Garmin | nuvi2415,GPS,Nordics | User guide | Garmin nuvi2415,GPS,Nordics מדריך למשתמש

Garmin nuvi2415,GPS,Nordics מדריך למשתמש
‫‪nüvi 2405/2505 series‬‬
‫®‬
‫מדריך למשתמש‬
‫דגמים‪2595 ,2565 ,2555 ,2545 ,2515 ,2495 ,2475 ,2455 ,2445 ,2415 ,2405 :‬‬
‫‪ 190-01355-16_0A‬‬
‫נובמבר ‪2011‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫בטייוואן‬
‫מודפס ‪a‬‬
‫‏‪Garmin Ltd.‬‏‪© 2011‬‏ או החברות הבנות שלה‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות‪ .‬להוציא כמתואר מפורשות במסמך זה‪ ,‬אין לשכפל‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לשדר‪ ,‬להפיץ‪ ,‬להוריד או לאחסן כל‬
‫חלק של מדריך זה בכלי אמצעי אחסון ולצורך כל מטרה שהיא‪ ,‬ללא הסכמתה המפורשת של חברת ‪ ,Garmin‬שתינתן‬
‫מראש ובכתב‪ .‬חברת ‪ Garmin‬מעניקה בזאת את ההרשאה להוריד עותק יחיד של מדריך למשתמש זה לכונן קשיח‬
‫או לאמצעי אחסון אלקטרוני אחר‪ ,‬לצורך תצוגה והדפסה של עותק אחד של מדריך זה או של כל תיקון למדריך‪ ,‬בתנאי‬
‫שהעותק האלקטרוני או המודפס של מדריך זה יכיל את הטקסט המלא של הודעת זכויות היוצרים‪ .‬חל איסור מוחלט‬
‫של הפצה מסחרית ובלתי מורשית של מדריך זה או של כל תיקון למדריך זה‪.‬‬
‫המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת‪ .‬חברת ‏‪ Garmin‬שומרת לעצמה את הזכות לשנות או‬
‫לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או‬
‫שיפורים שכאלה‪ .‬עבור לאתר האינטרנט של ‪Garmin‬‏ (‪ )www.garmin.com‬לקבלת העדכונים האחרונים ומידע נוסף‬
‫בנוגע לשימוש במוצר זה ובמוצרים אחרים של חברת ‪ Garmin‬ולתפעולם‪.‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫צעדים ראשונים��������������������������������‪1‬‬
‫חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב ‪1.............‬‬
‫אודות ‪2.............................. myDashboard‬‬
‫אודות מצב שינה‪4.......................................‬‬
‫כיוונון בהירות המסך‪4..................................‬‬
‫כיוונון עוצמת הקול ‪4....................................‬‬
‫אודות עוצמת קול אוטומטית ‪5.......................‬‬
‫סמלי שורת המצב ‪5.....................................‬‬
‫אותות לוויין‪6..............................................‬‬
‫שימוש בלחצני המסך ‪7................................‬‬
‫שימוש בלוח המקשים שעל המסך‪7................‬‬
‫אודות קיצורי הדרך ‪8...................................‬‬
‫איתור מיקומים���������������������������������‪8‬‬
‫אודות מיקומים ‪9.........................................‬‬
‫אודות כלי חיפוש‪11......................................‬‬
‫שמירת מיקום 'בית' ‪14.................................‬‬
‫חיפוש מקומות שנמצאו לאחרונה‪14...............‬‬
‫איתור חניון ‪14............................................‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫שימוש בניווט באמצעות תצלומים‪15...............‬‬
‫הגדרת מיקום בהדמיה ‪15............................‬‬
‫שמירת מיקומים ‪16.....................................‬‬
‫פקודה קולית ���������������������������������‪18‬‬
‫אודות פקודות קוליות‪18...............................‬‬
‫ניווט ���������������������������������������������‪21‬‬
‫התחלת מסלול ‪21.......................................‬‬
‫נסיעה במסלול לרכב ‪22...............................‬‬
‫אודות שירותי יציאה ‪23................................‬‬
‫הימנעות מתכונות דרך‪24.............................‬‬
‫מסלולים להולכי רגל‪24................................‬‬
‫דפי המפה �������������������������������������‪26‬‬
‫התאמה אישית של המפה ‪26........................‬‬
‫הצגת פניות ‪27...........................................‬‬
‫הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי‪30................‬‬
‫שיחות טלפון בעזרת דיבורית ����������‪30‬‬
‫אודות התקשרות באמצעות דיבורית‪30...........‬‬
‫ביצוע שיחה ‪32...........................................‬‬
‫שימוש באפשרויות 'בשיחה' ‪33.....................‬‬
‫‪i‬‬
‫שמירת מספר טלפון בבית‪34........................‬‬
‫מינויים לדיווחי תנועה ‪49..............................‬‬
‫שימוש ביישומים ����������������������������‪34‬‬
‫ניהול נתונים ����������������������������������‪50‬‬
‫שימוש ב'עזרה'‪34.......................................‬‬
‫אודות ‏‪34.................................. ecoRoute‬‬
‫אודות ספרים קוליים ‪38................................‬‬
‫תכנון מסלול‪40...........................................‬‬
‫הצגת תמונות‪41.........................................‬‬
‫הצגת מסלולים ויעדים קודמים‪42...................‬‬
‫שימוש בשעון העולמי ‪42..............................‬‬
‫איתור נקודת חניה אחרונה ‪42.......................‬‬
‫המרת יחידות‪43.........................................‬‬
‫אודות מבצעים‪43........................................‬‬
‫שימוש ב'מדריך השפות'‪44...........................‬‬
‫תנועה �������������������������������������������‪45‬‬
‫השבתת 'דיווחי תנועה בשידור חי'‪46..............‬‬
‫נתוני תנועה ‪46...........................................‬‬
‫מקלט דיווחי תנועה ‪46.................................‬‬
‫תנועה במסלול שלך ‪47................................‬‬
‫תנועה באזורך‪48........................................‬‬
‫הבנת נתוני תנועה ‪48..................................‬‬
‫‪ii‬‬
‫סוגי קבצים ‪50............................................‬‬
‫אודות כרטיסי זיכרון ‪50................................‬‬
‫העברת קבצים מהמחשב שלך ‪50..................‬‬
‫מחיקת קבצים ‪51.......................................‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן ��������������‪51‬‬
‫הגדרות מפה ורכב ‪52..................................‬‬
‫הגדרות ניווט‪52..........................................‬‬
‫הגדרות תצוגה ‪53.......................................‬‬
‫הגדרות ‪54.................................Bluetooth‬‬
‫הגדרות תנועה ‪55.......................................‬‬
‫הגדרות זמן ויחידות מידה ‪56........................‬‬
‫הגדרות שפה ולוח מקשים‪56........................‬‬
‫הגדרות התראה על מקומות קרובים‪56...........‬‬
‫הגדרות ההתקן ‪56......................................‬‬
‫שחזור הגדרות ‪57.......................................‬‬
‫נספח ��������������������������������������������‪57‬‬
‫כבלי חשמל‪57............................................‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫טיפול בהתקן ‪57.........................................‬‬
‫מחיקת נתוני משתמש‪58..............................‬‬
‫החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב‪59......‬‬
‫התקנה בלוח המחוונים ‪60............................‬‬
‫הסרת ההתקן‪ ,‬העריסה והתושבת ‪60.............‬‬
‫עדכון מפות ‪61...........................................‬‬
‫רכישת מפות נוספות ‪61...............................‬‬
‫מצלמות בטיחות ‪61.....................................‬‬
‫נקודות עניין מותאמות אישית‪62....................‬‬
‫רכישת אביזרים ‪62......................................‬‬
‫פתרון בעיות ‪63.........................................‬‬
‫אינדקס �����������������������������������������‪65‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫‪iii‬‬
‫צעדים ראשונים‬
‫‪ ‬אזהרה‬
‫ עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות‬
‫והמוצר שבאריזת המוצר‪ ,‬לקבלת אזהרות‬
‫לגבי המוצר ומידע חשוב אחר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫חבר את ההתקן למקור החשמל ברכב‬
‫(עמוד ‪.)1‬‬
‫תלה את ההתקן (עמוד ‪.)1‬‬
‫רשום את ההתקן (עמוד ‪.)3‬‬
‫חפש עדכונים‪.‬‬
‫•עדכוני תוכנה (עמוד ‪.)3‬‬
‫•עדכון נתוני מפה ללא תשלום‬
‫(עמוד ‪.)3‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב‬
‫‪ ‬אזהרה‬
‫מוצר זה מכיל סוללת ליתיום‪-‬יון‪ .‬למניעת‬
‫אפשרות של פציעה או נזק למוצר כתוצאה‬
‫מחשיפה של הסוללה לחום קיצוני‪ ,‬הוצא את‬
‫ההתקן מהמכונית כשאתה יוצא ממנה או אחסן‬
‫אותו הרחק מאור שמש ישיר‪.‬‬
‫לפני שתשתמש בהתקן שלך באמצעות מתח‬
‫סוללה‪ ,‬עליך לטעון אותו‪.‬‬
‫‪ 1‬חבר את כבל החשמל של הרכב ➊ ליציאת‬
‫ה‪ USB-‬בהתקן ➋‪.‬‬
‫‪ 2‬הצמד את התושבת ➌ לתפסן הוואקום ➍‪.‬‬
‫‪ 3‬הצמד את תפסן הוואקום לשמשה הקדמית‬
‫והפנה את הידית ➎ לאחור‪ ,‬לכיוון השמשה‬
‫הקדמית‪.‬‬
‫‪ 4‬התאם את חלקו התחתון של ההתקן‬
‫לתושבת‪.‬‬
‫‪ 5‬הטה את ההתקן לאחור עד שייכנס למקומו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫אודות ‪myDashboard‬‬
‫➌‬
‫➋‬
‫➊‬
‫השתמש ב‪ myDashboard-‬כדי לרשום את‬
‫ההתקן שברשותך‪ ,‬לבדוק עדכוני תוכנה ומפות‪,‬‬
‫לגשת אל המדריכים והתמיכה של המוצר ועוד‪.‬‬
‫➍‬
‫➎‬
‫‪ 6‬חבר את הקצה השני של כבל החשמל‬
‫לרכב לשקע החשמל ברכב‪.‬‬
‫‪ 7‬במידת הצורך‪ ,‬חבר את האנטנה החיצונית‬
‫למקלט דיווחי התנועה והדק אותו לשמשה‬
‫הקדמית באמצעות תפסן הוואקום‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הגדרת ‪myDashboard‬‬
‫‪ 1‬חבר את כבל ה‪USB-‬‏ ➊ ליציאת ה‪ SB-‬‏‬
‫‪U‬‬
‫➋ בהתקן‪.‬‬
‫➋‬
‫➊‬
‫‪ 2‬חבר את כבל ה‪ USB-‬ליציאת ה‪USB-‬‬
‫במחשב‪.‬‬
‫‪ 3‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/dashboard‬‬
‫‪ 4‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫רישום ההתקן‬
‫‪ 1‬פתח את ‪( myDashboard‬עמוד ‪.)2‬‬
‫‪ 2‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫עדכון התוכנה‬
‫‪ 1‬פתח את ‪( myDashboard‬עמוד ‪.)2‬‬
‫‪ 2‬ב'עדכוני תוכנה'‪ ,‬לחץ על עדכן כעת‪.‬‬
‫‪ 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫‪nüMaps Guarantee‎™‎‬‬
‫אם תירשם באמצעות ‪ ,myDashboard‬ייתכן‬
‫שתהיה זכאי לקבל עדכון מפה אחד ללא תשלום‬
‫תוך ‪ 90‬מקבלת אותות לוויין בעת נהיגה‪ .‬בקר‬
‫באתר ‪ www.garmin.com/numaps‬לקבלת‬
‫פרטים‪ ,‬תנאים והתניות‪.‬‬
‫עדכון מפות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫פתח את ‪( myDashboard‬עמוד ‪.)2‬‬
‫רשום את ההתקן (עמוד ‪.)3‬‬
‫ב'עדכוני מפה'‪ ,‬לחץ על עדכן כעת‪.‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫כיבוי ההתקן‬
‫באפשרותך לכבות את ההתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬הקש על המקש הפעלה ➊ למשך‬
‫‪ 3‬שניות‪.‬‬
‫➊‬
‫הערה‪ :‬אם תקיש על המקש הפעלה במשך‬
‫פחות מ‪-‬‏‪ 3‬שניות‪ ,‬ההתקן יעבור למצב שינה‬
‫(עמוד ‪.)4‬‬
‫‪ 2‬בחר כיבוי‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫‪3‬‬
‫איפוס ההתקן‬
‫אם ההתקן מפסיק לפעול‪ ,‬אפס אותו‪.‬‬
‫הקש על המקש הפעלה במשך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫אודות מצב שינה‬
‫השתמש במצב שינה כדי לחסוך בצריכת‬
‫הסוללה כאשר אינך משתמש בהתקן‪ .‬מצב‬
‫שינה צורך מעט מאוד מתח‪ ,‬וטעינת הסוללה‬
‫נמשכת כמה שבועות כאשר ההתקן נמצא‬
‫במצב זה‪.‬‬
‫כניסה למצב שינה‬
‫הקש על המקש הפעלה‪.‬‬
‫יציאה ממצב שינה‬
‫בזמן שההתקן נמצא במצב שינה‪ ,‬הקש על‬
‫המקש הפעלה ולאחר מכן הקש פעמיים‬
‫על ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫כיוונון בהירות המסך‬
‫‪ 1‬בחר בהגדרות > תצוגה > בהירות‪.‬‬
‫‪ 2‬לכוונון הבהירות‪ ,‬השתמש במחוון‪.‬‬
‫כיוונון עוצמת הקול‬
‫‪ 1‬בחר עוצמת קול‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•השתמש במחוון כדי לכוונן את עוצמת‬
‫הקול‪.‬‬
‫כדי להשתיק את עוצמת קול‬
‫•בחר‬
‫של ההתקן‪.‬‬
‫> מערבל שמע והשתמש‬
‫•בחר‬
‫במחוונים כדי לכוונן את עוצמת הקול‬
‫עבור הוראות ניווט‪ ,‬טלפון ומדיה‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫אודות עוצמת קול אוטומטית‬
‫הערה‪ :‬עוצמת קול אוטומטית אינה זמינה בכל‬
‫הדגמים‪.‬‬
‫ניתן להגביר או להנמיך את עוצמת הקול‬
‫בהתבסס על רמת רעשי הרקע‪.‬‬
‫הפעלת עוצמת קול אוטומטית‬
‫‪ 1‬בחר עוצמת קול >‬
‫אוטומטית‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מופעל‪.‬‬
‫> עוצמת קול‬
‫סמלי שורת המצב‬
‫שורת המצב נמצאת בחלק העליון של התפריט‬
‫הראשי‪ .‬סמלי שורת המצב מציגים מידע אודות‬
‫תכונות ההתקן‪ .‬באפשרותך לבחור בסמלים‬
‫מסוימים כדי לשנות את ההגדרות או להציג‬
‫מידע נוסף‪.‬‬
‫מצב אותות ‪.GPS‬‬
‫מצב טכנולוגיית‪( Bluetooth‎®‎‬מופיע‬
‫כאשר ‪ Bluetooth‬מופעל)‪ .‬ראה עמוד ‪30‬‬
‫מחוון של מצב תחבורה‪.‬‬
‫שעה נוכחית‪.‬‬
‫מצב סוללה‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫‪5‬‬
‫אותות לוויין‬
‫מצבי תחבורה‬
‫לאחר הפעלת ההתקן‪ ,‬הוא מתחיל לקבל‬
‫אותות לוויין‪ .‬ייתכן שלהתקן יידרש קו ראייה‬
‫ישיר לשמיים‪ ,‬ללא מכשולים‪ ,‬לקבלת אותות‬
‫דולק‬
‫לוויין‪ .‬כאשר לפחות אחד מהפסים‬
‫בירוק‪ ,‬ההתקן קיבל אותות לוויין‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על ‪ ,GPS‬בקר באתר‬
‫‪.www.garmin.com/aboutGPS‬‬
‫הצגת מצב אות ‪GPS‬‬
‫לחץ על‬
‫למשך ‪ 3‬שניות‪.‬‬
‫מצב מכונית‬
‫מצב הולך רגל‬
‫הניתוב והניווט מחושבים באופן שונה‪ ,‬בהתאם‬
‫למצב התחבורה‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬במצב 'מכונית'‪ ,‬זמן ההגעה המשוער‬
‫מחושב לפי מגבלת המהירות בכבישים‬
‫שבמסלול‪ .‬מצב 'הולך רגל' מחשב את זמן‬
‫ההגעה לפי מהירות ההליכה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מסלולי הולכי רגל אינם כוללים כבישים‬
‫מהירים‪ .‬אם טענת מפות של‪cityXplorer‎™‎‬‬
‫להתקן שלך‪ ,‬מסלולי הולכי רגל עשויים לכלול‬
‫תחבורה ציבורית (עמוד ‪.)25‬‬
‫בחירת מצב תחבורה‬
‫או ‪.‬‬
‫בחר‬
‫‪6‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫מידע אודות הסוללה‬
‫טעינת ההתקן מתחילה לאחר חיבור ההתקן‬
‫לחשמל‪.‬‬
‫בשורת המצב מציין את מצב‬
‫הסמל‬
‫הסוללה הפנימית‪ .‬כדי לשפר את הדיוק של מד‬
‫הסוללה‪ ,‬עליך לרוקן את הסוללה לגמרי ולאחר‬
‫מכן לטעון אותה מחדש‪ .‬אין לנתק את ההתקן‬
‫עד שטעינתו תושלם במלואה‪.‬‬
‫שימוש בלחצני המסך‬
‫כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫•בחר‬
‫כדי לחזור‬
‫•לחץ על ממושכות על‬
‫במהירות לתפריט הראשי‪.‬‬
‫•בחר ב‪ -‬או ב‪ -‬לקבלת אפשרויות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫לגלילה‬
‫או על‬
‫•לחץ ממושכות על‬
‫מהירה יותר‪.‬‬
‫כדי לראות תפריט אפשרויות עבור‬
‫•בחר‬
‫המסך הנוכחי‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫שימוש בלוח המקשים שעל המסך‬
‫כדי לשנות את פריסת לוח המקשים‪ ,‬ראה‬
‫"הגדרות שפה ומערכת" (עמוד ‪.)56‬‬
‫•גע בתו כלשהו על לוח המקשים כדי להזין‬
‫אות או מספר‪.‬‬
‫כדי להוסיף רווח‪.‬‬
‫•בחר‬
‫כדי למחוק רשומה‪.‬‬
‫•בחר‬
‫כדי למחוק תו‪.‬‬
‫•בחר‬
‫כדי לבחור את המצב של שפת‬
‫•בחר‬
‫לוח המקשים‪.‬‬
‫כדי להזין תווים מיוחדים‪ ,‬כגון‬
‫•בחר‬
‫סימני פיסוק‪.‬‬
‫כדי לשנות את רישיות התווים‪.‬‬
‫•בחר‬
‫‪7‬‬
‫אודות קיצורי הדרך‬
‫באפשרותך להוסיף קיצורי דרך לתפריט 'לאן?'‬
‫קיצור דרך יכול להצביע על מיקום‪ ,‬קטגוריה או‬
‫כלי חיפוש‪.‬‬
‫הוספת סמל של קיצור דרך‬
‫התפריט 'לאן?' יכול להכיל עד ‪ 36‬סמלים של‬
‫קיצורי דרך‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > הוסף קיצור דרך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר פריט‪.‬‬
‫הסרת קיצור דרך‬
‫> הסר קיצורי דרך‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן >‬
‫‪ 2‬בחר קיצור דרך להסרה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את קיצור הדרך שוב כדי לאשר‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫איתור מיקומים‬
‫ההתקן מציע שיטות רבות לאיתור מיקומים‪.‬‬
‫•לפי קטגוריה (עמוד ‪)9‬‬
‫•בסמוך למיקום אחר (עמוד ‪)10‬‬
‫•על‪-‬ידי איות השם (עמוד ‪)11‬‬
‫•לפי כתובת (עמוד ‪)11‬‬
‫•באמצעות המפה (עמוד ‪)13‬‬
‫•באמצעות מיקומים שנמצאו לאחרונה‬
‫(עמוד ‪)14‬‬
‫•באמצעות קואורדינטות (עמוד ‪)12‬‬
‫•באמצעות תצלומים (עמוד ‪)15‬‬
‫•שימוש במיקומים שמורים (עמוד ‪)16‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫אודות מיקומים‬
‫המפות המפורטות שטעונות בהתקן כוללות‬
‫מיקומים‪ ,‬כגון מסעדות‪ ,‬בתי מלון ושירותי רכב‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציית 'קטגוריות'‬
‫כדי לחפש עסקים ואטרקציות הנמצאים בקרבת‬
‫מקום‪.‬‬
‫איתור מיקום לפי קטגוריה‬
‫‪ 1‬בחר לאן?‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריה או בחר קטגוריות‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬בחר קטגוריית משנה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר מיקום‪.‬‬
‫חיפוש בתוך קטגוריה‬
‫כדי לצמצם את תוצאות החיפוש‪ ,‬באפשרותך‬
‫לחפש בתוך מספר קטגוריות‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן?‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריה או בחר קטגוריות‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬בחר קטגוריית משנה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את סרגל החיפוש ➊‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫➊‬
‫‪ 5‬הזן את השם המלא או חלק ממנו‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר‬
‫איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש‬
‫באפשרותך להשתמש בסרגל החיפוש כדי‬
‫לחפש מיקומים באמצעות הזנת קטגוריה‪ ,‬שם‬
‫מותג‪ ,‬כתובת או שם עיר‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן?‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את סרגל החיפוש‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן מונח חיפוש‪.‬‬
‫מונחי החיפוש המוצעים יופיעו מתחת‬
‫לסרגל החיפוש במהלך ההקלדה‪.‬‬
‫•לחיפוש סוג עסק מסוים‪ ,‬הזן שם‬
‫קטגוריה‪ ,‬כגון "בתי קולנוע" או‬
‫"בתי קפה"‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫•לחיפוש עסק לפי שם‪ ,‬הזן את השם‬
‫במלואו או בחלקו‪.‬‬
‫•לחיפוש כתובת קרובה‪ ,‬הזן את שם‬
‫הרחוב‪.‬‬
‫•לחיפוש כתובת בעיר אחרת‪ ,‬הזן את‬
‫שם הרחוב‪ ,‬העיר והמדינה‪.‬‬
‫•לחיפוש עיר‪ ,‬הזן את העיר ואת המדינה‪.‬‬
‫•לחיפוש קואורדינטות‪ ,‬הזן את קווי‬
‫האורך והרוחב‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•לחיפוש באמצעות מונח חיפוש מוצע‪,‬‬
‫בחר במונח‪.‬‬
‫•לחיפוש באמצעות הטקסט שהזנת‪,‬‬
‫בחר ‪.‬‬
‫‪ 5‬במידת הצורך‪ ,‬בחר מיקום‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫שינוי אזור החיפוש‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬ההתקן מוצא מיקומים הקרובים‬
‫ביותר למיקום הנוכחי שלך‪ .‬באפשרותך לאתר‬
‫מיקום סמוך לעיר אחרת או מיקום‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > חיפוש בקרבת מקום‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬בחר מיקום‪.‬‬
‫דיווח אודות מיקום סגור או חסר‬
‫אם תוצאות החיפוש שלך כוללות מיקום‬
‫מיושן או שגוי‪ ,‬באפשרותך לדווח על השגיאה‬
‫ל‪ Garmin-‬ולהסיר את המיקום מחיפושים‬
‫עתידיים‪.‬‬
‫‪ 1‬אתר מיקום (עמוד ‪.)8‬‬
‫‪ 2‬בחר מיקום מתוך הרשימה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪.‬‬
‫> ערוך‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר‬
‫‪ 5‬בחר דווח כסגור או דווח כחסר‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫מידע זה נשלח ל‪ Garmin-‬בעת חיבור ההתקן‬
‫ל‪ myGarmin‎™‎-‬באמצעות המחשב‪.‬‬
‫עריכת מידע אודות מיקום‬
‫באפשרותך לשנות את הכתובת או את מספר‬
‫הטלפון של מיקום שמופיע בתוצאות החיפוש‪.‬‬
‫‪ 1‬אתר מיקום (עמוד ‪.)8‬‬
‫‪ 2‬בחר מיקום מתוך הרשימה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪.‬‬
‫> ערוך‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר‬
‫‪ 5‬בחר כתובת או מספר טלפון והזן את‬
‫הנתונים החדשים‪.‬‬
‫דירוג נקודת עניין‬
‫באפשרותך להקצות כוכב המדרג נקודת עניין‪.‬‬
‫‪ 1‬אתר מיקום (עמוד ‪.)8‬‬
‫> ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬בחר בכוכבים כדי לדרג את נקודת העניין‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫דירוג הכוכבים יתעדכן בהתקן‪.‬‬
‫אודות כלי חיפוש‬
‫כלי החיפוש מאפשרים לך לחפש ערים‪ ,‬כתובות‪,‬‬
‫צמתים או קואורדינטות‪ .‬כברירת מחדל‪ ,‬הכלי‬
‫לחיפוש כתובות מופיע בתפריט 'לאן?'‪ .‬לחיפוש‬
‫ערים‪ ,‬צמתים וקואורדינטות‪ ,‬עליך להוסיף כלי‬
‫חיפוש אלה לתפריט 'לאן?' (עמוד ‪.)8‬‬
‫איתור כתובת‬
‫הערה‪ :‬סדר השלבים עשוי להשתנות בהתאם‬
‫לנתוני המפה הטעונה בהתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > כתובת‪.‬‬
‫‪ 2‬הזן מידע על‪-‬פי ההנחיות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬בחר חיפוש בקרבת מקום‬
‫והזן עיר או מיקוד אחרים‪.‬‬
‫‪ 4‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר את הכתובת‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫איתור עיר‬
‫לפני שתוכל לאתר עיר‪ ,‬עליך להוסיף את כלי‬
‫חיפוש הערים לתפריט 'לאן?' (עמוד ‪.)8‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > ערים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הזן חיפוש‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן שם עיר ובחר‬
‫‪ 4‬בחר עיר‪.‬‬
‫איתור צומת‬
‫לפני שתוכל לאתר צומת‪ ,‬עליך להוסיף קיצור‬
‫דרך לכלי חיפוש הצמתים (עמוד ‪.)8‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > צמתים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מדינה או מחוז‪.‬‬
‫הערה‪ :‬במידת הצורך‪ ,‬בחר מדינה או מחוז‬
‫לשינוי המדינה או המחוז‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן את שם הרחוב הראשון ובחר הבא‪.‬‬
‫‪ 4‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר את הרחוב‪.‬‬
‫‪ 5‬הזן את שם הרחוב השני ובחר הבא‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ 6‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר את הרחוב‪.‬‬
‫‪ 7‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר את הצומת‪.‬‬
‫איתור מיקום באמצעות קואורדינטות‬
‫באפשרותך לחפש מיקום באמצעות‬
‫קואורדינטות של קווי הרוחב והאורך‪ .‬שיטה זו‬
‫יכולה להיות שימושית בעתמשחקי 'חפש את‬
‫המטמון'‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > קטגוריות > קואורדינטות‪.‬‬
‫> תבנית‪ ,‬בחר‬
‫‪ 2‬במידת הצורך‪ ,‬בחר‬
‫בתבנית הקואורדינטות הנכונה עבור סוג‬
‫המפה שבו אתה משתמש ובחר שמור‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר בקואורדינטת קו האורך‪.‬‬
‫‪ 4‬הזן את הקואורדינטה החדשה ובחר בוצע‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר בקואורדינטת קו הרוחב‪.‬‬
‫‪ 6‬הזן את הקואורדינטה החדשה ובחר בוצע‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר הצג על המפה‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫איתור מיקום באמצעות עיון במפה‬
‫לפני שתוכל לאתר מקומות הכלולים בנתוני‬
‫המפה‪ ,‬כגון מסעדות‪ ,‬בתי חולים ותחנות דלק‪,‬‬
‫עליך להפעיל את שכבת המפה עבור מקומות‬
‫לאורך הכביש (עמוד ‪.)26‬‬
‫‪ 1‬בחר הצג מפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את המסך‪.‬‬
‫‪ 3‬גרור ושנה את גודל המפה להצגת האזור‬
‫לחיפוש‪.‬‬
‫סימוני המיקום מופיעים על המפה עבור‬
‫מקומות לאורך הכביש‪.‬‬
‫ולאחר מכן בחר‬
‫‪ 4‬במידת הצורך‪ ,‬בחר‬
‫בסמל קטגוריה כדי להציג קטגוריית‬
‫מקומות מסויימת‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•בחר סימון מיקום‪.‬‬
‫•בחר נקודה‪ ,‬כגון רחוב‪ ,‬צומת או מיקום‬
‫כתובת‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫‪ 6‬במידת הצורך‪ ,‬בחר את תיאור המיקום כדי‬
‫להציג מידע נוסף‪.‬‬
‫איתור מיקום באמצעות כלי חיפוש מהיר‬
‫לאחר שחיפשת נקודת עניין‪ ,‬ייתכן שקטגוריות‬
‫מסויימות יציגו רשימה של 'חיפוש מהיר'‬
‫המציגה את ארבעה היעדים האחרונים‬
‫שבחרת‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן?‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריה או בחר קטגוריות‪.‬‬
‫‪ 3‬אם ניתן‪ ,‬בחר יעד מתוך הרשימה 'חיפוש‬
‫מהיר'‪.‬‬
‫‪ 4‬במידת הצורך‪ ,‬בחר את היעד המתאים‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫שמירת מיקום 'בית'‬
‫באפשרותך להגדיר את מיקום הבית שלך לפי‬
‫המקום שאליו אתה חוזר בתדירות הגבוהה‬
‫ביותר‪.‬‬
‫> הגדר מיקום 'בית'‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >‬
‫‪ 2‬בחר הזן את הכתובת שלי‪ ,‬השתמש‬
‫במיקום הנוכחי שלי או נמצאו לאחרונה‪.‬‬
‫המיקום נשמר כ"בית" בתיקייה 'מקומות‬
‫שמורים' (עמוד ‪.)16‬‬
‫הביתה‬
‫בחר לאן? > הביתה‪.‬‬
‫עריכת פרטי המיקום 'בית'‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > שמור > בית‪.‬‬
‫> ערוך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬הזן את השינויים‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר בוצע‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫חיפוש מקומות שנמצאו לאחרונה‬
‫ההתקן מאחסן את ‪ 50‬המיקומים האחרונים‬
‫שמצאת‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > אחרון‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מיקום‪.‬‬
‫מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה‬
‫> נקה > כן‪.‬‬
‫בחר לאן? > אחרון >‬
‫איתור חניון‬
‫באפשרותך למצוא מידע מפורט אודות חניונים‬
‫ומחירים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > קטגוריות > חניה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום חניה‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫שימוש בניווט באמצעות תצלומים‬
‫באפשרותך להעלות להתקן או לכרטיס הזיכרון‬
‫תמונות הכוללות פרטי מיקומים וליצור מסלולים‬
‫למיקומים שמופיעים בתמונות‪.‬‬
‫‪ 1‬חבר את ההתקן למחשב (עמוד ‪.)50‬‬
‫‪ 2‬בקר באתר‬
‫‪.http://connect.garmin.com/photos‬‬
‫‪ 3‬פעל לפי ההוראות שבאתר האינטרנט כדי‬
‫לבחור ולטעון תמונות‪.‬‬
‫‪ 4‬נתק את ההתקן מהמחשב‪.‬‬
‫‪ 5‬הפעל את ההתקן‪.‬‬
‫‪ 6‬בתפריט הראשי‪ ,‬בחר לאן? > שמור >‬
‫תצלומים‪.‬‬
‫מופיעה רשימת תמונות הכוללות פרטי‬
‫מיקומים‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר תמונה‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫הגדרת מיקום בהדמיה‬
‫אם אתה נמצא בתוך מבנה או לא מקבל אותות‬
‫לוויין‪ ,‬באפשרותך להשתמש ב‪ GPS-‬להגדרת‬
‫מיקום מדומה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות > ניווט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר סימולטור ‪.GPS‬‬
‫‪ 3‬בחר הצג מפה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אזור על המפה‪.‬‬
‫כתובת המיקום מופיעה בתחתית המסך‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר את הכתובת‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר הגדר מיקום‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫שמירת מיקומים‬
‫באפשרותך לשמור מיקומים כדי שתוכל לאתר‬
‫אותם במהירות וליצור מסלולים שיובילו אליהם‪.‬‬
‫שמירת מיקום‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫אתר מיקום (עמוד ‪.)9‬‬
‫בחר מיקום מתוך הרשימה‪.‬‬
‫בחר ‪.‬‬
‫> שמור‪.‬‬
‫בחר‬
‫במידת הצורך‪ ,‬הזן שם ובחר בוצע‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫שמירת המיקום הנוכחי שלך‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬גע בסמל המכונית‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר שמור‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן שם ובחר בוצע‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אישור‪.‬‬
‫התחלת מסלול למיקום שמור‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > שמור‪.‬‬
‫‪ 2‬במידת הצורך‪ ,‬בחר קטגוריה או בחר כל‬
‫הקטגוריות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫עריכת מיקום שמור‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫בחר לאן? > שמור‪.‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫בחר מיקום‪.‬‬
‫בחר ‪.‬‬
‫> ערוך‪.‬‬
‫בחר‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫•בחר שם‪.‬‬
‫•בחר מספר טלפון‪.‬‬
‫•להקצאת קטגוריות ל'מועדפים'‪ ,‬בחר‬
‫קטגוריות‪.‬‬
‫•לשמירת תצלום עם הקטגוריה‬
‫המועדפת‪ ,‬בחר הקצה תצלום‬
‫(עמוד ‪.)41‬‬
‫•לשינוי הסמל המשמש לסימון הקטגוריה‬
‫המועדפת על המפה‪ ,‬בחר שינוי סמל‬
‫במפה‪.‬‬
‫ערוך את המידע‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫‪ 8‬בחר בוצע‪.‬‬
‫הקצאת קטגוריות למיקום שמור‬
‫באפשרותך להוסיף קטגוריות מותאמות אישית‬
‫כדי לסדר את המיקומים השמורים שלך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬קטגוריות מופיעות בתפריט 'מיקומים‬
‫שמורים' לאחר ששמרת יותר מ‪-‬‏‪ 12‬מיקומים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > שמור‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מיקום‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪.‬‬
‫> ערוך > קטגוריות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר‬
‫‪ 5‬הזן שם קטגוריה אחד או יותר‪ ,‬מופרדים‬
‫באמצעות פסיקים‪.‬‬
‫הקטגוריות המוצעות יופיעו מתחת לשורת‬
‫הטקסט במהלך ההקלדה‪ .‬באפשרותך‬
‫לבחור מילה מוצעת כדי להשתמש בהצעה‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר בוצע‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫מחיקת מסלול שמור‬
‫הערה‪ :‬לא ניתן לשחזר את המיקומים שנמחקו‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > שמור‪.‬‬
‫> מחק מקומות שמורים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬בחר בתיבה שליד המיקומים השמורים‬
‫שברצונך למחוק ובחר מחק‪.‬‬
‫פקודה קולית‬
‫אודות פקודות קוליות‬
‫הערה‪' :‬פקודה קולית' אינה זמינה בכל‬
‫הדגמים‪ ,‬או עבור כל השפות והאזורים‪.‬‬
‫התכונה 'פקודה קולית' מאפשרת לך להשתמש‬
‫בהתקן על‪-‬ידי אמירת מילים ופקודות בקול רם‪.‬‬
‫התפריט 'פקודה קולית' מספק הוראות קוליות‬
‫ורשימה של פקודות זמינות‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫הגדרת משפט הפעלה‬
‫משפט ההפעלה הוא מילה או משפט שתוכל‬
‫לומר כדי להפעיל 'פקודה קולית'‪ .‬משפט‬
‫ההפעלה המוגדר כברירת מחדל הוא פקודה‬
‫קולית‪.‬‬
‫עצה‪ :‬באפשרותך להפחית את הסיכוי להפעלה‬
‫מקרית של 'פקודה קולית' באמצעות משפט‬
‫הפעלה חזק‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים > פקודה קולית >‬
‫‪.Customize Phrase‬‬
‫‪ 2‬הזן משפט הפעלה חדש‪.‬‬
‫ההתקן מציין את עוצמת משפט ההפעלה‬
‫בזמן הזנת המשפט‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר בוצע‪.‬‬
‫הפעלת 'פקודה קולית'‬
‫אמור בקול את משפט ההפעלה‪.‬‬
‫מופיע התפריט 'פקודה קולית'‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫עצות בנושא פקודות קוליות‬
‫•דבר בקול רגיל‪ ,‬כשאתה פונה כלפי ההתקן‪.‬‬
‫•הפחת את רעשי הקטע‪ ,‬כגון קולות או רדיו‬
‫כדי להגביר את הדיוק של זיהוי הקול‪.‬‬
‫•אמור את הפקודות כפי שהן מופיעות על‬
‫המסך‪.‬‬
‫•במקרה הצורך‪ ,‬הגב להנחיות הקוליות‬
‫שמושמעות על‪-‬ידי ההתקן‪.‬‬
‫•הארך את משפט ההפעלה כדי להפחית את‬
‫הסיכוי להפעלה מקרית של 'פקודה קולית'‪.‬‬
‫‪ 3‬האזן להנחיה הקולית ואמור את שם‬
‫המיקום‪.‬‬
‫מופיעה רשימת מיקומים‪.‬‬
‫תחילת מסלול באמצעות 'פקודה קולית'‬
‫באפשרותך לומר את שמותיהם של מיקומים‬
‫פופולריים ומוכרים‪.‬‬
‫‪ 1‬אמור בקול את משפט ההפעלה‪.‬‬
‫‪ 2‬אמור אתר מקום‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫‪ 4‬אמור את מספר השורה‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫הוראות השתקה‬
‫באפשרותך להשבית את ההנחיות הקוליות‬
‫עבור 'פקודה קולית' מבלי להשתיק את ההתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים > פקודה קולית > ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪ > Mute Instructions‬מופעל‪.‬‬
‫‪ 5‬אמור נווט‪.‬‬
‫איתור כתובת‬
‫‪ 1‬אמור פקודה קולית‪.‬‬
‫‪ 2‬אמור אתר כתובת‪.‬‬
‫‪ 3‬אמור את הכתובת במלואה‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫השבתת 'פקודה קולית'‬
‫באפשרותך להשבית את תכונה 'פקודה קולית'‬
‫ובכך למנוע הפעלה בשוגג של תכונה זו‬
‫במהלך שיחה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים > פקודה קולית > ‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר פקודה קולית > מושבת‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫ניווט‬
‫התחלת מסלול‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫חיפוש מיקום (עמוד ‪.)8‬‬
‫בחר מיקום‪.‬‬
‫בחר לדרך!‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בחר באפשרות‪.‬‬
‫•בחר נהיגה‪.‬‬
‫•בחר הליכה‪.‬‬
‫•גע באפשרות תחבורה ציבורית כדי‬
‫לחשב מסלול שמשלב תחבורה ציבורית‬
‫והליכה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬על ההתקן להיות מצויד במפות‬
‫™‪ cityXplorer‬כדי לנווט באמצעות‬
‫תחבורה ציבורית (עמוד ‪.)25‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בחר מסלול‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫התחלת מסלול למיקום שמור‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > שמור‪.‬‬
‫‪ 2‬במידת הצורך‪ ,‬בחר קטגוריה או בחר כל‬
‫הקטגוריות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫שימוש בתצוגה מקדימה של מסלולים‬
‫מרובים‬
‫‪ 1‬חפש מיקום‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מיקום‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מסלולים ובמידת הצורך‪ ,‬בחר נהיגה‬
‫(עמוד ‪.)9‬‬
‫מופיעה מפה שבה מסומנים מסלולי 'זמן‬
‫מהיר יותר'‪' ,‬מרחק קצר יותר' ו 'פחות דלק'‪.‬‬
‫‪ 4‬השתמש בלחצני המסך לבחירת מסלול‬
‫‪ 5‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫נסיעה במסלול לרכב‬
‫המסלול מסומן בקו בצבע מגנטה‪ .‬דגל משובץ‬
‫מסמן את היעד שלך‪.‬‬
‫בזמן הנסיעה‪ ,‬ההתקן מכוון אותך אל היעד‬
‫באמצעות הנחיות קוליות‪ ,‬חצים במפה והוראות‬
‫נסיעה בחלקה העליון של המפה‪ .‬אם תצא‬
‫מהמסלול המקורי‪ ,‬ההתקן יחשב מחדש את‬
‫המסלול ויספק הוראות נסיעה חדשות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫שימוש במפת הניווט לרכב‬
‫בעת ניווט במצב 'מכונית'‪ ,‬באפשרותך לבחור‬
‫בתכונות המפה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר את המפה‪.‬‬
‫מופיע סמל מפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•להצגת חלקים שונים על המפה‪ ,‬גרור‬
‫את המסך‪.‬‬
‫או ‪.‬‬
‫•להגדלה ולהקטנה‪ ,‬בחר‬
‫‪.‬‬
‫•כדי לסובב את הצגת המפה‪ ,‬בחר‬
‫•כדי לעבור מ'צפון למעלה' להצגה‬
‫‪.‬‬
‫תלת‪-‬מימדית‪ ,‬בחר‬
‫•להוספה או להסרה של שכבות מפה‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫בחר‬
‫•כדי למרכז את המפה במיקום הנוכחי‬
‫‪.‬‬
‫שלך במצב הולך רגל‪ ,‬בחר‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫הוספת נקודה למסלול‬
‫לפני הוספת נקודה לעצירת מסלול‪ ,‬עליך לנווט‬
‫במסלול במצב מכונית‪.‬‬
‫כדי לחזור‬
‫‪ 1‬בעת ניווט במסלול‪ ,‬בחר‬
‫לתפריט הראשי‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר לאן?‪.‬‬
‫‪ 3‬חפש את המיקום (עמוד ‪.)9‬‬
‫‪ 4‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר הוסף למסלול פעיל‪.‬‬
‫ביצוע מעקף‬
‫בעת ניווט במסלול רכב‪ ,‬תוכל להשתמש‬
‫במעקפים כדי להימנע ממכשולים שנמצאים‬
‫בהמשך הדרך‪ ,‬כגון אזורי בנייה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם המסלול שבו אתה מנווט כרגע הוא‬
‫האפשרות הסבירה היחידה‪ ,‬ייתכן שההתקן לא‬
‫יחשב מעקף‪.‬‬
‫בחר > מעקף על המפה‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫עצירת מסלול‬
‫בחר‬
‫>‬
‫על המפה‪.‬‬
‫אודות שירותי יציאה‬
‫בעת ניווט במסלול‪ ,‬באפשרותך למצוא תחנות‬
‫דלק‪ ,‬אפשרויות אוכל‪ ,‬לינה‪ ,‬חדרי שירותים‬
‫שליד היציאות הבאות‪.‬‬
‫השירותים מפורטים מתחת לכרטיסיות לפי‬
‫קטגוריה‪.‬‬
‫ניווט ליציאה‬
‫> שירותי יציאה על המפה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר‬
‫‪ 2‬השתמש ב‪ -‬וב‪ -‬לבחירת יציאה‪.‬‬
‫> לדרך!‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫איתור שירותי יציאה‬
‫> שירותי יציאה על המפה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר‬
‫‪ 2‬השתמש ב‪ -‬וב‪ -‬לבחירת היציאה‬
‫הבאה‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ 3‬בחר כרטיסייה של שירות יציאה‪.‬‬
‫•להצגת תחנות דלק הנמצאות בקרבת‬
‫מקום‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫•להצגת מסעדות הנמצאות בקרבת‬
‫מקום‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫•להצגת מקומות לינה הנמצאים בקרבת‬
‫מקום‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫•להצגת חדרי שירותים‪ ,‬הנמצאים‬
‫בקרבת מקום‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר נקודת עניין‪.‬‬
‫הימנעות מתכונות דרך‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות > ניווט > הימנעויות מדרך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר במאפייני הדרך שיש להימנע מהם‬
‫לאורך המסלולים ובחר שמור‪.‬‬
‫הימנעות מסוגי תחבורה‬
‫הערה‪ :‬סוגי התחבורה זמינים כאשר מפות‬
‫‪ cityXplorer‬טעונות (עמוד ‪.)25‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות > ניווט > תחבורה ציבורית‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ 2‬בחר בסוג התחבורה שברצונך להימנע‬
‫ממנו במסלולים שלך‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שמור‪.‬‬
‫ניווט בדרכי שטח‬
‫אם אינך נוהג בכבישים בעת הניווט‪ ,‬השתמש‬
‫במצב 'דרכי שטח'‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות > ניווט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מצב חישוב > דרכי שטח > שמור‪.‬‬
‫המסלול ייחושב כקו ישר עד המיקום‪.‬‬
‫מסלולים להולכי רגל‬
‫הליכה במסלול להולכי רגל‬
‫במצב 'הולך רגל'‪ ,‬המסלול מוצג במפה‬
‫דו‪-‬ממדית‪.‬‬
‫אם מותקנות בהתקן מפות‏‪,cityXplorer‬‬
‫ההתקן יחשב מסלול שמשתמש בשילוב‬
‫של אפשרויות תחבורה ציבורית‪ ,‬כמו נסיעה‬
‫באוטובוס או ברכבת התחתית והליכה‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫הערה‪ :‬מפות ‪ cityXplorer‬אינן מסופקות עם‬
‫ההתקן‪ .‬לרכישת מפות ‪ ,cityXplorer‬ראה‬
‫‪.http://my.garmin.com‬‬
‫הערה‪ :‬באפשרותך לשנות את סוגי אמצעי‬
‫התחבורה הציבורית ולהגביל את מרחק‬
‫ההליכה במסלול להולכי רגל (עמוד ‪.)53‬‬
‫שימוש במפת הניווט להולכי הרגל‬
‫➊‬
‫➋‬
‫•בחר‏➊‏ כדי לעבור בין מקטעי המסלול‪.‬‬
‫•בחר ➋ כדי להציג את תוכנית המסלול‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫אודות סמלי מפה‬
‫•בעת ניווט במצב 'הולך רגל'‪ ,‬הסמל מציין‬
‫את המיקום המשוער שלך ואת כיוון הנסיעה‬
‫שלך על המפה‪.‬‬
‫•העיגול מסביב לסמל מציין את רמת‬
‫הדיוק של מיקומך על המפה‪ .‬עיגול קטן‬
‫יותר מציין רמה מדוייקת יותר של המיקום‬
‫המוצג‪.‬‬
‫•הסמלים הצהובים מציינים את שיטת הניווט‬
‫שבה נעשה שימוש בכל אחד ממקטעי‬
‫המסלול‪ .‬לדוגמה‪ ,‬כשתראה ‪ ,‬עלה על‬
‫אוטובוס בנקודה זו במסלול‪.‬‬
‫•הנקודות השחורות על המסלול הן תחנות‬
‫של תחבורה ציבורית לאורך המסלול‪.‬‬
‫הפעלת סוגי תחבורה‬
‫הערה‪ :‬סוגי תחבורה זמינים כאשר מפות‬
‫‪ cityXplorer‬טעונות (עמוד ‪.)25‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות > ניווט > תחבורה ציבורית‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ 2‬בחר את סוג התחבורה הציבורית שברצונך‬
‫לכלול במסלולים שלך‪ ,‬ולאחר מכן בחר‬
‫שמור‪.‬‬
‫דפי המפה‬
‫התאמה אישית של המפה‬
‫התאמה אישית של שכבות המפה‬
‫באפשרותך להתאים אישית אילו נתונים יופיעו‬
‫על המפה‪ ,‬כגון סמלים של נקודות עניין ומצבי‬
‫כבישים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר על המפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר שכבות מפה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אילו שכבות ברצונך לכלול במפה ובחר‬
‫שמור‪.‬‬
‫הצגת יומן הנסיעה‬
‫ההתקן שומר יומן מסע שהוא רשומה של‬
‫הנתיב שבו נסעת‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות > מפה ורכב > שכבות מפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר בתיבת הסימון 'יומן מסע'‪.‬‬
‫שינוי שדה נתוני המפה‬
‫‪ 1‬בחר בשדה הנתונים על המפה בפינה‬
‫השמאלית התחתונה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר סוג של נתונים להצגה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שמור‪.‬‬
‫שינוי פרספקטיבת המפה‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות > מפה ורכב > נהיגה הצגת‬
‫מפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•בחר מעקב להצגת המפה בדו‪-‬מימד‬
‫(‪ ,)2-D‬עם כיוון הנסיעה בחלק העליון‪.‬‬
‫•בחר צפון למעלה להצגת המפה‬
‫בדו‪-‬ממד כאשר הצפון למעלה‪.‬‬
‫•בחר בתלת‪-‬מדדלהצגת המפה‬
‫בתלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫שינוי הכלים על המפה‬
‫כלי המפה מופיעים כלחצנים על המפה‪,‬‬
‫המספקים גישה מהירה לפוקנציות ההתקן‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬באפשרותך להוסיף לחצן לביצוע‬
‫מעקף‪ ,‬לכוונון הבהירות או להצגת שירותי‬
‫יציאה‪ .‬באפשרותך לבחור עד שלושה כלים‬
‫להצגה על המפה‪.‬‬
‫‪ 1‬בתפריט הראשי‪ ,‬בחר הגדרות > מפה‬
‫ורכב > לחצני מפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫ובחר בכלי‬
‫•להוספת כלי‪ ,‬בחר‬
‫הרצוי‪.‬‬
‫•להסרת כלי‪ ,‬בחר בכלי ובחר בהסר‪.‬‬
‫•לאיפוס כלים המוגדרים כברירת מחדל‪,‬‬
‫בחר אפס להגדרות ברירת מחדל‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שמור‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫שינוי לוח המחוונים של המפה‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות > מפה ורכב > לוחות מחוונים‪.‬‬
‫‪ 2‬השתמש בחיצים כדי לבחור לוח מחוונים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שמור‪.‬‬
‫הצגת פניות‬
‫הצגת רשימת פניות‬
‫בעת ניווט במסלול‪ ,‬באפשרותך להציג את כל‬
‫הפניות והתמרונים הקיימים לאורך המסלול‬
‫כולו ואת המרחק בין הפניות‪.‬‬
‫‪ 1‬גע בשורת הטקסט בחלקה העליון של‬
‫המפה‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ 2‬בחר פניה‪.‬‬
‫פרטי הפניה יופיעו‪ .‬אם תמונת הצומת‬
‫זמינה‪ ,‬היא תופיע עבור צמתים על כבישים‬
‫ראשיים‪.‬‬
‫הצגת המסלול במלואו על המפה‬
‫‪ 1‬בעת ניווט במסלול לרכב‪ ,‬בחר בסרגל‬
‫הניווט בחלקה העליון של המפה‪.‬‬
‫> מפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫הצגת הפנייה הבאה‬
‫בעת ניווט במסלול רכב‪ ,‬התצוגה המקדימה‬
‫של הפניה הבאה‪ ,‬שינוי הנתיב או תמרון אחר‬
‫יופיעו בפינה השמאלית העליונה של המפה‪.‬‬
‫התצוגה המקדימה כוללת את המרחק עד‬
‫הפניה הבאה או תמרון ונתיב שבו עליך לנסוע‪,‬‬
‫אם האפשרותך זמינה‪.‬‬
‫כדי להציג את הפניה‬
‫על המפה‪ ,‬בחר‬
‫הבאה על המפה‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫הצגת צמתים‬
‫בעת ניווט במסלול רכב‪ ,‬באפשרותך להציג‬
‫את הצמתים בכבישים הראשיים‪ .‬כאשר אתה‬
‫מתקרב לצומת במסלול‪ ,‬אם תמונת הצומת‬
‫זמינה‪ ,‬היא תופיע לזמן קצר‪.‬‬
‫על המפה כדי להציג את הצומת‪,‬‬
‫בחר‬
‫אם זמין‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫הצגת התראות תנועה‬
‫בעת ניווט בכבישים‪ ,‬התראת תנועה עשויה‬
‫להופיע בסרגל הניווט‪.‬‬
‫בחר בהתראה להצגת פרטים נוספים‪.‬‬
‫הצגת פרטי הנסיעה‬
‫דף פרטי הנסיעה מציג את המהירות הנוכחית‬
‫ומספק נתונים סטטיסטיים על הנסיעה‪.‬‬
‫עצה‪ :‬אם אתה עוצר לעתים קרובות‪ ,‬השאר את‬
‫ההתקן מופעל כדי שיוכל למדוד בדייקנות את‬
‫הזמן שעבר במהלך הנסיעה‪.‬‬
‫> מחשב דרך על המפה‪.‬‬
‫בחר‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫איפוס פרטי הנסיעה‬
‫‪ 1‬בחר מהירות >‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•כאשר אינך מנווט במסלול‪ ,‬גע‬
‫באפשרות אפס הכול כדי לאפס כל‬
‫שדה נתונים בדף‪ ,‬למעט מד המהירות‪.‬‬
‫•בחר אפס נתוני נסיעה כדי לאפס את‬
‫המידע במחשב המסע‪.‬‬
‫•בחר אפס מהירות מרבית לאיפוס‬
‫המהירות המרבית‪.‬‬
‫‪ B‬כדי לאפס את מד‬
‫•גע באפס מסלול ‏‬
‫המרחק‪.‬‬
‫על המפה‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי‬
‫השתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי להציג‬
‫מידע אודות מיקומך הנוכחי‪ .‬תכונה זו שימושית‬
‫אם עליך לדווח לשירותי חירום על המיקום שבו‬
‫אתה נמצא‪.‬‬
‫> היכן אני נמצא? על המפה‪.‬‬
‫בחר‬
‫חיפוש שירותים בקרבת מקום‬
‫> היכן אני נמצא? על המפה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר בתי חולים‪ ,‬תחנות משטרה או דלק‬
‫כדי להציג את המיקומים הקרובים ביותר‬
‫בקטגוריה זו‪.‬‬
‫שיחות טלפון בעזרת‬
‫דיבורית‬
‫אודות התקשרות באמצעות‬
‫דיבורית‬
‫באמצעות הטכנולוגיה האלחוטית של‬
‫‪ ,Bluetooth®‎‎‬ניתן לחבר את ההתקן לטלפון‬
‫נייד ולהשתמש בו כהתקן דיבורית‪ .‬כדי‬
‫לבדוק אם הטלפון הנייד שברשותך‪ ,‬התומך‬
‫בטכנולוגיית ‪ ,Bluetooth‬תואם להתקן‪ ,‬בקר‬
‫בכתובת ‪.www.garmin.com/bluetooth‬‬
‫ייתכן שהטלפון שברשותך אינו תומך בכל‬
‫תכונות הטלפון ללא שפופרת שההתקן שלך‬
‫מספק‪.‬‬
‫הפעלת הטכנולוגיה האלחוטית של‬
‫‪Bluetooth‎‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות > ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.Bluetooth‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫התאמת הטלפון שלך‬
‫לפני שתוכל להשתמש בתקשרות בעזרת‬
‫דיבורית‪ ,‬עליך להתאים את ההתקן לטלפון‬
‫נייד תואם‪ .‬התאמת הטלפון להתקן תאפשר‬
‫לטלפון ולהתקן לזהות אחד את השני ולהתחבר‬
‫במהירות‪.‬‬
‫‪ 1‬הנח את הטלפון ואת ההתקן במרחק‬
‫של ‪ 10‬מטרים אחד מהשני‪.‬‬
‫‪ 2‬בהתקן שברשותך‪ ,‬הפעל את הטכנולוגיה‬
‫‪( B‬עמוד ‪.)30‬‬
‫האלחוטית ‪ luetooth‬‏‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•בחר הוסף טלפון‪.‬‬
‫•אם כבר התאמת טלפון אחר‪ ,‬בחר‬
‫טלפון > ‪.‬‬
‫‪ 4‬בטלפון שברשותך‪ ,‬הפעל את הטכנולוגיה‬
‫האלחוטית של ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ 5‬בהתקן שברשותך‪ ,‬בחר אישור‪.‬‬
‫תופיע רשימה של התקני ‪Bluetooth‬‬
‫הנמצאים בקרבת מקום‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫‪ 6‬בחר את הטלפון מתוך הרשימה ולאחר מכן‬
‫בחר אישור‪.‬‬
‫‪ 7‬במידת הצורך‪ ,‬ודא בטלפון שלך שניתן‬
‫לחבר את ההתקן‪.‬‬
‫‪ 8‬במידת הצורך‪ ,‬הזן לטלפון את קוד ה‪PIN-‬‬
‫‏(‪ )1234‬של התקן ה‪.Bluetooth-‬‬
‫ניתוק הטלפון שלך‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות > ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ 2‬בחר טלפון > ללא > שמור‪.‬‬
‫הטלפון נותק מההתקן אך נותר משויך אליו‪.‬‬
‫עצות לשלב שלאחר שיוך ההתקנים‬
‫•לאחר השיוך הראשוני‪ ,‬שני ההתקנים יוכלו‬
‫להתחבר באופן אוטומטי בכל פעם שתפעיל‬
‫אותם‪.‬‬
‫•כאשר הטלפון יתחבר להתקן‪ ,‬תוכל לבצע‬
‫שיחות טלפון‪.‬‬
‫•עם הפעלת ההתקן‪ ,‬הוא ינסה להתחבר‬
‫לטלפון האחרון שאליו היה מחובר‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫•ייתכן שתצטרך להגדיר את הטלפון הנייד‬
‫כך שיתחבר להתקן באופן אוטומטי עם‬
‫הפעלתו‪.‬‬
‫קבלת שיחה‬
‫בעת קבלת שיחה‪ ,‬בחר באפשרות‪:‬‬
‫•בחר ענה‪.‬‬
‫•בחר התעלם כדי להתעלם מהשיחה‪.‬‬
‫ביצוע שיחה‬
‫חיוג מספר‬
‫‪ 1‬בחר טלפון > חייג‪.‬‬
‫‪ 2‬הזן את המספר‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר חייג‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫התקשרות לאיש קשר בספר הטלפונים‬
‫שלך‬
‫ספר הטלפונים נטען מהטלפון שלך להתקן בכל‬
‫פעם שנוצר חיבור בין הטלפון להתקן‪ .‬ייתכן‬
‫שיחלפו מספר דקות עד שספר הטלפונים יהיה‬
‫זמין‪ .‬טלפונים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר טלפון > ספר טלפונים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר איש קשר‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שיחה‪.‬‬
‫התקשרות לנקודת עניין‬
‫‪ 1‬בחר טלפון > עיין בקטגוריות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר נקודת עניין (עמוד ‪.)9‬‬
‫‪ 3‬בחר שיחה‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫שימוש בהיסטוריית השיחות‬
‫היסטוריית השיחות נטענת מהטלפון שלך‬
‫להתקן בכל פעם שנוצר חיבור בין הטלפון‬
‫להתקן‪ .‬ייתכן שיחלפו מספר דקות עד‬
‫שהיסטוריית השיחות תהיה זמינה‪ .‬טלפונים‬
‫מסוימים אינם תומכים בתכונה זו‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר טלפון > היסטוריית שיחות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫תופיע רשימת שיחות כשבחלקה העליון‬
‫יוצגו השיחות שבוצעו לאחרונה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שיחה‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫שימוש באפשרויות 'בשיחה'‬
‫‪ 1‬במהלך שיחה‪ ,‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•כדי להעביר שמע לטלפון‪ ,‬בחר‬
‫שפופרת‪.‬‬
‫עצה‪ :‬השתמש בתכונה זו אם ברצונך‬
‫לכבות את ההתקן ולהמשיך בשיחה‪ ,‬או‬
‫אם ברצונך בפרטיות‪.‬‬
‫•להצגת לוח המקשים‪ ,‬בחר לוח מקשים‪.‬‬
‫עצה‪ :‬באפשרותך להשתמש בתכונה‬
‫זו כדי להשתמש במערכות אוטומטיות‪,‬‬
‫כגון דואר קולי‪.‬‬
‫•כדי להשתיק את המיקרופון‪ ,‬בחר‬
‫השתק‪.‬‬
‫•כדי לנתק‪ ,‬בחר סיים שיחה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫שמירת מספר טלפון בבית‬
‫עצה‪ :‬לאחר שמירת מספר טלפון‪ ,‬באפשרותך‬
‫לערוך את מספר הטלפון בבית על‪-‬ידי עריכת‬
‫האפשרות "בית" ב'שמורים' (עמוד ‪.)16‬‬
‫> הגדר מספר טלפון‬
‫בחר טלפון >‬
‫בבית‪ ,‬הזן את מספר הטלפון ובחר בוצע‪.‬‬
‫התקשרות הביתה‬
‫כדי להתקשר הביתה באמצעות הלחצן‬
‫'התקשר הביתה'‪ ,‬עליך להזין מספר טלפון‬
‫עבור מיקום הבית שלך‪.‬‬
‫בחר טלפון > התקשר לטלפון בבית‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫שימוש ביישומים‬
‫שימוש ב'עזרה'‬
‫בחר יישומים > עזרה להצגת מידע אודות‬
‫השימוש בהתקן‪.‬‬
‫חיפוש נושאי עזרה‬
‫בחר יישומים > עזרה >‬
‫‪.‬‬
‫אודות‏‪ecoRoute‬‬
‫התכונה‪ ecoRoute‎™‎‬מחשבת את צריכת‬
‫הדלק ואת מחיר הדלק הכרוכים בניווט ליעד‬
‫ומספקת כלים לשיפור נצילות הדלק‪.‬‬
‫הנתונים המסופקים באמצעות התכונה‬
‫‪ ecoRoute‬הם בגדר השערה בלבד‪ .‬הנתונים‬
‫אינם מתקבלים כקריאה בפועל מהרכב‪ ,‬אלא‬
‫אם אתה משתמש באביזר ‪.ecoRoute HD‬‬
‫כדי לקבל דוחות דלק מדויקים יותר לגבי הרכב‬
‫הספציפי והרגלי הנהיגה שלך‪ ,‬כייל את צריכת‬
‫הדלק (עמוד ‪.)35‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫האביזר ‪ecoRoute HD‬‬
‫בעת חיבור לאביזר ‪ ,ecoRoute HD‬ההתקן‬
‫שברשותך יכול לקבל נתוני רכב בזמן אמת‪,‬‬
‫כגון הודעות שגיאה‪ ,‬סיבובים לדקה ומתח‬
‫סוללה‪ .‬ההתקן כולל קריאת נתונים מהרכב‬
‫באמצעות האביזר ‪ ecoRoute HD‬בעת חישוב‬
‫נתוני ‪.ecoRoute‬‬
‫בקר באתר ‪www.garmin.com/ecoroute‬‬
‫למידע בנושא תאימות ורכישה‪.‬‬
‫הגדרת פרופיל הרכב‬
‫בעת השימוש הראשון בתכונות ‪,ecoRoute‬‬
‫יהיה עליך להזין את פרטי הרכב‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים >‪.ecoRoute‎™‎‬‬
‫‪ 2‬הזן את נתוני הדלק ואת המרחק‬
‫בקילומטרים‪.‬‬
‫שינוי מחיר הדלק‬
‫‪ 1‬בחר יישומים >‪ > ecoRoute‎™‎‬בתחנת‬
‫הדלק‪.‬‬
‫‪ 2‬הזן את מחיר הדלק הנוכחי ובחר בהבא‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫‪ 3‬בחר כן‪.‬‬
‫כיול צריכת הדלק‬
‫באפשרותך לכייל את צריכת הדלק כדי לקבל‬
‫דוחות דלק מדויקים יותר לגבי הרכב והרגלי‬
‫הנהיגה הספציפיים שלך‪ .‬עליך לבצע את הכיול‬
‫לאחר שתמלא את מכל הדלק‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים >‪ > ecoRoute‎™‎‬בתחנת‬
‫הדלק‪.‬‬
‫‪ 2‬הזן את מחיר הדלק הנוכחי‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן את כמות הדלק שנעשה בו שימוש מאז‬
‫המילוי האחרון של מכל הדלק‪.‬‬
‫‪ 4‬הזן את המרחק שנסעת מאז המילוי‬
‫האחרון של מכל הדלק‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר הבא‪.‬‬
‫ההתקן מחשב את צריכת הדלק הממוצעת‬
‫של הרכב‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר שמור‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫אודות ‪ecoChallenge‬‬
‫‪ ecoChallenge‬עוזר לך למטב את‬
‫צריכת הדלק של הרכב‪ ,‬על‪-‬ידי מתן ניקוד‬
‫להרגלי הנהיגה שלך‪ .‬ככל שהניקוד של‬
‫‪ ecoChallenge‬גבוה יותר‪ ,‬כך אתה חוסך‬
‫יותר דלק‪ ecoChallenge .‬אוסף נתונים‬
‫ומחשב ניקוד בכל פעם שההתקן נמצא בתנועה‬
‫ובמצב 'מכונית'‪.‬‬
‫הצגת הניקוד של‏‪ecoChallenge‬‬
‫•הצג את הניקוד הנוכחי שלך בסמל‬
‫‪ ecoChallenge‬על המפה‪.‬‬
‫להצגת ניקוד מפורט‪.‬‬
‫•בחר‬
‫אודות הניקוד של ‪ecoChallenge‬‬
‫•נוכחי—מציג את הניקוד שצברת על‬
‫הנהיגה הנוכחית שלך‪.‬‬
‫•סה"כ—מציג את ממוצע הניקוד של‬
‫המהירות‪ ,‬התאוצה והבלימה‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫•מהירות—מציג את הניקוד שלך על כך‬
‫שנהגת ברכב במהירות הממוטבת לחיסכון‬
‫בדלק (‪ 45-60‬מייל לשעה עבור רוב‬
‫הרכבים)‪.‬‬
‫•תאוצה—מציג את הניקוד שבו זכית על‬
‫תאוצה חלקה והדרגתית‪ .‬תאוצה מהירה‬
‫תגרום לך להפסיד נקודות‪.‬‬
‫•בלימה—מציג את הניקוד שבו זכית על‬
‫בלימה חלקה והדרגתית‪ .‬בלימה פתאומית‬
‫תגרום לך להפסיד נקודות‪.‬‬
‫הסרת ניקוד ‪ ecoChallenge‬מהמפה‬
‫> הגדרות > הסתר >‬
‫>‬
‫בחר‬
‫שמור‪.‬‬
‫איפוס הניקוד של ‪ecoChallenge‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים > ‪ > ecoRoute‬פרופיל‬
‫הרכב‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפס‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫הצגת מידע על צריכת הדלק‬
‫באפשרותך להציג את נתוני צריכת הדלק‪,‬‬
‫את עלות הדלק הכוללת ואת צריכת הדלק‬
‫הממוצעת שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים > ‪ > ecoRoute‬צריכת‬
‫דלק‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מקטע של הגרף כדי להגדיל את‬
‫תצוגתו‪.‬‬
‫דוחות קילומטראז'‬
‫דוחות הקילומטראז' מספקים את נתוני‬
‫המרחק‪ ,‬הזמן‪ ,‬צריכת הדלק הממוצעת ועלות‬
‫הדלק של ניווט אל יעד‪.‬‬
‫דוח קילומטראז' נוצר עבור כל מסלול שאתה‬
‫עובר בו‪ .‬אם עצרת מסלול כלשהו בהתקן‪ ,‬נוצר‬
‫דוח קילומטראז' לגבי המרחק שעברת‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫הצגת דוח קילומטראז'‬
‫ניתן להציג דוחות קילומטראז' שנשמרו בהתקן‪.‬‬
‫עצה‪ :‬ניתן גם לגשת לדוחות קילומטראז'‬
‫בתיקייה 'דוחות' שבכונן או באמצעי האחסון של‬
‫ההתקן (עמוד ‪.)50‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים > ™‪ > ecoRoute‬דוח‬
‫קילומטראז'‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר דוח‪.‬‬
‫איפוס מידע ‪ecoRoute‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים > ™‪ > ecoRoute‬פרופיל‬
‫הרכב‪.‬‬
‫> אפס‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪37‬‬
‫אודות ספרים קוליים‬
‫ההתקן יכול להפעיל ספרים קוליים‬
‫ב‪ .Audible.com‎‎-‬תכונה זו דורשת רכישת‬
‫מינוי ל‪ .Audible.com-‬בקר באתר‬
‫‪ www.audible.com/garmin‬כדי להפעיל מינוי‬
‫ניסיון ללא תשלום ל‪ ‎30-‬יום‪.‬‬
‫השמעת ספר קולי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫טעינת ספרים קוליים להתקן‬
‫לפני שתוכל לטעון ספרים קוליים להתקן‪ ,‬עליך‬
‫להירשם כמנוי ל‪ .Audible.com‎‎-‬בקר באתר‬
‫‪ www.audible.com/garmin‬לקבלת מידע‬
‫נוסף‪.‬‬
‫‪ 1‬חבר את ההתקן למחשב (עמוד ‪.)2‬‬
‫‪ 2‬במחשב שברשותך‪ ,‬היכנס לחשבון‬
‫‪ Audible.com‬שלך‪.‬‬
‫‪ 3‬פעל על‪-‬פי ההוראות שב‪.Audible.com-‬‬
‫‪38‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר ‪ > Audible‬ניתן לשמיעה‪.‬‬
‫בחר עיין‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫•בחר כותרים‪.‬‬
‫•בחר מחברים‪.‬‬
‫•בחר מספרים‪.‬‬
‫בחר ספר‪.‬‬
‫בחר באפשרות כדי לשלוט בהשמעה‪.‬‬
‫•כדי להוסיף סימניה‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫•כדי להשהות השמעה‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫•כדי לחדש את ההשמעה‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫•כדי לעבור במהירות קדימה או אחורה‬
‫בספר‪ ,‬השתמש במחוון שבחלקו העליון‬
‫של הדף‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫•למעבר לפרק הבא‪ ,‬בחר‬
‫‪.‬‬
‫•למעבר לפרק הקודם‪,‬בחר‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫•להרצה קדימה‪ ,‬לחץ ממשוכות על‬
‫‪.‬‬
‫•להרצה אחורה‪ ,‬לחץ ממושכות על‬
‫‪.‬‬
‫הוספת סימניה‬
‫בעת השמעת ספר קולי‪ ,‬הנגן מחדש את‬
‫הפעולה של הספר הקולי באופן אוטומטי‬
‫מהנקודה שבה עצרת‪ .‬באפשרותך להוסיף‬
‫סימניה כדי לסמן מקום מסוים בספר הקולי‪.‬‬
‫> הוסף‬
‫בעת השמעת ספר קולי‪ ,‬בחר‬
‫סימניה‪.‬‬
‫חידוש השמעה מסימניה‬
‫‪ 1‬בעת השמעת ספר קולי‪ ,‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר סימניה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫שינוי שם של סימניה‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬שמות ההתקן משתמשים‬
‫בחותמת הזמן של הסימניה‪ .‬באפשרותך‬
‫לשנות את שם הסימניה‪.‬‬
‫>‬
‫>‬
‫‪ 1‬בעת השמעת ספר קולי‪ ,‬בחר‬
‫שנה את שם הסימניות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר סימניה‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן שם ובחר בוצע‪.‬‬
‫מחיקת סימניה‬
‫‪ 1‬בעת השמעת ספר קולי‪ ,‬בחר‬
‫מחק סימניות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר סימניה‪.‬‬
‫>‬
‫>‬
‫‪39‬‬
‫תכנון מסלול‬
‫באפשרותך להשתמש במתכנן המסלולים כדי‬
‫ליצור ולשמור נסיעה עם יעדים מרובים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים > מתכנן נסיעות‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬בחר בחר מיקום התחלה‪.‬‬
‫‪ 4‬חיפוש מיקום (עמוד ‪.)9‬‬
‫‪ 5‬בחר בחר‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ 6‬להוספת מיקומים נוספים‪ ,‬בחר‬
‫‪ 7‬בחר הבא‪.‬‬
‫‪ 8‬הזן שם ובחר בוצע‪.‬‬
‫עריכת תוכנית נסיעה‬
‫‪ 1‬בחר יישומים > מתכנן נסיעות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר נסיעה שמורה‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫➋‬
‫➊‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•בחר ➊ כדי לשנות את הזמני ההגעה‬
‫והיציאה‪.‬‬
‫•בחר ➊ > משך זמן כדי לתעד את משך‬
‫הזמן שבמהלכו תישאר במיקום כלשהו‪.‬‬
‫•בחר ➋ לשנות את מצב אמצעי‬
‫התחבורה או את העדפת המסלול עבור‬
‫חלק מהנסיעה‪.‬‬
‫•בחר מפה להצגת מסלול הנסיעה על‬
‫המפה‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫ניווט לנסיעה שמורה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר יישומים > מתכנן נסיעות‪.‬‬
‫בחר נסיעה שמורה‪.‬‬
‫בחר לדרך!‪.‬‬
‫אם תתבקש‪ ,‬בחר מסלול (עמוד ‪.)21‬‬
‫עריכת נסיעה שמורה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר יישומים > מתכנן נסיעות‪.‬‬
‫בחר נסיעה שמורה‪.‬‬
‫בחר ‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫•בחר שנה את שם הנסיעה‪.‬‬
‫•בחר ערוך יעדים כדי להוסיף או‬
‫למחוק מיקומים או כדי לשנות את סדר‬
‫המיקומים‪.‬‬
‫•בחר מחק נסיעה‪.‬‬
‫•בחר מטב סדר כדי לארגן את נקודות‬
‫העצירה בסדר היעיל ביותר לאורך‬
‫המסלול‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫הצגת תמונות‬
‫הצג תמונות ששמרת בהתקן או בכרטיס זיכרון‪.‬‬
‫ראה (עמוד ‪ )50‬לקבלת מידע נוסף אודות‬
‫טעינת התמונות בהתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים > מציג תמונות‪.‬‬
‫‪ 2‬השתמש בחצים כדי לגלול בין התמונות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר תמונה‪.‬‬
‫הצגת מצגת שקופיות‬
‫‪ 1‬בחר יישומים > מציג תמונות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫בעת הפעלת מצגת שקופיות‪ ,‬באפשרותך‬
‫לבחור את המסך כדי לעצור את מצגת‬
‫השקופיות‪.‬‬
‫הגדרת תמונה כטפט‬
‫‪ 1‬בחר יישומים > מציג תמונות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫> הגדר כטפט‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫‪41‬‬
‫‪ 4‬השתמש בלחצני המסך כדי להתאים את‬
‫הטפט‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר שמור‪.‬‬
‫שימוש בשעון העולמי‬
‫‪ 1‬בחר יישומים > מציג תמונות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר תמונה‪.‬‬
‫> מחק > כן‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫הצגת מפת העולם‬
‫מחיקת תמונות‬
‫הצגת מסלולים ויעדים קודמים‬
‫לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך‬
‫להפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות‬
‫(עמוד ‪.)57‬‬
‫באפשרותך להציג על המפה את המסלולים‬
‫והמקומות הקודמים שעצרת בהם‪.‬‬
‫בחר יישומים > ‪.Where I’ve Been‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים > שעון עולמי‪.‬‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר עיר‪ ,‬הזן שם של עיר‬
‫ולאחר מכן בחר בוצע‪.‬‬
‫בחר יישומים > שעון עולמי > ‪.‬‬
‫שעות הלילה מופיעות באזור המוצלל של‬
‫המפה‪.‬‬
‫איתור נקודת חניה אחרונה‬
‫בעת הסרת ההתקן מהתושבת ברכב בעוד‬
‫שההתקן מופעל‪ ,‬המיקום הנוכחי שלך נשמר‬
‫כמקום חניה‪.‬‬
‫בחר יישומים > המקום האחרון‪.‬‬
‫שימוש במחשבון‬
‫בחר יישומים > מחשבון‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫המרת יחידות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר יישומים > ממיר יחידות‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בחר בלחצן שליד המר‪,‬‬
‫בחר קטגוריית מידה ובחר שמור‪.‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬בחר לחצן יחידה‪ ,‬בחר‬
‫יחידת מידה ובחר שמור‪.‬‬
‫בחר בשדה שמתחת ליחידה שברצונך‬
‫להמיר‪.‬‬
‫הזן את המספר ובחר בבוצע‪.‬‬
‫הגדרה ידנית של שערי המרת המטבעות‬
‫ניתן לעדכן את שערי המרת המטבעות באופן‬
‫ידני‪ ,‬כדי להבטיח שבכל עת ייעשה שימוש‬
‫בשערים העדכניים ביותר‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים > ממיר יחידות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר בלחצן שליד האפשרות המר‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מטבע‪ ,‬לאחר מכן בחר שמור‪.‬‬
‫‪ 4‬במידת הצורך‪ ,‬בחר בלחצן מטבע‪ ,‬בחר‬
‫במטבע אחר ובחר שמור‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫בחר בלחצן בתחתית המסך המציג את‬
‫שער המרת המטבע‪.‬‬
‫בחר בתיבה שליד המטבע‪.‬‬
‫הזן ערך ובחר בבוצע‪.‬‬
‫בחר אישור‪.‬‬
‫אודות מבצעים‬
‫אם חבילת ההתקן‪ ‎‬שלך כוללת מקלט דיווחי‬
‫תנועה‪ ,‬תקבל מבצעים ושוברים הרלוונטיים‬
‫למיקומך‪ .‬מידע אודות מצב התנועה המבוסס‬
‫על פרסומות זמין בצפון אמריקה בלבד‪.‬‬
‫הערה‪ :‬על מקלט דיווחי התנועה להיות מחובר‬
‫למקור מתח חיצוני ועליך להיות באזור הקליטה‬
‫כדי לקבל מידע אודות מצב התנועה המבוסס‬
‫על פרסומות‪.‬‬
‫למידע בנושא פרטיות‪ ,‬עיין בהצהרת הפרטיות‬
‫שלנו‪ ,‬בכתובת‪.www.garmin.com/privacy‎/‎‬‬
‫‪43‬‬
‫הצגת מבצעים‬
‫‪ ‬זהירות‬
‫אל תנסה לרשום קודים של שוברי הנחה בזמן‬
‫הנהיגה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר במבצע הרצוי המופיע במסך כדי‬
‫לחפש את המיקום הקרוב ביותר הקשור‬
‫במבצע‪.‬‬
‫כדי להציג את קוד השובר‪,‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫אם זמין‪.‬‬
‫‪ 3‬רשום קוד זה והצג אותו כאשר תגיע אל‬
‫המיקום‪.‬‬
‫הצגת רשימת מבצעים‬
‫בחר יישומים > מבצעים להצגת רשימת‬
‫המבצעים שקיבלת‪.‬‬
‫השבתת תנועה ומבצעים‬
‫כדי להשבית את המבצעים‪ ,‬עליך להשבית את‬
‫התנועה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות > תנועה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ 2‬בחר את תיבת הסימון דיווחי תנועה‬
‫בשידור חי‪.‬‬
‫שימוש ב'מדריך השפות'‬
‫השתמש ב'מדריך שפות' כדי לחפש ולתרגם‬
‫מילים או ביטויים‪.‬‬
‫בחר יישומים > מדריך שפות‪.‬‬
‫בחירת שפות ב'מדריך שפות'‬
‫באפשרותך לבחור את השפות שברצונך‬
‫לתרגם בעת תרגום מילים וביטויים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים > מדריך שפות > מילים‬
‫וביטויים‪.‬‬
‫> שפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬בחר מ‪ ,‬בחר את השפה שממנה ברצונך‬
‫לתרגם‪ ,‬ולאחר מכן בחר שמור‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אל‪ ,‬בחר את השפה שאליה ברצונך‬
‫לתרגם ולאחר מכן בחר שמור‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫תרגום מילים וביטויים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר יישומים > מדריך שפות > מילים‬
‫וביטויים‪.‬‬
‫בחר קטגוריה וקטגוריות משנה‪.‬‬
‫אם יש צורך בכך‪ ,‬בחר ‪ ,‬הזן מילת‬
‫מפתח ובחר בוצע‪.‬‬
‫בחר מילה או ביטוי‪.‬‬
‫כדי להאזין לתרגום‪.‬‬
‫בחר‬
‫שימוש במילון דו‪-‬לשוני‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר יישומים > מדריך שפות > מילונים‬
‫דו‪-‬לשוניים‪.‬‬
‫בחר מילון‪.‬‬
‫אם יש צורך בכך‪ ,‬בחר ‪ ,‬הזן מילה ובחר‬
‫בבוצע‪.‬‬
‫בחר מילה‪.‬‬
‫כדי להאזין לתרגום‪.‬‬
‫בחר‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫תנועה‬
‫שים לב‬
‫‪ Garmin‬אינה אחראית לדיוק מידע התנועה או‬
‫לזמן המשוער שמוצג‪.‬‬
‫ייתכן שהמידע אודות מצב התנועה לא יהיה‬
‫זמין בכל האזורים או המדינות‪.‬‬
‫מקלט דיווחי התנועה כלול בחבילות מסוימות‪,‬‬
‫והוא משמש כאביזר אופציונלי עבור כל‬
‫הדגמים‪ .‬הוא מובנה בכבל החשמל לרכב‪ .‬על‬
‫מקלט דיווחי התנועה וההתקן המופעלים להיות‬
‫בטווח הנתונים של תחנה המשדרת נתונים‬
‫כדי לקבל דיווחי תנועה‪ .‬אינך צריך להפעיל את‬
‫המינוי הכלול במקלט לדיווחי התנועה‪.‬‬
‫למידע על מקלטי תנועה ואזורי כיסוי‪ ,‬עבור אל‬
‫‪.www.garmin.com/traffic‬‬
‫‪45‬‬
‫השבתת 'דיווחי תנועה בשידור חי'‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות‪.‬‬
‫‪ 2‬נקה את תיבת הסימון דיווחי תנועה‬
‫בשידור חי‪.‬‬
‫ההתקן אינו מקבל עוד דיווחי תנועה בשידור‬
‫חי‪ ,‬אך בעת נהיגה במסלולי רכב עדיין ניתן‬
‫להימנע מאזורים העלולים להיות עמוסים‬
‫באמצעות ‪ ,trafficTrends‬אם מופעל‬
‫(עמוד ‪.)55‬‬
‫נתוני תנועה‬
‫כאשר המקלט נמצא באזור כיסוי של דיווחי‬
‫תנועה‪ ,‬ההתקן יתחיל להציג נתוני תנועה‪.‬‬
‫ייתכן שמקלט דיווחי התנועה וההתקן יצטרכו‬
‫להיות בטווח נתונים של תחנת ‪ FM‬המשדרת‬
‫נתוני תנועה‪.‬‬
‫‪ 1‬חבר את מקלט דיווחי התנועה למקור מתח‬
‫חיצוני‪.‬‬
‫‪ 2‬חבר את מקלט דיווחי התנועה להתקן‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫שים לב‪ :‬חלונות חמים (מתכתיים) עלולים‬
‫לפגוע בביצועים של מקלט התנועה‪.‬‬
‫מקלט דיווחי תנועה‬
‫➎‬
‫➊‬
‫➋‬
‫➌‬
‫➍‬
‫➎‬
‫➍‬
‫➌‬
‫➋‬
‫➊‬
‫מחבר ‪Mini-USB‬‬
‫מחבר אנטנה חיצונית‬
‫אנטנה פנימית‬
‫נורית הפעלה‬
‫מתאם חשמל לרכב‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫אודות סמל התנועה‬
‫כאשר אתה מקבל דיווחי תנועה‪ ,‬סמל תנועה‬
‫מופיע על המפה‪ .‬סמל התנועה משנה את צבעו‬
‫כדי לציין את מידת החומרה של תנאי התנועה‪.‬‬
‫צבע‬
‫ירוק‬
‫צהוב‬
‫אדום‬
‫מידת חומרה פירוש‬
‫התנועה זורמת‪.‬‬
‫נמוך‬
‫התנועה מתקדמת‪ ,‬אך‬
‫בינוני‬
‫יש עיכוב‪ .‬יש עומס תנועה‬
‫בינוני‪.‬‬
‫התנועה אינה מתקדמת‪ ,‬או‬
‫גבוה‬
‫שהיא מתקדמת באיטיות‬
‫רבה‪ .‬יש עיכוב חמור‪.‬‬
‫תנועה במסלול שלך‬
‫בעת חישוב המסלול‪ ,‬ההתקן בוחן את התנועה‬
‫הנוכחית וממטב אוטומטית את המסלול לזמן‬
‫הקצר ביותר‪ .‬אם במסלול שלך קיים עומס‬
‫כבד במהלך הניווט‪ ,‬ההתקן מחשב מחדש‬
‫אוטומטית את המסלול‪.‬‬
‫משנה צבעים כדי לציין את‬
‫סמל התנועה‬
‫חומרת תנאי התנועה במסלול או בכביש שבו‬
‫אתה נוהג כעת‪.‬‬
‫ההתקן עשוי לנווט אותך דרך עומס תנועה אם‬
‫לא קיים מסלול חלופי‪ .‬זמן העיכוב נוסף לזמן‬
‫ההגעה המשוער באופן אוטומטי‪.‬‬
‫הצגת תנועה במסלול שלך‬
‫‪ 1‬בעת ניווט במסלול‪ ,‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר תנועה במסלול‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫תופיע רשימת אירועי תנועה‪ ,‬מסודרת לפי‬
‫מיקומם על המסלול‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אירוע‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫‪47‬‬
‫הימנעות מתנועה במסלול באופן ידני‬
‫על המפה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר תנועה במסלול‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬השתמש בחיצים כדי להציג‬
‫עיכובי תנועה אחרים במסלול‪.‬‬
‫> הימנע‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר‬
‫נסיעה במסלול חלופי‬
‫‪ 1‬בעת ניווט במסלול לרכב‪ ,‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר מסלול חלופי‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מסלול‪.‬‬
‫הצגת תנועה על המפה‬
‫‪.‬‬
‫מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה‬
‫המקודדים באמצעות צבעים בכבישים‬
‫שבסביבה‪.‬‬
‫על המפה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר מצבי תנועה‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫תנועה באזורך‬
‫חיפוש עיכובי תנועה‬
‫על המפה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר מצבי תנועה > ‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פריט מתוך הרשימה‪.‬‬
‫‪ 4‬אם קיים יותר מעיכוב אחד‪ ,‬גע בחצים כדי‬
‫להציג עיכובים נוספים‪.‬‬
‫הצגה של אירוע שהתרחש על הכביש במפה‬
‫על המפה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר מצבי תנועה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר סמל תנועה‪.‬‬
‫הבנת נתוני תנועה‬
‫מקרא התנועה מסביר את הסמלים והצבעים‬
‫שנעשה בהם שימוש במפת התנועה‪.‬‬
‫על המפה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר‬
‫‪ 2‬בחר מקרא תנועה‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫מינויים לדיווחי תנועה‬
‫הפעלת המינוי‬
‫אינך צריך להפעיל את המינוי הכלול במקלט‬
‫לדיווחי התנועה בתדר ‪ .FM‬המינוי מופעל‬
‫אוטומטית לאחר שההתקן מקבל אותות לוויין‪,‬‬
‫בעת קבלת אותות תנועה מספק השירותים‬
‫בתשלום‪.‬‬
‫מינויים לכל החיים‬
‫דגמים מסוימים כוללים מינויים לתכונות‬
‫המיועדות לכל החיים‪.‬‬
‫•‪—LT‬דגם זה כולל מינוי לדיווחי תנועה‬
‫ומקלט דיווחי תנועה לכל החיים‪.‬‬
‫•‪—LMT‬דגם זה כולל מינוי ל‪nüMaps -‬‬
‫‪Lifetime™ subscription, lifetime traffic‬‬
‫(עמוד ‪ )61‬ומקלט דיווחי תנועה‪.‬‬
‫הוספת מינוי‬
‫באפשרותך לרכוש מינויים לדיווחי תנועה עבור‬
‫אזורים אחרים או ארצות אחרות‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫בתפריט הראשי‪ ,‬בחר הגדרות > תנועה‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫•ביחידות שאינן בצפון אמריקה‪ ,‬בחר‬
‫מינויים > ‪.‬‬
‫• ביחידות בצפון אמריקה‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫רשום את מזהה היחידה של מקלט דיווחי‬
‫התנועה בתדר ‪.FM‬‬
‫בקר באתר ‪www.garmin.com/fmtraffic‬‬
‫לרכישת מינוי וקבלת קוד בן ‪ 25‬תווים‪.‬‬
‫לא ניתן להשתמש מחדש בקוד מנוי לדיווחי‬
‫התנועה‪ .‬עליך לקבל קוד חדש כל פעם‬
‫שאתה מחדש את השירות‪ .‬אם ברשותך‬
‫מספר מקלטי דיווחי תנועה בתדר ‪,FM‬‬
‫עליך לקבל קוד חדש עבור כל מקלט‪.‬‬
‫בחר הבא בהתקן‪.‬‬
‫הזן את הקוד‪.‬‬
‫בחר בוצע‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫ניהול נתונים‬
‫ניתן לאחסן בהתקן קבצים‪ ,‬כגון קובצי תמונה‬
‫מסוג ‪ .JPEG‬ההתקן מצויד בחריץ לכרטיס‬
‫זיכרון‪ ,‬המאפשר אחסון נתונים נוסף‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן אינו תואם ל‪Windows®‎-‬‬
‫במהדורות ‪,95‬‏ ‪,98‬‏ ‪,Me‬‏ ‪ Windows NT®‎‬וכן‬
‫ל‪ Mac® OS 10.3‎-‬וגרסאות קודמות יותר‪.‬‬
‫סוגי קבצים‬
‫ההתקן תומך בסוגי הקבצים הבאים‪:‬‬
‫•קובצי תמונה מסוג ‪JPEG‬‏ ו‪JPG-‬‏‬
‫(עמוד ‪)41‬‬
‫•קובצי מפה וקובצי ציון דרך מסוג ‪GPX‬‬
‫מתוך ‪( MapSource®‎‬עמוד ‪)61‬‬
‫•קובצי נקודות עניין מסוג ‪ GPI‬מתוך ‪POI‬‬
‫‪( G‬עמוד ‪)62‬‬
‫‪ Loader‬של ‪ armin‬‏‬
‫‪50‬‬
‫אודות כרטיסי זיכרון‬
‫ניתן לרכוש כרטיסי זיכרון מספק של רכיבים‬
‫אלקטרוניים או לרכוש תוכנת מיפוי של‬
‫‪ Garmin‬המוטענת מראש בהתקן‪ .‬בנוסף‬
‫לאחסון מפות ונתונים‪ ,‬ניתן להשתמש בכרטיס‬
‫הזיכרון לצורך אחסון קבצים כגון מפות‪,‬‬
‫תמונות‪ ,‬קובצי 'מחפשים את המטמון'‪ ,‬ציוני‬
‫דרך וכן קובצי נקודות עניין מותאמים אישית‪.‬‬
‫התקנת כרטיס זיכרון‬
‫ההתקן תומך בכרטיס זיכרון או בכרטיס נתונים‬
‫מסוג‪ microSD‎™‎‬ו‪.microSDHC-‬‬
‫‪ 1‬הכנס כרטיס זיכרון לתוך החריץ שבהתקן‪.‬‬
‫‪ 2‬לחץ עליו עד שתישמע נקישה‪.‬‬
‫העברת קבצים מהמחשב שלך‬
‫‪ 1‬חבר את ההתקן למחשב (עמוד ‪.)2‬‬
‫ההתקן וכרטיס הזיכרון מופיעים ככוננים‬
‫נשלפים ב'המחשב שלי' של ‪Windows‬‬
‫וכאמצעי אחסון מותקנים במחשבי ‪.Mac‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫הערה‏‪ :‬מחשבים מסוימים שכוללים מספר‬
‫כונני רשת אינם יכולים להציג כונני ‪.nüvi‬‬
‫עיין בקובץ העזרה של מערכת ההפעלה‬
‫לקבלת מידע בנושא מיפוי הכוננים‪.‬‬
‫במחשב‪ ,‬פתח את דפדפן הקובץ‪.‬‬
‫בחר את הקובץ‪.‬‬
‫בחר ערוך > העתק‪.‬‬
‫פתח את כונן כרטיס הזיכרון או את אמצעי‬
‫האחסון של ‪.Garmin‬‬
‫בחר ערוך > הדבק‪.‬‬
‫הקובץ מופיע ברשימת הקבצים שבזיכרון‬
‫ההתקן או בכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫ניתוק כבל ה‪USB-‬‬
‫‪ 1‬בצע פעולה‪:‬‬
‫•במחשבי ‪ ,Windows‬לחץ לחיצה כפולה‬
‫במגש המערכת‪.‬‬
‫על סמל ההוצאה‬
‫•במחשבי ‪ ,Mac‬גרור את סמל אמצעי‬
‫האחסון לאשפה ‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫‪ 2‬נתק את הכבל מהמחשב‪.‬‬
‫מחיקת קבצים‬
‫שים לב‬
‫אם אינך יודע מהי מטרת הקובץ‪ ,‬אל תמחק‬
‫אותו‪ .‬זיכרון ההתקן מכיל קובצי מערכת‬
‫חשובים שאין למחוק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫פתח את הכונן או את אמצעי האחסון של‬
‫‪.Garmin‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬פתח תיקייה או אמצעי‬
‫אחסון‪.‬‬
‫בחר קובץ‪.‬‬
‫הקש על המקש ‪ Delete‬במקלדת‪.‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריית הגדרות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר בהגדרה לשינוי‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫הגדרות מפה ורכב‬
‫בחר הגדרות > מפה ורכב‪.‬‬
‫•רכב—לשינוי הסמל המציג את מיקומך על‬
‫המפה‪ .‬בקר באתר‬
‫‪ www.garmingarage.com‬לקבלת‬
‫סמלים נוספים‪.‬‬
‫•תצוגת מפת נהיגה—להגדרת‬
‫הפרספקטיבה על המפה‪.‬‬
‫•תצוגת הולכי רגל—להגדרת‬
‫הפרספקטיבה על המפה‪.‬‬
‫•פרטי מפה—להגדרת רמת הפירוט על‬
‫המפה‪ .‬הוספת פרטים עשויה לגרום‬
‫לשרטוט איטי יותר של המפה‪.‬‬
‫•ערכת נושא של מפה—משנה את צבע‬
‫נתוני המפה‪.‬‬
‫•לחצני מפה—להגדרת סוגי הלחצנים‬
‫הכלולים במפה‪ .‬באפשרותך לכלול עד‬
‫שלושה לחצנים על המפה‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫•שכבות מפה—להגדרת הנתונים המופיעים‬
‫על המפה (עמוד ‪.)26‬‬
‫•לוחות מחוונים—להגדרת פריסה של לוח‬
‫המחוונים של המפה‪.‬‬
‫•‪myMaps‬‬
‫הפעלת מפות‬
‫עצה‪ :‬כדי לרכוש מוצרי מפה נוספים‪ ,‬בקר‬
‫בכתובת ‪.www.garmin.com/maps‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות > מפה ורכב > ‪.myMaps‬‬
‫‪ 2‬בחר מפה‪.‬‬
‫הגדרות ניווט‬
‫בחר הגדרות > ניווט‪.‬‬
‫•מצב חישוב—להגדרת העדפת מסלול‪.‬‬
‫•הימנעויות—להגדרת מאפייני כביש שיש‬
‫להימנע מהם במסלול‪.‬‬
‫•הימנעויות מותאמות אישית—תכונה זו‬
‫מאפשרת לך להימנע מכבישים או מאזורים‬
‫מסוימים‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫•מעקפים מתקדמים—להגדת אורך‬
‫המעקף‪.‬‬
‫•הגבל הליכה—לשליטה במרחק ההליכה‬
‫המרבי הכלול במסלול להולכי רגל‪.‬‬
‫•תחבורה ציבורית—להפעלה או להשבתה‬
‫של סוגי התחבורה‪.‬‬
‫•מצב בטוח—להשבתת כל הפונקציות‬
‫שדורשות תשומת לב משמעותית מצד‬
‫המפעיל ושעלולות להסיח את דעתו במהלך‬
‫הנהיגה‪.‬‬
‫•‏סימולטור ‪GPS‬‏—מונע מההתקן לקבל אות‬
‫‪ GPS‬וחוסך מתח סוללה‪.‬‬
‫העדפות מסלול‬
‫בחר הגדרות > ניווט > מצב חישוב‪.‬‬
‫חישוב המסלול מתבסס על נתוני מהירות‬
‫המותרת בכביש ותאוצת הרכב עבור רכב נתון‪.‬‬
‫•זמן מהיר יותר—לחישוב מסלולים‬
‫שהנהיגה בהם מהירה יותר אך הם ארוכים‬
‫יותר מבחינת המרחק‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫•מרחק קצר יותר—לחישוב מסלולים‬
‫שקצרים יותר מבחינת מרחק‪ ,‬אך הנהיגה‬
‫בהם עשויה להימשך זמן רב יותר‪.‬‬
‫•פחות דלק—לחישוב מסלולים שצריכת‬
‫הדלק בעת הנהיגה בהם עשויה להיות‬
‫קטנה יותר לעומת צריכת הדלק במסלולים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫•דרכי שטח—לחישוב קו ישר מהמיקום שלך‬
‫ליעד‪.‬‬
‫הגדרות תצוגה‬
‫בחר הגדרות > תצוגה‪.‬‬
‫•כיוון—לשינוי מצב תצוגה לאורך או לרוחב‪.‬‬
‫•מצב צבע—מגדיר רקע בהיר (יום)‪ ,‬רקע‬
‫כהה (לילה)‪ ,‬או עובר אוטומטית בין השניים‬
‫לפי זמן הזריחה והשקיעה במיקום הנוכחי‬
‫(אוטומטי)‪.‬‬
‫•בהירות—שינוי בהירות המסך‪ .‬הפחתת‬
‫הבהירות עשויה לחסוך במתח הסוללה‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫•פסק זמן של תצוגה—להגדרת משך הזמן‬
‫של היעדר פעילות לפני שההתקן יעבור‬
‫למצב שינה‪.‬‬
‫•צילום מסך—מאפשר לצלם תמונה של‬
‫מסך ההתקן‪ .‬צילומי המסך נשמרים‬
‫בתיקיית ‪ screenshot‬בשטח אחסון‬
‫ההתקן‪.‬‬
‫לכידת צילומי מסך‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות > תצוגה > צילום מסך >‬
‫מופעל‪.‬‬
‫כדי לעשות צילום מסך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫קובץ מפת הסיביות של התמונה נשמר‬
‫בתיקייה ‪ screenshots‬בכונן ההתקן‬
‫(עמוד ‪.)50‬‬
‫הגדרות ‪Bluetooth‬‬
‫בחר הגדרות > ‪.Bluetooth‬‬
‫•‪Bluetooth‬‏—מאפשר את רכיב‬
‫ה‪.Bluetooth-‬‬
‫‪54‬‬
‫•הוסף טלפון או טלפון—לניהול חיבורים‬
‫בין ההתקן לטלפונים ניידים עם הטכנולוגיה‬
‫האלחוטית של ‪.Bluetooth‬‬
‫•שם ידידותי—תכונה זו מאפשרת לך להזין‬
‫שם ידידותי שיזהה את מכשיר ה‪nüvi-‬‬
‫שלך בהתקנים אחרים עם טכנולוגיית‬
‫‪.Bluetooth‬‬
‫ניהול רשימת התקני ה‪Bluetooth-‬‬
‫באפשרותך להוסיף‪ ,‬לנתק או למחוק מכשירי‬
‫טלפון שמזוהים על‪-‬ידי ההתקן שלך כאשר‬
‫טכנולוגיית ‪ Bluetooth‬מופעלת‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות > ‪Bluetooth‬‏ > טלפון‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•בחר טלפון שאליו יתחבר ההתקן שלך‪.‬‬
‫כדי להוסיף טלפון לתפריט‪.‬‬
‫•בחר‬
‫כדי למחוק טלפון מזיכרון‬
‫•בחר‬
‫ההתקן‪.‬‬
‫•בחר ללא כדי לנתק את החיבור הנוכחי‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫השבתת ‪Bluetooth‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות > ‪.Bluetooth‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.Bluetooth‬‬
‫הגדרות תנועה‬
‫בחר הגדרות > תנועה‪.‬‬
‫•תנועה—להפעלת תנועה ומבצעים‪.‬‬
‫•מינויים—להצגת רשימה של מינויים לדיווחי‬
‫תנועה‪.‬‬
‫‪trafficTrends‎™•‎‬‬
‫רכישת מינויים לדיווחי תנועה‬
‫תוכל לרכוש מינויים נוספים או חידוש מינוי אם‬
‫פג תוקפו של מינוי קיים‪ .‬עבור לכתובת‬
‫‪.www.garmin.com/fmtraffic‬‬
‫‪trafficTrends‬‬
‫כאשר התכונה‪ trafficTrends‎‬מופעלת‪ ,‬ההתקן‬
‫משתמש בנתוני התנועה השמורים בהיסטוריה‬
‫ומשתמש בהם לצורך חישוב מסלולים יעילים‬
‫יותר‪ .‬מידע זה נשלח לחברת ‪ Garmin‬בעת‬
‫חיבור ההתקן אל‪ myGarmin‎™‎‬באמצעות‬
‫המחשב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן לחשב מסלולים שונים בהתאם‬
‫למגמות התנועה של היום בשבוע או של השעה‬
‫ביום‪.‬‬
‫השבתת ‪trafficTrends‬‬
‫אם ברצונך למנוע מההתקן לרשום או לשתף‬
‫נתוני תנועה‪ ,‬השבת את ‪.trafficTrends‬‬
‫בחר הגדרות > תנועה > ‪.trafficTrends‬‬
‫הצגת פרטי מינויים לדיווחי תנועה‬
‫בחר הגדרות > תנועה > מינויים‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫‪55‬‬
‫הגדרות זמן ויחידות מידה‬
‫בחר הגדרות > זמן ויחידות מידה‪.‬‬
‫•שעה נוכחית—להגדרת השעה של ההתקן‪.‬‬
‫•יחידות—להגדרת יחידת המידה של‬
‫מרחקים‪.‬‬
‫•תבנית שעה—מאפשר לך לבחור שעת‬
‫תצוגה של ‪ 12‬שעות‪ 24 ,‬שעות או של‬
‫‪( UTC‬זמן אוניברסלי מתואם)‪.‬‬
‫הגדרות שפה ולוח מקשים‬
‫בחר הגדרות > שפה‪.‬‬
‫•שפה קולית—להגדרת שפת ההנחיות‬
‫הקוליות‪.‬‬
‫•שפת טקסט—להגדרת כל הטקסט‬
‫שעל‪-‬גבי המסך לשפה שנבחרה‪.‬‬
‫שים לב‪ :‬שינוי שפת הטקסט אינו משנה את‬
‫שפת הנתונים המוזנים על‪-‬ידי המשתמש או‬
‫את נתוני המפה‪ ,‬כגון שמות רחובות‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫•שפת לוח מקשים—להגדרת שפת לוח‬
‫המקשים‪.‬‬
‫•פריסת לוח מקשים—הגדרת פריסת לוח‬
‫המקשים‪.‬‬
‫הגדרות התראה על מקומות‬
‫קרובים‬
‫בחר הגדרות > התראות על מקומות קרובים‪.‬‬
‫•שמע—להגדרת צליל ההתראה‪.‬‬
‫•התראות—מציגה התראה כאשר אתה‬
‫מתקרב למצלמות בטיחות מותאמות‬
‫אישית‪.‬‬
‫הגדרות ההתקן‬
‫בחר הגדרות > התקן‪.‬‬
‫•אודות—להצגת מספר גרסת התוכנה‪,‬‬
‫מספר מזהה היחידה וכן מידע על תכונות‬
‫נוספות של התוכנה‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫•הסכמי רישיון למשתמש קצה—להצגת‬
‫הסכמי הרישיון למשתמש הקצה החלים על‬
‫בחירתך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מידע זה דרוש בעת עדכון תוכנת‬
‫המערכת או רכישת נתוני מפה נוספים‬
‫(עמוד ‪.)61‬‬
‫•שמור את היסטוריית הנסיעות—מאפשר‬
‫להתקן לתעד מידע עבור התכונות של‬
‫‪Where I’ve Been‬‏‪( ,‬עמוד ‪ ,)42‬ויומן מסע‬
‫(עמוד ‪.)26‬‬
‫•נקה את היסטוריית הנסיעות‬
‫שחזור הגדרות‬
‫באפשרותך לשחזר קטגוריה של הגדרות או‬
‫את כל ההגדרות להגדרות ברירת המחדל של‬
‫היצרן‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות‪.‬‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר קטגוריית הגדרות‪.‬‬
‫> שחזר‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫נספח‬
‫כבלי חשמל‬
‫ניתן להפעיל את ההתקן בשלוש דרכים‪.‬‬
‫•כבל חשמל למכונית‬
‫•כבל ‪USB‬‬
‫•מתאם ‪( AC‬אביזר אופציונאלי)‬
‫טיפול בהתקן‬
‫שים לב‬
‫הקפד שלא להפיל את ההתקן והימנע‬
‫מהפעלתו בסביבות החשופות לזעזועים‬
‫ולתנודות חזקים‪.‬‬
‫אין לחשוף את ההתקן למים‪.‬‬
‫מגע עם מים עלול לגרום לתקלה בהתקן‪.‬‬
‫אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול‬
‫להיחשף לזמן ממושך לטמפרטורות קיצוניות‪,‬‬
‫שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך‬
‫תפעול מסך המגע‪ ,‬שכן הדבר עלול לגרום‬
‫לנזק‪.‬‬
‫ניקוי המארז החיצוני‬
‫שים לב‬
‫הימנע משימוש בחומרים כימיים וחומרים‬
‫מסיסים העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק‪.‬‬
‫‪ 1‬נקה את המארז החיצוני של ההתקן (לא‬
‫את מסך המגע) באמצעות מטלית לחה‬
‫שנטבלה בתמיסת סבון עדינה‪.‬‬
‫‪ 2‬נגב את ההתקן וייבש אותו‪.‬‬
‫ניקוי מסך המגע‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪58‬‬
‫השתמש במטלית רכה‪ ,‬נקייה ונטולת‬
‫סיבים‪.‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬השתמש במים‪ ,‬אלכוהול‬
‫איזופרופיל או חומר ניקוי לעדשות‪.‬‬
‫טפטף את הנוזל על המטלית‪.‬‬
‫נגב את המסך בעדינות בעזרת המטלית‪.‬‬
‫מניעת גניבה‬
‫•הסר את ההתקן ואת התושבת כדי שלא‬
‫יהיו גלויים לעין כשאינם בשימוש‪.‬‬
‫•הסר את השאריות שהשאיר תפסן הוואקום‬
‫על השמשה הקדמית‪.‬‬
‫•אין לשמור את היחידה בתא הכפפות‪.‬‬
‫•רשום את ההתקן באתר‬
‫‪.http://my.garmin.com‬‬
‫מחיקת נתוני משתמש‬
‫הערה‪ :‬כל הפריטים ששמרת יימחקו‪.‬‬
‫‪ 1‬הפעל את ההתקן‪.‬‬
‫‪ 2‬החזק את אצבעך על הפינה הימנית‬
‫התחתונה של מסך ההתקן‪.‬‬
‫‪ 3‬המשך ללחוץ עד להופעת החלון המוקפץ‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר כן לניקוי כל נתוני המשתמש‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫כל ההגדרות המקוריות משוחזרות‪.‬‬
‫הארכת חיי הסוללה‬
‫•הרחק את ההתקן ממקומות בעלי‬
‫טמפרטורות קיצוניות‪.‬‬
‫•העבר את ההתקן למצב שינה (עמוד ‪.)4‬‬
‫•הפחתת בהירות המסך (עמוד ‪.)4‬‬
‫•אין להשאיר את ההתקן כשהוא חשוף לאור‬
‫שמש ישיר‪.‬‬
‫•הנמכת עוצמת הקול (עמוד ‪.)4‬‬
‫•השבתת מבצעים ותנועה (עמוד ‪.)44‬‬
‫•השבתת ‪( Bluetooth‬עמוד ‪.)55‬‬
‫•קצר את פסק הזמן של התצוגה (עמוד ‪.)54‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫החלפת הנתיך בכבל החשמל של‬
‫הרכב‬
‫שים לב‬
‫בעת החלפת הנתיך‪ ,‬הקפד שלא לאבד‬
‫את החלקים הקטנים והחזר אותם למקומם‬
‫המתאים‪ .‬כבל החשמל ברכב פועל רק כאשר‬
‫הוא מחובר כהלכה‪.‬‬
‫אם לא ניתן לטעון את ההתקן ברכב‪ ,‬ייתכן‬
‫שעליך להחליף את הנתיך הממוקם בקצה‬
‫המתאם לרכב‪.‬‬
‫‪ 1‬שחרר את הברגת חלק הקצה ➊‪.‬‬
‫עצה‪ :‬ייתכן שתצטרך להשתמש במטבע‬
‫להסרת חלק הקצה‪.‬‬
‫הקצה‪ ,‬את הקצה ➊‬
‫‪ 2‬הסר את חלק‬
‫הכסוף ➋‪ ,‬וכן את הנתיך (גליל‬
‫➋‬
‫זכוכית וכסף) ➌‪.‬‬
‫‪ 3‬התקן נתיך מהיר של ‪ ‎1 A‬או של ➌‬
‫‪.‎2 A‬‬
‫‪59‬‬
‫הערה‪ :‬הנתיך הדרוש עבור הכבל מופיע‬
‫לאחר המילה "‪ "output‬בחלקו האחורי של‬
‫מתאם המתח של הרכב‪.‬‬
‫‪ 4‬מקם את הקצה הכסוף בחלק הקצה‪.‬‬
‫‪ 5‬הברג את חלק הקצה בחזרה לכבל החשמל‬
‫של הרכב‪.‬‬
‫התקנה בלוח המחוונים‬
‫שים לב‬
‫חומר ההדבקה הקבוע קשה מאוד להסרה‬
‫לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫השתמש בלוחית ההתקנה המצורפת כדי לחבר‬
‫את ההתקן ללוח המחוונים ולציית לתקנות‬
‫מקומיות מסוימות‪.‬‬
‫‪ 1‬נקה וייבש את לוח המחוונים בעת הצבת‬
‫הלוחית‪.‬‬
‫‪ 2‬הסר את המדבקה האחורית מחומר‬
‫ההדבקה שבתחתית הלוחית‪.‬‬
‫‪ 3‬מקם את הלוחית בלוח המחוונים‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫‪ 4‬הסר את כיסוי הפלסטיק השקוף מחלקה‬
‫העליון של הלוחית‪.‬‬
‫‪ 5‬הנח את תפסן הוואקום על חלקה העליון‬
‫של הלוחית‪.‬‬
‫‪ 6‬הטה את הידית כלפי מטה (לכיוון הלוחית)‪.‬‬
‫הסרת ההתקן‪ ,‬העריסה והתושבת‬
‫הסרת ההתקן מהעריסה‬
‫‪ 1‬לחץ על הלשונית שעל גבי העריסה‪.‬‬
‫‪ 2‬הטה את ההתקן קדימה‪.‬‬
‫הסרת העריסה מהתושבת‬
‫‪ 1‬סובב את העריסה ימינה או שמאלה‪.‬‬
‫‪ 2‬הפעל לחץ עד שהשקע שעל העריסה‬
‫ישחרר את הכדור שעל גבי התושבת‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫הסרת תושבת תפסן הוואקום מהשמשה‬
‫הקדמית‬
‫‪ 1‬הפנה את הידית שעל תושבת תפסן‬
‫הוואקום כלפיך‪.‬‬
‫‪ 2‬משוך את הלשונית שעל תפסן הוואקום‬
‫לעברך‪.‬‬
‫עדכון מפות‬
‫באפשרותך לעדכן את המפות שבהתקן‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר‬
‫‪ ,www.garmin.com/mapupdates‬ובחר‬
‫‪.Map Update User Guide‬‬
‫אודות‏‪nüMaps Lifetime‬‬
‫דגמים מסוימים כוללים מינויים ל‪nüMaps-‬‬
‫‪ ,Lifetime‬המספקים עדכוני מפה אחת לרבעון‬
‫למשך כל חיי ההתקן שברשותך‪.‬‬
‫בקר באתר ‪www.garmin.com/us/maps/‬‬
‫‪ numaps_lifetime‬לקבלת תנאים והתניות‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫‪LM‬‬
‫דגם זה כולל מינוי ל‪nüMaps-‬‬
‫‪.Lifetime‬‬
‫‪ LMT‬דגם זה כולל מינוי לדיווחי תנועה‪,‬‬
‫מינוי ל‪ nüMaps Lifetime-‬ומקלט‬
‫דיווחי תנועה לכל החיים‪.‬‬
‫רכישת מפות נוספות‬
‫‪ 1‬עבור אל דף המוצר של ההתקן באתר‬
‫האינטרנט של ‪Garmin‬‏ (‪.)www.garmin.com‬‬
‫‪ 2‬לחץ על הכרטיסייה מפות‪.‬‬
‫‪ 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫מצלמות בטיחות‬
‫‪ ‬זהירות‬
‫‪ Garmin‬אינה אחראית לדיוק של נקודת עניין‬
‫מותאמת אישית ושל מאגר נתונים של מצלמות‬
‫בטיחות ולא לתוצאות השימוש בהם‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫מידע על מצלמות בטיחות זמין במיקומים‬
‫מסוימים‪ .‬ראה ‪ http://my.garmin.com‬למידע‬
‫בנושא זמינות‪ .‬עבור מיקומים אלה‪ nüvi ,‬כולל‬
‫את מיקומיהן של מאות מצלמות בטיחות‪.‬‬
‫ה‪ nüvi-‬מציג התראה כאשר אתה מתקרב‬
‫למצלמת בטיחות ויכול להזהיר אותך אם אתה‬
‫נוסע מהר מדי‪ .‬הנתונים מתעדכנים לפחות‬
‫פעם בשבוע‪ ,‬כך שתמיד יש לך גישה למידע‬
‫העדכני ביותר‪.‬‬
‫באפשרותך לרכוש מנוי לאזור חדש או להרחיב‬
‫מנוי קיים בכל עת‪ .‬לכל אזור שתרכוש יש‬
‫תאריך תפוגה‪.‬‬
‫נקודות עניין מותאמות אישית‬
‫נקודות עניין מותאמות אישית הן נקודות עניין‬
‫שמותאמות אישית במפה‪ .‬הן יכולות להכיל‬
‫התראות אשר מיידעות אותך אם אתה סמוך‬
‫לנקודה שציינת‪ ,‬או אם אתה חורג מהמהירות‬
‫המוגדרת‪.‬‬
‫התקנת ‪POI Loader‬‬
‫באפשרותך ליצור או להוריד רשימות של‬
‫נקודות עניין מותאמות אישית ולהתקין אותן‬
‫בהתקן באמצעות התוכנה ‪.POI Loader‬‬
‫‪ 1‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/extras‬‬
‫‪ 2‬לחץ על שירותים > ‪.POI Loader‬‬
‫‪ 3‬התקן את ‪ POI Loader‬במחשב‪.‬‬
‫שימוש בקובצי העזרה של ‪POI Loader‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על ‪ ,POI Loader‬עיין‬
‫בקובץ העזרה‪.‬‬
‫כאשר ‪ POI Loader‬פתוח‪ ,‬לחץ על עזרה‪.‬‬
‫חיפוש תוספות‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > קטגוריות > נקודות עניין‬
‫מותאמות אישית‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫רכישת אביזרים‬
‫בקר באתר ‪.http://buy.garmin.com‬‬
‫‪62‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫פתרון בעיות‬
‫בעיה‬
‫ההתקן שלי אינו מקבל‬
‫אותות לוויין‬
‫תפסן הוואקום לא נתפס‬
‫על השמשה הקדמית‪.‬‬
‫ההתקן אינו נטען ברכב‬
‫שלי‪.‬‬
‫הסוללה שלי לא נשארת‬
‫טעונה למשך זמן רב‪.‬‬
‫נראה שמד הסוללה שלי‬
‫אינו מדוייק‪.‬‬
‫פתרון‬
‫•ודא שסימולטור ה‪ GPS-‬כבוי (עמוד ‪.)52‬‬
‫•בתפריט הראשי‪ ,‬בחר הגדרות > מערכת > סימולטור ‪.GPS‬‬
‫•הוצא את ההתקן מחוץ לחניונים והרחק מבניינים גבוהים ועצים‪.‬‬
‫•הישאר במקום למשך מספר דקות‪.‬‬
‫•נקה את תפסן הוואקום ואת השמשה הקדמית באמצעות כוהל‪.‬‬
‫•נגב במטלית יבשה ונקיה‪.‬‬
‫•הרכב את תפסן הוואקום (עמוד ‪.)1‬‬
‫•בדוק את הנתיך שבכבל החשמל של הרכב (עמוד ‪.)59‬‬
‫•ודא שהרכב מותנע ושהוא מספק מתח לשקע החשמל‪.‬‬
‫•טעינת ההתקן יכולה להתבצע רק בין ‪ 32‬מעלות פרנהייט ל‪-‬‏‪ 113‬מעלות‬
‫פרנהייט (‪ 0‬מעלות צלסיוס עד ‪ 45‬מעלות צלסיוס)‪ .‬אם ההתקן חשוף לאור‬
‫שמש ישיר או ממוקם בסביבה חמה‪ ,‬הוא לא ייטען‪.‬‬
‫כדי להאריך את משך הזמן בין טעינות‪ ,‬הנמך את התאורה האחורית (עמוד ‪.)53‬‬
‫בצע פריקה מלאה של הסוללה וטען אותה במלואה (מבלי להפריע למחזור‬
‫הטעינה)‪.‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫‪63‬‬
‫כאשר ההתקן נמצא במצב ‪ USB‬לאחסון בנפח גדול‪ ,‬מוצגת במסך ההתקן תמונה‬
‫כיצד ניתן לדעת אם‬
‫ההתקן נמצא במצב ‪ USB‬של ההתקן המחובר למחשב‪ .‬כמו כן‪ ,‬אתה אמור לראות שני כונני דיסקים נשלפים‬
‫חדשים ב‪-‬המחשב שלי‪.‬‬
‫לאחסון בנפח גדול?‬
‫למחשב‪,‬‬
‫ההתקן מחובר‬
‫‪ 1‬נתק את כבל ה‪ USB-‬מהמחשב‪.‬‬
‫אך אינו עובר למצב אחסון ‪ 2‬כבה את ההתקן‪.‬‬
‫בנפח גדול‪.‬‬
‫‪ 3‬חבר את כבל ה‪ USB-‬ליציאת ‪ USB‬במחשב ולהתקן‪.‬‬
‫ההתקן יופעל אוטומטית ויעבור למצב ‪ USB‬לאחסון בנפח גדול‪.‬‬
‫‪ 4‬ודא שההתקן מחובר ליציאת ‪ USB‬ולא לרכזת ‪.USB‬‬
‫אם במחשב שלך ממופים מספר כונני רשת‪ Windows ,‬עשוי להיתקל בקשיים‬
‫אינני יכול לראות כוננים‬
‫נשלפים חדשים ברשימת בעת הקצאת אותיות כונן לכונני ההתקן‪ .‬עיין בקובץ העזרה של מערכת ההפעלה‬
‫כדי ללמוד כיצד למפות או להקצות אותיות כונן‪.‬‬
‫הכוננים שלי‪.‬‬
‫•בתפריט הראשי‪ ,‬בחר הגדרות > ‪ .Bluetooth‬יש להגדיר את שדה‬
‫הטלפון שלי אינו מתחבר‬
‫ה‪ Bluetooth-‬כמופעל‪.‬‬
‫להתקן‪.‬‬
‫•הפעל את מכשיר הטלפון והבא אותו למרחק של עד ‪ 10‬מטרים מההתקן‪.‬‬
‫•בקר באתר ‪ www.garmin.com/bluetooth‬לקבלת עזרה‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫אינדקס‬
‫א‬
‫אביזרים ‪62‬‬
‫אותות לוויין ‪6‬‬
‫אחסון ההתקן ‪57‬‬
‫איפוס‬
‫המהירות המרבית ‪29‬‬
‫מיקום הבית ‪14‬‬
‫נתוני נסיעה ‪29‬‬
‫איתור מיקומים‬
‫לפי כתובת ‪11‬‬
‫לפי קואורדינטות ‪12‬‬
‫מיקומים שמורים ‪16‬‬
‫שימוש בסרגל חיפוש ‪9‬‬
‫שימוש בתצלומים ‪15‬‬
‫ב‬
‫בית‬
‫הגדרת מיקום ‪14‬‬
‫מספר טלפון ‪34‬‬
‫ד‬
‫דוח קילומטראז' ‪37‬‬
‫ה‬
‫הביתה ‪14‬‬
‫הגדרות זמן ‪56‬‬
‫הגדרות מערכת ‪52‬‬
‫הגדרות תצוגה ‪25 ,24‬‬
‫הגנה על ההתקן‬
‫‪57‬‬
‫הוספת נקודת עצירה ‪23‬‬
‫הוראות נסיעה ‪27‬‬
‫היכן אני נמצא? ‪30‬‬
‫הימנעות‬
‫גניבה ‪58‬‬
‫סוגי תחבורה ציבורית ‪25 ,24‬‬
‫תנועה ‪48‬‬
‫המרה‬
‫יחידות ‪43‬‬
‫מטבע ‪43‬‬
‫הנחיות פנייה‪-‬אחר‪-‬פנייה ‪27‬‬
‫הסרת התושבת ‪60‬‬
‫הפנייה הבאה ‪28‬‬
‫השתק‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫שיחת טלפון ‪33‬‬
‫התראות‬
‫מצלמת בטיחות ‪62‬‬
‫התראות תנועה ‪29‬‬
‫ז‬
‫זיהוי דיבור ‪18‬‬
‫זמן קצוב לתצוגה ‪54‬‬
‫ח‬
‫חישוב מחדש של מסלולים ‪23‬‬
‫חניה ‪14‬‬
‫הנקודה האחרונה ‪42‬‬
‫שמירה ‪42‬‬
‫חפש את המטמון ‪12‬‬
‫ט‬
‫טיפול בהתקן ‪57‬‬
‫טכנולוגיית ‪Bluetooth 30–70‬‬
‫הגדרות ‪54‬‬
‫שיוך לטלפון ‪31‬‬
‫שם ידידותי ‪54‬‬
‫טעינת ההתקן ‪63 ,1‬‬
‫‪65‬‬
‫י‬
‫יומן מסע ‪26‬‬
‫הפעלה ‪57‬‬
‫כ‬
‫כלים ‪39–34‬‬
‫כרטיס זיכרון ‪50‬‬
‫כתובות ‪11‬‬
‫ל‬
‫לוחית לוח המחוונים ‪60‬‬
‫לוח מקשים ‪7‬‬
‫מצב שפה ‪7‬‬
‫לחצני המסך ‪7‬‬
‫לחצני מפה ‪27‬‬
‫מ‬
‫מבצעים ‪43‬‬
‫הצגה ‪44‬‬
‫השבתה ‪44‬‬
‫מזהה יחידה ‪56‬‬
‫מחיקה‬
‫כל נתוני המשתמש ‪58‬‬
‫מיקומים שמורים ‪18‬‬
‫‪66‬‬
‫נסיעות ‪41‬‬
‫קבצים ‪51‬‬
‫רשימת מקומות שנמצאו‬
‫לאחרונה ‪14‬‬
‫תו ‪7‬‬
‫תמונות ‪42‬‬
‫מחשב דרך ‪29‬‬
‫מחשבון ‪42‬‬
‫מחשב‪ ,‬חיבור ‪2‬‬
‫מידות‪ ,‬המרה ‪43‬‬
‫מיקומים ‪9‬‬
‫מיקומים שמורים ‪17–16‬‬
‫מיקום נוכחי‪ ,‬שמירה ‪16‬‬
‫ממיר יחידות ‪43‬‬
‫מסד נתונים של אזורים עם בתי‬
‫ספר ‪62‬‬
‫מסלולים‬
‫דרכי שטח ‪53 ,24‬‬
‫עצירה ‪23‬‬
‫מעקפים ‪23‬‬
‫מפות‬
‫הוספה ‪61‬‬
‫ערכת נושא ‪52‬‬
‫רמת פירוט ‪52‬‬
‫שגיאות ‪10‬‬
‫תצוגה ‪26‬‬
‫מפות ‪24 ,cityXplorer 21‬‬
‫מפות מפורטות ‪52 ,50‬‬
‫מצב אחסון בנפח גדול ‪50‬‬
‫מצב בטוח ‪53‬‬
‫מצב הולך רגל‬
‫הגדרות ‪25 ,24‬‬
‫מציג תמונות ‪41‬‬
‫משוב לגבי נקודות עניין ‪10‬‬
‫מתכנן נסיעות ‪40‬‬
‫נ‬
‫ניווט ‪22‬‬
‫דרכי שטח ‪24‬‬
‫הולך רגל ‪24‬‬
‫תצלום ‪15‬‬
‫ניווט בדרכי שטח ‪53 ,24‬‬
‫ניווט בתמונות‬
‫טעינת תמונות ‪15‬‬
‫ניקוי ההתקן ‪58‬‬
‫נקודות עניין‬
‫איתור ‪9‬‬
‫טוען נקודות עניין ‪50‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫יעדים ‪41‬‬
‫מיקום הבית ‪14‬‬
‫מיקומים שמורים ‪17‬‬
‫מסלול שמור ‪41‬‬
‫שינוי סמל מפה ‪17‬‬
‫שינוי קטגוריות ‪17‬‬
‫נקודות עניין מותאמות אישית ‪62‬‬
‫נתוני משתמש‪ ,‬מחיקה ‪58‬‬
‫נתיב למעלה ‪26‬‬
‫נתיך‪ ,‬החלפה ‪59‬‬
‫ס‬
‫סוללה ‪63‬‬
‫ספר קולי ‪38‬‬
‫הפעלה ‪38‬‬
‫טעינה ‪38‬‬
‫סימניה ‪39‬‬
‫ע‬
‫עדכון‬
‫מפות ‪3‬‬
‫תוכנה ‪3‬‬
‫עוצמת קול‬
‫אוטומטי ‪5‬‬
‫כוונון ‪4‬‬
‫מערבל שמע ‪4‬‬
‫עוצמת קול אוטומטית ‪5‬‬
‫הפעלה ‪5‬‬
‫עזרה ‪34‬‬
‫עריכה‬
‫פ‬
‫פקודות קוליות‬
‫הפעלה ‪18‬‬
‫משפט הפעלה ‪18‬‬
‫ניווט עם ‪19‬‬
‫עצות לשימוש ‪19‬‬
‫פתרון בעיות ‪63‬‬
‫צ‬
‫צילומי מסך ‪54‬‬
‫ק‬
‫קבצים‬
‫מחיקה ‪51‬‬
‫סוגים נתמכים ‪50‬‬
‫קואורדינטות ‪12‬‬
‫קובצי תמונה מסוג ‪JPEG 50‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
‫קו רוחב וקו אורך ‪12‬‬
‫קטגוריה‬
‫חיפוש בתוך ‪9‬‬
‫ר‬
‫רישום ההתקן ‪3‬‬
‫רשימת פניות ‪27‬‬
‫ש‬
‫שיוך טלפון נייד ‪31‬‬
‫שיחות‬
‫בית ‪34‬‬
‫השתקה ‪33‬‬
‫מענה ‪32‬‬
‫ניתוק שיחה ‪33‬‬
‫שינוי שם של מסלולים ‪41‬‬
‫שירותים קרובים ‪30‬‬
‫שמירה‬
‫המיקום הנוכחי שלך ‪16‬‬
‫שעון עולמי ‪42‬‬
‫שפת קול ‪56‬‬
‫ת‬
‫תא קולי ‪33‬‬
‫‪67‬‬
‫תוכנה‬
‫גרסה ‪56‬‬
‫תוספות ‪62‬‬
‫תחבורה ציבורית‬
‫הימנעויות ‪25 ,24‬‬
‫מפות ערים ‪25‬‬
‫תליית ההתקן‬
‫בלוח המחוונים ‪60‬‬
‫הסרה מהתושבת ‪60‬‬
‫על השמשה הקדמית ‪63‬‬
‫תנועה ‪70–45‬‬
‫אירועים ‪47‬‬
‫הוספת מינויים לדיווחי‬
‫תנועה ‪55‬‬
‫הפעלת מינוי ‪49‬‬
‫מקלט ‪46‬‬
‫סמלים ‪46‬‬
‫תפריט 'לאן?' ‪8‬‬
‫התאמה אישית‬
‫סמל קיצור דרך‪ ,‬הוספה ‪8‬‬
‫סמל קיצור דרך‪ ,‬הסרה ‪8‬‬
‫תצוגת מפה בדו‪-‬ממד‪ ,‬בתלת‪-‬‬
‫ממד ‪26‬‬
‫תצוגת צומת ‪28‬‬
‫‪68‬‬
‫‪E‬‬
‫‪P‬‬
‫‪ecoRoute 34–37‬‬
‫‪calibrate fuel‬‬
‫‪economy 35‬‬
‫דוח קילומטראז' ‪37‬‬
‫כיול צריכת דלק ‪35‬‬
‫מידע על צריכת הדלק ‪37‬‬
‫ניקוד ‪ecoChallenge 36‬‬
‫פרופיל מכונית ‪34‬‬
‫‪picture viewer 41‬‬
‫‪PIN‬‬
‫‪Bluetooth 31‬‬
‫‪G‬‬
‫‪GPS‬‬
‫הגדרות ‪53‬‬
‫סימולטור ‪15‬‬
‫‪U‬‬
‫‪USB 64‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Where I've Been‬‬
‫הפעלה ‪57‬‬
‫‪H‬‬
‫‪historical traffic 55‬‬
‫‪M‬‬
‫‪61 ,MapSource 50‬‬
‫‪myDashboard 2‬‬
‫‪N‬‬
‫‪nüMaps Lifetime 61‬‬
‫‪ - nüvi 2405/2505 Series‬מדריך למשתמש‬
www.garmin.com/support
‎43 (0) 3133 3181 0
1-866-429-9296
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
‎00 33 1 5517 81 89
‎00 358 19 311 001
00 45 4810 5050
‎815 69 555
0800-0233937
‎00 39 02 3669 9699
‎00 46 7744 52020
‎00 902 00 70 97
‎00 35 1214 447 460
‫ הם סימנים‬nüvi‎®‎-‫ ו‬,‫‏‬MapSource‎®‎,‫‏‬Garmin ‫ הסמל של‬,‫‏‬Garmin‎®‎
‫ רשומים בארה"ב‬,‫ או של חברות הבת שלה‬Garmin Ltd.‎‫מסחריים של‬
nüMaps ,‫‏‬myGarmin™ ,‫‏‬ecoRoute™ ,‫‏‬cityXplorer™ .‫ובמדינות אחרות‬
‫‏ הם סימנים‬trafficTrends™‎‎-‫‏ ו‬nüvi® ,‫‏‬nüMaps Lifetime™ ,‫‏‬Guarantee™
‫ אין להשתמש‬.‫ או של חברות הבת שלה‬Garmin Ltd. ‫מסחריים של‬
.Garmin ‫בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של‬
Bluetooth ‫ מצויים בבעלותה של‬Bluetooth‎®‎‫סימן המילה והסמלים של‬
.‫ נעשה בכפוף לרישיון‬Garmin ‫ידי‬-‫ וכל שימוש בשם כזה על‬,SIG, Inc.‎
‫ בארצות‬Microsoft Corporation ‫ הוא סימן מסחרי רשום של‬Windows‎®‎
Apple ‫ הוא סימן מסחרי רשום של‬Mac®‎.‫או במדינות אחרות‬/‫הברית ו‬
.SD-3C, LLC‫‏‬. ‫ הוא סימן מסחרי רשום של‬microSD™‎.‫‏‬Computer, Inc.‎
‫ הם סימנים מסחריים רשומים של‬AudibleReady®-‫ ו‬Audible.com‎®‎
.Audible, Inc. © 1997–2005 Audible
913-397-8200
1-800-800-1020
‎00 32 2672 5254
‎ 180 5 / 42 76 46 - 880
0
0180 5 / 42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
‎Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,‫תירבה תוצרא‬
‎Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR‫‏‬,
‫הילגנא‬
‎Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City,‫ ‏‬221, ‫( ןאוויאט‬R.O.C.‎)‫‏‬‎
.‫ ©‏ או החברות הבנות שלה‬2011‫‏‬Garmin Ltd.‫‏‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising