Garmin | nuvi 3760LMT | Garmin nuvi 3760LMT Príručka rýchleho spustenia

Garmin nuvi 3760LMT Príručka rýchleho spustenia
Séria nüvi 3700
®
príručka rýchleho spustenia
na použitie s nasledujúcimi modelmi zariadenia nüvi:
3750, 3760, 3790
Marec 2011
190-01157-64 rev. B
Vytlačené na Tajvane
Začíname pracovať
‹ VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie
o bezpečnosti a produkte v balení s
produktom, kde nájdete varovania spojené
s produktom a iné dôležité informácie.
Pri prvom použití vášho zariadenia nüvi
vykonajte nasledovné úlohy.
1.
2.
3.
4.
5.
Zapojte svoje zariadenie (strana 2).
Pripevnenie zariadenia nüvi (strana 3).
Nastavenie zariadenia (strana 4).
Vyhľadanie satelitov (strana 4).
Pochopenie hlavnej ponuky (strana 5).
Napájanie zariadenia
Keď je vaše zariadenie pripojené vo
vozidle, pripojte ho k napájaciemu káblu
vozidla.
Napájacie káble
Zariadenie sa dodáva s dvoma napájacími
káblami. Každý konektor je možné
pripojiť iba do zodpovedajúceho portu.
•
•
Napájací kábel do vozidla ➊ pripája
držiak k zdroju napájania vo vozidle.
Napájací kábel do vozidla má
pravouhlý konektor.
Kábel micro-USB ➋ pripája
zariadenie k počítaču. Na koncovke
kábla micro-USB je napísané písmeno
„B“.
➊
➋
Zariadenie nüvi sa bude počas jazdy
nabíjať.
2
Séria nüvi 3700 Príručka rýchleho spustenia
Pripevnenie zariadenia
‹ VAROVANIE
Tento produkt obsahuje lítium-iónovú
batériu. Vybratím zariadenia z vozidla
pri jeho opúšťaní, prípadne uskladnením
mimo dosahu priameho slnečného svetla
zabránite možnosti vzniku zranení osôb
alebo poškodenia produktu následkom
vystavenia batérie extrémnemu teplu.
Oznam
Pred inštaláciou zariadenia si pozrite
príručku Dôležité informácie
o bezpečnosti a produkte, kde nájdete
informácie o zákonoch usmerňujúcich
montáž na čelné sklo.
1. Z prísavnej plochy odstráňte fóliu.
2. Prísavnú plochu umiestnite na sklo.
3. Zatiahnite páčku dozadu smerom k
čelnému sklu.
4. Držiak upevnite na rameno prísavnej
plochy.
Séria nüvi 3700 Príručka rýchleho spustenia
Držiak
Prísavkový držiak
Napájací kábel
do vozidla
Reproduktor
5. Spodnú časť zariadenia vložte do
držiaka.
6. Zariadenie nakláňajte dozadu, kým
nezapadne na miesto.
Konektor napájacieho
kábla vozidla
3
Nastavenie zariadenia
1. Napájací kábel vozidla zapojte do
držiaka.
2. Druhý koniec napájacieho kábla
zapojte do napájacej zásuvky vo
vašom vozidle.
Ak je vaše zariadenie pripojené a
vozidlo je v prevádzke, malo by sa
automaticky zapnúť.
3. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
4. Ak používate dopravný prijímač
v Európe, pripevnite anténu
dopravného prijímača na predné
sklo pomocou prísaviek.
4
Predný kryt
Mikrofón
Reproduktor
(na zadnom kryte)
Tlačidlo napájania
Konektor micro-B
Vyhľadávanie satelitov
Paličky
signálu.
naznačujú silu satelitného
1. Choďte von na otvorené priestranstvo,
kde sa nenachádzajú vysoké budovy
ani stromy.
2. V prípade potreby zariadenie zapnite.
Vyhľadávanie satelitných signálov môže
trvať niekoľko minút. Keď je aspoň
jedna z paličiek zelená, vaše zariadenie
vyhľadalo satelitné signály.
Séria nüvi 3700 Príručka rýchleho spustenia
Hlavná ponuka
➊ ➋
➌
Vyhľadanie zaujímavých
miest
➍
➎ ➏ ➐ ➑ ➒
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
Sila satelitného signálu GPS.
Dotykom vyberte režim prepravy.
Dotykom vyhľadajte cieľ.
Dotykom zobrazte mapu.
Dotykom zastavte trasu.
Dotykom vykonajte obchádzku
trasy.
Dotykom uskutočníte hovor pri
pripojení ku kompatibilnému
mobilnému telefónu. Na stránke
www.garmin.com/bluetooth nájdete
ďalšie informácie.
Dotykom nastavte hlasitosť.
Dotykom otvorte ponuku nástrojov
a nastavení.
Séria nüvi 3700 Príručka rýchleho spustenia
1. V hlavnej ponuke sa dotknite polož­ky
Kam viesť? > Zaujímavé miesta.
2. V prípade potreby vyberte kategóriu a
podkategóriu.
3. Vyberte cieľ.
4. Stlačte Choď!.
Vyhľadať miesto vyhláskovaním
názvu
1. V hlavnej ponuke sa dotknite položky
Kam viesť? > Zaujímavé miesta >
Hláskovať názov.
2. Zadajte názov vášho cieľa.
3. Dotknite sa položky Dokončiť.
4. Vyberte cieľ.
5. Stlačte Choď!.
Vyhľadávanie v blízkosti inej
lokality
1. V hlavnej ponuke sa dotknite polož­ky
Kam viesť? >
> Blízko.
2. Vyberte možnosť.
5
Sledovanie vašej trasy
Vaša trasa je na mape vyznačená fialovou
čiarou. Ak sa odchýlite od pôvodnej trasy,
zariadenie trasu prepočíta. Pri jazde na
hlavných cestách sa môže zobraziť ikona
rýchlostného obmedzenia.
➋
➌
➊
➑
➏
➍ ➎
➐
➊ D otykom zobrazíte stranu Ďalšia
odbočka. Ak existuje zobrazenie
križovatiek, zobrazí sa strana
Zobrazenie križovatky.
➋Dotykom zobrazíte stranu Zoznam
odbočiek.
➌ Dotykom vykonáte priblíženie
a oddialenie. ➍ Dotykom sa vrátite do hlavnej
ponuky.
➎ Dotykom zmeňte pole údajov.
6
➏
➐
➑
Dotykom zobrazíte stranu Kde
som?.
Dotykom zobrazíte stranu Počítadlo
kilometrov jazdy.
Dotykom a potiahnutím mapy
si môžete prezerať mapu.
Pridanie zastávky
Pred pridaním zastávky musíte vykonávať
navigáciu po trase.
sa vrátite do
1. Dotykom položky
hlavnej ponuky.
2. Dotknite sa položky Kam viesť?.
3. Vyhľadajte ďalšiu zastávku.
4. Zastávku vyberte z výsledkov
vyhľadávania.
5. Dotknite sa položky Choď!.
6. Dotknite sa položky Pridať k
aktuálnej trase.
Séria nüvi 3700 Príručka rýchleho spustenia
Prejazd cez obchádzku
Pred prejazdom cez obchádzku musíte
vykonávať navigáciu po trase.
sa vrátite do
1. Dotykom položky
hlavnej ponuky.
2. Dotknite sa položky Obchádzka.
Ak je trasa, po ktorej idete, jedinou
rozumnou možnosťou, zariadenie možno
obchádzku nevypočíta.
Orientácia obrazovky
Otočením zariadenia zobrazíte
horizontálny (na šírku) alebo
vertikálny (na výšku) režim.
Nastavenie jasu obrazovky
1. Dotknite sa položky Nástroje >
Nastavenia > Displej > Jas.
2. Jas obrazovky nastavte dotykom
a posúvaním rolovacej lišty.
O režime prepravy
Bicykel
Chodec
Automobil
Vaše zariadenie obsahuje rôzne režimy
prepravy pre navigáciu. Smerovanie sa
podľa vášho režimu prepravy vypočítava
odlišne. Napríklad v režime Chodec s
načítanými mapami cityXplorer™ vaše
zariadenie vypočíta trasu, ktorá používa
kombináciu možností verejnej dopravy,
ako napríklad cestovanie autobusom alebo
metrom a kráčania. Mapy cityXplorer nie
sú súčasťou vášho zariadenia.
Na lokalite www.garmin.com si môžete
zakúpiť mapy cityXplorer.
Séria nüvi 3700 Príručka rýchleho spustenia
7
Zmena režimu prepravy
1. V hlavnej ponuke sa dotknite ikony
režimu prepravy.
2. Vyberte režim a dotknite sa položky
Uložiť.
Informácie o cestnej
premávke
Prijímač dopravných správ o cestnej
premávke FM Traffic Message Channel
(TMC) je súčasťou vybraných balíkov
zariadenia nüvi 3700. Je zabudovaný do
napájacieho kábla vozidla.
Ak sa majú prijímať dopravné správy,
prijímač informácií o cestnej premávke
a zariadenie nüvi musia byť v dosahu
stanice FM vysielajúcej údaje TMC. Nie
je potrebné aktivovať predplatné, ktoré
je súčasťou FM prijímača informácií
o cestnej premávke.
Ak sa na vašej trase vyskytne vážne
zdržanie v cestnej premávke, zariadenie
automaticky prepočíta trasu. Ikona cestnej
premávky ( ) mení farbu, aby naznačila
závažnosť podmienok v cestnej doprave
8
na vašej trase alebo na ceste, po ktorej
idete.
Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.garmin.com/traffic.
POZNÁMKA: Spoločnosť Garmin
nenesie zodpovednosť za presnosť týchto
informácií.
O funkcii Hlasové príkazy
POZNÁMKA: Funkcia Hlasové príkazy
nie je dostupná pre všetky jazyky alebo
regióny.
Funkcia Hlasové príkazy je dostupná na
niektorých modeloch zariadení nüvi. Fun­
kcia Hlasové príkazy vám umožní použiť
zariadenie vyslovením slov, ktoré vidíte
na obrazovke alebo vyslovením určitých
príkazov. Ponuka Hlasové príkazy vám
poskytuje zoznam dostupných príkazov,
ktoré môžete použiť.
Séria nüvi 3700 Príručka rýchleho spustenia
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy
1. Vyslovte Hlasové príkazy.
Zobrazí sa ponuka hlasových
príkazov.
Tipy pre používanie funkcie
Hlasové príkazy
• Príkaz vyslovujte normálnym hlasom
smerom na zariadenie presne tak, ako
sa zobrazuje na obrazovke.
• V prípade potreby reagujte na hlasové
výzvy zo zariadenia.
• Vyslovením čísel zadávajte čísla.
• Funkciu Hlasové príkazy ukončíte
vyslovením Ukončiť.
Navigácia s funkciou Hlasové
príkazy
1. Vyslovte vašu budiacu frázu.
Zobrazí sa ponuka hlasových
príkazov.
2. Vyslovte Vyhľadať podľa názvu.
Séria nüvi 3700 Príručka rýchleho spustenia
3. Počkajte na hlasovú výzvu a potom
vyslovte názov miesta.
Zariadenie zopakuje názov miesta pri
jeho vyhľadávaní.
Zobrazí sa zoznam polôh.
4. Vyslovte číslo riadku polohy, ktoré
chcete.
5. Vyslovením Áno prejdete na danú
polohu, prípadne vyslovením Nie sa
vrátite na zoznam nájdených polôh.
Funkcie ovládania bez
použitia rúk
Volanie bez použitia rúk je dostupné na
niektorých modeloch zariadení nüvi.
Párovanie telefónu
Pred spárovaním musíte váš telefón
a zariadenie zapnúť a musia byť blízko
seba.
1. Zapnite komponent Bluetooth® vo
vašom telefóne.
2. Dotknite sa položky Nástroje >
Nastavenia > Bluetooth.
9
3. Dotknite sa tlačidla pod položkou
Bluetooth > Zapnuté > OK.
4. Dotknite sa tlačidla pod položkou
Telefón.
5. Dotknite sa možnosti OK.
6. Vyberte svoj telefón a dotknite sa
položky OK.
7. V telefóne zadajte PIN (1234)
Bluetooth pre vaše zariadenie.
Uskutočňovanie a ukončovanie
hovorov
1. Dotknite sa položky ( ) > Vytočiť.
2. Zadajte číslo.
3. Dotknite sa položky Vytočiť.
4. Hovor ukončite dotykom položky
> Zložiť.
Odpovedanie na hovor
Keď obdržíte hovor, otvorí sa okno
prichádzajúceho hovoru.
1. Dotknite sa položky Odpovedať.
TIP: Zvonenie telefónu zastavíte
dotykom položky Ignorovať.
2. Hovorte normálne.
10
Vnútorný mikrofón sa nachádza na
prednej strane zariadenia. Hovorte
normálne.
O režime spánku
Režim spánku môžete používať na
zachovanie energie batérie, keď
zariadenie nepoužívate. Režim spánku
používa veľmi malé množstvo energie a
keď je zariadenie v režime spánku, nabitie
batérie vydrží celé týždne.
•
•
Stlačením tlačidla Napájanie prepnete
zariadenie do režimu spánku.
Zariadenie zobuďte stlačením
a rýchlym uvoľnením tlačidla
Napájanie a dvojitým ťuknutím
(ikona uzamknutia).
Vynulovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane fungovať, môžete
ho vynulovať.
Tlačidlo napájania stlačte a držte ho
stlačené 10 sekúnd.
Séria nüvi 3700 Príručka rýchleho spustenia
Registrovanie vášho
zariadenia
1. Prejdite na lokalitu http://my.garmin
.com.
2. Váš produkt registrujte podľa
pokynov na obrazovke.
3. Pôvodný doklad o kúpe alebo jeho
fotokópiu uchovávajte na bezpečnom
mieste.
Aktualizácia softvéru
1. Kábel micro-USB ➊ pripojte k portu
micro-USB ➋ na zariadení (strana 2).
Ak sa neotvorí ponuka Automaticky
prehrať, prípadne používate počítač
Mac®, prejdite na lokalitu
www.garmin.com/agent.
4. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Po nainštalovaní aplikácie myGarmin
Agent budete vyzvaní na otvorenie
aplikácie môj Panel pri každom pripojení
zariadenia k počítaču. Aplikácia môj Panel
kontroluje aktuálne aktualizácie softvéru a
poskytuje doplnkové informácie o vašom
zariadení.
nüMaps Guarantee™
kábel micro-USB
2. Kábel micro-USB pripojte k portu
USB v počítači.
3. Dvojitým kliknutím
otvorte
webovú lokalitu myGarmin Agent™.
Séria nüvi 3700 Príručka rýchleho spustenia
Ak chcete získať jednu bezplatnú
aktualizáciu mapy (ak je dostupná),
zaregistrujte vaše zariadenie nüvi na
lokalite http://my.garmin.com do 60 dní
od prvého vyhľadania satelitov počas
jazdy pomocou vášho zariadenia nüvi.
Na bezplatnú aktualizáciu mapy nemáte
nárok, ak sa zaregistrujete telefonicky
alebo budete čakať viac ako 60 dní od
prvého vyhľadania satelitov počas jazdy
pomocou zariadenia nüvi. Viac informácií
11
nájdete na lokalite www.garmin.com
/numaps.
Vo VB kontaktujte spoločnosť Garmin
(Europe) Ltd. telefonicky na čísle
0808 2380000.
Ďalšie informácie
V Európe prejdite na lokalitu www.garmin
.com/support a kliknutím na položku
Contact Support získate informácie o
podpore v danej krajine alebo kontaktujte
spoločnosť Garmin (Europe) Ltd.
telefonicky na čísle +44 (0) 870.8501241.
Ak chcete získať viac informácií o vašom
zariadení, vyberte položky Nástroje >
Pomocník. Najnovšiu verziu používateľ­
skej príručky môžete prevziať z lokality
www.garmin.com. Ďalšie informácie o
príslušenstve nájdete na lokalite
http://buy.garmin.com alebo kontaktujte
vášho predajcu zariadení značky Garmin.
Kontaktujte spoločnosť
Garmin
Ak budete mať počas používania vášho
zariadenia nüvi akékoľvek otázky,
kontaktujte podporu pre produkty značky
Garmin. V USA prejdite na lokalitu
www.garmin.com/support alebo
spoločnosť Garmin USA kontaktujte
telefonicky na čísle (913) 397.8200
alebo (800) 800.1020.
12
Garmin®, logo Garmin a nüvi® sú ochranné zámky
spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych
spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných
krajinách. cityXplorer™, nüMaps Guarantee™,
myGarmin™ a myGarmin Agent™ sú ochranné
známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych
spoločností. Tieto ochranné známky sa nemôžu
používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
Slovnú známku a logá Bluetooth® vlastní spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie tohto slova
spoločnosťou Garmin podlieha licencii. Mac® je
ochranná známka spoločnosti Apple Computer, Inc.
registrovaná v USA a v iných krajinách.
© 2010-2011 Garmin Ltd. alebo jej
dcérske spoločnosti
Séria nüvi 3700 Príručka rýchleho spustenia
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising