Garmin | nuvi 3760LMT | Garmin nuvi 3760LMT Stručný návod k obsluze

Garmin nuvi 3760LMT Stručný návod k obsluze
nüvi řada 3700
®
stručný návod k obsluze
určeno pro použití s těmito modely nüvi:
3750, 3760, 3790
Březen 2011
190-01157-61 Rev. B
Vytištěno na Tchaj-wanu
Začínáme
‹ VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní
informace a informace o výrobku
vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje
varování a další důležité informace.
Používáte-li svůj přístroj nüvi poprvé,
proveďte následující úkony.
1. Připojte zařízení do napájení
(strana 2).
2. Přístroj nüvi nainstalujte (strana 3).
3. Zařízení nakonfigurujte (strana 4).
4. Vyhledejte satelity (strana 4).
5. Rozumějte Hlavní nabídce
(strana 5).
Napájecí kabely
Zařízení je dodáváno se dvěma
napájecími kabely. Každý konektor se
umístí do jednoho odpovídajícího portu.
• Pomocí napájecího kabelu do
vozidla ➊ připojíte držák k napájecí
zásuvce ve vozidle. Napájecí kabel
do vozidla je vybaven pravoúhlým
konektorem.
• Pomocí kabelu micro-USB ➋
připojíte zařízení k počítači.
Písmeno „B“ je vyryto na vrcholu
kabelu micro-USB.
➊
Napájení zařízení
Je-li zařízení zapojeno ve vozidle,
připojte zařízení k napájecímu kabelu
vozidla.
➋
Zařízení nüvi se bude při jízdě nabíjet.
2
Řada nüvi 3700 Stručný návod k obsluze
Instalace zařízení
‹ VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou
baterii. Abyste zabránili možnému
ublížení na zdraví či poškození výrobku
způsobenému vystavením baterie vlivu
nadměrného tepla, zařízení při opuštění
vozidla vyjměte, popřípadě jej uložte
mimo dosah slunečního záření.
Upozornění
Dříve než zařízení nainstalujete,
v průvodci Důležité bezpečnostní
informace a informace o výrobku si
přečtete poučení o zákonech platných
pro montáž zařízení na čelní sklo.
1. Z přísavného držáku odstraňte čirý
plastový kryt.
2. Přísavný držák umístěte na čelní
sklo.
3. Páčku otočte dozadu směrem
k čelnímu sklu.
Řada nüvi 3700 Stručný návod k obsluze
4. Zatlačte držák do úchytu na
přísavném rameni.
Držák
Přísavný držák
Napájecí kabel
ve vozidle
Reproduktor
5. Spodní část přístroje upevněte do
držáku.
6. Zakláňejte zařízení, dokud
nezapadne na své místo.
Napájecí kabel
kabelový konektor
3
Konfigurace zařízení
Přední kryt
Tlačítko Napájení
1. K držáku připojte napájecí kabel pro
Mikrofon
použití ve vozidle.
2. Druhý konec napájecího kabelu
ve vozidle zapojte do elektrické
zásuvky ve vozidle.
Přístroj by se měl automaticky
spustit, jakmile bude zapojen, a
vozidlo se dá do pohybu.
Reproduktor
Konektor Micro-B
(na zadním krytu)
3. Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Hledání satelitů
4. Jestliže používáte přijímač
Pruhy
označují sílu satelitního
dopravních informací v Evropě,
signálu.
připojte k přijímači dopravních
informací externí anténu a upevněte 1. Vezměte přístroj ven, do otevřené
ji pomocí přísavných držáků na
krajiny, dál od vysokých budov a
čelní sklo.
stromů.
2. Je-li to nutné, zařízení zapněte.
Vyhledání satelitních signálů může
trvat několik minut. Je-li alespoň jeden
z pruhů zelený, zařízení má přístup
k satelitním signálům.
4
Řada nüvi 3700 Stručný návod k obsluze
Hlavní nabídka
➊ ➋
➌
Hledání bodů zájmu
➍
➎ ➏ ➐ ➑ ➒
➊
➋
Síla satelitního signálu GPS.
Stiskněte pro výběr režimu
přepravy.
➌ Stiskněte pro vyhledání cíle.
➍ Stisknutím zobrazíte mapu.
➎ Stisknutím přerušíte trasu.
➏ Stisknutím zvolíte objížďku trasy.
➐ Jste-li připojeni ke
kompatibilnímu mobilnímu
telefonu, stisknutím uskutečníte
hovor. Viz www.garmin.com
/bluetooth pro informace.
➑ Stisknutím nastavíte hlasitost.
➒ Stisknutím otevřete nabídku
nástrojů a nastavení.
Řada nüvi 3700 Stručný návod k obsluze
1. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko
Kam vést? > Body zájmu.
2. V případě potřeby vyberte kategorii
a podkategorii.
3. Vyberte cíl.
4. Stiskněte možnost Jet!.
Nalezení místa hláskováním
názvu
1. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko
Kam vést? > Body zájmu > Zadat
název.
2. Zadejte název cíle.
3. Stiskněte tlačítko Hotovo.
4. Vyberte cíl.
5. Stiskněte možnost Jet!.
Hledání v blízkosti jiné pozice
1. V hlavní nabídce stiskněte tlačítko
Kam vést? >
> Blízko.
2. Zvolte možnost.
5
Sledování trasy
Vaše trasa je na mapě vyznačena
purpurovou čárou. Pokud z původní
trasy sjedete, zařízení trasu přepočítá. A
pokud cestujete po hlavních silnicích,
může se objevit ikona Omezení
rychlosti.
➋
➌
➊
➑
➏
➍ ➎
➐
➊ S tisknutím zobrazíte stránku Další
➋
➌
➍
6
odbočka. Je-li k dispozici náhled
křižovatky, objeví se stránka
Zobrazení křižovatky.
S tisknutím zobrazíte stránku
Seznam odboček.
Stisknutím zmenšíte nebo zvětšíte
měřítko. Stisknutím se vrátíte do hlavní
nabídky.
➎
➏
➐
➑
Stisknutím změníte datové pole.
Stisknutím zobrazíte stránku Kde
senacházím? Stisknutím zobrazíte stránku
Trasový počítač.
Podržením prstu na obrazovce a
následným tahem můžete zobrazit
jinou část mapy.
Přidání zastávky
Abyste mohli přidat zastávku, navigace
trasy již musí probíhat.
1. Chcete-li se vrátit do hlavní
nabídky, stiskněte .
2. Stiskněte možnost Kam vést?.
3. Vyhledávání mimořádné zastávky.
4. Z výsledků hledání vyberte
zastávku.
5. Stiskněte možnost Jet!.
6. Stiskněte možnost Přidat do
aktuální trasy.
Řada nüvi 3700 Stručný návod k obsluze
Objíždění
Abyste mohli zvolit objížďku, navigace
trasy již musí probíhat.
1. Stisknutím tlačítka se vrátíte do
hlavní nabídky.
2. Stiskněte možnost Objížďka.
Je-li trasa, po které právě jedete,
jedinou dostupnou možností, je možné,
že zařízení objížďku nevypočítá.
Orientace obrazovky
Zařízení otáčejte a sledujte
zobrazení v horizontálním (krajina)
či vertikálním (portrét) režimu.
Úprava jasu obrazovky
1. Stiskněte možnosti Nástroje >
Nastavení > Displej > Jas.
2. Jas obrazovky nastavíte stisknutím a
přetažením posuvného řádku.
O režimech přepravy
Kolo
Chodec
Automobil
Vaše zařízení je pro navigaci vybaveno
různými režimy přepravy. Trasa
je v závislosti na režimu přepravy
vypočítávána odlišně. Například
v režimu přepravy Chodec vypočítá
přístroj s nahranými mapami
cityXplorer™ trasu kombinující
možnosti veřejné dopravy, jako je
použití autobusu nebo metra, s pěší
chůzí. Mapy cityXplorer nejsou součástí
zařízení.
Mapy cityXplorer zakoupíte na
webových stránkách www.garmin.com.
Řada nüvi 3700 Stručný návod k obsluze
7
Změna režimu přepravy
1. Stiskněte ikonu režimu přepravy
v hlavní nabídce.
2. Vyberte režim a stiskněte možnost
Uložit.
Další informace naleznete na webové
adrese www.garmin.com/traffic.
Informace o dopravě
O rozpoznání hlasu
Přijímač dopravních informací FM
TMC (Traffic Message Channel) je
součástí některých balení přístroje
nüvi 3700. Je vestavěn do napájecím
kabelu pro použití ve vozidle.
Aby mohly být přijímány dopravní
informace, musí se přijímač dopravních
informací a přístroj nüvi nacházet
v datovém pásmu stanice FM vysílající
data TMC. Předplatné zahrnuté
v přijímači dopravních informací FM
není třeba aktivovat.
POZNÁMKA: Společnost Garmin
není odpovědná za přesnost dopravních
informací.
POZNÁMKA: Funkce rozpoznání
hlasu není dostupná pro všechny jazyky
a regiony.
Funkce rozpoznání hlasu je dostupná
u některých modelů přístroje nüvi.
Funkce rozpoznání hlasu vám umožňuje
zařízení používat prostřednictvím
vyslovování slov, která vidíte na
obrazovce nebo vyslovováním určitých
příkazů. Nabídka funkce rozpoznání
hlasu nabízí seznam příkazů dostupných
k použití.
Pokud na trase dojde k vážnému zdržení
dopravy, zařízení trasu automaticky
přepočítá. Ikona dopravy ( ) mění
barvu podle závažnosti dopravní situace
na vaší trase nebo na silnici, po které
cestujete.
8
Řada nüvi 3700 Stručný návod k obsluze
Aktivace funkce rozpoznání
hlasu
1. Řekněte Rozpoznání hlasu.
Objeví se nabídka funkce
rozpoznání hlasu.
Tipy k používání funkce
rozpoznání hlasu
• Příkaz vyslovujte přesně tak, jak
se objeví na obrazovce a hovořte
při tom normálním hlasem směrem
k zařízení.
• Na výzvy ozývající se ze zařízení
odpovídejte jak třeba.
• Pro zadání čísel vyslovujte číslice.
• Pro ukončení funkce rozpoznání
hlasu vyslovte Ukončit.
Navigování pomocí funkce
rozpoznání hlasu
1. Vyslovte svoji frázi pro aktivaci.
Objeví se nabídka funkce
rozpoznání hlasu.
2. Řekněte Hledat podle názvu.
Řada nüvi 3700 Stručný návod k obsluze
3. Vyslechněte hlasovou výzvu a poté
vyslovte název místa.
Při vyhledávání zařízení název
místa zopakuje.
Zobrazí se seznam míst.
4. Vyslovte číslo řádku požadovaného
místa.
5. Vyslovením slova Ano zahájíte
navigaci do daného místa,
vyslovením slova Ne se vrátíte
do seznamu vyhledaných míst.
Funkce Handsfree
U některých modelů zařízení nüvi
je k dispozici volání pomocí sady
handsfree.
Párování telefonu
Před pokusem o spárování musí být
telefon i zařízení zapnuty a blízko sebe.
1. Na svém telefonu povolte součást
Bluetooth®.
2. Stiskněte tlačítko Nástroje >
Nastavení > Bluetooth.
9
3. Stiskněte tlačítko pod položkou
Bluetooth > Zapnuto > OK.
4. Stiskněte tlačítko pod položkou
Telefon.
5. Stiskněte tlačítko OK.
6. Vyberte svůj telefon a stiskněte
tlačítko OK.
7. V telefonu zadejte kód PIN pro
technologii Bluetooth (1234) vašeho
zařízení.
Navázání a ukončení hovoru
1. Stiskněte ( ) > Vytočit.
2. Zadejte číslo.
3. Stiskněte tlačítko Vytočit.
4. Stiskněte
> Ukončit hovor pro
ukončení hovoru.
2. Hovořte normálně.
Interní mikrofon se nachází na
přední části zařízení. Hovořte
normálně.
Přijetí hovoru
Pokud máte hovor, otevře se okno
Příchozí hovor.
Resetování zařízení
1. Stiskněte tlačítko Přijmout.
TIP: Vyzvánění telefonu ztlumíte
stisknutím tlačítka Ignorovat.
10
Informace o režimu spánku
Režim spánku můžete použít pro úsporu
energie baterie, pokud se zařízení
nepoužívá. Režim spánku používá
velmi málo energie: pokud je zařízení
v režimu spánku, nabitá baterie vydrží
několik týdnů.
• Stisknutím tlačítka Napájení
uvedete zařízení do režimu spánku.
• Chcete-li zařízení probudit,
stiskněte a rychle uvolněte tlačítko
Napájení a dvakrát poklepejte (na
ikonu zámku).
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej
resetovat.
Tlačítko Napájení stiskněte a
podržte po dobu 10 sekund.
Řada nüvi 3700 Stručný návod k obsluze
Registrace zařízení
li s počítačem Mac®, přejděte na
webovou stránku www.garmin.com
1. Přejděte na webovou stránku
/agent.
http://my.garmin.com.
4. Postupujte podle pokynů na
2. Při registraci výrobku se řiďte
obrazovce.
pokyny na obrazovce.
Po instalaci softwaru myGarmin
3. Uschovejte originál účtenky nebo
Agent budete pokaždé, kdy k počítači
její fotokopii na bezpečném místě.
připojíte zařízení, vyzváni k otevření
Aktualizace softwaru
aplikace méAktualizace. Aplikace
1. Připojte kabel micro-USB ➊ k portu méAktualizace vyhledává dostupné
micro-USB na ➋ zařízení (strana 2). aktualizace softwaru a o vašem přístroji
poskytuje doplňkové informace.
Služba nüMaps
Guarantee™
Chcete-li získat jednu bezplatnou
aktualizaci map (je-li k dispozici),
Kabel micro-USB
zaregistruje svůj přístroj nüvi na
webové stránce http://my.garmin.com
2. Připojte kabel micro-USB do portu během 60 dnů od vyhledání satelitních
rozhraní USB v počítači.
signálů pomocí přístroje nüvi během
3. Dvojím kliknutím na
otevřete
jízdy. Nárok na bezplatnou aktualizaci
webovou stránku softwaru
mapy ztrácíte při registraci po telefonu
™
myGarmin Agent .
nebo pokud promeškáte 60denní lhůtu
Pokud se nabídka Automatického
od prvního vyhledávání satelitních
přehrávání neotevře, nebo pracujete- signálů pomocí přístroje nüvi během
Řada nüvi 3700 Stručný návod k obsluze
11
jízdy. Další informace naleznete na
webové stránce www.garmin.com
/numaps.
Více informací
Další informace o vašem zařízení
zobrazíte výběrem možnosti Nástroje >
Nápověda. Nejnovější verzi návodu
k obsluze si můžete stáhnout z webové
stránky www.garmin.com. Další
informace o příslušenství získáte na
webové stránce http://buy.garmin.com
nebo u svého prodejce Garmin.
Kontaktujte společnost
Garmin
Budete-li mít při používání zařízení nüvi
jakékoli otázky, obraťte se na zákaznickou
podporu společnosti Garmin. Na území
USA navštivte webovou stránku www
.garmin.com/support, nebo volejte číslo
společnosti Garmin USA (913) 397.8200
nebo (800) 800.1020.
Na území Velké Británie kontaktujte
společnost Garmin (Europe) Ltd.
telefonicky na čísle 0808 2380000.
12
V Evropě navštivte webovou stránku
www.garmin.com/support a pro
informace o podpoře ve vaší zemi
klikněte na možnost Contact Support,
nebo společnost Garmin (Europe) Ltd.
kontaktujte na telefonním čísle
+44 (0) 870.8501241.
Garmin®, logo společnosti Garmin a nüvi® jsou
obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA
a dalších zemích. Značky cityXplorer™, nüMaps
Guarantee™, myGarmin™, a myGarmin Agent™
jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd.
nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní
značky nelze používat bez výslovného souhlasu
společnosti Garmin. Značka slova Bluetooth® a
loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG,
Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností
Garmin podléhá licenci. Mac® je obchodní značka
společnosti Apple Computer, Inc. registrovaná ve
Spojených státech a dalších zemích.
© 2010-2011 Garmin Ltd. nebo její
dceřiné společnosti
Řada nüvi 3700 Stručný návod k obsluze
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising