda ecoRoute
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > ecoRoute.
2. Om du uppmanas till det anger du
bränsle- och körsträckeinformation.
Första gången du använder
funktionen ecoRoute måste du ange
fordonsinformation.
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill
få mer exakta bränslerapporter för ditt
specifika fordon och dina körvanor.
Kalibrera när du fyller på bränsle.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > ecoRoute > Vid pumpen.
2. Ange aktuellt bränslepris.
3. Ange hur mycket bränsle ditt fordon
har förbrukat sedan det sist tankades.
4. Ange sträckan du har färdats sen den
senaste tankningen.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
5. Tryck på Nästa.
Enheten beräknar den genomsnittliga
bränsleekonomin.
Maximera din
bränsleekonomi
Med ecoChallenge kan du maximera
bränsleekonomin genom att du får
poäng för dina körvanor. Ju högre
ecoChallenge-poäng du får, desto mer
bränsle sparar du. ecoChallenge samlar
in data och beräknar en poäng när din
enhet rör sig och är i transportläge för
personbil.
Visa dina ecoChallenge-poäng
På huvudmenyn trycker du
på Verktyg > ecoRoute >
ecoChallenge.
33
Använda verktygen
Om dina ecoChallenge-poäng
Bladfärgen på ecoChallenge-ikonen
ändras beroende på dina resultat i
utmaningen.
Ta bort ecoChallenge-poäng från
kartan
På kartan trycker du på >
>
Inställningar > Dölj.
Totalt – visar ett genomsnitt av
poängen för hastighet, acceleration och
bromsning.
Nollställa ecoChallenge
På kartan trycker du på >
Nollställ.
Hastighet – visar poängen för att köra
med den mest bränslesnåla hastigheten
för ditt fordon (70–100 km/tim, 45–60
mph för de flesta fordon).
Visa information om
bränsleekonomi
Acceleration – visar poängen för jämn
och gradvis acceleration. Du mister
poäng om du gasar snabbt.
Bromsning – visar poängen för jämn och
gradvis bromsning. Du mister poäng om
du bromsar hårt.
34
>
1. På huvudmenyn trycker du
på Verktyg > ecoRoute >
Bränsleekonomi.
2. Tryck på en del av diagrammet,
så zoomar du in.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Använda verktygen
Justera fordonsprofilen
1. På huvudmenyn trycker du
på Verktyg > ecoRoute >
Fordonsprofil.
2. Välj ett alternativ för att justera
bränsleinställningarna manuellt.
• Bränsletyp
• Bränsleförbr. stad
• Motorväg Bränsleekonomi
• Bränslepris
Tips: Du får bättre resultat om
du kalibrerar bränsleekonomin
(sidan 33) istället för att justera
bränsleeffektiviteten för stadskörning
och motorväg.
Om körsträckerapporten
Med körsträckerapporten beräknas
avståndet, tiden, den genomsnittliga
bränsleekonomin och bränslekostnaden
för att navigera till en destination.
Visa en Körsträckerapport
Du kan visa sparade körsträckerapporter
på enheten. Du kan också öppna
körsträckerapporter i mappen Rapporter
på enheten/volymen (sidan 45).
1. På huvudmenyn trycker du
på Verktyg > ecoRoute >
Körsträckerapport.
2. Välj en rapport.
Visa körtips
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > ecoRoute > Tips.
Nollställa ecoRoute-data
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > ecoRoute.
2. Välj en kategori.
3. Tryck på > Nollställ.
En körsträckerapport skapas för varje rutt
du kör. Om du avbryter en rutt i enheten
skapas en körsträckerapport för den
sträcka du har kört.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
35
Använda verktygen
Använda bildvisaren
Visa bilder som du sparat i enheten eller
på ett minneskort. Mer information om
hur du läser in bilder i enheten finns på
sidan 44.
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Bildvisare.
• Bläddra genom bilderna med
hjälp av pilarna.
• Om du vill zooma in en bild
trycker du på den.
• Tryck på om du vill visa ett
bildspel av bilderna.
◦◦ Om du vill avbryta bildspelet
trycker du någonstans på
skärmen.
36
Använda en bild som bakgrund
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Bildvisare.
2. Tryck på en bild.
3. Tryck på
> Använd som
bakgrund.
Ta bort bilder
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Bildvisare.
2. Välj en bild.
3. Tryck på
> Ta bort > Ja.
Använda världsklockan
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Världsklocka.
2. Tryck på ett ortsnamn.
3. Ange ett nytt ortsnamn.
4. Tryck på Klar.
5. Om det behövs väljer du en ort.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Använda verktygen
Visa världskartan
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Världsklocka > .
Delar där det är natt visas som
skuggade.
Använda kalkylatorn
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Kalkylator.
Ta skärmbilder
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Skärm >
Skärmbild.
2. Tryck på Till.
3. Tryck på för att ta en skärmbild.
Bilden sparas i bitmap-format i mappen
skärmbilder på enheten (sidan 45).
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Använda
enhetsomräkningen
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Enhetsomräkning.
2. Tryck på rutan med en angiven
måttenhet.
3. Välj en måttenhet.
4. Tryck på Spara.
Två måttenheter finns angivna.
5. Tryck på en måttenhet att ändra.
6. Välj en måttenhet.
7. Tryck på Klar.
8. Upprepa steg 5–6, om det behövs.
9. Ange ett värde.
10. Tryck på Klar.
37
Använda verktygen
Ange växlingskurser manuellt
Du kan uppdatera valutor manuellt,
vilket innebär att du kan använda de
senaste växelkurserna.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Enhetsomräkning.
2. Tryck på rutan med en angiven
valuta.
3. Välj Valuta.
4. Tryck på Spara.
5. Tryck på en valutaruta.
6. Välj den valuta som du vill
uppdatera.
7. Upprepa steg 3–6 för att välja en
valuta som du vill omvandla till,
om det behövs.
8. Tryck på en ruta under en valuta.
9. Ange ett nytt värde för valutan.
10. Tryck på Klar.
11. Upprepa steg 8–9, om det behövs.
38
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Trafik
Trafik
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för riktigheten eller
lämpligheten i trafikinformationen.
Enheten kan ta emot trafikinnehåll från
FM-TMC.
Mer information om
trafikinformationsmottagare och
täckningsområden finns på www.garmin
.com/traffic.
FM TMC-trafikmottagaren, som är
integrerad i strömkabeln för fordon,
medföljer vissa paket och är ett valfritt
tillbehör till modeller i alla serier.
Trafikinformationsmottagare
➊
➊
➋
➌
➍
➎
➋
➌
➍
➎
Mini-USB-kontakt
Intern antenn
Strömlampa
Extern antenn
anslutning
Adapter för fordonsströmkabel
Abonnemangsaktivering
Du behöver inte aktivera
prenumerationen som medföljer din
FM-trafikmottagare. Abonnemanget
aktiveras automatiskt när enheten
tar emot satellitsignaler samtidigt
som trafiksignalerna tas emot från
leverantören av betaltjänsten.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
39
Trafik
Ta emot trafikinformation
Fordonsströmkabeln och enheten måste
vara inom dataräckhåll för en FM-station
som sänder ut trafikinformation.
1. Anslut trafikinformationsmottagaren
till en extern strömkälla.
2. Anslut trafikinformationsmottagaren
till enheten.
Obs! Uppvärmda vindrutor
(med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.
40
Om trafikikonen
När du tar emot trafikinformation
visas en trafikikon på kartan.
Trafikikonen ändrar färg för att visa
trafikförhållandenas allvarlighet.
Färg
Beskrivning
Grön
Låg
Trafiken flyter utan
allvarlighetsgrad problem.
Betydelse
Gul
Medelhög
Trafiken flyter men
allvarlighetsgrad med fördröjning.
Det finns viss
trafikstockning.
Röd
Hög
Trafiken flyter inte
allvarlighetsgrad eller flyter mycket
sakta. Allvarlig
fördröjning.
Grå
Inga data
Trafikinformation
finns inte
tillgänglig.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Trafik
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker
enheten den aktuella trafiken och
optimerar automatiskt rutten för kortaste
tid. Om en allvarlig trafikfördröjning
inträffar på rutten medan du navigerar
beräknas rutten automatiskt om.
Rutten kan fortfarande dras genom trafik
om det inte finns bättre alternativa rutter.
Undvika trafik längs rutten
manuellt
1. På kartan trycker du på .
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Om det behövs trycker du på pilarna
för att visa övriga trafikfördröjningar
på rutten.
4. Tryck på Undvik.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Visa trafikkartan
På trafikkartan visas färgkodade
trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1. På kartan trycker du på .
2. Tryck på Trafikkarta om du vill visa
trafikproblemen på en karta.
Söka efter
trafikfördröjningar
1. På kartsidan trycker du på .
2. Tryck på Trafiksökning om du
vill visa en lista med vägar med
trafikfördröjning.
3. Tryck på en post i listan om du vill
visa fördröjningar på vägen.
4. Om det finns fler än en fördröjning
trycker du på pilarna så visas övriga
fördröjningar.
41
Trafik
Lägga till en prenumeration
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik.
2. Välj ett alternativ:
• Utanför Nordamerika: Tryck på
Abonnemang > .
• För nordamerikanska enheter
trycker du på .
3. Skriv ned FMtrafikinformationsmottagarens
enhets-ID.
4. Gå till www.garmin.com/fmtraffic
om du vill köpa ett abonnemang och
erhålla en kod med 25 tecken.
5. Tryck på Nästa på enheten.
6. Ange koden.
7. Tryck på Klar.
Trafikabonnemangskoden kan inte
återanvändas. Du måste skaffa en ny kod
varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera FM-trafikinformationsmottagare
måste du skaffa en ny kod för varje
mottagare.
42
Om erbjudanden
Om enhetspaketet innehåller en
trafikmottagare får du platsrelevanta
erbjudanden och kuponger.
Reklambaserad trafikinformation är bara
tillgängligt i Nordamerika.
Trafikmottagaren måste vara ansluten
till extern strömförsörjning och du
måste befinna dig i täckningsområde
för att kunna ta emot reklambaserad
trafikinformation.
Se vår sekretessförklaring på
www.garmin.com/products/privacy
för viktig sekretessinformation.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Trafik
Visa erbjudanden
 VARNING
Försök inte skriva ned kupongkoder
medan du kör.
1. Tryck på ett erbjudande som visas
på skärmen och sök efter den
närmaste platsen som gäller för det
erbjudandet.
2. Om erbjudanden innehåller en ikon
trycker du på ikonen på sidan Kör!
för att erhålla kupongkoden.
3. Skriv ned koden och visa den när du
kommer fram till platsen.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Visa en lista med erbjudanden
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Erbjudanden.
Avaktivera trafik och
erbjudanden
Innan du kan avaktivera erbjudanden
måste du avaktivera trafik.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik.
2. Välj Från.
43
Datahantering
Datahantering
Du kan lagra filer, som JPEG-bildfiler, på
enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med
Windows® 95, 98, Me, Windows NT®
eller Mac® OS 10.3 eller tidigare.
Filtyper
Enheten stöder följande filtyper:
•
•
•
44
JPEG- och JPG-bildfiler (sidan 36).
Kartor och GPX-waypointfiler från
MapSource® (sidan 61).
GPI-filer med egna intressanta platser
från Garmin POI Loader (sidan 62).
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en
elektronikleverantör eller köp
förinstallerade MapSource-kort med
kartdata från din Garmin-återförsäljare.
Vid sidan av kartor och data kan
minneskortet lagra filer som kartor,
bilder, geocache-platser, rutter, waypoints
och egna intressanta platser.
Installera ett minneskort
1. Sätt in ett minneskort i kortplatsen på
enhetens högra sida.
2. Tryck ned det tills du hör ett klick.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Datahantering
Ansluta enheten till datorn
1. Anslut USB-kabeln till en USB-port
på datorn.
2. Anslut micro-B-kontakten till
enheten.
Ett alternativ för att installera
myGarmin Agent™ visas. Den här
tjänsten kontrollerar datorns USBportar och gör att du enkelt kan söka
efter tillgängliga uppdateringar
(sidan 63).
micro-B-kontakt
3. Anslut kabelns andra ände till en
USB-port på datorn.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Enheten och minneskortet visas som
flyttbara enheter under Den här datorn
om du har Windows eller som en
volym på skrivbordet om du har
Mac OS.
Obs! I vissa datorer med flera
nätverksenheter kan nüvi-enheter inte
visas. Om du vill ha mer information om
hur du ansluter diskenheter kan du läsa i
hjälpen till operativsystemet.
Överföra filer till datorn
1.
2.
3.
4.
Bläddra i datorn efter en fil.
Markera filen.
Klicka på Redigera > Kopiera.
Öppna enheten "Garmin" eller
minneskortenheten eller -volymen.
5. Välj Redigera > Klistra in.
Filen visas i listan med filer i
enhetsminnet eller på minneskortet.
45
Datahantering
6. Upprepa steg 1–5 om du vill överföra
fler filer.
Koppla bort USB-kabeln
1. Slutför en åtgärd:
• För Windows: klicka
på utmatningsikonen
i systemfältet.
• För Mac: dra volymikonen till
papperskorgen .
2. Koppla bort kabeln från datorn.
46
Ta bort filer
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil används
till bör du inte ta bort den. Minnet i
enheten innehåller viktiga systemfiler
som du inte bör ta bort.
1. Öppna "Garmin"-enheten eller
-volymen.
2. Om det behövs öppnar du en mapp
eller volym.
3. Välj en fil.
4. Tryck på Delete på datorns
tangentbord.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Anpassa enheten
Anpassa enheten
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar.
•
•
•
•
2. Tryck på en inställningskategori.
3. Tryck på inställningen för att ändra
den.
•
•
Systeminställningar
På huvudmenyn trycker du på Verktyg >
Inställningar > System.
•
GPS-simulator – gör att enheten inte
tar emot en GPS-signal och sparar
batteri.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
•
Enheter – ändra måttenheter för
avstånd.
Tidsformat – välj 12-timmars- eller
24-timmarsvisning.
Aktuell tid – ändra tiden manuellt.
Säkerhetsläge – avaktiverar alla
funktioner som kräver betydande
uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamheten från körningen.
Garmin Lock – låser enheten
(sidan 57).
Om – visar enhetens
versionsnummer för programvaran,
ID-nummer för enheten och
information om flera andra
programfunktioner.
Obs! Du behöver uppgifterna när du
uppdaterar systemets programvara
eller köper nya kartdata (sidan 61).
Licensavtal för slutanvändare
47
Anpassa enheten
Återställa systeminställningarna
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > System >
> Återställ.
Navigeringsinställningar
för personbil
•
•
•
•
På huvudmenyn trycker du på Verktyg >
Inställningar > Navigation > Personbil.
•
•
48
nüRoute™ (sidan 50)
Kartdetaljer – ställer in kartans
detaljnivå. Fler detaljer kan leda till
långsammare kartritning.
•
Kartbild – ställer in perspektivet på
kartsidan (sidan 49).
Karttema – ändrar färg på kartdata.
Kartdatalayout – ändrar mängden
data som visas på kartan.
Fordon – ändrar ikonen som visar
din position på kartan. Fler ikoner
kan du hämta på www.garmingarage
.com.
Tripplogg
◦◦ Visa på karta – visar dina
resvägar på kartan.
◦◦ Töm tripplogg
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Anpassa enheten
Ändra kartperspektiv
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > Kartbild.
2. Välj ett alternativ:
• Tryck på Kurs upp om du vill
visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Tryck på Norr uppåt om du vill
visa kartan i 2D med norr överst.
• Tryck på 3D om du vill visa
kartan i tre dimensioner.
Navigeringsinställningar
för fotgängare
På huvudmenyn trycker du på Verktyg >
Inställningar > Navigation >
Fotgängare.
•
•
•
Begränsa gångavstånd –
kontrollerar hur mycket av en
kollektivtrafikrutt som ska inkludera
promenad.
Kollektivtrafik – undviker valda
transportmedel.
Tripplogg – visar resvägen på
kartan.
Undvika transportmedel
Obs! Transportmedel finns tillgängliga
när cityXplorer-kartor är inlästa
(sidan 26).
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Fotgängare >
Kollektivtrafik.
2. Välj vilket transportmedel du vill
undvika på rutterna.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
49
Anpassa enheten
Ruttinställningar
På huvudmenyn trycker du på Verktyg >
Inställningar > Navigation > Personbil
> nüRoute > Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad
på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given
rutt.
•
•
•
•
50
Kortare tid – beräknar rutter som
går fortare att köra men som kan ha
längre körsträcka.
Kortare väg – beräknar rutter med
kortare körsträcka men som kan ta
längre tid att köra.
Mindre bränsle – beräknar rutter
som kan förbruka mindre bränsle än
de andra rutterna.
Fågelvägen – beräknar rutter
fågelvägen (utan vägar).
Undvika vägfunktioner
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > nüRoute
> Undvikanden.
2. Välj vilka vägfunktioner du vill
undvika på rutterna.
3. Tryck på Spara.
Om trafficTrends™
När funktionen trafficTrends
aktiveras använder enheten
trafikhistorikinformation för att beräkna
effektivare rutter. Olika rutter kan
beräknas utifrån trafiktrender för aktuell
veckodag eller utifrån tid på dagen.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Anpassa enheten
Aktivera trafficTrends
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > nüRoute
> trafficTrends.
2. Välj Till.
Återställa till ursprungliga
navigeringsinställningar
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation >
> Återställ.
Visningsinställningar
På huvudmenyn trycker du på Verktyg >
Inställningar > Skärm.
•
Färgläge – ställer in en ljus
bakgrund (Dag), en mörk bakgrund
(Natt) eller växlar automatiskt
mellan de två alternativen utifrån
tiderna för soluppgång och
solnedgång för din aktuella position
(Auto).
nüvi 3700-serien Användarhandbok
•
•
•
Ljusstyrka – ändrar skärmens
ljusstyrka. Om du minskar
ljusstyrkan kan du spara på
batterierna. Automatisk ljusstyrka
ställer in ljusstyrkan utifrån det
omgivande ljuset.
Skärmtidsgräns – anger hur
skärmen ska stängas av automatiskt
om enheten är inaktiv under vald
tidslängd.
Skärmbild – ta en bild av enhetens
skärm (sidan 37).
Återställa till ursprungliga
skärminställningar
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation >
> Återställ.
51
Anpassa enheten
Språkinställningar
På huvudmenyn trycker du på Verktyg >
Inställningar > Språk.
•
•
•
•
Röstspråk – anger språk för
röstmeddelanden.
Textspråk – anger språk för den text
som visas på skärmen.
Obs! Att textspråket ändras innebär
inte att språket i data som användaren
lagt in ändras.
Knappsatsspråk – anger språk för
knappsatsen.
Knappsatslayout – anger
knappsatslayouten.
Återställa till ursprungliga
språkinställningar
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Språk >
> Återställ.
52
Visa kartinformation
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
minaKartor.
Aktivera kartor
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
minaKartor.
2. Tryck på en karta.
Bluetooth-inställningar
På huvudmenyn trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth.
•
•
Lägg till telefon eller Telefon –
se (sidan 53).
Bluetooth – aktiverar Bluetoothkomponenten.
Om du har aktiverat Bluetoothkomponenten visas ikonen
Bluetooth på huvudmenyn.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Anpassa enheten
•
Vänskapligt namn – mata in ett
vänskapligt namn som identifierar
din nüvi för enheter med Bluetoothteknik.
Hantera Bluetooth-enhetslistan
Du kan lägga till, koppla bort eller ta
bort telefoner som enheten upptäcker när
Bluetooth är aktiverat.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Bluetooth > Telefon.
2. Välj ett alternativ:
• Välj en telefon som enheten ska
ansluta till.
• Tryck på om du vill lägga till
en telefon på menyn.
• Tryck på om du vill ta bort en
telefon från enhetsminnet.
• Tryck på Ingen om du vill
koppla från aktuell anslutning.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Återställa till ursprungliga
Bluetooth-inställningar
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Bluetooth > > Återställ.
Aktivera trafik
Trafikinformationsmottagaren medföljer
vissa enhetspaket.
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik >
Trafik > Till.
Om trafikabonnemang
Du kan köpa ytterligare abonnemang och
förnya dem om de går ut. Gå till
www.garmin.com/fmtraffic.
53
Anpassa enheten
Visa trafikabonnemang
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik >
Abonnemang.
Återställa till ursprungliga
trafikinställningar
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik >
> Återställ.
Återställa alla
ursprungsinställningar
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
> Återställ > Ja.
54
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Bilaga
Bilaga
Om GPS-satellitsignaler
Sköta om enheten
•
Enheten måste ta emot satellitsignaler för
att kunna navigera.
•
När enheten tar emot satellitsignaler är
signalstyrkefälten på huvudmenyn gröna
. När den tappar satellitsignalen blir
fälten röda eller genomskinliga
.
•
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
•
Undvik att tappa enheten och använd
den inte i miljöer där det finns stor
risk för skakningar och vibrationer.
Utsätt inte enheten för vatten.
Om enheten kommer i kontakt med
vatten kan den sluta fungera.
Förvara inte enheten där den kan
utsättas för extrema temperaturer
eftersom den då kan skadas
permanent.
Använd aldrig ett hårt eller vasst
föremål på pekskärmen eftersom den
då kan skadas.
55
Bilaga
Rengöra ytterhöljet
meddelande
Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
1. Du rengör enhetens ytterhölje
(inte pekskärmen) med en fuktig
trasa med milt rengöringsmedel.
2. Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1. Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2. Om det behövs använder du vatten,
isopropylalkohol eller linsrengöring.
3. Fukta trasan med vätskan.
4. Torka skärmen försiktigt med trasan.
56
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls
genom att lägga den och fästet utom
synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på
vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera din produkt på
http://my.garmin.com.
• Använda funktionen Garmin Lock
(sidan 57).
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Bilaga
Låsa enheten
Ändra säkerhetsplats
1. På menyn Garmin Lock trycker du på
Säkerhetsplats.
2. Kör till den nya säkerhetsplatsen.
3. Tryck på Välj.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > System >
Garmin Lock > Lås enheten.
Menyn Garmin Lock visas.
2. Tryck på Till.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod två
gånger.
4. Kör till en säkerhetsplats.
5. Tryck på Välj.
Om säkerhetsplatsen
Säkerhetsplatsen är en plats där du
befinner dig ofta, till exempel ditt hem.
Om enheten har satellitsignaler och du
befinner dig på säkerhetsplatsen behöver
du inte ange PIN-koden.
Garmin Lock är ett antistöldsystem som
låser enheten. Varje gång du slår på
enheten måste du ange PIN-koden eller
köra till säkerhetsplatsen.
Byta PIN-kod för Garmin Lock
1. På menyn Garmin Lock trycker du på
Byt PIN-kod.
2. Ange en ny fyrsiffrig PIN-kod två
gånger.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Obs! Om du glömmer bort både PINkod och säkerhetsplats måste du skicka
in enheten till Garmin för att få den
upplåst. Du måste också skicka med en
giltig produktregistrering eller ett giltigt
inköpskvitto.
57
Bilaga
Uppdatera programvaran
1. Anslut enheten till datorn med microB-kabeln (sidan 45).
Menyn AutoPlay öppnas.
2. Välj ett alternativ:
• Om du använder en dator
dubbelklickar du på för att
öppna hämtningssidan myGarmin
Agent.
• Om du sitter vi den Mac-dator
går du till www.garmin.com
/agent.
• Om menyn AutoPlay inte öppnas
går du till www.garmin.com
/agent.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Efter att du installerat myGarmin Agent
uppmanas du att öppna Hem när du
ansluter enheten till datorn.
58
Hem kontrollerar enhetens aktuella
program och tillhandahåller ytterligare
information om enheten.
Rensa användardata
1. Slå på enheten.
2. Håll fingret nedtryckt på
enhetsskärmens nedre högra hörn.
3. Håll fingret nedtryckt tills
meddelandefönstret visas.
4. Om du vill rensa alla användardata
trycker du på Ja.
Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.
Batteriinformation
Batteriikonen
i statusfältet visar det
inbyggda batteriets laddningsnivå.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Bilaga
Du kan öka exaktheten på batterimätaren
genom att ladda ur batteriet helt
innan du laddar upp det. Avbryt inte
uppladdningen förrän enheten är fullt
uppladdad.
Maximera batteriets livslängd
• Tryck snabbt på strömknappen för
att låsa skärmen och försätta enheten
i viloläge.
• På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Skärm
> Ljusstyrka om du vill minska
bakgrundsbelysningen.
• På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Skärm >
Skärmtidsgräns om du vill minska
längden på tidsgränsen.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
• Undvik att utsätta enheten för stark
hetta under lång tid.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Byta säkring i
fordonsströmkabeln
meddelande
När du byter ut säkringen bör du vara
försiktig så att du inte tappar bort några
av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12voltsströmkabeln för fordon fungerar inte
om den inte satts ihop rätt.
Om enheten
inte laddas upp i
fordonet måste du
eventuellt byta den
säkring som finns
i fordonsadapterns
ände.
Slut
stycke
Silverfärgad
spets
Säkring
1. Använd ett mynt för att trycka ned
den silverfärgade spetsen och vrid
myntet motsols ett fjärdedels varv.
2. Ta bort ändstycket, den silverfärgade
spetsen och säkringen.
59
Bilaga
3. Sätt i en snabb säkring på 2 A.
4. Sätt den silverfärgade spetsen i
ändstycket.
Sätt tillbaka ändstycket med hjälp av
ett mynt.
3. Placera plattan på instrumentbrädan.
4. Ta bort plasthöljet från fästplattans
ovansida.
5. Placera sugkoppsfästet på plattan.
6. För spaken nedåt (mot plattan).
Montera enheten på
instrumentbrädan
Ta bort enheten, vaggan
och fästet
Meddelande
Klistret på tejpen för permanent
montering är extremt svårt att ta bort
efter att du har satt dit den.
Ta bort enheten från vaggan
1. Tryck fliken överst på vaggan uppåt.
2. Luta enheten framåt.
Använd den medföljande
monteringsplattan till att fästa enheten
på instrumentbrädan på ett sätt som
uppfyller gällande krav.
Ta bort vaggan från fästet
1. Vrid vaggan till vänster eller höger.
2. Tryck på vaggans sockel om du vill
lossa kulan på fästet.
1. Rengör och torka instrumentbrädan
där du vill placera plattan.
2. Ta bort skyddsarket från fästtejpen på
plattans undersida.
60
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Bilaga
Ta bort sugkoppsfästet från
vindrutan
1. För spaken på sugkoppsfästet mot
dig.
2. Dra fliken på sugkoppen mot dig.
nüMaps Guarantee™
För att få en gratis kartuppdatering (om
tillgängligt) registrerar du din enhet på
http://my.garmin.com inom 60 dagar
efter att ha hämtat satelliter och börjat
använda enheten. Om du registrerar över
telefon eller väntar längre än 60 dagar
efter att du börjat hämta satelliter är du
inte längre berättigad till den kostnadsfria
kartuppdateringen. Mer information finns
på www.garmin.com/numaps.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
nüMaps Lifetime™
För en engångssumma kan du få upp
till fyra kartuppdateringar per år under
enhetens livstid. Mer information får
du om du går till www.garmin.com och
klickar på Maps.
Köpa fler kartor
Du kan köpa fler kartor för enheten.
1. Gå till produktsidan för enheten på
Garmins webbplats (www.garmin
.com).
2. Klicka på fliken Maps.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
61
Bilaga
Om extrafunktioner
Du kan hämta ytterligare innehåll,
som egna intressanta platser, från
www.garmin.com.
Egna intresseplatser är anpassade punkter
på kartan. De kan innehålla varningslarm
som meddelar dig när du är i närheten av
en angiven punkt eller om du kör för fort.
Du kan skapa eller hämta listor med egna
intressanta platser och installera dem på
din enhet med programvaran POI Loader
som finns på www.garmin.com. Mer
information finns i hjälpfilen för POI
Loader.
Söka efter extrafunktioner
1. På huvudmenyn trycker du på Vart?
> Extra.
2. Tryck på en kategori.
62
Fartkameror
 Varning
Garmin ansvarar inte för noggrannheten
hos eller följderna av användningen av
egna intressanta platser eller en databas
för fartkameror.
På vissa platser finns information
om fartkameror tillgänglig. Gå till
http://my.garmin.com för information
om tillgänglighet. För dessa platser
innehåller enheten placeringen av
hundratals fartkameror. Du får ett
larm från enheten när du närmar dig
en fartkamera om du kör för fort.
Informationen uppdateras minst varje
vecka så att du har alltid tillgång till den
senaste informationen.
Du kan när som helst köpa en ny region
eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Varje region som du köper har ett
förfallodatum.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Bilaga
Kontakta Garmins
produktsupport
Du kan kontakta Garmins produktsupport
om du har frågor om produkten.
•
•
•
I USA går du till www.garmin
.com/support eller kontaktar Garmin
USA per telefon på (913) 397 8200
eller (800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin
(Europe) Ltd. via telefon på 0808
2380000.
I Europa går du till www.garmin
.com/support och klickar på
Contact Support för inhemsk
supportinformation, eller kontakta
Garmin (Europe) Ltd. per telefon på
+44 (0) 870 8501241.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Registrera enheten
Du kan registrera enheten med
myGarmin Agent.
1. Anslut enheten till datorn med microB-kabeln (sidan 45).
Menyikonen AutoPlay visas i
aktivitetsfältet.
2. Dubbelklicka på för att öppna
hämtningssidan för myGarmin
Agent.
3. Följ instruktionerna på skärmen för
att installera myGarmin.
4. Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
När du registrerat enheten kan du
abonnera på de senaste Garmin onlinetjänsterna.
63
Bilaga
Specifikationer
Batterityp
Fysisk storlek
12,17 × 7,24 × 0,89 cm
(4,79 × 2,85 × 0,35 tum)
Återuppladdningsbart
litiumjon-
GPS-mottagare
Högkänslig med HotFix
Vikt
117,5 g (4,14 ounce)
Hämtningstider* Varm: < 1 sek.
Skärm
4,3 tum diagonalt, 800
× 480 bildpunkter; 16,2
miljoner färger; liggande,
ljusstark WVGA TFT-skärm
Hölje
Inte vattentätt (IPXO)
Driftstempera‑
turområde
0 °C–60 °C (32 °F–140 °F )
Kall: < 38 sek.
Fabriksåterställning:
< 45 sek.
Minneskortplats microSD™-kort
*Medelvärde för stationär mottagare med fri sikt.
Laddningstemp‑ 0 °C–45 °C (32 °F–113 °F )
eraturområde
Datorgränssnitt
USB 2.0-masslagringsenhet
med maxhastighet
Operativsystem
Garmin
Laddningstid
Upp till 4 timmar
Strömförsörjning Fordonsström med
medföljande 12 volts
strömkabel för fordon eller
nätadapter (tillval)
Användning
max. 10 W
Batteriets
livslängd
Upp till 3 timmar
64
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Bilaga
Felsökning
Problem
Lösning
Min enhet hämtar inte
satellitsignaler.
•
•
•
Se till att GPS-simulatorn är avstängd.
På huvudmenyn trycker du på Verktyg > Inställningar >
System > GPS-simulator > Av.
Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och bort från höga
byggnader och träd.
Var stillastående i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast på
min vindruta.
•
•
•
Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
Torka med en ren, torr trasa.
Montera sugkoppen (sidan 2).
Enheten laddas inte i
fordonet.
•
•
Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln (sidan 59).
Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i
strömuttaget.
Din enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och 45 °C (mellan
32 °F och 113 °F). Om enheten är placerad i direkt solljus eller i
en varm miljö kan den inte laddas.
•
•
Mitt batteri tappar laddningen Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du minska
ganska fort.
bakgrundsbelysningen (sidan 51).
Hur rensar jag alla
användardata?
1.
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att avbryta
uppladdningsprocessen).
2.
3.
Håll fingret nedtryckt i enhetsskärmens nedre ‑högra hörn
samtidigt som du slår på enheten.
Håll fingret nedtryckt tills meddelandet visas.
Om du vill rensa alla användardata trycker du på Ja.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
65
Bilaga
Hur kan jag kontrollera
om enheten är i USBmasslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläge visas en bild på
enhetsskärmen av en enhet som är ansluten till en dator. Dessutom
bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn.
Enheten är ansluten till
datorn men den ställs inte i
masslagringsläge.
1.
2.
3.
4.
Koppla bort USB-kabeln från datorn.
Stäng av enheten.
Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.
Enheten startas automatiskt och USB-masslagringsläget
aktiveras.
Kontrollera att enheten är ansluten till en USB-port och inte en
USB-hubb.
Det finns inga nya
borttagbara enheter i listan
med diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt
uppstå problem i Windows när enhetsbokstäver ska tilldelas till din
diskenhet. Mer information om hur du ansluter diskenheter finns i
hjälpen till operativsystemet.
Telefonen ansluter inte till
enheten.
•
•
•
66
På huvudmenyn trycker du på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth. Bluetooth-fältet måste vara inställt på Till.
Telefonen måste vara påslagen och befinna sig närmare än cirka
10 meter (33 fot) från enheten.
Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Index
Index
Symboler
2D-, 3D-kartbild 49
A
adresser 10
aktuell plats, spara 13
ändra destination 9
anpassa enheten 47–53
användardata, ta bort 58
avstickare 9
B
batteri
maximera batteriets
livslängd 59
batteriinformation 58, 65
bildvisare 36
Bluetooth 27–31
inställningar 52
para ihop med telefon 27
ringa från Kör!- sidan 11
vänskapligt namn 53
byta namn på resor 15
C
cityXplorer-kartor 8, 26
D
dator, ansluta 45
till dator 56
detaljerade kartor 8, 44, 52
diakritiska tecken 7
disk för instrumentbrädan 60
E
ecoRoute 32–35
bränsleekonomiin‑
formation 34
ecoChallenge-poäng 33
fordonsprofil 32
kalibrera
bränsleekonomi 33
körsträckerapport 35
tips 35
egna intressanta platser 62
enhets-ID 47
enhetsomräkning 37
erbjudanden 42
avaktivera 43
visa 43
extrafunktioner 62–63
nüvi 3700-serien Användarhandbok
F
fågelvägen, navigera 9, 50
färddator 23
återställa information 23
fartbegränsningsikon 22
fartkameror
databas 62
varningar 62
Favoriter 13
felsökning 65
filer
filformat som kan
användas 44
ta bort 46
fordonsprofil 35
förvara nüvi-enheten 55
fotgängarläge
inställningar 49
fotonavigering
läsa in bilder 18
G
Garmins lås 57
Garmins produktsupport 63
geocaching 18
67
Index
GPS
inställningar 47
om GPS 55
simulator 17
gratis kartuppdateringar 61
H
hem
ange en plats 12
telefonnummer 31
Hjälp 32
huvudmeny 4
I
inställningar 47–54
intressant plats
POI loader 44
söka 6, 10
i fotgängarläge 8
J
JPEG-bildfiler 44
68
K
kalkylator 37
kartdatalayout 48
kartor 22
bläddra 16
detaljnivå 48
fel 11
fotgängare 26
information 52
lägga till 61
tema 48
vy 49
knappsats 7
språkläge 7, 52
kollektivtrafik
stadskartor 26
undvikanden 49
konfigurera enheten 3
konvertera
enheter 37
valuta 38
koordinater 18
Kurs upp 49
Kör! – sidalternativ 11
kör hem 12
körsträckerapport 35
L
ladda enheten 65
lägen
transportmedel 6
lägga till ett stopp 8
låsa
enheten 57
skärmen 5
latitud och longitud 18
licensavtal för
slutanvändare 47
litiumjonbatteri 58
ljudversion 47
ljusstyrka 51
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Index
M
MapSource 44, 61
masslagringsläge
44
måttenheter, konvertera 37
micro-B-kontakt 45
minneskort 44
mobiltelefonfunktioner 27
montera enheten
på instrumentbrädan 60
på vindrutan 65
ta bort från fäste 60
myTrends 23
N
närliggande serviceställen 32
nästa sväng 25
navigering 22
fågelvägen 9
fotgängare 26
foto 18
inställningar 48
nollställa
din enhet 3
hemposition 12
maxfart 24
trippdata 24
nüMaps Guarantee 61
O
omberäkna rutter 9
orientering av skärmen 4
P
Panoramio-bilder 18
para ihop en mobiltelefon 27
parkering 14
pekskärm
inställningar 51
PIN-kod
Bluetooth 27
Garmins lås 57
produktsupport 63
programvara
uppdatera 58
version 47
nüvi 3700-serien Användarhandbok
R
rapportera kartfel 11
redigera
byt kartsymbol 14
byt kategorier 14
destinationer 15
favoriter 14
hemposition 12
sparad resa 15
registrera 56
rengöra enheten 56
reseplanerare 15
röstkommando
aktivera 19
ikoner och toner 21
navigera med 20
röd ikon 21
tips för användning
av 20
uppvakningsfras 19
röstmeddelande 29
röstspråk 52
69
Index
röststyrning 19
röstuppringning 31
rutter
beräkning 50
fågelvägen 9, 50
stoppa 9
S
säkerhet
plats 57
säkert läge 47
säkring, byta 59
samtal
hem 31
lägga på 29
samtal väntar 29
stänga av ljud 29
svara på 29
satellitsignaler 55
hämta 4
senast hittade platser 12
sida för visning av
korsningar 25
70
skärm
ljusstyrka 51
orient 4
skärmbilder 37
skärmknappsats 5
skolzonsdatabas 62
sköta om enheten 55
skydda enheten 55
slå på och stänga av
enheten 3
söka efter platser
använda foton 18
använda kartan 17
efter adress 10
efter koordinater 18
efter namn 7
efter postnummer 10
senast valda platser 12
sparade platser
(Favoriter) 13
söka på kartan 16
sökområde 12
spara
aktuell plats 13
hittade platser 13
specifikationer 64
stadskartor 26
stöldskyddsfunktion 57
strömknapp 3
sugkoppsfäste 2
svänglista 24
systeminställningar 47
T
ta bort
alla användardata 58
lista med senaste
sökningar 13
resor 15
tecken 7
ta bort fästet 60
textspråk 52
tidsinställningar 47
tillbehör 62–63
nüvi 3700-serien Användarhandbok
Index
trafik 39
aktivera ett
abonnemang 39
ikoner 40
incidenter 40
lägga till trafikprenume‑
rationer 53
mottagare 39
trafficTrends 50
transportläge 6
ändra 6
tyst
ljud 6
telefonsamtal 29
U
undvika
kollektivtrafiktyper 49
stöld 56
trafik 41
vägtyper 50
uppdatera
kartor 61
USB 66
V
vägbeskrivningar 24
Var är jag? 32
världsklocka 36
verktyg 32–37
visningsinställningar 51
Volym
justera 6
W
WebUpdater 58
Y
ytterligare kartor 61
Å
återkoppling till intressanta
platser 11
nüvi 3700-serien Användarhandbok
71
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela
livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februari 2011
Artikelnummer 190-01157-39 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising