Garmin | nuvi 3890,GPS,EU | User guide | Garmin nuvi 3890,GPS,EU Podręcznik użytkownika

Garmin nuvi 3890,GPS,EU Podręcznik użytkownika
nüvi seria 3500
®
Podręcznik użytkownika
Marzec 2012
190-01387-40_0A
Wydrukowano na Tajwanie
© 2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości
lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania
o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje
i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Ze strony internetowej firmy Garmin (www.garmin.com) można pobrać bieżące aktualizacje i
informacje uzupełniające, dotyczące użytkowania i funkcjonowania tego i innych produktów firmy Garmin.
Garmin®, logo Garmin, nüvi® oraz MapSource® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. cityXplorer™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™,
nüMaps Lifetime™, myGarmin™ oraz trafficTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega
warunkom licencji. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac® jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. microSD™ jest znakiem
towarowym firmy SD-3C, LLC. Audible.com® oraz AudibleReady® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Audible,
Inc. © 1997–2011 Audible. HD Radio™ jest znakiem towarowym należącym do firmy iBiquity Digital Corporation. Android
jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
.
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem������������� 1
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego
pojazdu�������������������������������������������������������������������1
Informacje o sekcji Mój Pulpit���������������������������������2
Informacje o trybie uśpienia������������������������������������4
Regulowanie jasności ekranu���������������������������������4
Regulowanie głośności ogólnej������������������������������4
Informacje o funkcji automatycznej głośności��������4
Ikony na pasku stanu����������������������������������������������5
Sygnały satelitarne�������������������������������������������������5
Korzystanie z przycisków znajdujących się na
ekranie��������������������������������������������������������������������6
Korzystanie z klawiatury ekranowej������������������������7
Informacje o skrótach���������������������������������������������7
Wyszukiwanie pozycji��������������������������������� 8
Informacje o pozycjach�������������������������������������������8
Informacje o narzędziach wyszukiwania�������������� 11
Zapisywanie pozycji domowej������������������������������14
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc��������14
Wyszukiwanie parkingów�������������������������������������14
Ustawianie symulowanej pozycji��������������������������14
Zapisywanie pozycji����������������������������������������������15
Polecenie głosowe������������������������������������ 17
Informacje o poleceniach głosowych��������������������17
Nawigacja��������������������������������������������������� 20
Rozpoczęcie podróży trasą����������������������������������20
Podróż trasą samochodową���������������������������������20
Informacje o opcji Zjazdy z usługami��������������������23
Unikanie określonych cech dróg���������������������������24
Informacje o własnych unikanych elementach�����24
Włączanie opcji Zaawansowane objazdy�������������25
Nawigowanie poza drogami���������������������������������26
Strony mapy����������������������������������������������� 26
Dostosowywanie mapy�����������������������������������������26
Wyświetlanie zwrotów������������������������������������������28
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji����������30
Trasy piesze���������������������������������������������������������30
iii
Rozmowy przez zestaw
głośnomówiący������������������������������������������ 32
Informacje o rozmowach przez zestaw
głośnomówiący�����������������������������������������������������32
Parowanie telefonu�����������������������������������������������32
Nawiązywanie połączenia������������������������������������33
Odbieranie połączenia �����������������������������������������34
Korzystanie z historii połączeń�����������������������������34
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy ����������������34
Zapisywanie domowego numeru telefonu������������35
Korzystanie z Aplikacji������������������������������ 35
Korzystanie z Pomocy������������������������������������������35
Informacje o aplikacji Smartphone Link����������������35
Informacje o usługach Garmin Live����������������������37
Informacje o ecoRoute ����������������������������������������38
Wyświetlanie wiadomości myGarmin�������������������41
Wyświetlanie prognozy pogody����������������������������41
Informacje o książkach audio�������������������������������42
Planowanie podróży���������������������������������������������44
Przeglądanie zdjęć�����������������������������������������������45
Wyświetlanie poprzednich tras i celów�����������������46
Korzystanie z funkcji czasu na świecie ����������������46
iv
Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego��������47
Odtwarzanie filmów����������������������������������������������48
Ustawianie alarmu������������������������������������������������48
Wyszukiwanie parkingów�������������������������������������49
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania�����49
Korzystanie z kalkulatora��������������������������������������49
Przeliczanie jednostek �����������������������������������������49
Korzystanie z przewodnika językowego���������������50
Informacje o aplikacji Tracker������������������ 51
Konfiguracja aplikacji Tracker�������������������������������51
Informacje o osobach śledzących������������������������52
Ukrywanie własnej pozycji������������������������������������53
Wysyłanie wiadomości o pozycji��������������������������53
Włączanie dostępu do kont sieci
społecznościowych dla aplikacji Tracker��������������54
Utrudnienia drogowe��������������������������������� 55
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych������������������������������������������������������������55
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy
użyciu odbiornika komunikatów drogowych���������56
Odbiornik komunikatów drogowych����������������������56
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy
użyciu aplikacji Smartphone Link�������������������������57
Informacje o ruchu drogowym na trasie���������������58
Informacje o ruchu drogowym na danym
obszarze���������������������������������������������������������������59
Znaczenie danych o ruchu drogowym������������������59
Informacje o kamerach drogowych�����������������������59
Subskrypcje komunikatów drogowych������������������60
Zarządzanie danymi���������������������������������� 61
Typy plików�����������������������������������������������������������61
Informacje o kartach pamięci��������������������������������62
Przesyłanie plików z komputera���������������������������62
Usuwanie plików ��������������������������������������������������63
Dostosowywanie urządzenia�������������������� 63
Ustawienia mapy i pojazdu�����������������������������������63
Ustawienia nawigacji��������������������������������������������64
Ustawienia wyświetlania���������������������������������������65
Ustawienia komunikacji Bluetooth������������������������65
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych��������66
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek��������������67
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury�������������67
Ustawienia alertów punktów alarmowych�������������67
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Ustawienia dotyczące urządzenia oraz
ustawienia prywatności�����������������������������������������68
Przywracanie ustawie���������������������������������������68
Załącznik���������������������������������������������������� 68
Przewody zasilające���������������������������������������������68
Dbanie o urządzenie���������������������������������������������69
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki������������������������70
Montaż na desce rozdzielczej������������������������������71
Zdejmowanie urządzenia, podstawki i uchwytu����71
Aktualizowanie map����������������������������������������������72
Zakup dodatkowych map��������������������������������������72
Kamery monitorujące��������������������������������������������72
Własne punkty POI�����������������������������������������������73
Zakup akcesoriów�������������������������������������������������73
Rozwiązywanie problemów ���������������������������������74
Indeks��������������������������������������������������������� 76
v
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
 OSTRZEŻENIE
ależy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu
N
produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
1. Zamontuj urządzenie (strona 1).
2. Zarejestruj urządzenie (strona 3).
3. Sprawdź dostępność aktualizacji.
•
Aktualizacje oprogramowania (strona 3).
•
Darmowa aktualizacja map (strona 3).
Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu
 OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową.
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, należy
urządzenie zabierać ze sobą przy wysiadaniu z samochodu
albo przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu
bateryjnym, należy naładować baterię.
1. Podłącz przewód zasilający ➊ do portu USB
w uchwycie ➋.
2. Zatrzaśnij uchwyt na ramieniu przyssawki ➌.
3. Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń
dźwignię ➍ do tyłu, w kierunku szyby.
4. Umieść dolną część urządzenia w uchwycie.
5. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na
swoim miejscu.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
1
Informacje o sekcji Mój Pulpit
➌
➊
➋
➍
6. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki w samochodzie.
7. W razie konieczności podłącz antenę zewnętrzną do
odbiornika komunikatów drogowych i przymocuj ją do
przedniej szyby za pomocą przyssawek.
Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania urządzenia,
sprawdzenia dostępności aktualizacji oprogramowania i map,
uzyskania dostępu do podręczników użytkownika, uzyskania
pomocy technicznej i wielu innych rzeczy.
Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit
1. Podłącz kabel USB do portu USB w urządzeniu.
➋
➊
2. Podłącz kabel USB ➊ do portu USB ➋ w komputerze.
3. Przejdź do strony www.garmin.com/dashboard.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
2
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Rejestrowanie urządzenia
1. W sekcji Mój Pulpit kliknij Zarejestruj teraz.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aktualizowanie oprogramowania
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 2).
2. W sekcji Aktualizacje oprogramowania kliknij Aktualizuj
teraz.
Aktualizowanie map
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 2).
2. Zarejestruj urządzenie (strona 3).
3. Wybierz dowolną opcję.
•
W sekcji Aktualizacje map kliknij Aktualizuj teraz.
•
Jeśli bezpłatna aktualizacja mapy nie jest już
dostępna, kliknij Kup teraz.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
nüMaps Guarantee™
Wyłączanie urządzenia
Zarejestruj swoje urządzenie na stronie
http://my.garmin.com w ciągu 90 dni od rozpoczęcia
korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej. Dzięki temu
zyskasz prawo do otrzymania jednej bezpłatnej aktualizacji
map — o ile będzie ona dostępna. Prawo do skorzystania
z opcji bezpłatnej aktualizacji map nie przysługuje osobom,
które zarejestrowały produkt telefonicznie bądź przeprowadziły
rejestrację w trybie online po upływie 90 dni od pierwszego
odebrania sygnału z satelitów podczas korzystania z funkcji
nawigacyjnych urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.garmin.com/numaps.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Urządzenie można całkowicie wyłączyć.
1. Przytrzymaj klawisz ➊ .
➊
UWAGA: Jeśli przytrzymasz klawisz zasilania przez czas
krótszy niż 4 sekundy, urządzenie przełączy się w tryb
uśpienia.
3
2. Wybierz Wył.
2. Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
Resetowanie urządzenia
Regulowanie głośności ogólnej
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj klawisz zasilania przez 10 sekund.
Informacje o trybie uśpienia
Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii,
gdy urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia
urządzenie zużywa bardzo mało energii, a bateria po
jednokrotnym naładowaniu działa przez wiele tygodni.
Włączanie trybu uśpienia
Naciśnij klawisz zasilania.
Wyłączanie trybu uśpienia
Gdy urządzenie jest w trybie uśpienia, naciśnij klawisz
zasilania i dotknij dwukrotnie .
Regulowanie jasności ekranu
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
4
1. Wybierz Głośność.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
•
Wybierz
•
Wybierz kolejno > Mikser dźwięku i za pomocą
suwaków dostosuj głośność monitów systemu
nawigacyjnego, telefonu oraz multimediów.
, aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
Informacje o funkcji automatycznej
głośności
W przypadku urządzeń z możliwością prowadzenia rozmów
przez zestaw głośnomówiący, wybór funkcji automatycznej
głośności powoduje, że urządzenie dostosowuje głośność
dźwięku do poziomu hałasu w pojeździe. Patrz strona 32
Funkcja ścisza dźwięk, gdy poziom hałasu jest niski,
a pogłaśnia, gdy hałas stanie się większy.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Włączanie funkcji automatycznej głośności
Urządzenie może automatycznie zwiększać lub zmniejszać
poziom głośności w oparciu o poziom hałasu w otoczeniu.
1. Wybierz kolejno Głośność >
głośność.
> Automatyczna
Stan sygnału GPS.
Stan funkcji Bluetooth® (pojawia się po nawiązaniu
połączenia ze zgodnym urządzeniem).
Wskaźnik środka transportu.
2. Wybierz kolejno Włączone > Zapisz.
Bieżący czas.
Ikony na pasku stanu
Stan naładowania baterii.
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego.
Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach
urządzenia. Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić
ustawienia lub wyświetlić dodatkowe informacje.
Stan aplikacji Smartphone Link (wyświetlany po
nawiązaniu połączenia z aplikacją Smartphone Link).
Patrz strona 36.
Sygnały satelitarne
Po włączeniu urządzenie rozpocznie odbieranie sygnałów
satelitarnych. Urządzenie może wymagać czystego widoku
nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów. Jeśli co najmniej
zmieni kolor na zielony, oznacza to,
jeden słupek
że urządzenie odebrało sygnał z satelitów.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
5
Wyświetlanie sygnałów satelitarnych GPS
Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na
stronie www.garmin.com/aboutGPS.
Przytrzymaj
.
Środki transportu
Tryb samochodu
Tryb pieszego
Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych
zasadach, zależnie od wybranego środka transportu.
Przykładowo w trybie samochodu, szacowany czas przybycia
jest obliczany w oparciu o ograniczenia prędkości na drogach
ujętych w wyznaczonej trasie. Natomiast w trybie pieszego
czas przybycia jest obliczany w oparciu o prędkość marszu.
UWAGA: Trasy piesze nie obejmują autostrad. Jeśli
w urządzeniu są załadowane mapy cityXplorer™, trasy piesze
mogą obejmować transport publiczny (strona 31).
6
Wybór środka transportu
.
Wybierz
Informacje o baterii
Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, rozpocznie
się jego ładowanie.
na pasku stanu wskazuje stan naładowania
Ikona baterii
wewnętrznej baterii. Aby zwiększyć dokładność tych wskazań,
całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj.
Nie odłączaj urządzenia, aż do całkowitego naładowania.
Korzystanie z przycisków znajdujących
się na ekranie
•
Wybierz
•
Przytrzymaj
, aby powrócić do menu głównego.
•
Wybierz
•
Przytrzymaj
, aby szybko powrócić do menu głównego.
lub
, aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
lub
, aby przewijać szybciej.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
•
Wybierz
ekranu.
, aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego
Korzystanie z klawiatury ekranowej
Zapoznaj się z częścią Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury, aby zmienić układ klawiatury (strona 67).
Wybierz znak na klawiaturze, aby wprowadzić literę lub cyfrę.
•
Wybierz
, aby wprowadzić spację.
•
Przytrzymaj
, aby usunąć znak.
•
Wybierz
•
Wybierz
•
, aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak
Wybierz
znaki przestankowe.
•
Wybierz
literami.
, aby usunąć cały wpis.
, aby wybrać tryb języka klawiatury.
, aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Informacje o skrótach
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?.
Skrót może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Dodawanie ikony skrótu
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2. Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1. Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2. Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3. Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
7
Wyszukiwanie pozycji
Urządzenie umożliwia wyszukiwanie pozycji na wiele
sposobów.
•
Według kategorii (strona 8)
•
Blisko innej pozycji (strona 10)
•
Poprzez literowanie nazwy (strona 11)
•
Według adresu (strona 11)
•
Przy użyciu ostatnio znalezionych pozycji (strona 14)
•
Przy użyciu współrzędnych (strona 12)
•
Przy użyciu mapy (strona 13)
•
Przy użyciu zapisanych pozycji (strona 15)
Informacje o pozycjach
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają
pozycje, takie jak restauracje, hotele czy autousługi.
Za pomocą kategorii wyszukiwania można w łatwy sposób
znaleźć okoliczne firmy i atrakcje.
Wyszukiwanie miejsca wg kategorii
1. Wybierz Dokąd?.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz szukać w ramach
kategorii.
1.
2.
3.
4.
8
Wybierz Dokąd?.
Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
W razie potrzeby wybierz podkategorię.
W razie potrzeby podaj w pasku wyszukiwania całą
nazwę lub jej część (strona 9).
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
•
Aby wyszukać pobliski adres, wprowadź nazwę
i numer ulicy.
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
•
Aby wyszukać adres w innym mieście, wprowadź
nazwę i numer ulicy oraz miasto i województwo.
1. Wybierz Dokąd?.
2. Wybierz pasek wyszukiwania ➊.
•
Aby wyszukać miasto, wprowadź nazwę miasta oraz
województwo.
•
Aby wyszukać współrzędne, wprowadź długość
i szerokość geograficzną.
➊
5. Wybierz dowolną opcję:
3. Wpisz wyszukiwane hasło.
Sugerowane pozycje wyszukiwania będą wyświetlane
podczas wpisywania poniżej paska wyszukiwania.
4. Wybierz dowolną opcję:
•
Aby wyszukać rodzaj firmy, wprowadź nazwę
kategorii, np. „kina”.
•
Aby wyszukiwać firmy wg nazwy, wprowadź całą
nazwę lub jej część.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
•
Aby wyszukiwać, korzystając z sugerowanej
wyszukiwanej pozycji, wybierz pozycję.
•
Aby wyszukiwać, korzystając z wprowadzonego
przez siebie tekstu, wybierz opcję .
6. W razie potrzeby wybierz pozycję.
9
Zmiana przeszukiwanego obszaru
Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po połączeniu
się z aplikacją Smartphone Link (patrz strona 36) lub gdy
użytkownik połączy urządzenie z sekcją Mój Pulpit za pomocą
komputera (patrz strona 2).
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Wyszukiwanie w pobliżu.
2. Wybierz dowolną opcję.
3. W razie potrzeby wybierz pozycję.
Edytowanie informacji dotyczących pozycji
Urządzenie domyślnie znajduje pozycje najbliższe aktualnej
pozycji. Można wyszukać pozycję w pobliżu innego miasta
lub pozycji.
Zgłaszanie zamkniętego lub brakującego miejsca
Jeśli w wynikach wyszukiwania znajduje się nieaktualne lub
nieprawidłowe miejsce, można zgłosić błąd firmie Garmin,
co spowoduje jej pomijanie w kolejnych wyszukiwaniach.
1.
2.
3.
4.
5.
10
Wyszukaj pozycję (strona 8).
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
Wybierz
.
Wybierz kolejno
> Edytuj.
Wybierz Zgłoś jako zamknięte lub Zgłoś jako
brakujące.
Możesz zmienić adres i numer telefonu miejsca
wyświetlanego w wynikach wyszukiwania.
1.
2.
3.
4.
5.
Wyszukaj pozycję.
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
Wybierz
.
Wybierz kolejno
> Edytuj.
Wybierz Adres lub Numer telefonu, a następnie
wprowadź nowe dane.
Ocenianie punktu szczególnego
Możesz wystawić ocenę punktowi szczególnemu.
1. Wyszukaj pozycję (strona 8).
2. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
3. Wybierz .
4. Wybierz gwiazdki, aby ocenić punkt szczególny.
Ocena zostanie zaktualizowana w urządzeniu.
Informacje o narzędziach wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą klawiatury ekranowej,
a także podając adres lub współrzędne.
Wyszukiwanie stacji benzynowych i cen
Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować
płatną usługę Ceny paliw, a urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone Link (strona 36).
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Można wyszukiwać pobliskie stacje paliw i porównywać ceny
paliwa.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Ceny paliw.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
2. W razie potrzeby wybierz kolejno
wskaż typ paliwa i wybierz Zapisz.
> Typ Paliwa,
3. Wybierz stację paliw.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1.
2.
3.
4.
Wybierz kolejno Dokąd? > Adres.
Wpisz numer budynku i wybierz Gotowe.
Podaj nazwę ulicy i wybierz Dalej.
W razie potrzeby wybierz Wyszukiwanie w, aby zmienić
miasto, województwo lub region.
5. W razie potrzeby wybierz miasto, województwo lub
region.
6. W razie potrzeby wybierz adres.
11
Wyszukiwanie miasta
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.
2. Wybierz Wpisz wyszukiwanie.
.
3. Podaj nazwę miasta i wybierz
4. Wybierz miasto.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Zanim będzie można wyszukać skrzyżowanie, konieczne jest
dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania skrzyżowań
(strona 7).
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2. Wybierz województwo lub region.
UWAGA: W razie potrzeby wybierz Województwo lub
państwo, aby zmienić województwo, kraj lub region.
3. Podaj nazwę pierwszej ulicy i wybierz Dalej.
4. W razie potrzeby wybierz ulicę.
5. Podaj nazwę drugiej ulicy i wybierz Dalej.
12
6. W razie potrzeby wybierz ulicę.
7. W razie potrzeby wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miejsca przy użyciu współrzędnych
Zanim będzie można wyszukać pozycję przy użyciu
współrzędnych, konieczne jest dodanie skrótu do narzędzia
do wyszukiwania współrzędnych (strona 7).
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
2. W razie potrzeby wybierz kolejno > Format, wybierz
właściwy format współrzędnych dla używanego typu
mapy i wybierz Zapisz.
3.
4.
5.
6.
Wybierz szerokość geograficzną.
Podaj nową współrzędną i wybierz Gotowe.
Wybierz długość geograficzną.
Podaj nową współrzędną i wybierz Gotowe.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
7. Wybierz Pokaż na mapie.
5. W razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby wyświetlić
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy
Zanim będzie możliwe wyszukiwanie miejsc uwzględnionych
w danych mapy, takich jak restauracje, szpitale i stacje
benzynowe, konieczne jest włączenie warstwy mapy
z miejscami wzdłuż drogi (strona 26).
1. Wybierz Pokaż mapę.
2. Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3. W razie potrzeby wybierz opcję
, a następnie wybierz
ikonę kategorii, aby wyświetlić tylko konkretną kategorię
miejsc.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji (
punkty).
lub niebieskie
dodatkowe informacje.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy
szybkiego wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio
wybranymi celami podróży.
1. Wybierz Dokąd?.
2. Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3. W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy
szybkiego wyszukiwania.
➊
4. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz znacznik pozycji.
•
Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
4. W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
13
Zapisywanie pozycji domowej
Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej,
można ustawić jako pozycję domową.
1. Wybierz kolejno Dokąd? >
domową.
> Ustal pozycję
2. Wybierz Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub
Ostatnio znalezione.
Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w menu z zapisanymi
elementami (strona 15).
Jazda do domu
Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
Edytowanie informacji dotyczących pozycji
domowej
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane > Dom.
2. Wybierz kolejno > > Edytuj.
3. Wprowadź zmiany.
4. Wybierz Gotowe.
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych
miejsc
W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych
pozycji.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
2. Wybierz pozycję.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
Tak.
> Wyczyść >
Wyszukiwanie parkingów
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Parking.
2. Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS,
aby ustawić symulowaną pozycję.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
14
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
2. Wybierz Symulacja GPS.
3. W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
4. Wybierz obszar na mapie.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
5. Wybierz opis pozycji.
6. Wybierz Ustal pozycję.
Zapisywanie pozycji
Można zapisać pozycje, aby można je było szybko odnaleźć
i wyznaczyć do nich trasy.
Zapisywanie pozycji
1. Wyszukaj pozycję (strona 8).
2. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3. Wybierz .
4. Wybierz kolejno > Zapisz.
5. W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz Gotowe.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Zapisywanie aktualnej pozycji
1. Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2. Wybierz Zapisz.
3. Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4. Wybierz OK.
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2. W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz
Wszystkie zapisane miejsca.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz Jedź!.
Edycja zapisanych pozycji
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz .
5. Wybierz kolejno > Edytuj.
15
6. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz Nazwa.
•
Wybierz Numer telefonu.
•
Aby przypisać kategorie do elementu Ulubionych,
wybierz Kategorie.
•
Aby zapisać zdjęcie, wiążąc je z elementem
Ulubionych, wybierz Przypisz zdjęcie (strona 45).
•
Aby zmienić symbol używany do zaznaczenia
elementu Ulubionych na mapie, wybierz Zmień
symbol.
7. Edytuj informacje.
8. Wybierz Gotowe.
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych
pozycji dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
16
1.
2.
3.
4
5.
Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
Wybierz pozycję.
Wybierz
.
Wybierz kolejno
> Edytuj > Kategorie.
Wpisz jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6. W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7. Wybierz Gotowe.
Udostępnianie zapisanych pozycji
Po zapisaniu pozycji firmy, która nie stanowi danych mapy,
można udostępnić pozycję firmie Garmin, aby mogła ona
zostać w przyszłości dodana do aktualizacji map oraz
udostępniona społeczności użytkowników urządzeń Garmin.
1.
2.
3.
4.
5.
Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
W razie potrzeby wybierz kategorię.
Wybierz pozycję.
Wybierz
.
Wybierz Udostępnij miejsce.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
6. Wprowadź jedną lub więcej kategorii, które odnoszą się
do pozycji, a następnie wybierz opcję Gotowe.
7. Wybierz Udostępnij.
Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po połączeniu
się z aplikacją Smartphone Link lub gdy użytkownik połączy
urządzenie z serwisem myGarmin za pomocą komputera
(strona 36).
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2. Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3. Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji,
które mają zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Polecenie głosowe
Informacje o poleceniach głosowych
UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla
wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna
we wszystkich modelach.
Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia
poprzez wypowiadanie słów i poleceń. Menu funkcji
poleceń głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę
dostępnych poleceń.
Ustawianie frazy aktywacji
Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą,
której wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń
głosowych. Domyślną frazą aktywacji jest Polecenia
głosowe.
PORADA: Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego
wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe >
Dostosuj frazę.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
17
2. Podaj nową frazę aktywacji.
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże
jej siłę.
3. Wybierz Gotowe.
Włączenie funkcji poleceń głosowych
Wymów frazę aktywacji.
Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.
Polecenia głosowe — porady
•
Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
•
Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy
lub radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
•
Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na
ekranie.
•
Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie
do sytuacji.
•
Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse
przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
•
Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające
włączenie i wyłączenie trybu poleceń głosowych.
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń
głosowych
Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.
1. Wymów frazę aktywacji (strona 17).
2. Wymów Find Place.
3. Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę
pozycji.
Zostanie wyświetlona lista pozycji.
18
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Wyciszanie instrukcji
Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można
wyłączyć bez konieczności wyciszania wszystkich dźwięków
w urządzeniu.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe > .
2. Wybierz kolejno Wycisz instrukcje > Włączone.
4. Wymów numer linii.
Wyłączanie funkcji poleceń głosowych
Wyłączenie funkcji poleceń głosowych uchroni przed
przypadkowym włączaniem trybu poleceń głosowych w trakcie
rozmowy.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe > .
2. Wybierz kolejno Polecenia głosowe > Wyłączone.
5. Wymów Navigate.
Wyszukiwanie adresu
1. Wymów Voice Command.
2. Wymów Find Address.
3. Wymów cały adres.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
19
Nawigacja
Rozpoczęcie podróży trasą
1.
2.
3.
4.
Wyszukaj pozycję (strona 9).
Wybierz pozycję.
Wybierz Jedź!.
W razie potrzeby wybierz opcję.
•
Wybierz Samochód.
•
Wybierz Pieszo.
•
Wybierz Transport publiczny, aby obliczyć trasę,
którą będziesz podróżować z wykorzystaniem
środków transportu publicznego oraz pieszo.
UWAGA: Aby podróżować z wykorzystaniem
transportu publicznego, w urządzeniu muszą być
załadowane mapy cityXplorer™ (strona 31).
Wyświetlanie podglądu kilku tras
1. Wyszukaj pozycję (strona 9).
2. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3. Wybierz Trasy.
4. Skorzystaj z przycisków na ekranie, aby wybrać trasę.
5. Wybierz Jedź!.
Podróż trasą samochodową
Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga
w szachownicę wskazuje cel.
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu
za pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie
i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej
krawędzi mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie
wyznaczonej trasy, urządzenie ponownie przelicza trasę
i podaje nowe wskazówki.
5. W razie potrzeby wybierz trasę.
20
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
•
Aby wyświetlać konkretne kategorie pozycji,
wybierz , a następnie wybierz ikonę kategorii.
•
Wybierz
pozycji.
•
Aby wyświetlić skróty dla mapy i funkcji
nawigacyjnych, wybierz .
, aby wyśrodkować mapę na bieżącej
Korzystanie z wielodotykowych elementów
sterujących
Korzystanie z mapy do nawigacji
1. W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
2. Jeśli elementy sterujące powiększaniem są ukryte,
Za pomocą wielodotykowych elementów sterujących można
zmieniać widok mapy podczas korzystania z mapy do
nawigacji (strona 21).
wybierz mapę, aby je wyświetlić.
3. Wybierz mapę, aby przełączyć w tryb przeglądania.
Zostaną wyświetlone przyciski mapy.
4. Wybierz dowolną opcję:
lub
•
Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz
.
•
Aby obrócić widok mapy, wybierz
•
Aby przełączać między widokami „Północ u góry”
.
i „Widok 3D”, wybierz
•
Aby dodać lub usunąć warstwy mapy, wybierz
.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
.
•
Przeciągnij mapę, aby zobaczyć inne obszary.
•
Dotknij dwa razy mapy, aby powiększyć ją o jeden
poziom.
•
Zsuń ze sobą dwa palce na ekranie, aby zmniejszyć
obraz.
•
Rozsuń dwa palce na ekranie, aby powiększyć
obraz.
•
Przeciągnij dwoma palcami w lewo lub w prawo,
aby obrócić mapę.
21
•
Przeciągnij dwoma palcami w górę po ekranie,
aby włączyć widok z północą u góry.
•
Przeciągnij dwoma palcami w dół po mapie,
aby włączyć widok 3D.
Dodawanie punktu do trasy
Dodanie postoju do trasy jest możliwe podczas podróży
wyznaczoną trasą w trybie samochodu.
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz
aby powrócić do menu głównego.
2.
3.
4.
5.
,
Wybierz Dokąd?.
Wyszukaj pozycję (strona 8).
Wybierz Jedź!.
Wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Korzystanie z objazdu
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można stosować
objazdy, aby uniknąć przeszkód, takich jak prace drogowe.
22
UWAGA: Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest jedyną
rozsądną możliwością, urządzenie może nie zaproponować
objazdu.
Na mapie wybierz kolejno
Zatrzymywanie trasy
Na mapie wybierz
> Objazd.
.
Aktualizowanie ograniczeń prędkości
uwaga
Ikony ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie
informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku
przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach
drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją
nieprzestrzegania przepisów drogowych.
Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlona
ikona wskazująca ograniczenie prędkości obowiązujące na
danej drodze.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
1. Na mapie wybierz kolejno > Ustaw limit prędkości.
i
, aby ustawić ograniczenie
2. Wybierz
prędkości.
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży (strona 68).
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia.
Po kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja
może, zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz
z szacowanym czasem podróży oraz informacjami o ruchu
drogowym.
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną
trasę do pozycji.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Informacje o opcji Zjazdy z usługami
Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyszukiwać stacje
benzynowe, punkty gastronomiczne, zakwaterowanie i toalety
w pobliżu zjazdów.
Usługi są wymienione na kartach według kategorii.
Gaz
Gastronomia
Zakwaterowanie
Toalety
Wyszukiwanie zjazdów z usługami
1. Na mapie wybierz kolejno > Zjazdy z usługami.
2. Wybierz zbliżający się zjazd za pomocą strzałek.
3. Wybierz kartę zjazdów z usługami.
4. Wybierz punkt szczególny.
23
Podróżowanie do zjazdu
1. Na mapie wybierz kolejno
.
> Zjazdy z usługami >
2. Wybierz Jedź!.
Unikanie określonych cech dróg
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane.
2. Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać
w wyznaczanych trasach, i wybierz Zapisz.
Informacje o własnych unikanych
elementach
Funkcja własnych unikanych elementów pozwala unikać
określonych obszarów i odcinków dróg. Własne unikane
elementy można w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć.
Unikanie obszaru
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
Unikanie środków transportu
2. W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
3. Wybierz Dodaj unikany obszar.
4. Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Transport
5. Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
UWAGA: Środki transportu są dostępne, jeśli załadowane są
mapy cityXplorer (strona 31).
publiczny.
2. Wybierz środek transportu, którego chcesz unikać
w wyznaczanych trasach.
3. Wybierz Zapisz.
wybierz Dalej.
wybierz Dalej.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
6. Wybierz Gotowe.
Unikanie drogi
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
24
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
2. Wybierz Dodaj unikaną drogę.
3. Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma
być pomijany, a następnie wybierz Dalej.
4. Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
5. Wybierz Gotowe.
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2. Wybierz unikany element.
3. Wybierz kolejno > Wyłącz.
Usuwanie własnych unikanych elementów
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy,
wybierz .
•
Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
> Usuń.
unikany element i wybierz kolejno
Włączanie opcji Zaawansowane objazdy
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja >
Zaawansowane objazdy.
Korzystanie z objazdu omijającego określone
obszary
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
1. Wybierz miejsce docelowe, a następnie wybierz Jedź!
(strona 8).
2. Na mapie wybierz kolejno > Objazd.
3. Wybierz Następne 0,5 km na trasie, Następne 2 km na
trasie, Następne 5 km na trasie lub Objazd wg dróg na
trasie.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
25
4. W razie potrzeby wybierz drogę, dla której ma zostać
zastosowany objazd.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2. Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroże > Zapisz.
Trasa zostanie obliczona jako linia prosta prowadząca
do pozycji.
Strony mapy
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz Warstwy mapy.
3. Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
i wybierz Zapisz.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2. Zaznacz pole wyboru Dziennik podróży.
Zmiana pola danych mapy
1. Wybierz pole danych znajdujące się w lewym dolnym
rogu mapy.
2. Wybierz typ danych do wyświetlenia.
3. Wybierz Zapisz.
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie,
takie jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
26
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Zmiana perspektywy mapy
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok
Usuwanie przycisków z mapy
2. Wybierz dowolną opcję:
Można usunąć wszystkie przyciski znajdujące się po prawej
stronie mapy.
mapy - samochód.
4. Wybierz inną ikonę.
•
Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę
w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
•
Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę
w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry
strony.
2. Wybierz ikonę i dotnij OK.
3. Wybierz Zapisz.
•
Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech
wymiarach.
Zmiana pulpitu mapy
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd >
Przyciski mapy.
Dostosowywanie przycisków mapy
Pulpit wyświetla informacje o podróży u dołu mapy. Możesz
wybierać spośród różnych pulpitów i zmieniać style i układ
wyświetlanych informacji.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd >
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Pulpity.
2. Wybierz żądany pulpit za pomocą strzałek.
3. Wybierz Zapisz.
Prawa strona mapy głównej może pomieścić maksymalnie
trzy ikony.
Przyciski mapy.
2. Wybierz ikonę, a następnie wybierz OK.
3. Wybierz .
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
27
Wyświetlanie zwrotów
2. Wybierz kolejno
Wyświetlanie listy zwrotów
Wyświetlanie następnego zwrotu
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę
wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości
pomiędzy kolejnymi zwrotami.
1. Wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
2. Wybierz zwrot.
Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą
samochodową, w lewym górnym rogu mapy wyświetlany
jest podgląd następnego zwrotu, zmiany pasów lub innego
manewru.
Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrotu lub
manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są
dostępne.
Na mapie wybierz
Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są
dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na
głównych drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową
wybierz pasek nawigacji u góry mapy.
28
> Mapa.
, aby wyświetlić następny zwrot.
Wyświetlanie skrzyżowań
Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową można
wyświetlać podgląd skrzyżowań na głównych drogach.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Gdy zbliżasz się do skrzyżowania na trasie, na krótki czas
zostaje wyświetlony jego obraz (jeśli jest dostępny).
, aby wyświetlić skrzyżowanie,
Na mapie wybierz
jeśli jest dostępny jego podgląd.
PORADA: Jeśli w podróży występują częste przerwy,
należy pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak
aby urządzenie mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony
w podróży.
Na mapie wybierz kolejno
> Komputer podróży.
Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych
Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą
samochodową, może zostać wyświetlony alert o utrudnieniach
drogowych.
Wybierz alert, aby wyświetlić więcej informacji.
Wyświetlanie informacji o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość
i umożliwia dostęp do statystyk podróży.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Resetowanie informacji o podróży
1. Na mapie wybierz kolejno > Komputer podróży.
2. Wybierz kolejno > Resetuj pola.
3. Wybierz dowolną opcję.
•
Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz opcję
Wybierz wszystko, aby wyzerować dane
we wszystkich polach na stronie, z wyjątkiem
prędkościomierza.
•
Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować
informacje wyświetlane w komputerze podróży.
29
•
Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby
wyzerować prędkość maksymalną.
•
Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie informacji o aktualnej
pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Na mapie wybierz kolejno
> Gdzie jestem?.
Wyszukiwanie usług w pobliżu
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie służb w pobliżu,
np. szpitali i posterunków policji.
1. Na mapie wybierz kolejno
2. Wybierz kategorię.
30
> Gdzie jestem?.
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do
aktualnej pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć
do Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu
utworzyć listę wskazówek nawigacyjnych.
Wybierz kolejno Aplikacje > Gdzie jestem? >
Wskazówki do mnie.
>
Trasy piesze
Podróż trasą pieszą
W trybie pieszego trasa jest wyświetlana na mapie
dwuwymiarowej (2D).
Jeśli w urządzeniu są zainstalowane mapy cityXplorer,
urządzenie oblicza trasę przy uwzględnieniu środków
transportu publicznego, takich jak autobusy czy metro,
oraz dystansu do pokonania pieszo.
UWAGA: Mapy cityXplorer nie są domyślnie dostępne
w urządzeniu. Mapy cityXplorer można kupić na stronie
http://my.garmin.com.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
UWAGA: Można zmieniać środki transportu publicznego
i ograniczyć dystans trasą pieszą (strona 64).
Korzystanie z mapy do nawigacji pieszej
Więcej informacji o funkcjach mapy można znaleźć na
strona 21.
➊
Informacje o ikonach
•
Podczas nawigacji w trybie pieszego ikona wskazuje
na mapie przybliżoną pozycję oraz kierunek podróży.
•
Kółko wokół ikony wskazuje dokładność pozycji na
mapie. Im mniejsze kółko wokół wyświetlonej pozycji,
tym jest ona dokładniejsza.
•
ółte ikony wskazują środki transportu wykorzystywane
na poszczególnych odcinkach trasy. Przykładowo,
gdy zobaczysz ikonę , w tym miejscu trasy wsiądź do
autobusu.
•
Czarne punkty na mapie oznaczają przystanki transportu
publicznego na trasie podróży.
➋
Włączanie funkcji środków transportu
UWAGA: Środki transportu są dostępne, jeśli załadowane są
mapy cityXplorer (strona 30).
•
Wybierz ➊, aby przełączyć na inny odcinek trasy.
•
Wybierz ➋, aby wyświetlić plan podróży.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Transport
publiczny.
31
2. Wybierz środki transportu, które mają być uwzględnione
przy wytyczaniu trasy, i wybierz Zapisz.
Rozmowy przez zestaw
głośnomówiący
Informacje o rozmowach przez zestaw
głośnomówiący
Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth® urządzenie
może łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić
funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby ustalić, czy
telefon komórkowy z technologią Bluetooth jest zgodny
z urządzeniem, odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.
Telefon może nie obsługiwać funkcji głośnomówiących
zapewnianych przez urządzenie.
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2. Wybierz Bluetooth.
32
Parowanie telefonu
Aby korzystać z funkcji rozmów przez zestaw głośnomówiący,
należy sparować urządzenie ze zgodnym telefonem
komórkowym.
Parowanie telefonu z urządzeniem umożliwia wzajemne
rozpoznawanie się telefonu i urządzenia oraz ich szybkie
połączenie.
1. Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stopy) od
urządzenia.
2. W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię
Bluetooth (strona 32).
3. Wybierz dowolną opcję.
•
Wybierz Dodaj telefon.
•
Jeśli został już sparowany inny telefon, wybierz
kolejno Ustawienia > Bluetooth > Telefon > .
4. W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
5. W urządzeniu wybierz OK.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth
znajdujących się w zasięgu.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
6. Wybierz z listy swój telefon i wybierz OK.
7. W razie potrzeby potwierdź, że urządzenie może się
•
Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać
połączenie z ostatnim telefonem, z którym było
połączone.
8. W razie potrzeby w telefonie wpisz numer PIN urządzenia
•
Może być konieczne ustawienie telefonu, aby
automatycznie łączył się z urządzeniem, gdy jest ono
włączone.
połączyć.
dla połączeń Bluetooth (1234).
Rozłączanie połączenia z telefonem
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2. Wybierz kolejno Telefon > Brak > Zapisz.
Telefon zostanie rozłączony z urządzeniem, ale pozostanie
z nim sparowany.
Po sparowaniu urządzeń — porady
•
Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć
się automatycznie za każdym razem, gdy zostaną
włączone.
•
Po nawiązaniu połączenia między telefonem i
urządzeniem można wykonywać połączenia telefoniczne.
Nawiązywanie połączenia
Wybieranie numeru
1. Wybierz kolejno Telefon > Wybierz.
2. Podaj numer.
3. Wybierz Wybierz.
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu
telefonów
Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy
każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów
może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre
telefony nie obsługują tej funkcji.
1. Wybierz kolejno Telefon > Spis telefonów.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
33
2. Wybierz kontakt.
3. Wybierz Połącz.
Wykonywanie połączenia z pozycją
1. Wybierz kolejno Telefon > Przeglądaj kategorie.
2. Wybierz punkt szczególny (strona 8).
3. Wybierz Połącz.
Odbieranie połączenia
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane
połączenia będą wyświetlane u góry.
3. Wybierz połączenie.
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy
1. W trakcie rozmowy wybierz
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy
każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może
być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie
obsługują tej funkcji.
Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz Telefon.
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz
wyłączyć urządzenie i kontynuować połączenie lub
gdy potrzebujesz prywatności.
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Odbierz
lub Ignoruj.
Korzystanie z historii połączeń
.
•
Aby wyświetlić klawiaturę, wybierz Klawiatura.
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta
głosowa.
•
Aby wyciszyć mikrofon, wybierz Wycisz.
1. Wybierz kolejno Telefon > Historia połączeń.
2. Wybierz kategorię.
•
Aby się rozłączyć, wybierz Zakończ.
34
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Zapisywanie domowego numeru
telefonu
PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można
go zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji
(strona 15).
> Ustaw numer domowy,
Wybierz kolejno Telefon >
podaj numer domowy i wybierz Gotowe.
Korzystanie z Pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyświetlić
informacje na temat korzystania z urządzenia.
Wyszukiwanie tematów pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc >
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu, korzystając
z przycisku Dzwoń do domu, trzeba podać domowy numer
telefonu.
Wybierz kolejno Zapisane > Dom >
Korzystanie z Aplikacji
> Połącz.
.
Informacje o aplikacji Smartphone Link
Smartphone Link to aplikacja dla telefonu, która umożliwia
urządzeniu pobieranie na bieżąco danych za pośrednictwem
połączenia danych telefonu. Urządzenie przesyła dane
z aplikacji Smartphone Link przy użyciu bezprzewodowej
technologii Bluetooth.
Połączenie z aplikacją Smartphone Link zapewnia dostęp
do usług Garmin Live. Usługi Garmin Live zapewniają
bezpłatne oraz wymagające subskrypcji pakiety umożliwiające
wyświetlanie w urządzeniu aktualnych danych, takich jak
informacje o ruchu drogowym, pogodzie i cenach paliw.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
35
Zapisane oraz ostatnio znalezione pozycje synchronizowane
są z telefonem za każdym razem, gdy urządzenie łączy się
z aplikacją Smartphone Link.
Pobieranie aplikacji Smartphone Link
Aplikacja Smartphone Link obsługuje telefony z systemem
operacyjnym Android™ w wersji 2.1 lub nowszej.
Pobierz aplikację Smartphone Link do obsługiwanego
telefonu ze sklepu z aplikacjami. Więcej informacji o
pobieraniu i instalowaniu aplikacji znajduje się w podręczniku
użytkownika telefonu.
Łączenie z aplikacją Smartphone Link
Przed połączeniem ze Smartphone Link trzeba pobrać
i zainstalować aplikację Smartphone Link w telefonie.
3. W telefonie wybierz Ustawienia Bluetooth.
4. W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i wyszukaj urządzenia Bluetooth znajdujące się
w zasięgu.
Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika
telefonu.
5. W telefonie wybierz urządzenie z listy urządzeń
znajdujących się w zasięgu.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
w telefonie oraz w urządzeniu, aby potwierdzić żądanie
parowania.
zostanie wyświetlone na pasku stanu w urządzeniu,
gdy aplikacja Smartphone Link jest połączona.
1. Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie.
2. W urządzeniu wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth
i zaznacz pole Bluetooth.
36
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia
3. Usuń zaznaczenie pola Rozmowa przez zestaw
1. W telefonie wybierz przycisk, aby rozpocząć nawigowanie
Informacje o usługach Garmin Live
Aplikacja Smartphone Link jest zarejestrowana jako aplikacja
nawigacyjna w telefonie.
do pozycji (więcej informacji znajduje się w podręczniku
użytkownika telefonu).
2
W menu aplikacji wybierz aplikację SmartPhone Link.
Po ponownym połączeniu urządzenia z telefonem pozycja
zostanie przesłana do ostatnio znalezionych elementów
w urządzeniu.
Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją
Smartphone Link
Po podłączeniu urządzenia do telefonu i rozpoczęciu
odbierania usług Live firmy Garmin można wyłączyć funkcję
prowadzenia rozmów przez zestaw głośnomówiący.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Smartphone Link.
2. Wybierz telefon.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
głośnomówiący.
UWAGA: Aplikacja Smartphone Link obsługuje telefony
z systemem operacyjnym Android w wersji 2.1 lub nowszej.
Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być
połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link (strona 36).
Połączenie z aplikacją Smartphone Link zapewnia dostęp
do usług Garmin Live. Usługi Garmin Live zapewniają
bezpłatne oraz wymagające subskrypcji pakiety umożliwiające
wyświetlanie w urządzeniu aktualnych danych, takich jak
informacje o ruchu drogowym, pogodzie i cenach paliw.
Niektóre usługi Garmin Live, takie jak Pogoda, są dostępne
jako osobne aplikacje w urządzeniu. Inne usługi Garmin Live,
takie jak Live Traffic, zwiększają możliwości istniejących
funkcji urządzenia. Funkcje, które wymagają dostępu do usług
Smartphone Link
Garmin Live, wyświetlają symbol aplikacji
37
i wyświetlane są tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone
z aplikacją Smartphone Link.
odblokowania lub akcesorium ecoRoute HD. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.garmin.com/ecoroute.
Subskrypcja usług Garmin Live
Funkcja ecoRoute™ oblicza zużycie paliwa przez pojazd
i koszt paliwa związany z dotarciem do celu, a także oferuje
narzędzia pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa.
Usługi Garmin Live należy zasubskrybować, korzystając
z aplikacji Smartphone Link w telefonie.
1. Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie
(strona 36).
2. Wybierz Usługi Garmin Live.
Wyświetlona zostanie lista usług i kosztów subskrypcji.
3.
4.
5.
6.
Wybierz usługę.
Wybierz cenę.
Wybierz Subskrybuj.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Informacje o ecoRoute
W przypadku niektórych obszarów zanim będzie można
korzystać z funkcji ecoRoute, należy najpierw zakupić kod
38
Dane obliczane przez funkcję ecoRoute mają charakter
szacunkowy. Dane nie są odczytywane bezpośrednio z
pojazdu, jeśli użytkownik nie korzysta z urządzenia ecoRoute
HD.
Aby otrzymywać bardziej dokładne raporty dotyczące zużycia
paliwa tworzone na podstawie marki samochodu i zwyczajów
kierowcy, należy dokonać kalibracji zużycia paliwa (strona 39).
Urządzenie ecoRoute HD
Po podłączeniu urządzenia ecoRoute HD system nawigacji
może otrzymywać informacje o pojeździe w czasie
rzeczywistym, takie jak komunikaty o błędach, obroty silnika
czy napięcie akumulatora. Urządzenie dostarcza dane
odczytywane z pojazdu przez urządzenie ecoRoute HD
podczas obliczania danych ecoRoute.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Informacje na temat zgodności oraz możliwości zakupu można
znaleźć na stronie www.garmin.com/ecoroute.
Konfigurowanie profilu pojazdu
Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać
informacje o pojeździe.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™.
2. Podaj informacje o paliwie i przebiegu.
Zmiana ceny paliwa
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Na stacji.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa i wybierz Dalej.
3. Wybierz Tak.
Kalibracja zużycia paliwa
Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na otrzymywanie
dokładniejszych raportów o paliwie dla Twojego pojazdu i stylu
jazdy. Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku paliwa.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa.
3. Podaj ilość paliwa, jaką zużył pojazd od czasu ostatniego
tankowania.
4. Podaj dystans, jaką pojazd przejechał od czasu
ostatniego tankowania.
5. Wybierz Dalej.
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez pojazd.
6. Wybierz Zapisz.
Informacje o ecoChallenge
Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając
maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa przez pojazd.
Im wyższy wynik ecoChallenge, tym większa oszczędność
paliwa. Narzędzie ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik
zawsze, gdy urządzenie znajduje się w ruchu oraz pracuje
w trybie samochodu.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Na stacji.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
39
Wyświetlanie wyników ecoChallenge
•
Wyświetl bieżący wynik w
mapie.
•
Wybierz
ikonie ecoChallenge na
, aby wyświetlić szczegółowe wyniki.
Informacje o wyniku ecoChallenge
Bieżący: wyświetla ocenę za bieżącą jazdę.
Razem: wyświetla średnią z prędkości pojazdu, oceny za
przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.
Prędkość: wyświetla ocenę za jazdę z optymalną prędkością
pod kątem zużycia paliwa (70–100 km/h lub 45–60 mil/h
dla większości pojazdów).
Przyspieszenie: wyświetla ocenę za płynne i stopniowe
przyspieszanie. Za gwałtowne przyspieszanie traci się
punkty.
Hamowanie: wyświetla ocenę za płynne i stopniowe
hamowanie. Za gwałtowne hamowanie traci się punkty.
Usuwanie wyniku ecoChallenge z mapy
Wybierz kolejno
Zapisz.
>
> Ustawienia > Ukryj >
Zerowanie wyników ecoChallenge
Wybierz kolejno
>
> Zeruj.
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa
Można wyświetlić informacje o zużyciu paliwa, łącznych
kosztach paliwa oraz średnim zużyciu paliwa.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Zużycie
paliwa.
2. Wybierz część wykresu, którą chcesz powiększyć.
Raporty o przebiegu
W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane,
jak: dystans, czas, średnie zużycie paliwa oraz koszt paliwa
dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.
Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej
trasy. W przypadku przerwania trasy w urządzeniu zostanie
utworzony raport o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.
40
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Wyświetlanie raportu o przebiegu
Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać
w urządzeniu.
PORADA: Raporty o przebiegu można również przeglądać
w folderze Reports na dysku/woluminie urządzenia
(strona 62).
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Raport o
przebiegu.
2. Wybierz raport.
Zerowanie danych ecoRoute
1. Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Profil
pojazdu.
2. Wybierz kolejno
> Zeruj.
Wyświetlanie wiadomości myGarmin
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone
ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone
Link (strona 36). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Umożliwia wyświetlanie wiadomości z myGarmin, takich jak
powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania i map.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > myGarmin.
Jeśli masz nieprzeczytane wiadomości, ich liczba ukaże
się na ikonie myGarmin.
2. Wybierz temat wiadomości.
Zostanie wyświetlona cała wiadomość.
Wyświetlanie prognozy pogody
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone
ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone
Link (strona 36). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
Zostanie wyświetlona prognoza pogody dla bieżącej
pozycji.
2. Wybierz dzień.
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla
wybranego dnia.
41
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda > Aktualna
pozycja.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta,
wybierz je z listy.
•
Aby dodać ulubione miasto, wybierz Dodaj miasto
i podaj nazwę tego miasta.
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych
Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą
się pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić
mapę ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy
wybranego miasta.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2. W razie potrzeby wybierz miasto.
3. Wybierz kolejno > Ostrzeżenia pogodowe.
Wyświetlanie radaru pogodowego
Sprawdzanie warunków drogowych
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2. W razie potrzeby wybierz miasto.
3. Wybierz kolejno > Warunki drogowe.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2. W razie potrzeby wybierz miasto.
3. Wybierz kolejno > Radar pogodowy.
Informacje o książkach audio
Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami
obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy),
jak również ikonę pogody na mapie. Ikona pogody zmienia
się w zależności od panującej w pobliżu pogody: deszczu,
śniegu czy burzy.
42
Urządzenie może odtwarzać książki audio ze strony Audible.
com. Funkcja ta wymaga subskrybowania strony Audible.com.
Przejdź do strony www.audible.com/garmin, aby uaktywnić
30-dniową bezpłatną subskrypcję próbną.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Wczytywanie książek audio do urządzenia
Aby wczytać książki audio do urządzenia, należy
zasubskrybować stronę Audible.com. Przejdź do strony
www.audible.com/garmin, aby uzyskać więcej informacji.
1. Podłącz urządzenie do komputera (strona 2).
2. Korzystając z komputera, zaloguj się do konta Audible.
com.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie
Audible.com.
Odtwarzanie książki audio
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Audible.
2. Wybierz Przeglądaj.
3. Wybierz Tytuły, Autorzy, Narratorzy lub Zakładki.
4. Wybierz książkę.
5. Wybierz opcję sterowania odtwarzaniem:
•
Aby dodać zakładkę, wybierz
.
•
.
Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz
Aby wznowić odtwarzanie, wybierz
.
•
Aby szybko przewijać książkę do przodu i wstecz,
użyj suwaka u góry strony.
•
Aby przejść do następnego rozdziału, wybierz
•
Aby przejść do poprzedniego rozdziału, wybierz
.
•
Aby szybko przewijać do przodu, przytrzymaj
•
Aby szybko cofnąć, przytrzymaj
.
.
.
Dodawanie zakładki
Podczas odtwarzania książki audio odtwarzacz automatycznie
wznawia książkę audio w miejscu, w którym odtwarzanie
zostało ostatnio przerwane. Aby zaznaczyć określone miejsce
w książce audio, można dodać zakładkę.
Podczas odtwarzania książki audio wybierz kolejno
Dodaj zakładkę.
>
•
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
43
Wznawianie odtwarzania z zakładki
1. Podczas odsłuchiwania książki audio wybierz
2. Wybierz zakładkę.
.
Zmiana nazwy zakładki
Domyślnie urządzenie nazywa zakładkę, używając jej daty
utworzenia. Można zmienić nazwę zakładki.
1. Podczas odsłuchiwania książki audio wybierz kolejno
>
> Zmień nazwę zakładek.
2. Wybierz zakładkę.
3. Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Usuwanie zakładki
1. Podczas odsłuchiwania książki audio wybierz kolejno
>
> Usuń zakładki.
2. Wybierz zakładkę.
Planowanie podróży
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć
i zapisać trasę z wieloma celami podróży.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
Wybierz
Wyszukaj pozycję (strona 8).
Wybierz Wybierz.
Aby dodać pozycje dodatkowe, wybierz
.
Wybierz Dalej.
Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Edytowanie planu podróży
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz dowolną opcję.
•
44
.
Wybierz Wybierz pozycję startową.
Aby zmienić czas przyjazdu lub wyjazdu, wybierz
pozycję na mapie.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
•
•
•
Aby zarejestrować czas spędzony w lokalizacji,
wybierz pozycję w planie podróży i wybierz Czas.
Aby zmienić środek transportu lub preferencje trasy
dla etapu podróży, wybierz etap, a następnie wybierz
opcję Środek transportu.
Aby wyświetlić podróż na mapie, wybierz Mapa.
Podróż wg zapisanego planu podróży
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz Jedź!.
4. W razie wyświetlenia monitu wybierz trasę (strona 20).
Edytowanie zapisanej podróży
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Wybierz .
4. Wybierz dowolną opcję:
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
•
Wybierz Zmień nazwę podróży.
•
Wybierz Edytuj cele, aby dodać lub usunąć pozycje
bądź zmienić ich kolejność.
•
Wybierz Usuń podróż.
•
Wybierz Optymalizuj kolejność, aby zaplanować
postoje podczas podróży w najkorzystniejszej
kolejności.
Przeglądanie zdjęć
Można wyświetlać zdjęcia, które zostały zapisane
w urządzeniu lub na karcie pamięci. Więcej informacji na
temat ładowania zdjęć do urządzenia można znaleźć na
strona 61.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przeglądarka zdjęć.
2. Użyj strzałek, aby przewijać zdjęcia.
3. Wybierz zdjęcie.
45
Wyświetlanie pokazu slajdów
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przeglądarka zdjęć.
2. Wybierz .
3. Podczas wyświetlania pokazu slajdów można go
zatrzymać, dotykając ekranu.
Ustawianie zdjęcia jako tapety
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przeglądarka zdjęć.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Wybierz kolejno > Ustaw jako tapetę.
4. Dostosuj tapetę za pomocą przycisków na ekranie.
5. Wybierz Zapisz.
Usuwanie zdjęć
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przeglądarka zdjęć.
2. Wybierz zdjęcie.
3. Wybierz kolejno > Usuń > Tak.
46
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (strona 66).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Where I've Been.
Korzystanie z funkcji czasu na świecie
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Czas na świecie.
2. W razie potrzeby wybierz miasto, wpisz jego nazwę i
wybierz Gotowe.
Wyświetlanie mapy świata
Wybierz kolejno Aplikacje > Czas na świecie >
.
Godziny nocne wyświetlane są w zacieniowanym
obszarze mapy.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Korzystanie z odtwarzacza
multimedialnego
Przeglądanie plików muzycznych
W wybranych modelach odtwarzacz multimedialny
umożliwia odtwarzanie plików muzycznych w formacie
MP3. Pliki muzyczne można załadować do folderu Music
znajdującym się na urządzeniu lub na kartę pamięci.
Informacje na temat dodawania plików do urządzenia można
znaleźć na strona 62.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Odtwarzacz multimedialny.
2. Wybierz dowolną opcję:
.
•
Aby odtworzyć utwór, wybierz
•
Aby wyregulować głośność, wybierz
•
Aby przełączać utwory, użyj
•
Aby odtwarzać utwory w kolejności losowej, wybierz
.
•
Aby wyświetlić bieżącą listę odtwarzania, wybierz
tytuł odtwarzanego utworu.
•
Aby ponownie odtworzyć listę odtwarzania, wybierz
.
•
Aby ponownie odtworzyć utwór, wybierz
.
i
.
Do odnalezienia innych utworów załadowanych w urządzeniu
można użyć funkcji przeglądania.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Odtwarzacz multimedialny.
2. Wybierz Przeglądaj.
3. Wybierz dowolną opcję.
Tworzenie listy odtwarzania
Tworzenie listy odtwarzania umożliwia kolejkowanie utworów
muzycznych.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Odtwarzacz multimedialny.
2. Wybierz kolejno Przeglądaj > Listy odtwarzania >
Nowa lista odtwarzania.
3. Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4. Wybierz Wszystkie utwory, Albumy, Wykonawcy lub
Gatunki.
5. W razie potrzeby wybierz album, wykonawcę lub gatunek.
6. Zaznacz pole wyboru obok pozycji, które mają zostać
dodane do listy odtwarzania i wybierz Zapisz.
.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
47
Edytowanie listy odtwarzania
Możliwe jest edytowanie utworów, ich kolejności na liście
odtwarzania oraz usuwanie utworów z listy odtwarzania.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Odtwarzacz multimedialny
> Przeglądaj > Listy odtwarzania.
2. Wybierz listę odtwarzania.
3. Wybierz Edytuj listę odtwarzania.
4. Wybierz Dodaj utwór, Usuń utwory, Zmień kolejność
utworów, Zmień nazwę listy odtwarzania lub Usuń
listę odtwarzania.
5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Odtwarzanie filmów
W niektórych urządzeniach istnieje możliwość odtwarzania
filmów. Przed rozpoczęciem odtwarzania wideo do urządzenia
należy załadować obsługiwany plik wideo (strona 62).
3. Wybierz ekran, aby zobaczyć opcje sterowania
odtwarzaniem.
Obsługiwane formaty wideo
Odtwarzacz wideo obsługuje następujące formaty plików
wideo:
•
Pliki AVI z zawartością wideo h.264 i dźwiękiem AAC.
•
Pliki MP4 z zawartością wideo h.264 i dźwiękiem AAC.
•
Pliki ASF z zawartością wideo WMV i dźwiękiem WMA.
Ustawianie alarmu
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Budzik.
2. Ustaw czas.
3. Zaznacz pole wyboru Alarm wł.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Odtwarzacz wideo.
2. Wybierz film.
48
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Wyszukiwanie parkingów
Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować
płatną usługę Aktywne parkowanie, a urządzenie musi być
połączone ze zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone
Link (strona 36). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Użytkownik może wyszukać szczegółowe informacje
o parkingach, w tym o dostępności miejsc na pobliskich
parkingach wielopoziomowych i cenach.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Parking.
2. Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca
parkowania
Po wyjęciu włączonego urządzenia z uchwytu
samochodowego bieżąca pozycja jest zachowywana jako
miejsce parkowania.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Zapisywanie miejsca parkowania
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
2. Wybierz kolejno > Zapisz.
3. W razie potrzeby wpisz nazwę.
Korzystanie z kalkulatora
Wybierz kolejno Aplikacje > Kalkulator.
Przeliczanie jednostek
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przelicznik jednostek.
2. W razie potrzeby wybierz przycisk znajdujący się obok
pozycji Przelicz, wskaż kategorię pomiarów i wybierz
Zapisz.
3. W razie potrzeby wybierz przycisk jednostki, wskaż
żądaną jednostkę i wybierz Zapisz.
4. Zaznacz pole wyboru pod jednostką, którą chcesz
przeliczyć.
5. Wpisz liczbę i wybierz Gotowe.
49
Ustawianie kursów walut
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone
ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone
Link (strona 36). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Możesz aktualizować kursy walut w przeliczniku jednostek.
1.
2.
3.
4.
Wybierz kolejno Aplikacje > Przelicznik jednostek.
Wybierz przycisk znajdujący się obok pozycji Przelicz.
Wybierz Waluta, a następnie Zapisz.
W razie potrzeby wybierz przycisk walut, wskaż inną
walutę i wybierz Zapisz.
5. Zaznacz przycisk u dołu ekranu, w którym znajduje się
kurs waluty.
6. Zaznacz pole obok waluty.
7. Wpisz wartość i wybierz Gotowe.
8. Wybierz OK.
Korzystanie z przewodnika językowego
Przewodnika językowego można używać do wyszukiwania
oraz tłumaczenia słów i fraz.
Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy.
Wybór języków w przewodniku językowym
W przypadku tłumaczenia słów i fraz można wybrać język,
w którym ma zostać wykonany przekład.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy >
Słowa i frazy.
2. Wybierz kolejno > Język.
3. Wybierz Z, wskaż język, z którego chcesz wykonać
tłumaczenie, i wybierz Zapisz.
4. Wybierz Na, wskaż język, na który chcesz wykonać
tłumaczenie, i wybierz Zapisz.
Tłumaczenie słów i fraz
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy >
Słowa i frazy.
50
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
2. Wybierz kategorię i podkategorie.
3. W razie potrzeby wybierz , wpisz słowo kluczowe
i wybierz Gotowe.
4. Wybierz wybrane słowo lub frazę.
5. Wybierz , aby odsłuchać tłumaczenie.
Korzystanie ze słownika dwujęzycznego
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy >
Słowniki.
2. Wybierz słownik.
3. W razie potrzeby wybierz
Gotowe.
, wpisz słowo i wybierz
4. Wybierz słowo.
5. Wybierz , aby odsłuchać tłumaczenie.
Informacje o aplikacji Tracker
UWAGI
Należy zachować ostrożność, udostępniając informacje o
swojej pozycji innym osobom.
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym smartfonem z uruchomioną aplikacją Smartphone
Link (strona 36). Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Aplikacja Tracker umożliwia zgłaszanie własnej pozycji oraz
śledzenie pozycji innych użytkowników i udostępnianie im
własnej. Aplikacja Tracker jest przeznaczona dla wybranych
urządzeń GPS firmy Garmin i wybranych telefonów
komórkowych.
Konfiguracja aplikacji Tracker
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Tracker > Rozpoczęcie
pracy.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
51
Zmiana nazwy
Po pierwszym włączeniu urządzenia wyświetlany jest monit o
podanie nazwy użytkownika aplikacji Tracker. Nazwę można
później zmienić.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Tracker >
2. Obok pola nazwy wybierz Edytuj.
3. Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
> Profil.
Śledzenie pozycji innych użytkowników
Wyświetlanie własnego identyfikatora aplikacji
Tracker
Identyfikator aplikacji Tracker umożliwia innym użytkownikom
aplikacji Tracker jednoznaczną identyfikację urządzenia.
Można użyć identyfikatora aplikacji Tracker innego
użytkownika, aby zaprosić go do śledzenia własnej pozycji.
Wybierz kolejno Aplikacje > Tracker >
> Profil.
Informacje o osobach śledzących
Możesz zaprosić inną osobę do śledzenia przez określony
czas Twojej pozycji. Po upłynięciu tego czasu osoba śledząca
traci możliwość wyświetlania Twojej pozycji.
52
Osobę można zaprosić do śledzenia pozycji, korzystając z
adresu e-mail lub identyfikatora aplikacji Tracker. W przypadku
zaproszenia takiej osoby z użyciem adresu e-mail może ona
śledzić Twoją pozycję jedynie na stronie internetowej firmy
Garmin. Natomiast w przypadku zaproszenia takiej osoby
z użyciem identyfikatora aplikacji Tracker może ona śledzić
Twoją pozycję w aplikacji Tracker.
Przez rozpoczęciem śledzenia w urządzeniu pozycji innego
użytkownika, konieczne jest otrzymanie zaproszenia do
śledzenia od osoby, która ma być śledzona, wysłanego
z użyciem identyfikatora aplikacji Tracker.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Tracker >
2. Wybierz osobę.
> Pokaż.
Pozycja wybranej osoby zostanie wyświetlona na mapie.
Wyświetlanie osób śledzących
Można wyświetlać listę użytkowników, którzy aktualnie Cię
śledzą.
Wybierz kolejno Aplikacje > Tracker >
> Pokaż.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Zapraszanie osoby śledzącej
Anulowanie osoby śledzącej
Możesz zaprosić inną osobę do śledzenia przez określony
czas Twojej pozycji.
Anulowanie osoby śledzącej powoduje, że osoba ta nie
może już wyświetlać pozycji użytkownika, który zaprosił ją do
śledzenia.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Tracker > Śledź moją
pozycję.
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Zaznacz pole obok każdego z odbiorców.
•
Wybierz Podaj adres e-mail lub identyfikator
aplikacji Tracker, a następnie podaj adres e-mail
lub identyfikator aplikacji Tracker odbiorcy. Patrz
strona 52.
UWAGA: Identyfikator aplikacji Tracker rozróżnia
wielkie i małe litery.
3. Wybierz Dalej.
4. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz wiadomość.
•
Wybierz Wpisz wiadomość i wprowadź stosowną
wiadomość.
5. Przeciągnij Godziny i Minuty, aby ustawić czas trwania,
1.
2.
3.
4.
Wybierz kolejno Aplikacje > Tracker >
Wybierz
> Pokaż.
.
Wybierz jedną lub więcej osób śledzących.
Wybierz Anuluj śledzenie.
Ukrywanie własnej pozycji
Pozycję, w której znajduje się użytkownik, można ukryć przed
śledzącymi osobami.
Wybierz kolejno Aplikacje > Tracker > Ukryj mnie.
Wysyłanie wiadomości o pozycji
Istnieje możliwość wysłania do innego użytkownika
dostosowanej wiadomości o pozycji.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Tracker > Jestem tutaj.
a następnie wybierz Dalej.
6. Wybierz Wyślij.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
53
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Zaznacz pole obok każdego z odbiorców.
•
Wybierz Podaj adres e-mail lub identyfikator
aplikacji Tracker, a następnie podaj adres e-mail
lub identyfikator aplikacji Tracker odbiorcy.
Identyfikator aplikacji Tracker rozróżnia wielkie i
małe litery.
3. Wybierz Dalej.
4. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz wiadomość.
•
Wybierz Wpisz wiadomość i wprowadź stosowną
wiadomość.
5. Wybierz Wyślij.
Włączanie dostępu do kont sieci
społecznościowych dla aplikacji Tracker
Przed udostępnieniem własnej pozycji w sieciach
społecznościowych za pomocą aplikacji Tracker należy w
aplikacji Smartphone Link włączyć dostęp do posiadanych
kont w sieciach społecznościowych.
54
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie.
Wybierz przycisk menu w telefonie.
Wybierz Ustawienia.
Zaznacz pole wyboru Sieci społecznościowe.
Wybierz Konta sieci społecznościowych.
Zaznacz pole wyboru obok tych sieci społecznościowych,
do których ma mieć dostęp aplikacja Tracker.
7. Jeśli to koniecznie wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie, aby uwierzytelnić wybrane konta.
Udostępnianie własnej pozycji w sieciach
społecznościowych
Pozycję można udostępniać w sieciach społecznościowych
przez określony czas. W tym czasie każdy, kto wyświetli posty
użytkownika udostępniającego swoją pozycję będzie mógł
zobaczyć, gdzie użytkownik się znajduje.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Tracker > Śledź moją
pozycję.
2. Wybierz jedną lub więcej sieci społecznościowych.
3. Wybierz Dalej.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
4. Wybierz opcję:
•
Wybierz wiadomość.
•
Wybierz Wpisz wiadomość i wprowadź stosowną
wiadomość.
5. Przeciągnij Godziny i Minuty, aby ustawić czas trwania,
a następnie wybierz Dalej.
6. Wybierz Wyślij.
Utrudnienia drogowe
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne
na niektórych obszarach lub w niektórych krajach.
znajduje się w niektórych pakietach z urządzeniami.
Urządzenie jest zintegrowane z przewodem zasilającym z
gniazda zapalniczki. Aby można było odbierać informacje
o ruchu drogowym, odbiornik komunikatów drogowych i
urządzenie muszą być włączone i znajdować się w zasięgu
stacji nadającej informacje o ruchu drogowym. Użytkownik
nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do odbiornika
komunikatów drogowych.
Informacje na temat odbiorników komunikatów drogowych
i obszarów zasięgu można znaleźć na stronie
www.garmin.com/traffic.
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
2. Wybierz Utrudnienia drogowe.
Urządzenie może odbierać informacje o ruchu drogowym za
pomocą zgodnego odbiornika komunikatów drogowych firmy
Garmin lub subskrypcji komunikatów drogowych w usłudze
Garmin Live (strona 35). Odbiornik komunikatów drogowych
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
55
Odbieranie informacji o ruchu
drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych
Odbiornik komunikatów drogowych
➊
➋
➌
UWAGI
Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą
negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.
Gdy odbiornik znajdzie się w zasięgu komunikatów
drogowych, na ekranie urządzenia zostaną wyświetlone
informacje o ruchu drogowym.
➊
Złącze mini-USB
➋
Złącze anteny zewnętrznej
Może być konieczne, aby odbiornik komunikatów drogowych
i urządzenie znajdowały się w zasięgu stacji FM nadającej
informacje o ruchu drogowym.
➌
Antena wewnętrzna
➍
Diodowy wskaźnik zasilania
➎
Zasilacz samochodowy
1. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do
zewnętrznego źródła zasilania.
➍
➎
2. Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do
urządzenia.
56
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Odbieranie informacji o ruchu
drogowym przy użyciu aplikacji
Smartphone Link
Zakup subskrypcji komunikatów drogowych umożliwia
odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu aplikacji
Smartphone Link. Gdy posiadane urządzenie jest podłączone
do aplikacji Smartphone Link oraz znajduje się w zasięgu
komunikatów drogowych, zacznie ono wyświetlać informacje
o ruchu drogowym. Informacje o ruchu drogowym nie są
dostępne na wszystkich obszarach.
1. Korzystając z telefonu, zakup subskrypcję komunikatów
drogowych w usłudze Garmin Live (strona 38).
2. Podłącz urządzenie do aplikacji Smartphone Link
Informacje o ikonie utrudnień drogowych
Podczas odbierania informacji dotyczących utrudnień w ruchu,
na mapie jest wyświetlana ikona utrudnień drogowych. Zmiana
koloru ikony ruchu drogowego wskazuje natężenie ruchu.
Kolor
Ważność
Znaczenie
Zielony
Niska
Ruch jest płynny.
Żółty
Średnia
Ruch się odbywa, ale są opóźnienia.
Ruch jest utrudniony.
Czerwony Wysoka
Ruch się nie odbywa lub jest powolny.
Mają miejsce znaczne opóźnienia.
Szary
Informacje o utrudnieniach drogowych
nie są dostępne.
Brak sygnału
(strona 36).
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
57
Informacje o ruchu drogowym na trasie
Obliczając trasy, urządzenie bada bieżący ruch
i automatycznie optymalizuje trasę pod kątem najkrótszego
czasu przejazdu. Jeśli podczas nawigacji dojdzie do
znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu,
urządzenie automatycznie ponownie przeliczy trasę.
wskazuje natężenie
Zmiana koloru ikony ruchu drogowego
ruchu na trasie lub drodze, którą aktualnie podróżujesz.
Urządzenie może poprowadzić użytkownika trasą
przebiegającą przez obszary utrudnionego ruchu, jeśli
nie istnieją alternatywne drogi. Czas opóźnienia jest
automatycznie dodawany do szacowanego czasu przybycia.
Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym na
trasie
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz .
2. Wybierz Utrudnienia na trasie.
Zostanie wyświetlona lista wydarzeń na drodze według
ich rozmieszczenia na trasie.
58
3. Wybierz wydarzenie.
Ręczne unikanie utrudnień na trasie
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz Utrudnienia na trasie.
3. W razie potrzeby użyj strzałek, aby wyświetlić inne
opóźnienia przez utrudnienia na trasie.
4. Wybierz kolejno
> Unikaj.
Wybieranie trasy alternatywnej
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową
wybierz
.
2. Wybierz Zmień trasę.
3. Wybierz trasę.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz Warunki drogowe.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Informacje o ruchu drogowym na danym
obszarze
Wyszukiwanie opóźnień przez utrudnienia w ruchu
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz kolejno Warunki drogowe > .
3. Wybierz element na liście.
4. Jeśli występuje więcej niż jedno opóźnienie, użyj strzałek,
aby wyświetlić pozostałe opóźnienia.
Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz Warunki drogowe.
3. Wybierz ikonę utrudnień drogowych.
Znaczenie danych o ruchu drogowym
Informacje o kamerach drogowych
Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować
płatną usługę PhotoLive, a urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone Link (strona 36).
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Kamery drogowe dostarczają na żywo obraz warunków
drogowych panujących na głównych drogach i
skrzyżowaniach. Można zapisać regularnie wykorzystywane
kamery.
Zapisywanie kamery drogowej
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Moje kamery.
2. Wybierz Dodaj kamerę.
3. Wybierz drogę.
4. Wybierz skrzyżowanie.
5. Wybierz Zapisz.
Legenda ruchu drogowego objaśnia znaczenie ikon i kolorów
wykorzystanych na mapie ruchu.
1. Na mapie wybierz .
2. Wybierz Legenda ruchu.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
59
Wyświetlanie obrazu kamery drogowej
Aby wyświetlić obraz z kamery drogowej, należy najpierw
zapisać tę kamerę.
1. Wybierz kolejno Aplikacje > Moje kamery.
2. Wybierz kamerę.
Subskrypcje komunikatów drogowych
Aktywacja subskrypcji
Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do
radiowego odbiornika komunikatów drogowych. Subskrypcja
jest aktywowana automatycznie, gdy urządzenie odbiera
sygnały z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.
Subskrypcje bezterminowe
Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja na funkcje
aktywne bezterminowo.
LT
Do tego modelu dołączona jest bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych oraz odbiornik komunikatów
drogowych.
LMT
Do tego modelu dołączona jest subskrypcja nüMaps
Lifetime™, bezterminowa subskrypcja komunikatów
drogowych (strona 72) oraz odbiornik komunikatów
drogowych.
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów
drogowych dla innych regionów lub krajów.
UWAGA: Subskrypcję komunikatów drogowych można
również zakupić za pośrednictwem usług Garmin Live
(strona 38). Subskrypcja zakupiona przez usługi Garmin Live
wymaga połączenia z aplikacją Smartphone Link, jednak nie
wymaga użycia odbiornika komunikatów drogowych
(strona 36).
1. W menu głównym wybierz kolejno Ustawienia >
Utrudnienia drogowe.
60
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Zarządzanie danymi
2. Wybierz dowolną opcję:
•
W przypadku urządzenia spoza Ameryki Północnej
wybierz kolejno Subskrypcje > .
•
W przypadku urządzenia z Ameryki Północnej
wybierz .
3. Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
4. Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić
subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz
kod składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można
użyć ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym
odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych
odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.
5. Dotknij Dalej w urządzeniu.
6. Podaj kod.
7. Wybierz Gotowe.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
W urządzeniu można przechowywać różne pliki, np. pliki
obrazów JPEG. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart
pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby
przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem
operacyjnym Windows® 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac®
OS 10.3 i wcześniejszymi.
Typy plików
Urządzenie obsługuje następujące typy plików:
•
Pliki obrazów JPEG i JPG (strona 45)
•
Mapy i pliki punktów GPX z oprogramowania firmy
Garmin do obsługi map, w tym aplikacje MapSource®,
BaseCamp™ i HomePort™ (strona 72).
•
Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI
Loader (strona 73)
61
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy
produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można
używać nie tylko do przechowywania map i zapisywania
danych, ale także do przechowywania plików, np. map, zdjęć,
skrzynek, tras, punktów trasy i własnych punktów POI.
Wkładanie karty pamięci
Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ i microSDHC.
1. Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
2. Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Przesyłanie plików z komputera
1. Podłącz urządzenie do komputera (strona 2).
62
Urządzenie i karta pojawią się jako dyski pamięci
w oknie Mój komputer w systemie Windows lub jako
zamontowane woluminy w komputerach Mac.
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami
sieciowymi nie mogą wyświetlać dysków urządzeń
nüvi. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi
w systemie, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.
2.
3.
4.
5.
6.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Otwórz dysk lub wolumin Garmin lub dysk karty pamięci.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci
urządzenia lub na karcie pamięci.
Odłączanie kabla USB
1. Wykonaj poniższe czynności:
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
•
W komputerze z systemem Windows kliknij ikonę
na pasku zadań systemu.
wysunięcia
•
W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do
kosza .
2. Odłącz kabel od komputera.
Usuwanie plików
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1.
2.
3.
4.
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
2. Wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz ustawienia, aby je zmienić.
Ustawienia mapy i pojazdu
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
Pojazd: zmiana ikony wskazującej Twoją pozycję na mapie.
Więcej ikon można znaleźć na stronie
www.garmingarage.com.
Widok mapy - samochód: ustawianie perspektywy na mapie.
Widok mapy dla pieszych: ustawianie perspektywy na
mapie.
Szczegółowość map: ustawianie poziomu szczegółowości
mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić
rysowanie mapy.
Motyw mapy: zmiana gamy kolorystycznej mapy.
Dostosowywanie urządzenia
1. Wybierz Ustawienia.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
63
Przyciski mapy: wybór ikon widocznych na mapie. Mapa
może pomieścić maksymalnie trzy ikony.
Unikane: wybór cech dróg, których chcesz unikać
w wyznaczanych trasach.
Warstwy mapy: wybór danych wyświetlanych na mapie
(strona 26).
Własne unikane: umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Pulpity: wybór układu pulpitu na mapie.
Zaawansowane objazdy: wybór długości objazdu.
Moje mapy: wybór zainstalowanych map, które mają być
wykorzystywane przez urządzenie.
Limit podróży pieszo: ustawianie maksymalnego dystansu
do przejścia dla tras pieszych.
Włączanie map
Transport publiczny: włączanie lub wyłączanie funkcji
środków transportu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
www.garmin.com/us/maps.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje
Tryb bezpieczny: ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą
rozpraszać go podczas jazdy.
2. Wybierz mapę.
Symulacja GPS: zatrzymuje odbieranie sygnału GPS przez
urządzenie i pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Ustawienia nawigacji
Preferencje trasy
Tryb obliczania: wybór preferencji trasy.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.
Mapy.
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
64
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Krótszy czas: obliczanie tras, które umożliwiają szybszą
jazdę, jednak mogą być dłuższe.
Najkrótsza: obliczanie krótszych tras, których przejechanie
może zabrać więcej czasu.
Mniej paliwa: obliczanie tras, na których zużycie paliwa może
być mniejsze niż na innych trasach.
Bezdroże: obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej
pozycji do celu podróży.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
Zrzut ekranowy: umożliwia wykonanie zdjęcia ekranu
urządzenia. Zrzuty ekranowe są zapisywane w folderze
Screenshot w pamięci urządzenia.
Ustawienia komunikacji Bluetooth
Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Bluetooth: włączenie modułu Bluetooth.
Dodaj telefon lub Telefon: umożliwia zarządzanie
połączeniami między urządzeniem i telefonami
komórkowymi realizowanymi za pośrednictwem
bezprzewodowej technologii Bluetooth.
Schemat kolorów: ustawienie jasnego tła (Dzień), ciemnego
tła (Noc) lub automatyczne przełączanie pomiędzy nimi
w oparciu o godzinę wschodu i zachodu słońca dla
bieżącej pozycji (Auto).
Przyjazna nazwa: pozwala na wprowadzenie przyjaznej
nazwy, która służy do identyfikacji posiadanego
urządzenia w innych urządzeniach z technologią
Bluetooth.
Jasność: zmiana jasności ekranu. Zmniejszenie jasności
pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Zarządzanie listą urządzeń Bluetooth
Czas podświetlania ekranu: ustawianie czasu bezczynności,
po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Można dodawać, odłączać lub usuwać telefony wykryte przez
urządzenie, jeśli funkcja Bluetooth jest włączona.
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Telefon.
65
2. Wybierz dowolną opcję:
•
Wybierz telefon, który chcesz połączyć
z urządzeniem.
•
Wybierz
•
Wybierz , aby usunąć telefon z pamięci
urządzenia.
•
Wybierz Brak, aby rozłączyć bieżące połączenie.
, aby dodać telefon do menu.
Wyłączanie komunikacji Bluetooth
1. Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2. Wybierz Bluetooth.
Ustawienia dotyczące utrudnień
drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
Utrudnienia drogowe: włącza informacje o ruchu drogowym.
Subskrypcje: na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.
trafficTrends : patrz strona 66.
™
66
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych
Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych
pakietach z urządzeniami.
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Utrudnienia drogowe.
Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych
Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe
subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę
www.garmin.com/traffic.
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Subskrypcje.
trafficTrends
Gdy funkcja trafficTrends jest włączona, urządzenie korzysta
z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej optymalnych
tras.
Podczas podróży z włączoną funkcją trafficTrends urządzenie
rejestruje informacje o utrudnieniach drogowych, które
są używane do aktualizowania danych archiwalnych
trafficTrends. Informacje te są przesyłane do firmy Garmin
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
po połączeniu urządzenia z serwisem myGarmin (za
pośrednictwem komputera).
UWAGA: Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę tendencje
dotyczące utrudnień drogowych w określonych dniach
tygodnia lub o określonych porach dnia.
Wyłączanie funkcji trafficTrends
Aby uniemożliwić urządzeniu rejestrowanie i udostępnianie
informacji o utrudnieniach drogowych, należy wyłączyć funkcję
trafficTrends.
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
trafficTrends.
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki i czas.
Bieżący czas: ustawianie czasu w urządzeniu.
Format czasu: wybór 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania godziny, albo formatu UTC.
Jednostki: umożliwia ustawienie jednostki miary dla dystansu.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Wybierz kolejno Ustawienia > Język i klawiatura.
ęzyk głosu: wybór języka komunikatów głosowych.
Język tekstu: wybór języka całego tekstu wyświetlanego na
ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie
wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak
nazwy ulic.
Język klawiatury: wybór języka klawiatury.
Układ klawiatury: wybór układu klawiatury.
Ustawienia alertów punktów alarmowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty punktów alarmowych.
•
Dźwięk: ustawianie stylu ostrzeżeń, które są odtwarzane
w czasie zbliżania się do punktów alarmowych.
•
Alerty: ustawienie typu punktów alarmowych, dla których
są odtwarzane ostrzeżenia.
67
Ustawienia dotyczące urządzenia oraz
ustawienia prywatności
Wybierz kolejno Ustawienia > Urządzenie.
•
Informacje: wyświetlanie numeru wersji
oprogramowania, dentyfikatora (ID) urządzenia oraz
informacji o kilku innych funkcjach oprogramowania.
•
Umowy licencyjne użytkowników: wyświetlanie umów
licencyjnych użytkowników, które dotyczą danego
urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map (strona 72).
•
Raportowanie pozycji: wybór powoduje, że urządzenie
gromadzi informacje o prędkości, kierunku i pozycji oraz
udostępnia je strategicznym partnerom i usługodawcom.
•
Historia podróży: umożliwia zapisywanie przez
urządzenie informacji z funkcji myTrends (strona 23),
aplikacji Where I’ve Been (strona 46) i dziennika podróży
(strona 26).
•
Wyczyść historię podróży
68
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1. Wybierz Ustawienia.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3. Wybierz kolejno > Przywróć.
Załącznik
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na trzy sposoby.
•
Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
•
Kabel USB
•
Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Dbanie o urządzenie
1. Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
uwaga
Urządzenie należy chronić przed upadkiem. Ponadto
wymagane jest unikanie korzystania z niego w miejscach,
w których występują silne wstrząsy lub wibracje.
2. Wytrzyj urządzenie do sucha.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.
Kontakt z wodą może spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego
trwałym uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Czyszczenie obudowy
uwaga
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1. Używać miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2. W razie potrzeby użyć wody, alkoholu izopropylowego lub
środka do czyszczenia soczewek okularów.
3. Zwilż ściereczkę płynem.
4. Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zapobieganie kradzieży
•
Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
•
Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
•
Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce
rozdzielczej.
69
•
Zarejestruj urządzenie na stronie http://my.garmin.com.
Wydłużenie czasu działania baterii
•
Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
•
Przełącz urządzenie w tryb uśpienia (strona 4).
•
Zmniejsz jasność ekranu (strona 4).
•
Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
•
Zmniejsz głośność (strona 4).
•
Wyłącz łączność Bluetooth (strona 66).
•
Skróć czas podświetlania ekranu (strona 65).
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
uwaga
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie
zgubić żadnego małego elementu, i upewnić się, że zostały
one założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki
nie będzie działał, jeśli nie zostanie prawidłowo złożony.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może
należy wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce
zasilacza samochodowego.
1. Odkręć nakrętkę ➊.
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia
monety.
2. Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę ➋ i bezpiecznik ➌.
3. Włóż bezpiecznik 2 A.
➍
70
➌ ➋
➊
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
4. Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
5. Przykręć nakrętkę z powrotem do przewodu zasilającego
z gniazda zapalniczki ➍.
Montaż na desce rozdzielczej
Uwaga
Po przyklejeniu warstwę samoprzylepną bardzo trudno jest
usunąć z powierzchni deski.
Użyj podkładki do zamontowania urządzenia na desce
rozdzielczej. Montaż należy wykonać zgodnie z lokalnymi
przepisami. Więcej informacji można uzyskać na stronie
www.garmin.com.
1. Wyczyść i osusz deskę rozdzielczą w miejscu, w którym
ma zostać umieszczona podkładka.
2. Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej na spodzie
podkładki.
3. Umieść podkładkę na desce rozdzielczej.
4. Usuń przezroczystą folię z powierzchni podkładki.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
5. Umieść uchwyt samochodowy na podkładce.
6. Przesuń dźwignię w dół (w kierunku podkładki).
Zdejmowanie urządzenia, podstawki
i uchwytu
Zdejmowanie urządzenia z podstawki
1. Naciśnij zacisk u dołu podstawki.
2. Przechyl urządzenie do przodu.
Zdejmowanie podstawki z uchwytu
1. Obróć podstawkę w prawo lub w lewo.
2. Użyj siły, aby gniazdo w podstawce zwolniło kulkę
uchwytu.
Zdejmowanie uchwytu montażowego z przyssawką
z szyby przedniej
1. Przesuń do siebie dźwignię uchwytu montażowego
z przyssawką.
2. Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
71
Aktualizowanie map
Zakup dodatkowych map
nformacje o nüMaps Lifetime
2. Kliknij kartę Mapy.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Mapy w urządzeniu można aktualizować. Aby uzyskać więcej
informacji, odwiedź stronę www.garmin.com/mapupdates i
wybierz Map Update User Guide.
Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja nüMaps
Lifetime, która umożliwia do czterech aktualizacji
map w roku, przez cały okres eksploatacji urządzenia.
Zapoznaj się z warunkami na stronie
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LM
Do tego modelu dołączona jest subskrypcja
nüMaps Lifetime.
LMT
Do tego modelu dołączona jest bezterminowa
subskrypcja komunikatów drogowych,
subskrypcja nüMaps Lifetime oraz odbiornik
komunikatów drogowych.
72
1. Przejdź do strony produktu na stronie internetowej
Garmin (www.garmin.com).
Kamery monitorujące
 Przestroga
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów
szczególnych (POI) i kamer monitorujących.
Informacje o kamerach monitorujących dostępne są tylko
dla niektórych obszarów. Sprawdź ich dostępność na stronie
http://my.garmin.com. Dla tych obszarów urządzenie nüvi
zawiera pozycje setek kamer monitorujących. Urządzenie
nüvi będzie ostrzegać o zbliżaniu się do miejsca kamery
monitorującej oraz powiadomi o zbyt szybkiej jeździe. Dane są
uaktualniane przynajmniej co tydzień, tak więc użytkownik
zawsze ma dostęp do aktualnych informacji.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć
istniejącą subskrypcję. Każdy z zakupionych regionów ma
datę ważności.
Własne punkty POI
Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie
zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać
alerty sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub
podróżowanie z większą niż określona prędkość.
Instalacja programu POI Loader
Listy własnych punktów POI można utworzyć lub pobrać
i zainstalować w urządzeniu za pomocą programu POI Loader.
1. Przejdź do strony www.garmin.com/extras.
2. Kliknij kolejno Usługi > POI Loader.
3. Zainstaluj program POI Loader w komputerze.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Korzystanie z plików pomocy programu POI
Loader
Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć
w pliku pomocy.
Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij Pomoc.
Wyszukiwanie dodatków
1. Wybierz Dokąd? > Własne punkty POI.
2. Wybierz kategorię.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com.
73
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązanie
Urządzenie nie odbiera sygnałów
z satelitów.
•
•
•
Przyssawka nie trzyma się na
szybie przedniej.
1. Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2. Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
3. Zamocuj przyssawkę (strona 1).
Urządzenie nie ładuje się
w pojeździe.
•
•
•
Moja bateria nie pozostaje
naładowana przez zbyt długi czas.
Aby wydłużyć czas pomiędzy ładowaniami baterii, zmniejsz poziom podświetlenia ekranu (strona 65).
Wskazania stanu wyczerpania
baterii nie są dokładne.
Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj (bez przerywania ładowania).
Co wskazuje na to, że urządzenie
pracuje w trybie pamięci masowej
USB?
Kiedy urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB, na ekranie jest wyświetlany obraz urządzenia
podłączonego do komputera. Poza tym powinny być widoczne dwa nowe dyski wymienne w oknie Mój
komputer.
74
Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (strona 64).
Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków i drzew.
Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki (strona 70).
Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie.
Urządzenie można ładować jedynie w zakresie temperatur 0°C–45°C (32°F–113°F). Jeśli urządzenie
zostało umieszczone w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w innym
gorącym miejscu, nie może być ładowane.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
Urządzenie jest podłączone do
komputera, ale nie można go
przełączyć w tryb pamięci masowej.
1. Odłącz kabel USB od komputera.
2. Wyłącz urządzenie.
3. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do urządzenia.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb pamięci masowej USB.
4. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do portu USB, a nie do koncentratora USB.
Na liście dysków nie ma nowych
dysków wymiennych.
Jeśli w komputerze zmapowano kilkanaście dysków sieciowych, system Windows może mieć problem
z przypisaniem liter dysków do dysków urządzenia. Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi w systemie,
aby sprawdzić, jak przypisać litery do dysków.
Mój telefon nie łączy się
z urządzeniem.
•
•
•
W menu głównym wybierz kolejno Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth. W polu Bluetooth musi być
wybrana opcja Włączone.
Włącz telefon i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
Więcej pomocnych informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/bluetooth.
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
75
Indeks
A
adresy 11
akcesoria 69
aktualizowanie
mapy 3
oprogramowanie 3
aktualna pozycja, wskazówki
do 30
aktualna pozycja, zapisywanie 15
alerty
kamera monitorująca 68
alerty o utrudnieniach
drogowych 29
aplikacja Smartphone Link 35
łączenie 36
automatyczna głośność 4
włączanie 5
B
bateria 70
baza danych stref wokół szkół 69
76
bezpiecznik, wymiana 66
C
ceny paliw 11
czas na świecie 46
czas podświetlania ekranu 60
czyszczenie urządzenia 64
D
dbanie o urządzenie 64
długość i szerokość
geograficzna 12
dodatki 69
dodawanie punktu 22
Dokąd?
dostosowywanie 7
dom
numer telefonu 35
ustawianie pozycji 14
dostosowywanie urządzenia
dziennik podróży 26, 63
E
ecoRoute 38–41
informacje o zużyciu
paliwa 40
kalibrowanie zużycia
paliwa 39
profil pojazdu 38
raport o przebiegu 40
wynik ecoChallenge 40
edytowanie
cele 45
pozycja domowa 14
zapisana podróż 45
zapisane pozycje 16
zmiana kategorii 16
zmiana symbolu 16
G
Gdzie jestem? 30
geocaching 12
głośność
automatyczna 4
mikser dźwięku 4
regulowanie 4
GPS
symulacja 14
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
ustawienia 60
I
identyfikator urządzenia 63
informacje o punktach
szczególnych 10
informacje o sekcji Mój Pulpit 2
intuicyjne wyznaczanie trasy 23
J
jasność
jazda do domu 14
język głosu 63
K
kalkulator 49
karta pamięci 57
kategoria
wyszukiwanie w 8
kierunek u góry 27
klawiatura 7
tryb języka 7
komputer, podłączanie 2
komputer podróży 29
zerowanie informacji 23
konwertowanie
jednostki 49
waluta 50
krążek do montażu na desce
rozdzielczej 66
książki audio 42
odtwarzanie 43
wczytywanie 43
zakładka 43
L
lista zwrotów 28
ładowanie urządzenia 1, 70
M
MapSource 57, 68
mapy
błędy 10
dodawanie 68
motyw 59
stopień szczegółowości 59
układ danych 26
wyświetlanie 27
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
mapy cityXplorer 20, 30
mapy szczegółowe 57, 59
menu Dokąd? 7
dostosowywanie
ikony skrótów, dodawanie 7
ikony skrótów, usuwanie 7
miary, przeliczanie 49
montowanie urządzenia
na desce rozdzielczej 66
na szybie przedniej 70
wyjmowanie z uchwytu 67
N
narzędzia 35–40
następny zwrot 28
nawigacja 20
bezdroże 26
pieszy 30
nawigacja po bezdrożach 26, 60
nüMaps Lifetime 67
O
objazdy 22
zaawansowane 25
77
ochrona urządzenia
64
odłączanie uchwytu
samochodowego 67
odtwarzacz wideo 48
ograniczenie prędkości
ikona 22
oprogramowanie
wersja 63
P
parking 14, 49
ostatnie miejsce 49
zapisywanie 49
parowanie telefonu
komórkowego 32
pasek wyszukiwania 9
PIN
Bluetooth 33
planowanie podróży 44
pliki
obsługiwane typy 57
usuwanie 58
pliki obrazów JPEG 57
78
poczta głosowa 34
pogoda 41
radar 42
polecenia głosowe
aktywowanie 18
fraza aktywacji 17
ikony i dźwięki 18
nawigacja z użyciem 18
porady dot. korzystania 18
połączenia
dom 35
odbieranie 34
rozłączanie się 34
wyciszanie 34
Pomoc 35
pozycje 8, 10
zgłaszanie brakującego
miejsca 10
zgłaszanie zamkniętego
miejsca 10
przechowywanie urządzenia 64
przeglądarka zdjęć 45
przeliczanie tras 22
przelicznik jednostek 49
przyciski na ekranie 6
punkty szczególne
POI Loader 57
wyszukiwanie 8
R
raport o przebiegu 40
rejestrowanie urządzenia 3
resetowanie
dane podróży 29
maksymalna prędkość 30
pozycja domowa 14
rozpoznawanie mowy 17
rozwiązywanie problemów 70
S
skróty
dodawanie 7
usuwanie 7
skrzyżowanie, wyszukiwanie 12
stacje paliw 11
sygnały satelitarne 5
środek transportu 6
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
T
technologia Bluetooth 32–33
parowanie z telefonem 32
przyjazna nazwa 61
ustawienia 61
transport publiczny
mapy miast 30
unikane 24, 31
trasy
bezdroże 26, 60
zatrzymywanie 22
tryb bezpieczny 60
tryb pamięci masowej 56
tryb pieszego
ustawienia 24, 31
U
unikanie
drogi 24
kradzież 65
środki transportu
publicznego 24, 31
utrudnienia drogowe 54
USB 70
usługi Garmin Live 37
subskrypcja 38
usługi w pobliżu 30
ustawienia czasu 62
ustawienia systemowe 59
ustawienia wyświetlania 24, 31
usuwanie
lista ostatnio znalezionych 14
pliki 58
podróże 45
zapisane pozycje 17
zdjęcia 46
znak 7
utrudnienia drogowe 51–78
aktywowanie subskrypcji 55,
62
dodawanie subskrypcji
komunikatów
drogowych 62
ikony 52
odbiornik 52
trafficTrends 62
wypadki 53
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
W
Where I've Been
włączanie 63
wiadomości myGarmin 41
widok mapy 2D i 3D 27
widok skrzyżowania 28
własne punkty POI 69
wskazówki dojazdu 28
wskazówki szczegółowe 28
współrzędne 12
wyciszanie
połączenie telefoniczne 34
wysyłanie pozycji 37
wyszukiwanie pozycji
ostatnio wybrane
wg adresu 11
wg współrzędnych 12
zapisane pozycje 15
Z
zapisane pozycje 15–16
zapisywanie
aktualna pozycja 15
zmienianie nazw podróży 45
79
znaki diakrytyczne 7
zrzuty ekranowe 60
80
Podręcznik użytkownika urządzenia nüvi serii 3500
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Wielka
Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising