Garmin | nuvi2415,GPS,Nordics | Garmin nuvi2415,GPS,Nordics Snabbstartshandbok

Garmin nuvi2415,GPS,Nordics Snabbstartshandbok
nüvi 2405-serien
®
snabbstartshandbok
nüvi-modeller: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495
September
nüvi2011
2405-serien, snabbstartshandbok
190-01355-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
1
Komma igång
 VARNING
L äs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation
som medföljer i produktförpackningen för viktig
information om produkten och säkerhet.
Konfigurera enheten
När du använder enheten första gången behöver du
utföra följande åtgärder.
1 Anslut enheten till fordonsströmmen
(sidan 2).
2 Montera enheten (sidan 2).
3 Registrera enheten (sidan 3).
4 Kontrollera om det finns uppdateringar.
• Programvaruuppdateringar (sidan 4).
• Gratis kartuppdatering (sidan 4).
Ansluta enheten till fordonsström
 VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För
att minska risken för skador på person eller produkt
som orsakas av att batteriet utsätts för extrem värme
ska du ta bort enheten från bilen när du går ut eller
förvara den skyddad från direkt solljus.
Meddelande
Innan du monterar enheten, vänligen läs i guiden
Viktig säkerhets- och produktinformation för
information om de lagar som gäller för montering på
vindruta.
Ladda enheten medan du kör innan du använder den
på batteri.
1 Sätt i fordonsströmkabeln ➊ i USB-porten ➋ på
enheten ➌.
2 Tryck dit sugkoppen ➍ på vindrutan.
5 Ladda ned hela användarhandboken (sidan 4).
2
nüvi 2405-serien, snabbstartshandbok
3 Medan du trycker för du spaken ➎ bakåt mot
vindrutan.
➌
➍
➎
➏
➊
➋
4 Sätt fast monteringsfästet ➏ på sugkoppen.
5 Placera underkanten av enheten i
monteringsfästet.
6 Luta enheten bakåt tills den snäpper på plats.
7 Anslut den andra änden av strömkabeln till en
strömkontakt i fordonet.
8 Om det behövs ansluter du den externa antennen
till bilens strömkabel och fäster den på vindrutan
med sugfästena.
nüvi 2405-serien, snabbstartshandbok
Om minSida
Du kan använda minSida för att registrera din
enhet, kontrollera om det finns programvaru- och
kartuppdateringar, få åtkomst till produkthandböcker
och produktsupport m.m.
Ställa in minSida
1 Anslut mini-USB-kabeln ➊ till mini-USB-porten ➋
på enheten (sidan 2).
➊
➋
2 Anslut mini-USB-kabeln till USB-porten på datorn.
3 Gå till www.garmin.com/dashboard.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Registrera enheten
1 Från minSida klickar du påRegistrera nu.
3
2 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett
säkert ställe.
nüMaps Guarantee
™
Om du registrerar dig på http://my.garmin.com
inom 90 dagar efter att ha tagit emot satellitdata
när du kör kan det hända att du får hämta en
kostnadsfri kartuppdatering till enheten. Gå till
www.garmin.com/numaps för att ta del av villkoren.
Använda tjänster på minSida
1 Öppna minSida (sidan 3).
2 Välj ett alternativ:
•
•
•
4
Om du vill uppdatera programvaran
klickar du på Uppdatera nu under
Programvaruuppdateringar.
Om du vill uppdatera kartorna klickar du på
Uppdatera nu under Kartuppdateringar.
Om du vill ladda ned bruksanvisningen klickar
du på Handböcker och sedan på Hämta
bredvid den handbok du vill ladda ned.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Använda strömknappen
➊
Välj ett alternativ:
• Om du vill stänga av enheten håller du ned
Strömknappen ➊ i 4 sekunder.
• Återställ enheten genom att hålla knappen
Ström nedtryckt i 10 sekunder.
• Om du vill sätta enheten i viloläge trycker du
på Strömknappen.
• Om du vill avsluta viloläget trycker du på
Strömknappen och sedan två gånger på .
nüvi 2405-serien, snabbstartshandbok
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange
en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett
ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj sökfältet.
➊
•
•
•
Om du vill söka efter en adress i en annan
stad, anger du gatunamnet, gatunumret och
orten.
Om du vill söka efter en stad anger du ortens
namn.
Om du vill söka efter koordinater, anger du
latitud- och longitudkoordinater.
4 Välj ett alternativ:
•
3 Ange ett sökord.
Föreslagna sökord visas under sökfältet medan
du skriver.
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet,
anger du ett kategorinamn, t.ex. "biografer"
eller "kaféer".
• Om du vill söka efter en verksamhet efter
namn, anger du hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten,
anger du gatunamnet och gatunumret.
nüvi 2405-serien, snabbstartshandbok
Om du vill söka efter ett föreslaget sökord,
väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer
du .
5 Vid behov väljer du en plats.
Söka nära en annan plats
På huvudmenyn, välj Vart? > Söka nära.
5
Lägga till stopp
1 På navigationsskärmen väljer du
2
3
4
5
plats.
Sök efter det extra stoppet.
Välj stoppet från sökresultatet.
Välj Kör!.
Välj Lägg till i aktuell rutt.
> Intressant
Rutten markeras med en magentafärgad linje
på kartan. Om du avviker från den ursprungliga
rutten beräknar enheten om rutten. En
hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på
huvudvägar.
➊
➋
➌
Din rutt på kartan
meddelande
Fartbegränsningsikonen är endast avsedd som
information och ersätter inte förarens ansvar att följa
hastighetsbegränsningar och hela tiden köra på ett
säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter
eller stämningar som du kan få genom att inte följa alla
gällande trafiklagar och skyltar.
➍
•
•
•
•
Välj ➊ för att visa nästa sväng.
Om det finns en vy över korsningen visas
sidan för visning av korsningar.
Välj ➋ om du vill visa svänglistan.
Välj ➌ om du vill stoppa den rutt du navigerar
efter.
Välj ➍ om du vill visa Var är jag?.
Göra en avstickare
På navigationssidan, välj
6
> Avstickare.
nüvi 2405-serien, snabbstartshandbok
Om den rutt du för närvarande använder är
det enda rimliga alternativet kan det hända att
enheten inte beräknar någon avstickare.
Om trafik
meddelande
Garmin ansvarar inte för riktigheten eller lämpligheten
i trafikinformationen.
Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla
områden eller länder.
Vissa paket innehåller en trafikinformationsmottagare.
Den är inbyggd i strömkabeln för fordon. Den aktiva
trafikinformationsmottagaren och enheten måste vara
inom dataräckhåll för en radiostation som sänder ut
trafikdata för att den ska kunna tas emot. Du behöver
inte aktivera prenumerationen som medföljer med din
trafikmottagare.
När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon i
det övre vänstra hörnet på kartsidan. Trafikikonen
nüvi 2405-serien, snabbstartshandbok
ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt
eller väg som du för tillfället kör på.
Gå till www.garmin.com/traffic för mer information.
Para ihop telefonen
Handsfree-uppringning är tillgänglig på vissa nüvimodeller. Innan du kan para ihop måste telefonen och
enheten vara påslagna och finnas inom 10 m (33 fot).
1 Aktivera Bluetooth®-komponenten på telefonen.
2 Välj Inställningar > Bluetooth.
3 Välj Bluetooth.
4 Välj Lägg till Telefon > OK.
5 Välj telefonen och tryck på OK.
6 Ange Bluetooth PIN-koden (1234) för enheten i
din telefon.
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Garmin®, Garmin-logotypen och MapSource® är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra
länder. nüMaps Guarantee™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga
tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning
av sådana märken av Garmin är licensierad.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising