Garmin | nuvi2415,GPS,Nordics | Quick Start Guide | Garmin nuvi2415,GPS,Nordics Hurtigstartveiledning

Garmin nuvi2415,GPS,Nordics Hurtigstartveiledning
nüvi 2405-serien
®
hurtigstartveiledning
nüvi-modellene: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495
September
2011
Hurtigstartveiledning
for nüvi 2405-serien 190-01355-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
1
Komme i gang
 ADVARSEL
S
e veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig
informasjon.
Sette opp enheten
Når du bruker enheten for første gang, må du
gjøre følgende.
1 Koble enheten til bilstrøm (side 2).
2 Monter enheten (side 2).
3 Registrer enheten (side 3).
4 Søk etter oppdateringer.
• programvareoppdateringer (side 4)
• gratis kartoppdatering (side 4)
5 Last ned den komplette brukerveiledningen
(side 4).
2
Koble enheten til bilstrøm
 ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumbatteri. Ta
enheten med deg når du forlater kjøretøyet, eller
legg den et sted der den ikke utsettes for direkte
sollys, for å unngå person- eller produktskader
som følge av at batteriet har vært utsatt for
ekstrem varme.
Merknad
Før du monterer enheten, bør du se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon for å få
informasjon om lover angående montering på
frontruten.
Lad enheten mens du kjører før du bruker den
med batteristrøm.
1 Koble strømkabelen for bil ➊ til USB-porten ➋
på enheten ➌.
2 Trykk sugekoppen ➍ mot frontruten.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2405-serien
3 Skyv spaken ➎ bakover mot frontruten mens
du trykker.
➍
➎
➏
➌
➊
4
5
6
7
➋
Klikk braketten ➏ på plass på sugekoppen.
Sett nederste del av enheten inn i braketten.
Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
Koble den andre enden av strømkabelen til et
strømuttak i bilen.
8 Koble eventuelt den eksterne antennen til
strømkabelen, og fest den til frontruten ved
hjelp av sugekoppene.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2405-serien
Om mitt Dashboard
Bruk mitt Dashboard til å registrere enheten, se
etter programvare- og kartoppdateringer, få tilgang
til produktveiledninger og -support med mer.
Konfigurere mitt Dashboard
1 Koble mini-USB-kabelen ➊ til mini-USB-porten
➋ på enheten (side 2).
➊
➋
2 Koble mini-USB-kabelen til USB-porten på
datamaskinen.
3 Gå til www.garmin.com/dashboard.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Registrere enheten
1 Gå til mitt Dashboard, og klikk på Registrer
deg nå.
3
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Oppbevar den originale kvitteringen, eller en
kopi av den, på et trygt sted.
nüMaps Guarantee™
Hvis du registrerer enheten din på
http://my.garmin.com innen 90 dager etter at du
har innhentet satellitter mens du kjører, kan den
være kvalifisert for én gratis kartoppdatering.
Du finner vilkår og betingelser på
www.garmin.com/numaps.
Bruke mitt Dashboard-tjenestene
1 Åpne mitt Dashboard (side 3).
2 Velg et alternativ:
•
•
4
Hvis du vil oppdatere programvaren,
klikker du på Oppdater nå under
Programvareoppdateringer.
Hvis du vil oppdatere kartene, klikker du på
Oppdater nå under Kartoppdateringer.
•
Hvis du vil laste ned brukerveiledningen,
klikker du på Brukerveiledninger og
deretter på Last ned ved siden av
brukerveiledningen du vil ha.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Bruke av/på-tasten
➊
Velg et alternativ:
• Hvis du vil slå av enheten, holder du
Av/på-tasten ➊ nede i fire sekunder.
• Hvis du vil nullstille enheten, holder du
Av/på-tasten nede i ti sekunder.
• Hvis du vil sette enheten i dvalemodus,
trykker du på Av/på-tasten.
• Hvis du vil vekke enheten fra dvalemodus,
trykker du på Av/på-tasten og
dobbelttrykker på .
Hurtigstartveiledning for nüvi 2405-serien
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner
ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse
eller et navn på en by.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg søkelinjen.
➊
3 Angi et søkeord.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen
mens du skriver.
• Hvis du vil søke etter en type forretning,
angir du et kategorinavn, for eksempel
"kino" eller "kafé".
• Hvis du vil søke etter en forretning ved
navn, angir du hele eller deler av navnet.
•
Hvis du vil søke etter en adresse i
nærheten, angir du gatenummer og
gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en
annen by, angir du gatenummer, gatenavn,
by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og
delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du
breddegrads- og lengdegradskoordinater.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått
søkeord, velger du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du
skrev inn, velger du .
5 Velg en posisjon om nødvendig.
Søke i nærheten av en annen posisjon
På hovedmenyen velger du Hvor skal du? >
Søk nær.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2405-serien
5
Legge til et stopp
1 På navigasjonsskjermbildet velger du
2
3
4
5
Punkter av interesse.
Søk etter det ekstra stoppet.
Velg stoppet fra søkeresultatene.
Velg Start!.
Velg Legg til på aktiv rute.
>
Ruten på kartet
merknad
Fartsgrenseikonet er kun til opplysning og
erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle
fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft
ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig
for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du
mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende
trafikklover og -skilt.
Ruten er markert med en magentafarget linje på
kartet. Hvis du kjører utenom den opprinnelige
6
ruten, beregner enheten ruten på nytt. Det
kan vises et fartsgrenseikon når du kjører på
hovedveier.
➊
➋
➌
➍
•
•
•
•
Velg ➊ for å vise neste sving.
Hvis det finnes en oversikt over et veikryss,
vises veikryssoversikten.
Velg ➋ for å vise manøverlisten.
Velg ➌ for å stoppe ruten du navigerer for
øyeblikket.
Velg ➍ for å vise Hvor er jeg?- siden.
Foreta en omkjøring
På navigasjonssiden velger du
Omkjøring.
>
Hurtigstartveiledning for nüvi 2405-serien
Hvis ruten du kjører, er det eneste logiske
alternativet, kan det hende at enheten ikke
beregner noen omkjøring.
Om trafikk
merknad
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen
er korrekt.
Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle
områder eller land.
Det følger med en trafikkmottaker i enkelte
pakker. Den er innebygd i strømkabelen for bil.
Trafikkmottakeren og enheten må være innenfor
rekkevidde av en stasjon som sender trafikkdata,
for å kunne motta trafikkinformasjon. Du trenger
ikke å aktivere abonnementet som følger med
trafikkmottakeren.
Når du mottar trafikkinformasjon, vises et
trafikkikon på kartsiden. Trafikkikonet
endrer
farge for å vise hvor alvorlige trafikkforholdene er
på ruten eller veien du kjører.
Hurtigstartveiledning for nüvi 2405-serien
Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/traffic.
Pare telefonen
Håndfriutstyr er tilgjengelig til noen nüvi-modeller.
Telefonen og enheten må være slått på og mindre
enn 10 m (33 fot) fra hverandre for at du skal
kunne pare dem med hverandre.
1 Aktiver Bluetooth®-komponenten på telefonen.
2 Velg Innstillinger > Bluetooth.
3 Velg Bluetooth.
4 Velg Legg til telefon > OK.
5 Velg telefonen din, og trykk på OK.
6 Angi enhetens Bluetooth-PIN-kode (1234) på
telefonen.
7
www.garmin.com/support
913 397 8200
1 800 800 1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 850 1241
1 866 429 9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
0180 5 / 42 76 46 – 880
0180 5 / 42 76 46 – 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 39 02 3669 9699
0800 0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannia
Garmin®, Garmin-logoen og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller
datterselskapene som er registrert i USA og andre land. nüMaps Guarantee™
er et varemerke for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene
kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk
som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republikken Kina)
© 2011 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising