Garmin | nuvi 710 | User manual | Garmin nuvi 710 brukerveiledning

Garmin nuvi 710 brukerveiledning
nüvi 705-serien
®
brukerveiledning
for bruk med disse nüvi-modellene:
715, 755, 765, 775, 785
© 2008-2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
1200 East 151st Street,
Liberty House, Hounsdown Business Park,
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr,
Olathe, Kansas 66062, USA
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia Taipei County, Taiwan
Tlf. (913) 397 8200 eller
Tlf. +44 (0) 870 8501241 (til Storbritannia)
Tlf. 886/2 2642 9199
(800) 800 1020
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks 886/2 2642 9099
Faks (913) 397 8282
Faks +44 (0) 870 8501251
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres,
kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig
samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller
et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne,
forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og
det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt
forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene
sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer.
Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av
dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, MapSource®, nüvi® og TourGuide® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er
registrert i USA og andre land. Garmin Lock™, myGarmin™, ecoRoute™ og nüMaps Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd.
eller Garmins datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac® er et registrert varemerke for
Apple Computer, Inc. Audible.com® er et registrert varemerke for Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. SD™ er et
varemerke for SD Card Association. Google™ er et varemerke for Google Inc. Microsoft, MSN og MSN-logoen er varemerker
for Microsoft-gruppen. MapQuest-navnet er et varemerke eller registrert varemerke for MapQuest eller AOL LLC. Andre
varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
Oktober 2009
Delenummer 190-00955-38 Rev. C
Trykt i Taiwan
Introduksjon
Introduksjon
Standarder for
brukerveiledning
Når du blir bedt om å trykke på noe,
bruker du fingeren til å trykke på et
element på skjermen.
De små pilene (>) i teksten angir at du må
trykke på flere elementer etter hverandre.
Hvis du for eksempel ser “trykk på Hvor
skal du? > Favoritter”, trykker du på
Hvor skal du?, og deretter på Favoritter.
Tips og snarveier for nüvi
• Du kommer deg raskt tilbake til
menysiden ved å trykke på og holde
nede Tilbake.
• Trykk på
og
for å se flere valg.
Trykk på og hold nede for å rulle raskere.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin hvis det er noe du lurer
på når du bruker nüvi-enheten. USA: Gå
til www.garmin.com/support, eller kontakt
Garmin USA på telefon (913) 397-8200 eller
(800) 800-1020.
Storbritannia: Ta kontakt med Garmin
(Europa) Ltd. på telefon 0808 2380000.
Europa: Gå til www.garmin.com
/support og klikk på Contact Support for
innenlandsk supportinformasjon, eller ta
kontakt
med Garmin (Europa) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 8501241.
myGarmin™
Gå til webområdet http://my.garmin.com
for å få tilgang til de nyeste tjenestene for
Garmin-produktene:
• Registrer Garmin-enheten.
• Abonner på elektroniske tjenester for
fotoboksinformasjon (se side 53).
• Lås opp valgfrie kart.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Introduksjon
Innholdsfortegnelse
Introduksjon...........................................i
Standarder for brukerveiledning............... i
Tips og snarveier for nüvi.......................... i
Kontakt Garmin......................................... i
myGarmin™ .............................................. i
Komme i gang.......................................1
Trinn 1: Montere nüvi-enheten................. 2
Trinn 2: Konfigurere nüvi-enheten........... 3
Trinn 3: Innhente satellitter...................... 3
Trinn 4: Bruke nüvi-enheten..................... 3
Finne ditt bestemmelsessted................... 4
Følge ruten.............................................. 5
Justere volumet....................................... 6
Hvor skal du?........................................7
Søke i nærheten av en annen
posisjon.................................................... 7
Kjør!- sidealternativer............................... 7
Finne en adresse..................................... 8
Finne et sted ved å stave navnet . .......... 8
Angi en Hjem-posisjon............................. 9
Finne steder som nylig er funnet........... 10
Favoritter................................................ 10
Bruke egendefinerte ruter...................... 13
Finne et sted ved hjelp av kartet............ 14
Angi koordinater..................................... 15
ii
Bruke hovedsidene............................16
Kartside.................................................. 16
Tripcomputer.......................................... 17
Side med manøverliste.......................... 17
Side for neste sving............................... 18
Bruke håndfri telefonering.................19
Pare enhetene....................................... 19
Pare telefonen ved hjelp av
telefonen................................................ 20
Pare telefonen ved hjelp av nüvi............ 20
Motta et anrop . ..................................... 21
I en samtale .......................................... 21
Telefonmeny.......................................... 21
Bruke trafikkinformasjon...................24
Forstå FM TMC Traffic........................... 24
Forstå MSN® Direct Traffic..................... 24
Motta trafikkinformasjon......................... 25
Trafikk i ditt område............................... 25
Fargekode for alvorlighetsgrad.............. 25
Trafikk på ruten din................................ 26
Vise trafikkartet...................................... 26
Vise trafikkforsinkelser........................... 27
Annonser............................................... 27
Blinkkoder for FM
TMC-mottakerlampe.............................. 27
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Introduksjon
Bruke medieavspillerne.....................28
Bruke et trådløst hodesett...................... 28
Spille av musikk..................................... 28
Høre på lydbøker................................... 31
Behandle filer......................................32
Støttede filtyper...................................... 32
Laste inn filer......................................... 32
Slette filer . ............................................ 33
Bruke verktøyene...............................34
Innstillinger............................................. 34
Hvor er jeg?........................................... 34
Hjelp.......................................................34
Medieavspiller........................................ 34
MSN® Direct........................................... 34
ecoRoute™............................................. 35
Bildeviser............................................... 38
Egendefinerte ruter................................ 38
Mine data............................................... 38
Verdensur ............................................. 38
Språkguide............................................. 39
Kalkulator............................................... 40
Enhetskalkulator.................................... 40
Annonser............................................... 41
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Spille av lyd via kjøretøyets
høyttalere............................................42
Autosøk på FM-senderen...................... 42
Stille inn FM-senderen manuelt............. 42
Tips for valg av frekvens........................ 43
Informasjon om FM-senderen................ 43
Tilpasse nüvi-enheten........................44
Endre systeminnstillingene.................... 44
Endre navigasjons-innstillingene........... 45
Justere skjerm-innstillingene................. 45
Oppdatere tidsinnstillingene.................. 46
Stille inn språkene................................. 46
Endre kartinnstillingene......................... 46
Legge til sikkerhet.................................. 47
Vise abonnementsinforma-sjon for
FM TMC Traffic...................................... 48
Innstillinger for Bluetooth-teknologi........ 49
Endre innstillingene for
nærhetspunkter...................................... 49
Gjenopprette alle innstillinger................ 50
Fjerne brukerdata.................................. 50
Tillegg..................................................51
Måter å lade nüvi-enheten på................ 51
Nullstille nüvi-enheten............................ 51
Kalibrere skjermen................................. 51
Låse nüvi-enheten................................. 52
iii
Introduksjon
nüMaps Guarantee™ ............................. 52
Tilleggskart............................................. 52
Oppdatere programvaren...................... 53
Ekstrautstyr og valgfritt tilbehør............. 53
Batteriinformasjon.................................. 55
Skifte sikringen...................................... 56
Om GPS-satellittsignaler....................... 56
Montere på dashbordet.......................... 57
Fjerne nüvi-enheten og braketten.......... 57
Ta vare på nüvi-enheten........................ 57
Samsvarserklæring................................ 59
Lisensavtale for programvare................ 60
Spesifikasjoner...................................... 61
Feilsøking.............................................. 62
Indeks..................................................65
iv
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Komme i gang
Komme i gang
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående
produktet og annen viktig informasjon.
Av/på-knapp:
skyv til venstre for å slå enheten av/på,
skyv til høyre for å låse skjermen
GPS-antenne
Høyttaler
Hodetelefon/lydutgang
SD™kortspor
Mikrofon
Mini-USBkontakt
Kontakt for
ekstern antenne
Serienummer (fjern holderen
for å vise serienummer)
Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av bilen når du går ut, eller oppbevar
den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.
Før du monterer nüvi-enheten, bør du se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon, hvis du vil ha
informasjon om lover angående montering på frontruten.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Komme i gang
Trinn 1: Montere
nüvi-enheten
1. Sett strømkabelen for bil i strømkontakten
på høyre side av holderen.
Holder
6. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
7. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker
på plass.
Strømkabel for bil
2. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
sugekoppen. Rengjør og tørk frontruten
og sugekoppen med en lofri klut.
3. Fest sugekoppen på frontruten.
4. Skyv spaken bakover mot frontruten.
Sugekoppbrakett
5. Knepp fast holderen på sugekopparmen.
8. Sett den andre enden av strømkabelen
i et uttak i bilen.
9. Hvis du bruker en trafikkmottaker i
Europa, må du feste trafikkmottakerens
antenne på frontruten ved hjelp av
sugekoppene. (Trafikkmottakeren er
inkludert i enkelte nüvi-pakker.)
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Komme i gang
Trinn 2: Konfigurere
nüvi-enheten
Trinn 4: Bruke nüvi-enheten
➊
Enheten skal slå seg på automatisk hvis
den er koblet til og kjøretøyet er i gang.
Du slår på nüvi-enheten manuelt ved å
skyve Av/på-knappen til venstre.
Følg instruksjonene på skjermen.
Trinn 3: Innhente satellitter
1. Gå ut til et åpent område, ut av garasjer
og vekk fra høye bygninger.
2. Stopp kjøretøyet, og slå på nüvi-enheten.
Det kan ta et par minutter å innhente
satellittsignaler.
-linjene viser styrken
på GPS-satellittene. Når én linje er grønn,
har nüvi-enheten hentet inn satellittsignaler.
Nå kan du velge et bestemmelsessted og
navigere til det.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
➋
➌
➎
➍
➏
➐
➑ ➒
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
GPS-satellittstyrke.
➑
➒
Trykk for å justere volumet.
Bluetooth®-teknologistatus.
Batteristatus.
Gjeldende klokkeslett.
Trykk for å finne et bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å ringe når du er koblet
til en kompatibel mobiltelefon
(ikke tilgjengelig på nüvi 755).
Trykk for å bruke verktøy som
medieavspillere, innstillinger og Hjelp.
Komme i gang
Finne ditt bestemmelsessted
Hvor skal du? -menyen inneholder flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du
leter etter adresser, byer og andre steder. Det detaljerte kartet som er lastet på nüvi-enheten,
inneholder millioner av punkter av interesse, f.eks. restauranter, hoteller og biltjenester.
➊ Trykk på Hvor skal du?.
➋ Velg en kategori.
➍ Velg et bestemmelsessted. ➎ Trykk på Kjør!.
➌ Velg en underkategori.
➏ Kos deg på veien.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Komme i gang
Følge ruten
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis vil nüvi-enheten vise
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet.
Hjørnet øverst til venstre viser distansen
til den neste manøveren og hvilken trafikkfil
du bør være i for manøveren.
Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten,
vil nüvi-enheten beregne ruten på nytt og gi
nye kjøreanvisninger.
Det kan vises et fartsgrenseikon når du kjører
på hovedveier.
Legge til et viapunkt
Du kan legge til et stopp (viapunkt) på
ruten. nüvi-enheten gir deg først anvisninger
til stoppet, og deretter til det endelige
bestemmelsesstedet.
1. Når en rute er aktiv, trykker du på Meny >
Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Legg til som viapunkt
for å legge til dette stoppet før
bestemmelsesstedet.
Hvis du vil legge til mer enn ett stopp på
ruten, bør du redigere den aktive ruten.
Se side 13.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Komme i gang
Foreta en omkjøring
Hvis en vei på ruten din er stengt, kan du
foreta en omkjøring.
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
Justere volumet
På menysiden trykker du på Volum. Trykk
på
og
for å justere hovedvolumet.
Trykk på Dempet for å dempe alle lydkilder.
nüvi-enheten prøver å lede deg tilbake til den
opprinnelige ruten så raskt som mulig. Hvis
ruten du kjører langs, er det eneste logiske
alternativet, kan det hende at nüvi-enheten
ikke beregner en omkjøring.
Hvis du vil justere volumet for
talemeldingene, medieavspilleren og
telefonen, trykker du på Mikser. Juster
lydnivåene etter behov. Trykk på Gjenopp.
for å gjenopprette de opprinnelige
lydnivåene.
Stoppe en rute
Trykk på Lydutgang for å konfigurere FMsenderen. Se sidene 42–43.
2. Trykk på Omkjøring.
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Stopp.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Hvor skal du?
Hvor skal du?
I Hvor skal du? -menyen finner du flere
forskjellige kategorier som du kan bruke
når du søker etter posisjoner. Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du foretar et enkelt
søk, kan du se side 4.
Søke i nærheten av en
annen posisjon
nüvi-enheten søker automatisk etter steder
i nærheten av gjeldende posisjon.
Kjør!- sidealternativer
Trykk på et element i listen over
søkeresultater for å vise Kjør!- siden.
➊
• Hvor jeg er nå – søker etter steder i
nærheten av gjeldende posisjon.
• En annen by – søker etter steder i
nærheten av byen du angir.
• Min nåværende rute – søker etter
steder langs ruten.
• Mitt bestemmelsessted – søker etter
steder i nærheten av det gjeldende
bestemmelsesstedet.
➌
➎
➊
Trykk for å ringe til denne posisjonen
hvis en mobiltelefon med trådløs
Bluetooth-teknologi er tilkoblet
(ikke tilgjengelig for nüvi 755).
➋
➌
Trykk for å vise ruten på kartet.
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme.
2. Velg et alternativ:
➋
➍
Trykk for å opprette en detaljert rute til
dette stedet.
➍
Trykk for å vise denne posisjonen på
kartet.
➎
Trykk for å lagre denne posisjonen i
Favoritter. Se side 10.
3. Trykk på OK.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Hvor skal du?
Finne en adresse
Fremgangsmåten for å finne en adresse
avhenger av hvilke kart som finnes på
nüvi-enheten. Ikke alle kartdata støtter
postnummersøk.
Finne et sted ved å stave
navnet
1. Trykk på Hvor skal du? > Adresse.
Hvis du vet navnet på et sted du ser etter,
kan du stave det ved hjelp av tastaturet på
skjermen. Du kan også angi bokstaver i
navnet for å begrense søket.
2. Trykk på Endre stat eller land hvis
det er nødvendig.
1. Trykk på Hvor skal du? > Punkter av
intres. > Stav navn.
3. Trykk på Søk på alle.
ELLER
Trykk på Stav sted eller Stav
postnummer, angi stedet/
postnummeret, og trykk på Ferdig.
Velg sted/postnummer fra listen.
2. Skriv inn bokstaver i navnet ved hjelp av
tastaturet på skjermen.
3. Trykk på Ferdig.
4. Angi nummeret for adressen,
og trykk på Ferdig.
5. Angi gatenavnet, og trykk på Ferdig.
6. Velg eventuelt riktig gate fra listen.
7. Trykk eventuelt på adressen.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Hvor skal du?
Bruke tastaturet på skjermen
Når skjermen viser et tastatur, skriver du inn
tall og bokstaver ved å trykke på tastene.
Angi en Hjem-posisjon
Du kan angi en Hjem-posisjon for stedet du
kjører til oftest.
1. Trykk på Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2. Velg et alternativ.
Kjøre hjem
• Trykk på
for å legge til et
mellomrom.
• Trykk på
og
for å flytte
markøren.
• Trykk på
for å slette bokstaven.
• Trykk på
for å velge ord du nylig
skrev inn og valgte.
• Trykk på Modus for å endre
språkmodusen for tastaturet.
• Trykk på
for å skrive
spesialtegn.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Etter at du har angitt Hjem-posisjonen, kan
du når som helst lage en rute til stedet ved å
trykke på Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Endre Hjem-posisjon
Hvis du vil angi en ny plassering som
Hjem-posisjon, bruker du Verktøy-menyen.
1. Trykk på Verktøy > Mine Data > Angi
Hjem-posisjon.
2. Velg et alternativ.
Hvor skal du?
Finne steder som nylig er
funnet
nüvi-enheten lagrer de siste 50 stedene
som nylig er funnet, i listen Nylige treff.
De stedene som ble vist sist, vises øverst i
listen. Trykk på Hvor skal du? > Nylige
treff for å vise nylig funne elementer.
Fjerne steder som nylig er
funnet
Trykk på Fjern > Ja for å fjerne alle stedene
fra listen Nylige treff. Alle elementer fjernes
fra listen, men dette sletter ikke det faktiske
stedet fra nüvi-enheten.
Favoritter
Du kan lagre steder i Favoritter, slik at du
raskt kan finne dem og opprette ruter til dem.
Hjem-posisjonen blir også lagret i Favoritter.
Lagre din gjeldende posisjon
På kartsiden trykker du på . Trykk på
Lagre posisjon for å lagre den nåværende
posisjonen.
Lagre steder du finner
1. Når du har funnet et sted du vil lagre,
trykker du på Lagre på siden Kjør!.
2. Trykk på OK. Stedet lagres i Favoritter.
Finne lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du?.
2. Trykk på Favoritter.
3. Trykk på en kategori. Du får frem en liste
over de lagrede posisjonene.
10
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Hvor skal du?
Finne den siste posisjonen
Den siste posisjonen din lagres automatisk
hver gang du fjerner nüvi-enheten fra
holderen når holderen er koblet til strøm.
Du kan bruke denne funksjonen til å finne
igjen bilen på en parkeringsplass.
1. Trykk på Hvor skal du?.
2. Trykk på Favoritter > Alle favoritter >
Siste posisjon.
Den siste posisjonen din overskrives hver
gang du fjerner nüvi-enheten fra holderen
når holderen er koblet til strøm.
Redigere lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter.
2. Trykk på den posisjonen du vil redigere.
4. Trykk på et alternativ for å redigere
posisjonen:
• Endre navn – angi et nytt navn,
og trykk på Ferdig.
• Legg ved bilde – velg et bilde for å
tilordne det til posisjonen. Hvis du vil
laste inn bilder på nüvi-enheten eller
et SD-kort, kan du se sidene 32–33.
• Endre kartsymbol – trykk på et nytt
symbol.
• Endre telefonnummer – angi et
telefonnummer, og trykk på Ferdig.
• Endre kategorier – opprett og endre
kategorien der plasseringen lagres.
• Slett – trykk på Ja for å fjerne dette
elementet fra listen over favoritter.
3. Trykk på Rediger.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien11
Hvor skal du?
Bruke bildenavigasjon
Laste ned posisjoner
1. Gå til http://connect.garmin.com/photos
(ikke tilgjengelig i alle områder) for å laste
ned bilder med posisjonsinformasjon.
1. Gå til www.garmin.com/communicator
for å laste ned og installere Garmin
Communicator Plugin på datamaskinen.
2. Følg instruksjonene på webområdet for
å velge og laste inn bilder.
2. Koble nüvi-enheten til datamaskinen. Se
side 32.
3. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter >
Bilder. Det vises bilder
med posisjonsinformasjon.
3. Finn en posisjon på et webområde som
støttes, f.eks. http://maps.google.com og
www.mapquest.com.
4. Trykk på et bilde.
4. Følg instruksjonene på webområdet for å
sende posisjonen til nüvi-enheten.
Du kan laste inn bilder med posisjonsinformasjon på nüvi-enheten eller et SD-kort
og opprette ruter til dem.
Du kan laste ned posisjoner og punkter av
interesse til nüvi-enheten fra forskjellige
elektroniske kilder.
Nedlastede posisjoner lagres i Favoritter på
nüvi-enheten.
12
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Hvor skal du?
Bruke egendefinerte ruter
Trykk på Hvor skal du? > Egendef. ruter.
Velg ruten du vil kjøre, og trykk på Kjør!.
Opprette en egendefinert rute
Bruk nüvi-enheten til å opprette og lagre
ruter før din neste tur. Du kan lagre inntil
10 ruter.
1. Trykk på Hvor skal du? (eller Verktøy) >
Egendef. ruter > Ny.
2. Trykk på Legg til nytt startpunkt.
3. Finn et sted som skal være startpunkt,
og trykk på Velg.
4. Trykk på Legg til nytt sluttpunkt.
5. Finn et sted som skal være sluttpunkt,
og trykk på Velg.
6. Trykk på
for å legge til et nytt sted i
ruten. Trykk på
for å fjerne et sted.
7. Trykk på Neste for å beregne ruten og
vise den på kartet.
8. Trykk på Lagre for å lagre ruten og
avslutte.
Redigere egendefinerte ruter
1. Trykk på Hvor skal du? (eller Verktøy) >
Egendef. ruter.
2. Velg ruten du vil redigere.
3. Trykk på Rediger.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien13
Hvor skal du?
4. Trykk på et alternativ for å redigere ruten:
• Endre navn – angi et nytt navn,
og trykk på Ferdig.
• Legg til eller fjern punkter – legge til
eller fjerne punkter fra ruten.
• Omorganisere punkter manuelt –
endre rekkefølgen på punktene langs
ruten.
Finne et sted ved hjelp av
kartet
Hvis du vil finne et sted ved hjelp av kartet,
trykker du på Hvor skal du? > Se på kart
eller trykker hvor som helst på kartet.
• Omorganisere punkter optimalt –
organisere rekkefølgen på punktene
automatisk.
• Omberegn – endre rutepreferansen
slik at den beregner etter kortere tid,
kortere distanse eller off road.
• Slett – fjerne denne ruten.
Endringene lagres automatisk når du går ut
av en av sidene for ruteredigering.
14
• Trykk og dra for å vise en annen del av
kartet.
• Trykk på og for å zoome inn og ut.
• Trykk et sted på kartet. En pil peker på
posisjonen.
• Trykk på Lagre for å lagre posisjonen.
• Trykk på Kjør! for å navigere til
posisjonen.
• Hvis nüvi-enheten er i simulatormodus,
trykker du på Angi pos. for å angi
posisjonen din til den valgte posisjonen.
(Se side 44.)
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Hvor skal du?
• Trykk på
for å veksle mellom
kart i 3D (tre dimensjoner) og 2D
(to dimensjoner).
• Trykk på
for å rotere
visningsvinkelen i 3D-visning.
• Når du zoomer ut, endres kartet til
et digitalt topografisk kart som viser
høydekonturene for området.
• Zoom helt ut for å vise globusen.
Trykk på og snurr globusen for å
finne ulike deler av verden raskt.
Merk: Du kan bare se detaljert
kartinformasjon for områder som du
har kart over lastet inn på nüvi-enheten.
Angi koordinater
Hvis du vet de geografiske koordinatene
til bestemmelsesstedet, kan du bruke
nüvi-enheten til å navigere til bestemmelsesstedet ved hjelp av bredde- og lengdegradskoordinater (eller andre koordinatformater).
Dette kan være svært nyttig i geocaching.
1. Trykk på Hvor skal du? > Koordinater.
2. Trykk på Format for å velge det riktige
koordinatformatet for den typen kart du
bruker.
3. Trykk på et retningsfelt for å velge en ny
retning.
4. Trykk på et tallfelt for å angi koordinatene,
og trykk på Ferdig.
5. Når du har angitt de riktige koordinatene,
trykker du på Neste.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien15
Bruke hovedsidene
Bruke hovedsidene
Kartside
Trykk på
Vis kart for å vise kartsiden.
• Kjøretøyikonet
viser gjeldende
posisjon.
• Trykk på og dra kartet for å vise et annet
område av kartet (se side 14).
• Det kan vises et fartsgrenseikon når du
kjører på hovedveier.
➋
➊
➌
➍
➎
➊
16
➏
➐
Trykk for å vise neste sving-siden eller
trafikkfilassistanse-siden (hvis den er
tilgjengelig).
➋
Trykk for å vise siden med
manøverliste.
➌
➍
➎
➏
➐
Trykk for å zoome inn og ut.
Trykk for å vise Hvor er jeg?- siden.
Trykk for å vise tripcomputeren.
Trykk for å gå tilbake til menysiden.
Trykk for å tilpasse dette datafeltet.
Endre datafeltet
Du kan vise ulik informasjon for bilkjøring
og ruting.
1. Når du navigerer langs en rute, kan du
trykke på datafeltet i det nedre høyre
hjørnet av kartsiden.
2. Velg dataene du vil vise.
3. Gjenta trinn 1 og 2 når du ikke navigerer
langs en rute.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Bruke hovedsidene
Tripcomputer
Side med manøverliste
Tripcomputeren angir gjeldende hastighet
og gir nyttig statistikk om turen. Hvis du
vil vise tripcomputeren, trykker du på feltet
Hastighet på kartsiden.
Når du navigerer etter en rute, viser siden
med manøverliste detaljerte instruksjoner
for hele ruten og distansen mellom svingene.
Trykk på den grønne tekstlinjen øverst på
kartsiden for å vise siden med manøverliste.
Trykk på en sving i listen for å vise siden for
neste sving. Trykk på Vis kart for å vise hele
ruten på kartet.
Hvis du har mange stopp, lar du nüvienheten være slått på, slik at den kan
måle medgått tid under turen nøyaktig.
Nullstille turinformasjon
Nullstill turinformasjonen før du begynner
på turen, for å få nøyaktig turinformasjon.
Trykk på Nullstill trip for å nullstille
informasjonen på siden for tripcomputeren.
Trykk på Nullstill maks. for å nullstille den
maksimale hastigheten.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien17
Bruke hovedsidene
Side for neste sving
Siden Lane Assist
Når du navigerer etter en rute, viser siden
for neste sving den neste svingen på kartet
og distansen og tiden som er igjen før du
kommer til svingen.
Når den er tilgjengelig, kan Lane Assistsiden vise neste veikryss og hvilken fil du
bør ligge i. Trykk i det øvre venstre hjørnet
på kartsiden for å vise Lane Assist-siden.
Du får også tilgang til Lane Assist-siden fra
Neste sving-siden.
Hvis du vil vise en kommende sving på
kartet, trykker du på det øvre venstre hjørnet
av kartsiden eller på en hvilken som helst
sving på siden med manøverlisten. Når dette
alternativet er tilgjengelig, kan du trykke på
Lane Assist på Neste sving-siden for å vise
Lane Assist-siden for denne svingen.
18
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Bruke håndfri telefonering
Bruke håndfri
telefonering
Ved hjelp av Bluetooth®-teknologi kan
nüvi-enheten kobles til en mobiltelefon,
slik at du får en håndfri enhet.
Hvis du vil kontrollere om Bluetoothenheten er kompatibel med nüvi-enheten,
kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.
Trådløs Bluetooth-teknologi er ikke
tilgjengelig på nüvi 755.
Pare enhetene
Trådløs Bluetooth-teknologi oppretter
en trådløs tilkobling mellom enheter,
for eksempel en mobiltelefon og nüvienheten. Første gang du bruker to enheter
sammen, må du pare dem ved å opprette
en forbindelse ved å bruke en PIN-kode
eller et passord. Etter at du har paret dem,
kobles de automatisk sammen hver gang
du slår dem på.
Hvis du vil pare og koble til, må hodesettet
og nüvi-enheten være slått på og ikke være
mer enn 10 meter fra hverandre. nüvienheten kan være koblet til en telefon
og et hodesett samtidig.
Begynn paringen fra nüvi-enheten eller fra
telefonen. Se instruksjonene for enhetene.
Når nüvi-enheten slås på, forsøker den å
koble seg til telefonen den sist var tilkoblet.
Du må kanskje stille inn enheten slik at den
kobler til automatisk når nüvi-enheten er
slått på.
Du kan begynne å ringe når telefonen er
koblet til nüvi-enheten. Trykk på Telefon
på menysiden for å åpne telefonmenyen.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien19
Bruke håndfri telefonering
Pare telefonen ved hjelp
av telefonen
1. Aktiver Bluetooth-komponenten på
telefonen. Dette kan være på en
meny som heter Innstillinger,
Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri.
2. Start et søk etter Bluetooth-enheter.
3. Velg nüvi-enheten fra listen over enheter.
4. Tast 1234 på telefonen.
Pare telefonen ved hjelp av
nüvi
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth på menysiden.
2. Under Telefon trykker du på Legg til
(eller Endre).
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på
telefonen. Aktiver modusen Finn meg /
Utforsk / Synlig. Disse innstillingene
kan befinne seg i menyen Bluetooth,
Tilkoblinger eller Håndfri.
4. Trykk på OK på nüvi-enheten.
5. Velg telefonen din, og trykk på OK.
6. Tast 1234 på telefonen.
20
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Bruke håndfri telefonering
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for
innkommende anrop. Trykk på Svar hvis
du vil svare på anropet. Trykk på Ignorer
hvis du vil ignorere anropet og stanse
ringelyden.
Den interne mikrofonen er foran på
nüvi-enheten.
I en samtale
Trykk på > Avslutt for å avslutte
anropet. Trykk på > Valg for samtale
for å få frem følgende alternativer:
• Tastetoner – viser en tastaturside,
slik at du kan bruke automatiske
systemer, for eksempel telefonsvarer.
• Overfør lyd til telefon – denne
funksjonen er nyttig hvis du vil slå
av nüvi-enheten, men likevel fortsette
samtalen, eller hvis du vil snakke privat.
Trykk på Overfør lyd til enhet hvis du
vil bytte tilbake.
• Demp mikrofonen.
Telefonmeny
Trykk på Telefon på menysiden for å vise
telefonmenyen. Trykk på Status for å vise
den tilkoblede telefonens signalstyrke,
batterinivå og navn.
Merk: Ikke alle telefoner støtter alle
funksjonene på telefonmenyen til nüvienheten.
Bruke telefonboken
Hver gang mobiltelefonen kobles til nüvienheten, lastes telefonboken automatisk
over på nüvi-enheten. Det kan ta et par
minutter før telefonboken blir tilgjengelig.
1. Trykk på Telefon > Telefonbok.
2. Trykk på telefonbokoppføringen
(kontakten) du vil ringe til.
3. Trykk på Ring for å ringe til kontakten.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien21
Bruke håndfri telefonering
Ringe til et punkt av interesse
1. Trykk på Telefon > Punkter av intres..
2. Søk etter punktet av interesse som du
vil ringe til.
3. Trykk på Ring eller
.
Ringe et nummer
1. Trykk på Telefon > Ring.
2. Angi nummeret og trykk på Ring.
Vise anropsloggen
Ringe hjem
Angi et telefonnummer for Hjem-posisjonen,
slik at du raskt kan ringe hjem.
Slik angir du telefonnummeret ditt:
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. Trykk på Angi telefonnummer for
å bruke tastatursiden eller Velg
fra telefonbok (bare tilgjengelig
hvis telefonen støtter overføring av
telefonbok).
Hver gang telefonen kobles til nüvi-enheten,
overføres anropsloggen automatisk til nüvienheten. Det kan ta et par minutter før hele
anropsloggen er overført.
3. Trykk på Ferdig > Ja. nüvi-enheten ringer
hjemmetelefonnummeret.
1. Trykk på Telefon > Anropslogg.
2. nüvi-enheten ringer hjemmetelefonnummeret.
2. Trykk på en kategori for å vise disse
anropene. Anropene vises i kronologisk
rekkefølge. De siste anropene er oppført
øverst i listen.
Slik ringer du hjem:
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
3. Trykk på en oppføring, og trykk på Ring.
22
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Bruke håndfri telefonering
Ringe ved hjelp av
taleoppringing
Du kan foreta anrop ved å si kontaktens
navn.
1. Trykk på Telefon > Taleoppringning.
2. Si kontaktens navn.
Merk: Det kan hende at du må
lære opp telefonen til å kjenne igjen
talekommandoene dine. Se instruksjonene
for telefonen.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien23
Bruke trafikkinformasjon
Bruke
trafikkinformasjon
nüvi-enheten kan motta trafikkinnhold fra
FM TMC (Traffic Message Channel) eller
MSN® Direct, avhengig av trafikkmottakeren
som er koblet til nüvi-enheten.
nüvi-enheten viser begge typer trafikkinnhold på samme måte.
Merk: Garmin er ikke ansvarlig for at
trafikkinformasjonen er korrekt.
Forstå FM TMC Traffic
FM TMC-trafikkmottakeren, som er integrert
i strømkabelen for bil, følger med i noen av
nüvi 755-, 765- og 775-pakkene. FM TMCtrafikkmottakere mottar trafikkinformasjon
over FM-radiodatasystemet (RDS).
24
FM TMC-abonnementet aktiveres
automatisk når Garmin GPS-enheten
har hentet inn satellittsignaler og mottar
trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.
Du kan legge til andre FM TMC-abonnement
når som helst. Gå til Garmins webområde
på www.garmin.com/fmtraffic hvis du vil ha
informasjon om andre tilgjengelige tjenester.
Forstå MSN® Direct Traffic
MSN® Direct-trafikkmottakeren, som er
integrert i strømkabelen for bil, er inkludert
i nüvi 785-pakker. MSN Direct-mottakerne
tar imot MSN Direct-innhold, inkludert
trafikkinformasjon.
Hvis du vil ha informasjon om å aktivere
MSN Direct-tjenesten eller bruke MSN
Direct, kan du lese nüvi 785 Quick Start
Manual (Hurtigstartveiledning for nuvi 785)
og MSN Direct Owner’s Manual Supplement
(Vedlegg til MSN Direct-brukerveiledning)
på www.garmin.com.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Bruke trafikkinformasjon
Hvis du vil ha informasjon om trafikkmottakere og dekningsområder, kan du gå til
webområdet www.garmin.com/traffic.
Motta trafikkinformasjon
Følgende forutsetninger er nødvendige for
å motta trafikkinformasjon:
• Trafikkmottakeren må være koblet til
nüvi-enheten.
• Trafikkmottakeren og nüvi-enheten må
være koblet til en ekstern strømkilde.
• Trafikkmottakeren og nüvi-enheten må
være innenfor rekkevidde av en FMstasjon som sender trafikkdata.
Merk: Oppvarmede ruter (med metall)
kan redusere ytelsen til trafikkmottakeren.
Trafikk i ditt område
Når du mottar trafikkinformasjon, vises det
et trafikkikon i det øverste venstre hjørnet
av kartsiden. Trafikkikonet endrer farge for
å vise hvor alvorlige trafikkforholdene er på
den ruten eller veien du kjører.
Fargekode for
alvorlighetsgrad
Farge
Beskrivelse
Betydning
Grønn
Ikke særlig
alvorlig
Trafikken flyter
som normalt.
Gul
Middels alvorlig
Medfører noe
køkjøring.
Rød
Svært alvorlig
Lange køer eller
trafikkork.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien25
Bruke trafikkinformasjon
Trafikk på ruten din
Når ruten beregnes, undersøker nüvienheten de gjeldende trafikkforholdene
og velger automatisk den ruten som
tar kortest tid. Hvis det oppstår store
forsinkelser i trafikken mens du navigerer,
beregnes ruten automatisk på nytt. Det kan
hende at du likevel rutes gjennom trafikk
hvis det ikke finnes andre og bedre ruter.
Hvis det oppstår en mindre alvorlig
trafikkforsinkelse på ruten, viser
trafikkikonet hvor mye ekstra tid
som er lagt til ruten, som følge av
forsinkelsen. Denne tiden er allerede
inkludert i den beregnede ankomsttiden.
Slik unngår du trafikk på ruten
manuelt:
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikk på ruten.
3. Trykk på pilene for å vise andre
trafikkforsinkelser på ruten ved behov.
4. Trykk på Unngå hvis du vil unngå
forsinkelsen i trafikken.
Vise trafikkartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikk og
forsinkelser på veier i nærheten.
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Vis trafikkart for å vise
trafikkhendelser på et kart.
Du går tilbake til det normale kartet fra
trafikkartet ved å trykke på trafikkikonet
og deretter trykke på Vis normalt kart.
26
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Bruke trafikkinformasjon
Vise trafikkforsinkelser
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikksøk for å vise en liste
over trafikkforsinkelser.
3. Trykk på et element på listen for å vise
forsinkelsen på kartet og mer informasjon
om forsinkelsen. Hvis det er mer enn én
forsinkelse, trykker du på pilene for å vise
de andre forsinkelsene.
Blinkkoder for FM TMCmottakerlampe
FM TMC-trafikkmottakeren kan ha
indikatorlamper som indikerer systemstatus.
Merk: Ikke all trafikkmottakere har
indikatorlamper.
Annonser
Nord-Amerika: Hvis nüvi-pakken inneholder
en FM TMC-trafikkmottaker, vil du motta
annonser og kuponger. Trykk på annonsen på
skjermen hvis du vil søke etter den nærmeste
posisjonen som er tilknyttet annonsen.
Advarsel: Ikke prøv å skrive ned
kupongkoden mens du kjører.
Hvis du ikke vil motta flere annonser, slår du
av trafikkfunksjonen. Se side 48.
Indikatorlampe
for strøm
Indikatorlampe
for status
Den grønne indikatorlampen for av/på
lyser når enheten er koblet til en ekstern
strømkilde.
Statusindikatorlampen angir signalmottaket:
• Gule korte og lange blink: identifiserer
gjeldende plassering.
• Gult kontinuerlig lys: søker etter signal.
• Rødt kontinuerlig lys: midlertidig tap av
signal.
• Grønt kontinuerlig lys: normale
trafikkdata.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien27
Bruke medieavspillerne
Bruke medieavspillerne
4. Trykk på OK på nüvi-enheten.
Bruke et trådløst hodesett
6. Angi Bluetooth-PIN-koden eller passordet for hodesettet, hvis
nødvendig, og trykk på Ferdig.
Hvis du vil lytte til lyd med høy kvalitet,
kan du koble til et Bluetooth-hodesett
med A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile). Du finner mer informasjon om
Bluetooth-teknologi på side 19.
Hvis du vil pare og koble til, må hodesettet
og nüvi-enheten være slått på og ikke være
mer enn 10 meter fra hverandre.
Pare hodesettet
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth på menysiden.
2. Under Lyd trykker du på Legg til
(eller Endre).
3. Slå på hodesettet, og aktiver om
nødvendig modusen Finn meg /
Utforsk / Synlig.
28
5. Velg hodesettet, og trykk på OK.
7. Trykk på OK.
Spille av musikk
Du kan laste inn musikkfiler til internminnet
eller SD-kortet. Se sidene 32–33.
1. Trykk på Verktøy > Medieavspiller.
2. Trykk på Kilde hvis du vil vise MP3spilleren.
3. Trykk på Bla gjennom.
4. Velg en kategori og en underkategori
hvis det er nødvendig.
5. Hvis du vil spille av hele kategorien fra
begynnelsen av listen, trykker du på Spill
alle. Hvis du vil spille av en bestemt sang,
trykker du på sangtittelen.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Bruke medieavspillerne
Spilleliste
Albumomslag
• Trykk på spillelisten for å legge til
sanger, fjerne sanger og hoppe til en
annen sang i spillelisten.
• Trykk på
for å justere volumet.
• Trykk på
for å spille den gjeldende
sangen fra begynnelsen, trykk én
gang til for å spille den forrige sangen
på spillelisten. Trykk på knappen og
hold den nede for å spole tilbake i den
gjeldende sangen.
• Trykk på
for å gå til neste sang.
Trykk på knappen og hold den nede for
å spole fremover i den gjeldende sangen.
• Trykk på
for å sette sangen på pause.
• Trykk på
for å gjenta den
gjeldende spillelisten.
• Trykk på
for å spille av
spillelisten i tilfeldig rekkefølge.
• Trykk på albumomslaget hvis du
vil vise detaljer om sangen, eller hvis
du vil fjerne den fra spillelisten.
Støttede filtyper
nüvi-enheten støtter MP3-musikkfiler
og M3U- og M3U8-spillelistefiler.
Opprette og høre på spillelister
Du kan høre på spillelister som er opprettet
på datamaskinen din, ved å bruke nüvienheten. Du kan også lagre spillelister ved
å bruke nüvi.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien29
Bruke medieavspillerne
Slik lagrer du den gjeldende
spillelisten:
1. Mens du hører på musikk i
musikkavspilleren, kan du trykke
på Bla gjennom > Spilleliste >
Lagre gjeldende spilleliste.
2. Angi et navn og trykk på Ferdig.
Slik oppretter du en ny spilleliste:
1. I musikkavspilleren kan du trykke på
Søk > Spilleliste > Lag ny spilleliste.
2. Velg sanger.
3. Trykk på Tilbake når du er ferdig med
å legge til sanger i spillelisten.
Slik oppretter du en spilleliste på
en datamaskin:
1. Ved hjelp av datamaskinen og et
lydprogram kan du lage en spilleliste
for musikkfiler. Lagre spillelisten som
en M3U- eller M3U8-fil.
2. Om nødvendig kan du bruke et tekstredigeringsprogram for å fjerne banen
fra filnavnet i M3U-filer. M3U-filen skal
kun vise musikkfilnavnene. Du finner mer
informasjon i lydprogrammets hjelpefil.
30
3. Overfør spillelisten og musikkfilene
til nüvi-enheten (se sidene 32–33).
M3U-filen må ligge på samme sted
som musikkfilene.
Slik spiller du av en spilleliste:
1. I musikkavspilleren kan du trykke på
Bla gjennom > Spilleliste > Åpne
lagret spilleliste. Alle tilgjengelige
spillelister vises.
2. Trykk på en spilleliste for å starte
avspillingen av musikkfilene.
Slik redigerer du den gjeldende
spillelisten:
1. Mens du hører på musikk i musikkavspilleren kan du trykke på spillelisten.
2. Redigere spillelisten:
• Trykk på Legg til for å legge til en
sang på slutten av spillelisten.
• Trykk på en sang, og trykk deretter på
Fjern for å fjerne den fra spillelisten.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Bruke medieavspillerne
Høre på lydbøker
• Trykk på
Høre på en bok
• Trykk på
for å hoppe over et avsnitt
og på
for å gå tilbake. Trykk og hold
inne for å flytte fremover eller bakover.
• Trykk på
for å sette boken på pause.
• Trykk på bokomslaget for å vise mer
detaljert informasjon.
Hvis du vil kjøpe bøker fra Audible.com®,
kan du gå til http://garmin.audible.com.
1. Trykk på Verktøy > Medieavspiller.
2. Trykk på Kilde for å vise
lydbokavspilleren.
3. Trykk på Bla gjennom.
4. Trykk på en kategori, og trykk deretter
på en boktittel.
Bokomslag
for å justere volumet.
Bruke bokmerker
Du oppretter et bokmerke ved å trykke
på
og Bokmerke. Trykk på
og deretter på et bokmerke for å vise alle
bokmerkene. Trykk på Spill for å lytte til
boken fra bokmerket.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien31
Behandle filer
Behandle filer
Du kan lagre filer, for eksempel MP3-filer
og JPEG-bildefiler, i nüvi-enhetens interne
minne eller på et SD-kort (tilleggsutstyr).
Merk: nüvi-enheten er ikke kompatibel
med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den
er heller ikke kompatibel med Mac® OS
10.3 og tidligere versjoner. Dette er en
vanlig begrensning for de fleste USBmasselagringsenheter.
Støttede filtyper
• MP3-musikkfiler
• M3U- og M3U8-musikkfiler for
spilleliste
• AA-lydbokfiler
• JPEG- og JPG-bildefiler
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra
programmet POI Loader
• Kart, ruter og veipunkter fra MapSource®
32
Laste inn filer
Trinn 1: Sett inn et SD-kort
(tilleggsutstyr)
Du setter inn eller fjerner kortet ved å skyve
det inn til du hører et klikk.
Trinn 2: Koble til USB-kabelen
Sett i mini-USB-kontakten i kontakten på
undersiden av nüvi-enheten. Koble den store
enden av kabelen til en tilgjengelig USB-port
på datamaskinen.
nüvi-enheten og SD-kortet vises som
eksterne stasjoner i Min datamaskin på
Windows-datamaskiner, og som volumer
på Mac-datamaskiner.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Behandle filer
Merk: Det er ikke sikkert at nüvistasjoner blir vist i enkelte operativsystemer, eller på datamaskiner med flere
nettverksstasjoner. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonene,
i hjelpefilen til operativsystemet.
Trinn 3: Overføre filer til
nüvi-enheten
Kopier og lim inn filer fra datamaskinen
i stasjoner/volumer på nüvi-enheten.
1. Søk på datamaskinen for å finne filen
du vil kopiere.
2. Merk filen og velg Rediger > Kopier.
3. Åpne Garmin- eller SD-kortstasjonen/
-volumet.
4. Velg Rediger > Lim inn. Filen vises i
listen over filer i nüvi-minnet eller på
SD-kortet.
Trinn 4: Løse ut og koble fra
USB-kabelen
Når du er ferdig med å overføre filer, klikker
du på
løs ut-ikonet i systemstatusfeltet
eller drar volumikonet til
søppelbøtten
på Mac-datamaskiner. Koble nüvi-enheten
fra datamaskinen.
Slette filer
Koble nüvi-enheten til datamaskinen og åpne
stasjonen eller volumet for nüvi-enheten eller
SD-kortet. Merk filen du vil slette, og trykk
på Delete-tasten på datamaskinens tastatur.
Forsiktig: Hvis du ikke er sikker
på hvilken funksjon en fil har, må du
ikke slette den. Minnet til nüvi-enheten
inneholder viktige systemfiler som ikke
må slettes. Vær spesielt forsiktig med filer
som er plassert i mapper kalt Garmin.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien33
Bruke verktøyene
Bruke verktøyene
Verktøy-menyen inneholder mange
funksjoner som er nyttige når du reiser
til nye steder.
Innstillinger
Hvis du vil ha informasjon om innstillingene,
kan du se sidene 44–50.
Hvor er jeg?
Trykk på Verktøy > Hvor er jeg? for å vise
informasjon om den nåværende posisjonen
din. Dette er en nyttig funksjon hvis du
trenger å fortelle utrykningspersonell hvor
du befinner deg. Trykk på en knapp til høyre
for å vise de nærmeste posisjonene i den
kategorien. Trykk på Lagre posisjon for
å lagre den aktuelle posisjonen.
Hjelp
Trykk på Verktøy > Hjelp for å få
informasjon om hvordan du bruker nüvienheten. Trykk på en kategori for å vise
informasjon om den. Hvis du vi søke etter
et nøkkelord i emnene, trykker du på Søk.
Medieavspiller
Du finner informasjon om medieavspilleren
på sidene 28–31.
MSN® Direct
Du kan få tilgang til innholdet i MSN
Direct ved hjelp av en valgfri MSN Directmottaker. Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du gå til www.garmin.com/traffic eller
http://garmin.msndirect.com. Hvis du vil
kjøpe ekstrautstyr, kan du gå til
http://buy.garmin.com.
Hvis du vil ha informasjon om å aktivere
MSN Direct-tjenesten eller bruke MSN
Direct, kan du lese MSN Direct Owner’s
Manual Supplement (Vedlegg til MSN Directbrukerveiledning) på www.garmin.com.
34
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Bruke verktøyene
ecoRoute™
ecoRoute-funksjonen beregner kjøretøyets
drivstoffsparing, karbonspor og
drivstoffkostnader ved navigering til et
bestemmelsessted og tilbyr verktøy for
forbedring av drivstofforbruk.
Dataene du får fra ecoRoute-funksjonen,
er bare beregninger. Dataene er ikke
lest av på kjøretøyet. Hvis du vil ha
mer nøyaktige drivstoffrapporter for
kjøretøyet samt kjørevaner, må du kalibrere
drivstoffsparingen. Se side 35.
Trykk på Verktøy > ecoRoute. Den første
gangen du bruker ecoRoute-funksjonene,
blir du bedt om å legge inn drivstoff- og
kilometerinformasjon for kjøretøyet.
Vise drivstoffrapporten
Hvis du har angitt kjøretøyprofil og den
gjeldende drivstoffprisen, vil nüvi-enheten
beregne gjennomsnittlig drivstoffsparing for
kjøretøyet, karbonsporet og kostnadene på
drivstoff som er brukt.
Hvis du vil vise drivstoffrapporten,
trykker du på Verktøy > ecoRoute >
Drivstoffrapport. Dataene for drivstofforbruket beregnes ut fra estimater
på hastighet og akselerasjon for et
gjennomsnittskjøretøy.
Tips: Hvis du vil sørge for at drivstoffdata alltid blir registrert, må du la nüvienheten være slått på når du kjører.
Trykk på Tilbakestill for å tilbakestille
dataene.
Kalibrere drivstoffsparingen
Kalibrer drivstoffsparingen slik at du får mer
nøyaktige drivstoffrapporter for ditt kjøretøy
og dine kjørevaner. Kalibrer når du fyller
opp drivstofftanken.
1. Beregn antall miles per gallon eller liter
per 100 kilometer.
2. Trykk på Kalibrer.
3. Trykk på + og – for å angi resultatet
fra trinn 1.
4. Trykk på OK.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien35
Bruke verktøyene
Justere drivstoffprisen
Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Drivstoffpris, og skriv inn den gjeldende
drivstoffprisen. Denne informasjonen brukes
for å beregne drivstoffkostnadene for ruter
og brukes for å beregne drivstoffrapportene.
Bruke kjøreutfordringen
Kjøreutfordringen hjelper deg med å få størst
mulig drivstoffsparing ved å gi poeng for
kjørevanene dine. Jo større
total poengsum du får i kjøreutfordringen,
desto mer drivstoff kan du spare.
For å bruke kjøreutfordringen, trykker du på
Verktøy > ecoRoute > Kjøreutfordring,
deretter trykker du på Start.
Den totale poengsummen er et gjen-nomsnitt
av disse tre poengsummene:
Poeng for hast.økning — få poeng for
gradvis hastighetsøkning, mist poeng for
rask hastighetsøkning.
Poeng for hast.reduksjon — få poeng
for gradvis bremsing, mist poeng for hard
bremsing.
Poeng for hastighet — få poeng for
å kjøre ved den beste hastigheten for
drivstoffsparing, som er 72–97 km/t
(45–60 m/t) for de fleste kjøretøy.
Trykk på
på kartsiden for å vise detaljer
om den aktive utfordringen. Bladets farge på
kjøreutfordringsikonet endres avhengig av
hvordan du presterer i utfordringen.
Hvis du vil stoppe den aktive kjøreutfordringen, trykker du på Stopp > Ja når du
viser detaljene.
Hvis du vil tilbakestille den beste
poengsummen, trykker du på Tilbakestill.
36
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Bruke verktøyene
Justere kjøretøyprofilen
Du oppretter en kjøretøyprofil første gang
du trykker på Verktøy > ecoRoute. Hvis du
vil justere kjøretøyprofilen, trykker du på
Verktøy > ecoRoute > Kjøretøyprofil.
Drivstoffsparing i by — skriv inn
kjøretøyets gjennomsnittlige drivstof-forbruk
i by.
Drivstoffsparing på motorvei —
skriv inn kjøretøyets gjennomsnittlige
drivstofforbruk på motorvei.
Tips: Hvis du vil ha best mulige
resultater, kalibrerer du drivstoffspa-ringen
i stedet for å justere drivstoffor-bruket i by
og på motorvei.
Drivstofftype — velg en drivstofftype.
Hvis du vil tilbakestille kjøretøyets
profildata, trykker du på Tilbakestill.
Vise kjøretips
nüvi-enheten gir kjøretips for å hjelpe deg
med å spare drivstoff. Trykk på Verktøy >
ecoRoute > Tips.
Vise kilometerrapporten
Kilometerrapporter viser distansen, tiden,
den gjennomsnittlige drivstoffsparingen og
drivstoffkostnadene ved navigering til et
bestemmelsessted.
En kilometerrapport opprettes for hver rute
du kjører. Hvis du stopper en rute på nüvienheten, opprettes det en kilometerrapport
for distansen du har tilbakelagt.
Hvis du vil få tilgang til en kilometerrapport, trykker du på Verktøy > ecoRoute
> Kilometerrapport, og velger en rapport.
Du kan vise opptil 20 kilometerrapporter på
nüvi-enheten.
Du kan også få tilgang til kilometer-rapporter
i rapportmappen i stasjoner/volumer på
nüvi-enheten.
Hvis du vil tilbakestille dataene, trykker
du på Tilbakestill.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien37
Bruke verktøyene
Bildeviser
Vis bilder som du har lagret på nüvi-enheten.
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser.
2. Trykk på et bilde for å vise en større
versjon av det. Trykk på Info for å vise
filinformasjon og vise dette bildet når du
slår på nüvi-enheten. Trykk på Tilbake.
3. Trykk på pilene for å vise alle bildene.
Vise en bildefremvisning
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser >
Bildevisning for å starte en
bildefremvisning.
2. Trykk hvor som helst på skjermen for
å stoppe bildefremvisningen.
Egendefinerte ruter
Hvis du vil ha informasjon om ruter, kan du
se side 13.
Mine data
Trykk på Verktøy > Mine data for
å behandle og slette lagrede data,
for eksempel dine favoritter.
Hvis du har overført en rute fra MapSource,
kan du trykke på Importer rute fra fil for å
bruke den ruten i nüvi-enheten.
Verdensur
Trykk på Verktøy > Verdensur for å vise
gjeldende klokkeslett for ulike byer i hele
verden. Trykk på Verdenskart for å vise et
kart.
Slik endrer du by:
1. Trykk på Verktøy > Verdensur.
2. Trykk på den byen du vil endre.
3. Angi den nye byen, og trykk på Ferdig.
4. Trykk på den nye byen på listen, og trykk
deretter på Lagre.
38
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Bruke verktøyene
Språkguide
Med Garmins språkguide får du data
fra Oxfords flerspråklige ressurser og
fem tospråklige ordbøker rett i hånden.
Hvis du vil kjøpe tilbehør, går du til
http://buy.garmin.com eller kontakter
Garmin-forhandleren din.
Ord og uttrykk
1. Trykk på Verktøy > Språkguide >
Ord og uttrykk.
2. Trykk på Språk, velg Fra- og Til-språk,
og trykk på Tilbake.
3. Velg en kategori, og søk etter et uttrykk.
4. Trykk på Søk for å stave ordet eller
uttrykket ved behov. Trykk på et uttrykk
for å vise oversettelsen.
5. Trykk på
for å høre oversettelsen.
Tips om ord og uttrykk
• Bruk Søk etter nøkkelord i fraser for
å finne alle uttrykk som inneholder et
bestemt ord.
• Trykk på et understreket ord for å bruke
et annet ord.
• Trykk på Flere variasjoner for å endre
ord i uttrykket eller for å få en annen
oversettelse.
Ordbok
Garmins språkguide har fem tospråklige
ordbøker.
1. Trykk på Verktøy > Språkguide.
2. Trykk på Ordbok.
3. Trykk på et oversettingsalternativ.
Trykk på Til engelsk ved behov.
4. Søk etter ordet og trykk på det.
5. Trykk på
for å høre oversettelsen.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien39
Bruke verktøyene
Ordboktips
• Trykk på Søk for å stave ordet eller
begynnelsen av ordet.
• Trykk på Tegnforklaring for å få
informasjon om forkortelser, etiketter
og fonetiske tegn for det valgte språket.
Kalkulator
Alt av ordbøker, ord og uttrykk er fra © Oxford
University Press. Talefiler er fra © Scansoft.
5. Trykk på =.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford
University Press 2005. Pocket Oxford Italian
Dictionary © Oxford University Press 2004.
Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford
University Press 2002. Multilingual Wordbank ©
Oxford University Press 2001. Multilingual
Phrasebank © Oxford University Press 2001.
Pocket Oxford-Hachette French Dictionary ©
Oxford University Press and Hachette Livre 2005.
Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford
University Press and Bibliographisches Institut & F.A.
Brockhaus 2003.
1. Trykk på Verktøy > Kalkulator.
2. Skriv inn det første tallet i regnestykket.
3. Trykk på en regnefunksjon (÷, x, –,
eller +).
4. Skriv inn det andre tallet i regnestykket.
6. Trykk på C for å utføre en ny utregning.
Enhetskalkulator
1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator.
2. Trykk på Konvertering, velg en enhet
som skal konverteres, og trykk på OK.
3. Trykk på en måleenhet du vil endre.
4. Velg en måleenhet, og trykk på OK.
Gjenta etter behov.
5. Trykk på et tomt rektangel.
6. Skriv inn en verdi og trykk på Ferdig.
Enheten regnes om.
7. Trykk på Fjern for å legge inn en annen
verdi.
40
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Bruke verktøyene
Oppdatere vekslingskurser
Annonser
1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator
> Konvertering > Valuta > OK >
Oppdater.
1. Trykk på Verktøy > Annonser.
Med nüvi-enheten kan du oppdatere alle
valutavekslingskursene manuelt, slik at du
alltid bruker de nyeste kursene.
2. Trykk på kursen du vil oppdatere.
3. Trykk på
for å slette den aktuelle
kursen. Legg inn en ny kurs og trykk på
Ferdig.
4. Trykk på Lagre for å fullføre.
Trykk på Gjenopp. for å bruke den
opprinnelige kursen.
Nord-Amerika: Hvis nüvi-pakken inneholder
en FM TMC-trafikkmottaker, vil du motta
annonser og kuponger. Annonsene og
kupongene lagres slik at du har tilgang til
dem når det passer.
2. Trykk på en annonse og om nødvendig
på en posisjon.
3. Trykk på
for å vise kupongen.
Advarsel: Ikke prøv å skrive ned
kupongkoden mens du kjører.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien41
Spille av lyd via kjøretøyets høyttalere
Spille av lyd via
kjøretøyets høyttalere
Kontroller lokalt lovverk før du bruker FMsenderen. Bruk av FM-sendere er for øyeblikket
ikke tillatt i visse europeiske land på grunn av
enkelte radiofrekvensbegrensninger. Se side 56 for
mer informasjon
Hvis det finnes en FM-sender på nüvienheten, kan du høre lyden fra nüvi-enheten
på en FM-radio.
Merk: Når du bruker funksjonen for
FM-sender på nüvi-enheten, kan anrop
du mottar eller foretar håndfritt via nüvienheten, høres av biler i nærheten gjennom
FM-radioen.
Autosøk på FM-senderen
Hvis du bruker en FM-trafikkmottaker,
kan nüvi-enheten velge kanal for deg.
42
1. Fra menysiden velger du Volum >
Utsignal for lyd > FM-sender > OK >
Autosøk.
2. Deretter stiller du inn radioen på den
valgte kanalen.
Stille inn FM-senderen
manuelt
Hvis du ikke bruker en FM-trafikkmottaker
eller hvis du bruker en MSN® Directmottaker, kan du velge en FM-kanal for
FM-senderen.
1. Fra menysiden velger du Volum >
Utsignal for lyd > FM-sender > OK.
2. Still inn radioen til en FM-kanal med
mye statisk elektrisitet og et lavt FMfrekvenstall.
3. Trykk på knappen Gjeldende FMfrekvens.
4. Trykk på og for å velge den samme
frekvensen som stereoen er innstilt på.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Spille av lyd via kjøretøyets høyttalere
Tips for valg av frekvens
Hvis du vil ha best mulig resultater, velger
du en FM-frekvens under 90,1.
Når du søker etter en egnet FM-frekvens
for FM-radioen, må du se etter en ubrukt
frekvens som har jevn og kontinuerlig statisk
elektrisitet. Hvis du hører lyder i bakgrunnen
av den statiske elektrisiteten, må du velge en
annen frekvens.
Når du kjører, kan det hende at du må endre
frekvensen for FM-senderen. En frekvens
som ikke brukes av en radiostasjon der du
befinner deg, kan brukes av en stasjon et
annet sted.
Informasjon om
FM-senderen
FM-senderen skal overføre lyd fra
nüvi-enheten til FM-stereoanlegget.
Ikke juster FM-innstillingene mens du kjører.
Avstanden mellom strømkabelen for bil,
nüvi-enheten og FM-radioantennen kan
også påvirke støynivået. Kjøretøy der
antennen er plassert et stykke unna radioen,
for eksempel der antennen er montert bak
på bilen, kan oppleve mer interferens fra
eksterne støykilder enn kjøretøy som har
antennen montert på panseret.
Når du kjører, kan det hende at du hører
endringer i den statiske elektrisiteten i
bakgrunnen, selv om kanalen ikke brukes
av en FM-stasjon. Dette kan oppstå når du
kjører gjennom veikryss med trafikklys
eller andre elektroniske systemer. Du kan
også merke denne effekten når terrenget
endrer seg, slik at stasjoner som ikke var
tilgjengelige da du stilte inn frekvensen
første gang, nå mottas av bilradioen. Disse
og andre kilder til elektronisk interferens
kan gjøre det nødvendig å finne en annen
frekvens.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien43
Tilpasse nüvi-enheten
Tilpasse nüvi-enheten
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
GPS-simulator – aktiver simulatoren
for å slå av GPS-modus og bare simulere
navigering. Dette sparer også batteri.
Bruksmodus – angi hvordan du vil ta deg
frem, for å optimalisere rutene: Bil, Sykkel
eller Fotgjenger.
2. Trykk på innstillingen du vil endre.
3. Trykk på knappen under navnet på
innstillingen for å endre den.
Endre systeminnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > System.
44
Enheter – du kan endre måleenheter til
Kilometer eller Miles.
Tastaturlayout – velg QWERTY hvis
du vil ha en layout som er lik layouten på
en skrivemaskin, eller velg ABCDE hvis
du vil ha en alfabetisk layout.
Om – viser programvareversjon,
enhets-ID og lydversjon for nüvi-enheten.
Denne informasjonen trenger du når du
skal oppdatere systemprogramvaren eller
kjøpe flere kartdata.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
systeminnstillingene.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Tilpasse nüvi-enheten
Endre navigasjonsinnstillingene
Justere skjerminnstillingene
Rutepreferanse – velg en preferanse for
å beregne ruten:
Fargemodus – velg Dagtid for en lys
bakgrunn, Nattetid for en mørk bakgrunn
eller Automatisk for automatisk å veksle
mellom de to.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon.
• Raskere tid – for å beregne ruter som
er raskere å kjøre, men der distansen kan
være lengre.
• Kortere distanse – for å beregne ruter
som har kortere distanse, men som kan
ta lengre tid å kjøre.
• Mindre drivst. – beregner ruter som
krever mindre drivstoff enn andre ruter.
• Offroad – for å beregne direkteruter
(uten veier).
Unngåelser – velg veityper du vil unngå
eller som du foretrekker å bruke på rutene.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Skjerm.
Skjermdump – aktiver skjermdumpmodusen. Trykk på
for å lage en
skjermdump. Punktgrafikkfilen med bildet
lagres i mappen Garmin\Screenshot på
nüvi-stasjonen.
Lysstyrke – juster bakgrunnsbelysningsnivået. Hvis du reduserer
bakgrunnsbelysning-snivået, øker levetiden
til batteriet.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
skjerminnstillingene.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
navigasjonsinnstillingene.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien45
Tilpasse nüvi-enheten
Oppdatere
tidsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Tid.
Tidsformat – du kan velge mellom 12- og
24-timers tidsformat eller UTC-tidsformat.
Gjeldende tid – velg Automatisk hvis
du vil at klokkeslettet skal oppdateres
automatisk. Hvis Automatisk ikke er
valgt, kan klokkeslettet justeres i
intervaller på 15 minutter.
Tekstspråk – endrer all tekst på skjermen til
det valgte språket. Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte
data eller kartdata, slik som gatenavn.
Tastatur – velg tastaturet for språket ditt.
Du kan også endre tastaturspråkmodus fra
en hvilket som helst modus ved å trykke på
Modus-knappen.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
språkene.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
tidsinnstillingene.
Endre kartinnstillingene
Stille inn språkene
Kartdetalj – justerer mengden detaljer
som vises på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes
opp langsommere.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Språk.
Tale – endre språket for talemeldinger.
46
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Kart.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Tilpasse nüvi-enheten
Kartvisning – velg et kartperspektiv.
• Spor opp – viser kartet todimensjonalt
(2D) med ferdselsretningen øverst.
• Nord opp – viser kartet todimensjonalt
(2D) med nord øverst.
• 3D – viser kartet tredimensjonalt (3D)
i Spor opp.
Kjøretøy – trykk på Endre for å bytte
ikonet som brukes til å vise din posisjon
på kartet. Trykk på ikonet du vil bruke,
og trykk deretter på OK. Last ned ekstra
kjøretøyikoner på www.garmingarage.com.
Triplogg – vis eller skjul loggen for reisene
dine. Hvis du vil slette triploggen, kan du
trykke på Verktøy > Mine data > Slett
triploggen.
Kartinfo – viser kartene som er lastet inn
på nüvi-enheten og hvilke versjoner de er.
Trykk på et kart for å aktivere (hake) eller
deaktivere (ingen hake) kartet.
Legge til sikkerhet
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
Garmin Lock – aktiver Garmin Lock™ for å
låse nüvi-enheten. Tast inn en firesifret PINkode og angi en sikkerhetsposisjon. Hvis du
vil ha mer informasjon, kan du se side 52.
Sikker modus – slå på eller av sikker
modus. Når kjøretøyet beveger seg,
deaktiverer sikker modus alle funksjoner
som krever betydelig oppmerksomhet og
som kan distrahere føreren.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
sikkerhetsinnstillingene. Vær oppmerksom
på at gjenoppretting av sikkerhetsinnstillingene ikke vil slette PIN-koden til
Garmin Lock eller sikkerhetsposisjonen.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
kartinnstillingene.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien47
Tilpasse nüvi-enheten
Vise abonnementsinformasjon for FM TMC Traffic
Merk: Du kan bare få tilgang til
trafikkinnstillingene hvis nüvi-enheten
er koblet til en ekstern strømkilde og en
FM TMC-trafikkmottaker.
FM-trafikkmottakeren følger med i noen
av nüvi 755-, 765- og 775-pakkene. Trykk
på Verktøy > Innstillinger > Trafikk.
Trafikkinnstillingene varierer avhengig
av stedet du valgte ved installeringen.
Aktiver trafikk – slå trafikk av og på.
Gjeldende – velg hvilken leverandør du vil
bruke. Velg Automatisk hvis du vil bruke
den beste leverandøren i det området, eller
velg en bestemt leverandør som alltid skal
brukes.
48
Finn flere – søk etter flere TMCtrafikkleverandører. Hvis du er i et nytt
område, trykker du på Ja for å tømme
leverandørtabellen.
Abonnement – vis FM-trafikkabonnementene dine med tilhørende utløpsdatoer (disse
vises på hovedsiden for trafikkinnstillinger
for enheter i Nord-Amerika).
Legg til (eller Abonnement > Legg
til) – legg til et nytt abonnement på en
trafikktjeneste. Gå til www.garmin.com
/fmtraffic hvis du vil kjøpe et abonnement.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes
flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode
hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har
flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg
en ny kode for hver mottaker.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Tilpasse nüvi-enheten
Innstillinger for Bluetoothteknologi
Trådløs Bluetooth-teknologi er ikke
tilgjengelig på nüvi 755. Trykk på
Verktøy > Innstillinger > Bluetooth.
Telefon eller Lyd – velg Legg til > OK
for å pare med en enhet som har trådløs
Bluetooth-teknologi. Hvis du vil lytte
trådløst til lyd med høy kvalitet, kan du
koble til et Bluetooth-hodesett med A2DP.
Se sidene 19–21. Velg Endre for å pare
og koble til en annen enhet. nüvi-enhetens
PIN-kode (eller passord) er 1234.
Utelat – velg enheten du vil koble fra,
og trykk på Ja.
Fjern – velg enheten du vil slette fra
nüvi-minnet, og trykk på Ja.
Bluetooth – aktiverer eller deaktiverer
Bluetooth-komponenten. Bluetoothikonet vises på menysiden hvis Bluetoothkomponenten er aktivert. Velg Deaktivert
hvis du vil hindre at en enhet kobler til
automatisk.
Enhetsnavn – angi et enhetsnavn som
identifiserer nüvi-enheten på enheter med
Bluetooth-teknologi. Trykk på Ferdig.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
Bluetooth-innstillingene. Dette fører ikke til
at paringsinformasjonen blir slettet.
Endre innstillingene for
nærhetspunkter
Du må ha lastet inn nærhetspunkter
(for eksempel egendefinerte POIer,
en fotoboksdatabase eller en TourGuide®fil) for å kunne endre innstillingene for
nærhetspunktene. Se sidene 53–54.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Nærhetspunkter.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien49
Tilpasse nüvi-enheten
Varsling av nærhetspunkter – trykk på
Endre for å aktivere eller deaktivere varsling
når du nærmer deg egendefinerte punkter av
interesse eller fotobokser.
TourGuide – angi hvordan du vil at
lyden til TourGuide skal aktiveres.
Velg Automatisk avspilling for å høre
hele turen slik den er programmert,
Påminnelse for å vise høyttalerikonet
på kartet når turinformasjon er
tilgjengelig langs ruten, eller Av.
Gjenopp. – gjenoppretter de opprinnelige
innstillingene for nærhetspunkter.
Fjerne brukerdata
Forsiktig: Dette fjerner all
informasjon som brukeren har lagt inn.
1. Hold fingeren nederst i høyre hjørne
av nüvi-skjermen mens du slår på
nüvi-enheten.
2. Fortsett å trykke på skjermen til
meldingen vises.
3. Trykk på Ja for å fjerne alle brukerdata.
Alle innstillinger nullstilles til de
opprin-nelige innstillingene. Alle elementer
du har lagret, blir slettet.
Gjenopprette alle
innstillinger
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på Gjenopp..
3. Trykk på Ja.
50
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Tillegg
Tillegg
Måter å lade nüvienheten på
• Bruk strømkabelen for bil.
• Bruk USB-kabelen.
• Bruk en valgfri vekselstrømadapterkabel.
Nullstille nüvi-enheten
Hvis nüvi-enheten slutter å fungere,
slår du nüvi-enheten av og deretter
på igjen.
Kalibrere skjermen
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer slik
den skal, må du kalibrere den.
1. Slå av nüvi-enheten.
2. Hold fingeren midt på skjermen.
3. Slå på nüvi-enheten, og skyv umiddelbart
Av/på-knappen mot høyre (lås).
4. Hold fingeren på skjermen i omtrent ett
minutt til kalibreringsskjermen vises.
5. Følg instruksjonene på skjermen.
6. Skyv Av/på-knappen mot midten for å
låse opp skjermen.
Hvis dette ikke hjelper, skyver du Av/påknappen mot venstre og holder den der i
8 sekunder. Slå på nüvi-enheten igjen.
nüvi-enheten skal fungere som normalt.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
51
Tillegg
Låse nüvi-enheten
Garmin Lock er et system som låser nüvienheten din, og hindrer tyveri. Hver gang du
slår på nüvi-enheten, taster du inn PIN-koden
eller kjører til sikkerhetsposisjonen.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
2. Trykk på knappen under Garmin Lock.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør
til en sikkerhetsposisjon.
Hva er en sikkerhetsposisjon?
Velg en plassering du ofte kjører tilbake
til, for eksempel huset ditt, som sikkerhetsposisjon. Hvis nüvi-enheten innhenter satellittsignaler og du er på sikkerhetsposisjonen,
trenger du ikke å angi PIN-koden.
Merk: Hvis du glemmer PIN-koden
og sikkerhetsposisjonen, må du sende
nüvi-enheten til Garmin for å få låst
den opp. Du må også sende en gyldig
produktregistrering eller et kjøpsbevis.
52
nüMaps Guarantee™
Du må registrere nüvi-enheten på
http://my.garmin.com innen 60 dager
etter at du har innhentet satellitter og
kjørt med nüvi-enheten, for å motta én
gratis kartoppdatering (hvis tilgjengelig).
Du er ikke kvalifisert til å motta gratis
kartoppdatering hvis du foretar registreringen
via telefon eller lar det gå mer enn 60 dager
etter første gang du har innhentet satellitter
og kjørt med nüvi-enheten. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du gå til www.garmin
.com/numaps.
Tilleggskart
Du kan kjøpe tilleggskart for nüvi-enheten.
Hvis du vil vise en liste over kart som er
kompatible med nüvi-enheten, kan du gå
til nüvi-produktsiden på Garmins webområde
(www.garmin.com) og klikke på kategorien
Kart.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Tillegg
Oppdatere programvaren
1. Gå til www.garmin.com/products
/webupdater og last ned WebUpdater
til datamaskinen.
2. Koble nüvi-enheten til datamaskinen
ved hjelp av mini-USB-kabelen.
3. Kjør WebUpdater og følg instruksjonene
på skjermen.
Etter at du har bekreftet at du vil foreta en
oppdatering, laster WebUpdater automatisk
ned oppdateringene og installerer dem på
nüvi-enheten.
Ekstrautstyr og valgfritt
tilbehør
Hvis du vil ha mer informasjon om valgfritt
tilbehør, kan du gå til http://buy.garmin.com,
www.garmin.com/extras eller ta kontakt med
din Garmin-leverandør.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Fotobokser
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte
steder. Gå til webområdet http://my.garmin
.com for å se hvor denne tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten inneholder informasjon
om plassering av flere hundre fotobokser i
de områdene tjenesten er tilgjengelig. nüvienheten varsler deg når du nærmer deg en
fotoboks, og kan advare deg hvis du kjører
for fort. Dataene blir oppdatert minst én gang
i uken, så du har alltid tilgang til så oppdatert
informasjon som mulig.
Du kan kjøpe et nytt område eller forlenge
et eksisterende abonnement når som helst.
Hvert område du kjøper, har en egen
utløpsdato.
Forsiktig: Garmin er ikke ansvarlig
for nøyaktigheten til eller konsekvensene
av å bruke en egendefinert POI-database
eller fotoboksdatabase.
53
Tillegg
Egendefinerte punkter av
interesse
Du kan bruke POI Loader til å laste inn
egendefinerte punkter av interesse
(POIer) på nüvi-enheten. POI-databaser
er tilgjengelige fra flere Internett-baserte
selskaper. Noen egendefinerte databaser
inneholder varslingsinformasjon for punkter,
for eksempel fotobokser og skolesoner.
Gå til www.garmin.com/extras, og klikk
på POI Loader hvis du vil installere POI
Loader på datamaskinen. Du finner mer
informasjon i hjelpefilen til POI Loader.
Trykk på F1 for å åpne hjelpefilen.
Hvis du vil se de egendefinerte POIene,
trykker du på Hvor skal du? > Tillegg >
Egendefinerte POIer. Hvis du vil endre
innstillingene for varsling av nærhetspunkter,
kan du trykke på Verktøy > Innstillinger
> Nærhetspunkter > Varsling av
nærhetspunkter.
54
Koble nüvi-enheten til datamaskinen hvis
du vil slette de egendefinerte POIene fra
nüvi-enheten. Åpne mappen Garmin\poi
på nüvi-stasjonen eller SD-kortstasjonen.
Slett filen som heter poi.gpi.
TourGuide
Med TourGuide kan nüvi-enheten spille
av GPS-guidede lydturer fra uavhengige
forhandlere. Disse lydturene kan for
eksempel ta deg med på en rute mens den
spiller av interessante fakta om historiske
steder underveis. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du gå til www.garmin
.com/extras og klikke på POI Loader.
Hvis du vil vise TourGuide-filene,
trykker du på Hvor skal du? > Tillegg >
Egendefinerte POIer. Hvis du vil endre
TourGuide-innstillingene, trykker du på
Verktøy > Innstillinger > Nærhetspunkter
> TourGuide.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Tillegg
Garmin Travel Guide
Omtrent som en vanlig reiseguide inneholder
Garmin Travel Guide detaljert informasjon
om steder, for eksempel restauranter og
hoteller. Hvis du vil kjøpe tilbehør, går du
til http://buy.garmin.com eller kontakter
Garmin-forhandleren din.
Hvis du vil bruke Travel Guide, må du sette
SD-kortet inn i nüvi-enheten. Trykk på Hvor
skal du? > Tillegg. Trykk på navnet til en
Travel Guide hvis du vil vise den.
Batteriinformasjon
nüvi-enheten inneholder et internt, ikkeutskiftbart litiumionbatteri. Ikke ta ut eller
prøv å ta ut batteriet. Hvis du gjør det, kan
det medføre fare for brann i batteriet eller
skader og ødeleggelser.
Lad nüvi-enheten i minst 4 timer før du
bruker den med batteristrøm.
Batteriikonet
i hjørnet på menysiden
angir statusen til det interne batteriet. Du kan
forbedre batterimålerens nøyaktighet ved
å lade batteriet helt ut og deretter lade det
helt opp igjen. Du må ikke koble fra nüvienheten før den er helt oppladet.
Kontakt din lokale avfallsstasjon for å få
mer informasjon om hvor du skal avhende
enheten.
Maksimere batterilevetiden
• Senk bakgrunnsbelysningen (Verktøy >
Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke).
• Ikke utsett nüvi-enheten for direkte
sollys. Unngå høye temperaturer over
lengre tid.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
55
Tillegg
Skifte sikringen
Om GPS-satellittsignaler
Forsiktig: Når du skifter sikringen,
må du passe på at du ikke mister noen av
de små delene, og at de blir satt riktig på
plass igjen.
Hvis enheten ikke vil lades i bilen din, kan
det hende at du må skifte sikringen på tuppen
av biladapteren.
1. Løsne det svarte runde endestykket,
og dra det ut.
2. Fjern sikringen (sylinder i glass og sølv),
og sett inn en 3 A kvikksikring.
3. Pass på at sølvtuppen
settes i det svarte
endestykket. Skru på
det svarte endestykket.
56
Endestykke
Sølvtupp
Sikring
nüvi-enheten må hente inn GPS-satellittsignaler (Global Positioning System) for
å kunne navigere. Hvis du er innendørs,
i nærheten av høye bygninger eller trær eller
i et parkeringshus, klarer ikke nüvi-enheten
å hente inn satellittsignalene. Gå utendørs til
et område uten høye hindringer når du skal
bruke nüvi-enheten.
Når nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler, er linjene for signalstyrke på
meny-siden grønne
. Hvis enheten
mister satellittsignalene, blir linjene røde
eller tomme
.
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Tillegg
Montere på dashbordet
Bruk den vedlagte monteringsplaten hvis du
vil montere enheten på dashbordet, i henhold
til gjeldende bestemmelser.
Forsiktig: Det permanente
monteringslimet er svært vanskelig
å fjerne etter at du har tatt det på.
1. Rengjør og tørk dashbordet der du vil
plassere platen.
Fjerne nüvi-enheten og
braketten
Hvis du vil ta nüvi-enheten ut av holderen,
trykker du på knappen på bunnen av
holderen og vipper nüvi-enheten fremover.
Vri holderen mot høyre eller venstre hvis du
vil fjerne holderen fra braketten. Bruk kraft
til holderen løsner fra braketten.
3. Plasser platen på dashbordet.
Hvis du vil fjerne sugekoppbraketten
fra frontruten, vipper du spaken mot deg.
Dra tappen på sugekoppen mot deg.
4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
platens overside.
Ta vare på nüvi-enheten
2. Fjern limbeskyttelsen under platen.
5. Plasser sugekoppbraketten på platen.
Skyv spaken ned (mot platen).
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
nüvi-enheten inneholder sensitive
elektroniske komponenter som kan få
permanente skader hvis de blir utsatt for
voldsomme støt eller vibrasjoner. Hvis du
vil minimere risikoen for skade på nüvienheten, må du unngå å miste den i bakken
og ikke bruke den der det kan oppstå
voldsomme støt eller vibrasjoner.
57
Tillegg
Rengjøre enhetens utside
nüvi-enheten er laget av materialer med høy
kvalitet og krever ikke annet vedlikehold av
brukeren enn rengjøring. Rengjør enhetens
utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann, og tørk av
den. Unngå kjemiske rengjøringsmidler og
løsemidler som kan skade plastdeler.
Rengjøre berøringsskjermen
Rengjør berøringsskjermen med en myk,
ren, lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol
eller brillepussemiddel etter behov. Påfør
middelet på kluten, og tørk forsiktig av
berøringsskjermen.
Beskytte nüvi-enheten
• Ikke oppbevar nüvi-enheten på et sted
der den kan bli utsatt for ekstreme
temperaturer over lengre tid. Dette kan
føre til permanent skade på enheten.
58
• nüvi-enheten må ikke komme i kontakt
med vann. Kontakt med vann kan gjøre
at nüvi-enheten slutter å fungere som
den skal.
• Selv om du kan bruke en PDAstyluspenn på berøringsskjermen,
må du aldri gjøre dette mens du kjører.
Du må aldri trykke på skjermen med et
hardt eller skarpt redskap, da dette kan
skade skjermen.
Unngå tyveri
• Du bør fjerne enheten og braketten når
den ikke er i bruk, for å unngå tyveri.
Fjern merket etter sugekoppen på
frontruten.
• Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
• Registrer produktet på http://my.garmin
.com.
• Bruk funksjonen Garmin Lock.
Se side 52.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Tillegg
Viktig juridisk merknad om
FM-senderen
nüvi-produktet inneholder en FM-sender.
Les følgende meldinger.
Bruke nüvi-FM-senderen i Europa
Bruk av FM-sendere er for øyeblikket ikke
tillatt i visse europeiske land på grunn av
enkelte radiofrekvensbegrensninger. Du
må kontrollere det lokale regelverket i alle
europeiske land der du har tenkt å bruke
FM-senderen, for å sikre at det er lovlig.
Du påtar deg alt ansvar for å overholde alle
relevante lover og forskrifter som gjelder i
landet der du bruker enheten. Garmin frasier
seg alt ansvar for eventuelle brudd på lokale
lover og regelverk fra din side. Denne FMsenderen bør bare begrenses til lydoverføring
for personlig bruk.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
gå til www.garmin.com/fm-notice.
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Bruke nüvi-FM-senderen i USA
Selv om bruk av FM-sendere er lov i USA,
er den tillatte utgangsstrømmen for FMsendere lavere i USA enn i de europeiske
landene som tillater FM-sendere. nüvimodellene som selges i Europa, inneholder
den europeiske FM-senderen med høyere
utgangsstrøm og kan ikke brukes lovlig i
USA. Du påtar deg alt ansvar for å overholde
alle relevante lover og forskrifter som gjelder
i landet der du bruker enheten. Du må
deaktivere FM-senderen før du bruker den
europeiske modellen av nüvi-enheten i USA.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette nüviproduktet samsvarer med hovedkravene
og andre relevante bestemmelser i
direktivet 1999/5/EF. Hvis du vil lese
den fullstendige samsvarserklæringen,
59
Tillegg
kan du gå til Garmins webområde for ditt
Garmin-produkt: www.garmin.com.
Lisensavtale for
programvare
VED Å BRUKE NÜVI-ENHETEN
GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV
FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER
I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til å
bruke programvaren som følger med denne
enheten (“Programvaren”), i en binær kjørbar
form gjennom normal bruk av produktet.
Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og
til Programvaren forblir hos Garmin.
Programvaren er verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin, og at
Programvaren i kildekodeform forblir
en verdifull forretningshemmelighet
tilhørende Garmin. Du samtykker i at du
ikke skal dekompilere, demontere, endre,
foreta omvendt utvikling av eller redusere
Programvaren eller deler av den til lesbar
form, eller lage avledede produkter basert
på Programvaren. Du samtykker i at du
ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med
USAs eksportlover.
Du er innforstått med at Programvaren eies
av Garmin og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler
om opphavsrett. Du er videre innforstått med
at strukturen, organiseringen og kodingen i
60
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysisk størrelse (B × H × D): 4,79 × 2,96 ×
0,77 tommer (121,7 × 75,2 × 19,5 mm)
Strøminntak: likestrøm fra bil med
medfølgende strømkabel for bil eller
vekselstrøm via tilbehør (tilleggsutstyr)
Vekt: 6,17 oz. (175 g)
Bruk: maks. 10 W
Skjerm: 4,3 tommer diagonalt, 480 ×
272 piksler, liggende skjerm WQVGA
TFT med hvit bakgrunnsbelysning og
berøringsskjerm
Batterilevetid: opptil 3 timer avhengig av
bruk og innstillinger
Bæreveske: ikke vanntett (IPXO)
Batteritype: Ikke-utskiftbart litiumionbatteri
GPS-mottaker: høysensitiv
Ladetemperaturområde: 0 til 45 °C
(32 til 113 °F)
Innhentingstider*:
Varm: < 1 sek
Kald: < 38 sek
Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger:
< 45 sek
Datalagring: Internt minne og uttakbart
SD-kort (tilleggsutstyr). Data lagres i det
uendelige.
*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen.
Driftstemperaturområde: 0 til 60 °C
(32 til 140 °F)
Datamaskingrensesnitt: USB-masselagring,
plug-and-play
Hodetelefonkontakt: Standard 3,5 mm
Ladetid: ca. 4 timer
Brukerveiledning for nüvi 705-serien61
Tillegg
Feilsøking
Problem/spørsmål
Løsning/svar
nüvi-enheten innhenter
aldri satellittsignaler.
Ta med nüvi-enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og
trær. Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg
ikke til frontruten.
Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol. Tørk med en ren, tørr klut.
Fest sugekoppen slik det blir beskrevet på side 2.
nüvi-enheten lader ikke
i bilen.
Kontroller sikringen i strømkabelen for bil.
Forsikre deg om at kjøretøyet er slått på og forsyner strøm til strømuttaket.
nüvi-enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0–45 °C (32–113 °F).
Hvis nüvi-enheten plasseres i direkte sollys eller i et varmt miljø, kan den
ikke lade.
Hvordan sletter jeg alle
brukerdata?
Hold fingeren i det nedre, høyre hjørnet på nüvi-skjermen mens du slår den
på. Fortsett å trykke på skjermen til meldingen vises. Trykk på Ja for å slette
alle brukerdata.
nüvi-enheten er låst/fryst.
Hvis nüvi-skjermen slutter å fungere, slår du nüvi-enheten av og deretter
på igjen. Hvis dette ikke hjelper, skyver du Av/på-knappen mot venstre og
holder den der i 8 sekunder. Slå på nüvi-enheten igjen. nüvi-enheten skal
fungere som normalt.
Berøringsskjermen
reagerer ikke som den
skal når jeg trykker på
den.
1. Slå av nüvi-enheten.
2. Hold fingeren midt på skjermen.
3. Skyv Av/på-knappen mot venstre, og så umiddelbart mot høyre (lås).
Hold fingeren på skjermen i omtrent ett minutt til kalibreringsskjermen
vises.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
5. Skyv Av/på-knappen mot midten for å låse opp skjermen.
62
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Tillegg
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Batterimåleren min virker
unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte
ladingen).
Telefonen min kobler seg
ikke til nüvi-enheten.
Trådløs Bluetooth-teknologi er ikke tilgjengelig på nüvi 755.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth. Kontroller at Bluetooth-feltet
er satt til Aktivert.
Kontroller at telefonen er slått på og at den er mindre enn 10 meter fra
nüvi-enheten.
Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
Hvordan vet jeg at
nüvi-enheten er i USBmasselagringsmodus?
Når nüvi-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde av
en nüvi-enhet koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se to nye
eksterne diskstasjoner i Min datamaskin.
Datamaskinen min
oppdager aldri at nüvienheten er koblet til.
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2. Slå av nüvi-enheten.
3.Koble USB-kabelen til datamaskinen og nüvi-enheten. nüvi-enheten slår
seg automatisk på og går i USB-masselagringsmodus.
Jeg finner ingen nye
eksterne stasjoner i listen
over stasjoner.
Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til datamaskinen, kan det
hende at Windows har problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til
nüvi-stasjonene. Du finner mer informasjon i operativsystemets hjelpefil
om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver.
Jeg mottar ikke
trafikkinformasjon.
Kontroller at du er i et område som har dekning. Du må være i et
dekningsområde for å kunne motta trafikkinformasjon for området.
Kontroller at FM TMC-trafikkmottakeren er koblet til strømkontakten på
holderen og til et strømuttak i bilen. (Trafikkmottakeren er inkludert i enkelte
nüvi 755- og 765-pakker.)
Brukerveiledning for nüvi 705-serien63
Tillegg
Problem/spørsmål
Løsning/svar
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme > Annen by (og angi hvor du skal
på ferie).
Hvordan finner jeg
2. Finn hotellet og trykk på Kjør!.
3. Trykk på Meny > Hvor skal du? > Nærme > Mitt bestemmelsessted.
restauranter i nærheten
av et hotell jeg skal bo på? 4. Søk etter en restaurant. Restaurantene som er nærmest hotellet, vises
øverst på listen.
Du kan også bruke GPS-simulatoren (Verktøy > Innstillinger > System).
Hvordan finner jeg
bilen min på en
parkeringsplass?
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanse >
Offroad > OK hvis du vil stille nüvi-enheten til offroadmodus. Trykk på
Hvor skal du? > Favoritter > Siste posisjon > Kjør!. Naviger til bilen din!
Hvordan kan jeg endre
navigasjonsmodus for
å sykle?
Bruk Sykkelmodus for å optimalisere ruten for sykling. Trykk på Verktøy >
Innstillinger > System > Bruksmodus > Sykkel > OK.
Hvordan kan jeg gå til
bestemmelsesstedet
uten å følge veier?
Bruk Offroad-modus. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Navigasjon >
Rutepreferanse > Offroad > OK. Velg et bestemmelsessted, og trykk
på Kjør! for å navigere offroad til bestemmelsesstedet.
64
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Indeks
Indeks
Symbols
2D-kartvisning 15, 47
3D-kartvisning 15, 47
A
angi din posisjon 14
annonser 27, 41
antityverifunksjon 47, 52
autosøk 42
Av/på-knapp 1
B
D
dashbordplate 57
datamaskintilkobling 32
data på kartet, endre 16
dempe
anrop 21
lyd 6
detaljerte kjøreanvisninger 17
detaljkart 47
diakritiske tegn 9
digitalt topografisk kart 15
drivstoffpris, angi 36
drivstoffrapport 35
F
fartsgrenseikon 5, 16
favoritter 10
redigere 11
feilsøking 62
feste et bilde til en posisjon 11
filer 32–33
behandle 32–33
overføre 32–33
slette 33
støttede typer 32
finne steder 4
adresse 8
bilen din på en
parkeringsplass 11
bruke bilder 12–13
element på kartet 14
etter navn 8
etter postnummer 8
i nærheten av et annet
sted 7
Kjør!- sidealternativer 7
lagrede steder
(Favoritter) 10
nylige valg 10
fjerne braketten 57
FM-sender 42–43
juridisk informasjon 59
oppsett 42
fotoboksdatabase 53
bakgrunnsfarge 45
E
batteriinformasjon 55
ecoRoute™ 35
berøringsskjerm
drivstoffrapport 35
innstillinger 45
kalibrere 37
kalibrere 51
kilometerrapport 37
rengjøring 58
kjøretøyprofil 35
bildenavigasjon 12–13
kjøreutfordring 36
bilder 38
tips 37
Bluetooth-teknologi 19–23
egendefinerte POIer 54
fjerne en telefon 49
egendefinerte ruter; Se ruter
hodesett 28
enheter, konvertere 40
innstillinger 49
enhets-ID 44
pare med telefon 19, 49
bøker 31
bokmerker 31
brukerdata, slette 50
bruksmodus 44
Brukerveiledning for nüvi 705-serien65
Indeks
G
Garmin Lock 47, 52
gårute 44, 64
geocaching 15
gjeldende posisjon, lagre 10
globusvisning 15
GPS
av/på 44
om GPS 56
gratis kartoppdatering 52
H
håndfrie telefonfunksjoner 19–
23
Hjelp 34
hjelp på enheten 34
Hjem
posisjon 9
telefonnummer 22
hodesett 28
hodetelefonkontakt 61
holder 2
Hvor er jeg? 34
Hvor skal du? 7–15; Se finne
steder
I
innhente satellitter 3
innkommende anrop 21
innstillinger 44–50
gjenopprette 50
66
J
konvertere
enheter 40
valuta 41
koordinater 15
juridisk merknad, FMsender 59
K
kalibrere drivstoffsparingen 35
kalkulator 40
kart
aktivere detaljkart 47
detaljnivå 46
endre dataene som vises 16
flytte 14
kartinformasjonsknapp 47
oppdatere 52
se på 14
tilleggskart 52
tilpasse 46
versjon 47
vise 47
zoome 14
kartlinjer 15
kartoppdatering 52
kilometer 44
kilometerrapport 37
Kjør!- sidealternativer 7
kjøreanvisninger 17
kjøretøyikon 16, 47
kjøretøyprofil 37
kjøreutfordring 36
kontakte Garmin i
L
lade nüvi-enheten 51, 62
lagre
gjeldende posisjon 10,
14, 34
steder du finner 10
Lane Assist 18
låse
nüvi-enheten 52
laste filer på nüvi-enheten 32
litiumionbatteri 55, 61
lydbøker 31
lydutgang 42–43
lydversjon 44
lysstyrke 45
M
M3U-spillelisteformat 30
maks. fart, nullstille 17
målinger, konvertere 40
MapSource 52
medieavspiller 28–31
menyside 3
mikrofon 1
miles 44
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Indeks
Mine data 38
montere
fjerne fra braketten 57
på dashbordet 57
MP3-musikkfiler
laste inn 32
spille 28
musikk 28
myGarmin i
N
navigasjon 5
innstillinger 45
modus 44
navigasjonsmodus for
fotgjenger 44, 64
Neste sving-siden 18
nødhjelp 34
nullstille
maksimal fart 17
tripdata 17
nüMaps Guarantee 52
O
offroad, ruting 14, 45, 64
omkjøring 6
oppbevare nüvi-enheten 58
oppdatere
kart 52
programvare 53
overføre filer 32–33
oversette ord 39
P
pare en mobiltelefon 19, 20
PIN-kode
Bluetooth 49
Garmin Lock 52
poeng for hast.økning 36
poeng for hast.reduksjon 36
poeng for hastighet 36
posisjoner som nylig er
funnet 10
posisjonsikon 47
postnummer 8
programvare
lisensavtale 60
oppdatere 53
versjon 44
Q
QWERTY-tastatur 44
R
registrere 58
ringe
dempe 21
denne posisjonen 7
hjem 22
legge på 21
logg 22
svare 21
ruter
egendefinert 13–15
følge 5
importere 38
innstillinger 45
legge til et stopp 5
modus 44
offroad 45
omkjøring 6
redigere 13
simulere 44
stoppe 6
S
samsvarserklæring 59
satellittsignaler 3, 56
SD-kort 32, 61
SD-kortspor 1
serienummer 1
side med manøverliste 17
sikkerhetsinnstillinger 47
sikkerhetsposisjon 52
sikker modus 47
sikring, skifte 56
simulere en rute 44
Siste posisjon 11, 64
Brukerveiledning for nüvi 705-serien67
Indeks
skjerm
lysstyrke 45
skjermdumper 45
skjerminnstillinger 45
skolesonedatabase 54
slette
alle brukerdata 50
egendefinerte POIer 54
Favoritter 11, 14
filer 33
liste med nylige funn 10
rute 14
tegn 9
søkeområde 7
spesifikasjoner 61
spilleliste 29
fra datamaskin 30
lagre gjeldende 30
opprette 30
redigere 30
spille 30
språkguide 39
stave navnet 8
støttede filtyper 32
sugekopp 2
sykkelnavigering 44
systeminnstillinger 44
68
T
taleoppringing 23
talespråk 46
Ta meg hjem 9
tastatur 9
layout 44
språkmodus 9, 46
tastatur på skjerm 9
ta vare på nüvi-enheten 57
tekstspråk 46
telefonbok 21
telefonsvarer 21
tidsinnstillinger 46
tidssone 46
tilbehør 53, 54
tillegg 53, 55
tilleggskart 52
tilpasse nüvi-enheten 44–50
tospråklige ordbøker 39
TourGuide 50, 54
trådløst hodesett 28
trafikk 24–27
hendelser 25
legge til
trafikkabonnement 48
trafikkmottaker
antenne 2
Travel Guide 53, 55
tripcomputersiden 17
triplogg 47
turinformasjon, nullstille 17
U
unngå
trafikk 24
tyveri 58
veityper 45
USB 32
feilsøking 62
masselagringsmodus 32–
33
utløse 33
utgang, lyd 6
hodetelefonkontakt 61
kjøretøyets høyttalere 42
V
valuta, konvertere 41
varsler
fotoboks 53
nærhet 50
varsling av nærhetspunkter 50
verdensur 38
verktøy 34–41
viapunkt, legge til 5
volum 6
W
WebUpdater 53
Z
zoome 14
Brukerveiledning for nüvi 705-serien
Du kan laste ned de siste programvareoppdateringene for
Garmin-produktene (ikke kartdata) gratis fra Garmins webområde:
www.garmin.com.
© 2008-2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,
Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delenummer 190-00955-38 Rev. C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising