Garmin | nuvi 3890,GPS,EU | User manual | Garmin nuvi 3890,GPS,EU Brukerveiledning

Garmin nuvi 3890,GPS,EU Brukerveiledning
nüvi 3500-serien
®
brukerveiledning
Mars 2012
190-01387-38_0A
Trykt i Taiwan
© 2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig
samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i
innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller
forbedringer. Du finner gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet på
www.garmin.com.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer
eller forbedringer. Gå til Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon
om bruk og betjening av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, nüvi® og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som
er registrert i USA og andre land. cityXplorer™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™,
myGarmin™ og trafficTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et varemerke for Apple
Computer, Inc. microSD™ er et varemerke for SD-3C, LLC. Audible.com® og AudibleReady® er registrerte varemerker for
Audible, Inc. © 1997–2011 Audible. HD Radio™ er et patentert varemerke for iBiquity Digital Corporation. Android er et
varemerke for Google Inc.
.
Innholdsfortegnelse
Komme i gang���������������������������������������������� 1
Koble enheten til bilstrøm���������������������������������������1
Om mittDashboard�������������������������������������������������2
Om dvalemodus�����������������������������������������������������4
Justere lysstyrken på skjermen������������������������������4
Justere hovedvolumet��������������������������������������������4
Om automatisk volum���������������������������������������������4
Ikoner på statuslinjen����������������������������������������������5
Satellittsignaler�������������������������������������������������������5
Bruke knappene på skjermen���������������������������������6
Bruke tastaturet på skjermen����������������������������������7
Om snarveier����������������������������������������������������������7
Finne posisjoner������������������������������������������ 8
Om posisjoner��������������������������������������������������������8
Om søkeverktøy��������������������������������������������������� 11
Lagre en Hjem-posisjon����������������������������������������14
Finne steder som nylig er funnet��������������������������14
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Finne parkering�����������������������������������������������������14
Angi en simulert posisjon��������������������������������������14
Lagre posisjoner���������������������������������������������������15
Talekommando������������������������������������������ 17
Om talekommando�����������������������������������������������17
Navigasjon������������������������������������������������� 20
Starte en rute��������������������������������������������������������20
Følge en bilrute�����������������������������������������������������20
Om avkjøringer med service���������������������������������23
Unngå veielementer���������������������������������������������24
Om egendefinerte unngåelser������������������������������24
Aktivere avanserte omkjøringer����������������������������25
Navigere utenfor vei���������������������������������������������26
Kartsider����������������������������������������������������� 26
Tilpasse kartet������������������������������������������������������26
Vise svinger����������������������������������������������������������28
Vise informasjon om den gjeldende
posisjonen������������������������������������������������������������30
Fotgjengerruter�����������������������������������������������������30
iii
Håndfrie telefonsamtaler�������������������������� 32
Om håndfri telefonering����������������������������������������32
Pare telefonen������������������������������������������������������32
Foreta et anrop�����������������������������������������������������33
Motta et anrop �����������������������������������������������������34
Bruke anropsloggen���������������������������������������������34
Bruke samtalealternativer ������������������������������������34
Lagre et telefonnummer hjem�������������������������������35
Bruke programmene��������������������������������� 35
Bruke Hjelp�����������������������������������������������������������35
Om Smartphone Link��������������������������������������������35
Om Garmin Live-tjenester������������������������������������37
Om ecoRoute ������������������������������������������������������38
Vise myGarmin-meldinger������������������������������������41
Vise værmeldingen�����������������������������������������������41
Om lydbøker���������������������������������������������������������42
Planlegge en tur���������������������������������������������������44
Vise bilder�������������������������������������������������������������45
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder���������46
Bruke verdensuret �����������������������������������������������46
Bruke mediespilleren��������������������������������������������47
iv
Spille av en video�������������������������������������������������48
Stille inn en alarm�������������������������������������������������48
Finne parkering�����������������������������������������������������49
Finne forrige parkeringsplass�������������������������������49
Bruke kalkulatoren������������������������������������������������49
Konvertere enheter ����������������������������������������������49
Bruke språkguiden������������������������������������������������50
Om Tracker������������������������������������������������� 51
Konfigurere Tracker����������������������������������������������51
Om følgere������������������������������������������������������������52
Skjule posisjonen din��������������������������������������������53
Sende en posisjonsmelding����������������������������������53
Aktivere kontoer på sosiale nettverk
for Tracker������������������������������������������������������������54
Trafikk��������������������������������������������������������� 55
Aktivere trafikk������������������������������������������������������55
Motta trafikkdata ved hjelp av
en trafikkmottaker�������������������������������������������������56
Trafikkmottaker�����������������������������������������������������56
Motta trafikkdata ved hjelp av
Smartphone Link��������������������������������������������������57
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Trafikk på ruten�����������������������������������������������������58
Trafikk i ditt område����������������������������������������������59
Forstå trafikkdata��������������������������������������������������59
Om trafikkameraer������������������������������������������������59
Trafikkabonnementer��������������������������������������������60
Databehandling������������������������������������������ 61
Filtyper������������������������������������������������������������������61
Om minnekort�������������������������������������������������������62
Overføre filer fra datamaskinen����������������������������62
Slette filer �������������������������������������������������������������63
Tilpasse enheten��������������������������������������� 63
Innstillinger for kart og kjøretøy����������������������������63
Navigasjonsinnstillinger����������������������������������������64
Skjerminnstillinger������������������������������������������������65
Bluetooth-innstillinger�������������������������������������������65
Trafikkinnstillinger�������������������������������������������������66
Innstillinger for enheter og tid�������������������������������67
Innstillinger for språk og tastatur��������������������������67
Innstillinger for varsler for nærhetspunkter�����������67
Innstillinger for enhet og personvern��������������������68
Gjenopprette innstillinger��������������������������������������68
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Tillegg��������������������������������������������������������� 68
Strømkabler����������������������������������������������������������68
Ta vare på enheten�����������������������������������������������69
Skifte sikringen i strømkabelen for bil�������������������70
Montere på dashbordet����������������������������������������71
Fjerne enheten, holderen og braketten����������������71
Oppdatere kart������������������������������������������������������72
Kjøpe tilleggskart��������������������������������������������������72
Fotobokser������������������������������������������������������������72
Egendefinerte punkter av interesse����������������������73
Kjøpe tilbehør�������������������������������������������������������73
Feilsøking ������������������������������������������������������������74
Indeks��������������������������������������������������������� 76
v
Komme i gang
 ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig
informasjon.
1. Monter enheten (side 1).
2. Registrer enheten (side 3).
3. Søk etter oppdateringer:
•
•
Programvareoppdateringer (side 3)
Gratis kartoppdatering (side 3)
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Koble enheten til bilstrøm
 ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Ta
enheten med deg når du forlater kjøretøyet, eller legg
den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for
å unngå person- eller produktskader som følge av at
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Du bør lade enheten før du bruker den på
batteristrøm.
1. Koble strømkabelen for bil ➊ til USB-porten på
braketten ➋.
2. Klikk braketten på plass på sugekoppen ➌.
3. Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken
➍ bakover mot frontruten.
4. Sett nederste del av enheten inn i braketten.
5. Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
1
Om mittDashboard
➌
➊
➋
➍
6. Koble den andre enden av strømkabelen til et
uttak i kjøretøyet.
7. Koble eventuelt den eksterne antennen til
trafikkmottakeren, og fest den til frontruten ved
hjelp av sugekoppene.
Bruk mittDashboard til å registrere enheten, se etter
programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til
produktveiledninger og -support med mer.
Konfigurere mittDashboard
1. Koble USB-kabelen til USB-porten på enheten.
➋
➊
2. Koble USB-kabelen ➊ til USB-porten ➋ på
datamaskinen.
3. Gå til www.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
2
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Registrere enheten
1. Gå til mittDashboard, og klikk på Registrer deg
nå.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Oppdatere programvaren
1. Åpne mittDashboard (side 2).
2. Under Programvareoppdateringer klikker du på
Oppdater nå.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
nüMaps Guarantee™
For å motta én gratis kartoppdatering (hvis tilgjengelig)
må du registrere enheten på http://my.garmin.com
innen 90 dager etter at du første gang innhentet
satellitter mens du kjørte med enheten. Du er ikke
kvalifisert til å motta en gratis kartoppdatering hvis du
foretar registreringen via telefon eller lar det gå mer
enn 90 dager etter første gang du innhentet
satellitter mens du kjørte med enheten. Gå til
www.garmin.com/numaps hvis du vil ha mer
informasjon.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Oppdatere kart
1. Åpne mittDashboard (side 2).
2. Registrer enheten (side 3).
3. Velg et alternativ:
•
Under Kartoppdateringer klikker du på
Oppdater nå.
• Hvis en gratis kartoppdatering ikke er
tilgjengelig lenger, klikker du på Kjøp nå.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Slå av enheten
Du kan slå enheten helt av.
1. Hold inne av/på-knappen ➊ .
➊
MERK: Hvis du holder av/på-knappen inne
i mindre enn fire sekunder, settes enheten i
dvalemodus.
3
2. Velg Av.
2. Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
Nullstille enheten
Justere hovedvolumet
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i ti sekunder.
Om dvalemodus
Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når
enheten ikke er i bruk. Dvalemodus krever svært lite
strøm, og et ladet batteri varer flere uker hvis enheten
er i dvalemodus.
Gå inn i dvalemodus
Trykk på av/på-tasten.
Gå ut av dvalemodus
Mens enheten er i dvalemodus, trykker du på av/
på-knappen og dobbelttrykker på .
Justere lysstyrken på skjermen
1. Velg Volum.
2. Velg et alternativ:
•
•
•
Bruk glidebryteren til å justere volumet.
Velg
for å dempe enheten.
Velg
> Lydmikser, og bruk glidebryterne
til å justere volum for navigasjonsmeldinger,
telefon og medier.
Om automatisk volum
Med funksjonen for automatisk volum kan enheter
med håndfri telefonering justere volumnivået etter
bakgrunnsstøyen i kjøretøyet. Se side 32
Kontrollen for automatisk volum senker volumet til
enheten når det er lite bakgrunnsstøy, og øker volumet
når det blir mer bakgrunnsstøy.
1. Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
4
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Aktivere automatisk volum
Enheten kan øke eller dempe volumet automatisk etter
støynivået i bakgrunnen.
1. Velg Volum > > Automatisk volum.
2. Velg Aktivert > Lagre.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen.
Ikonene på statuslinjen viser informasjon om
funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for
å endre innstillinger eller vise mer informasjon.
Status for GPS-signal
Status for Bluetooth®-teknologi (vises når du er
koblet til en kompatibel enhet)
Indikator for transportmodus
Gjeldende klokkeslett
Batteristatus
Status for Smartphone Link (vises når du er
koblet til Smartphone Link). Se side 36.
Satellittsignaler
Enheten begynner å innhente satellittsignaler etter at
den er slått på. Det kan hende enheten må ha klar sikt
til himmelen for å kunne innhente satellittsignaler. Når
er grønn, har enheten hentet
minst én av linjene
inn satellittsignaler.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
5
Vise GPS-satellittsignaler
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
Hold inne
.
Transportmodi
Bilmodus
Fotgjengermodus
Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på
transportmodusen.
I bilmodus beregnes for eksempel ankomsttiden
ved hjelp av fartsgrensen på veiene på ruten.
Fotgjengermodus beregner ankomsttiden ved hjelp av
gangfarten.
MERK: Fotgjengerruter omfatter ikke motorveier. Hvis
du har lastet inn cityXplorer™-kart på enheten, kan
fotgjengerrutene omfatte kollektivtransport (side 31).
6
Velge en transportmodus
Velg
.
Batteriinformasjon
Enheten begynner å lade når den kobles til strøm.
Ikonet
på statuslinjen viser statusen til det
interne batteriet. Hvis du vil forbedre batterimålerens
nøyaktighet, bør du lade batteriet helt ut og deretter
helt opp igjen. Du bør ikke koble fra enheten før den
er helt oppladet.
Bruke knappene på skjermen
•
•
•
•
Velg
for å gå tilbake til hovedmenyen.
Hold nede
for å gå raskt tilbake til
hovedmenyen.
Velg eller for å se flere valg.
Hold nede eller
for å bla raskere.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
•
Velg
for å vise en meny med alternativer for
det gjeldende skjermbildet.
Bruke tastaturet på skjermen
Se Innstillinger for språk og tastatur for å få
informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout
(side 67). Velg et tegn på tastaturet for å skrive inn en
bokstav eller et tall.
for å legge til et mellomrom.
• Velg
• Hold
nede for å slette et tegn.
• Velg
for å slette hele oppføringen.
• Velg
for å velge språkmodus for tastaturet.
• Velg
for å legge inn spesialtegn, som
skilletegn.
• Velg
for å bytte mellom små og store
bokstaver.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Om snarveier
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen.
En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller
et søkeverktøy.
Legge til et snarveisikon
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal
du?-menyen.
1. Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2. Velg et element.
Fjerne en snarvei
1. Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2. Velg snarveien du vil fjerne.
3. Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
7
Finne posisjoner
Enheten tilbyr flere måter å finne posisjoner på.
• Etter kategori (side 8)
• I nærheten av en annen posisjon (side 10)
• Ved å stave navnet (side 11)
• Etter adresse (side 11)
• Ved hjelp av posisjoner som nylig er funnet
(side 14)
• Ved hjelp av koordinater (side 12)
• Ved hjelp av kartet (side 13)
• Ved hjelp av lagrede posisjoner (side 15)
8
Om posisjoner
De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten,
inneholder posisjoner, for eksempel restauranter,
hoteller og bilverksteder. Du kan bruke kategoriene til
å søke etter forretninger og attraksjoner i nærheten.
Finne en posisjon etter kategori
1. Velg Hvor skal du?.
2. Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Hvis du vil begrense søkeresultatet, kan du søke
innenfor noen kategorier.
1. Velg Hvor skal du?.
2. Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Skriv eventuelt inn hele eller deler av navnet på
søkelinjen (side 9).
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved
å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et
navn på en by.
1. Velg Hvor skal du?.
2. Velg søkelinjen ➊.
➊
3. Angi et søkeord.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen mens
du skriver.
4. Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir
du et kategorinavn, for eksempel "kino".
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn,
angir du hele eller deler av navnet.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
•
•
•
•
Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten,
angir du gatenummer og gatenavn.
Hvis du vil søke etter en adresse i en annen
by, angir du gatenummer, gatenavn, by og
delstat.
Hvis du vil søke etter en by, angir du by og
delstat.
Hvis du vil søke etter koordinater, angir du
breddegrads- og lengdegradskoordinater.
5. Velg et alternativ:
•
Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått
søkeord, velger du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev
inn, velger du .
6. Velg eventuelt en posisjon.
9
Endre søkeområdet
Som standard finner enheten posisjoner som er
nærmest din gjeldende posisjon. Du kan finne en
posisjon i nærheten av en annen by eller et annet
sted.
1. Velg Hvor skal du? > Søker i nærheten av:.
2. Velg et alternativ.
3. Velg eventuelt en posisjon.
Rapportere en stengt eller manglende
posisjon
Hvis søkeresultatene inneholder en utdatert eller feil
posisjon, kan du rapportere feilen til Garmin og fjerne
posisjonen fra fremtidige søk.
1. Søk etter en posisjon (side 8).
2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3. Velg .
4. Velg > Rediger.
5. Velg Rapporter som stengt eller Rapporter som
manglende.
10
Denne informasjonen sendes til Garmin når du kobler
til Smartphone Link (se side 36), eller når du kobler
enheten til mittDashboard ved hjelp av datamaskinen
(se side 2).
Redigere posisjonsinformasjon
Du kan endre adressen eller telefonnummeret for en
posisjon som vises i søkeresultatene.
1. Søk etter en posisjon.
2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3. Velg .
4. Velg > Rediger.
5. Velg Adresse eller Telefonnummer, og angi den
nye informasjonen.
Vurdere et punkt av interesse
Du kan vurdere punkter av interesse.
1. Søk etter en posisjon (side 8).
2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
3. Velg .
4. Velg stjernene for å vurdere punktet av interesse.
Stjernevurderingen blir oppdatert på enheten.
Om søkeverktøy
Du kan søke etter posisjoner ved å bruke tastaturet
på skjermen eller ved å angi posisjonens adresse eller
koordinater.
Finne bensinstasjoner og -priser
Du må abonnere på tjenesten for drivstoffpriser før du
kan bruke denne funksjonen. Enheten må også være
koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link
(side 36). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle
områder.
Du kan finne de nærmeste bensinstasjonene og
sammenligne bensinpriser.
1. Velg Hvor skal du? > Kategorier >
Drivstoffpriser.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
2. Velg eventuelt
> Drivstofftype, velg en
drivstofftype, og velg Lagre.
3. Velg en bensinstasjon.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan endres, avhengig
av kartdataene som er lastet inn på enheten.
1. Velg Hvor skal du? > Adresse.
2. Skriv inn adressenummeret, og velg Ferdig.
3. Skriv inn gatenavnet, og velg Neste.
4. Velg eventuelt Søker i for å endre by, delstat eller
provins.
5. Velg eventuelt by, delstat eller provins.
6. Velg eventuelt adressen.
11
Finne en by
1. Velg Hvor skal du? > Kategorier > Steder.
2. Velg Angi søk.
.
3. Angi et bynavn, og velg
Velg
en
by.
4.
Finne et veikryss
Før du kan finne et veikryss, må du legge til en snarvei
for søkeverktøyet for veikryss (side 7).
1. Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.
2. Velg en delstat eller provins.
MERK: Velg eventuelt Delstat eller land for å
endre land, delstat eller provins.
3. Angi det første gatenavnet, og velg Neste.
4. Velg eventuelt gaten.
5. Angi det andre gatenavnet, og velg Neste.
12
6. Velg eventuelt gaten.
7. Velg eventuelt veikrysset.
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Før du kan finne en posisjon ved hjelp av koordinater,
må du legge til en snarvei for søkeverktøyet for
koordinater (side 7).
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater
for å finne en posisjon. Dette kan være nyttig i
geocaching.
1. Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2. Velg eventuelt > Format, velg riktig
koordinatformat for karttypen du bruker, og velg
Lagre.
3. Velg breddegradskoordinat.
4. Angi den nye koordinaten, og velg Ferdig.
5. Angi lengdegradskoordinat.
6. Angi den nye koordinaten, og velg Ferdig.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
7. Velg Vis på kart.
Finne en posisjon ved å se på kartet
Du må aktivere kartlaget for steder langs veien før du
kan finne steder inkludert i kartdataene, for eksempel
restauranter, sykehus og bensinstasjoner (side 26).
1. Velg Se på kart.
2. Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3. Velg eventuelt og et kategoriikon for å vise
bare en bestemt kategori steder.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises
på kartet.
4. Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et
veikryss eller en adresseposisjon.
5. Velg eventuelt posisjonsbeskrivelsen for å vise
tilleggsinformasjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan
enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de
fire forrige bestemmelsesstedene du valgte.
1. Velg Hvor skal du?.
2. Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3. Velg et bestemmelsessted fra hurtigsøklisten hvis
det er aktuelt.
➊
4. Velg eventuelt riktig bestemmelsessted.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
13
Lagre en Hjem-posisjon
Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjemposisjon.
1. Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2. Velg Angi min adresse, Bruk gjeldende
posisjon eller Nylige treff.
Posisjonen lagres som Hjem under menyen Lagret
(side 15).
Kjøre hjem
Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen
1. Velg Hvor skal du? > Lagret > Hjem.
2. Velg > > Rediger.
3. Angi endringene.
4. Velg Ferdig.
14
Finne steder som nylig er funnet
Enheten lagrer de siste 50 posisjonene du har funnet.
1. Velg Hvor skal du? > Nylig.
2. Velg en posisjon.
Tømme listen over steder som nylig er
funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Finne parkering
1. Velg Hvor skal du? > Kategorier > Parkering.
2. Velg en parkeringsplass.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler,
kan du bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.
1. Velg Innstillinger > Navigasjon.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
2. Velg GPS-simulator.
3. Velg Se på kart på hovedmenyen.
4. Velg et område på kartet.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
5. Velg posisjonsbeskrivelsen.
6. Velg Angi posisjon.
Lagre posisjoner
Du kan lagre posisjoner, slik at du raskt kan finne dem
og opprette ruter til dem.
Lagre en posisjon
1. Søk etter en posisjon (side 8).
2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3. Velg .
4. Velg > Lagre.
5. Angi eventuelt et navn, og velg Ferdig.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Lagre din gjeldende posisjon
1. Velg kjøretøyikonet på kartet.
2. Velg Lagre.
3. Angi et navn, og velg Ferdig.
4. Velg OK.
Starte en rute til en lagret posisjon
1. Velg Hvor skal du? > Lagret.
2. Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede
steder.
3. Velg en posisjon.
4. Velg Start!.
Redigere en lagret posisjon
1. Velg Hvor skal du? > Lagret.
2. Velg eventuelt en kategori.
3. Velg en posisjon.
4. Velg .
5. Velg > Rediger.
15
6. Velg et alternativ:
•
•
•
•
•
Velg Navn.
Velg Telefonnummer.
Hvis du vil tilegne kategorier til favoritten,
velger du Kategorier.
Hvis du vil lagre et bilde med favoritten, velger
du Tilordne bilde (side 45).
Hvis du vil endre symbolet som markerer
favoritten på et kart, velger du Endre
kartsymbol.
7. Rediger informasjonen.
8. Velg Ferdig.
Tildele en lagret posisjon kategorier
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å
organisere de lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede
posisjoner når du har lagret mer enn 12 posisjoner.
16
1.
2.
3.
4.
5.
Velg Hvor skal du? > Lagret.
Velg en posisjon.
Velg .
Velg
> Rediger > Kategorier.
Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med
komma.
6. Velg eventuelt en foreslått kategori.
7. Velg Fullfør.
Dele en lagret posisjon
Hvis du lagrer posisjonen til en forretning som ikke er i
kartdataene, kan du dele posisjonen med Garmin slik
at den kan legges til i fremtidige kartoppdateringer og
deles med Garmin-fellesskapet.
1. Velg Hvor skal du? > Lagret.
2. Velg eventuelt en kategori.
3. Velg en posisjon.
4. Velg .
5. Velg Del sted.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
6. Angi én eller flere kategorier som gjelder for
posisjonen, og velg Ferdig.
7. Velg Del.
Denne informasjonen sendes til Garmin når du kobler
til Smartphone Link, eller når du kobler enheten til
myGarmin ved hjelp av datamaskinen (side 36).
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1. Velg Hvor skal du? > Lagret.
2. Velg > Slett lagrede steder.
3. Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Talekommando
Om talekommando
MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle
språk eller områder, og er ikke tilgjengelig på alle
modeller.
Med Talekommando kan du bruke enheten ved å
si ord og kommandoer. På menyen Talekommando
finner du talemeldinger og en liste over tilgjengelige
kommandoer.
Angi aktiveringsfrasen
Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du
kan si for å aktivere talekommandoen. Standard
aktiveringsfrase er Voice Command.
TIPS: Du kan begrense muligheten for utilsiktede
aktiveringer av talekommandofunksjonen ved å bruke
en sterk aktiveringsfrase.
1. Velg Programmer > Talekommando >
Customize Phrase.
17
2. Angi en ny aktiveringsfrase.
Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du
tilbakemelding på hvor sterk frasen er.
3. Velg Ferdig.
Aktivere talekommandoer
Si aktiveringsfrasen.
Menyen for talekommando vises.
Tips for talekommandoer
•
•
•
•
Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer
eller radio, slik at talegjenkjenningen blir mer
nøyaktig.
Snakk inn kommandoene slik de vises på
skjermen.
Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
•
•
Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser
du muligheten for utilsiktede aktiveringer av
talekommandofunksjonen.
Det høres to toner som bekrefter at enheten
starter og avslutter modusen for talekommando.
Starte en rute ved bruk av talekommandoer
Du kan si navnene på populære og velkjente
posisjoner.
1. Si aktiveringsfrasen (side 17).
2. Si Find Place.
3. Lytt etter talemeldingen, og si navnet på
posisjonen.
18
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Det vises en liste med posisjoner.
Instruksjoner for demping av lyd
Du kan deaktivere talemeldingene for Talekommando
uten å dempe lyden på enheten.
1. Velg Programmer > Talekommando > .
2. Velg Demp instruksjoner > Aktivert.
4. Si linjenummeret.
Deaktivere talekommandoer
Ved å deaktivere Talekommando kan du forhindre at
du ved et uhell åpner Talekommando når du sier noe.
1. Velg Programmer > Talekommando > .
2. Velg Talekommando > Deaktivert.
5. Si Navigate.
Finne en adresse
1. Si Voice Command.
2. Si Find Address.
3. Si hele adressen.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
19
Navigasjon
Starte en rute
1.
2.
3.
4.
Søk etter en posisjon (side 9).
Velg en posisjon.
Velg Start!.
Velg eventuelt et alternativ:
• Velg Kjøre.
• Velg Gå.
• Velg Kollektivtransport hvis du vil beregne
en rute der du både bruker kollektivtransport
og går til fots.
MERK: Du må ha lastet inn cityXplorer™-kart
for å navigere ved hjelp av kollektivtransport
(side 31).
5. Velg eventuelt en rute.
20
Forhåndsvise flere ruter
1. Søk etter en posisjon (side 9).
2. Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3. Velg Ruter.
4. Bruk knappene på skjermen for å velge en rute.
5. Velg Start!.
Følge en bilrute
Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete
flagg angir bestemmelsesstedet.
Underveis vil enheten vise veien til
bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler
på kartet og anvisninger øverst på kartet. Hvis du
avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten beregne
ruten på nytt og gi nye anvisninger.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
•
•
•
Bruke navigasjonskartet
1. Velg Se på kart på hovedmenyen.
2. Hvis zoomkontrollene er skjult, velger du kartet for
å vise zoomkontrollene.
3. Velg kartet for å bytte til visningsmodus.
Kartknapper vises.
4. Velg et alternativ:
•
•
•
•
Velg
eller
for å zoome inn eller ut.
Hvis du vil rotere kartvisningen, velger du
.
Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og
3D-visning, velger du
.
Hvis du vil legge til eller fjerne kartlag, velger
du
.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Hvis du vil vise bestemte posisjonskategorier,
og deretter et kategoriikon.
velger du
Velg
for å sentrere kartet på gjeldende
posisjon.
Hvis du vil vise snarveier for kart- og
navigasjonsfunksjoner, velger du .
Bruke flerberøringskontroller
Du kan bruke flerberøringskontroller for å endre
kartvisningen mens du bruker navigasjonskartet
(side 21).
• Dra kartet for å vise en annen del av kartet.
• Dobbelttrykk på kartet for å zoome inn ett
nivå.
• Klyp to fingre sammen på skjermen for å
zoome ut.
• Skyv to fingre fra hverandre på skjermen for
å zoome inn.
• Dra to fingre til venstre eller til høyre for å
rotere kartet.
21
•
•
Dra to fingre oppover på skjermen for å bytte
til en visning med nord opp.
Dra to fingre nedover på kartet for å bytte til
en tredimensjonal visning.
Legge til et punkt i en rute
Du må navigere etter en rute i bilmodus før du kan
legge til et stopp i en rute.
1. Velg for å gå tilbake til hovedmenyen mens du
navigerer etter en rute.
2. Velg Hvor skal du?.
3. Søk etter posisjonen (side 8).
4. Velg Start!.
5. Velg Legg til på aktiv rute.
Foreta en omkjøring
Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for
eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter en rute.
22
MERK : Hvis ruten du følger, er det eneste logiske
alternativet, kan det hende at enheten ikke beregner
en omkjøring.
Gå til kartet, og velg
> Omkjøring.
Stoppe ruten
Gå til kartet, og velg
.
Oppdatere fartsgrenser
merknad
Fartsgrenseikonet er kun til opplysning og erstatter
ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt
og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal
ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller
stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle
gjeldende trafikklover og -skilt.
Et ikon som angir den gjeldende fartsgrensen, kan
vises når du kjører på hovedveier.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
1. Gå til kartet, og velg
og
2. Velg
> Angi fartsgrense.
for å angi fartsgrensen.
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert
funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne
funksjonen (side 68).
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten
forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk,
ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret
posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen
vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med
anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute
til posisjonen.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Om avkjøringer med service
Du kan finne bensin, spisesteder, overnatting og
toaletter i nærheten av kommende avkjøringer mens
du navigerer etter en rute.
Tjenester er oppført i faner etter kategori.
Bensin
Mat
Overnatting
Toalett
Finne avkjøringer med service
1. Gå til kartet, og velg > Avkjøringstjenester.
2. Bruk pilene for å velge en kommende avkjøring.
3. Velg en kategori med avkjøringstjenester.
4. Velg et punkt av interesse.
23
Navigere til en avkjøring
1. Gå til kartet, og velg > Avkjøringstjenester >
Om egendefinerte unngåelser
Unngå veielementer
Unngå et område
1. Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
.
2. Velg Start!.
1. Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.
2. Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene,
og velg Lagre.
Unngå transportmidler
MERK: Transportmidler er tilgjengelige hvis
cityXplorer-kart er lastet inn (side 31).
1. Velg Innstillinger > Navigasjon >
Kollektivtransport.
2. Velg hvilket transportmiddel du vil unngå på
rutene.
3. Velg Lagre.
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å unngå
bestemte områder og veistrekninger. Du kan aktivere
og deaktivere egendefinerte unngåelser etter behov.
unngåelser.
2. Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3. Velg Unngå område.
4. Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil
unngå, og velg Neste.
5. Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil
unngå, og velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
6. Velg Ferdig.
Unngå en vei
1. Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
24
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
2. Velg Unngå vei.
3. Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og
velg Neste.
4. Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og
velg Neste.
5. Velg Ferdig.
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å
slette den.
1. Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2. Velg en unngåelse.
3. Velg > Deaktiver.
Slette egendefinerte unngåelser
1. Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2. Velg et alternativ:
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
•
•
Hvis du vil slette alle egendefinerte
unngåelser, velger du .
Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse,
velger du unngåelsen og deretter
> Slett.
Aktivere avanserte omkjøringer
Velg Innstillinger > Navigasjon > Avanserte
omkjøringer.
Foreta en omkjøring rundt angitte områder
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning
på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være
nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller
dårlige veiforhold.
1. Velg et bestemmelsessted, og velg Start!
(side 8).
2. Gå til kartet, og velg > Omkjøring.
3. Velg Neste 0,5 km på ruten, Neste 2 km på
ruten, Neste 5 km på ruten eller Omkjøring etter
vei(er) på ruten.
25
4. Velg eventuelt en vei du vil ha omkjøring rundt.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du
bruke Utenfor vei-modus.
1. Velg Innstillinger > Navigasjon.
2. Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Kartsider
Tilpasse kartet
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for
eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
26
1. Velg på kartet.
2. Velg Kartlag.
3. Velg hvilke lag du vil skal vises på kartet, og velg
Lagre.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt
over tilbakelagt strekning.
1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartlag.
2. Merk av for Triplogg.
Endre kartdatafeltet
1. Gå til kartet, og trykk på datafeltet nede i det
venstre hjørnet.
2. Velg hvilken type data som skal vises.
3. Velg Lagre.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Endre perspektiv på kartet
1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kjøre –
kartvisning.
2. Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt
(2D) med reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet i 2D med nord
øverst.
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
Tilpasse kartknapper
Du kan ha opptil tre ikoner til høyre for hovedkartet.
1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy >
Kartknapper.
2. Velg et ikon, og velg OK.
3. Velg .
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
4. Velg et annet ikon.
Fjerne knapper fra kartet
Du kan fjerne alle knappene fra høyre side av kartet.
1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy >
Kartknapper.
2. Velg et ikon, og trykk på OK.
3. Velg Lagre.
Endre kartdashbord
Dashbordet viser turinformasjon nederst på kartet.
Du kan velge forskjellige dashbord for å endre
informasjonens stil og utforming.
1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy >
Dashbord.
2. Bruk pilene til å velge et dashbord.
3. Velg Lagre.
27
Vise svinger
2. Velg
Vise en liste med svinger
Vise neste sving
Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle
svingene og manøvrene i hele ruten og avstanden
mellom hver sving.
1. Velg tekstlinjen øverst på kartet.
2. Velg en sving.
> Kart.
Mens du navigerer etter en bilrute, vises det en
forhåndsvisning av neste sving, kjørefeltendring eller
andre manøvrer øverst til venstre på kartet.
Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen
eller manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i, hvis
tilgjengelig.
På kartet velger du
for å vise neste sving på
kartet.
Det vises informasjon om svingen. For hovedveier
vises det et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1. Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du
navigerer etter en bilrute.
28
Vise veikryss
Når du navigerer etter en bilrute, kan du vise veikryss
på hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
en rute, vises bildet av veikrysset en kort stund (hvis
tilgjengelig).
Velg
på kartet for å vise veikrysset (hvis
tilgjengelig).
TIPS: Hvis du stopper ofte, bør du la enheten være
slått på slik at den kan måle nøyaktig medgått tid
under turen.
Gå til kartet, og velg
> Tripcomputer.
Vise trafikkvarsler
Nullstille tripinformasjon
1. Gå til kartet, og velg > Tripcomputer.
2. Velg > Nullstill felt.
3. Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan
du trykke på Velg alle for å nullstille
alle datafelter på siden, bortsett fra
speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille
informasjonen på tripcomputeren.
Når du navigerer etter en bilrute, kan et trafikkvarsel
vises.
Velg varselet for å se mer informasjon.
Vise tripinformasjon
Tripinformasjonsiden viser gjeldende fart og statistikk
for turen.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
29
•
•
Velg Nullstill maksimal hastighet hvis du vil
nullstille den maksimale hastigheten.
Velg Nullstill trip B for å nullstille
kilometertelleren.
Vise informasjon om den gjeldende
posisjonen
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon
om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig
hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du
befinner deg.
> Hvor er jeg?.
Gå til kartet, og velg
Finne tjenester i nærheten
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne tjenester i
nærheten, for eksempel sykehus eller politistasjoner.
1. Gå til kartet, og velg > Hvor er jeg?.
2. Velg en kategori.
30
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan
man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan
enheten gi deg en liste med anvisninger.
Velg Programmer > Hvor er jeg? >
>
Anvisninger til meg.
Fotgjengerruter
Følge en fotgjengerrute
I fotgjengermodus vises ruten på et todimensjonalt
kart.
Hvis du har installert cityXplorer-kart, beregner
enheten en rute som bruker en kombinasjon av
kollektivtransportalternativer, som buss eller t-bane,
og gange.
MERK: cityXplorer-kart følger ikke med enheten.
Du kan kjøpe cityXplorer-kart på http://my.garmin.com.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
MERK: Du kan endre typer kollektivtransport og
begrense avstanden du må gå til fots langs en
fotgjengerrute (side 64).
Om kartikoner
Bruke navigasjonskart for fotgjenger
•
•
Du finner flere kartfunksjoner på side 21.
➊
•
➋
•
Når du navigerer i fotgjengermodus, viser din
omtrentlige posisjon og reiseretning på kartet.
Sirkelen rundt viser posisjonens nøyaktighet
på kartet. Hvis sirkelen er liten, er posisjonen mer
nøyaktig.
De gule ikonene viser transportmetoden som
brukes for hver del av ruten. Når du for eksempel
ser , tar du en buss på det punktet på ruten.
De svarte punktene på kartet viser stoppesteder
for kollektivtransport langs ruten.
Aktivere transittyper
•
•
Velg ➊ for å veksle mellom deler av ruten.
Velg ➋ for å vise ruten.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
MERK: Transportmidler er tilgjengelig hvis cityXplorerkart er lastet inn (side 30).
1. Velg Innstillinger > Navigasjon >
Kollektivtransport.
31
2. Velg transportmidlene du vil ha med på ruten, og
velg Lagre.
Håndfrie telefonsamtaler
Om håndfri telefonering
Ved hjelp av trådløs Bluetooth®-teknologi kan enheten
kobles til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri
enhet. Hvis du vil kontrollere om mobiltelefonen med
Bluetooth-teknologi er kompatibel med enheten din,
kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.
Det er ikke sikkert telefonen støtter alle de håndfrie
telefonfunksjonene på enheten.
Aktivere trådløs Bluetooth-teknologi
1. Velg Innstillinger > Bluetooth.
2. Velg Bluetooth.
32
Pare telefonen
Før du kan bruke håndfri telefonering, må du pare
enheten med en kompatibel mobiltelefon.
Når du parer telefonen med enheten, gjenkjenner de
hverandre og kan raskt kobles sammen.
1. Plasser telefonen og enheten mindre enn 10 m
(33 fot) fra hverandre.
2. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på enheten
(side 32).
3. Velg et alternativ:
• Velg Legg til telefon.
• Hvis du allerede har paret med en annen
telefon, velger du Innstillinger > Bluetooth >
Telefon > .
4. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på telefonen.
5. Velg OK på enheten.
Det vises en liste over Bluetooth-enheter som er
i nærheten.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
6. Velg telefonen fra listen, og velg OK.
7. Kontroller eventuelt at enheten lar seg koble til
telefonen din.
8. Angi eventuelt Bluetooth-PIN-koden for enheten
(1234) på telefonen.
Koble fra telefonen
1. Velg Innstillinger > Bluetooth.
2. Velg Telefon > Ingen > Lagre.
Telefonen kobles fra enheten, men er fremdeles paret
med enheten.
Tips når du har paret enhetene
•
•
Når du først har paret dem, kobles de to enhetene
automatisk sammen hver gang du slår dem på.
Du kan begynne å ringe når telefonen er koblet til
enheten.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
•
•
Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg
til telefonen den sist var tilkoblet.
Du må kanskje konfigurere mobiltelefonen slik at
den kobles automatisk til enheten når enheten
slås på.
Foreta et anrop
Ringe et nummer
1. Velg Telefon > Slå nummer.
2. Angi nummeret.
3. Velg Slå nummer.
Ringe en kontakt i telefonboken
Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver
gang de kobles sammen. Det kan ta et par minutter før
telefonboken blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner
som støtter denne funksjonen.
1. Velg Telefon > Telefonbok.
33
2. Velg en kontakt.
3. Velg Ring.
Ringe en posisjon
1. Velg Telefon > Bla i kategorier.
2. Velg et punkt av interesse (side 8).
3. Velg Ring.
Motta et anrop
Det vises en liste over anrop. De siste anropene
vises øverst.
3. Velg et anrop.
Bruke samtalealternativer
under en samtale.
1. Velg
2. Velg et alternativ:
•
Velg Svar eller Ignorer når du mottar et anrop.
Bruke anropsloggen
Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver
gang telefonen og enheten kobles sammen. Det kan
ta et par minutter før anropsloggen blir tilgjengelig. Det
er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.
1. Velg Telefon > Anropslogg.
2. Velg en kategori.
•
•
•
34
Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du
Telefon.
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du
vil slå av enheten og fortsette samtalen, eller
hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.
Hvis du vil vise et tastatur, velger du Tastatur.
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å
bruke automatiske systemer, for eksempel
telefonsvarer.
Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du
Dempet.
Hvis du vil legge på, velger du Avslutt anrop.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Lagre et telefonnummer hjem
TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du
redigere hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen
over lagrede posisjoner (side 15).
Velg Telefon >
> Angi telefonnummer hjem,
angi telefonnummeret, og velg Ferdig.
Ringe hjem
Du må angi et telefonnummer til hjemmet ditt før du
kan ringe hjem ved hjelp av Ring hjem-knappen.
Velg Lagret > Hjem >
> Ring.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Bruke programmene
Bruke Hjelp
Velg Programmer > Hjelp for å vise informasjon
om hvordan du bruker enheten.
Søke i hjelpeemner
Velg Programmer > Hjelp >
.
Om Smartphone Link
Smartphone Link er et telefonprogram som gjør det
mulig for enheten å laste ned oppdaterte data ved
hjelp av telefonens datatilkobling. Enheten overfører
data fra Smartphone Link ved hjelp av trådløs
Bluetooth-teknologi.
Når du kobler til Smartphone Link får du tilgang til
Garmin Live-tjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr
gratis og betalingsbaserte abonnementer for å
kunne vise oppdatert data på enheten, for eksempel
trafikkdata, vær og drivstoffpriser.
35
Lagrede posisjoner og posisjoner som nylig er funnet,
synkroniseres med telefonen hver gang enheten
kobles til Smartphone Link.
Laste ned Smartphone Link
Smartphone Link støtter telefoner med Android™operativsystem, versjon 2.1 eller nyere.
Last ned Smartphone Link fra applikasjonsmarkedet
for en støttet telefon. Se telefonens brukerveiledning
for å få informasjon om hvordan du laster ned og
installerer applikasjoner.
Koble til Smartphone Link
3. Velg Bluetooth-innstillinger på telefonen.
4. Aktiver trådløs Bluetooth-teknologi på telefonen,
og søk etter Bluetooth-enheter i nærheten.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen til telefonen.
5. Velg enheten på listen over enheter i nærheten på
telefonen.
6. Følg instruksjonene på skjermen på telefonen og
på enheten for å bekrefte pareforespørselen.
vises på statuslinjen på enheten når
Smartphone Link er koblet til.
Før du kan koble til Smartphone Link, må du laste
ned og installere programmet Smartphone Link på
telefonen.
1. Start Smartphone Link på telefonen.
2. Velg Innstillinger > Bluetooth, og merk av for
Bluetooth.
36
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Sende en posisjon fra telefonen til enheten
Smartphone Link er registrert som en
navigasjonsapplikasjon på telefonen.
1. Fra telefonen velger du knappen for å starte
navigeringen til en posisjon (se telefonens
brukerveiledning).
2. Velg Smartphone Link på programmenyen.
Neste gang du kobler enheten til telefonen, overføres
posisjonen til nylige treff på enheten.
Deaktivere anrop mens du er koblet til
Smartphone Link
Du kan deaktivere håndfri telefonering når enheten er
koblet til telefonen og mottar Garmin Live-tjenester.
1. Velg Programmer > Smartphone Link.
2. Velg telefonen.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
3. Fjern merket for Håndfri telefonering.
Om Garmin Live-tjenester
MERK: Smartphone Link støtter telefoner med
Android-operativsystem, versjon 2.1 eller nyere.
Enheten må være koblet til en støttet telefon som
kjører Smartphone Link, før du kan bruke Garmin Livetjenester (side 36).
Når du kobler til Smartphone Link, får du tilgang til
Garmin Live-tjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr
gratis og betalingsbaserte abonnementer for å kunne
vise oppdaterte data på enheten, for eksempel
trafikkdata, vær og drivstoffpriser.
Enkelte Garmin Live-tjenester, som vær, er
tilgjengelige som egne programmer på enheten. Andre
Garmin Live-tjenester, som oppdatert trafikk, forbedrer
de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten.
Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-
37
tjenester, viser Smartphone Link-symbolet
og vises
bare når enheten er koblet til Smartphone Link.
Abonnere på Garmin Live-tjenester
Du må abonnere på Garmin Live-tjenester ved hjelp
av applikasjonen Smartphone Link på telefonen.
1. Start programmet Smartphone Link på telefonen
(side 36).
2. Velg Garmin Live-tjenester.
Det vises en liste over tjenester og priser på
abonnementer.
3. Velg en tjeneste.
4. Velg prisen.
5. Velg Abonner.
6. Følg instruksjonene på skjermen.
Om ecoRoute
I enkelte områder må du kjøpe en kode for opplåsing
eller et ecoRoute HD-tilbehør før du kan bruke
38
ecoRoute-funksjonene. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/ecoroute.
ecoRoute™-funksjonen beregner drivstoffsparing
og drivstoffkostnader ved navigering til et
bestemmelsessted, og den tilbyr verktøy for
effektivisering av drivstofforbruket.
Dataene du får fra ecoRoute-funksjonen, er bare
beregninger. Dataene er ikke lest av på kjøretøyet,
med mindre du bruker ecoRoute HD-tilbehøret.
Hvis du vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter
for kjøretøyet samt kjørevaner, må du kalibrere
drivstoffsparingen (side 39).
ecoRoute HD-tilbehør
Når du er koblet til ecoRoute HD-tilbehøret, kan
enheten motta informasjon om kjøretøyet i sanntid,
for eksempel feilmeldinger, turtall og batterispenning.
Når det beregnes ecoRoute-data, inkluderer enheten
dataavlesning fra kjøretøyet som kommer fra
ecoRoute HD-tilbehøret.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Gå til www.garmin.com/ecoroute for å få mer
informasjon om kompatibilitet og kjøp.
Konfigurere kjøretøyprofilen
Den første gangen du bruker ecoRoute-funksjonene,
må du angi informasjon om kjøretøyet.
1. Velg Programmer > ecoRoute™.
2. Angi drivstoff- og kilometerinformasjon.
Endre drivstoffprisen
1. Velg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2. Angi gjeldende drivstoffpris, og velg Neste.
3. Velg Ja.
Kalibrere drivstoffsparingen
Du kan kalibrere drivstoffsparingen slik at du får
mer nøyaktige drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og
dine kjørevaner. Du bør kalibrere når du fyller opp
drivstofftanken.
1. Velg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
2. Angi riktig drivstoffpris.
3. Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har brukt siden
forrige gang tanken ble fylt.
4. Angi strekningen du har tilbakelagt siden forrige
gang tanken ble fylt.
5. Velg Neste.
Enheten beregner gjennomsnittlig drivstoffsparing.
6. Velg Lagre.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjelper deg med å få best mulig
drivstoffsparing ved å gi deg poeng for kjørevanene
dine. Høyere ecoChallenge-poengsum indikerer at
du sparer mye drivstoff. ecoChallenge samler data og
regner ut en poengsum når enheten beveger seg og
er i transportmodus for bil.
39
Vise ecoChallenge-poengsummer
• Vis gjeldende poengsum i ecoChallenge-ikonet
på kartet.
• Velg
for å vise detaljert informasjon om
poengsummer.
Fjerne ecoChallenge-poengsummen fra kartet
Velg
>
> Innstillinger > Skjul > Lagre.
Om poengsummen i ecoChallenge
Gjeldende: Viser poengsummen for gjeldende
kjøreaktivitet.
Totalt: Viser en gjennomsnittspoengsum for fart,
fartsøkning og bremsing.
Fart: Viser poengsummen din for å kjøre med optimal
hastighet for å spare drivstoff (70–100 km/t (4560 mph) for de fleste kjøretøy).
Fartsøkning: Viser poengsummen din for jevn og rolig
fartsøkning. Du mister poeng for rask fartsøkning.
Bremsing: Viser poengsummen din for jevn og rolig
bremsing. Du mister poeng for hard bremsing.
Vise informasjon om drivstoffsparingen
40
Nullstille ecoChallenge-poengsummer
Velg >
> Nullstill.
Du kan vise drivstofforbruket, totale drivstoffkostnader
og gjennomsnittlig drivstoffsparing.
1. Velg Programmer > ecoRoute >
Drivstoffsparing.
2. Velg en del av grafen for å zoome inn.
Kilometerrapporter
Kilometerrapporter viser avstanden, tiden,
den gjennomsnittlige drivstoffsparingen og
drivstoffkostnadene ved navigering til et
bestemmelsessted.
Det opprettes en kilometerrapport for hver rute du
kjører. Hvis du stopper en rute på enheten, opprettes
det en kilometerrapport for avstanden du har
tilbakelagt.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Vise en kilometerrapport
Du kan vise kilometerrapporter som er lagret på
enheten.
TIPS: Du kan få tilgang til kilometerrapporter i mappen
Reports på stasjonen/volumet for enheten (side 62).
1. Velg Programmer > ecoRoute™ >
Kilometerrapport.
2. Velg en rapport.
Nullstille ecoRoute-informasjon
1. Velg Programmer > ecoRoute™ > Kjøretøyprofil.
2. Velg > Nullstill.
Vise myGarmin-meldinger
Enheten må være koblet til en støttet telefon som
kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne
funksjonen (side 36). Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig i alle områder.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Du kan vise meldinger fra myGarmin, for eksempel
varsler om programvare- og kartoppdateringer.
1. Velg Programmer > myGarmin.
Hvis du har uleste meldinger, vises antallet uleste
meldinger på myGarmin-ikonet.
2. Velg et meldingsemne.
Hele meldingen vises.
Vise værmeldingen
Enheten må være koblet til en støttet telefon som
kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne
funksjonen (side 36). Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig i alle områder.
1. Velg Programmer > Vær.
Værmeldingen for posisjonen vises.
2. Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.
41
Vise været nærme en annen by
1. Velg Programmer > Vær > Gjeldende posisjon.
2. Velg et alternativ:
•
•
Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby,
velger du en by fra listen.
Hvis du vil legge til en favorittby, velger du
Legg til by og angir et navn.
Vise værradaren
Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over
gjeldende værforhold, samt et værikon på kartet.
Værikonet endrer seg for å vise været i området, for
eksempel regn, snø og tordenbyger.
1. Velg Programmer > Vær.
2. Velg eventuelt en by.
3. Velg > Værradar.
42
Vise værvarsler
Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler
på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler
for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i
nærheten av en valgt by.
1. Velg Programmer > Vær.
2. Velg eventuelt en by.
3. Velg > Værvarsler.
Sjekke veiforholdene
1. Velg Programmer > Vær.
2. Velg eventuelt en by.
3. Velg > Veiforhold.
Om lydbøker
Denne enheten kan spille av lydbøker fra
Audible.com. Hvis du vil bruke denne funksjonen,
må du abonnere på Audible.com. Gå til
www.audible.com/garmin for å aktivere et 30-dagers
gratis prøveabonnement.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Laste inn lydbøker på enheten
•
Du må du abonnere på Audible.com før
du kan laste inn lydbøker på enheten. Gå til
www.audible.com/garmin hvis du vil ha mer
informasjon.
1. Koble enheten til datamaskinen (side 2).
2. Logg på Audible.com-kontoen din på
datamaskinen.
3. Følg instruksjonene fra Audible.com.
•
•
•
•
•
Spille av en lydbok
1. Velg Programmer > Audible.
2. Velg Bla gjennom.
3. Velg Titler, Forfattere, Opplesere eller
Bokmerker.
4. Velg en bok.
5. Velg et alternativ for å styre avspillingen:
• Hvis du vil legge til et bokmerke, velger du
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Hvis du vil sette avspillingen på pause, velger
du .
Hvis du vil fortsette avspillingen, velger du .
Bruk glidebryteren øverst på siden for å gå
raskt fremover eller bakover i boken.
Hvis du vil gå til neste kapittel, velger du
.
Hvis du vil gå til forrige kapittel, velger du
.
Hvis du vil spole frem, holder du inne
.
Hvis du vil spole tilbake, holder du inne
.
Legge til et bokmerke
.
Når du spiller av en lydbok, fortsetter avspilleren
automatisk lydboken fra der du stoppet forrige gang.
Du kan legge til et bokmerke for å merke et bestemt
punkt i lydboken.
Når du spiller av en lydbok, velger du >
Bokmerke.
43
Fortsette avspilling fra et bokmerke
1. Velg mens du spiller av en lydbok.
2. Velg et bokmerke.
Gi nytt navn til et bokmerke
Standarden er at enheten gir navn til bokmerker ved
å bruke bokmerkets tidsstempel. Du kan gi nytt navn
til bokmerker.
1. Velg > > Gi bokmerker nytt navn mens
du spiller av en lydbok.
2. Velg et bokmerke.
3. Angi et navn, og velg Ferdig.
Slette et bokmerke
1. Velg > > Slett bokmerker mens du spiller
av en lydbok.
2. Velg et bokmerke.
Planlegge en tur
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en
tur med flere bestemmelsessteder.
1. Velg Programmer > Turplanlegger.
2. Velg .
3. Velg Velg startposisjon.
4. Søk etter en posisjon (side 8).
5. Velg Velg.
6. Hvis du vil legge til flere posisjoner, velger du .
7. Velg Neste.
8. Angi et navn, og velg Ferdig.
Redigere en reiseplan
1. Velg Programmer > Turplanlegger.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg et alternativ:
•
44
Hvis du vil endre tid for ankomst eller avgang,
velger du en posisjon på reisen.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
•
•
•
Hvis du vil registrere hvor lenge du oppholder
deg på en posisjon, velger du posisjonen på
reisen og deretter Varighet.
Hvis du vil endre transportmodus eller
rutepreferanse for en etappe på ruten, velger
du en etappe og deretter Transportmodus.
Velg Kart hvis du vil vise turen på kartet.
Navigere til en lagret tur
1. Velg Programmer > Turplanlegger.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg Start!.
4. Velg eventuelt en rute (side 20).
Redigere en lagret tur
1. Velg Programmer > Turplanlegger.
2. Velg en lagret tur.
3. Velg .
4. Velg et alternativ:
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
•
•
•
•
Velg Gi nytt navn til tur.
Velg Rediger bestemmelsessteder for å
legge til og slette posisjoner samt endre
rekkefølgen på posisjoner.
Velg Slett tur.
Velg Optimaliser rekkefølge for å ordne
stoppestedene på turen i den mest effektive
rekkefølgen.
Vise bilder
Du kan vise bilder som du har lagret på enheten
eller på et minnekort. Se side 61 hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du laster inn bilder på
enheten.
1. Velg Programmer > Bildeviser.
2. Bruk pilene for å bla gjennom bildene.
3. Velg et bilde.
45
Vise en bildefremvisning
1. Velg Programmer > Bildeviser.
2. Velg .
3. Når bildefremvisningen pågår, kan du trykke på
skjermen for å stoppe fremvisningen.
Angi et bakgrunnsbilde
1. Velg Programmer > Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Velg > Angi som bakgrunnsbilde.
4. Bruk knappene på skjermen til å justere
bakgrunnsbildet.
5. Velg Lagre.
Slette bilder
1. Velg Programmer > Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Velg > Slett > Ja.
46
Vise tidligere ruter og
bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan
bruke denne funksjonen (side 66).
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har
stoppet, på kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
Bruke verdensuret
1. Velg Programmer > Verdensur.
2. Velg eventuelt en by, angi et bynavn, og velg
Ferdig.
Vise verdenskartet
Velg Programmer > Verdensur > .
Nattetid vises i det skyggelagte området på kartet.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Bruke mediespilleren
På enkelte modeller kan mediespilleren spille av
MP3-filer. Du kan laste inn musikkfiler i mappen Music
på enheten eller på et minnekort.
Se side 62 for å få informasjon om hvordan du legger
til filer på enheten.
1. Velg Programmer > Mediespiller.
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil spille av en sang, velger du
.
• Hvis du vil justere volumet, velger du .
• Hvis du vil veksle mellom sanger, velger du
og
.
• Hvis du vil blande sanger, velger du .
• Hvis du vil vise gjeldende spilleliste, velger du
tittelen på sangen som spiller.
• Hvis du vil gjenta spillelisten, velger du
.
• Hvis du vil gjenta en sang, velger du .
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Bla gjennom musikkfiler
Du kan bla gjennom enheten for å finne andre sanger
som du har lastet inn på enheten.
1. Velg Programmer > Mediespiller.
2. Velg Bla gjennom.
3. Velg et alternativ.
Opprette en spilleliste
Du kan opprette spillelister som gjør at du raskt kan
legge til sanger i en avspillingskø.
1. Velg Programmer > Mediespiller.
2. Velg Bla gjennom > Spillelister > Ny spilleliste.
3. Angi et navn, og velg Ferdig.
4. Velg Alle sanger, Album, Artister eller Sjangre.
5. Velg eventuelt et album, en artist eller en sjanger.
6. Merk av for hvert element du vil legge til i
spillelisten, og velg Lagre.
47
Redigere en spilleliste
Du kan redigere sangene eller rekkefølgen på
sangene i en spilleliste, eller du kan slette en
spilleliste.
1. Velg Programmer > Mediespiller > Bla gjennom
> Spillelister.
2. Velg en spilleliste.
3. Velg Rediger spilleliste.
4. Velg Legg til sang, Fjern sanger, Endre
rekkefølge på sanger, Gi spilleliste nytt navn
eller Slett spilleliste.
5. Følg instruksjonene på skjermen.
3. Trykk på skjermen for å vise avspillingskontrollene.
Støttede videoformater
Videospilleren støtter følgende videofilformater.
• AVI-fil med h.264-video og AAC-lyd.
• MP4-fil med h.264-video og AAC-lyd.
• ASF-fil med WMV-video og WMA-lyd.
Stille inn en alarm
1. Velg Programmer > Alarmklokke.
2. Angi et klokkeslett.
3. Merk av for Alarm på.
Spille av en video
Du kan spille av video på enkelte enheter. Du må laste
inn en kompatibel videofil på enheten før du kan spille
av video (side 62).
1. Velg Programmer > Videospiller.
2. Velg en video.
48
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Finne parkering
Du må abonnere på tjenesten for dynamisk parkering
før du kan bruke denne funksjonen. Enheten må
også være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link (side 36). Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig i alle områder.
Du kan finne detaljert parkeringsinformasjon,
inkludert tilgjengelighet i parkeringshus i nærheten og
prisinformasjon.
1. Velg Programmer > Parkering.
2. Velg en parkeringsplass.
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du fjerner enheten fra bilbraketten mens
enheten er på, lagres gjeldende posisjon som en
parkeringsplass.
Velg Programmer > Siste plass.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Lagre en parkeringsplass
1. Velg Programmer > Siste plass.
2. Velg > Lagre.
3. Skriv eventuelt inn et navn.
Bruke kalkulatoren
Velg Programmer > Kalkulator.
Konvertere enheter
1. Velg Programmer > Enhetskalkulator.
2. Velg eventuelt knappen ved siden av Konverter,
velg en målekategori, og velg Lagre.
3. Velg eventuelt en enhetsknapp, velg en
måleenhet, og velg Lagre.
4. Velg feltet under enheten som skal konverteres.
5. Angi nummeret, og velg Ferdig.
49
Angi vekslingskurser
Enheten må være koblet til en støttet telefon som
kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne
funksjonen (side 36). Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig i alle områder.
Du kan oppdatere enhetskalkulatorens
vekslingskurser.
1. Velg Programmer > Enhetskalkulator.
2. Velg knappen ved siden av Konverter.
3. Velg Valuta, og velg deretter Lagre.
4. Velg eventuelt en valutaknapp, velg en annen
valuta, og velg Lagre.
5. Velg knappen nederst på skjermen som viser
vekslingskursen.
6. Velg boksen ved siden av en valuta.
7. Angi en verdi, og velg Ferdig.
8. Velg OK.
50
Bruke språkguiden
Bruk språkguiden til å slå opp og oversette ord eller
uttrykk.
Velg Programmer > Språkguide.
Velge språk i språkguiden
Du kan velge hvilke språk du vil oversette når du
oversetter ord og uttrykk.
1. Velg Programmer > Språkguide > Ord og
uttrykk.
2. Velg > Språk.
3. Velg Fra, velg språket det skal oversettes fra, og
velg Lagre.
4. Velg Til, velg språket det skal oversettes til, og
velg Lagre.
Oversette ord og uttrykk
1. Velg Programmer > Språkguide > Ord og
uttrykk.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
2. Velg en kategori og underkategorier.
3. Velg eventuelt , angi et nøkkelord, og velg
Ferdig.
4. Velg et ord eller et uttrykk.
for å høre på oversettelsen.
5. Velg
Bruke en ordbok
1. Velg Programmer > Språkguide > Ordbøker.
2. Velg en ordbok.
3. Velg eventuelt , angi et ord, og velg Ferdig.
4. Velg et ord.
for å høre på oversettelsen.
5. Velg
Om Tracker
merknader
Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din
med andre.
Enheten må være koblet til en støttet smarttelefon
som kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne
funksjonen (side 36). Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig i alle områder.
Med Tracker kan du rapportere posisjonen din, følge
andre og la andre følge posisjonen din. Tracker er
tilgjengelig på utvalgte Garmin GPS-enheter og som
en applikasjon for utvalgte mobiltelefoner.
Konfigurere Tracker
1. Velg Programmer > Tracker > Kom i gang.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
51
Endre kallenavnet ditt
Første gang du slår på enheten blir du bedt om å
angi kallenavnet som identifiserer deg når du bruker
Tracker. Du kan endre kallenavnet.
1. Velg Programmer > Tracker > > Profil.
2. Velg Rediger ved siden av Kallenavn.
3. Angi et kallenavn, og velg Ferdig.
Vise Tracker-IDen din
Tracker-IDen er unik for enheten din og identifiserer
den for andre Tracker-brukere. Andre brukere kan
bruke Tracker-IDen din til å invitere deg som en følger.
Velg Programmer > Tracker >
> Profil.
Om følgere
Du kan invitere en annen person til å følge posisjonen
din i en bestemt tidsperiode. Når den tidsperioden
utløper, kan følgeren ikke lenger se posisjonen din.
52
Du kan invitere en følger ved hjelp av en
e-postadresse eller en Tracker-ID. Hvis du inviterer
en følger ved hjelp av en e-postadressen, må
vedkommende følge deg ved hjelp av Garmins
webområde. Hvis du inviterte en følger ved hjelp av
en Tracker-ID, kan vedkommende følge den ved hjelp
av Tracker.
Følge andre
Før du kan følge noen ved hjelp av enheten, må den
personen invitere deg til å følge seg ved hjelp av
Tracker-IDen din.
1. Velg Programmer > Tracker > Vis.
2. Velg en person.
Posisjonen til den valgte personen vises på kartet.
Vise følgere
Du kan vise en liste over brukere som følger deg for
øyeblikket.
Velg Programmer > Tracker >
Vis.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Invitere en følger
Du kan invitere en annen person til å følge posisjonen
din i en bestemt tidsperiode.
1. Velg Programmer > Tracker > Følg meg.
2. Velg et alternativ:
• Velg avmerkingsboksen ved siden av hver
mottaker.
• Velg Angi e-postadresse eller Tracker-ID,
og angi mottakerens e-postadresse eller
Tracker-ID. Se side 52.
MERK: Tracker-IDen skiller mellom små og
store bokstaver.
3. Velg Neste.
4. Velg et alternativ:
• Velg en melding.
• Velg Skriv melding, og skriv inn en
egendefinert melding.
5. Dra Timer og Minutter for å velge en varighet, og
velg Neste.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
6. Velg Send.
Avbryte en følger
Når du avbryter en følger, kan vedkommende ikke
lenger se posisjonen din.
1. Velg Programmer > Tracker > Vis.
2. Velg .
3. Velg én eller flere følgere.
4. Velg Avbryt sporing.
Skjule posisjonen din
Du kan skjule posisjonen din fra personer som følger
deg.
Velg Programmer > Tracker > Skjul meg.
Sende en posisjonsmelding
Du kan sende en egendefinert posisjonsmelding til en
annen bruker.
1. Velg Programmer > Tracker > Her er jeg.
53
2. Velg et alternativ:
•
Velg avmerkingsboksen ved siden av hver
mottaker.
• Velg Angi e-postadresse eller Tracker-ID,
og angi mottakerens e-postadresse eller
Tracker-ID.
Tracker-IDen skiller mellom små og store
bokstaver.
3. Velg Neste.
4. Velg et alternativ:
• Velg en melding.
• Velg Skriv melding, og skriv inn en
egendefinert melding.
5. Velg Send.
Aktivere kontoer på sosiale nettverk
for Tracker
Før du kan publisere posisjonen din på sosiale
nettverk ved hjelp av Tracker, må du aktivere kontoene
for sosiale nettverk i Smartphone Link.
54
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Start Smartphone Link på telefonen.
Velg menyknappen på telefonen.
Velg Innstillinger.
Merk av for Sosiale nettverk.
Velg Kontoer på sosiale nettverk.
Merk av for de sosiale nettverkene som skal
aktiveres for Tracker.
7. Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å
godkjenne kontoene som er valgt.
Publisere posisjonen din på sosiale nettverk
Du kan publisere posisjonen din på sosiale nettverk
i en bestemt tidsperiode. I løpet av denne tiden kan
alle som ser innleggene dine på det sosiale nettverket,
se posisjonen din.
1. Velg Programmer > Tracker > Følg meg.
2. Velg ett eller flere sosiale nettverk.
3. Velg Neste.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
4. Velg et alternativ:
•
•
Velg en melding.
Velg Skriv melding, og skriv inn en
egendefinert melding.
5. Dra Timer og Minutter for å velge en varighet, og
velg Neste.
6. Velg Send.
Trafikk
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen
er korrekt.
pakker. Den er innebygd i strømkabelen for bil.
Trafikkmottakeren og enheten må være slått på
og innenfor rekkevidde av en stasjon som sender
trafikkdata, for å kunne motta trafikkinformasjon.
Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger
med trafikkmottakeren.
Hvis du vil ha informasjon om trafikkmottakere
og dekningsområder, kan du gå til
www.garmin.com/traffic.
Aktivere trafikk
1. Velg Innstillinger > Trafikk.
2. Velg Trafikk.
Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle
områder eller land.
Enheten kan motta trafikkinformasjon ved hjelp av
en kompatibel trafikkmottaker fra Garmin eller et
trafikkabonnement fra Garmin Live-tjenester
(side 36). Det følger med en trafikkmottaker i enkelte
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
55
Motta trafikkdata ved hjelp av en
trafikkmottaker
Trafikkmottaker
➊
merknader
Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen
til trafikkmottakeren.
Når mottakeren er innenfor et dekningsområde,
begynner enheten å vise trafikkinformasjon.
Trafikkmottakeren og enheten må være innenfor
rekkevidde av en FM-stasjon som sender
trafikkinformasjon.
1. Koble trafikkmottakeren til en ekstern strømkilde.
2. Koble trafikkmottakeren til enheten.
56
➋
➌
➊
Mini-USB-kontakt
➋
Kontakt for ekstern antenne
➌
Intern antenne
➍
Indikatorlampe for strøm
➎
Bilstrømadapter
➍
➎
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Motta trafikkdata ved hjelp av
Smartphone Link
Du kan kjøpe et trafikkabonnement for å motta
trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link. Når
enheten er koblet til Smartphone Link og innenfor et
dekningsområde, viser enheten trafikkinformasjon.
Trafikkdata er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Kjøp et trafikkabonnement fra Garmin Livetjenester med telefonen (side 37).
2 Koble enheten til Smartphone Link (side 36).
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Om trafikkikonet
Når du mottar trafikkinformasjon, vises et trafikkikon
på kartet. Trafikkikonet endrer farge etter hvor alvorlige
trafikkforholdene er.
Farge
Alvorlighetsgrad Betydning
Grønn
Lav
Trafikken flyter fritt.
Gul
Middels
Trafikken forflytter seg, men
det er forsinkelser. Det er
moderate køer.
Rød
Høy
Trafikken står stille eller
beveger seg sakte. Det er en
alvorlig forsinkelse.
Grå
Ingen signaler
Trafikkinformasjon er ikke
tilgjengelig.
57
Trafikk på ruten
Når ruten beregnes, undersøker enheten de gjeldende
trafikkforholdene og velger automatisk den ruten som
tar kortest tid. Hvis det oppstår store forsinkelser
i trafikken mens du navigerer, beregnes ruten
automatisk på nytt.
endrer farge for å vise hvor alvorlig
Trafikkikonet
trafikkforholdene er på ruten eller veien du kjører.
Enheten kan rute deg gjennom en trafikkforsinkelse
hvis det ikke finnes andre og bedre ruter.
Forsinkelsestiden legges automatisk til den beregnede
ankomsttiden.
Vise trafikk på ruten
mens du navigerer etter en rute.
1. Velg
2. Velg Trafikk på ruten.
En liste over trafikkhendelser vises, ordnet etter
hvor de er langs ruten.
58
3. Velg en hendelse.
Unngå trafikk på ruten manuelt
på kartet.
1. Velg
Velg
Trafikk
på ruten.
2.
Bruk
eventuelt
pilene for å vise andre
3.
trafikkforsinkelser på ruten.
> Unngå.
4. Velg
Velge en alternativ rute
mens du navigerer etter en bilrute.
1. Velg
Velg
Alternativ
rute.
2.
Velg
en
rute.
3.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser
på veier i nærheten.
på kartet.
1. Velg
Velg
Trafikkforhold.
2.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Trafikk i ditt område
Søke etter trafikkforsinkelser
på kartet.
1. Velg
2. Velg Trafikkforhold > .
3. Velg et element fra listen.
4. Hvis det er mer enn én forsinkelse, bruker du
pilene for å vise andre forsinkelser.
Vise en trafikkhendelse på kartet
på kartet.
1. Velg
2. Velg Trafikkforhold.
3. Velg et trafikkikon.
Forstå trafikkdata
Tegnforklaringen forklarer ikonene og fargene som
brukes på trafikkartet.
på kartet.
1. Velg
2. Velg Tegnforklaring for trafikk.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Om trafikkameraer
Du må abonnere på tjenesten photoLive før du kan
bruke denne funksjonen. Enheten må også være
koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link
(side 36). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle
områder.
Trafikkameraer gir direktebilder av veiforhold på
hovedveier og i veikryss. Du kan lagre kameraene du
vil se på regelmessig.
Lagre et trafikkamera
1. Velg Programmer > Mine kameraer.
2. Velg Legg til kamera.
3. Velg en vei.
4. Velg et veikryss.
5. Velg Lagre.
59
Vise et trafikkamera
Du må lagre et trafikkamera før du kan vise det.
1. Velg Programmer > Mine kameraer.
2. Velg et kamera.
Trafikkabonnementer
Abonnementsaktivering
Du trenger ikke å aktivere abonnementet som
følger med FM-trafikkmottakeren. Abonnementet
aktiveres automatisk etter at enheten har hentet inn
satellittsignaler mens den mottar trafikksignaler fra
tjenesteleverandøren.
60
Livstidsabonnement
Noen modeller inkluderer livstidsabonnement på visse
funksjoner.
LT
Denne modellen inkluderer livstidsabonnement på
trafikk og en trafikkmottaker.
LMT
Denne modellen inkluderer et nüMaps Lifetime™abonnement, et livstidsabonnement på trafikk
(side 72) og en trafikkmottaker.
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner
eller land.
MERK: Du kan også kjøpe et trafikkabonnement
ved hjelp av Garmin Live-tjenester (side 38).
Trafikkabonnement som kjøpes via Garmin Livetjenester, krever en tilkobling til Smartphone Link, men
ikke trafikkmottaker (side 36).
1. Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger >
Trafikk.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Databehandling
2. Velg et alternativ:
•
3.
4.
5.
6.
7.
For enheter utenfor Nord-Amerika velger du
Abonnementer > .
• For enheter i Nord-Amerika velger du .
Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic hvis du vil kjøpe
et abonnement og få en 25-tegns kode.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere
ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang
du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FMtrafikkmottakere, må du skaffe deg en ny kode for
hver mottaker.
Velg Neste på enheten.
Angi koden.
Velg Fullfør.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Du kan lagre filer, for eksempel JPEG-bildefiler, på
enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere
datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows® 95,
98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og tidligere
versjoner.
Filtyper
Enheten støtter følgende filtyper:
• JPEG- og JPG-bildefiler (side 45)
• kart og GPX-veipunktfiler fra Garminkartprogramvare, inkludert MapSource®,
BaseCamp™ og HomePort™ (side 72)
• egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI
Loader (side 73)
61
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler,
eller du kan kjøpe forhåndslastet Garminkartprogramvare (www.garmin.com/trip_planning).
I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes
til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher,
ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Installere et minnekort
Enheten støtter minnekort av typen microSD™ og
microSDHC.
1. Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
2. Skyv det inn til du hører et klikk.
Overføre filer fra datamaskinen
1. Koble enheten til datamaskinen (side 2).
62
2.
3.
4.
5.
6.
Enheten og minnekortet vises som flyttbare
stasjoner i Min datamaskin på Windowsdatamaskiner og som volumer på Macdatamaskiner.
MERK: Noen datamaskiner med flere
nettverksstasjoner kan ikke vise nüvi-stasjoner.
Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner
stasjonene, i hjelpefilen til operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg filen.
Klikk på Rediger > Kopier.
Åpne Garmin- eller minnekortstasjonen/-volumet.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises på listen over filer i enhetens minne
eller på minnekortet.
Koble fra USB-kabelen
1. Gjør ett av følgende:
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
•
Windows-datamaskiner: Klikk på ikonet
for å løse ut i systemstatusfeltet.
• Mac-datamaskiner: Dra volumikonet til
papirkurven .
2. Koble kabelen fra datamaskinen.
Slette filer
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må
du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige
systemfiler som ikke må slettes.
1.
2.
3.
4.
Åpne Garmin-stasjonen eller -volumet.
Åpne eventuelt en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
2. Velg en innstillingskategori.
3. Velg innstillingen for å endre den.
Innstillinger for kart og kjøretøy
Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy.
Kjøretøy: Endrer ikonet til å vise din posisjon
på kartet. Du finner flere ikoner på
www.garmingarage.com.
Kjøre - kartvisning: Angir kjørekartets perspektiv.
Fotgjenger – kartvisning: Angir fotgjengerkartets
perspektiv.
Kartdetalj: Angir detaljnivået for kartet. Hvis du viser
flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp
langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Tilpasse enheten
1. Velg Innstillinger.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
63
Kartknapper: Angir hvilke ikoner som vises på kartet.
Opptil tre ikoner kan vises på kartet.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartet (side 26).
Dashbord: Angir dashbordoppsettet for kartet.
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal
bruke.
Aktivere kart
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
www.garmin.com/us/maps.
1. Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Mine
kart.
2. Velg et kart.
Navigasjonsinnstillinger
Velg Innstillinger > Navigasjon.
Beregningsmodus: Angir rutepreferanse.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på
en rute.
64
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå
bestemte veier eller områder.
Avanserte omkjøringer: Angir lengden for en
omkjøring.
Begrens gangavstand: Kontrollerer maksimal
gangavstand for en fotgjengerrute.
Kollektivtransport: Aktiverer eller deaktiverer
transportmidler.
Sikker modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere
føreren.
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPSsignal, og sparer batteristrøm.
Rutepreferanser
Velg Innstillinger > Navigasjon >
Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Raskere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre,
men som kan være lengre i avstand.
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i
avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.
Mindre drivstoff: Beregner ruter som kan kreve
mindre drivstoff enn andre ruter.
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende
posisjon til bestemmelsesstedet.
Skjerminnstillinger
Velg Innstillinger > Skjerm.
Fargemodus: Angir en lys bakgrunn (Dag), en mørk
bakgrunn (Natt) eller veksler automatisk mellom
de to, basert på tidspunktet for soloppgang og
solnedgang for din gjeldende posisjon (Auto).
Lysstyrke: Endrer lysstyrken på skjermen. Du kan
spare batteristrøm ved å redusere lysstyrken.
Tidsavbrudd for skjerm: Angir inaktiv tid før enheten
går i dvalemodus.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av enhetens
skjerm. Skjermbilder lagres i mappen Screenshot
på enheten.
Bluetooth-innstillinger
Velg Innstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth-komponenten.
Legg til telefon eller Telefon: Administrerer
tilkoblinger mellom enheten og mobiltelefoner med
trådløs Bluetooth-teknologi.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn
som identifiserer enhetene dine med Bluetoothteknologi.
Administrere listen over Bluetooth-enheter
Du kan legge til, koble fra eller slette telefoner som
enheten oppdager når Bluetooth er aktivert.
1. Velg Innstillinger > Bluetooth > Telefon.
65
2. Velg et alternativ:
•
•
•
•
Velg en telefon du vil koble enheten din til.
Velg for å legge til en telefon på menyen.
Velg
for å slette en telefon fra enhetens
minne.
Velg Ingen for å avslutte den gjeldende
tilkoblingen.
Aktivere trafikk
Trafikkmottakeren er inkludert i enkelte enhetspakker.
Velg Innstillinger > Trafikk > Trafikk.
Om trafikkabonnementer
Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye
abonnementene hvis de utløper. Gå til
www.garmin.com/traffic.
Deaktiverer Bluetooth
1. Velg Innstillinger > Bluetooth.
2. Velg Bluetooth.
Vise trafikkabonnementer
Velg Innstillinger > Trafikk > Abonnementer.
Trafikkinnstillinger
Når trafficTrends-funksjonen er aktivert, registrerer
enheten data om trafikkhistorikk og bruker disse
dataene til å beregne mer effektive ruter.
Når du kjører med trafficTrends aktivert, registrerer
enheten trafikkdata som brukes til å forbedre den
historiske trafikkinformasjonen for trafficTrends.
Denne informasjonen sendes til Garmin når du kobler
enheten til myGarmin ved hjelp av datamaskinen.
Velg Innstillinger > Trafikk.
Trafikk: Aktiverer trafikk.
Abonnementer: Liste over gjeldende
trafikkabonnementer.
trafficTrends™: Se side 66.
66
trafficTrends
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
MERK: Det kan hende at det beregnes ulike ruter
basert på tendenser i trafikken for ulike ukedager eller
tidspunkter på dagen.
Deaktivere trafficTrends
Hvis du ikke vil at enheten skal registrere eller dele
trafikkdata, må du deaktivere trafficTrends.
Velg Innstillinger > Trafikk > trafficTrends.
Innstillinger for enheter og tid
Velg Innstillinger > Enheter og tid.
Gjeldende tid: Angir enhetstiden.
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers
og 24-timers tidsformat eller UTC-tidsformat.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for
avstander.
Innstillinger for språk og tastatur
Talespråk: Angir språk for talemeldinger.
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til det valgte
språket.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres
ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for
eksempel gatenavn.
Tastaturspråk: Angir språket for tastaturet.
Tastaturlayout: Angir tastaturlayout.
Innstillinger for varsler for
nærhetspunkter
Velg Innstillinger > Varsler for nærhetspunkter.
• Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du
nærmer deg nærhetspunkter.
• Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene
spilles av for.
Velg Innstillinger > Språk og tastatur.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
67
Innstillinger for enhet og personvern
Velg Innstillinger > Enhet.
• Om: Viser enhetens programvareversjon,
enhetens ID-nummer og informasjon om flere
andre programvarefunksjoner.
• Lisensavtaler for sluttbruker: Viser
lisensavtalene for sluttbruker som gjelder for
valget ditt.
MERK: Du trenger denne informasjonen når du
skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe
flere kartdata (side 72).
• Posisjonsrapportering: Gjør det mulig for
enheten å innhente informasjon om fart, retning og
posisjon for å dele den med strategiske partnere
og tjenesteleverandører.
• Reisehistorikk: Gjør det mulig for enheten å
registrere informasjon for funksjonene myTrends
(side 23), Hvor jeg har vært (side 46) og Triplogg
(side 26).
• Tøm reisehistorikk
68
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1. Velg Innstillinger.
2. Velg eventuelt en innstillingskategori.
3. Velg > Gjenopprett.
Tillegg
Strømkabler
Enheten kan tilføres strøm på tre måter.
• Strømkabel for bil
• USB-kabel
• Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Ta vare på enheten
merknad
Unngå å miste enheten i bakken, og ikke bruk den på
steder der den kan bli utsatt for voldsomme støt eller
vibrasjoner.
Enheten må ikke komme i kontakt med vann.
Kontakt med vann kan gjøre at denne enheten slutter
å fungere som den skal.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli
utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette
kan føre til permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med et hardt eller
skarpt redskap, da dette kan skade skjermen.
1. Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen)
med en klut fuktet med mildt såpevann.
2. Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1. Bruk en myk, ren og lofri klut.
2. Bruk eventuelt vann, isopropylalkohol eller
brillerens.
3. Påfør middelet på kluten.
4. Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Rengjøre enhetens utside
merknad
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som
kan skade plastdeler.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
69
•
Registrer enheten på http://my.garmin.com.
Forlenge batterilevetiden
•
•
•
•
•
•
•
Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
Sett enheten i dvalemodus (side 4).
Senk lysstyrken på skjermen (side 4).
Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Demp volumet (side 4).
Deaktiver Bluetooth (side 66).
Forkort tiden for tidsavbrudd for skjerm (side 65).
Skifte sikringen i strømkabelen for
bil
merknad
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke
mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig
på plass igjen. Strømkabelen for bil
fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.
Hvis enheten ikke lades i bilen, kan det hende at du
må skifte sikringen på tuppen av biladapteren.
1. Løsne endestykket ➊.
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å
fjerne endestykket.
2. Fjern endestykket, sølvtuppen ➋ og sikringen ➌.
3. Installer en 2 A-kvikksikring.
➍
70
➌ ➋
➊
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
4. Sett sølvtuppen i endestykket.
5. Skru endestykket tilbake på plass i strømkabelen
for bil ➍.
Montere på dashbordet
Merknad
Det permanente monteringslimet er svært vanskelig å
fjerne etter at det er påført.
Bruk monteringsplaten hvis du vil montere enheten
på dashbordet i henhold til gjeldende bestemmelser.
Du finner mer informasjon på www.garmin.com.
1. Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere
platen.
2. Fjern limbeskyttelsen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.
4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra platens
overside.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
5. Plasser sugekoppbraketten på platen.
6. Skyv spaken ned (mot platen).
Fjerne enheten, holderen og
braketten
Fjerne enheten fra holderen
1. Trykk på tappen på undersiden av holderen.
2. Vipp enheten fremover.
Fjerne holderen fra braketten
1. Vri holderen mot høyre eller venstre.
2. Bruk kraft til holdersokkelen løsner fra
brakettballen.
Fjerne sugekoppbraketten fra frontruten
1. Vipp spaken på sugekoppbraketten mot deg.
2. Dra tappen på sugekoppen mot deg.
71
Oppdatere kart
Du kan oppdatere kartene på enheten.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til
www.garmin.com/mapupdates og velge Map Update
User Guide (Brukerveiledning for kartoppdatering).
Om nüMaps Lifetime
Enkelte modeller leveres med nüMaps
Lifetime-abonnementer som sørger for
kartoppdateringer hvert kvartal i hele levetiden til
enheten. Du finner vilkår og betingelser på
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LM
Denne modellen inkluderer et nüMaps
Lifetime-abonnement.
LMT
Denne modellen inkluderer et
livstidsabonnement på trafikk, et
nüMaps Lifetime-abonnement og en
trafikkmottaker.
72
Kjøpe tilleggskart
1. Gå til produktsiden for enheten på Garmins
webområde (www.garmin.com).
2. Klikk på kategorien Kart.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Fotobokser
 Forsiktig
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke en egendefinert POIdatabase eller fotoboksdatabase.
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte steder. Gå
til http://my.garmin.com for å se hvor denne tjenesten
er tilgjengelig. nüvi-enheten inneholder informasjon
om plassering av flere hundre fotobokser i de
områdene tjenesten finnes. nüvi-enheten varsler deg
når du nærmer deg en fotoboks, og den kan advare
deg hvis du kjører for fort. Dataene blir oppdatert minst
én gang i uken, så du har alltid tilgang til så oppdatert
informasjon som mulig.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller
forlenge et eksisterende abonnement. Hvert område
du kjøper, har en utløpsdato.
Bruke hjelpefilene til POI Loader
Egendefinerte punkter av interesse
Finne tillegg
1. Velg Hvor skal du? > Egendefinerte POIer.
2. Velg en kategori.
Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på
kartet. De kan inneholde varsler som forteller deg at
du er nær et merket punkt, eller at du kjører fortere
enn en angitt hastighet.
Installere POI Loader
Du kan opprette eller laste ned egendefinerte
POI-lister og installere dem på enheten ved hjelp av
programmet POI Loader.
1. Gå til www.garmin.com/extras.
2. Klikk på Tjenester > POI Loader.
3. Installer POI Loader på datamaskinen.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.
Klikk på Hjelp mens POI Loader kjører.
Kjøpe tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
73
Feilsøking
Problem
Løsning
Enheten innhenter ikke
satellittsignaler
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (side 64).
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg ikke til
frontruten.
1. Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2. Tørk av med en ren, tørr klut.
3. Fest sugekoppen (side 1).
Enheten lader ikke i
kjøretøyet.
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (side 70).
• Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
• Enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0 og 45 °C (32 og 113 °F). Hvis enheten
plasseres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke lade.
Batteriet mitt har ikke strøm
lenge.
Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade, kan du dempe bakgrunnslyset
(side 65).
Batterimåleren min virker
unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte ladingen).
Hvordan vet jeg at enheten er i Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde på skjermen som indikerer at
USB-masselagringsmodus?
enheten er koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se to nye eksterne diskstasjoner i
Min datamaskin.
74
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
Enheten er koblet til
datamaskinen, men
den går ikke inn i
masselagringsmodus.
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2. Slå av enheten.
3. Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til enheten.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i USB-masselagringsmodus.
4. Kontroller at enheten er koblet til en USB-port og ikke til en USB-hub.
Jeg finner ingen nye eksterne
stasjoner på listen over
stasjoner.
Hvis du har flere tilordnede nettverksstasjoner, kan det hende at Windows har problemer med å
tilordne stasjonsbokstaver til stasjonene på enheten. Du finner mer informasjon om hvordan du
tilordner stasjonsbokstaver i operativsystemets hjelpefil.
Telefonen min kobler seg ikke • Gå til hovedmenyen, og velg Verktøy > Innstillinger > Bluetooth. Bluetooth-feltet må være
til enheten.
satt til Aktivert.
• Slå på telefonen, og plasser den innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten.
• Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du trenger mer hjelp.
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
75
Indeks
A
adresser 11
anrop
dempe 34
hjem 35
legge på 34
svare 34
antatt ruting 23
automatisk volum 4
aktivere 5
B
batteri 70
bensinstasjoner 11
beregne ruter på nytt 22
beskytte enheten 64
bildeviser 45
Bluetooth-teknologi 32–33
enhetsnavn 61
innstillinger 61
pare med telefon 32
76
bredde- og lengdegrad 12
C
cityXplorer-kart 20, 30
D
dashbordplate 66
datamaskin, tilkobling 2
dempet
anrop 34
detaljerte anvisninger 28
detaljerte kart 57, 59
diakritiske tegn 7
drivstoffpriser 11
E
ecoRoute 38–41
ecoChallenge-poengsum 40
informasjon om
drivstoffsparing 40
kalibrere drivstoffsparingen 39
kilometerrapport 40
kjøretøyprofil 38
egendefinerte POIer 69
enhets-ID 63
enhetskalkulator 49
F
fartsgrense
ikon 22
feilsøking 70
filer
slette 58
støttede typer 57
finne posisjoner
etter adresse 11
etter koordinater 12
lagrede posisjoner 15
nylige valg
fjerne braketten 67
fotgjengermodus
innstillinger 24, 31
G
Garmin Live-tjenester 37
abonnere 38
geocaching 12
gi turer nytt navn 45
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
gjeldende posisjon, anvisninger
til 30
gjeldende posisjon, lagre 15
GPS
innstillinger 60
simulator 14
H
Hjelp 35
hjem
angi en posisjon 14
telefonnummer 35
Hvor er jeg? 30
Hvor jeg har vært
aktivere 63
Hvor skal du?
tilpasning 7
J
JPEG-bildefiler 57
K
kalkulator 49
kart
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
detaljnivå 59
feil 10
layout for data 26
legge til 68
tema 59
vise 27
kartvisning i 2D, 3D 27
kategori
søke i 8
kilometerrapport 40
kjøreanvisninger 28
knapper på skjermen 6
kollektivtransport
bykart 30
unngåelser 24, 31
konvertere
enheter 49
valuta 50
koordinater 12
L
lade enheten 1, 70
lagre
gjeldende posisjon 15
Lagrede posisjoner 15–16
legge til et punkt 22
lydbok 42
bokmerke 43
laste inn 43
spille 43
lysstyrke
M
manøverliste 28
MapSource 57, 68
masselagringsmodus 56
menyen hvor skal du? 7
tilpasning
snarveisikon, fjerne 7
snarveisikon, legge til 7
minnekort 57
mittDashboard 2
montere enheten
fjerne fra braketten 67
på dashbordet 66
på frontruten 70
myGarmin-meldinger 41
mål, konvertere 49
77
N
navigasjon 20
fotgjenger 30
utenfor vei 26
navigere utenfor vei 26, 60
neste sving 28
nullstille
hjem-posisjon 14
maksimal fart 30
tripdata 29
nüMaps Lifetime 67
O
omkjøringer 22
avansert 25
oppbevare enheten 64
oppdatering
kart 3
programvare 3
oversikt over veikryss 28
P
pare en mobiltelefon 32
parkering 14, 49
78
lagre 49
siste plass 49
PIN-kode
Bluetooth 33
posisjoner 8, 10
rapportere en manglende
posisjon 10
rapportere en stengt
posisjon 10
programvare
versjon 63
punkter av interesse
finne 8
POI Loader 57
R
redigere
bestemmelsessteder 45
endre kartsymbol 16
endre kategorier 16
hjem-posisjon 14
lagrede posisjoner 16
lagret tur 45
registrere enheten 3
rengjøre enheten 64
ruter
stoppe 22
utenfor vei 26, 60
S
satellittsignaler 5
sende en posisjon 37
sikker modus 60
sikring, skifte 66
skjermbilder 60
skjerminnstillinger 24, 31
skolesonedatabase 69
slette
bilder 46
filer 58
lagrede posisjoner 17
liste med nylige funn 14
tegn 7
turer 45
Smartphone Link 35
koble til 36
snarveier
fjerne 7
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
legge til 7
Spor opp 27
systeminnstillinger 59
søkelinje 9
T
talegjenkjenning 17
talekommando
aktivere 18
aktiveringsfrase 17
ikoner og toner 18
navigere med 18
tips om bruk 18
talespråk 63
ta meg hjem 14
tastatur 7
språkmodus 7
ta vare på enheten 64
telefonsvarer 34
tidsavbrudd for skjerm 60
tidsinnstillinger 62
tilbakemelding på POIer 10
tilbehør 69
tillegg 69
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
tilpasse enheten
tjenester i nærheten 30
trafikk 51–56
aktivere et abonnement 55,
62
hendelser 53
ikoner 52
legge til
trafikkabonnementer 62
mottaker 52
trafficTrends 62
trafikkvarsler 29
transportmodus 6
tripcomputer 29
nullstille informasjon 23
triplogg 26, 63
turplanlegger 44
USB 70
V
varsler
fotoboks 68
veikryss, finne 12
verdensur 46
verktøy 35–40
videospiller 48
volum
automatisk 4
lydmikser 4
tilpasse 4
vær 41
radar 42
U
unngå
trafikk 54
typer kollektivtransport 24, 31
tyveri 65
veier 24
79
80
Brukerveiledning for nüvi 3500-serien
www.garmin.com/support
913 397 8200
1 800 800 1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 850 1241
1 866 429 9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 – 880
00 39 02 3669 9699
0800 0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republikken Kina)
© 2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising