Garmin | nuvi2415,GPS,Nordics | Garmin nuvi2415,GPS,Nordics Stručný návod k obsluze

Garmin nuvi2415,GPS,Nordics Stručný návod k obsluze
řada nüvi 2405
®
stručný návod k obsluze
modely nüvi: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495
Srpen 2011
Řada nüvi 2405 Stručný návod k obsluze 190-01355-61 Rev. A
Vytištěno na Tchaj-wanu
1
Začínáme
 VAROVÁNÍ
P
řečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a
informace o produktu vložený v obalu s produktem.
Obsahuje varování a další důležité informace.
Nastavení zařízení
Používáte-li své zařízení poprvé, proveďte následující
úkony.
1 Připojte zařízení k napájecímu kabelu do vozidla
(strana 2).
2 Nainstalujte zařízení (strana 2).
3 Proveďte registraci zařízení (strana 3).
4 Vyhledejte aktualizace.
• Aktualizace softwaru (strana 4).
• Bezplatná aktualizace map (strana 4).
5 Stáhněte si kompletní návod k obsluze (strana 4).
2
Připojení zařízení k napájecímu
kabelu do vozidla
 VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Abyste
zabránili možnému ublížení na zdraví či poškození
produktu způsobenému vystavením baterie vlivu
nadměrného tepla, zařízení při opuštění vozidla
vyjměte, popřípadě jej uložte mimo dosah slunečního
záření.
Poznámka
Dříve než zařízení nainstalujete, v průvodci Důležité
bezpečnostní informace a informace o produktu si
přečtete poučení o zákonech platných pro montáž
zařízení na čelní sklo.
Než začnete zařízení používat v provozu na baterie,
nabijte je během jízdy.
1 Napájecí kabel do vozidla ➊ zapojte do portu
USB ➋ na zařízení ➌.
2 Přitiskněte přísavný držák ➍ na čelní sklo.
Řada nüvi 2405 Stručný návod k obsluze
3 Současně otočte páčku ➎ dozadu směrem
k čelnímu sklu.
➍
➎
➏
➌
➊
➋
4 Zatlačte držák ➏ do přísavného držáku.
5 Spodní část zařízení upevněte do držáku.
6 Naklánějte zařízení zpět, dokud nezapadne na
své místo.
7 Druhý konec napájecího kabelu do vozidla
8
zapojte do elektrické zásuvky ve vozidle.
V případě potřeby připojte externí anténu
k napájecímu kabelu do vozidla a upevněte ji
pomocí přísavných držáků na čelní sklo.
Řada nüvi 2405 Stručný návod k obsluze
Informace o aplikaci méAktualizace
Aplikaci méAktualizace můžete použít pro registraci
svého zařízení, vyhledávání aktualizací softwaru a
map, přístupu k návodům a zákaznické podpoře atd.
Nastavení aplikace méAktualizace
1 Připojte kabel mini-USB ➊ k portu mini-USB ➋
na zařízení (strana 2).
➊
➋
2 Připojte kabel mini-USB k portu USB v počítači.
3 Přejděte na adresu www.garmin.com/dashboard.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Registrace zařízení
1 V aplikaci méAktualizace klikněte na možnost
Zaregistrovat nyní.
3
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na
•
bezpečném místě.
Služba nüMaps Guarantee™
Pokud zaregistrujete zařízení na webové stránce
http://my.garmin.com během 90 dnů od vyhledání
satelitních signálů během jízdy, má vaše zařízení
nárok na bezplatnou aktualizaci map. Informace
o podmínkách naleznete na webové stránce
www.garmin.com/numaps.
Používání služeb méAktualizace
1 Otevřete aplikaci méAktualizace (strana 3).
2 Zvolte možnost:
•
•
4
Pokud chcete software aktualizovat, klikněte
na možnost Aktualizovat nyní pod položkou
Aktualizace softwaru.
Pokud chcete mapy aktualizovat, klikněte na
možnost Aktualizovat nyní pod položkou
Aktualizace map.
3
Pokud si chcete stáhnout návod k obsluze,
klikněte na možnost Návody a poté klikněte
na možnost Stáhnout vedle požadovaného
návodu.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Používání Zapínacího tlačítka
➊
Zvolte možnost:
• Pokud chcete zařízení vypnout, podržte
Zapínací tlačítko ➊ po dobu 4 sekund.
• Přidržením Zapínacího tlačítka po dobu
10 sekund zařízení restartujete.
• Pokud chcete, aby zařízení přešlo do režimu
spánku, stiskněte Zapínací tlačítko.
• Pokud chcete režim spánku ukončit, stiskněte
Zapínací tlačítko a klepněte dvakrát na
ikonu .
Řada nüvi 2405 Stručný návod k obsluze
Hledání pozice prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
•
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání
pozic zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu
města.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 Vyberte řádek pro vyhledávání.
➊
4
3 Zadejte hledaný termín.
Navrhované hledané termíny se, jak píšete,
budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte
název kategorie, např. „kina“ nebo „kavárny“.
• Pokud chcete vyhledat firmu podle názvu,
zadejte celá název nebo jeho část.
Řada nüvi 2405 Stručný návod k obsluze
5
Pokud chcete vyhledat adresu ve své
blízkosti, zadejte číslo ulice a její název.
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě,
zadejte číslo ulice, název ulice, město a stát.
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město
nebo stát.
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte
souřadnice zeměpisné šířky a délky.
Zvolte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí
navrhovaného hledaného termínu, vyberte
tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který
jste zadali, zvolte ikonu .
V případě potřeby zvolte pozici.
Nalezení v blízkosti jiné pozice
V hlavním menu zvolte možnost Kam vést >
Hledat v blízkosti.
5
Přidání zastávky
1
2
3
4
5
Na obrazovce pro navigaci zvolte ikonu
>
Body zájmu.
Vyhledejte mimořádnou zastávku.
Z výsledků hledání vyberte zastávku.
Vyberte možnost Jet!.
Vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.
Vaše trasa na mapě
poznámka
Funkce ikony Rychlostní limit slouží pouze pro
informaci a nenahrazuje odpovědnost řidiče při
nedodržení rychlostních limitů uvedených na
značkách a bezpečné jízdy za každých okolností.
Společnost Garmin nepřejímá žádnou odpovědnost
za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání,
která můžete obdržet z důvodu nedodržování
platných dopravních předpisů a značek.
Vaše trasa je na mapě vyznačena purpurovou
čárou. Pokud z původní trasy sjedete, zařízení trasu
6
přepočítá. A pokud cestujete po hlavních silnicích,
může se objevit ikona Omezení rychlosti.
➊
➋
➌
➍
•
•
•
•
Výběrem možnosti ➊ zobrazíte další
odbočku.
Je-li k dispozici náhled křižovatky, objeví se
stránka se zobrazením křižovatky.
Výběrem možnosti ➋ zobrazíte seznam
odboček.
Výběrem možnosti ➌ zastavíte trasu, kterou
aktuálně navigujete.
Výběrem možnosti ➍ zobrazíte možnost Kde
se nacházím?.
Použití objížďky
Na stránce pro navigaci vyberte ikonu
Objížďka.
>
Řada nüvi 2405 Stručný návod k obsluze
Je-li trasa, po které právě jedete, jedinou
dostupnou možností, je možné, že zařízení
objížďku nevypočítá.
Informace o dopravě
poznámka
Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo
aktuálnost dopravních informací.
Dopravní informace nemusí být k dispozici ve všech
oblastech či zemích.
Přijímač dopravních informací je součástí některých
balení. Je vestavěn do napájecím kabelu do vozidla.
Napájený přijímač dopravních informací a zařízení
se musí nacházet v datovém pásmu stanice vysílající
dopravní informace, aby mohly dopravní informace
přijímat. Předplatné zahrnuté v přijímači dopravních
informací není třeba aktivovat.
Pokud přijímáte dopravní informace, zobrazí se
v levém horním rohu stránky s mapou ikona dopravy.
Ikona dopravy
mění barvu podle závažnosti
Řada nüvi 2405 Stručný návod k obsluze
dopravní situace na vaší trase nebo na silnici, po
které právě jedete.
Další informace naleznete na adrese
www.garmin.com/traffic.
Párování telefonu
U některých modelů zařízení nüvi je k dispozici volání
pomocí sady handsfree. Před pokusem o spárování
musí být telefon i zařízení zapnuty a vzdáleny
nanejvýš 10 m (33 stop) od sebe.
1 Ve svém telefonu aktivujte funkci Bluetooth®.
2 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
3 Vyberte možnost Bluetooth.
4 Vyberte možnost Přidat telefon > OK.
5 Vyberte svůj telefon a stiskněte tlačítko OK.
6 V telefonu zadejte kód PIN pro technologii
Bluetooth (1234) vašeho zařízení.
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Velká Británie
Garmin®, logo společnosti Garmin a MapSource® jsou obchodní značky
společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA
a dalších zemích. nüMaps Guarantee™ je obchodní značka společnosti
Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze
používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tchaj-wan (R.O.C.)
© 2011 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising