Garmin | nuvi 3760LMT | User manual | Garmin nuvi 3760LMT Brugervejledning

Garmin nuvi 3760LMT Brugervejledning
nüvi 3700-serien
®
brugervejledning
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,
downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin,
medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne
vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle
opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om
ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer
heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller
forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til
personer eller organisationer. Gå til Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få aktuelle opdateringer samt yderligere
oplysninger om brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, nüvi® og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret
i USA og andre lande. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps
Guarantee™, nüRoute™ og trafficTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker
må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et registreret
varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. microSD™ er et varemærke tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber. Linux®
er et registreret varemærke tilhørende Linus Torvalds i USA og andre lande. microSD er et varemærke tilhørende SD Card
Association.
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang.......... 1
Installation af din enhed.....................1
Tilslutning af strøm til enheden...........1
Montering af din enhed.......................2
Konfiguration af enheden...................3
Forside...............................................3
Indsamling af satellitdata . .................4
Drejning af skærmen..........................4
Om automatisk skærmlås...................4
Hovedmenu........................................5
Brug af skærmknapper.......................5
Justering af masterlydstyrke...............6
Transportformer..................................6
Søgning efter et interessepunkt.........6
Brug af skærmtastaturet.....................7
Tilføjelse af punkter til den aktive
rute..................................................8
nüvi 3700-serien brugervejledning
Ændring af destinationen for den
aktive rute........................................9
Valg af en omvej.................................9
Sådan stopper du en rute...................9
Navigation i direkte linje.....................9
Søgning efter positioner......... 10
Søgning efter en adresse.................10
Anvendelse af Kør!...........................11
Indstilling af en hjemmeposition.......12
Visning af en liste over nyligt
fundne positioner...........................12
Om Favoritter....................................13
Søgning efter parkering....................14
Planlægning af en tur.......................15
Brug af kortknapperne......................16
Gennemsyn af kortet ved at trykke
på skærmen...................................16
Indtastning af koordinater.................18
Brug af fotonavigation......................18
i
Indholdsfortegnelse
Stemmekommandoer.............. 19
Om stemmekommandoer.................19
Indstilling af din vækningssætning...19
Aktivering af Stemmekommando.....19
Tip til brug af
stemmekommandoer.....................20
Navigation til en populær
position ved hjælp af
stemmekommandoer.....................20
Udtalelse af en adresse....................21
Om ikoner og toner...........................21
Om kortsiderne........................ 22
Visning af kortet under navigation....22
Om myTrends™. ...............................23
Visning af rejseoplysninger .............23
Visning af drejliste ...........................24
Visning af næste sving.....................25
Visning af vejkrydsinfo......................25
Brug af fodgænger‑
navigationskortet...........................26
ii
Håndfri telefonopkald.............. 27
Parring af dine enheder....................27
Modtagelse af et opkald...................29
Brug af enheden under et opkald.....29
Opkald til et interessepunkt..............30
Opkald til et nummer........................30
Indtastning af dit telefonnummer......30
Opkald med stemmeopkald..............31
Kontrol af telefonens status..............31
Brug af værktøjerne................ 32
Visning af oplysninger om aktuel
position..........................................32
Sådan bruger du Hjælp....................32
Om ecoRoute™.................................32
Optimering af brændstoføkonomi.....33
Visning af oplysninger om
brændstoføkonomi.........................34
Brug af Galleri..................................36
Brug af verdensuret . .......................36
nüvi 3700-serien brugervejledning
Indholdsfortegnelse
Brug af lommeregneren....................37
Optagelse af skærmprint..................37
Brug af måleomregneren..................37
Trafik......................................... 39
Trafikmodtager.................................39
Aktivering af abonnement.................39
Modtagelse af trafikoplysninger........40
Om Trafik-ikonet...............................40
Trafik på ruten..................................41
Visning af trafikkortet........................41
Søgning efter trafikforsinkelser.........41
Om tilbud..........................................42
Datahåndtering........................ 44
Filtyper..............................................44
Tilslutning af enheden til din
computer........................................45
Overførsel af filer til computeren......45
Sletning af filer . ...............................46
nüvi 3700-serien brugervejledning
Tilpasning af enheden............. 47
Systemindstillinger...........................47
Indstillinger for bilnavigation.............48
Indstillinger for
fodgængernavigation.....................49
Rutepræferencer..............................50
Displayindstillinger............................51
Sprogindstillinger..............................52
Visning af kortoplysninger ...............52
Bluetooth-indstillinger.......................52
Aktivering af trafik.............................53
Om trafikabonnementer....................53
Gendannelse af alle oprindelige
indstillinger.....................................54
Appendiks................................ 55
Om GPS-satellitsignaler...................55
Vedligeholdelse af enheden.............55
Låsning af enheden..........................57
Opdatering af softwaren...................58
Sletning af brugerdata......................58
Batterioplysninger . ..........................58
iii
Indholdsfortegnelse
Kontroller sikringen for køretøjets
strømkabel.....................................59
Montering på instrumentbrættet.......60
Fjernelse af enheden, holderen og
beslaget.........................................60
nüMaps Guarantee™........................61
nüMaps Lifetime™.............................61
Køb af flere kort................................61
Om ekstraudstyr...............................62
Kontakt Garmins produktsupport......63
Registrering af din enhed.................63
Specifikationer..................................64
Fejlfinding.........................................65
Indeks....................................... 67
iv
nüvi 3700-serien brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i
gang
 ADVARSEL
S e guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Installation af din enhed
Når du bruger din enhed første gang, skal
du gøre følgende.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tilslut strøm til enheden (side 1).
Monter enheden (side 2).
Konfigurer enheden (side 3).
Tænd og sluk enheden (side 3).
Opret satellitforbindelse (side 4).
Forstå hovedmenuen (side 5).
nüvi 3700-serien brugervejledning
Tilslutning af strøm til
enheden
Tilslut enheden til bilens strømkabel,
mens det er tilsluttet i bilen.
Din nüvi oplades, mens du kører.
Strømkabler
Der kan tilføres strøm til enheden på tre
måder.
• Strømkabel til køretøj
• USB-kabel (side 58)
• AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Hvis du ikke har planer om at bruge
enheden, mens den er tilsluttet en
strømkilde, skal du trykke på Tænd/slukknappen for at låse enheden. Se side 4 for
at få mere at vide om låsning af enheden.
1
Sådan kommer du i gang
Montering af din enhed
 ADVARSEL
Dette produkt indeholder et
litiumionbatteri. For at forebygge
personskade eller produktskade som
følge af, at batteriet har været udsat for
ekstrem varme, skal du fjerne enheden
fra køretøjet, når du forlader det, eller
opbevare enheden uden for direkte sollys.
Bemærk
Før du monterer enheden, skal du se
guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed
og produkter for at få oplysninger om
lovgivning vedrørende forrudemontering.
4. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
Beslag
Sugekop
Strømkabel til
køretøj
Højttaler
5. Placer bunden af enheden i holderen.
6. Skub enheden tilbage, så den klikker
på plads.
1. Fjern det gennemsigtige plastik fra
sugekoppen.
2. Anbring sugekoppen i forruden.
3. Drej armen tilbage mod forruden.
Adapter til
køretøj
2
nüvi 3700-serien brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Konfiguration af enheden
1. Slut bilens strømkabel til holderen.
2. Sæt den anden ende af bilens
strømkabel i en stikkontakt i bilen.
Enheden tændes automatisk, når den
er tilsluttet, og bilen startes.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
4. Hvis du benytter en trafikmodtager
i Europa, kan du tilslutte den
eksterne antenne til trafikmodtageren
og fastgøre den til forruden med
sugekopperne.
Forside
Mikrofon
Tænd/sluk-knap
Hukommel‑
seskortstik
micro-B-stik
Højttaler
(på bagsiden)
Sådan tændes og slukkes
enheden
Tryk på Tænd/sluk-knappen, og hold
den nede.
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder
op med at fungere.
Tryk på Tænd/sluk-knappen, og hold
den nede i 10 sekunder.
nüvi 3700-serien brugervejledning
3
Sådan kommer du i gang
Indsamling af satellitdata
Søjlerne
indikerer signalstyrken.
1. Gå udendørs på et åbent område, som
ikke er i nærheden af høje bygninger
eller træer.
2. Tænd om nødvendigt for din enhed.
Lokalisering af satellitter kan tage nogle
få minutter.
Drejning af skærmen
Roter enheden for at se en visning i
liggende eller stående tilstand.
Om automatisk skærmlås
Enheden låses automatisk, hvis du ikke
bruger den inden for et angivet tidsrum.
Hvis enheden er monteret med ekstern
strømtilførsel, låses skærmen ikke
automatisk.
Manuel låsning af enheden
Tryk på Tænd/sluk-knappen.
4
nüvi 3700-serien brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Oplåsning af enheden
1. Tryk hurtigt på Tænd/sluk-knappen,
hvis det er nødvendigt.
2. Dobbelttryk på .
Hovedmenu
➐
➑
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Tryk for at vælge en transportform.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at afbryde en rute.
Tryk for at oprette en omvej på en
rute.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Tryk for at foretage opkald, når
der er oprettet forbindelse til en
kompatibel mobiltelefon.
Se www.garmin.com/bluetooth for
at få oplysninger.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at åbne menuen med
værktøjer og indstillinger.
Brug af skærmknapper
•
•
•
Tryk på og hold den nede for
hurtigt at gå tilbage til hovedmenuen.
Tryk på og for at få vist flere
valg.
Tryk på og og hold dem nede
for at rulle hurtigere.
5
Sådan kommer du i gang
Justering af
masterlydstyrke
1. Tryk på Lydstyrke.
2. Juster skyderen fra venstre mod højre.
Dæmpning af lyden
1. Tryk på Lydstyrke >
.
Søgning efter et
interessepunkt
Transportformer
De detaljerede kort, der er indlæst på
enheden, indeholder interessepunkter
som f.eks. restauranter, hoteller og
bilværksteder.
Fodgænger
Cykel
Bil
Enheden tilbyder flere forskellige
transportformer for navigationsmetoderne.
Ruteplanlægning beregnes forskelligt på
baggrund af formen.
6
Ændring af transportform
1. Tryk på ikonet for transportformen
øverst til venstre.
2. Vælg en form.
3. Tryk på Gem.
1. Tryk på Find > Interessepunkter
i hovedmenuen.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori, hvis det er
nødvendigt.
4. Vælg en destination.
5. Tryk på Kør!.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Søgning efter et sted ved at stave
navnet
1. Tryk på Find > Interessepunkter >
Stav navn i hovedmenuen.
2. Indtast hele eller en del af navnet.
3. Tryk på Udført.
4. Vælg en destination.
5. Tryk på Kør!.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Brug af skærmtastaturet
•
Tryk på et tegn på tastaturet for at
indtaste et bogstav eller tal.
for at tilføje et
• Tryk på
mellemrum.
og
for at flytte
• Tryk på
markøren.
for at slette et tegn.
• Tryk på
• Tryk på , og hold den nede, hvis
du vil slette hele indtastningen.
for at vælge tastaturets
• Tryk på
sprogtilstand.
for at indtaste
• Tryk på
specialtegn som f.eks.
tegnsætningstegn.
Se "Ændring af systemindstillinger" for at
ændre tastaturets udseende (side 47).
7
Sådan kommer du i gang
Søgning efter interessepunkter i
fodgængertilstand
I fodgængertilstand i bestemte byer kan
du muligvis bruge cityXplorer™-kort
til at navigere med offentlig transport.
Gå til www.garmin.com for at få flere
oplysninger om cityXplorer-kort.
1. Vælg fodgængertransporttilstand
(side 6).
2. Tryk på Find > Interessepunkter
i hovedmenuen.
3. Vælg en kategori.
4. Vælg en underkategori, hvis det er
nødvendigt.
5. Vælg en destination.
6. Vælg en funktion:
• Tryk på Gang for at beregne en
rute, du vil gå.
• Tryk på Offentlig transport for
at beregne en rute, der anvender
offentlige transportmidler og
gang.
7. Tryk på Kør!.
8
Tilføjelse af punkter til den
aktive rute
1. Under navigation af en rute skal
du trykke på for at gå tilbage til
hovedmenuen.
2. Tryk på Find i hovedmenuen.
3. Vælg en kategori.
4. Vælg en underkategori, hvis det er
nødvendigt.
5. Vælg en destination.
6. Tryk på Kør!.
7. Tryk på Føj til aktuelle rute.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Ændring af destinationen
for den aktive rute
Før du kan ændre destinationerne, skal du
navigere en rute.
1. Tryk på for at gå tilbage til
hovedmenuen.
2. Tryk på Find.
3. Søg efter positionen.
4. Tryk på Kør!.
5. Tryk på Start ny rute.
Valg af en omvej
Sådan stopper du en rute
1. Under navigation skal du trykke på
2. Tryk på Stop i hovedmenuen.
.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, skal
du benytte tilstanden Direkte linje.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil > Rutepræference i
hovedmenuen.
2. Tryk på Direkte linje.
3. Tryk på Gem.
Mens du navigerer en rute, kan du gøre
brug af omveje for at undgå forhindringer
som f.eks. vejarbejde.
BEMÆRK: Hvis den rute, du befinder
dig på, er den eneste fornuftige mulighed,
beregner enheden muligvis ingen omvej.
1. Under navigation skal du trykke på .
2. Tryk på Omvej eller Ny beregning i
hovedmenuen.
nüvi 3700-serien brugervejledning
9
Søgning efter positioner
Søgning efter
positioner
Menuen Find indeholder flere forskellige
kategorier, som du kan bruge, når du søger
efter positioner. Se side 6 for at udføre en
simpel søgning.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Afhængigt af versionen for
de indbyggede kortdata på enheden, kan
knappernes navne og fremgangsmåden
afvige fra fremgangsmåden nedenfor.
6. Hvis det er nødvendigt, skal du vælge
byen/postnummeret.
BEMÆRK: Ikke alle kortdata
muliggør søgning efter et postnummer.
7. Indtast husnummeret.
8. Tryk på Udført.
9. Indsæt vejnavnet.
10. Tryk på Udført.
11. Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
12. Vælg adressen, hvis det er nødvendigt.
1. Tryk på Find > Adresse
i hovedmenuen.
2. Skift stat, land eller område efter
behov.
3. Tryk på Stav by.
4. Indtast byen/postnummeret.
TIP: Hvis du er usikker på byen/
postnummeret, skal du trykke på
Søg i alle.
5. Tryk på Udført.
10
nüvi 3700-serien brugervejledning
Søgning efter positioner
Anvendelse af Kør!
➐
Siden Kør! åbnes, når du vælger en
position, du vil navigere til.
➊
➋
➌
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➎
➍
➐
Tryk på for at ringe til den valgte
position, når enheden er tilsluttet
telefon, eller for at gemme
positionen som en favorit.
Tryk her for at skifte mellem 2D- og
3D-kortvisning.
Tryk for at dreje visningen.
Tryk for at få vist flere oplysninger
om stedet.
Tryk for at zoome ind og ud.
Tryk for at vende tilbage til den
forrige side. Tryk og hold nede for
at gå tilbage til hovedmenuen.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Tryk for at oprette en sving-forsving-rute til dette sted.
Rapportering af forkert
interessepunkt
Når søgeresultaterne indeholder et
forældet eller forkert interessepunkt,
kan du fjerne positionen fra fremtidige
søgninger.
1. På siden Kør! skal du trykke på
informationsboksen.
> Rapporter fejl > Ja.
2. Tryk på
Positionen fjernes fra fremtidige
søgninger.
11
Søgning efter positioner
Indstilling af en
hjemmeposition
Du kan angive din hjemmeposition for
den position, som du hyppigst vender
tilbage til.
1. Tryk på Find > Kør hjem
i hovedmenuen.
2. Vælg Indsæt min adresse, Indsæt
aktuel position eller Nyligt fundne.
Sådan tager du hjem
Før du kan navigere til hjemmet, skal du
angive en hjemmeposition.
Tryk på Find > Kør hjem
i hovedmenuen.
Redigering af din hjemmeposition
1. Tryk på Find > Favoritter > Hjem
i hovedmenuen.
> Rediger.
2. Tryk på
3. Indtast ændringerne.
4. Tryk på Udført.
Visning af en liste over
nyligt fundne positioner
Enheden gemmer de sidste 50 positioner,
du har fundet.
Tryk på Find > Nyligt fundne
i hovedmenuen.
Nulstilling af hjemmeposition
1. Tryk på Find >
> Indtast
hjemmeposition i hovedmenuen.
2. Vælg en indstilling for at ændre
adressen.
12
nüvi 3700-serien brugervejledning
Søgning efter positioner
Rydning af listen over nyligt
fundne positioner
Tryk på Find > Nyligt fundne >
> Ryd > Ja i hovedmenuen.
Lagring af positioner i Favoritter
1. Søg efter positionen (side 6).
>
2. På siden Kør! skal du trykke på
Gem > OK.
Om Favoritter
Søgning efter favoritter
1. Tryk på Find > Favoritter
i hovedmenuen.
2. Vælg en kategori, hvis det er
nødvendigt.
3. Vælg en gemt position.
Du kan gemme positioner i dine favoritter,
så du hurtigt kan finde dem og oprette
ruter til dem. Din hjemmeposition
gemmes også i Favoritter.
Lagring af aktuel position i
Favoritter
1. Tryk på køretøjsikonet på kortet.
2. Indtast et navn.
3. Tryk på Gem.
Positionen gemmes i Favoritter.
nüvi 3700-serien brugervejledning
13
Søgning efter positioner
Redigering af favoritter
1. Tryk på Find > Favoritter
i hovedmenuen.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en favorit.
4. Tryk på informationsboksen.
> Rediger.
5. Tryk på
6. Vælg en funktion:
• Navn
• Telefonnummer
• Kategorier
• Tildel foto – Tryk for at vælge et
gemt foto (side 36).
• Skift kort symbol
7. Rediger oplysningerne.
8. Tryk på Udført.
14
Søgning efter parkering
1. Tryk på Find > Parkering > Find
parkering i hovedmenuen.
2. Vælg en parkeringsposition.
3. Tryk på Kør!.
Søgning efter din seneste
parkeringsplads
Enheden gemmer din parkeringsplads,
når du fjerner enheden fra holderen, mens
strømmen er tilsluttet den.
Tryk på Find > Parkering > Seneste
spot i hovedmenuen.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Søgning efter positioner
Planlægning af en tur
Du kan bruge Turplanlægning til at
oprette og gemme en tur med flere
destinationer.
1. Tryk på Find > Turplanlægning
i hovedmenuen.
2. Tryk på .
3. Tryk på Vælg startposition.
4. Søg efter en position (side 6).
5. Tryk på Vælg.
for at tilføje en ekstra
6. Tryk på
position.
7. Tryk på Vælg.
8. Gentag trin 4 – 6 for at tilføje ekstra
positioner på turen.
9. Tryk på Næste.
10. Indtast et navn.
11. Tryk på Udført.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Navigation til en gemt tur
1. Tryk på Find > Turplanlægning
i hovedmenuen.
2. Vælg en gemt tur.
3. Tryk på Kør!.
Redigering af en gemt tur
1. Tryk på Find > Turplanlægning
i hovedmenuen.
2. Vælg en gemt tur.
3. Tryk på .
4. Vælg en funktion:
• Tryk på Omdøb tur for at
redigere turnavnet.
• Tryk på Rediger destinationer
for at tilføje eller slette positioner.
• Tryk på Slet tur for at slette hele
turen.
• Tryk på Optimer rækkefølge for
at arrangere positionerne på turen
i den mest effektive rækkefølge.
15
Søgning efter positioner
Brug af kortknapperne
1. Tryk på Find > Gennemse kort
i hovedmenuen.
2. Tryk et sted på kortet.
og
for at zoome
• Tryk på
ind og ud.
for at skifte mellem
• Tryk på
2D- og 3D-kortvisninger.
for at dreje visningen.
• Tryk på
Gennemsyn af kortet ved at
trykke på skærmen
•
•
•
16
Tryk på et område på kortet for at
vælge en position.
Der vises en informationsboks
ved siden af positionen.
Tryk på og træk kortet for at se
forskellige dele af kortet.
Tryk to gange på kortet for at
zoome ind og centrere på en
position.
•
•
•
•
•
Tryk på to punkter i nærheden af
midten på kortet, og træk fingrene
fra hinanden for at zoome ind.
Tryk på to punkter i nærheden af
de modsatte skærmkanter, og træk
fingrene mod midten af skærmen
for at zoome ud.
Tryk og træk to fingre ned ad
kortet for at skifte fra luftfoto til
fugleperspektiv.
Tryk og træk to fingre op ad kortet
for at skifte fra fugleperspektiv til
luftfoto.
Tryk og træk to fingre til højre
eller venstre for at dreje kortet.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Søgning efter positioner
Søgning efter en position ved
hjælp af kortet
1. Tryk på Find > Gennemse kort
i hovedmenuen.
2. Tryk på en position.
Der vises en informationsboks ved
siden af positionen.
3. Tryk på informationsboksen.
4. Vælg en funktion:
> Gem.
• Tryk på
5. Tryk på Kør!.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Indstilling af en simuleret
position
Du kan bruge GPS-simulatoren til at
vælge en anden position, hvor du vil søge
efter og gemme interessepunktet. Det kan
være nyttigt ved planlægning af ture.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> System > GPS-simulator > Til
i hovedmenuen.
2. Tryk på Find > Gennemse kort
i hovedmenuen.
3. Tryk på et område på kortet.
> Indsæt position.
4. Tryk på
17
Søgning efter positioner
Indtastning af koordinater
Hvis du kender destinationens geografiske
koordinater, kan du bruge enheden til at
navigere til destinationen ved hjælp af
længde- og breddegraderne. Det kan være
praktisk ved geo-skattejagt.
1. Tryk på Find > Koordinater
i hovedmenuen.
2. Tryk på et felt for at indtaste data for
breddegrad og længdegrad.
3. Tryk på Vis på kort.
4. Tryk på Kør!.
Ændring af format for
kortkoordinater
1. Tryk i skærmen Hjem på Find >
Koordinater > Format.
2. Vælg et format.
18
Brug af fotonavigation
Du kan overføre kortbilleder til enheden
eller hukommelseskortet sammen med
positionsoplysningerne og oprette ruter til
de viste positioner.
1. Tilslut enheden til computeren
(side 45).
2. Gå til http://connect.garmin.com
/photos.
3. Følg vejledningen på webstedet for at
vælge og indlæse billeder.
4. Tryk på Find > Favoritter > Fotos
i hovedmenuen.
Der vises en liste over billeder med
positionsoplysninger.
5. Tryk på et billede.
6. Tryk på Kør!.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Stemmekommandoer
Stemmekommandoer
Om stemmekommandoer
BEMÆRK: Funktionen til
stemmekommando er ikke tilgængelig på
alle sprog og i alle områder. Funktionen
til stemmekommando findes på nogle
modeller.
Stemmekommandoer gør det muligt
at bruge enheden ved at sige de ord,
du ser på skærmen, eller ved at sige
bestemte kommandoer. Menuen for
stemmekommando indeholder en liste
over de kommandoer, der kan bruges.
Indstilling af din
vækningssætning
Vækningssætningen er et ord
eller en sætning, du kan sige for
at aktivere stemmekommando.
Standardvækningssætningen er
Stemmekommando.
1. Tryk på Værktøjer >
Stemmekommando > Tilpas sætning
på hovedmenuen.
2. Indtast en ny vækningssætning.
3. Tryk på Udført.
Aktivering af
Stemmekommando
Sig din vækningssætning.
Menuen Stemmekommando vises.
nüvi 3700-serien brugervejledning
19
Stemmekommandoer
Tip til brug af
stemmekommandoer
•
•
•
•
•
Tal med normal stemme mod
enheden.
Sig kommandoerne, som de vises
på skærmen.
Reager på enhedens
stemmemeddelelser efter behov.
Hvis du vil reducere antallet
af forkerte vækninger med
stemmekommando, skal du øge
længden på din vækningssætning.
Sig Afslut for at afslutte
stemmekommandoen.
Navigation til en populær
position ved hjælp af
stemmekommandoer
Du kan sige navnene på meget populære,
velkendte positioner.
1. Sig din vækningssætning.
20
2. Sig Find efter navn.
3. Lyt til stemmemeddelelsen, og sig
navnet på positionen.
Der vises en liste over positioner.
4. Sig linjenummeret.
"Linje 1"
5. Sig en funktion:
• Sig Naviger for at navigere til
positionen.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Stemmekommandoer
•
Sig Opkald for at foretage
opkald, når der er oprettet
forbindelse til en kompatibel
mobiltelefon.
•
er grønt,
Vent, indtil ikonet
før du siger kommandoen.
Udtalelse af en adresse
1. Sig Stemmekommando.
2. Sig Find adresse.
3. Følg anvisningerne på skærmen.
Om ikoner og toner
•
•
Enheden afgiver to toner, når den
skifter til eller afslutter tilstanden for
stemmegenkendelse.
rødt ikon vises øverst til højre
Et
på skærmen, når enheden ikke er klar
til din kommando.
nüvi 3700-serien brugervejledning
21
Om kortsiderne
Om kortsiderne
Visning af kortet under
navigation
bemærk
Garmin kan under ingen omstændigheder
stilles ansvarlig for hændelige, særlige
eller indirekte skader eller følgeskader,
herunder uden begrænsning skader i
form af enhver trafikbøde eller stævning,
uanset om det skyldes brug, misbrug
eller forhindret brug af produktet eller
fejl i produktet. Nogle lande tillader ikke
udelukkelse af ansvaret for følgeskader
og ekstraskader, så det er ikke sikkert,
at ovenstående begrænsninger gælder
for dig.
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Et ternet flag markerer din
destination.
22
Mens du kører, guider enheden dig til
destinationen med stemmekommandoer,
pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet. Hvis du afviger fra den
oprindelige rute, beregner enheden ruten
igen og giver nye anvisninger.
Et ikon for hastighedsbegrænsning med
den aktuelle hastighedsgrænse kan blive
vist, når du kører på større veje.
Brug af navigationskortet
➊
➋
➌
➏
➍
➊
➎
➐
Tryk for at få vist næste sving.
Indikatoren for sving fortæller dig,
hvilken vognbane du bør køre i for at
forberede din næste manøvre, når det
er muligt.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Om kortsiderne
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Tryk for at få vist drejlisten.
Tryk for at zoome ind og ud.
Tryk for at gå tilbage til
hovedmenuen.
Tryk for at få vist et andet datafelt.
Tryk for at få vist oplysninger om
positionen.
Tryk for at få vist rejseoplysninger.
Om myTrends™
Når funktionen myTrends er aktiveret,
vises det estimerede ankomsttidspunkt
og trafikoplysningerne for dine
hyppigt anvendte destinationer som
f.eks. arbejdsplads automatisk på
navigationslinjen øverst på kortet.
Aktivering af myTrends
Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Navigation > Bil > nüRoute
> myTrends > Aktiveret i
hovedmenuen.
Visning af rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser den
aktuelle hastighed og giver oplysninger
om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du
lade enheden være tændt, så den nøjagtigt
kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
Tryk på feltet Hastighed, når kortet
vises.
Når myTrends-oplysningerne vises
på navigationslinjen, kan du trykke
på navigationslinjen for at få vist
en ruteoversigt for den foreslåede
destination.
nüvi 3700-serien brugervejledning
23
Om kortsiderne
Sådan nulstiller du
Rejseoplysninger
1. Tryk på feltet Hastighed, når kortet
vises.
2. Tryk på .
3. Vælg en funktion:
• Tryk på Nulstil tripdata for
at nulstille oplysningerne på
triptælleren.
• Tryk på Nulstil maks. hastighed
for at nulstille den maksimale
hastighed.
• Tryk på Nulstil trip B for at
nulstille distancetælleren.
24
Visning af drejliste
Når du navigerer en rute, vises alle
sving på hele ruten og afstanden mellem
svingene.
1. Tryk på tekstlinjen øverst på kortet.
2. Vælg en funktion:
• Vælg et sving på listen for at få
vist næste sving.
> Vis kort for at få
• Tryk på
vist hele ruten på kortet.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Om kortsiderne
Visning af næste sving
Visning af vejkrydsinfo
Næste sving viser svinget på kortet,
afstanden og den tid, der er tilbage,
inden du når frem til svinget.
På nogle modeller indeholder
vejkrydsinfo visning af nogle af de
kommende vejkryds samt den vognbane,
du bør køre i.
Før du kan få vist næste sving, skal du
navigere en rute.
Tryk på svingindikatoren øverst til
venstre på kortet.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Før du kan få vist vejkrydsinfo, skal du
navigere en rute.
Tryk øverst til venstre på kortet på
skærmen.
25
Om kortsiderne
Brug af fodgænger‑
navigationskortet
➊
➌
➋
➊
➍
I tilstanden Fodgænger vises din rute på
et 2D-kort.
➊
➋
➌
➍
26
Tryk for at skifte mellem dele af
ruten.
Tryk for at få vist ruteplanen.
Tryk for at centrere kortet på din
aktuelle position.
Tryk for at zoome ind og ud.
Indstillinger for offentlig
transport
Hvis du har installeret cityXplorer-kort,
beregner enheden en rute, der anvender en
kombination af indstillinger for offentlig
transport, f.eks. kørsel med bus, metro
og gang.
BEMÆRK: cityXplorer-kort leveres ikke
sammen med enheden. Se http://my
.garmin.com for at købe cityXplorer-kort.
Ikonerne , , , , , og
angiver den anvendte navigationsmetode
for hver del af ruten. Hvis du f.eks. får
vist , skal du stige ombord på en bus
på dette sted af ruten.
Sorte prikker på kortet angiver
stoppestederne for offentlig transport
langs ruten.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Håndfri telefonopkald
Håndfri telefonopkald
Bluetooth® trådløs teknologi opretter en
trådløs forbindelse mellem to enheder
som f.eks. en mobiltelefon og din enhed.
For at finde ud af om din mobiltelefon
med Bluetooth-teknologi er kompatibel
med enheden, kan du besøge www.garmin
.com/bluetooth.
Parring af dine enheder
Første gang du bruger de to enheder
sammen, skal du parre dem ved at oprette
forbindelse mellem dem ved hjælp af en
PIN- eller adgangskode.
Din telefon og enheden skal være tændte
og højst 33 ft. (10 m) væk for at kunne
parres.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Parring ved hjælp af
telefonindstillingerne
Du kan starte parringen fra telefonen.
Se vejledningen til din telefon.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth > Aktiveret på enhedens
hovedmenu.
2. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon.
BEMÆRK: Dette kan ske fra en af
menuerne Indstillinger, Bluetooth,
Forbindelser eller Håndfri.
3. Søg efter Bluetooth-enheder ved
hjælp af telefonen.
4. Vælg enheden på listen over enheder.
5. Indtast PIN-koden (1234) for
enhedens Bluetooth på telefonen.
27
Håndfri telefonopkald
Parring ved brug af enheds
indstillinger
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth > Aktiveret på enhedens
hovedmenu.
2. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth > Tilføj telefon.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon.
4. Aktiver tilstanden Find mig/Kan
findes/Synlig på telefonen.
BEMÆRK: Dette kan ske fra en af
menuerne Indstillinger, Bluetooth,
Forbindelser eller Håndfri.
5. Tryk på OK på enheden.
6. Vælg din telefon på listen over
enheder.
7. Tryk på Gem.
8. Indtast PIN-koden (1234) for
enhedens Bluetooth på telefonen.
28
Tip efter parring af enheder
• Efter parring kan de to enheder
automatisk forbindes til hinanden,
hver gang du tænder dem.
• Når din telefon er forbundet til din
enhed, kan du foretage telefonopkald.
• Når du tænder for enheden, vil den
forsøge at oprette forbindelse til den
telefon, som den sidst var forbundet
til.
• Du skal muligvis indstille
mobiltelefonen til at oprette
forbindelse automatisk til enheden,
når den tændes.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Håndfri telefonopkald
Modtagelse af et opkald
•
•
•
Tryk på Besvar.
Den interne mikrofon er på forsiden af
enheden. Tal normalt.
Tryk på Ignorer for at ignorere
opkaldet.
Brug af enheden under et
opkald
Under et opkald vises . Afhængigt af
det skærmbillede, der vises på enheden,
kan ikonet for Indgående opkald se
forskelligt ud.
> Afslut opkald i
1. Tryk på
hovedmenuen.
2. Vælg en funktion:
• Tryk på Tastatur for at få vist en
tastaturside til brug af automatiske
systemer som f.eks. telefonsvarer.
nüvi 3700-serien brugervejledning
•
Tryk på Brug håndsæt for at
slukke enheden, men fortsætte
opkaldet eller for at få privatliv.
TIP: Hvis du vil skifte tilbage,
skal du trykke på Brug nüvi.
Tryk på Tavs for at slå lyden fra
et opkald fra.
Brug af Ventende opkald
Når du er i gang med et opkald, og du
modtager et andet opkald (ventende
opkald), vises et vindue.
•
•
•
Tryk på Besvar for at besvare
opkaldet og parkere det første opkald.
> Skift til.
Tryk på
Tryk på Afslut opkald for at
lægge på.
Dette afbryder ikke det parkerede
opkald.
29
Håndfri telefonopkald
Opkald til et interessepunkt
1. Tryk på Telefon > Interessepunkter i
hovedmenuen.
2. Søg efter et interessepunkt.
3. Tryk på Ring op.
Opkald til et nummer
1. Tryk på Telefon > Ring op i
hovedmenuen.
2. Indtast tallet.
3. Tryk på Ring op.
30
Indtastning af dit
telefonnummer
Du kan indtaste det telefonnummer, som
enheden skal ringe til, når du trykker på
Ring hjem.
1. Tryk på Telefon > Ring hjem i
hovedmenuen.
2. Tryk på Indtast telefonnummer.
3. Indtast telefonnummeret.
4. Tryk på Udført > Ja.
Enheden ringer til dit
hjemmetelefonnummer.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Håndfri telefonopkald
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem ved hjælp af
knappen Ring hjem, skal du indtaste et
telefonnummer for din hjemmeposition
(side 30).
Tryk på Telefon > Ring hjem i
hovedmenuen.
Kontrol af telefonens
status
Du kan kontrollere batteriniveauet og
signalstyrken for din telefon.
Tryk på Telefon > Telefonstatus i
hovedmenuen.
Opkald med stemmeopkald
Før du kan foretage opkald ved hjælp af
stemmeopkald, skal du opøve din telefon
til at genkende dine stemmekommandoer.
Se vejledningen til din telefon.
1. Tryk på Telefon > Stemmeopkald i
hovedmenuen.
2. Sig modtagerens navn.
nüvi 3700-serien brugervejledning
31
Brug af værktøjerne
Brug af værktøjerne
Visning af oplysninger om
aktuel position
Brug siden Hvor er jeg? for at få vist
oplysninger om din aktuelle position.
Dette er en nyttig funktion, hvis du skal
oplyse en redningstjeneste om, hvor du
befinder dig.
Fra hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Hvor er jeg?.
Søgning efter tjenester i
nærheden
1. Fra hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Hvor er jeg?.
2. Tryk på Skadestuer, Politistationer
eller Brændstof for at få vist de
nærmeste positioner i denne kategori.
32
Sådan bruger du Hjælp
Tryk på Værktøjer > Hjælp for at få
vist oplysninger om brug af enheden.
Søgning efter emner i Hjælp
Tryk på Værktøjer > Hjælp i
hovedmenuen.
Om ecoRoute™
Funktionen ecoRoute beregner dit
køretøjs brændstoføkonomi, CO2fodaftryk og brændstofpris ved navigation
til en destination og indeholder værktøjer
til forbedring af brændstofeffektiviteten.
De data, som ecoRoute leverer, er kun
et skøn. Dataene aflæses ikke fra dit
køretøj. Ønsker du mere nøjagtige
brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner, skal du
kalibrere brændstoføkonomien (side 33).
nüvi 3700-serien brugervejledning
Brug af værktøjerne
Brug af ecoRoute
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute i
hovedmenuen.
2. Hvis du bliver bedt om det, skal du
indtaste oplysninger om benzin og
afstand.
Første gang du bruger ecoRoutefunktionerne, skal du indtaste
køretøjsoplysninger.
Kalibrering af
brændstoføkonomien
Kalibrer brændstoføkonomien
for at modtage mere nøjagtige
brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner. Kalibrer, når
du fylder din brændstoftank.
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Ved pumpen i hovedmenuen.
2. Indtast den aktuelle brændstofpris.
3. Indtast, hvor meget brændstof
køretøjet har brugt siden sidste
påfyldning.
4. Indtast den afstand, køretøjet har
tilbagelagt siden sidste påfyldning.
nüvi 3700-serien brugervejledning
5. Tryk på Næste.
Enheden beregner din gennemsnitlige
brændstoføkonomi.
Optimering af
brændstoføkonomi
ecoChallenge hjælper dig med at
optimere din brændstoføkonomi ved
at bedømme dine kørevaner. Jo højere
dit ecoChallenge-resultat er, jo mere
brændstof sparer du. ecoChallenge
indsamler data og beregner et resultat,
når din enhed er i bevægelse og i
transportformen Bil.
Visning af resultater for
ecoChallenge
Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
ecoChallenge i hovedmenuen.
33
Brug af værktøjerne
Om resultater for ecoChallenge
Bladfarven på ecoChallenge-ikonet skifter
afhængigt af dit resultat i testen.
Samlet – viser et gennemsnit for fart,
acceleration og bremsning.
Fart – viser resultat for kørsel ved den
mest brændstofbesparende hastighed
(72-97 km/t for de fleste køretøjer).
Acceleration – viser resultat for jævn og
gradvis acceleration. Du mister point ved
hurtig acceleration.
Bremsning – viser resultat for jævn og
gradvis opbremsning. Du mister point ved
hård opbremsning.
34
Fjernelse af resultat for
ecoChallenge fra kortet
Tryk på >
> Indstillinger >
Skjul på kortet.
Nulstilling af ecoChallenge
Tryk på >
> Nulstil på kortet.
Visning af oplysninger om
brændstoføkonomi
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Brændstoføkonomi i hovedmenuen.
2. Tryk på en del af grafen for at zoome
ind.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Brug af værktøjerne
Justering af din køretøjsprofil
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Køretøjsprofil i hovedmenuen.
2. Vælg en indstilling for at justere
brændstofindstillingerne manuelt.
• Brændstoftype
• Brændstoføk. by
• Stor vej Brændstoføkonomi
• Brændstofpriser
TIP: Du får de bedste resultater ved
at kalibrere din brændstoføkonomi
(side 33) i stedet for at justere
brændstoføkonomien for hhv. by og
store veje.
Om kørerapporten
En kørerapport viser afstanden, tiden,
den gennemsnitlige brændstoføkonomi
og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.
kørerapport for den tilbagelagte afstand.
Visning af en kørerapport
Du kan få vist gemte kørerapporter på
enheden. Du kan også få adgang til
kørerapporter i mappen med rapporter
på GPS-enhedens drev/disk (side 45).
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Kørerapport i hovedmenuen.
2. Vælg en rapport.
Visning af køretip
Tryk på Værktøjer > ecoRoute > Tip
i hovedmenuen.
Nulstilling af ecoRoute-data
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute i
hovedmenuen.
2. Vælg en kategori.
> Nulstil.
3. Tryk på
Der laves en kørerapport for hver rute,
som du kører. Hvis du afbryder en rute på
enheden, oprettes der en
nüvi 3700-serien brugervejledning
35
Brug af værktøjerne
Brug af Galleri
Se billeder, som du har gemt på enheden
eller et hukommelseskort. Se side 44
for at få yderligere oplysninger om
indlæsning af billeder på enheden.
Tryk på Værktøjer > Galleri i
hovedmenuen.
• Tryk på pilene for at rulle gennem
billederne.
• Tryk på et billede for at få vist en
større udgave af det.
• Tryk på for at få vist et
diasshow med billederne.
◦◦ Tryk hvor som helst på
skærmen for at stoppe
diasshowet.
36
Indstilling af et billede som
baggrundsbillede
1. Tryk på Værktøjer > Galleri i
hovedmenuen.
2. Tryk på et billede.
3. Tryk på > Indstil som
baggrundsbillede.
Sletning af billeder
1. Tryk på Værktøjer > Galleri i
hovedmenuen.
2. Vælg et billede.
3. Tryk på > Slet > Ja.
Brug af verdensuret
1. Tryk på Værktøjer > Verdensur i
hovedmenuen.
2. Tryk på et bynavn.
3. Indtast et nyt bynavn.
4. Tryk på Udført.
5. Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Brug af værktøjerne
Visning af verdenskort
Tryk på Værktøjer > Verdensur
> i hovedmenuen.
Nattetimer vises i det tonede område.
Brug af lommeregneren
Tryk på Værktøjer > Lommeregner
i hovedmenuen.
Optagelse af skærmprint
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Display > Skærmprint i
hovedmenuen.
2. Tryk på Aktiveret.
3. Tryk på for at tage et skærmprint.
Bitmapfilen med billedet gemmes i
mappen til skærmprint på enhedsdrevet
(side 45).
nüvi 3700-serien brugervejledning
Brug af måleomregneren
1. Tryk på Værktøjer > Måleomregner
i hovedmenuen.
2. Tryk på boksen med en anført
måleenhed.
3. Vælg en måleenhed.
4. Tryk på Gem.
Der er anført to måleenheder.
5. Tryk på den måleenhed, du vil ændre.
6. Vælg en måleenhed.
7. Tryk på Udført.
8. Gentag trin 5 – 6, hvis det er
nødvendigt.
9. Indtast en værdi.
10. Tryk på Udført.
37
Brug af værktøjerne
Manuel indstilling af valutaers
omregningskurser
Du kan opdatere valutaernes
omregningskurser, så du altid bruger de
mest aktuelle kurser.
1. Tryk på Værktøjer > Måleomregner
i hovedmenuen.
2. Tryk på boksen med en anført valuta.
3. Vælg Valuta.
4. Tryk på Gem.
5. Tryk på en boks med en valuta.
6. Vælg den valuta, du vil opdatere.
7. Gentag trin 3 – 6 for at vælge den
valuta, du vil omregne til, hvis det er
nødvendigt.
8. Tryk på en boks under en valuta.
9. Indtast en ny værdi for valutaen.
10. Tryk på Udført.
11. Gentag trin 8 – 9, hvis det er
nødvendigt.
38
nüvi 3700-serien brugervejledning
Trafik
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for
trafikoplysningernes nøjagtighed eller
tilgængelighed.
Enheden kan modtage indhold fra
FM-trafikoplysningskanaler (TMC).
Du kan finde oplysninger om
trafikmodtagere og modtageområder på
www.garmin.com/traffic.
FM TMC-trafikmodtageren, der er
integreret i køretøjets strømkabel, følger
med nogle pakker og er valgfrit tilbehør
til alle modeller i serien.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Trafikmodtager
➊
➊
➋
➌
➍
➎
➋
➌
➍
➎
Mini-USB-stik
Intern antenne
Strøm-LED
Stik til ekstern
antenne
Bilstrømkabel
Aktivering af abonnement
Du behøver ikke at aktivere det
abonnement, der følger med FMtrafikmodtageren. Abonnementet
aktiveres automatisk, når enheden
har opfanget satellitsignaler, mens
den modtager trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen.
39
Trafik
Modtagelse af
trafikoplysninger
Trafikmodtagerens kabel og enheden skal
være inden for dataområdet af en FMstation, der sender trafikoplysninger.
1. Tilslut trafikmodtageren til en ekstern
strømkilde.
2. Tilslut trafikmodtageren til enheden.
BEMÆRK: Opvarmede (metalliserede)
forruder kan forringe trafikmodtagerens
ydeevne.
40
Om Trafik-ikonet
Når du modtager trafikoplysninger, vises
et trafikikon på kortet. Trafikikonet skifter
farve for at angive trafikforholdenes
intensitet.
Farve
Beskrivelse
Betydning
Grøn
Mindre alvorlig
Trafikken flyder frit.
Gul
Alvorlig
Trafikken bevæger
sig, men der
er forsinkelser.
Der er moderate
forsinkelser.
Rød
Meget alvorlig
Trafikken bevæger
sig ikke eller kun
meget langsomt.
Der er store
forsinkelser.
Grå
Ingen data
Trafikoplysninger er
ikke tilgængelige.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Trafik
Trafik på ruten
Når enheden beregner din rute,
undersøges den aktuelle trafik, og ruten
optimeres med henblik på kortest rejsetid.
Hvis der opstår store forsinkelser i
trafikken på din rute, mens du navigerer,
beregner enheden automatisk ruten igen.
Du kan stadig blive dirigeret gennem
stærk trafik, hvis der ikke findes bedre
alternative ruter.
Manuel undgåelse af trafik på
ruten
1. Tryk på
på kortet.
2. Tryk på Trafik på ruten.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt
at få vist andre trafikforsinkelser på
ruten.
4. Tryk på Undgå.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Visning af trafikkortet
Trafikkortet viser ved hjælp af
farvekoder trafikforløb og forsinkelser på
nærliggende veje.
på kortet.
1. Tryk på
2. Tryk på Trafikkort for at få vist
trafikbegivenheder på et kort.
Søgning efter
trafikforsinkelser
1. På kortsiden skal du trykke på
.
2. Tryk på Trafiksøgning for at
få vist en liste over veje med
trafikforsinkelser.
3. Tryk på et element på listen for at få
vist veje med forsinkelser.
4. Hvis der er mere end én forsinkelse,
skal du trykke på pilene for at få vist
yderligere forsinkelser.
41
Trafik
Tilføjelse af et abonnement
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Trafik i hovedmenuen.
2. Vælg en funktion:
• Tryk på Abonnenter > for
enheder uden for USA.
• Tryk på for enheder i
Nordamerika.
3. Skriv FM-trafikmodtagerens enhedsID ned.
4. Gå til www.garmin.com/fmtraffic for
at købe et abonnement og få en kode
på 25 tegn.
5. Tryk på Næste på enheden.
6. Indtast koden.
7. Tryk på Udført.
Du kan ikke genbruge
trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer
din tjeneste. Hvis du har flere FMtrafikmodtagere, skal du anskaffe dig
en ny kode for hver modtager.
42
Om tilbud
Du kan modtage positionsrelevante
tilbud og kuponer, hvis enhedspakken
indeholder en trafikmodtager.
Reklamebaserede trafikoplysninger er kun
tilgængelige i USA.
Trafikmodtageren skal tilsluttes en
ekstern strømkilde, og du skal befinde
dig i dækningsområdet for at modtage
reklamebaserede trafikoplysninger.
Se vores erklæring om beskyttelse af
personlige oplysninger på www.garmin
.com/products/privacy for at få vigtige
oplysninger om emnet.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Trafik
Visning af tilbud
 ADVARSEL
Undgå at skrive kuponkoderne ned under
kørslen.
1. Tryk på et tilbud på skærmen for at
søge efter det nærmeste sted, som er
tilknyttet tilbuddet.
2. Hvis et tilbud omfatter et ikon, skal du
trykke på ikonet på siden Kør! for at
modtage en kuponkode.
3. Skriv denne kode ned, og angiv den,
når du ankommer til positionen.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Visning af en tilbudsliste
Tryk på Værktøjer > Tilbud i
hovedmenuen.
Deaktivering af trafik og tilbud
Før du kan deaktivere tilbud, skal du
deaktivere trafik.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Trafik i hovedmenuen.
2. Vælg Deaktiveret.
43
Datahåndtering
Datahåndtering
Du kan gemme filer som f.eks. JPEGbilledfiler på enheden. Enheden har et
hukommelseskortstik med henblik på
ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel
med Windows® 95, 98, Me, Windows NT®
og Mac® OS 10.3 og tidligere versioner.
Filtyper
Enheden understøtter følgende filtyper:
•
•
•
44
JPEG- og JPG-billedfiler (side 36).
Kort og GPX-waypointfiler fra
MapSource® (side 61).
GPI-brugerdefinerede POI-filer fra
Garmin POI Loader (side 62).
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en
elektronikleverandør, eller du kan købe
MapSource-datakort med forudindlæste
detaljerede kort hos din Garminforhandler. Udover kort- og datalagring
kan hukommelseskort også bruges til
at lagre filer som f.eks. kort, billeder,
geo-skattejagter, ruter, waypoints og
brugerdefinerede POI'er.
Installation af et
hukommelseskort
1. Indsæt et hukommelseskort i stikket på
højre side af enheden.
2. Skub det ind, indtil det klikker på
plads.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Datahåndtering
Tilslutning af enheden til
din computer
1. Tilslut USB-kablet til en USB-port på
computeren.
2. Tilslut micro-B-stikket til enheden.
Der vises en funktion til installation
af myGarmin Agent™. Denne tjeneste
overvåger computerens USB-porte og
gør det let at søge efter tilgængelige
opdateringer (side 63).
micro-B-stik
3. Slut den anden ende af kablet til en
USB-port på computeren.
Enheden og hukommelseskortet
vises som flytbare enheder i Denne
computer på Windows-computere
og som installerede diske på Maccomputere.
nüvi 3700-serien brugervejledning
BEMÆRK: På visse computere med flere
netværksdrev vises nüvi-drevene muligvis
ikke. Se hjælpen til dit operativsystem for
at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
Overførsel af filer til
computeren
1.
2.
3.
4.
Find en fil på computeren.
Fremhæv filen.
Klik på Rediger > Kopier.
Åbn drevet eller diskenheden
"Garmin" eller for hukommelseskortet.
5. Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i
enhedens hukommelse eller på
hukommelseskortet.
45
Datahåndtering
6. Gentag trin 1 – 5 for at overføre flere
filer.
Frakobling af USB-kablet
1. Fuldfør en handling:
• Hvis din computer er Windowsbaseret, skal du klikke på
på
ikonet for udskubning
proceslinjen.
• På Mac-computere skal du trække
diskikonet til papirkurven .
2. Tag kablet ud af computeren.
46
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges
til, skal du ikke slette den. Hukommelsen
i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1. Åbn drevet eller diskenheden
"Garmin".
2. Åbn en mappe eller diskenhed, hvis
det er nødvendigt.
3. Vælg en fil.
4. Tryk på tasten Slet på tastaturet.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Tilpasning af enheden
Tilpasning af enheden
•
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger i
hovedmenuen.
•
•
•
2. Tryk på en indstillingskategori.
3. Tryk på indstillingen for at ændre den.
Systemindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System i hovedmenuen.
•
•
•
GPS-simulator – afbryder enhedens
modtagelse af et GPS-signal, og
sparer på batteriet.
•
nüvi 3700-serien brugervejledning
Enheder – gør det muligt at ændre
måleenheder for afstanden.
Tidsformat – gør det muligt at vælge
12- eller 24-timers tidsformat på
displayet.
Aktuel tid – gør det muligt at ændre
tidspunktet manuelt.
Sikker kørsel – deaktiverer alle
funktioner, som kræver omfattende
indgreb fra føreren og kan forstyrre
ham/hende under kørslen.
Garmin Lock – låser enheden
(side 57).
Om – viser softwareversionsnummer,
enhedens ID-nummer og oplysninger
om flere andre softwarefunktioner.
BEMÆRK: Du skal bruge disse
oplysninger, når du opdaterer
systemsoftwaren eller køber ekstra
kortdata se (side 61).
Slutbrugerlicensaftaler
47
Tilpasning af enheden
Gendannelse af
systemindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Gendan i
> System >
hovedmenuen.
Indstillinger for
bilnavigation
•
•
•
•
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Bil i hovedmenuen.
•
•
48
nüRoute™ (side 50)
Kortdetaljer – indstiller niveauet
for detaljerne på kortet. Flere
detaljer kan medføre, at kortet tegnes
langsommere.
•
Kortvisning – indstiller perspektivet
for kortsiden (side 49).
Korttema – ændrer farven på
kortdataene.
Opsætning af kortdata – ændrer
mængden af data, som vises på kortet.
Køretøj – ændrer ikonet til at
repræsentere positionen på kortet. Gå
til www.garmingarage.com for at få
flere ikoner.
Turlog
◦◦ Vis på kort – viser stierne for
dine ture på kortet.
◦◦ Slet turlog
nüvi 3700-serien brugervejledning
Tilpasning af enheden
Ændring af kortperspektiv
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Navigation > Bil > Kortvisning i
hovedmenuen.
2. Vælg en funktion:
• Tryk på Spor op for at vise
kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Tryk på Nord op for at vise kortet
i to dimensioner (2D) med nord
øverst.
• Tryk på 3D for at vise kortet i tre
dimensioner.
Indstillinger for
fodgængernavigation
Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Navigation > Fodgænger i
hovedmenuen.
•
•
•
Begræns gåen – bestemmer, hvor stor
en del af en rute med offentlig trafik
der omfatter gang.
Offentlig transport – undgår valgte
transporttyper.
Turlog – viser stierne for dine ture
på kortet.
Udelukkelse af transporttyper
BEMÆRK: Transporttyper er
tilgængelige, når der er indlæst
cityXplorer-kort (side 26).
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Fodgænger > Offentlig
transport i hovedmenuen.
2. Vælg den transporttype, du vil undgå
på ruterne.
nüvi 3700-serien brugervejledning
49
Tilpasning af enheden
Rutepræferencer
Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Navigation > Bil > nüRoute >
Beregningstilstand i hovedmenuen.
Ruteberegningen er baseret på
vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
•
•
•
•
50
Hurtigste tid – beregner ruter, der
er hurtigere at køre, men kan være
længere afstandsmæssigt.
Korteste distance – beregner ruter,
der er kortere afstandsmæssigt, men
som kan tage længere tid at køre.
Mindre brændstof – for at beregne
ruter, der bruger mindre brændstof
end andre ruter.
Direkte linje – beregner punkt-tilpunkt-ruter (uden veje).
Undgåelse af vejegenskaber
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Navigation > Bil > nüRoute >
Undgå i hovedmenuen.
2. Vælg de vejegenskaber, du vil undgå
på ruterne.
3. Tryk på Gem.
Om trafficTrends™
Når funktionen trafficTrends er aktiveret,
bruger enheden tidligere trafikoplysninger
til at beregne mere effektive ruter. Der
kan beregnes forskellige ruter baseret
på trafiktendenser for ugedagen eller
tidspunktet på dagen.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Tilpasning af enheden
Aktivering af trafficTrends
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Navigation > Bil > nüRoute >
trafficTrends i hovedmenuen.
2. Vælg Aktiveret.
Gendannelse af de oprindelige
navigationsindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Navigation > > Gendan i
hovedmenuen.
Displayindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display i hovedmenuen.
•
Farvetilstand – indstiller en lys
baggrund (Dag), en mørk baggrund
(Nat) eller skifter automatisk mellem
de to ud fra tidspunkterne for
solop- og solnedgang for den aktuelle
position (Auto).
nüvi 3700-serien brugervejledning
•
•
•
Lysstyrke – ændrer lysstyrken for
skærmen. Nedsættelse af lysstyrken
kan spare på batteriet.
Timeout for display – indstiller,
hvordan skærmen slukkes automatisk,
hvis enheden er inaktiv i det angivne
tidsrum.
Skærmprint – gør det muligt at
tage et billede af enhedens skærm
(side 37).
Gendannelse af de oprindelige
skærmindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Navigation > > Gendan i
hovedmenuen.
51
Tilpasning af enheden
Sprogindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sprog i hovedmenuen.
•
•
•
•
Tale sprog – angiver sproget for
stemmemeddelelser.
Tekst sprog – indstiller al skærmtekst
til det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer
tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata,
f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog – indstiller sproget for
tastaturet.
Tastaturopsætning – angiver
tastaturopsætningen.
Gendannelse af de oprindelige
sprogindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Sprog > > Gendan i
hovedmenuen.
52
Visning af kortoplysninger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
myMaps i hovedmenuen.
Aktivering af kort
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
myMaps i hovedmenuen.
2. Tryk på et kort.
Bluetooth-indstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth i hovedmenuen.
•
•
Tilføj telefon eller Telefon (side 53).
Bluetooth – aktiverer Bluetoothkomponenten.
Ikonet Bluetooth vises i
hovedmenuen, hvis Bluetoothkomponenten er tændt.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Tilpasning af enheden
•
Kaldenavn – tryk på Rediger for at
angive et kaldenavn, der identificerer
din nüvi på enheder med Bluetoothteknologi.
Administration af Bluetoothenhedslisten
Du kan tilføje, frakoble eller slette
telefoner, som enheden registrerer, mens
Bluetooth er aktiveret.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth > Telefon i hovedmenuen.
2. Vælg en funktion:
• Vælg en telefon til den enhed, du
vil oprette forbindelse til.
• Tryk på for at tilføje en telefon
til menuen.
• Tryk på for at slette en telefon
fra enhedens hukommelse.
• Tryk på Ingen for at ignorere den
aktuelle forbindelse.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Gendannelse af de oprindelige
Bluetooth-indstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Bluetooth > > Gendan i
hovedmenuen.
Aktivering af trafik
Trafikmodtageren følger med i nogle
enhedspakker.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Trafik > Trafik > Aktiveret.
Om trafikabonnementer
Du kan købe ekstra abonnementer eller
forny abonnementerne, når de udløber.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic.
53
Tilpasning af enheden
Visning af trafikabonnementer
Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Trafik > Abonnementer i
hovedmenuen.
Gendannelse af de oprindelige
trafikindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Gendan i
> Trafik >
hovedmenuen.
Gendannelse af alle
oprindelige indstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Gendan > Ja i hovedmenuen.
>
54
nüvi 3700-serien brugervejledning
Appendiks
Appendiks
Om GPS-satellitsignaler
Enheden skal opfange satellitsignaler for
at kunne navigere.
Når enheden har opfanget satellitsignaler,
bliver søjlerne for signalstyrken på
. Når den
hovedmenuen grønne
mister satellitsignalerne, bliver søjlerne
.
røde eller slettes
Du kan finde flere oplysninger om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Vedligeholdelse af enheden
•
•
•
•
Undgå at tabe enheden og udsætte den
for kraftige stød og rystelser.
Undgå at udsætte enheden for vand.
Hvis enheden kommer i berøring med
vand, kan der opstå funktionsfejl.
Du må ikke opbevare enheden på
steder, hvor den kan blive udsat for
ekstreme temperaturer i længere tid,
da det kan føre til permanente skader
på den.
Du må aldrig bruge en hård eller
skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan
beskadige den.
55
Appendiks
Rengøring af yderside
bemærk
Undgå kemiske rengøringsmidler og
opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
1. Rengør enhedens udvendige side
(ikke berøringsskærmen) med en
klud, der er fugtet med vand iblandet
et mildt rengøringsmiddel.
2. Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1. Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2. Brug vand, isopropylalkohol eller
brillerens, hvis det er nødvendigt.
3. Hæld væsken på kluden.
4. Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
56
Forebyggelse af tyveri
• Fjern enheden, og placer den uden for
synsvidde, når den ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen
efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i
handskerummet.
• Registrer enheden på http://my.garmin
.com.
• Brug funktionen Garmin Lock
(side 57).
nüvi 3700-serien brugervejledning
Appendiks
Låsning af enheden
Ændring af sikkerhedsposition
1. Tryk på Sikkerhedsposition i Garmin
Lock-menuen.
2. Kør til den nye sikkerhedsposition.
3. Tryk på Indstil.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> System > Garmin Lock > Lås
enheden i hovedmenuen.
Menuen for Garmin Lock åbnes.
2. Tryk på Aktiveret.
3. Indtast den 4-cifrede PIN-kode to
gange.
4. Kør til en sikkerhedsposition.
5. Tryk på Indstil.
Om sikkerhedspositionen
Din sikkerhedsposition er en position,
som du ofte vender tilbage til, f.eks.
dit hjem. Hvis enheden modtager
satellitsignaler, og du befinder dig på
sikkerhedspositionen, skal du ikke
indtaste PIN-koden.
Garmin Lock er et tyverisikringssystem,
der låser enheden. Hver gang du tænder
enheden, skal du indtaste PIN-koden eller
køre til sikkerhedspositionen.
Ændring af PIN-kode for Garmin
Lock
1. Tryk på Skift PIN i Garmin Lockmenuen.
2. Indtast en ny 4-cifret PIN-kode to
gange.
nüvi 3700-serien brugervejledning
BEMÆRK: Hvis du glemmer din PINkode eller din sikkerhedsposition, skal
enheden indsendes til Garmin for at blive
låst op. Du skal også indsende en gyldig
produktregistrering eller et købsbevis.
57
Appendiks
Opdatering af softwaren
1. Tilslut enheden til din computer med
micro-B-kablet (side 45).
Menuen AutoPlay åbnes.
2. Vælg en funktion:
• Hvis du bruger en computer, skal
du dobbeltklikke på for at åbne
downloadsiden for myGarmin
Agent.
• Hvis du bruger en Mac-computer,
skal du gå til www.garmin.com
/agent.
• Hvis AutoPlay-menuen ikke
åbnes, skal du gå til
www.garmin.com/agent.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Når du har installeret myGarmin Agent,
bliver du bedt om at åbne myDashboard,
når du tilslutter enheden til din computer.
58
myDashboard kontrollerer enheden
for aktuel software og viser yderligere
oplysninger om enheden.
Sletning af brugerdata
1. Tænd enheden.
2. Placer fingeren nederst til højre på
enhedens skærm.
3. Bliv ved med at trykke fingeren mod
skærmen, indtil pop-op-vinduet vises.
4. Tryk på Ja for at slette alle
brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger
gendannes. Alle de elementer, du har
gemt, slettes.
Batterioplysninger
Batteriikonet
på statuslinjen angiver
status for det interne batteri.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Appendiks
Hvis du vil øge batteriindikatorens
præcision, skal du aflade batteriet helt
og derefter oplade det helt. Afbryd ikke
enheden, før den er helt opladet.
Sådan maksimerer du batteriets
levetid
• Tryk på og slip hurtigt tænd/slukknappen for at låse skærmen og sætte
enheden i dvaletilstand.
• Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display > Lysstyrke i hovedmenuen
for at dæmpe baggrundslyset.
• Tryk på Værktøjer > Indstillinger
> Display > Timeout for display i
hovedmenuen for at reducere længden
af timeout.
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
• Undgå at udsætte den for stærk varme.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Kontroller sikringen for
køretøjets strømkabel
bemærk
Når du skifter sikringen, skal du passe på,
at du ikke taber de små dele, og du skal
kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer
kun, hvis det er tilsluttet korrekt.
Hvis enheden ikke kan
oplades i dit køretøj,
skal du muligvis
skifte den sikring, der
findes i spidsen af
biladapteren.
Endestykke
Sølvspids
Sikring
1. Brug en mønt til
at trykke ned på
sølvspidsen, og drej mønten en kvart
omgang mod uret.
2. Fjern endestykket, sølvspidsen og
sikringen.
59
Appendiks
3. Installer en sikring på 2 A (fast-blow).
4. Kontroller, at sølvspidsen er placeret i
endestykket.
Sæt endestykket tilbage på plads vha.
mønten.
Montering på
instrumentbrættet
Bemærk
Den permanente monteringstape er yderst
vanskelig at fjerne, når først den er påført.
Brug den vedlagte monteringsplade til at
montere din enhed på instrumentbrættet,
så den overholder lovgivningen.
1. Rengør og tør instrumentbrættet af
der, hvor du vil have pladen.
2. Fjern belægningen fra limen i bunden
af pladen.
60
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
4. Fjern den gennemsigtige plastik fra
oversiden af pladen.
5. Anbring sugekopholderen oven på
pladen.
6. Skub armen ned (imod pladen).
Fjernelse af enheden,
holderen og beslaget
Fjernelse af enheden fra holderen
1. Pres opad på tappen oven på holderen.
2. Vip enheden fremad.
Fjernelse af holderen fra beslaget
1. Drej holderen til højre eller venstre.
2. Bliv ved med at trykke, indtil stikket
på holderen slipper kuglen på
monteringen.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Appendiks
Fjernelse af sugekopmonteringen
på forruden
1. Vip håndtaget på sugekopmonteringen
ind mod dig.
2. Træk knappen på sugekoppen imod
dig.
nüMaps Lifetime™
nüMaps Guarantee™
Køb af flere kort
Du kan modtage én gratis kortopdatering
(hvis en sådan forefindes) ved at registrere
din enhed på http://my.garmin.com
senest 60 dage efter, at du har modtaget
satellitsignaler, mens du har kørt med
enheden. Du er ikke berettiget til den
gratis kortopdatering, hvis du registrerer
via telefon eller venter længere end 60
dage, efter første gang du har modtaget
satellitsignaler, mens du har kørt med
din nüvi. Der er flere oplysninger på
www.garmin.com/numaps.
nüvi 3700-serien brugervejledning
For en enkelt betaling modtager du op
til fire kortopdateringer hvert år i hele
enhedens levetid. Yderligere oplysninger
finder du ved at gå til www.garmin.com
og klikke på Maps.
Du kan købe flere kort til enheden.
1. Gå til enhedens produktside
på Garmins hjemmeside
(www.garmin.com).
2. Klik på fanen Maps.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
61
Appendiks
Om ekstraudstyr
Du kan downloade ekstra indhold som
f.eks. brugerdefinerede interessepunkter
fra www.garmin.com.
Brugerdefinerede POI'er er personligt
tilpassede punkter på kortet. De kan
indeholde alarmer, som lader dig vide,
hvornår du er nær et bestemt punkt, eller
om du rejser hurtigere end en angivet
hastighed.
Du kan oprette eller downloade
brugerdefinerede interessepunktlister og
installere dem på din enhed ved hjælp af
Garmin POI Loader-softwaren, som findes
på www.garmin.com. Se hjælpefilen
til POI Loader for at få yderligere
oplysninger.
Søgning efter ekstraudstyr
1. Tryk på Find > Ekstraudstyr
i hovedmenuen.
2. Tryk på en kategori.
62
Sikkerhedskameraer
 Advarsel
Garmin er ikke ansvarlig for
nøjagtigheden af eller konsekvenserne af
at bruge et brugerdefineret interessepunkt
eller en sikkerhedskameradatabase.
Oplysninger om sikkerhedskameraer
er tilgængelige i nogle områder. Gå til
http://my.garmin.com angående
tilgængelighed. Til disse områder
indeholder enheden positioner for
mange hundrede sikkerhedskameraer.
Enheden advarer dig, når du nærmer
dig et sikkerhedskamera, og kan advare
dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene
opdateres mindst én gang om ugen, så du
altid har adgang til de senest opdaterede
oplysninger.
Du kan til enhver tid købe en ny region
eller forlænge eksisterende abonnementer.
Hver region eller udvidelse, du køber, har
sin egen udløbsdato.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Appendiks
Kontakt Garmins
produktsupport
Du kan kontakte Garmins produktsupport,
hvis du har spørgsmål om dette produkt.
•
•
•
I USA skal du gå til www.garmin
.com/support eller kontakte Garmin
USA pr. telefon på (913) 397 8200
eller (800) 800 1020.
I Storbritannien og Nordirland skal
du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr.
telefon på 0808 238 0000.
I Europa skal du gå til www
.garmin.com/support og klikke på
Contact Support for at få lokale
supportoplysninger eller kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870 850 1241.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Registrering af din enhed
Du kan registrere enheden ved hjælp af
myGarmin Agent.
1. Tilslut enheden til din computer med
micro-B-kablet (side 45).
Menuikonet for AutoPlay vises på
proceslinjen.
2. Dobbeltklik på for at åbne
downloadsiden for myGarmin Agent.
3. Følg instruktionerne på skærmen for
at installere myGarmin.
4. Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Når du har registreret enheden, kan du
abonnere på de nyeste onlinetjenester fra
Garmin.
63
Appendiks
Specifikationer
Fysisk størrelse 4,79 × 2,85 × 0,35 tommer
(12,17 × 7,24 × 0,89 cm)
Vægt
4,14 oz. (117,5 g)
Display
4,3 tommer diagonalt,
800 × 480 pixel, 16,2 millioner
farver, klar liggende WVGA
TFT-skærm
Kabinet
Batteritype
Genopladeligt litiumion
GPS-modtager
Højfølsom med HotFix
Opsamlings‑
tider*
Varm: < 1 sekund
Temperatur ved 32 – 113 °F (0 – 45 °C)
opladning
Kold: < 38 sekunder
Nulstilling til
fabriksstandarder:
< 45 sekunder
Ikke vandtæt (IPXO)
Temperatur ved 32 – 140 °F (0 – 60 °C)
drift
Computers
grænseflade
Batteriets levetid Op til 3 timer
Hukommelses‑
kortstik
microSD™-kort
*Gennemsnitsindfangningstider for en stationær
modtager med frit udsyn til himlen.
USB 2.0 lagerenhed med høj
hastighed
Operativsystem Garmin
Opladningstid
Op til 4 timer
Strømtilførsel
Strøm fra køretøj via
medfølgende strømkabel eller
vekselstrøm ved hjælp af
ekstra tilbehør
Anvendelse
maks. 10 W
64
nüvi 3700-serien brugervejledning
Appendiks
Fejlfinding
Problem
Løsning
Enheden opfanger ingen
satellitsignaler.
•
•
•
•
Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > System > GPS-simulator >
Fra i hovedmenuen.
Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
Stå stille i flere minutter.
Sugekoppen kan ikke sidde
fast på forruden.
•
•
•
Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
Tør efter med en ren, tør klud.
Monter sugekoppen (side 2).
Enheden oplades ikke i bilen.
•
•
Kontroller sikringen for køretøjets strømkabel (side 59).
Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
Enheden kan kun oplades mellem 32 °F og 113 °F (mellem 0 °C
og 45 °C). Hvis enheden placeres i direkte sollys eller i varme
omgivelser, kan den ikke oplades.
•
Batteriet aflades hurtigt.
Du kan maksimere den tid, der går mellem opladningerne, ved at skrue
ned for baggrundsbelysningen (side 51).
Hvordan sletter jeg alle mine
brugerdata?
1.
Min batteriindikator lader ikke
til at være præcis.
Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde
opladningen).
2.
3.
Placer fingeren nederst til højre på enhedens skærm, mens du
tænder for den.
Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil meddelelsen vises.
Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
nüvi 3700-serien brugervejledning
65
Appendiks
Hvordan ved jeg, at enheden Når enheden er i USB-lagerenhedstilstand, viser enhedens skærm et
er i USB-lagerenhedstilstand? billede af en enhed, som er tilsluttet en computer. Der vises også to nye
flytbare diskdrev under Denne computer.
Enheden er tilsluttet
computeren, men den vil ikke
gå i lagerenhedstilstand.
1.
2.
3.
4.
Frakobl USB-kablet fra computeren.
Sluk enheden.
Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og enheden.
Enheden tændes automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand.
Kontroller, at enheden er tilsluttet en USB-port og ikke en USBhub.
Jeg kan ikke se nogen flytbare Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have
drev i listen over drev.
problemer med at tildele drevbogstaver til dine enhedsdrev. Se
Hjælp-filen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter
drevbogstaver.
Min telefon kan ikke oprette
forbindelse til enheden.
•
•
•
66
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth i hovedmenuen.
Feltet for Bluetooth skal indstilles til Aktiveret.
Telefonen skal være tændt og befinde sig inden for ca. 33 fod
(10 meter) fra enheden.
Gå til www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
nüvi 3700-serien brugervejledning
Indeks
Indeks
Symboler
2-D, 3-D kortvisning 49
ændre destinationer 9
A
adresser 10
aktuel position, gemme 13
B
batteri
maksimere
batterilevetid 59
batterioplysninger 58, 65
berøringsskærm
indstillinger 51
beskytte enhed 55
billedfremviser 36
Bluetooth-teknologi 27–31
indstillinger 52
kaldenavn 53
opkald fra Kør! siden 11
parre med telefon 27
brugerdata, slette 58
brugerdefinerede POI’er 62
bykort 26
C
cityXplorer-kort 8, 26
computer, tilslutte 45
til computer 56
D
dæmpe
lyd 6
telefonopkald 29
detaljerede kort 8, 44, 52
diakritiske tegn 7
direkte linje 9, 50
displayindstillinger 51
drejliste 24
E
ecoRoute 32–35
ecoChallenge-resultat 33
kalibrer
brændstoføkonomi
33
kørerapport 35
køretøjsprofil 32
nüvi 3700-serien brugervejledning
oplysninger om
brændstoføkonomi
34
tip 35
ekstraudstyr 62–63
enheds-ID 47
F
fartbegrænsningsikon 22
Favoritter 13
feedback om POI’er 11
fejlfinding 65
filer
slette 46
understøttede typer 44
fjerne holderen 60
flere kort 61
fodgængertilstand
indstillinger 49
fotonavigation
indlæse billeder 18
G
Garmin Lock 57
Garmins produktsupport 63
67
Indeks
gemme
din aktuelle position 13
fundne positioner 13
genberegne ruter 9
gennemse kortet 16
geo-skattejagt 18
GPS
indstillinger 47
om GPS 55
simulator 17
gratis kortopdateringer 61
H
Hjælp 32
hjem
angive en position 12
telefonnummer 31
hovedmenu 4
hukommelseskort 44
Hvor er jeg? 32
I
indstillinger 47–54
interessepunkter
finde 6, 10
i fodgængertilstand 8
POI Loader 44
68
J
JPEG-billedfiler 44
K
knapper på skærmen 5
konfigurere enhed 3
koordinater 18
Kør! funktioner på siden 11
køre hjem 12
kørerapport 35
køretøjsprofil 35
kort 22
detaljeniveau 48
fejl 11
fodgænger 26
gennemse 16
oplysninger. 52
tema 48
tilføje 61
vise 49
zoome 16
L
længde-/breddegrad 18
lagerenhedstilstand 44
låse
enheden 57
skærmen 5
litiumionbatteri 58
lommeregner 37
lydstyrke
justere 6
lydversion 47
lysstyrke 51
M
mål, omregne 37
måleomregner 37
MapSource 44, 61
micro-B-stik 45
mobiltelefonegenskaber 27
montere enhed
fjerne fra holder 60
i forruden 65
på instrumentbræt 60
myTrends 23
nüvi 3700-serien brugervejledning
Indeks
N
næste sving 25
navigation 22
direkte linje 9
fodgænger 26
foto 18
indstillinger 48
nulstille
enheden 3
hjemmeposition 12
maks. fart 24
turdata 24
nüMaps-garanti 61
nyligt fundne positioner 12
O
offentlig transport
bykort 26
undgå 49
omdøbe ture 15
omregne
enheder 37
valuta 38
omveje 9
opbevare nüvi 55
opdatere
kort 61
opkald
besvare 29
dæmpe 29
hjem 31
lægge på 29
ventende opkald 29
oplade enhed 65
opsætning af kortdata 48
P
Panoramio-billeder 18
parkering 14
parre en mobiltelefon 27
PIN-kode
Bluetooth 27
Garmin Lock 57
plade til instrumentbrættet 60
produktsupport 63
nüvi 3700-serien brugervejledning
R
rapportere kortfejl 11
redigere
destinationer 15
favoritter 14
gemt rejse 15
hjemmeposition 12
skifte kategorier 14
skifte kortsymbol 14
registrere 56
rengøre enhed 56
retningsangivelser sving-forsving 24
retningsanvisninger 24
ruter
beregne 50
direkte linje 9, 50
standse 9
69
Indeks
S
satellitsignaler 55
opfange 4
sikkerhed
position 57
sikkerhedskameraer
advarsler 62
database 62
sikker kørsel 47
sikring, skifte 59
skærm
lysstyrke 51
orientering 4
skærmens retning 4
skærmprint 37
skoleområdedatabase 62
slette
alle brugerdata 58
liste med nyligt
fundne 13
rejser 15
tegn 7
slutbrugerlicensaftaler 47
70
software
opdatere 58
version 47
søge efter positioner
bruge fotos 18
bruge kortet 17
efter adresse 10
efter koordinater 18
efter navn 7
efter postnummer 10
gemte positioner
(Favoritter) 13
nylige valg 12
søgeområde 12
specifikationer 64
Spor op 49
stemme genkendelse 19
stemmekommando
aktivere 19
ikoner og toner 21
navigere med 20
rødt ikon 21
tip til anvendelse 20
vækningssætning 19
stemmeopkald 31
stemmesprog 52
sugekopmontering 2
systemindstillinger 47
T
tænd/sluk-knap 3
tænde og slukke enheden 3
tastatur 7
sprogtilstand 7, 52
tekstsprog 52
telefonsvarer 29
tidsindstillinger 47
tilbehør 62–63
tilbud 42
deaktivere 43
vis 43
tilføje et stop 8
tilpasse enhed 47–53
tilstande
transport 6
tjenester i nærheden 32
trafik 39
nüvi 3700-serien brugervejledning
Indeks
aktivere et
abonnement 39
hændelser 40
ikoner 40
modtager 39
tilføje trafikabonnementer
53
trafficTrends 50
transportform 6
ændre 6
tripcomputer 23
nulstille oplysninger 23
turplanlægning 15
tyverisikring 57
V
værktøjer 32–37
vedligeholde enhed 55
vejkryds-info 25
verdensur 36
W
WebUpdater 58
Z
zoom 16
U
undgå
offentlige
transporttyper 49
trafik 41
tyveri 56
vejtyper 50
USB 66
nüvi 3700-serien brugervejledning
71
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit
Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins websted på www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februar 2011
Delnummer 190-01157-36 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising