Garmin | nuvi 3760LMT | Garmin nuvi 3760LMT Lynstartvejledning

Garmin nuvi 3760LMT Lynstartvejledning
nüvi 3700-serien
®
lynstartvejledning
til brug med disse nüvi-modeller:
3750, 3760, 3790
Marts 2011
190-01157-56 Rev. B
Trykt i Taiwan
Sådan kommer du i gang
‹ ADVARSEL
Se guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler
og andre vigtige oplysninger.
Når du bruger din nüvi første gang, skal
du gøre følgende.
1.
2.
3.
4.
5.
Tilfør strøm til enheden (side 2).
Monter nüvi (side 3).
Opsæt enheden (side 4).
Opret satellitforbindelse (side 4).
Forstå hovedmenuen (side 5).
Tilførsel af strøm til
enheden
Tilslut enheden til bilens strømkabel,
mens det er tilsluttet i bilen.
Strømkabler
Enheden leveres med to strømkabler.
Hvert stik passer kun til den tilsvarende
port.
• Bilstrømkablet ➊ tilslutter
monteringen til strømmen i bilen.
Bilstrømkablet har et retvinklet stik.
• Mikro-USB-kablet ➋ tilslutter
enheden til en computer. Der er
indgraveret et “B” på mikro-USBkabelhovedet.
➊
➋
Din nüvi oplades, mens du kører.
2
nüvi 3700-serien Lynstartvejledning
Montering af din enhed
‹ ADVARSEL
Dette produkt indeholder et
litiumionbatteri. For at forebygge
personskade eller produktskade som
følge af, at batteriet har været udsat for
ekstrem varme, skal du fjerne enheden
fra køretøjet, når du forlader det, eller
opbevare enheden uden for direkte
sollys.
Bemærk
Før du monterer enheden, skal du
se guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter for at få
oplysninger om lovgivning vedrørende
forrudemontering.
1. Fjern det gennemsigtige plastik fra
sugekoppen.
2. Anbring sugekoppen i forruden.
3. Drej armen tilbage mod forruden.
4. Sæt holderen fast på sugekoppens
arm.
nüvi 3700-serien Lynstartvejledning
Holder
Sugekopmontering
Strømkabel
til køretøj
Højttaler
5. Placer bunden af enheden i
holderen.
6. Skub enheden tilbage, så den
klikker på plads.
Strømkabelstik
til køretøj
3
Opsætning af din enhed
1. Slut bilens strømkabel til holderen.
2. Sæt den anden ende af bilens
strømkabel i en stikkontakt i bilen.
Enheden tændes automatisk, hvis
den er tilsluttet, og bilen er startet.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
4. Hvis du benytter en trafikmodtager i
Europa, kan du tilslutte den eksterne
antenne til trafikmodtageren og
fastgøre den til forruden med
sugekopperne.
Forside
Tænd/sluk-knap
Mikrofon
Højttaler
(på bagsiden)
Micro-B-stik
Indsamling af satellitdata
Søjlerne
indikerer signalstyrken.
1. Gå udendørs på et åbent område,
som ikke er i nærheden af høje
bygninger eller træer.
2. Tænd om nødvendigt for din enhed.
Lokalisering af satellitter kan tage
nogle få minutter. Når mindst én af
søjlerne er grøn, har enheden lokaliseret
satellitsignaler.
4
nüvi 3700-serien Lynstartvejledning
Hovedmenu
➊ ➋
➌
Søgning efter
interessepunkter
➍
➎ ➏ ➐ ➑ ➒
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
GPS-signalstyrke.
Tryk for at vælge en
transportform.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at afbryde en rute.
Tryk for at oprette en omvej på en
rute.
Tryk for at foretage opkald, når
der er oprettet forbindelse til
en kompatibel mobiltelefon.
Se www.garmin.com/bluetooth
for at få yderligere oplysninger.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at åbne menuen med
værktøjer og indstillinger.
nüvi 3700-serien Lynstartvejledning
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori og en
underkategori om nødvendigt.
3. Vælg en destination.
4. Tryk på Kør!.
Søgning efter et sted ved at
stave navnet
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Interessepunkter > Stav
navn.
2. Indtast navnet på din destination.
3. Tryk på Udført.
4. Vælg en destination.
5. Tryk på Kør!.
Søgning i nærheden af et andet
sted
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find >
> Nær.
2. Vælg en funktion.
5
Sådan følger du din rute
Din rute er markeret med en
magentarød linje på kortet. Hvis
du afviger fra den oprindelige rute,
genberegner din enhed ruten. Der vises
muligvis et fartbegrænsningsikon, når
du kører på større hovedveje.
➊
➋
➌
➏
➐
➑
Tryk for at få vist siden Hvor er
jeg?.
Tryk for at få vist siden Triptæller.
Tryk og træk kortet for at se et
andet område af kortet.
Tilføjelse af et stop
Du skal navigere ad en rute, før du kan
tilføje et stop.
1. Tryk på for at gå tilbage til
hovedmenuen.
➏
2. Tryk på Find.
3. Søg efter det ekstra stop.
➍ ➎
➐
4. Vælg stoppet blandt
➊ T ryk for at få vist siden Næste
søgeresultaterne.
sving. Hvis der findes information
om vejkryds, vises siden Vejkryds- 5. Tryk på Kør!.
info.
6. Tryk på Føj til aktuelle rute.
➋ T ryk for at åbne siden Drejliste.
➌ Tryk for at zoome ind og ud. ➍ Tryk for at gå tilbage til
hovedmenuen.
➎ Tryk for at ændre datafeltet.
➑
6
nüvi 3700-serien Lynstartvejledning
Valg af en omvej
Du skal navigere ad en rute, før du kan
vælge en omvej.
1. Tryk på for at gå tilbage til
hovedmenuen.
2. Tryk på Omvej.
Hvis den rute, du aktuelt befinder dig
på, er den eneste fornuftige mulighed,
beregner enheden muligvis ingen
omvej.
Skærmens retning
Roter enheden for at se en visning i
liggende eller stående tilstand.
nüvi 3700-serien Lynstartvejledning
Justering af skærmens
lysstyrke
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Display >
Lysstyrke.
2. Tryk på og ryk rullepanelet for at
justere skærmens lysstyrke.
Om transportformer
Cykel
Fodgænger
Bil
Din enhed kan beregne ruter
med forskellige transportformer.
Ruteplanlægning beregnes forskelligt
på baggrund af transportformen. For
eksempel medfører transportformen
Fodgænger, hvis du har cityXplorer™kort indlæst, at din enhed beregner en
rute, der benytter en kombination af
offentlig transport, f.eks. bus eller tog,
og gang. cityXplorer-kort leveres ikke
sammen med enheden.
7
Besøg www.garmin.com for at købe
cityXplorer-kort.
Gå til www.garmin.com/traffic for at få
yderligere oplysninger.
Ændring af transportform
1. Tryk på ikonet for transportform i
hovedmenuen.
2. Vælg en mulighed, og tryk på Gem.
BEMÆRK: Garmin er ikke ansvarlig
for trafikoplysningernes nøjagtighed.
Om trafik
FM TMC-trafikmodtageren følger
med nogle nüvi 3700-pakker. Den er
indbygget i strømkablet til biler.
FM-trafikmodtageren og din nüvi skal
være i dataområdet af en FM-station,
der sender TMC-data, for at modtage
trafikoplysninger. Du behøver ikke at
aktivere det abonnement, der følger
med FM-trafikmodtageren.
Hvis der er store forsinkelser i
trafikken på din rute, beregner enheden
automatisk ruten igen. Trafikikonet
( ) skifter farve, alt efter hvor tæt
trafikken er på din rute eller den vej,
du kører på i øjeblikket.
8
Om Stemmekommando
BEMÆRK: Stemmekommando er
ikke tilgængelig på alle sprog og i alle
områder.
Funktionen Stemmekommando
findes på nogle nüvi-modeller.
Stemmekommando gør det muligt
for dig at bruge enheden ved at sige
de ord, du ser på skærmen, eller ved
at sige bestemte kommandoer. Menuen
Stemmekommando indeholder en liste
over forskellige kommandoer, der kan
bruges.
nüvi 3700-serien Lynstartvejledning
Aktivering af
Stemmekommando
1. Sig Stemmekommando.
Menuen Stemmekommando vises.
Tip til brug af
Stemmekommando
• Tal med normal stemme i retning
mod enheden, og sig en kommando,
nøjagtigt som den vises på
skærmen.
• Reager på enhedens
stemmemeddelelser efter behov.
• Sig tal for at angive tal.
• Sig Afslut for at afslutte
Stemmekommando.
Navigation med
Stemmekommando
1. Sig din vækningssætning.
Menuen Stemmekommando vises.
2. Sig Find efter navn.
nüvi 3700-serien Lynstartvejledning
3. Vent på stemmemeddelelsen, og sig
navnet på stedet.
Enheden gentager navnet på stedet,
mens den søger.
Der vises en liste over positioner.
4. Sig linjenummeret på den position,
du ønsker.
5. Sig Ja for at navigere til positionen,
eller sig Nej for at gå tilbage til
listen over fundne positioner.
Håndfri funktioner
Håndfrit opkald er tilgængeligt på nogle
nüvi-modeller.
Parring af din telefon
Både din telefon og enheden skal være
tændte og i nærheden af hinanden for at
kunne parres.
1. Aktiver Bluetooth®-komponenten på
din telefon.
2. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Bluetooth.
9
3. Tryk på knappen under Bluetooth >
Aktiveret > OK.
4. Tryk på knappen under Telefon.
5. Tryk på OK.
6. Vælg din telefon, og tryk på OK.
7. Indtast Bluetooth-PIN-koden (1234)
til din enhed på telefonen.
Foretagelse og afslutning af
opkald
1. Tryk på ( ) > Ring op.
2. Indtast nummeret.
3. Tryk på Ring op.
4. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal
> Afslut opkald.
du trykke på
Besvarelse af opkald
Når du modtager et opkald, åbnes
vinduet Indgående opkald.
1. Tryk på Besvar.
TIP: Tryk på Ignorer for at få din
telefon til at holde op med at ringe.
2. Tal normalt.
10
Den interne mikrofon er på forsiden
af enheden. Tal normalt.
Om dvaletilstand
Du kan bruge dvaletilstand til at spare
på batteriet, når du ikke bruger enheden.
I dvaletilstand bruges der meget lidt
strøm, og hvis enheden er ladet helt op,
holder den i flere uger i dvaletilstand.
• Tryk på tænd/sluk-knappen for at
sætte enheden i dvaletilstand.
• Tryk kort på tænd/sluk-knappen og
dobbelttryk (låseikon) for at vække
enheden.
Nulstilling af din enhed
Du kan nulstille din enhed, hvis den
holder op med at fungere.
Tryk på Tænd/sluk-knappen, og
hold den nede i 10 sekunder.
nüvi 3700-serien Lynstartvejledning
Registrering af din enhed
1. Gå til http://my.garmin.com.
2. Følg instruktionerne på skærmen for
at registrere dit produkt.
3. Opbevar den originale
købskvittering, eller en kopi af den,
på et sikkert sted.
Opdatering af softwaren
1. Tilslut mikro-USB-kablet ➊ til
mikro-USB-porten ➋ på enheden
(side 2).
Hvis menuen AutoPlay ikke åbnes,
eller du arbejder på en Mac®computer, skal du gå til
www.garmin.com/agent.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
Når du har installeret myGarmin
Agent, bliver du bedt om at åbne
myDashboard, hver gang du slutter
enheden til din computer. myDashboard
finder aktuelle softwareopdateringer
og viser yderligere oplysninger om
din enhed.
nüMaps Guarantee™
mikro-USB-kabel
2. Tilslut mikro-USB-kablet til USBporten på computeren.
for at åbne
3. Dobbeltklik på
webstedet myGarmin Agent™.
nüvi 3700-serien Lynstartvejledning
Du kan modtage én gratis
kortopdatering (hvis en sådan
forefindes) ved at registrere din
nüvi på http://my.garmin.com senest
60 dage efter, at du har modtaget
satellitsignaler, mens du har kørt
med din nüvi. Du er ikke berettiget
til den gratis kortopdatering, hvis du
registrerer via telefon eller venter
længere end 60 dage, efter første
gang du har modtaget satellitsignaler,
11
mens du har kørt med din nüvi. Der er
flere oplysninger på www.garmin.com
/numaps.
Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger om din
enhed ved at vælge Værktøjer >
Hjælp. Du kan downloade den nyeste
version af brugervejledningen fra
www.garmin.com. Du kan få yderligere
oplysninger om tilbehør på
http://buy.garmin.com eller ved at
kontakte din Garmin-forhandler.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis
du har spørgsmål omkring brugen af din
nüvi. Hvis du befinder dig i USA, skal
du gå til www.garmin.com/support eller
kontakte Garmin USA pr. telefon på
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
Hvis du befinder dig i Europa, skal du
gå ind på www.garmin.com/support og
klikke på Contact Support for at få
oplysninger om support i de forskellige
lande, eller du kan kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon
på +44 (0) 870 850 1241.
Garmin®, Garmin-logoet og nüvi® er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. cityXplorer™,
nüMaps Guarantee™, myGarmin™ og myGarmin
Agent™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller
dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin
foregår på licens. Mac® er et varemærke tilhørende
Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre
lande.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber
I Storbritannien og Nordirland skal
du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr.
telefon på 0808 238 0000.
12
nüvi 3700-serien Lynstartvejledning
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising