Garmin | nuvi 865T | User guide | Garmin nuvi 865T Podręcznik użytkownika

Garmin nuvi 865T Podręcznik użytkownika
nüvi 805 series
®
Podręcznik użytkownika
© 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 lub
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (poza UK)
0808 2380000 (w UK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Wszelkie prawa zastrzeżone. Poza wyjątkami wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie, żadna część niniejszej
instrukcji nie może być reprodukowana, kopiowa, przesyłana, rozpowszechniana, pobierana ani przechowywana na
jakimkolwiek nośniku, w jakimkolwiek celu, bez wcześniejszej wyraźnej zgody Garmin. Garmin niniejszym udziela
zgody na pobranie pojedynczej kopii niniejszej instrukcji i zapisanie jej na twardym dysku albo innym nośniku
elektronicznym w celu jej przeglądania, i na wydrukowanie jednego egzemplarza niniejszej instrukcji lub jakiejkolwiek
jej wersji, z zastrzeżeniem, że taka elektroniczna lub drukowana kopia będzie zawierać pełny tekst niniejszej informacji
o prawach autorskich i pod warunkiem, że jakiekolwiek nieautoryzowane komercyjne rozpowszechnianie niniejszej
instrukcji lub jakiejkolwiek jej wersji jest ściśle zabronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez obowiązku powiadomienia. Garmin zastrzega
prawo do dokonania modyfikacji lub wprowadzenia poprawek w swoich produktach i do wprowadzenia zmian w
treści niniejszego dokumentu bez obowiązku informowania jakichkolwiek osób lub organizacji o takich zmianach
lub poprawkach. Prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej (www.garmin.com) na której można znaleźć
uaktualnienia i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania i pracy tego i innych produktów firmy Garmin.
Garmin®, the Garmin logo, MapSource®, nüvi® iTourGuide® są znakami handlowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
podmiotów zależnych, zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. Garmin Lock™ and myGarmin™ są znakami
handlowymi firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów zależnych. Te znaki handlowe nie mogą być wykorzystywane bez
wyraźnej zgodny firmy Garmin.
Znak firmowy Panoramio™ jest włąsnością Google Inc.Znak słowny i logo Bluetooth® są własnością firmy Bluetooth
SIG, Inc., i jakiekolwiek użycie tych znaków przez firmę Garmin jest objęte licencją. Windows® jest zarejestrowanym
znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation w USA i/lub w innych krajach. Mac® i iTunes® są zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy Apple Computer, Inc. Audible.com®, AudibleManager®, i AudibleReady® są
zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. SaversGuide® jest
zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Entertainment Publications, Inc. RDS-TMC Traffic Information Services
France © ViaMichelin 2006. Inne znaki i nazwy handlowe są odpowiednio własnością ich właścicieli.
Wstęp
Wstęp
Określenia używane w
instrukcji
Kiedy w instrukcji używamy określenia
“dotknij” coś, użyj palca aby dotknąć
wskazany obiekt na ekranie.
Małe strzałki (>) występujące w tekście
wskazują, że powinieneś dotknąć serię
obiektów na ekranie nüvi. Przykładowo,
jeśli zobaczysz w instrukcji: “dotknij
Dokąd? > Ulubione”, powinieneś
dotknąć przycisk Dokąd?, a następnie
dotknąć przycisk Ulubione.
Rozpoznawanie mowy jak np. “Go
Home” są oznaczone zielono. Do
urzadzenia mów w jego kierunku
używając normalnej siły głosu.
Wskazówki i skróty nüvi
• Aby szybko powrócić do ekranu
głównego, dotknij i przytrzymaj Wróć
• Dotknij
lub
ujrzysz więcej
opcji. Dotknij i przytrzymaj by
przewinąć szybciej.
myGarmin™
Odwiedź serwis http://my.garmin.com
aby uzyskać dostęp usług dla Twojego
produktu firmy Garmin.
• Zarejestrować Twoje urządzenie Garmin.
• Subskrybować dostęp do płatnej bazy
fotoradarów (zajrzyj na str. 58).
• Odblokować dodatkowe mapy.
Kontakt z Garmin
W razie jakichkolwiek pytań
dotyczących urządzenia nüvi 805
prosimy o kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Garmin. Jeśli
znajdujesz się w USA, odwiedź stronę
www.garmin.com/support lub skontaktuj
się telefonicznie z firmą Garmin USA,
dzwoniąc pod numer (913) 397 8200 lub
(800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii,
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź
stronę www.garmin.com/support i kliknij
opcję Contact Support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej
dostępnej w poszczególnych krajach
lub skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer +44 (0) 870 8501241.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Wstęp
Spis treści
Wstęp................................................i
Określenia używane w instrukcji........i
Wskazówki i skróty nüvi® . .................i
myGarmin™ . ......................................i
Kontakt z Garmin................................i
Rozpoczynamy...............................1
Twoje urządzenie nüvi.......................1
Krok 1: Instalacja Baterii....................2
Krok 2: Zamontuj nüvi.......................2
Krok 3: Montaż zdalnego sterowania
funkcji rozpoznawania mowy.............3
Krok 4: Uruchom nüvi........................4
Krok 5: Odbierz sygnał satelitów.......4
Ekran Główny Urządzenia.................4
Znajdź cel podróży............................5
Nawigacja według trasy.....................6
Dodanie punktu pośredniego trasy....6
Korzystanie z objazdu.......................7
Zatrzymanie nawigacji według
trasy...................................................7
Komendy Głosowe............................7
Dostosowanie Głośności...................7
Blokowanie ekranu............................7
ii
Dokąd?............................................8
Opcje Ekranu Jedź!...........................8
Znajdowanie adresu..........................8
Znajdowanie miejsca przez
wpisanie nazwy ................................9
Ustalenie pozycji domowej................9
Ostatnio znalezione miejsca............10
Ulubione..........................................10
Korzystanie z Nawigacji
Fotograficznej.................................. 11
Znajdowanie miejsca na mapie.......12
Wpisywanie współrzędnych............12
Tworzenie i używanie tras...............13
Wyszukiwanie blisko innego
miejsca................................................14
Nawigacja po bezdrożach...............14
Na pieszo do celu............................14
Używanie Ekranów Głównych.....15
Ekran Mapy ....................................15
Ekran Komputera Podróży..............16
Ekran Asystenta Pasa Ruchu..........16
Ekran Listy zwrotów........................16
Ekran następnego zwrotu................16
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Wstęp
Komendy Głosowe.......................17
Używanie Zdalnego Sterowania......17
Aktywacja Rozpoznawania
Mowy...............................................17
Wydawanie komend do nüvi...........17
Ikony i dźwięki.................................20
Wskazówki dotyczące
rozpoznawania mowy......................20
Korzystanie z Bluetooth...............21
Parowanie telefonu..........................21
Odbieranie połączenia ...................22
W czasie rozmowy .........................22
Menu telefonu..................................23
Odtwarzacze multimedialne........27
Odtwarzanie muzyki........................27
Odtwarzanie książek mówionych....29
Używanie kamery cofania...............31
Zarządzanie Plikami.....................32
Obsługiwane typu plików.................32
Ładowanie plików............................32
Wgrywanie Zdjęć dla
Nawigacji Fotograficznej.................33
Usuwanie Plików ............................33
Narzędzia.......................................34
Ustawienia.......................................34
Bieżąca pozycja..............................34
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Trasy................................................34
Pomoc.............................................34
Odtwarzacz multimedialny..............34
Odtwarzacz Audible.........................34
Przeglądarka obrazków...................34
Komunikaty drogowe.......................35
MSN® Direct....................................35
Gry...................................................35
Kalkulator .......................................35
Przelicznik walut..............................36
Przelicznik jednostek . ....................37
Czas na świecie .............................37
Budzik..............................................37
Przewodnik podróży........................38
Moje dane........................................38
Komunikaty Drogowe TMC..........39
Diody LED - kody statusu................39
Utrudnienia w okolicy......................40
Utrudnienia na Twojej drodze..........40
Utrudnienia na Twojej trasie............40
Symbole zdarzeń.............................41
Kolorowy kod ważności
zdarzenia.........................................41
Subskrypcje komunikatów
drogowych...............................................41
iii
Wstęp
Odtwarzanie dźwięku poprzez
system audio pojazdu..................42
Automatyczne strojenie
nadajnika FM..........................................42
Ręczne strojenie nadajnika FM.......42
Wybór częstotliwości.......................43
Informacje o nadajniku FM..............43
Dostosowanie nüvi.......................44
Zmiana ustawień systemowych.......44
Zmiana ustawień nawigacji.............44
Ustawienia zabezpieczeń................45
Zmiana ustawień czasu...................46
Zmiana ustawień wyświetlania........46
Zmiana Ustawień Mapy...................47
Ustawienia Technologii Bluetooth....48
Ustawienia Językowe......................48
Informacje o subskrypcji
komunikatów drogowych.................49
Ustawienia wejścia wideo................50
Zmiana ustawień punktów
ostrzegawczych...............................51
Przywracanie ustawień
fabrycznych.........................................51
iv
Dodatki..........................................52
Konserwacja nüvi ...........................52
Blokowanie nüvi..............................53
Kalibracja ekranu.............................53
Resetowanie nüvi............................54
Aktualizacja oprogramowania.........54
Usuwanie danych użytkownika.......54
Informacje o baterii . .......................54
Sposoby Ładowania nüvi................56
Wymiana bezpiecznika....................56
Zdejmowanie nüvi i uchwytu...........56
Montaż nüvi na kokpicie..................57
Mapy dodatkowe.............................57
Opcjonalne akcesoria......................58
Sygnał z satelitów GPS...................59
Deklaracja Zgodności......................59
Przepisy prawne normujące
używanie nadajnika FM...................60
Licencja na oprogramowanie..........61
Specyfikacja....................................62
Rozwiązywanie problemów.............63
Ważne Informacje i
Ostrzeżenia...................................66
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Rozpoczynamy
Rozpoczynamy
ależy zapoznać się z zamieszczoną w instrukcji obsługi częścią Ważne informacje dotyczące
N
bezpieczeństwa i produktu zawierającą ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.
Twoje urządzenie nüvi
Pokrywa baterii
Anten GPS
Przycisk zasilania:
Przesuń w lewo by włączyć/wyłączyć
urządzenie;przesuń w prawo aby zablokwać
ekran.
Mikrofon
Gniazdo
słuchawek
Slot kart
microSD™
Mikrofon
Numer seryjny
(pod baterią)
Złącze
anteny
zewnętrznej
new
Złącze
Mini-USB
Głośniki
Sprawdź prawo ruchu drogowego w Twoim kraju. Aktualnie prawo stanowe w Kaliforni i Minnesocie
zabrania umieszczania uchwytów na przyssawkę na przedniej szybie samochodu. W takim przypadku
użyj innego mocowania uchwytu Garmin - podstawa przyklejana lub mocowanie stałe.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Rozpoczynamy
Krok 1: Instalacja Baterii
1. Wyjmij z pudełka urządzenia
prostokątną baterię litowo-jonową.
2. Wysuń pokrywę baterii z tylnej ścianki
urządzenia nüvi.
3. Znajdź na baterii metalowe styki,
znajdujące się na jednym z jej boków.
4. Włóż baterię tak, aby metalowe styki
baterii miały bezpośredni kontakt z
metalowymi stykami w urządzeniu.
Krok 2: Zamontuj nüvi
1.Podłącz kabel zasilania do gniazda
umieszczonego z prawej strony
mocowania.
Mocowanie
Gniazdo
mikrofonu
Kabel
zasilania
2. Załóż mocowanie na uchwyt z
przyssawką.
Uchwyt z
przyssawką
5. Wciśnij baterię w dół, tak aby
znalazła się w slocie urządzenia.
6. Wsuń pokrywę baterii w tylną ścianę
urządzenia.
3. Oczyść szybę i przyssawkę szmatką
nie pozostawiającą włókien. Umieść
przyssawkę na szybie.
4. Przesuń dźwignię w kierunku szyby.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Rozpoczynamy
5. Umieść podstawę urządzenia w
mocowaniu.
6. Dopchnij górną część nüvi aż
wskoczy na swoje miejsce.
7. Podłącz drugą część kabla
zasilania do gniazda zapalniczki w
samochodzie. Jeśli samochód jest
uruchomiony, urządzenie uruchomi
się automatycznie.
8. Jeśli używasz odbiornika
komunikatów drogowych, przymocuj
jego antenę do szyby za pomocą
przyssawek.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Krok 3: Montaż zdalnego
sterowania funkcji
rozpoznawania mowy
Wyjmij zakładkę zapezpieczakącą
aby aktywować plot zdalnego
rozpowanawania mowy.
Zamontuj pilot zdalnego sterowania w
wygodnym miejscu samochodu, np. na
kierownicy. Użyj opaski zaciskowej aby
umocować pilot w odpowiednim miejscu.
Rozpoczynamy
Krok 4: Uruchom nüvi
Aby uruchomić nüvi, przesuń
przełącznik zasilania Power w lewą
stronę. Postępuj zgodnie z instrukcjami
na ekranie.
Krok 5: Odbierz sygnał
satelitów
Wyjdź na otwartą przestrzeń, z dala od
garaży lub wysokich drzew i budynków.
Zatrzymaj pojazd, uruchom nüvi. Odbiór
sygnału satelitów może potrwać kilka
minut.
Słupki
wskazują siłę sygnału
satelitów. Gdy kolor słupków jest
zielony, nüvi ustalił pozycję GPS. Teraz
możesz wybrać cel podróży i rozpocząć
do niego nawigację. Więcej informacji
na temat GPS znajdziesz na stronie 59
lub w internecie: www.garmin.com
/aboutGPS.
Ekran Główny Urządzenia
➌ ➍
➊ ➋
➏
➎
➐ ➑ ➒
➊
➋
➌
➍
Siła sygnału GPS
➎
➏
➐
Naciśnij i wyszukaj miejsce docelowe
➑
➒
Naciśnij aby dostosować głośność.
Status Bluetooth®
Status Baterii
Aktualny czas—dotknij aby zmienić
ustawienia czasu
Naciśnij aby wyświetlić mapę.
Naciśnij aby dokonać połączenia
telefonicznego, po sparowaniu z
kompatybilnym telefonem (tylko
nüvi 865 i 885).
Naciśnij aby użyć dodatków jak
odtwarzacz plików muzycznych,
ustawień, pomocy.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Rozpoczynamy
Znajdź cel podróży
Menu Dokąd? udostępnia wiele różnych kategorii z których korzystasz by znaleźć
miasto, adres, i inne dodatki. Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia nüvi
zawierają miliony punktów szczególnych (POI) jak przykładowo restauracje, hotele,
warsztaty samochodowe.
1. Dotknij Dokąd?.
2. Wybierz Kategorię.
5. Dotknij Jedź!.
4. Wybierz cel.
Wskazówka: Dotykaj
3. Wybierz podkategorię.
lub
by przejrzeć listę wyborów.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Rozpoczynamy
Nawigacja według trasy
Gdy podróżujesz, Twój nüvi prowadzi
Ciebie do celu za pomocą wskazówek
głosowych, strzałek na mapie oraz
informacji tekstowej na górze ekranu
mapy. Gdy zjedziesz z wyznaczonej
trasy, nüvi obliczy ją ponownie i poda
nowe wskazówki.
Twoja trasa oznaczona jest fioletowym
kolorem. Skręcaj zgodnie ze strzałkami.
Dodanie punktu
pośredniego do trasy
Do trasy możesz dodać przystanek
(punkt pośredni). Nüvi poda wtedy
wskazówki jak dojechać do niego, a
później do mety.
Wskazówka: Jeśli chcesz dodać
więcej niż jeden punkt pośredni, edytuj
aktualną trasę. Zobacz stronę 13.
1. Podczas trasy aktywnej, dotknij Menu
> Dokąd?.
2. Poszukaj dodatkowego celu.
3. Dotknij Jedź!.
4. Dotknij Dodaj jako punkt pośredni
by dodać ten cel do trasy przed
dotarciem do celu. Dotknij Ustaw
jako nowy cel podróży by
wyznaczyć trasę tylko do tego celu.
Flaga z szachownicą to cel podróży.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Rozpoczynamy
Korzystanie z objazdu
ekranie urządzenia. Więcej informacji
o systemie rozpoznawania mowy
znajdziesz na stronach 17–20.
Nüvi będzie próbował wrócić na
wcześniej wyznaczoną trasę tak szybko
jak to możliwe. Jeśli trasa którą jedziesz
jest jedyną możliwą opcją przejazdu,
nüvi może nie przeliczyć objazdu.
Dostosowanie Głośności
Zatrzymanie nawigacji
według trasy
Aby dostosować głośność, osobno dla
komunikatów głosowych, mediów,
telefonu, naciśnij Mixer. Dostosuj głośność
wg. gustu. Dotknij Przywróć aby powrócić
do fabrycznych ustawień głośności.
1. Podczas trasy aktywnej, dotknij Menu.
2. Dotknij Objazd.
1. Podczas trasy aktywnej, dotknij Menu.
2. Dotknij Stop.
Komendy Głosowe
Używaj funkcji rozpoznawania mowy w
celu wydawania poleceń do urządzenia nüvi
oraz wyszukiwania punktów docelowych.
Naciśnij duży przycisk na pilocie
zdalnego sterowania aby włączyć
rozpoznawanie mowy. Kiedy pojawi
się zielona ikona na ekranie
wydaj polecenie głosowe. Możesz
wymawiać wszystko co widzisz na
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Na ekranie głównym dotknij Głośność.
Dotknij Głośność. Dotknij lub by
regulować główną głośność. Dotknij
Wycisz aby wyciszyć wszelkie dźwięki.
Dotknij Wyjście Dźwięku aby włączyć
nadajnik FM. Więcej informacji
znajdziesz na stronach 42-43.
Blokowanie ekranu
By zapobiec przypadkowym
przyciśnięciom ekranu, przesuń Power
w prawo ( ), natomiast aby odblokować
w pozycję środkową.
Dokąd?
Dokąd?
Menu Dokąd?
udostępnia wiele
kategorii w których możesz szukać celu
podróży. Zobacz stronę 5 by nauczyć się
przeprowadzać proste wyszukiwanie.
Wskazówka: Dotknij Blisko by
zmienić obszar wyszukiwania. Zobacz
stronę 14.
Opcje Ekranu Jedź!
Dotknij jedną z pozycji na liście wyników
wyszukiwania, ujrzysz ekran Jedź!
Dotknij Jedź! by obliczyć trasę do tego
celu podróży.
Jeśli Nuvi połączony jest za pomocą
technologii Bluetooth z kompatybilnym
telefonem, dotknij by zadzwonić do
tego celu.
Dotknij Pokaż Mapę by ujrzeć to
miejsce na mapie.
Dotknij Zapisz by zapisać ten cel.
Zobacz na stroną 10.
Znajdowanie adresu
1. Dotknij Dokąd? > Addres.
2. Jeśli konieczne, dotknij Zmień
Państwo/Stan.
3. Dotknij Szukaj Wszystkie.
LUB
Dotknij Wpisz miasto/kod pocztowy
wprowadź nazwę miasta lub kod
pocztowy i dotknij Gotowe. Z
listy wyników wybierz miasto/kod
pocztowy (nie wszystkie dane
mapowe zawierają kody pocztowe).
4. Wpisz numer domu, następnie dotknij
Gotowe.
5. Wpisz nazwę ulicy i dotknij Gotowe.
Jeśli konieczne, z listy wyników
wybierz właściwą ulicę.
6. Jeśli konieczne, dotknij właściwy adres.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Dokąd?
Uwaga: W zależności od rodzaju
map wgranych do pamięci urządzenia,
nazwy przycisków mogą się zmienić.
Znajdowanie miejsca
przez wpisanie nazwy
Jeśli znasz nazwę miejsca które szukasz,
możesz ją wpisać używając klawiatury
ekranowej. Możesz też wpisać kilka liter
z nazwy by zawęzić wyszukiwanie.
1. Dotknij Dokąd? > Punkty
Szczególne > Literuj.
2. Za pomocą klawiatury ekranowej
wpisz litery. Dotknij Gotowe.
Używanie klawiatury
ekranowej
Gdy pojawi się klawiatura ekranowa,
dotknij znak by go wprowadzić.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Dotknij
by wstawić odstęp.
Dotknij lub by przesunąć kursor.
Dotknij by usunąć znak. Dotknij i
przytrzymaj
by usunąć cały wpis.
Dotknij Tryb by wybrać język. Dotknij
&?% aby wpisać znak specjalny.
Ustalenie pozycji
domowej
Możesz ustalić pozycje Dom w miejscu,
do którego często powracasz.
1. Dotknij Dokąd? > Jedź do domu.
2. Wybierz jedną z opcji.
Dokąd?
Nawigacja do domu
Po ustaleniu pozycji Dom, możesz
szybko rozpocząć nawigację dotykając
Dokąd? > Jedź do domu.
Zmiana pozycji domowej
Aby zmienić pozycję Dom, musisz
najpierw usunąć z listy Ulubione.
1. Dotknij Dokąd? > Ulubione.
2. Dotknij Dom > Edycja > Usuń > Tak.
Po usunięciu pozycji domowej ustal ją
wedłóg kroków ze strony 9.
Ostatnio znalezione
miejsca
Twój nüvi przechowuje listę 50
ostatnio znalezionych miejsc. Ostatnio
znalezione miejsce znajduje się na
górze listy. Dotknij Dokąd? > Ostatnio
Znalezione by ujrzeć listę miejsc
ostatnio znalezionych.
10
Czyszczenie listy ostatnio
znalezionych miejsc
Aby usunąć wszystkie ostatnio znalezione
miejsca, dotknij Czyść > Tak.
Uwaga: Gdy dotkniesz Czyść,
wszystkie pozycje z listy zostaną
usunięte. Nie usunie to aktualnej
pozycji z urządzenia.
Ulubione
Możesz zapisywać cele podróży w
ulubionych, by szybko je odnajdywać
i uruchamiać nawigację do nich.
Twoja pozycja DOM jest również w
Ulubionych.
Zapisywanie aktualnej pozycji
Na ekranie mapy dotknij . Następnie
dotknij Zapisz Położenie by zapisać
swoją bieżącą pozycję w Ulubionych.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Dokąd?
Zapisywanie znalezionych
1. Po znalezieniu miejsca które chcesz
zapisać, dotknij Zapisz.
2. Dotknij OK. Miejsce jest już w
Ulubionych.
Znajdowanie zapisanych miejsc
1. Dotknij Dokąd?.
2. Dotknij Ulubione. Twoje zapisane
miejsca będą na liście.
Wskazówka: Twoja Ostatnia
Pozycja jest zapisywana automatycznie
gdy wyjmujesz urządzenie z uchwytu.
Używaj tej funkcjonalności by znaleźć
samochód na parkingu.
Edycja zapisanych miejsc
1. Dotknij Dokąd? > Ulubione.
2. Dotknij pozycję którą chcesz edytować.
3. Dotknij Edycja.
4. Dotknij jedną z opcji:
• Zmień nazwę—wpisz nową
nazwę i dotknij Gotowe.
• Dołącz Zdjęcie—wybierz zdjęcie
do powiązania z daną pozycją.
• Zmień Symbol— dotknij nowy
symbol używany do zaznaczenia
na mapie.
• Zmień Numer Telefonu— wpisz
numer telefonu i dotknij Gotowe.
• Zmień Kategorię—zmień
kategorię dla danej pozycji.
• Usuń—usunie wpis z Ulubionych.
Aby potwierdzić dotknij Tak.
Korzystanie z Nawigacji
Fotograficznej
Panoramio™ dostarcza zdjęcia różnych
miejsc z informacjami o ich lokalizacji.
(nazywane jako „geotags”). Możesz
wgrywać te zdjęcia do urządzenia
nüvi lub na kartę microSD a następnie
tworzyć trasy do miejsca ze zdjęcia.
Więcej informacji uzyskasz na stronie:
http://connect.garmin.com/photos. Więcej
informacji znajdziesz na stronie 33.
Podręcznik użytkownika nüvi 80511
Dokąd?
1. Dotknij Dokąd? > Ulubione >
Panoramio Photos. W miejscu tym
są wyświetlane zdjęcia, które zostały
zapisane do pamięci urządzenia lub
na kartę microSD.
2. Dotknij zdjęcie Panoramio.
3. Dotknij Jedź! aby nawigować do
miejsca ze zdjęcia. Dotknij Mapa aby
wyświetlić pozycję miejsca na mapie.
Znajdowanie miejsca na
mapie
Użyj ekranu przeszukiwania mapy
by przejrzeć różne miejsca na mapie.
Dotknij Dokąd? > Znajdź Na Mapie.
Wskazówki w przeglądaniu mapy
• Dotknij dotknij mapę, następnie
przeciągnij palcem po ekranie.
• Dotknij lub by zmienić skalę.
• Dotknij dowolne miejsce na mapie.
Pokaże się wskaźnik wskazujący na
to miejsce.
• Dotknij Zapisz by zapisać to miejsce.
• Dotknij Jedź! by nawigować do.
12
• Jeśli odbiornik GPS jest wyłączony,
dotknij Ustal Pozycję by przenieść
swoją pozycję w to miejsce. (Zobacz
stronę 44).
Wpisywanie
Współrzędnych
Jeśli znasz współrzędne geograficzne
celu podróży, możesz użyć nüvi by
nawigować do celu przez ich wpisanie.
To jest szczególnie przydatne w
geochachingu.
1. Dotknij Dokąd? > Współrzędne..
2. Dotknij Format zmienić typ
wprowadzanych współrzędnych.
Ponieważ różne mapy używają
różnych formatów pozycji, nüvi
pozwala Tobie wybrać właściwy
format współrzędnych dla typu
rodzaju mapy której używasz.
3. Wprowadź współrzędne, następnie
dotknij Gotowe.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Dokąd?
Tworzenie i używanie tras
Dotknij Dokąd? > Trasy. Wybierz trasę,
którą chcesz jechać i dotknij Jedź!.
Tworzenie zapisanej trasy
Używaj nüvi do tworzenia i zapisywania
tras zanim wyruszysz w drogę. Możesz
stworzyć do 10 tras.
1. Dotknij Dokąd? (lub Narzędzia) >
Trasy > Nowa.
2. Dotknij Nowy Punkt Startowy.
3. Znajdź miejsce początku trasy i
dotknij Wybierz.
4. Dotknij Nowy Punkt Końcowy..
5. Znajdź miejsce końca trasy i dotknij
Wybierz.
6. Dotknij
aby dodać kolejne
miejsce do trasy. Dotknij
aby
usunąć miejsce.
7. Dotknij Dalej by obliczyć trasę i
ujrzeć ją na mapie.
8. Dotknij Zapisz by zapisać trasę i
zakończyć.
Edycja tras
1. Dotknij Dokąd? (lub Narzędzia) >
Trasy.
2. Wybierz trasę którą chcesz edytować.
3. Dotknij Edycja.
4. otknij jedną z opcji:
• Zmień Nazwę—wprowadź nową
nazwę i dotknij Gotowe.
• Dodaj/usuń punkty—dodaj nowy
start, punkt pośredni lub koniec trasy.
• Ręczna zmiana kolejności
punktów——zmienia kolejność
punktów na Twojej trasie.
• Optymalizacja kolejności
punktów— automatyczne
uporządkowanie kolejności.
Podręcznik użytkownika nüvi 80513
Dokąd?
• Ponowne obliczenie—zmienia
sposób kalkulacji trasy najszybsza, najkrótsza, bezdroże.
• Usuń—usunie tą trasę.
Uwaga: Zmiany są automatycznie
zapisywane po wyjściu z
któregokolwiek ekranu edycji trasy.
Wyszukiwanie blisko
innego miejsca
Uwaga: Your nüvi automatically
searches for places near your current
location.
Nawigacja po bezdrożach
Jeśli do celu nie podróżujesz drogami,
użyj nawigacji po bezdrożach. Dotknij
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja >
Preferowane trasy > Bezdroże > OK.
Wybierz cel i dotknij Jedź!.
Na pieszo do celu
Jeśli idziesz do celu, włącz tryb pieszego
by zoptymalizować trasę. Dotknij
Narzędzia > Ustawienia > System >
Preferowane Trasy > Pieszy > OK.
1. Dotknij Dokąd? > Blisko….
2. Wybierz jedną z opcji:
• Aktualnej pozycji—szukanie w
pobliżu aktualnej pozycji.
• Innej miejscowości—szukanie w
pobliżu miasta które wpiszesz.
• Aktualnej trasy—szukanie w
pobliżu aktywnej trasy.
• Celu podróży—szukanie w
pobliżu celu Twojej aktywnej trasy.
14
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Używanie Ekranów Głównych
Używanie Ekranów Głównych
Ekran Mapy
Dotknij
•
•
•
•
•
Pokaż mapę by ujrzeć ekran mapy.
Ikona pojazdu
przedstawia Twoje aktualne położenie.
Dotknij i przeciągnij by zobaczyć inne miejsca na mapie.
Dotknij by przybliżyć, dotknij by oddalić.
Dotknij Menu by wrócić do Menu.
Ikona ograniczenia prędkości może pojawić się gdy podróżujesz drogami wyższej
kategorii..
Dotknij aby zobaczyć
ekran następnego zwrotu
lub Asystenta pasa ruchu.
Dotknij pasek aby
zobaczyć ekran listy
zwrotów.
Dotknij aby zobaczyć
ekran Komputera Podróży
Dotknij aby zobaczyć
ekran bierzącej pozycji.
Podręcznik użytkownika nüvi 80515
Używanie Ekranów Głównych
Ekran Komputera Podróży
Ekran komputera podróży wyświetla
Twoją aktualną prędkość oraz dostarcza
pomocne statystyczne informacje na
temat Twojej podróży. Aby go ujrzeć
dotknij pole Prędkość lub Przybycie na
ekranie mapy.
Jeśli często się zatrzymujesz, zostaw
nüvi włączone by mógł dokładnie
obliczyć Twój czas podróży.
Zerowanie komputera
podróży
Jeśli chcesz mieć dokładne informacje
o podróży którą zaraz rozpoczniesz,
wyzeruj informacje o podróży. Dotknij
Zeruj Podróż by wyzerować dane
podróży. Dotknij Zeruj pr. maks. by
wyzerować maksymalną prędkość.
Ekran Asystenta Pasa Ruchu
Asystent Pasa Ruchu (jeśli jest dostępny)
pokazuje najbliższe skrzyżowanie
oraz pas ruchu, którym powinieneś się
poruszać. Możesz także przełączyć się
16
na Asystenta Pasa Ruchu z poziomu
Ekranu Następnego Zwrotu.
Ekran Listy zwrotów
Gdy nawigujesz wg wyznaczonej trasy,
ekran listy zwrotów podaje informacje
o zwrotach na Twojej trasie wraz z
informacją o odległościach pomiędzy
zwrotami. Dotknij zielonego paska
na górze ekranu mapy by ujrzeć listę
zwrotów. Dotknij jedną pozycję z listy
zwrotów by ujrzeć szczegóły dotyczące
tego zwrotu. Dotknij Pokaż Mapę by
ujrzeć całą trasę na ekranie przeglądania
mapy.
Ekran następnego zwrotu
Podczas nawigacji trasą, ekran
następnego zwrotu pokaże zwrot na
mapie oraz poinformuje o pozostałym
dystansie i czasie dotarcia do tego
zwrotu. By ujrzeć następny zwrot na
mapie, dotknij pole Zwrot za na ekranie
głównym, lub dotknij dowolnego zwrot
z listy zwrotów.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Komendy Głosowe
Komendy Głosowe
Opcja rozpoznawania mowy umożliwia
wydawanie komend głosowych do
urządzenia nüvi aby w wygodny sposób
sterować urządzeniem.
Używanie Zdalnego Sterowania
Użyj zdalnego sterowania aby włączyć
lub wyłączyć rozpoznawanie mowy.
Włącz
rozpoznawanie
mowy
Wyłącz
rozpoznawanie
mowy
Jeżeli nüvi nie wejdzie w tryb
rozpoznawania mowy, upewnij się, że
zdalne sterowanie jest aktywowane.
1. Na ekranie głównym dotknij Narzędzia
> Ustawienia > System > Zdalny >
Deaktywuj Wszystkie Urządzenia Zdalne.
2. Dotknij Aktywuj Nowe Urządzenie
Zdalne.
3. Naciśnij przycisk na Zdalnym
Sterowaniu.
Aktywacja Rozpoznawania
Mowy
1. Naciśnij duży przycisk na zdalnym
sterowaniu.
2. Poczekaj aż zostanie wyświetlona
zielona ikona
.
3. Wymów komendę.
Wydawanie komend do
urządzenia nüvi
System rozpoznawania mowy umożliwia
wyszukiwanie czterema metodami:
•
•
•
•
Wymów jakikolwiek tekst z ekranu
Wymów komendę skrótu
Wymów nazwę znanego miejsca
Wymów adres
Aby wymówić tekst z ekranu:
1. Wymów jakiekolwiek słowo z ekranu.
Przykładowo w menu Narzędzia
możesz wymówić Routes (Trasy) lub
Page Down (Strona w Dół).
Podręcznik użytkownika nüvi 80517
Komendy Głosowe
2. Wyczekaj na polecenie głosowe zanim
wymówisz kolejną komendę.
Aby wymówić komendę skrótu:
1. Wymów jakikolwiek skrót z poniższej
tabeli skrótów. Możesz wymawiać te
skróty będąc na jakimkolwiek ekranie.
2. Wyczekaj na polecenie głosowe zanim
wymówisz kolejną komendę.
Skrócone komendy
Skrócone komendy
Go Home
(Jedź do domu)
Where Am I? (Gdzie
jestem?)
Hands Free
(Zestaw głośnomówiący)
Where To? (Dokąd?)
MSN®- Skrócone komendy
Show Gas Prices (Pokaż
Ceny Benzyny)
Show Stocks (Pokaż
Notowania Giełdowe)
Audible Player
(Odtwarzacz książek)
Help
(Pomoc)
Show Local Events
(Pokaż Lokalne Wydarzenia)
Show Traffic (Pokaż
Utrudnienia w Ruchu)
Cancel Route
(Anuluj Trasę)
Main Menu
(Menu Główne)
Show Movie Times (Pokaż
Godziny Filmów)
Show Weather (Pokaż
Pogodę)
Detour
(Objazd)
Music Player
(Odtwarzacz )
Show News (Pokaż
Wiadomości)
Show Web Ulubione
(Pokaż Ulubione Strony)
Find Adres
(Wyszukaj Adres)
Stop Listening
(Wyłącz nasłuchiwanie)
Find City (Znajdź
Miejscowość)
Tools Menu
(Menu narzędzia)
Find Favorite (Wyszukaj
Ulubiony)
Trip Computer
(Komputer Podróży)
Find Place by Category
(Wyszukaj miejsce za
pomocą kategorii)
View Map
(Pokaż Mapę)
Find Place by Name
(Wyszukaj miejsce za
pomocą nazwy)
Volume Down (Przycisz)
Find Recently Found
(Wyszukaj w ostatnio
znalezionych)
Volume Up
(Podgłośnij)
18
Możesz wymówić Find Nearest (Znajdź
Najbliższy) by wyszukać punkty POI
według kategorii. Komenda Find Nearest
działa tylko na ekranie Menu głownego,
Dokąd? i Mapy.
Aby szukać używając skróconej
komendy Find Nearest:
1. Wymów Find Nearest a następnie
kategorię punktu POI, na przykład
Italian Restaurant.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Komendy Głosowe
2. Poczekaj na monit głosowy i
wymów nazwę miejsca. Urządzenie
powtórzy nazwę miejsca gdy jest ono
wyszukane.
“Find Nearest Italian Restaurant”
Dodatkowe przykłady zawierające
komendę Find Nearest:
•
•
•
•
Find Nearest Gas Station
Find Nearest Grocery Store
Find Nearest Bank
Find Nearest Movie Theater
“Starbucks”
3. Pojawi się lista miejsc. Wymów numer
linii miejsca, które chcesz wybrać.
Aby wymówić nazwę popularnego
miejsca:
1. Wymów Find Place by Name
(Wyszukaj miejsce według nazwy) na
dowolnym ekranie.
“Line 1”
4. Wymów Yes (Tak) by nawigować do
tego miejsca lub No (Nie) by wrócić
do listy znalezionych miejsc.
“Find Place by Name”
“Yes”
Podręcznik użytkownika nüvi 80519
Komendy Głosowe
Uwaga: Możesz wymawiać tylko
nazwy bardzo popularnych i dobrze
znanych pozycji. Użyj kategorii menu
Dokąd? by szukać innych pozycji.
Aby wymówić adres:
1. Wymów Find Adres (Znajdź Adres)
na dowolnym ekranie.
2. Zareaguj na monit by wymówić lub
przeliterować nazwę miasta, numer
domu i ulicę.
Ikony i dźwięki
• Wejście w tryb rozpoznawania
mowy, nüvi zasygnalizuje dwoma
dźwiękami.
• Wyjście z trybu rozpoznawania
mowy, nüvi zasygnalizuje dwoma
dźwiękami.
• Nierozpoznanie komendy nüvi
zasygnalizuje dwoma krótkimi
dźwiękami.
• Czerwona ikona
jest wyświetlana
w prawym górnym rogu ekranu
gdy urządzenie nie jest gotowe na
20
komendę. Poczekaj aż pojawi się
zielona ikoną by wymówić komendę.
Wskazówki dotyczące
rozpoznawania mowy
• Wymawiaj komendy dokładnie tak,
jak pojawiają się one na ekranie.
• Reaguj na monity głosowe z
urządzenia.
• Aby wprowadzić numery, wymów
numery, które chcesz wprowadzić.
Wymów Delete lub Backspace by
usunąć ostatni numer. Wymów Clear
by usunąć wszystkie numery.
• Dotknij ekran lub naciśnij mały
przycisk na urządzeniu zdalnym aby
opuścić tryb rozpoznawania mowy.
• Zobacz stronę 64 aby uzyskać
wskazówki dotyczące rozwiązywania
problemów.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Korzystanie z Bluetooth
Korzystanie z
Bluetooth
Przy wykorzystaniu bezprzewodowej
technologii Bluetooth, Twój nüvi może
połączyć się z telefonem komórkowym
i pełnić rolę zestawu głośnomówiącego.
Aby sprawdzić czy Twój telefon
wyposażony w Bluetooth jest
kompatybilny z nüvi, odwiedź serwis
internetowy: www.garmin.com/bluetooth
Bluetooth ustanawia bezprzewodowe
połączenie pomiędzy urządzeniami,
takimi jak telefon komórkowy i nüvi.
Przy pierwszym, wspólnym użyciu
obu tych urządzeń musisz dokonać ich
“parowania”, aby ustanowić połączenie z
użyciem kodu PIN/ hasła. Po wykonaniu
pierwszego parowania, urządzenia będą
automatycznie łączyć się ze sobą, po
każdym ich włączeniu.
Uwaga: Może być potrzebna
konfiguracja Twojego telefonu, aby
łączył się automatycznie z nüvi po
jego włączeniu.
Parowanie telefonu
Aby sparować Twój telefon i nüvi,
oba urządzenia muszą być włączone i
znajdować się w odległości nie większej
niż 10 metrów od siebie.
Inicjację parowania możesz wykonać
z poziomu nüvi lub Twojego telefonu.
Skorzystaj w tym celu z instrukcji
obsługi telefonu.
Aby sparować korzystając z
ustawień telefonu:
1. Włącz moduł Bluetooth w telefonie.
2. Uruchom wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth.
3. Z listy znalezionych urządzeń wybierz
nüvi.
4. Wprowadź w telefonie PIN dla
Bluetooth nüvi (1234).
Podręcznik użytkownika nüvi 80521
Korzystanie z Bluetooth
Aby sparować korzystając z nüvi:
1. Na ekranie głównym dotknij Narzędzia>
Ustawienia > Bluetooth > Dodaj.
2. Włącz moduł Bluetooth w Twoim
telefonie i zmień jego ustawienia
tak, aby telefon mógł być
widoczny dla innych urządzeń.
Ustawienia te znajdziesz w grupie
Bluetooth, Połączenia, lub Zestaw
głośnomówiący Twojego telefonu.
3. Dotknij OK w nüvi.
4. Wybierz Twój telefon, i dotknij OK.
5. Wprowadź w telefonie PIN dla
Bluetooth nüvi (1234).
Kiedy telefon połączy się z Twoim
nüvi, możesz wykonywać rozmowy
telefoniczne. Dotknij Telefon na ekranie
głównym, aby przejść do menu telefonu.
Kiedy następnym razem włączysz nüvi,
będzie on próbował połączyć się z
ostatnio sparowanym telefonem.
Uwaga: Niektóre telefony nie
umożliwiają używania wszystkich
funkcji menu telefonu w nüvi.
22
Odbieranie połączenia
Kiedy dzwoni telefon, na ekranie nüvi
pojawi się okno rozmowy przychodzącej.
Dotknij Odbierz aby rozmawiać.
Dotknij Ignoruj aby odrzucić rozmowę i
przerwać sygnał dźwiękowy.
Wbudowany mikrofon znajduje się na
przedniej ścianie nüvi; mów normalnie.
W czasie rozmowy
W czasie rozmowy, wyświetlana jest
ikona
Połączenie. Dotknij
> Zakończ aby przerwać rozmowę.
Dotknij
> Opcje połączenia aby
skorzystać z opcji:
• Wybieranie tonowe—wyświetla
klawiaturę, umożliwiającą
korzystanie z usług automatycznych,
np. poczty głosowej.
• Przenieś dźwięk do telefonu—
funkcja pomocna jeśli chcesz
wyłączyć rozmowę przez nüvi, i
kontynuować ją przez telefon. Aby
powrócić do nüvi wybierz Przenieś
dźwięk do urządzenia.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Korzystanie z Bluetooth
• Wycisz mikrofon.
Połączenie oczekujące
Jeśli prowadzisz rozmowę, a nadejdzie
kolejne połączenie (oczekujące), nüvi
wyświetli okno rozmowy przychodzącej.
Dotknij Odbierz aby ją odebrać.
Pierwsza rozmowa zostanie zawieszona.
Aby przełączać między połączeniami:
1. Dotknij
> Przełącz na.
2. Dotknij Zakończ aby przerwać
rozmowę; nie spowoduje to
zakończenia rozmowy zawieszonej.
Menu telefonu
Na ekranie głównym, dotknij Telefon
aby przejść do menu telefonu.
Uwaga: Niektóre telefony nie
umożliwiają korzystania ze wszystkich
funkcji menu telefonu nüvi.
Spis telefonów
Za każdym razem gdy Twój telefon
połączy się z nüvi, spis telefonów
zostanie automatycznie załadowany do
nüvi. Zanim spis ten będzie dostępny,
może upłynąć kilka minut. Niektóre
telefony nie umożliwiają tej funkcji.
1. Dotknij Telefon > Spis telefonów.
2. Dotknij wpis (kontakt) z listy do
którego chcesz zadzwonić.
3. Dotknij Wybierz aby nawiązać
połączenie, lub dotknij Nowa
wiadomość aby wysłać SMS.
Wybieranie numeru telefonu
punktu szczególnego
1. Dotknij Telefon > POI.
2. Wyszukaj obiekt z którym chcesz
nawiązać połączenie.
3. Dotknij Wybierz lub
.
Podręcznik użytkownika nüvi 80523
Korzystanie z Bluetooth
Wybieranie numeru telefonu
1. Dotknij Telefon > Wybierz.
2. Wprowadź numer i dotknij Wybierz.
Historia połączeń
Przy każdym połączeniu telefonu z nüvi,
automatycznie przesyłana jest historia
połączeń z telefonu. Zanim listy te będą
dostępne może upłynąć kilka minut.
1. Dotknij Telefon > Historia połączeń.
2. Dotknij kategorię połączeń.
3. Dotknij wpis i dotknij Wybierz.
Dzwoń do domu
Wprowadź numer telefonu domowego,
aby móc szybko tam zadzwonić.
Aby wprowadzić numer telefonu:
1. Dotknij Telefon > Dzwoń do domu.
2. Dotknij Podaj numer telefonu aby
użyć klawiatury lub Wybierz z listy
kontaktów (dostępne jedynie dla
telefonów umożliwiających transfer
spisu telefonów).
3. Dotknij Gotowe > Tak. nüvi wykona
połączenie z telefonem domowym.
24
UWAGA: Aby edytować numer
telefonu lub położenie punktu
domowego, dotknij Dokąd? >
Ulubione > DOM > Edycja.
Aby zadzwonić do domu:
1. Dotknij Telefon > Dzwoń do domu.
2. nüvi wybierze numer telefonu
domowego i nawiąże połączenie.
Wybieranie głosowe
Możesz nawiązać połączenie
wymawiając nazwę kontaktu.
1. Dotknij Telefon > Wybieranie
głosowe.
2. Wypowiedz nazwę kontaktu.
UWAGA: Być może będziesz
musiał “nauczyć” Twój telefon
rozpoznawania komend głosowych.
Srawdź instrukcję obsługi telefonu.
Status Telefonu
Sprawdź poziom baterii i siłę sygnału
poprzez dotknięcie Telefon > Status
Telefonu.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Korzystanie z Bluetooth
Wiadomości SMS
Jeśli Twój telefon obsługuje
komunikację SMS z wykorzystaniem
technologii Bluetooth, będziesz mógł
wysyłać i odbierać wiadomości w nüvi.
Odczyt wiadomości tekstowych:
Kiedy otrzymasz wiadomość tekstową,
pojawi się okno przychodzącej
wiadomości. Dotknij Przeglądaj aby
otworzyć skrzynkę odbiorczą, lub
Ignoruj aby zamknąć to okno.
Aby wysłać wiadomość tekstową:
1. Dotknij Telefon > SMS > Nowa
wiadomość.
2. Wybierz opcję, aby wybrać odbiorcę
wiadomości.
3. Dotknij Klawiatura.
4. Wprowadź wiadomość i dotknij
Gotowe.
5. Jeśli chcesz dołączyć punkt POI do
wiadomości, dotknij Dodaj punkt i
szukaj punktów POI.
6. Dotknij Wyślij aby wysłać
wiadomość.
Uwaga: Wiadomości wysłane z nüvi
nie pojawią się na liście wysłanych w
telefonie.
Aby wysłać wiadomość o pozycji:
Wiadomości o pozycji zawiera tekst i
informację GPS, którą mogą zobaczyć
inni użytkownicy nüvi. Użytkownicy
bez nüvi otrzymają zwykłą wiadomość
tekstową ze współrzędnymi szerokości i
długości geograficznej.
1. Dotknij Telefon > SMS > Nowa
wiadomość.
2. Wybierz odbiorcę wiadomości.
3. Wybierz typ wiadomości do wysłania,
taką jak Spotkajmy się… lub Idź
do….
4. Wybierz pozycję i dotknij Wyślij jako
wiadomość o pozycji.
5. Wybierz Zmień by edytować
wiadomość jeśli to konieczne.
6. Wybierz Wyślij by wysłać
wiadomość.
Podręcznik użytkownika nüvi 80525
Korzystanie z Bluetooth
Uwaga: Wiadomości wysłane z nüvi
nie pojawią się na liście wysłanych w
telefonie.
Aby zobaczyć wiadomości:
1. Dotknij Telefon > SMS.
2. Dotknij Odebrane, Wysłane, lub
Robocze.
3. Dotknij wiadomość.
4. Wybierz opcję.
• Słuchaj— odsłuchaj wiadomość.
(aby to było możliwe jako język
głosu w nüvi musi być wybrany
jeden z języków TTS; zajrzyj na
stronę 48.)
• Przekaż—wyślij tą wiadomość do
innego odbiorcy, lub Odpowiedz
aby odpowiedzieć jej nadawcy.
26
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Odtwarzacze multimedialne
Odtwarzacze
multimedialne
Odtwarzanie muzyki
Załaduj pliki z muzyką do pamięci
wewnętrznej lub na kartę microSD.
Zajrzyj na strony 32–33.
1. Dotknij Narzędzia > Odtwarzacz
Muzyki.
2. Dotknij Przeglądaj.
3. Dotknij kategorię.
4. Aby odtworzyć całą kategorię od
początku listy, dotknij pierwszą
piosenkę na liście. By odtworzyć
określoną piosenkę, dotknij tytuł.
Bieżąca piosenka
Pasek stanu piosenki
Okładka albumu
• Dotknij
aby zmienić głośność.
• Dotknij
aby odtworzyć poprzedni
utwór z listy odtwarzania; dotknij
i przytrzymaj aby przewinąć
odtwarzany utwór do tyłu.
aby przejść do
• Dotknij
następnego utworu z listy; dotknij
i przytrzymaj aby przewinąć
odtwarzany utwór do przodu.
aby przerwać
• Dotknij
odtwarzanie.
• Dotknij Powtórz aby zapętlić listę
odtwarzania.
• Dotknij Losowo aby odtwarzać
losowo.
• Dotknij okładkę albumu, aby
zobaczyć informacje o pliku lub
usunąć utwór z listy odtwarzania.
WSKAZÓWKA: Za pomocą paska
postępu możesz przewijać piosenkę do
tyłu i do przodu.
Podręcznik użytkownika nüvi 80527
Odtwarzacze multimedialne
Obsługiwane pliki
nüvi obsługuje pliki dźwiękowe MP3
i FLAC oraz listy odtwarzania M3U i
M3U8.
Tworzenie i odsłuchiwanie list
odtwarzania
Korzystając z nüvi, możesz słuchać list
odtwarzania utworzonych w Twoim
komputerze. Możesz także zapisać taką
listę używając Twojego nüvi.
Aby zapisać aktualną listę:
1. W czasie słuchania, dotknij
Przeglądaj > Lista odtwarzania >
Zapisz bieżącą listę odtwarzania
2. Wpisz nazwę i dotknij Gotowe.
Aby utworzyć nową listę:
1. W odtwarzaczu muzyki, dotknij
Przeglądaj > Lista odtwarzania >
Utwórz nową listę odtwarzania.
2. Wybierz utwór z kategorii dotknij
Zapisz.
3. Wprowadź nazwę i dotknij Gotowe.
4. By dodać więcej utworów do listy
dotknij Edycja > Dodaj Utwory.
28
Aby utworzyć listę odtwarzania na
komputerze:
1. Korzystając z komputera i programu
obsługującego muzykę, utwórz listę
odtwarzania. Zapisz listę jako plik
M3U lub M3U8.
Uwaga: Może być potrzebna edycja
pliku M3U za pomocą edytora tekstu
(np. Notatnik), aby usunąć ścieżki
do plików dźwiękowych. Plik M3U
powinien zawierać tylko listę nazw
plików. Skorzystaj z pomocy programu
do obsługi plików audio.
2. Prześlij listę i pliki z muzyką do nüvi
lub na kartę microSD (zobacz str.
32–33). Plik M3U musi się znajdować
w tym samym miejscu co pliki
dźwiękowe.
Aby odtwarzać wg listy:
1. W odtwarzaczu mp3, dotknij
Przeglądaj > Lista odtwarzania >
Otwórz zapisaną listę odtwarzania.
Pojawią się wszystkie zapisane listy.
2. Dotknij listę wg której chcesz
odtwarzać muzykę.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Odtwarzacze multimedialne
Aby edytować listę:
1. W odtwarzaczu muzyki dotknij
Przeglądaj > Lista Odtwarzania.
2. Wybierz listę, którą chcesz edytować
i dotknij Edytuj:
• Zmień Nazwę—wprowadź nową
nazwę i dotknij Gotowe.
• Dodaj Utwory—przeglądaj
kategorie aby znaleźć i dodać
utwór do listy odtwarzania.
• Usuń Utwory—wybierz utwory,
które chcesz usunąć z listy
odtwarzania i dotknij OK.
• Usuń Listę Odtwarzania—usuń
listę odtwarzania.
Odtwarzanie książek mówionych
Aby zakupić książki mówione z Audible.
com, odwiedź http://garmin.audible.com
Odtwarzanie książki:
1. Dotknij Narzędzia > Odtwarzacz
Audible > Przeglądaj.
2. Dotknij kategorię a następnie tytuł
książki.
Okładka
książki
• Dotknij
aby zmienić głośność.
• Dotknij
aby przeskoczyć rozdział
lub
aby cofnąć. Naciśnij i
przytrzymaj aby przewinąć do przodu
lub do tyłu.
• Dotknij
aby przerwać
odtwarzanie.
• Dotknij okładkę książki aby zobaczyć
szczegółowe informacje.
Podręcznik użytkownika nüvi 80529
Odtwarzacze multimedialne
Korzystanie z zakładek
Aby stworzyć zakładkę:
1. W Odtwarzaczu Audible dotknij
Utwórz.
2. Dotknij Zapisz.
3. Wprowadź nazwę dla zakładki.
4. Dotknij Gotowe.
5. Dotknij Edytuj by zmienić nazwę
zakładki lub ją usunąć.
4. Zakup książkę na http://garmin.
audible.com, i pobierz ją do swojego
komputera.
5. Prześlij książkę do nüvi lub na kartę
microSD za pomocą AudibleManager.
WSKAZÓWKA: Skorzystaj z
pomocy AudibleManager. Wybierz
Pomoc > Pomoc.
Aby odtworzyć zakładkę:
1. W Odtwarzaczu Audible dotknij
Wyświetl.
2. Dotknij zakładkę.
3. Dotknij Odtwórz by odsłuchać
książkę z zakładki.
Ładowanie książek mówionych
1. Utwórz konto Audible.com na: http://
garmin.audible.com.
2. Pobierz AudibleManager®.
3. Uruchom AudibleManager. Postępuj
wg wyświetlanych wskazówek
aby aktywować Twojego nüvi
(jednorazowo).
30
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Odtwarzacze multimedialne
Używanie kamery cofania
Uwaga: Nie próbuj obsługiwać lub oglądać
wideo podczas jazdy. Obsługa urządzenia
lub oglądanie wideo podczas jazdy może
być przyczyną kolizji, wypadku, co może
spowodować utratę zdrowia lub nawet śmierć.
Używając opcjonalnego urządzenia
VIB 10 lub VIB 11, możesz podłączyć
kamerę PAL lub NTSC do nüvi. Za
każdym razem kiedy wrzucisz bieg
wsteczny, kamera pokaże co znajduje się
za Tobą.
Uwaga: Pojawią się czarne linie
dookoła obrazu wideo.
By zmienić ustawienia kamery, zobacz
strony 50-51. Aby uzyskać więcej
informacji, odwiedź stronę: http://buy.
garmin.com lub skontaktuj się z
dealerem Garmin.
Zamontuj kamerę postępując według
instrukcji uzyskanych od producenta.
Zainstaluj VIB 10/11 według instrukcji
znajdujących się w opakowaniu.
Po zainstalowaniu całego koniecznego
wyposażenia i podłączeniu nüvi do
VIB 10 lub VIB 11, kamera umożliwi
zobaczenie tego, co znajduje się za
pojazdem gdy wrzucony jest bieg
wsteczny.
Podręcznik użytkownika nüvi 80531
Zarządzanie Plikami
Zarządzanie Plikami
Plik takie jak MP3 czy JPEG możesz
przechowywać w pamięci nüvi lub na
opcjonalnej karcie pamięci microSD.
Uwaga: nüvi nie jest kompatybilny
z systemami Windows® 95, 98, Me,
lub NT, Mac® OS 10.3 i starszymi. To
samo ograniczenie dotyczy większości
urządzeń pracujących w trybie pamięci
masowej USB.
Obsługiwane typu plików
• pliki dźwiękowe MP3 i FLAC:
zobacz str. 27
• pliki list odtwarzania M3U i M3U8:
zobacz str. 27-29
• pliki książek mówionych AA: zobacz
str. 29
• pliki graficzne JPEG, JPG, PNG,
BMP i GIF: zobacz str. 34-35
• Pliki GPX: Mapy, trasy i waypointy z
MapSource®: zobacz stronę 57
• pliki GPI zawierające punkty POI
32
Ładowanie plików
Krok 1: Włóż kartę microSD
(nie znajduje się w zestawie)
Aby włożyć lub wyjąć kartę, naciśnij ją
aż usłyszysz kliknięcie
Krok 2: Podłącz kabel USB
Podłącz wtyczkę mini-USB do złącza
na bocznej krawędzi obudowy nüvi.
Podłącz większą wtyczkę kabla
do wolnego portu USB w Twoim
komputerze.
Twój nüvi i karta pamięci microSD
pojawią się jako wymienne dyski w ‘Mój
komputer’ dla komputerów z systemem
Windows lub jako zamontowane napędy
w komputerach Mac.
Uwaga: W niektórych systemach
operacyjnych lub komputerach
z wieloma dyskami sieciowymi,
dyski nüvi mogą się nie pojawić.
Zajrzyj do pomocy Twojego systemu
operacyjnego aby dowiedzieć się jak
mapować te dyski.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Zarządzanie Plikami
Krok 3: Prześlij pliki do
Twojego nüvi
Skopiuj i wstaw pliki z Twojego
komputera do napędu/dysku nüvi.
1. Przeglądaj dyski Twojego komputera
aby odnaleźć plik do skopiowania.
2. Podświetl plik i wybierz Edycja >
Kopiuj.
3. Otwórz dysk/napęd “Garmin” lub
kartę microSD.
4. Wybierz Edycja > Wstaw. Plik pojawi
się na liście plików pamięci nüvi lub
karty pamięci microSD.
Krok 4: Wysuń urządzenie i
odłącz kabel USB
Kiedy skończysz kopiowanie plików,
kliknij ikonę Odłącz lub Wysuń
urządzenie
w zasobniku
systemowym (Windows), lub przeciągnij
ikonę napędu do Kosza
w
komputerach Mac. Odłącz nüvi od
Twojego komputera.
Wgrywanie Zdjęć dla
Nawigacji Fotograficznej
Wgraj zdjęcia z informacją o pozycji do
Twojego urządzenia lub karty microSD
dla nawigacji do zdjęć. Odwiedź http://
connect.garmin.com/photos aby uzyskać
więcej informacji.
Usuwanie Plików
Podłącz urządzenie do komputera i
otwórz napęd. Podświetl plik, który
chcesz usunąć i naciśnij przycisk Delete
na klawiaturze komputera.
OSTRZEŻENIE: Jeśli nie znasz
przeznaczenia pliku, nie usuwaj go.
Pamięć urządzenia zawiera ważne
pliki systemowe, które nie mogą być
usunięte.
Podręcznik użytkownika nüvi 80533
Narzędzia
Narzędzia
Menu Narzędzia udostępnia wiele
funkcji pomocnych w czasie podróży.
Na ekranie Menu głównego, dotknij
Narzędzia aby uzyskać dostęp do menu
Narzędzia.
wymienionych tam kategorii. Dotknij
Zapisz położenie aby zachować Twoją
aktualną pozycję w pamięci.
Trasy
Informacje na temat tras znajdziesz na
stronach 13–14.
Pomoc
Dotknij Pomoc aby uzyskać informacje
o korzystaniu z nüvi
Odtwarzacz multimedialny
Ustawienia
Więcej informacji na temat ustawień
znajdziesz na stronach 44-51.
Bieżąca pozycja
Dotknij Bieżąca pozycja aby zobaczyć
informacje o miejscu w którym
się aktualnie znajdujesz. Funkcja
ta jest pomocna gdy potrzebujesz
poinformować służby ratownicze
o miejscu w którym się znajdujesz.
Dotknij jeden z przycisków z prawej
strony aby znaleźć najbliższe obiekty z
34
Więcej informacji o odtwarzaczu
znajdziesz na str. 27–29.
Odtwarzacz Audible
Więcej informacji o odtwarzaczu
znajdziesz na str. 29-30.
Przeglądarka obrazków
Korzystając z przeglądarki, możesz
zobaczyć zdjęcia zapisane w pamięci
nüvi lub na karcie microSD.
1. Dotknij Narzędzia > Przeglądarka
obrazków.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Narzędzia
2. Dotknij zdjęcie aby zobaczyć jego
powiększenie.
3. Dotknij strzałki aby zobaczyć kolejne
zdjęcia.
Pokaz slajdów
Dotknij Pokaz aby uruchomić pokaz
slajdów, w czasie którego każde ze zdjęć
będzie wyświetlane przez kilka sekund.
Dotknij ekran w dowolnym miejscu, aby
przerwać ten pokaz.
Nawigacja do Zdjęcia
Jeśli obrazek zawiera informacje
o pozycji, dotknij Info > Jedź! by
stworzyć trasę do niego. Zobacz stronę
33 by uzyskać więcej informacji o
wgrywaniu obrazków do urządzenia.
Komunikaty drogowe
MSN® Direct
Jeśli posiadasz odbiornik MSN Direct,
możesz korzystać z zawartości MSN
Direct (tylko USA). Więcej informacji
na ten temat znajdziesz na www.garmin.
com/traffic lub http://garmin.msndirect.
com. Aby zakupić akcesoria zajrzyj na:
http://buy.garmin.com.
Gry
Dotknij Narzędzia > Gry by uzyskać
dostęp do gier na urządzeniu. Niektóre
z gier to wyłącznie wersje próbne.
Instrukcje do gier oraz informacje o
zakupie znajdują się na stronie www.
garmin.com/games.
Kalkulator
1. Dotknij Narzędzia > Kalkulator.
Dostęp do informacji drogowych
uzyskasz tylko wtedy, gdy do
nüvi dołączony będzie odbiornik
komunikatów drogowych. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz na
stronach 39–41.
Podręcznik użytkownika nüvi 80535
Narzędzia
2. Wpisz pierwszą liczbę obliczeń.
3. Wybierz działanie.
•
—dodawanie.
•
—mnożenie.
•
—odejmowanie.
•
—dzielenie.
•
—wprowadzanie ułamka.
•
—zmiana liczby na dodatnią
lub ujemną.
•
—zamiana liczby na procent
(0.01).
•
—usunięcie wprowadzonej
liczby.
4. Wpisz drugą liczbę obliczeń.
5. Dotknij
.
6. Dotknij
aby wykonać nowe
obliczenia.
36
Przelicznik walut
1. Dotknij Narzędzia > Przelicznik
walut.
2. Dotknij przycisk waluty aby ją
zmienić.
3. Wybierz walutę i dotknij OK.
4. Dotknij prostokąt obok nazwy waluty,
którą chcesz przeliczyć.
5. Wprowadź liczbę. Dotknij Gotowe.
6. Dotknij Wyczyść aby przeliczyć inną
walutę.
Aktualizacja kursów
nüvi umożliwia ręczną aktualizację
kursów walut, aby móc korzystać zawsze
z aktualnych kursów.
1. Dotknij Narzędzia > Przelicznik
walut > Aktualizuj.
2. Dotknij kurs, który chcesz zmienić.
3. Dotknij
aby usunąć bieżący
kurs. Wprowadź nowy kurs i dotknij
Gotowe.
4. Dotknij Zapisz aby zakończyć.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Narzędzia
Wskazówka: Dotknij Przywróć
aby korzystać z fabrycznie ustalonych
kursów.
Zmiana waluty bazowej
Możesz zmienić walutę bazową, walutę
do której inne będą konwertowane.
1. Dotknij Narzędzia > Przelicznik
Walut > Aktualizuj > Zmień
Bazową.
2. Dotknij przycisk obok Nowa Waluta
Bazowa.
3. Wybierz walutę, która będzie nową
walutą bazową.
4. Dotknij OK > Zmień by zakończyć.
Przelicznik jednostek
1. Dotknij Narzędzia > Przelicznik
Jednostek.
2. Dotknij Konwersja, wybierz typ
jednostki miary i dotknij OK.
3. Dotknij jednostkę miary, którą chcesz
zmienić.
4. Wybierz jednostkę i dotknij OK.
Powtórz tą operację dla drugiej
jednostki jeśli potrzeba.
5. Dotknij prostokąt obok jednostki aby
wprowadzić wartość.
6. Wprowadź wartość i dotknij Gotowe.
Nastąpi konwersja.
7. Dotknij Wyczyść aby przeliczyć inne
jednostki lub wartości.
Czas na świecie
1. Dotknij Narzędzia > Czas na
świecie.
2. Aby zmienić miasto na liście, dotknij
jego nazwę.
3. Wybierz nową strefę czasową (lub
miasto). Dotknij OK gdy skończysz.
4. Dotknij Mapa świata aby wyświetlić
mapę.
5. Obszary, w których panuje obecnie
pora nocna, oznaczone są
ciemniejszymi kolorami. Dotknij Czas
na świecie aby powrócić do ekranu
zegarów, lub Wróć aby zakończyć.
Podręcznik użytkownika nüvi 80537
Narzędzia
Budzik
Przewodnik podróży
Możesz ustawić alarm, tak by uruchomił
się o wyznaczonej godzinie.
Podobnie jak tradycyjny przewodnik,
Garmin Travel Guide dostarcza
szczegółowych informacji na temat
obiektów takich jak restauracje, czy
hotele. Aby zakupić przewodnik
podróżny, odwiedź serwis http://buy.
garmin.com lub skontaktuj się z
dealerem Garmin.
Ustawienie Budzika
1. Dotknij Narzędzia > Budzik.
2. Dotknij + lub - by ustawić godzinę
alarmu.
3. Dotknij Alarm Włączony by włączyć
budzik.
Używanie Budzika
Jeśli urządzenie nie jest włączone w
czasie alarmu, włączy się i uruchomi
budzik.
Dotknij Drzemka by wyłączyć budzik
na 10 minut. Dotknij OK by wyłączyć
alarm do następnego dnia.
38
Aby użyć przewodnika podróży włóż
kartę microSD do urządzenia nüvi.
Naciśnij Dokąd > Dodatki. Naciśnij
nazwę Twojego Przewodnika Podróży
aby go otworzyć.
Moje dane
Użyj tego narzędzia aby zarządzać
lub usuwać Twoje zapisane dane,
np. Ulubione. Jeśli przesłałeś trasę z
MapSource, dotknij Importuj trasę z
pliku aby skorzystać z niej w Twoim
nüvi.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Komunikaty Drogowe TMC
Komunikaty Drogowe
TMC
Odbiornik komunikatów drogowych
dostarczany jest w niektórych pakietach
nüvi.
Korzystaj z odbiornika FM TMC
(Traffic Message Channel) aby odebrać
informacje drogowe nadawane poprzez
FM Radio Data System (RDS).
Informacje na temat odbiorników FM
TMC i obszarach działania znajdziesz na
www.garmin.com/traffic.
Uwaga: Garmin nie jest
odpowiedzialny za dokładność
informacji drogowych. Odbiornik
FM jedynie odbiera informacje od ich
nadawców i prezentuje je w Twoim
nüvi.
Uwaga: Odbiornik komunikatów
drogowych i nüvi muszą znajdować
się w zasięgu stacji FM nadających
dane TMC aby odebrać informacje
drogowe.
Do gniazda
zapalniczki
Do złącza zasilania
w uchwycie nüvi
Zasilanie
LED Status
LED
Uwaga: Jeśli Twój odbiornik FM
TMC posiada antenę z przyssawkami,
umieść ją pionowo na szybie
korzystając z tych przyssawek.
Diody LED - kody statusu
Zielona dioda LED świeci się gdy
odbiornik podłączony jest do zasilania.
Dioda LED statusu informuje o
odbieranym sygnale:
• Żółte błyski krótki-długi: trwa
określanie państwa w którym się
aktualnie znajdujesz.
• Żółte ciągłe: poszukiwanie sygnału.
• Czerwone ciągłe: chwilowa utrata
synchronizacji.
• Zielone ciągłe: normalny odbiór
danych.
Podręcznik użytkownika nüvi 80539
Komunikaty Drogowe TMC
Utrudnienia w okolicy
Dotknij Narzędzia > Komunikaty
drogowe aby wyświetlić informacje
o zdarzeniach w Twojej okolicy.
Dotknij Pokaż wg drogi aby zobaczyć
utrudnienia na poszczególnych drogach
w okolicy. Jeśli pojawi się zdarzenie na
Twojej trasie, dotknij Na mojej trasie
aby zobaczyć szczegóły.
Utrudnienia na Twojej
drodze
Jeśli nie nawigujesz wg trasy a
wystąpi utrudnienie na drodze którą
się poruszasz, na mapie pojawi się
ikona utrudnień
lub . Dotknij
ikonę aby zobaczyć informacje o tych
utrudnieniach.
Wskazówka: Wybrana w
ustawieniach wstępnych lokalizacja
decyduje o typie używanej ikony:
romb ( ) dla USA, trójkąt ( ) dla
Europy.
40
Utrudnienia na Twojej trasie
Przy obliczaniu trasy, nüvi sprawdza
aktualne informacje o utrudnieniach i
automatycznie optymalizuje trasę pod
kątem czasu przejazdu. Mimo to, możesz
zostać poprowadzony przez obszar z
utrudnieniami, jeśli nie będą dostępne
alternatywne trasy. Jeśli w trakcie
nawigacji, na Twojej trasie wystąpią
znaczące opóźnienia w ruchu, nüvi
automatycznie wyznaczy nową trasę.
Kiedy wystąpią utrudnienia na trasie,
na mapie pojawia się symbol
lub
Liczba w ikonie informuje o ilości
minut o którą zdarzenia wydłużą Twoją
podróż i która zostanie automatycznie
wliczona w czasie przybycia widocznym
na mapie.
Aby ominąć utrudnienia:
1. Na ekranie mapy dotknij
.
lub
2. Dotknij
aby przejrzeć zdarzenia.
3. Dotknij Unikaj.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Komunikaty Drogowe TMC
Symbole zdarzeń
Ameryka
Północna
Znaczenie
Międzynarodowe
Warunki drogowe
Roboty drogowe
Zamknięta droga
Korek
Wypadek
Inne zdarzenie
Informacja
Kolorowy kod ważności
zdarzenia
Subskrypcje
komunikatów drogowych
Na stronach 49–50 znajdziesz informacje
na temat dodawania subskrypcji
komunikatów drogowych dla serwisów
płatnych. Więcej informacji na temat
subskrypcji znajdziesz na: www.garmin
.com/fmtraffic.
Uwaga: Nie musisz aktywować
subskrypcji dostarczonej z Twoim
odbiornikiem komunikatów
drogowych (jeśli taka została
dostarczona). Subskrypcja zostanie
aktywowana automatycznie kiedy
Twój nüvi odbierze sygnał z satelitów
i jednocześnie odbierać będzie
sygnał od dostawcy płatnego serwisu
informacji o utrudnieniach drogowych.
Zielony = Niska ważność; ruch
odbywa się normalnie.
Żółty = Średnia ważność; ruch jest
utrudniony.
Czerwony = Wysoka ważność; ruch
jest mocno utrudniony lub wstrzymany.
Podręcznik użytkownika nüvi 80541
Odtwarzanie Dźwięku Poprzez System Audio Zainstalowany w Pojeździe
Odtwarzanie Dźwięku
Poprzez System Audio
Zainstalowany w
Pojeździe
Zanim zaczniesz używać nadajnika FM w
Twojej lokalizacji, sprawdź informacje o
legalności jego użytkowania na stronie 60.
Jeśli Twój nüvi posiada nadajnik FM,
możesz słuchać dźwięku z nüvi poprzez
system audio Twojego pojazdu.
Uwaga: Kiedy korzystasz z
nadajnika FM, każda rozmowa
telefoniczna, którą odbierzesz
lub nawiążesz poprzez nüvi,
może być słyszalna w pojazdach
znajdujących się obok Ciebie, poprzez
radioodbiorniki w nich zainstalowane.
Automatyczne strojenie
nadajnika FM
Jeśli korzystasz z odbiornika
komunikatów drogowych, nüvi może
wybrać odpowiedni kanał za Ciebie.
42
1. Na ekranie głównym dotknij
Głośność > Wyjście dźwięku >
Nadajnik FM > Włącz.
2. Jeśli używasz odbiornika
komunikatów drogowych, dotknij
Automatyczne strojenie. Następnie
ustaw Twój radioodbiornik na
częstotliwość wyświetloną na ekranie
nüvi.
Ręczne strojenie nadajnika FM
Jeśli nie korzystasz z odbiornika
komunikatów drogowych lub korzystasz
z odbiornika MSN Direct, wybierz
ręcznie kanał FM dla nadajnika FM.
1. Na ekranie głównym dotknij
Głośność > Wyjście dźwięku >
Nadajnik FM > Włącz.
2. Ustaw w radioodbiorniku
częstotliwość FM o najniższym
poziomie zakłóceń i możliwie niskiej
częstotliwości FM.
3. Dotknij lub aby w nüvi ustawić tą
samą częstotliwość, którą wybrałeś w
radioodbiorniku.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Odtwarzanie Dźwięku Poprzez System Audio Zainstalowany w Pojeździe
Wybór częstotliwości
Najlepsze rezultaty uzyskasz wybierając
częstotliwość poniżej 90.1 FM.
Kiedy poszukujesz odpowiedniej
częstotliwości FM w radioodbiorniku,
szukaj wolnej częstotliwości o stałym,
ustalonym poziomie szumów. Jeśli
słyszysz w tle zmienne szumy i dźwięki,
wybierz inną częstotliwość. W czasie
podróży konieczna może być zmiana
częstotliwości dla nadajnika FM.
Częstotliwość niewykorzystywana przez
stacje radiowe w Twojej okolicy, może
być wykorzystywana w innym regionie.
Informacje o nadajniku
FM
Nadajnik FM jest przeznaczony do
transmisji dźwięku z Twojego nüvi
do radioodbiornika. Nie zmieniaj
ustawień FM w czasie gdy prowadzisz
pojazd. Odległość pomiędzy kablem
zasilającym, nüvi oraz anteną
radioodbiornika może wpływać na
poziom szumów. W pojazdach z daleko
zainstalowaną anteną (np. na tyle
pojazdu) może występować więcej
zakłóceń od źródeł zewnętrznych,
niż w przypadku pojazdów z anteną
zainstalowaną na ich przodzie. W
czasie podróży możesz zauważyć
różnice w poziomie szumu tła, nawet
jeśli żadna stacja FM nie wykorzystuje
danej częstotliwości. Możesz to
zauważyć przy przejeżdżaniu przez
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
lub w miejscach działania innych
systemów elektronicznych. Możesz
również zauważyć ten efekt przy
zmianie ukształtowania terenu, gdzie
możliwe będzie odebranie dalekich
stacji radiowych, które nie były słyszane
w czasie wybierania częstotliwości
dla nadajnika FM. Te i inne źródła
zakłóceń elektromagnetycznych mogą
spowodować konieczność wyszukania
innej wolnej częstotliwości dla
nadajnika.
Podręcznik użytkownika nüvi 80543
Dostosowanie nüvi
Dostosowanie nüvi
1. Dotknij Narzędzia > Ustawienia.
2. Dotknij ikonę ustawień, które chcesz
zmienić
3. Dotknij przycisk poniżej nazwy
ustawienia aby je zmienić.
Zmiana ustawień systemowych
Dotknij Narzędzia > Ustawienia > System.
Symulacja GPS—włącza symulator
i wyłącza tryb GPS, aby możliwe
było symulowanie nawigacji przy
zmniejszonym zużyciu baterii.
Tryb pracy—określa sposób nawigacji
dla optymalizacji tras: Samochód,
Rower lub Pieszy.
Jednostki—umożliwia wybór jednostek:
Kilometry lub Mile.
44
Klawiatura—wybierz QWERTY aby
korzystać z układu przypominającego
klawiaturę komputera, lub wybierz ABC
aby korzystać z układu alfabetycznego.
Zdalny—aktywuje/dezaktywuje
urządzenia zdalne; możesz mieć
podłączone do dwóch urządzeń zdalnych
w jednym czasie.
O systemie—wyświetla wersję
oprogramowania Twojego nüvi, jego
ID urządzenia oraz wersję dźwięku.
Informacje te będą potrzebne przy
aktualizacji oprogramowania urządzenia
lub zakupie dodatkowych map (zajrzyj
na stronę 57).
Przywróć—przywraca ustawienia
fabryczne.
Zmiana ustawień nawigacji
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Nawigacja.
Preferowane trasy—wybierz
preferowany typ wyznaczanych tras:
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Dostosowanie nüvi
• Najszybsza—wyznaczane trasy
będzie można przejechać najszybciej,
ale mogą być dłuższe.
• Najkrótsza—wyznaczane trasy będą
możliwie krótkie, ale ich przejechanie
może zająć więcej czasu.
• Bezdroże—wyznacza trasy w linii
prostej (bez względu na drogi).
Unikane—określ jakich typów dróg
chcesz unikać w wyznaczanych trasach.
Dotknij Własne Unikane Trasy by
unikać określonych obszarów i dróg.
Postępuj zgodnie ze wskazówkami
tekstowymi na górze ekranu.
Aby edytować własne unikane trasy:
1. Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Nawigacja > Unikane > Własne
Unikane Trasy > Wyświetl listę
własnych unikanych tras.
2. Dotknij wybraną unikaną trasę.
3. Wybierz opcję:
• Zmień nazwę—zmień nazwę
własnej unikanej trasy.
• Włącz/Wyłącz—wybierz Włącz
by włączyć własne unikanie do
kalkulacji trasy. Wybierz Wyłącz
by zignorować własne unikanie
podczas kalkulacji trasy.
• Usuń—usuń własne unikanie.
Monit o objazd—włącz monit o
objazdach, co pozwala na ręczny wybór
dystansu objazdu oraz dróg bieżącej
trasy, które chcesz uniknąć. Na ekranie
aktywnej trasy, dotknij Objazd by
zobaczyć listę objazdów.
Przywróć—przywróć domyślne
wartości ustawień nawigacji.
Ustawienia zabezpieczeń
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Zabezpieczenia.
Tryb bezpieczny—Kiedy pojazd
znajduje się w ruchu, tryb bezpieczny
wyłącza wszystkie funkcje, które
wymagają zwiększonej uwagi
użytkownika i mogą stać się przyczyną
rozproszenia uwagi kierującego
pojazdem.
Podręcznik użytkownika nüvi 80545
Dostosowanie nüvi
Garmin Lock—włącz funkcję Garmin
Lock™ aby zablokować urządzenie
4-cyfrowym kodem PIN. Więcej
informacji na stronie 53.
Przywróć—przywraca oryginalne
ustawienia zabezpieczeń. Przywracanie
oryginalnych ustawień nie powoduje
usunięcia kodu PIN i bezpiecznej
lokalizacji.
Zmiana ustawień czasu
Dotknij Narzędzia > Ustawienia > Czas.
Format czasu—wybierz format 12godzinny, 24-godzinny lub UTC.
Strefa czasowa—wybierz kontynent,
kraj i region. Dotknij Zmień Kontynent
i Zmień Kraj by wybrać nowy obszar
szukania. Użyj strzałek by przewijać
pomiędzy opcjami.
Przywróć—przywraca oryginalne
ustawienia czasu.
46
Zmiana ustawień wyświetlania
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Wyświetlanie.
Czas podświetlenia—wybierz długość
czasu na jaki pozostanie podświetlenie
gdy odłączone jest zasilanie zewnętrzne.
Ustaw jasność—reguluj poziom
podświetlenia ekranu; redukcja jasności
podświetlenia wydłuża czas pracy na
baterii.
Schemat kolorów—wybierz Dziennyjasne tło ekranu, Nocny - ciemne tło
ekranu, lub Automatycznie aby tryby te
przełączane były automatycznie.
Zrzut ekranowy—włącza tryb zrzutów
ekranowych. Dotknij ikonę
aby zapisać zrzut ekranowy. Pliki
zapisywane są w folderze screenshots
pamięci nüvi.
Przywróć—przywraca ustawienia
fabryczne.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Dostosowanie nüvi
Zmiana Ustawień Mapy
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Mapa.
zmianę przyciskiem OK. Dodatkowe
ikony znajdziesz na stronie internetowej:
www.garmin.com/vehicles.
Szczegółowość map—określa ilość
szczegółów wyświetlanych na mapie. Im
więcej wyświetlanych szczegółów, tym
wolniejsze odświeżanie mapy.
Automat. Powiększenie—automatyczne
dostosowanie ustawień powiększenia, w
zależności od aktualnej prędkości i typu
drogi.
Widok mapy—sposób wyświetlania
mapy.
Pokaż POI—pokazuje na mapie punkty
POI, takie jak szkoły czy restauracje.
• Góra-kurs—wyświetlanie mapy
płaskiej (2D) zorientowanej wg
kierunku ruchu ku górze ekranu.
• Góra-Północ—wyświetlanie mapy
2D zorientowanej wg Północy ku
górze ekranu.
• Perspektywa 3D—wyświetlanie
mapy w perspektywie (3D),
zorientowanej kierunkiem ruchu ku
górze ekranu.
Pojazd—umożliwia zmianę ikony
pojazdu wyświetlanej na mapie.
Wymierz ikonę pojazdu i potwierdź
Dziennik podróży—pozwala włączyć
lub wyłączyć wyświetlanie dziennika
podróży. Aby wyczyścić dziennik
podróży naciśnij Narzędzia > Moje
Dane > Wyczyść dziennik podróży.
Mapa—wyświetla listę zainstalowanych
map oraz ich wersje. Naciśnięcie mapy
powoduje jej zaznaczenie (i używanie)
lub odznaczenie.
Przywróć—powoduje przywrócenie
domyślnych ustawień fabrycznych.
Podręcznik użytkownika nüvi 80547
Dostosowanie nüvi
Ustawienia Technologii
Bluetooth
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Bluetooth.
Bluetooth—pozwala włączyć lub
wyłączyć port Bluetooth. Po włączeniu
Bluetooth w Menu Głównym
wyświetlana jest odpowiednia ikona
Bluetooth Aby uchronić telefon od
automatycznego łączenia, wybierz opcję
Wyłączone.
Telefon—wybierz Dodaj > OK by
sparować z telefonem komórkowym
obsługującym technologię
bezprzewodową Bluetooth. Zobacz str.
21-26. Wybierz Zmień by połączyć z
innym telefonem.
• Rozłącz—wybierz telefon, który
chcesz odłączyć i dotknij Tak.
• Usuń—wybierz telefon, który chcesz
usunąć z pamięci urządzenia i dotknij
Tak.
48
Pomoc telefonu—przewijaj listę
zgodnych urządzeń. Jeśli telefonu brak
na liście, odwiedź stronę: www.garmin.
com/bluetooth aby uzyskać więcej
informacji.
Przyjazna nazwa—wprowadź nazwę,
która będzie identyfikować nüvi w
innych urządzeniach z Bluetooth.
Dotknij Gotowe.
Przywróć—przywraca oryginalne
ustawienia, nie powoduje usunięcia
informacji o dokonanym parowaniu.
Ustawienia Językowe
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Język.
Język Tekstu—zmienia język menu
ekranowego. Zmiana nie wpływa na
opisy używane na mapach, jak np.
nazwy ulic czy obiektów, jak również
dane wprowadzone przez użytkownika.
Płeć—zmiana języka wszystkich
monitów i komunikatów głosowych.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Dostosowanie nüvi
Uwaga: Głosy wgrane
fabrycznie nie są w stanie zapewnić
rozpoznawania głosowego. Wybierz
głos, który wymawia nazwy ulic by
użyć monitu rozpoznawania mowy.
Klawiatura—wybierz klawiaturę
dla Twojego języka. Możesz również
zmienić język klawiatury z poziomu
ekranu klawiatury przyciskiem Tryb.
Rozpoznawanie mowy-monit—włącza
lub wyłącza pytania i wskazówki w
trybie rozpoznawania mowy.
Informacje o subskrypcji
komunikatów drogowych
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Komunikaty Drogowe.
Uwaga: Jeśli Twój odbiornik
posiada próbną subskrypcję, nie jest
potrzebne aktywowanie subskrypcji
przez odbiornik komunikatów
drogowych do czasu jej wygaśnięcia.
Opcje w Północnej Ameryce
Twoje subskrypcje odbiornika TMC
wraz z datami ich wygaśnięcia są
wyświetlane przez odbiornik. Naciśnij
Dodaj aby dodać subskrypcję.
Opcje w Europie
Automatycznie—Wybierz dostawcę
automatycznie aby urządzenie wybierało
najlepszego dostawcę w miejscu, w
którym się znajdujesz lub wybierz
określonego dostawcę.
Szukaj—wyszukaj dodatkowych
dostawców. Aby zwiększyć czas
wyszukiwania, naciśnij Tak aby
wyczyścić tabele dostawców.
Subskrypcje—wyświetla subskrypcje
wraz z ich czasem wygaśnięcia. Naciśnij
Dodaj aby dodać subskrypcję.
Dodawanie subskrypcji
Możesz dokonać dodatkowych
subskrypcji lub odnowić istniejące w
przypadku ich wygaśnięcia. Więcej na
www.garmin.com/fmtraffic.
Podręcznik użytkownika nüvi 80549
Dostosowanie nüvi
Uwaga: Jeżeli otrzymałeś/łaś
subskrypcję wraz z urządzeniem to
nie ma potrzeby aktywowania jej.
Aktywowacja następuje automatycznie
po tym jak nüvi odbierze sygnał
satelitów oraz sygnał od dostawcy
usługi TMC.
1. Na ekranie Głównym wybierz
Narzędzia > Ustawienia >
Komunikaty drogowe.
2. Dla urządzeń poza Ameryką wybierz
Subskrypcje > Dodaj.
3. Spisz numer ID odbiornika FM TMC.
4. Przejdź do strony www.garmin.
com/fmtraffic aby nabyć subskrypcję i
otrzymać 25-znakowy klucz.
5. Naciśnij Dalej w urządzeniu nüvi, a
następnie wpisz klucz i przyciśnij
Gotowe.
Przy każdym odnowieniu dostępu do
usług płatnych, musisz pobrać nowy
kod. Jeśli posiadasz kilka odbiorników
komunikatów drogowych, dla każdego z
nich musisz posiadać osobny kod.
50
Ustawienia wejścia wideo
Nüvi obsługuje sygnał NTSC i PAL.
Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Sygnał Wideo.
Przełącz na Wideo—wybierz sposób
jak nüvi będzie przełączać się gdy
podłączony zostanie kabel A/V.
• Zawsze—automatyczne przełączenie
w tryb wideo.
• Monit—powoduje wyświetlenie
zapytanie przed przełączeniem. Gdy
się pojawi, dotknij Tak by obejrzeć
wideo.
• Nigdy—by ignorować podłączane
urządzenia wideo. Opcja ta wymaga
byś wybrał Wyświetl wideo na
ekranie Sygnał wideo by obejrzeć
obraz.
Format Wideo—wybierz wejście
wideo. Wybierz Automatycznie dla
urządzenia by automatycznie wykrywał
wejście wideo gdy podłączono do VIB
10 lub VIB 11.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Dostosowanie nüvi
Polaryzacja Światła Wstecznego—
wybierz Wysoki dla większości
pojazdów. Jeśli Twoja kamera aktywuje
się gdy nie masz wrzuconego biegu
wstecznego, światła cofania mogą
wysyłać do nüvi sygnał o niskim
poziomie. Jeśli to występuje, wybierz
Niski. Skontaktuj się z producentem
pojazdu by uzyskać informacje o
polaryzacji.
Wyświetl wideo—wyświetlanie w nüvi
sygnału wideo z zewnętrznego źródła.
Przywróć—przywrócenie domyślnych
ustawień sygnału wideo.
Zmiana ustawień
punktów ostrzegawczych
W urządzeniu muszą występować
punkty ostrzegawcze (takie jak POIs,
fotoradary, lub punkty TourGuide®).
Zobacz na stronę 58 aby uzyskać
informacje. Naciśnij Narzędzia >
Ustawienia > Punkty ostrzegawcze.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Alerty—dotknij Zmień aby włączyć lub
wyłączyć alerty zbliżania do własnych
POI lub punktów z bazy Garmin Safety
Camera. Dotknij Dźwięk aby wybrać
typ powiadomienia dźwiękowego, a
następnie dotknij OK.
TourGuide™—określa w jaki sposób
aktywowane będzie odtwarzanie
dźwięku przy zbliżaniu się do punktów
należących do TourGuide™.
Przywróć—przywraca ustawienia
domyślne dla punktów ostrzegawczych.
Przywracanie ustawień
fabrycznych
1. Naciśnij Narzędzia > Ustawienia.
2. Naciśnij Przywróć.
3. Naciśnij Tak.
51
Dodatki
Dodatki
Konserwacja nüvi
Twój nüvi zawiera czułe elementy
elektronicznie, które mogą zostać trwale
uszkodzone jeśli zostaną narażone
na działanie mocnych uderzeń lub
wibracji. Aby zminimalizować ryzyko
uszkodzenia Twojego nüvi, staraj się go
nie upuszczać i nie wykorzystywać w
warunkach dużych wibracji.
Czyszczenie nüvi
nüvi jest skonstruowany z wysokiej
jakości materiałów i nie wymaga od
użytkownika innych zabiegów jak
okresowe czyszczenie. Obudowę nüvi
(oprócz ekranu dotykowego) czyść
ściereczką nasączoną delikatnym
detergentem, a następnie wytrzyj ją do
sucha. Unikaj chemicznych środków
czyszczących, które mogą uszkodzić
elementy wykonane z tworzywa
sztucznego.
52
Czyszczenie ekranu
dotykowego
Ekran dotykowy czyść za pomocą
miękkiej, czystej i nie pozostawiającej
włókien ściereczki. Jeśli potrzeba,
możesz użyć wody, alkoholu
izopropylowego lub środków do
czyszczenia szkieł optycznych. Nasącz
nimi ściereczkę a następnie delikatnie
przetrzyj ekran dotykowy.
Ochrona urządzenia
• Nie pozostawiaj nüvi w miejscach
narażonych na długotrwałe działanie
wysokich temperatur (np. na
podszybiu).
• Nie narażaj nüvi na kontakt z wodą.
• Mimo, iż do obsługi ekranu
dotykowego może być używany
rysik PDA, nigdy nie używaj go do
obsługi urządzenia w czasie jazdy.
Nie używaj twardych lub ostrych
przedmiotów do obsługi ekranu
dotykowego.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Dodatki
Unikanie Kradzieży
• Aby uniknąć kradzieży, nie
pozostawiaj nüvi i uchwytu w
widocznym miejscu, gdy z nich nie
korzystasz.
• Nie zostawiaj urządzenia w schowku
samochodowym.
• Zarejestruj urządzenie na
http://my.garmin.com.
• Korzystaj z funkcji Garmin Lock™.
Blokowanie nüvi
Garmin Lock™ to system
antykradzieżowy, który blokuje nüvi.
Przy każdym włączeniu nüvi należy
wprowadzić czterocyfrowy numer PIN
lub udać się do bezpiecznej pozycji.
1. Dotknij Narzędzia > Ustawienia >
Zabezpieczenia.
2. Dotknij Garmin Lock.
3. Wpisz 4-cyfrowy kod PIN i udaj się do
bezpiecznej pozycji.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Czym jest bezpieczna lokacja?
Jako bezpieczną lokację, wybierz
dowolne miejsce, takie jak np. Twój dom
lub biuro. Zapisz Twój PIN, i schowaj
go w bezpiecznym miejscu. Jeśli
zapomnisz Twój PIN, możesz pojechać
do bezpiecznej lokacji, aby odblokować
Twojego nüvi.
UWAGA: Jeśli zapomnisz Twój PIN
i bezpieczną lokację, będziesz musiał
wysłać Twoje nüvi do serwisu Garmin,
aby je odblokować.
Kalibracja ekranu
Jeśli ekran dotykowy nie działa
poprawnie, dokonaj kalibracji ekranu.
Naciśnij i przytrzymaj lewy-górny
róg ekranu, następnie uruchom nüvi.
Trzymaj lewy-górny róg ekranu aż
pojawi się ekran kalibracji. Postępuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie.
53
Dodatki
Resetowanie nüvi
Jeśli ekran nüvi przestanie działać,
wyłącz nüvi i włącz go ponownie.
Jeśli to nie pomoże, przesuń Przycisk
Włączania i przytrzymaj w tej pozycji
przez 8 sekund. Nuvi powinno już
działać poprawnie.
Aktualizacja
oprogramowania
1. Odwiedź do www.garmin.com/
products/webupdater i pobierz
program WebUpdater na Twój
komputer.
2. Podłącz urządzenie do komputera
używając opcjonalnego kabla USB.
3. Uruchom program WebUpdater
i postępuj zgodnie z instrukcjami
ekranowymi.
Jeśli potwierdzisz, że chcesz dokonać
aktualizacji, WebUpdater automatycznie
pobierze odpowiednie aktualizacje i
zainstaluje je w Twoim nüvi.
54
Usuwanie danych
użytkownika
UWAGA: Zostaną usunięte wszystkie
wprowadzone przez użytkownika
informacje.
1. Wyłącz urządzenie.
2. Przytrzymaj palec w prawym, dolnym
rogu ekranu dotykowego.
3. Podczas trzymania palca na ekranie
dotykowym, włącz urządzenie.
Trzymaj palec aż do pojawienia się
okna na ekranie.
4. Dotknij Tak by usunąć wszystkie
dane użytkownika.
Wszystkie ustawienia przywrócone
zostaną do wartości fabrycznych.
Informacje o baterii
Informacje o baterii Twój nüvi zawiera
wbudowaną (wymienną) baterię litowojonową. Aby w przyszłości prawidłowo
utylizować urządzenie, skontaktuj się
z lokalną służbą odpowiedzialną za
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Dodatki
utylizację materiałów niebezpiecznych.
Ikona baterii w prawym, górnym rogu
ekranu głównego
wskazuje
aktualny status wbudowanego
akumulatora. Okresowo, możesz
zauważyć że wskazania tej ikony
stają się niedokładne. Aby zwiększyć
dokładność wskazań statusu, rozładuj
całkowicie baterię, a następnie naładuj,
bez przerywania procesu ładowania. Dla
uzyskania najlepszych rezultatów, nie
odłączaj nüvi od zasilania do czasu jego
całkowitego naładowania.
Wymiana baterii w nüvi
Jeśli potrzebujesz wymienić baterię w
urządzeniu, użyj baterii litowo-jonowej
Garmin 010-10987-03. Zakup baterię
zastępczą na http://buy.garmin.com.
Skontaktuj się z lokalnym wydziałem
usuwania odpadów aby uzyskać
informacje o właściwym pozbywaniu się
baterii.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Wymiana baterii w pilocie
Pilot zawiera wymienną baterię CR2032.
1. Użyj monety aby przekręcić wieczko
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
2. Umieść
Wieczko
okrągłą
Strzałka na
baterię
wieczku
CR2032
Bateria
plusem do
Strzałka na
góry.
krawędzi
3. Zrównaj
pilota
strzałkę na
wieczku ze
strzałką na
krawędzi pilota.
4. Użyj monety aby przykręcić wieczko
w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
Uwaga: Skontaktuj się z lokalnym
wydziałem usuwania odpadów aby
uzyskać informacje o właściwym
pozbywaniu się baterii.
55
Dodatki
Materiał nadchloranowy
Wymienna bateria może zawierać
nadchloranowy materiał. Odwiedź
stronę: www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
Sposoby Ładowania nüvi
• Użyj kabla zasilania.
• Użyj opcjonalnego kabla USB.
• Użyj opcjonalnego adaptera AC.
Wymiana bezpiecznika
UWAGA: Podczas zmieniania
bezpiecznika zwróć uwagę, aby
wszystkie drobne części po wymianie
znajdowały się na swoim miejscu.
Jeżeli urządzenie nie ładuje się w
samochodzie oznaczać to może potrzebę
wymiany bezpiecznika. Aby wymienić
bezpiecznik umieszczony jest we
wtyczce do zapalniczki.
2. Wyciągnij bezpiecznik (Szkło ze
srebrnym
Nakrętka
cylindrem) i zastąp
go nowym
Srebrna
końcówka
bezpiecznikiem 3A.
Bezpie3. Upewnij się, że
cznik
srebrna końcówka
jest prawidłowo
nałożona na
końcówkę bezpiecznika.
Zdejmowanie nüvi i
uchwytu
Aby zdjąć urządzenie nüvi uchwytu,
naciśnij ku górze przycisk w dolnej
części zatrzasku. Następnie odchyl nüvi
od zatrzasku i wyjmij go z zaczepu
uchwytu. Aby zdjąć przyssawkę z
szyby, odchyl dźwignię przyssawki
do siebie. Następnie pociągnij za
języczek przyssawki w kierunku siebie,
przyssawka powinna odejść od szyby.
1. Odkręć czarny krążek na końcu
wtyczki do zapalniczki.
56
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Dodatki
Montaż nüvi na kokpicie
Aby zamocować nüvi na kokpicie, użyj
przyklejanej podstawki dostarczonej w
pakiecie standardowym.
UWAGA: Permanentną podstawkę
przyklejaną jest bardzo trudno usunąć
po jej przyklejeniu.
1. Oczyść i osusz kokpit w miejscu,
gdzie chcesz umieścić podstawkę.
2. Zdejmij taśmę zabezpieczającą z
przylepca dwustronnego na dolnej
powierzchni podstawki.
3. Umieść podstawkę na kokpicie.
4. Umieść uchwyt z przyssawką na
podstawce.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Mapy dodatkowe
Aby sprawdzić wersję map
zainstalowanych w Twoim nüvi, na
ekranie głównym dotknij Narzędzia >
Ustawienia > Mapa > Mapy-info. Aby
odblokować dodatkowe mapy, potrzebne
będzie ID urządzenia oraz numer seryjny
Twojego nüvi (zobacz na stronę 37).
Sprawdź na www.garmin.com/unlock/
update.jsp czy dostępne są aktualizacje
map. Możesz także zakupić dodatkowe
mapy i załadować je do pamięci
Twojego nüvi, lub na opcjonalną kartę
pamięci microSD. Aby załadować mapy
lub waypointy do pamięci Twojego
nüvi lub na kartę microSD, wybierz
nazwę napędu nüvi lub karty microSD.
Więcej informacji na temat korzystania
z aplikacji MapSource oraz ładowania
map lub waypointów do Twojego nüvi,
znajdziesz w pliku pomocy tej aplikacji.
57
Dodatki
Opcjonalne akcesoria
Aby uzyskać dodatkowe informacje
o opcjonalnych akcesoriach odwiedź
stronę http://buy.garmin.com, www.
garmin.com/extras, lub skontaktuj się z
dealerem Garmin.
Kamery Bezpieczeństwa
Garmin nie jest odpowiedzialny za
konsekwencje korzystania z baz Własnych
POI lub Safety Cameras oraz za dokładność
tych baz.
Baza ta zawiera informacje o
lokalizacjach tzw. kamer bezpieczeństwa
na określonych obszarach (sprawdź
informacje na http://my.garmin.com).
Dla tych obszarów nüvi posiadać może
pozycje setek kamer bezpieczeństwa.
Twój nüvi ostrzeże Ciebie kiedy
będziesz się zbliżać do fotoradaru jak
również wtedy, gdy będziesz jechać w
jego pobliżu zbyt szybko. Dane w tej
bazie uaktualniane są co najmniej raz w
tygodniu, a więc zawsze masz dostęp do
58
możliwie najnowszych informacji. W
dowolnej chwili możesz zakupić dane
dla nowego regionu, a także przedłużyć
czas trwania posiadanych subskrypcji.
Każdy z regionów, który zakupisz,
posiadać będzie własną datę wygaśnięcia
subskrypcji.
Własne POI
Twój nüvi umożliwia obsługę baz
własnych POI, które dostępne są w
różnych serwisach internetowych.
Niektóre bazy własnych POI zawierają
informacje alarmowe dla takich punktów
jak np. fotoradary. Twój nüvi może
Ciebie ostrzegać o zbliżaniu się do
takich punktów z użyciem alarmów
punktów ostrzegawczych.
Jeśli pobierzesz interesującą Ciebie bazę
POI, użyj oprogramowania POI Loader
aby zainstalować tą bazę w Twoim nüvi.
POI Loader dostępny jest na: www.
garmin.com/extras.
Aby wyświetlić własne POI naciśnij
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Dodatki
Dokąd > Dodatki > Własne POI.
Aby zmienić alarmy punktów
ostrzegawczych naciśnij Narzędzia >
Ustawienia > Punkty Ostrzegawcze >
Alarmy Punktów.
Aby usunąć bazę POI z urządzenia
nüvi, podłącz urządzenie do komputera.
Otwórz katalog Garmin\poi w
urządzeniu nüvi lub na karcie microSD a
następnie usuń plik poi.gpi.
TourGuide®
Garmin TourGuide umożliwia
korzystanie w nüvi z dostarczanych
przez inne firmy przewodników
dźwiękowych, powiązanych z pozycją
GPSs. Taki przewodnik dźwiękowy np.:
może zabrać Ciebie na wycieczkę po
nieznanym mieście.
By zobaczyć pliki TourGuide, dotknij
Dokąd? > Dodatki > Własne POI. By
zmienić ustawienia TourGuide, dotknij
Narzędzia > Ustawienia > Punkty
Ostrzegawcze > TourGuide.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Sygnał z satelitów GPS
Twój nüvi, aby pracować, musi
odbierać sygnał z satelitów GPS. Jeśli
znajdujesz się w pomieszczeniu, blisko
budynków lub drzew lub na parkingu
wielopoziomowym, nüvi może nie
odebrać sygnałów z satelitów. Wyjdź
na otwarty teren, wolny od wysokich
przeszkód.
Kiedy nüvi odbierze sygnał z satelitów,
słupki siły sygnału na ekranie głównym
staną się zielone
. Kiedy sygnał
zostanie utracony, słupki staną się
czerwone lub znikną
.
Więcej informacji na temat systemu
GPS, znajdziesz w serwisie
internetowym www.garmin.com/
aboutGPS.
Deklaracja Zgodności
Niniejszym Garmin deklaruje,
że produkt nüvi jest zgodny z
wymaganiami i innymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC. Aby zobaczyć
59
Dodatki
pełną deklarację zgodności, zobacz
serwis internetowy: www.garmin.com.
Przepisy prawne
normujące używanie
nadajnika FM
Jeśli w Twoim nüvi zainstalowany jest
nadajnik FM, przeczytaj poniższe uwagi.
Używanie odbiornika nüvi z
nadajnikiem FM w Europie
Używanie nadajnika FM w większości
krajów Europy jest zabronione w
przepisach radiotelekomunikacyjnych.
Przed użyciem nadajnika FM należy
sprawdzić, czy w kraju, w którym
podróżujesz nie jest to zabronione.
Używanie nadajnika w kraju, w którym
podróżujesz, wiąże się z podjęciem
odpowiedzialności karnej (uregulowanej
w lokalnych przepisach) za użycie w
miejscu zabronionym. Zobacz stronę
www.garmin.com/fm-notice aby uzyskać
więcej informacji.
60
Używanie nadajnika FM w
Stanach Zjednoczonych
Urządzenia sprzedawane w Stanach
Zjednoczonych posiadają nadajnik
FM o mocy nadawczej mniejszej jak
te urządzenia, które są sprzedawane
w Europie w krajach zezwalających
na użycie nadajnika FM. Jest to
unormowane przepisami prawnymi
określającymi zakres mocy nadajnika
FM dla konkretnych krajów. W krajach
Europy zezwalających na nadajnik
FM, określona moc jest wyższa
od tej przyjętej na terenie Stanów
Zjednoczonych. Używanie nadajnika w
kraju, w którym podróżujesz, wiąże się
z podjęciem odpowiedzialności karnej
(uregulowanej w lokalnych przepisach)
za użycie w miejscu zabronionym.
Dla przykładu - nie można używać
Europejskiej wersji urządzenia z
nadajnikiem FM na terenie Stanów
Zjednoczonych (zbyt wysoka moc
nadajnika FM).
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Dodatki
Licencja na
oprogramowanie
KORZYSTAJĄC Z nüvi ZGADZASZ
SIĘ POZOSTAWAĆ W ZGODZIE
Z POSTANOWIENIAMI I
WARUNKAMI NINIEJSZEJ LICENCJI
NA OPROGRAMOWANIE. PROSIMY,
PRZECZYTAJ UWAŻNIE TREŚĆ TEJ
LICENCJI.
Garmin udziela Tobie ograniczonej
licencji na użytkowanie, w czasie
normalnego funkcjonowania urządzenia,
oprogramowania zainstalowanego
w tym urządzeniu (zwanego dalej
„oprogramowanie”) w formie binarnego
pliku wykonywalnego. Tytuł prawny,
prawa autorskie oraz prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania
pozostają własnością firmy Garmin.
Potwierdzasz, że oprogramowanie
jest własnością firmy Garmin i jest
chronione przez prawa autorskie
obowiązujące w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej oraz zapisami
międzynarodowego prawa własności
intelektualnej. Potwierdzasz również,
że struktura, organizacja i kod
Oprogramowania są tajemnicą handlową
firmy Garmin oraz, że Oprogramowanie
w formie kodu źródłowego pozostaje
również tajemnicą handlową firmy
Garmin. Zgadzasz się nie dekompilować,
disasemblować, modyfikować,
dokonywać asemblacji wstecznej, tzw.
reverse engineering, czy sprowadzać
Oprogramowania lub jego części do
formy czytelnej, jak również zgadzasz
się nie tworzyć jakichkolwiek produktów
bazujących na Oprogramowaniu lub jego
części. Zgadzasz się nie eksportować
lub reeksportować Oprogramowania
do jakiegokolwiek państwa objętego
ograniczeniem eksportu prawem Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Podręcznik użytkownika nüvi 80561
Dodatki
Specyfikacja
Wymiary: 125 mm × 78.7 mm × 18 mm
Waga: 176 g
Wyświetlacz: 4.3", 480 × 272 pikseli;
panoramiczny typu WQVGA TFT z
białym podświetlaniem; dotykowy
Obudowa: Nie wodoszczelna (IPXO)
Zakres temperatur: 0°C do 60°C
Zakres temperatur ładowania: 0°C do
45°C
Pamięć danych: pamięć wbudowana i
opcjonalne karty pamięci microSD.
Pamięci nieulotne.
Połączenie z PC: tryb pamięci masowej
USB 2.0, plug&play
System Operacyjny: Linux®
Złącze słuchawkowe: Standardowe, 3.5
mm
62
Czas ładowania: Średnio 4 godziny
Zasilanie: pojazdu zawierające kabel
zasilania lub zasilanie AC
Pobór mocy: maksymalnie 10 W.
Czas pracy na baterii: do 4 godzin
Typ baterii: wymienna, posiadająca
możliwość doładowania, Li-Ion
Zamienna bateria dla nüvi: bateria
litowo‑jonowa 010-10987-03
Zamienna bateria dla urządzenia
zdalnego: CR2032
Odbiornik GPS: Wysokiej czułości
Czas akwizycji*:
Gorący start: <1 sek.
Zimny start: <38 sek.
Twardy reset: <45 sek.
*Wartości średnie dla nieruchomego
urządzenia i niczym nie osłoniętym
widoku nieba.
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Dodatki
Rozwiązywanie problemów
Problem/Pytanie
Rozwiązanie/Odpowiedź
Mój nüvi nigdy nie odbiera Wyjdź z nüvi na otwarty teren, z dala od wysokich budynków lub drzew,
sygnałów z satelitów.
poczekaj kilka minut.
Przyssawka uchwytu nie
trzyma się szyby.
Wyczyść gumę przyssawki uchwytu pocierając czystą tkaniną alkoholem. Po
wyczyszczeniu podłącz uchwyt, tak jak to pokazano na stronie 2.
Urządzenie nüvi jest zdolne do ładowania tylko w zakresie temperaturowym
Urządzenie nüvi nie ładuje
od 0°C do 45°C. Jeżeli urządzenie jest narażone na bezpośrednie promienie
się w samochodzie.
słoneczne lub nagrzało się w inny sposób, nie jest zdolne do ładowania.
Moja bateria szybko się
rozładowuje.
Aby zmaksymalizować czas pomiędzy ładowaniami, wyłącz podświetlenie.
Dotknij Narzędzia > Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność. Aby unikać
wyczerpywania baterii, usuń baterię gdy urządzenie nie jest używane.
Wskaźnik baterii jest
niedokładny.
Pozwól na całkowite rozładowanie nüvi a następnie naładuj całkowicie
akumulator (bez przerywania cyklu ładowania).
Jak mogę usunąć
wszystko dane
użytkownika ?
Podczas włączania urządzenia przytrzymaj prawy-dolny róg urządzenia.
Należy trzymać do momentu wyświetlenia wiadomości czy odbiornik ma
usunąć wszystkie dane użytkownika. Naciśnij Tak aby usunąć wszystkie
dane użytkownika.
Urządzenie nüvi nie
reaguje na dotyk.
Jeżeli urządzenie przestało funkcjonować, wyłącz urządzenie nüvi i
ponownie je włącz. Jeżeli procedura ta nie pomoże to przesuń Przycisk
Włączania na lewo i przytrzymaj przez 8 sekund a następnie włącz
urządzenie. Po tej procedurze urządzenie powinno zacząć pracować bez
problemu.
Ekran dotykowy
nieprawidłowo reaguje na
dotyk.
Wyłącz urządzenie a następnie je ponownie włącz. Przesuń Przycisk
Włączania na prawo (blokada). Przytrzymaj ekran dotykowy palcem przez
około 30 sekund, aż do pojawienia się ekranu kalibracji, następnie postępuj
według wskazówek ekranowych.
Podręcznik użytkownika nüvi 80563
Dodatki
Problem/Pytanie
Rozwiązanie/Odpowiedź
Upewnij się, że jesteś na terenie pokrytym zasięgiem dostawcy usługi TMC.
Jeżeli jesteś poza zasięgiem, nie będzie możliwy odbiór danych TMC.
Nie mogę odebrać danych Upewnij się, że antena FM TMC jest podłączona do wejścia
o z odbiornika TMC.
zasilającego w uchwycie urządzenia, oraz czy kabel jest podłączony do
zasilania w samochodzie. (Odbiornik TMC jest dołączony do niektórych
urządzeń).
Urządzenia nie działa
w trybie rozpoznawania
mowy.
Upewnij się, że urządzenie zdolne jest aktywowane. (Narzędzia >
Ustawienia > System > Zdalny > Aktywuj Nowe Urządzenie Zdalne).
Wymień baterię w urządzeniu zdalnym. Zobacz stronę 4.
Urządzenie nie może
zrozumieć komend
głosowych.
Mów powoli i czysto a także wyeliminuj hałasy w tle. Przerwij rozmowy
i ścisz radio. Zamontuj urządzenie w miejscu pozbawionym wibracji i
wyraźnych źródeł hałasu.
Czy mogę użyć
zewnętrznego mikrofonu
do wydawania komend ?
Tak. W skrajnie hałaśliwym otoczeniu, zewnętrzny mikrofon może być użyty
do usprawnienia rozpoznawania mowy.
Telefon nie chce połączyć
się z urządzeniem.
Dotknij Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth. Upewnij się, że pole
Bluetooth jest ustawione Włączone. Upewnij się, że Twój telefon jest
włączony i znajduje się odległości mniejszej niż 10 metrów od urządzenia.
Odwiedź stronę: www.garmin.com/bluetooth aby uzyskać pomoc.
Skąd mam wiedzieć,
że nüvi pracuje w trybie
pamięci masowej USB?
Kiedy Twój nüvi pracuje w trybie pamięci masowej USB, na jego ekranie
wyświetlany jest obraz nüvi podłączonego do komputera. Powinieneś
również zobaczyć nowe dyski, klikając Mój Komputer.
Mój komputer nigdy nie
rozpoznaje, że dołączony
został nüvi.
1. Odłącz kabel USB od komputera.
2. Wyłącz nüvi i włącz go ponownie.
3. Podłącz kabel USB do komputera. nüvi automatycznie przejdzie w
tryb pamięci masowej USB.
64
Podręcznik użytkownika nüvi 805
Dodatki
Problem/Pytanie
Rozwiązanie/Odpowiedź
Na liście moich dysków
nie mogę znaleźć żadnego
wymiennego napędu o
nazwie “nüvi”.
Jeśli masz wiele mapowanych dysków sieciowych w Twoim komputerze,
Windows może mieć problem z przypisaniem liter dysków do napędów nüvi.
Zobacz pomoc systemu windows w celu uzyskania informacji o sposobie
mapowania dysków sieciowych.
Jak mogę odnaleźć
restauracje, w pobliżu
których będę się
znajdować w hotelu ?
1. Naciśnij Dokąd > Blisko > Innej miejscowości (i wpisz miejscowość, w
której będziesz wypoczywać).
2. Wyszukaj hotel i naciśnij Jedż!.
3. Naciśnij Menu > Dokąd > Blisko > Miejsce Docelowe.
4. Szukaj restauracji. Restauracje w pobliżu Twojego hotelu zostaną
wyświetlone.
Możesz również użyć trybu symulatora (Narzędzia> Ustawienia > System).
Jak można wyszukać
swojego samochodu na
parkingu ?
Naciśnij Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja > Preferowane trasy >
Bezdroże > OK aby ustawić urządzenie nüvi w tryb Bezdroża (Off Road).
Naciśnij Dokąd > Ulubione > Ostatnia Pozycja > Jedź. Zostaniesz
poprowadzony do Twojego samochodu
Kamera uruchamia się gdy Światło cofania w Twoim pojeździe może wysyłać do urządzenia sygnał o
pojazd nie ma wrzuconego niskim poziomie. Dotknij Narzędzia > Ustawienia > Kamera. Wybierz opcję
biegu wstecznego.
Polaryzacja Światła Wstecznego i dotknij Niski.
Podręcznik użytkownika nüvi 80565
Polska wersja instrukcji dla urządzeń nüvi 805 series jest tłumaczeniem angielskiej instrukcji (nr katalogowy
Garmin 190-01047-00, revision A) i dostarczona jest jako pomoc w zrozumieniu treści instrukcji oryginalnej. Jeśli
potrzeba, sprawdź istotne rozdziały angielskiej instrukcji dotyczące obsługi i korzystania z urządzeń
nüvi 805 series.
GARMIN NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ TŁUMACZENIA POLSKIEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI
I WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JEJ
WYKORZYSTYWANIA.
Aktualizacje oprogramowania urządzenia (z wyłączeniem map) dla Twojego produktu Garmin,
znajdziesz w serwisie producenta: www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Czerwiec 2010
Numer katalogowy 190-01047-40 Rev. A
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising