Garmin | nüLink!® 1690 LIVE | User guide | Garmin nüLink!® 1690 LIVE Anvandarhandbok

Garmin nüLink!® 1690 LIVE Anvandarhandbok
nüvi 1690
®
Användarhandbok
01102291
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Modellnummer: 01102291
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd
Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2 2642 9199
Fax 886/2 2642 9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras,
kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående
uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av
denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia
av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven
kopia av handboken innehåller hela upphovsrättsredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig
kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra
sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana
ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och
tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, MapSource® och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag,
och är registrerade i USA och i andra länder. myGarmin™, myGarmin Agent™, Garmin Lock™, Hotfix™, nüLink!™,
nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, ecoRoute™, cityXplorer™ och Ciao!™ är varumärken som tillhör Garmin
Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är
licensierad. microSD™ är ett varumärke som tillhör SanDisk eller dess dotterbolag. Windows® är ett registrerat
varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som
tillhör Apple Computer, Inc., i USA och andra länder.
November 2009
Artikelnummer 190-01099-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Komma igång..........................1
Titta närmare på nüvi-enheten...... 1
Använda huvudmenyn................... 1
Använda verktygsfältet på
huvudmenyn............................... 2
Montera nüvi-enheten................... 2
Ladda nüvi-enheten....................... 3
Söka satelliter . ............................. 4
Välja användningsläge.................. 4
Använda strömknappen................ 5
Ställa in volymen........................... 5
Navigera på skärmarna................. 5
Söka efter din destination.............. 5
Lägga till ett stopp......................... 6
Ändra destination.......................... 6
Göra en avstickare........................ 6
Stoppa en rutt................................ 6
Söka efter platser...................7
Söka efter en adress..................... 7
Ange en hemposition..................... 7
Användarhandbok för nüvi 1690
Använda skärmknappsatsen......... 8
Söka nära en annan plats............. 9
Söka efter senast hittade
platser......................................... 9
Använda Kör!-sidan....................... 9
Söka efter platser i
fotgängarläge............................ 10
Söka efter en plats genom
att stava namnet....................... 11
Använda favoriter........................ 11
Använda fotonavigering............... 12
Skicka hittade platser till nüvienheten..................................... 13
Söka efter en plats med kartan... 13
Ange koordinater......................... 14
Använda kartsidorna............15
Visa färddatorn............................ 16
Visa svänglistan........................... 16
Visa sidan Nästa sväng............... 17
Visa sidan för visning av
korsningar................................. 17
Använda fotgängarkartsidan....... 18
iii
Innehållsförteckning
Använda trafikdata...............19
Trafik i ditt område....................... 19
Trafik på rutten............................ 20
Visa trafikkartan........................... 21
Visa trafikfördröjningar................. 21
Avaktivera trafikinformationen .... 21
Använda Garmin nüLink!tjänsterna .............................22
Söka efter en destination med
Lokal sökning............................ 22
Söka efter en destination med
hjälp av telefonbokslistningar.... 23
Söka efter bränslepriser.............. 24
Söka efter filmtider...................... 24
Söka efter lokala evenemang . ... 24
Ringa telefonsamtal med
handsfree..............................25
Para ihop telefonen..................... 25
Ta emot ett samtal ...................... 26
Under samtal .............................. 27
Visa telefonmenyn....................... 27
iv
Söka efter vänner med
Ciao!™ . ..................................30
Om Ciao! Nätverk........................ 30
Gå med i Ciao!............................ 30
Bjuda in en vän via
telefonnummer.......................... 31
Bjuda in en vän via e-post........... 31
Visa en inbjudan.......................... 31
Acceptera eller avvisa en
väntande inbjudan.................... 32
Visa vänner.................................. 32
Ta bort en vän.............................. 32
Ange din status............................ 33
Ändra sikt.................................... 33
Avaktivera Ciao!.......................... 33
Hantera filer..........................34
Filformat som kan användas....... 34
Ansluta nüvi-enheten till
datorn........................................ 34
Överföra filer . ............................. 35
Ta bort filer . ................................ 35
Användarhandbok för nüvi 1690
Innehållsförteckning
Använda verktygen..............36
Visa inställningarna..................... 36
Använda sidan Var är jag?.......... 36
Visa hjälpen................................. 36
Använda ecoRoute™ ................... 36
Visa
myGarmin™-meddelanden........ 40
Visa flyginformation..................... 40
Visa väderinformation.................. 41
Använda bildvisaren.................... 41
Använda enhetsomräkningen...... 42
Använda valutaomräknaren........ 42
Använda världsklockan............... 43
Skapa rutter................................. 43
Använda kalkylatorn.................... 44
Visa Min info................................ 44
Visa erbjudanden......................... 44
Anpassa nüvi-enheten.........45
Ändra systeminställningarna....... 45
Ändra
navigerings­inställningarna........ 46
Ändra visningsinställningarna...... 46
Uppdatera tidsinställningarna...... 47
Ställa in språken.......................... 47
Ändra kartinställningarna............. 48
Ändra
säkerhetsinställningarna........... 49
Ställa in alternativ för
Bluetooth-teknik........................ 49
Ändra inställningarna för
larmade positioner.................... 50
Återställa alla inställningar........... 50
Bilaga.....................................51
Sköta nüvi-enheten .................... 51
Låsa nüvi-enheten....................... 52
Kalibrera skärmen....................... 53
Uppdatera programvaran............ 53
Rensa användardata................... 54
Batteriinformation ....................... 54
Ta bort nüvi-enheten och
fästet......................................... 54
Montera enheten på
instrumentbrädan...................... 55
nüMaps Guarantee™ ................... 55
Användarhandbok för nüvi 1690
Innehållsförteckning
nüMaps Lifetime™ ....................... 55
Ytterligare kartor.......................... 56
Om GPS-satellitsignaler.............. 56
Extrafunktioner och valfria
tillbehör..................................... 56
Använda fartkameror................... 57
Garmin Travel Guide................... 58
Kontakta Garmin......................... 59
Registrera din nüvi-enhet............ 59
Radiofrekvensexponering............ 59
Specifikationer............................. 60
Felsökning................................... 61
Index......................................64
vi
Användarhandbok för nüvi 1690
Komma igång
Komma igång
Titta närmare på nüvienheten
Använda huvudmenyn
➊
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen finns viktig
information om säker hantering av
produkten och annat.
Strömknapp:
Håll knappen nedtryckt för att slå på
eller stänga av nüvi -enheten. Tryck på
knappen och släpp den snabbt så visas
strömknappsmenyn, se sidan 5
microSD™kortplats
Mikrofon
➋
➌ ➍ ➎
➊
➋
➌
➍
➎
Tryck här om du vill söka efter
ett mål.
Tryck här om du vill visa kartan.
Tryck här om du vill ringa ett
samtal när du är ansluten till en
kompatibel mobiltelefon.
Tryck här om du vill justera
volymen.
Tryck här om du vill använda
verktyg för t.ex. inställningar,
hjälp och väder.
Mini-USBanslutning
Användarhandbok för nüvi 1690
Komma igång
Använda verktygsfältet på
huvudmenyn
➊ ➋➌
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➍ ➎➏➐
GPS-signalstatus. Håll knappen
nedtryckt om du vill visa
satellitinformation.
Status för Bluetooth®-teknik. Tryck
här om du vill ändra Bluetoothinställningar.
Indikator för användningsläge.
Tryck här för att välja
användningsläge.
Aktuell tid. Tryck här för att ändra
tidsinställningarna.
Aktuell temperatur. Håll knappen
nedtryckt om du vill visa
nätverksinformation.
Signalstatus för Garmin
nüLink!™-tjänsterna. Håll
knappen nedtryckt om du vill
visa nätverksinformation.
Batteristatus.
Montera nüvi-enheten
Innan du monterar nüvi-enheten läser du i guiden
Viktig säkerhets- och produktinformation för att
få information om lagar som gäller för montering
på vindruta
1. Ta bort plasthöljet från
sugkoppsfästet. Placera
sugkoppsfästet på vindrutan.
2. För spaken bakåt mot vindrutan.
3. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
4. Anslut en 12 volts strömkabel för
fordon på baksidan av vaggan.
Sugkoppsarm
Vagga
12 volts strömkabel för fordon
5. Placera underkanten av nüvienheten i vaggan.
Användarhandbok för nüvi 1690
Komma igång
6. Luta nüvi-enheten bakåt tills den
fastnar.
7. Anslut den andra änden av
12 volts strömkabeln för fordon till
en strömkontakt i bilen. Om enheten
är ansluten och fordonet är igång
startar enheten automatiskt. Följ
instruktionerna på skärmen.
Varning! Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att förhindra att skador
uppstår ska enheten tas med från bilen när du
går ut eller skyddas från direkt solljus.
Användarhandbok för nüvi 1690
Ladda nüvi-enheten
Ladda nüvi-enheten i minst 4 timmar
innan du använder den på batteri.
• Medan nüvi-enheten är i vaggan
ansluter du den ena änden av
12 volts strömkabeln för fordon
till strömkontakten i bilen
och den andra änden till miniUSB-kontakten på vaggan.
Tändningsnyckeln kan behöva
vridas till läget ON/ACC för att
nüvi-enheten ska laddas.
• Anslut en nätadapter (valfritt
tillbehör).
• Anslut nüvi-enheten till en dator
med hjälp av en USB-kabel.
USB-kabeln medföljer vissa
paket i nüvi-serien. Datorn måste
vara påslagen för att det ska gå att
ladda nüvi-enheten.
Komma igång
Söka satelliter
1. Gå utomhus till en öppen plats, en
bit från höga byggnader och träd.
2. Sätt på nüvi-enheten.
Det kan ta några minuter innan den
hittar satellitsignalerna. Staplarna
anger styrkan på mottagningen. När
minst en av staplarna är grön har nüvienheten hämtat satellitsignaler.
Välja användningsläge
Fotgängare
Cykel
Personbil
nüvi-enheten har flera
användningslägen för navigering.
Rutter beräknas olika baserat
på ditt användningsläge. I t.ex.
fotgängarläget med cityXplorer™kartor inlästa beräknar nüvi
en rutt där en kombination av
kollektivtrafikalternativ, som att
åka buss eller tunnelbana och att
promenera, används. cityXplorerkartor finns inte med i din nüvi. Se
www.garmin.com om du vill köpa
cityXplorer-kartor.
Ändra användningsläge
1. På huvudmenyn trycker du på
ikonen för användningsläget i det
övre vänstra hörnet.
2. Välj ett läge och tryck sedan på OK.
3. Tryck på Ja och följ instruktionerna
på skärmen för att konfigurera
inställningarna.
Navigera fågelvägen
Använd läget för fågelvägen om du
inte följer vägbanorna när du navigerar.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigation > Ruttinställningar >
Fågelvägen > OK.
Användarhandbok för nüvi 1690
Komma igång
Använda strömknappen
Tryck kort på strömknappen så visas
fler alternativ:
• Tryck på
och
för att justera
skärmens ljusstyrka.
• Tryck på Lås skärm för
att förhindra oavsiktliga
skärmtryckningar.
• Stäng av enheten genom att trycka
på Stäng av. Du kan även stänga av
nüvi-enheten genom att hålla ned
strömknappen i cirka 3 sekunder.
Tryck kort på strömknappen så stängs
menyn.
Återställa nüvi-enheten
Om nüvi-enheten slutar fungera
återställer du den genom att hålla
strömknappen nedtryckt.
Ställa in volymen
På huvudmenyn trycker du på Volym.
Tryck på
eller på
för att justera
volymnivån. Tryck på rutan bredvid
Tyst om du vill stänga av allt ljud.
Navigera på skärmarna
• Om du snabbt vill gå tillbaka till
huvudmenyn håller du knappen
nedtryckt.
• Om du vill se fler alternativ trycker
du på och . Håll nedtryckt
om du vill bläddra snabbare.
Söka efter �����
din destination
På menyn Vart? finns flera kategorier
som du kan använda till att söka efter
adresser, städer och andra platser. De
detaljerade kartorna i nüvi-enheten
innehåller miljontals intressanta
platser, t.ex. restauranger, hotell
och automatiska tjänster.
Användarhandbok för nüvi 1690
Komma igång
1.
2.
3.
4.
5.
Tryck på Vart? > Intressant plats.
Välj en kategori.
Välj en underkategori.
Välj en destination.
Tryck på Kör!.
Lägga till ett stopp
1. När du navigerar längs en rutt
trycker du på
> Vart?.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg in som delmål om
du vill lägga till det här stoppet före
slutmålet.
Ändra destination
1. När du navigerar längs en rutt
trycker du på
> Vart?.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Välj som ny destination
om du vill ange platsen som slutmål.
Göra en avstickare
1. När du navigerar längs en rutt
trycker du på .
2. Tryck på Avstickare eller
Räkna om.
Om den rutt du för närvarande
använder är det enda rimliga
alternativet kan det hända att enheten
inte beräknar någon avstickare.
Stoppa en rutt
1. När en rutt är aktiverad trycker du
på Meny.
2. Tryck på Avbryt.
Användarhandbok för nüvi 1690
Söka efter platser
Söka efter platser
På menyn Vart? finns det olika
kategorier av platser att söka efter.
På sidan 5 kan du läsa mer om hur du
utför en enkel sökning.
Söka efter en adress
Obs! Beroende på vilken version av
kartorna som lästs in till nüvi-enheten,
kan knappnamnen vara ändrade och
vissa steg ha en annan ordning.
1. Tryck på Vart? > Adress.
2. Ändra land eller område om det
behövs.
3. Tryck på Sök alla. Om du vet orten
trycker du på Stava ort, anger
orten/postnumret och trycker sedan
på Klar. Välj stad eller postnummer
i listan. (Alla kartdata har inte
sökfunktion för postnummer.)
4. Ange gatunumret och tryck sedan
på Klar.
Användarhandbok för nüvi 1690
5. Ange gatunamnet och tryck på
Klar.
6. Välj rätt gata i listan, om det
behövs.
7. Tryck på adressen, om det behövs.
Ange en hemposition
Ange hempositionen för den plats du
oftast besöker.
1. När du vill ange din hemposition
trycker du på Vart? > Kör hem.
2. Välj ett alternativ:
• Ange din adress.
• Använd aktuell plats.
• Välj med hjälp av en lista över
senast sökta platser.
Köra hem
Om du vill navigera hem efter att ha
angivit din hemplats trycker du på
Vart? > Kör hem.
Söka efter platser
Ändra hemposition
1. Tryck på Verktyg > Min info >
Ange hemposition.
2. Välj ett alternativ:
• Ange din adress.
• Använd aktuell plats.
• Välj med hjälp av en lista över
senast sökta platser.
Använda
skärmknappsatsen
När en skärmknappsats visas kan du
trycka på bokstäverna och siffrorna.
Redigera din hemposition
1. Tryck på Vart? > Favoriter > Alla
favoriter > Hem.
2. Tryck på Ändra, ange dina
ändringar och tryck på Klar.
Om du tar bort din hemposition kan du
återställa den genom att följa stegen i
Ange en hemposition.
Tryck på
om du vill lägga till ett
mellanslag. Tryck på
och
för
att flytta markören. Tryck på för att
ta bort ett tecken. Om du vill rensa hela
posten håller du nedtryckt.
Tryck på Läge om du vill välja
språkläge för tangentbordet. Tryck på
om du vill ange specialtecken,
t.ex. kommateringstecken. Information
om hur du ändrar knappsatsens visning
finns på sidan 45.
Användarhandbok för nüvi 1690
Söka efter platser
Söka ��������������������
nära en annan plats
1. Tryck på Vart? > Nära.
2. Välj ett alternativ.
Använda Kör!-sidan
När du har valt en plats att navigera till
öppnas Kör!-sidan.
Söka efter senast hittade
platser
De 50 senast hittade platserna sparas
i nüvi-enheten. De senast visade
platserna står överst i listan. Tryck
på Vart? > Senast sökta så visas de
platser du hittat den senaste tiden.
Ta bort senast sökta platser
Om du vill ta bort alla platser från
listan med dina senast hittade platser
trycker du på Rensa > Ja. Alla objekt i
listan tas bort men den faktiska platsen
tas inte bort från nüvi-enheten.
➌
➍
➎
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➊ ➋
Tryck för att visa mer information
om platsen.
Tryck på och för att zooma
in och ut.
Tryck för att ringa till platsen när
du är ansluten till en telefon.
Tryck för att spara platsen i
Favoriter.
Tryck för att skapa en
vägbeskrivning till den här platsen.
Tryck för att gå tillbaka till
föregående sida. Håll nedtryckt för
att gå tillbaka till huvudmenyn.
Användarhandbok för nüvi 1690
Söka efter platser
Söka efter platser i
fotgängarläge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Välj fotgängarläget (se sidan 4).
Tryck på Vart? > Intressant plats.
Välj en kategori.
Välj en underkategori.
Välj en destination.
Tryck på Kör!.
Om du har cityXplorer-kartor för
aktuellt storstadsområde inlästa i
nüvi-enheten väljer du den rutt du
vill köra. Varje rutt på sidan har olika
kombinationer av kollektivtrafikeller fotgängaralternativ.
8. Välj en ruttsträcka för att visa mer
detaljerade instruktioner eller tryck
på Start för att skapa rutten.
Se www.garmin.com om du vill köpa
cityXplorer-kartor.
10
Användarhandbok för nüvi 1690
Söka efter platser
Söka efter en plats
genom att stava namnet
Använd skärmknappsatsen för att
stava namnet på målet som du söker
efter. Du kan också ange bokstäver
som ingår i namnet för att begränsa
sökresultatet.
1. Tryck på Vart? > Intressant plats >
Stava namnet.
2. Använd bokstäverna i målets namn
med skärmknappsatsen.
3. Tryck på Klar.
Användarhandbok för nüvi 1690
Använda fa��voriter
Du kan spara platser i Favoriter så att
du snabbt kan hitta dem och skapa
rutter till dem. Din hemposition sparas
också i Favoriter.
Spara aktuell plats
Tryck på på kartsidan. Tryck på
Spara plats för att spara din aktuella
plats.
Spara hittade platser
1. På sidan Kör! trycker du på Spara.
2. Tryck på OK. Platsen sparas i
Favoriter.
11
Söka efter platser
Söka efter sparade platser
1. Tryck på Vart?.
2. Tryck på Favoriter.
3. Välj en kategori. Dina sparade
platser visas i en lista.
Ändra sparade platser
1. Tryck på Vart? > Favoriter.
2. Välj den kategori och den plats som
du vill redigera.
3. Tryck på Ändra.
4. Tryck på det alternativ du vill
redigera.
12
Använda fotonavigering
Du kan läsa in bilder som inkluderar
platsinformation. Du kan läsa in de
här bilderna i nüvi-enheten eller på
ett minneskort och sedan skapa rutter
till dem.
1. Anslut nüvi-enheten till datorn.
2. Gå till http://connect.garmin.com
/photos om du vill hämta bilder med
platsinformation.
3. Följ instruktionerna på webbplatsen
för att välja och läsa in foton.
4. Tryck på Vart? > Favoriter >
Foton. Foton med platsinformation
visas i listan.
5. Tryck på en bild.
Användarhandbok för nüvi 1690
Söka efter platser
Skicka hittade platser till
nüvi-enheten
Du kan skicka platser till enheten från
olika webbplatser, bl.a. http://connect
.garmin.com.
Söka efter en plats med
kartan
Använd sidan Sök på karta om du vill
visa olika delar av kartan. Tryck på
Vart? > Sök på karta.
1. Sök efter en plats på en webbplats
som stöds.
2. Följ instruktionerna på webbplatsen
för att skicka platsen till ditt
myGarmin-konto.
3. Om du vill överföra platser till
enheten manuellt ansluter du
enheten till datorn med en USBkabel (se sidan 34).
Platser som skickas till ditt myGarminkonto överförs automatiskt till
Favoriter på enheten via nüLink!tjänsterna. Tryck på Vart? > Favoriter
så visas platserna.
Användarhandbok för nüvi 1690
13
Söka efter platser
Tips för att söka på kartan
• Visa olika delar av kartan genom
att trycka på kartan och dra.
• Tryck på och för att zooma
in och ut.
• Tryck på valfritt objekt på kartan.
En pil visas som pekar på objektet,
och i en ruta visas information om
platsen. När det står Tryck för mer
i rutan finns det flera intressanta
platser. Tryck för att visa listan
med intressanta platser.
• Tryck på Spara för att spara den
här platsen.
• Tryck på Kör! om du vill navigera
till den platsen.
• Om du har aktiverat GPSsimulatorn och vill ange din plats
för den valda platsen trycker du på
Ange plats. Se sidan 45.
14
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för ditt mål kan
du navigera till det med hjälp av
koordinaterna för latitud och longitud i
enheten. Detta kan vara användbart vid
geocaching.
1. Tryck på Vart? > Koordinater.
2. Tryck på Format om du vill välja
rätt koordinatformat för den typ av
karta du använder.
3. Tryck på den koordinat som du vill
justera.
4. Ange koordinaterna och tryck på
Klar.
5. Tryck på Nästa. Koordinaterna
visas på en karta.
Användarhandbok för nüvi 1690
Använda kartsidorna
Använda kartsidorna
Din rutt är markerad med en
magentafärgad linje. Medan du kör
vägleder nüvi dig till destinationen via
röstuppmaningar, pilar på kartan och
anvisningar överst på kartan. Om du
avviker från den ursprungliga rutten
beräknar nüvi-enheten om rutten.
Tryck på och dra kartan om du vill
visa ett annat område av kartan. En
hastighetsbegränsningsikon kan visas
om du kör på huvudvägar.
➊
➋
➌
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Tryck här om du vill visa sidan
Nästa sväng eller sidan för visning
av korsningar, om tjänsten är
tillgänglig.
Tryck här för att visa svänglistan.
Tryck på och för att zooma
in och ut.
Tryck här för att gå tillbaka till
huvudmenyn.
Tryck här för att visa färddatorn.
Tryck här om du vill visa sidan
Var är jag?.
Tryck här om du vill ändra
datafältet.
➏
➍
➎
➐
Användarhandbok för nüvi 1690
15
Använda kartsidorna
Visa färddatorn
3. Tryck på Nollställ > Nollst. max
om du vill nollställa maxhastigheten.
Visa svänglistan
Färddatorn anger aktuell fart och
ger statistik om färden. Du visar
trippinformationssidan genom att
trycka på fältet Fart på kartan.
Obs! Om du stannar ofta bör du inte
stänga av enheten så att den mäter den
tillryggalagda tiden under resan.
Nollställa information i
färddatorn
1. Tryck på fältet Fart på kartan.
2. Tryck på Nollställ > Nollställ
trippdata om du vill nollställa
informationen i färddatorn.
16
När du följer en rutt visar svänglistan
instruktioner en sväng i taget och
avståndet mellan dem för hela rutten.
1. Öppna svänglistan genom att trycka
på textfältet överst på kartan.
2. Om du vill se nästa sväng på rutten
trycker du på den svängen i listan.
3. Visa hela rutten på kartan genom
att trycka på Visa karta.
Användarhandbok för nüvi 1690
Använda kartsidorna
Visa sidan Nästa sväng
När du följer en rutt visar nästa sväng
svängen på kartan, samt avstånd och
tid tills du är framme vid svängen.
Om du vill visa en kommande
sväng på kartan trycker du på
svängindikatorn i det övre vänstra
hörnet på kartan eller på en av
svängarna i svänglistan.
Användarhandbok för nüvi 1690
Visa sidan för visning av
korsningar
Om tjänsten är tillgänglig visar sidan
för visning av korsningar en vy med
kommande korsningar och i vilken fil
du bör köra.
Om du vill visa den här sidan trycker
du längst upp till vänster på kartsidan.
Tryck på Visning av korsningar för
att få tillgång till sidan för visning av
korsningar från sidan med nästa sväng.
17
Använda kartsidorna
Använda
fotgängarkartsidan
➊
➋
➊
➊
➌
➍
I fotgängarläget visas rutten på en
tvådimensionell karta. Ikonerna ,
, , , , och anger
navigeringsmetoden för den delen av
rutten. När du t.ex. ser stiger du på
en buss på den punkten i rutten.
18
➋
➌
➍
Tryck här för att växla mellan
ruttsträckor. nüvi-enheten zoomar
in och ut på varje ruttsträcka, men
förflyttar sig inte automatiskt till
nästa sträcka.
Tryck här för att visa ruttresvägen.
Tryck här för att zooma in och ut.
Tryck här för att centrera om
kartan på den aktuella platsen.
Användarhandbok för nüvi 1690
Använda trafikdata
Använda trafikdata
Obs! Garmin ansvarar inte för att
trafikinformationen är korrekt.
Obs! nüLink!-tjänsterna är inte
tillgängliga i alla områden.
Du kan ta emot trafikinformation via
nüLink!-prenumerationen. Enheten
måste ta emot en signal från nüLink!tjänsterna för att det ska gå att ta emot
trafikinformation.
Prenumerationen aktiveras automatiskt
när du först slår på nüvi-enheten. Mer
information finns på www.garmin.com
/nulink eller www.garmin.com/nulink
/trafficcoverage.
Trafik i ditt område
När du tar emot trafikinformation visas
en trafikikon i det övre vänstra hörnet
på kartsidan. Trafikikonen ändrar färg
för att visa trafikförhållandena på
den rutt eller väg som du för tillfället
kör på.
Färg Beskrivning
Det före­
Medelhög
kommer
Gul
allvarlighetsgrad en viss
köbildning.
Svår
Hög
köbildning
Röd
allvarlighetsgrad eller trafiken
står helt stilla.
Grå
Användarhandbok för nüvi 1690
Betydelse
Låg
Trafiken flyter
Grön
allvarlighetsgrad normalt.
Inga data
Trafikdata
har inte
uppdaterats.
19
Använda trafikdata
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker
nüvi-enheten den aktuella trafiken
och optimerar automatiskt rutten
för kortaste tid. Om en allvarlig
trafikfördröjning inträffar på rutten
medan du navigerar beräknas rutten
automatiskt om. Rutten kan fortfarande
dras genom trafik om det inte finns
bättre alternativa rutter.
Undvika trafik längs rutten
manuellt
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Tryck på pilarna om du vill visa
övriga trafikfördröjningar på din rutt,
om det behövs.
4. Om du vill slippa trafikhindret
trycker du på Undvik.
Trafikikon
20
Användarhandbok för nüvi 1690
Använda trafikdata
Visa trafikkartan
På trafikkartan visas färgkodade
trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Visa trafikkarta om du vill
visa trafikproblemen på en karta.
Avaktivera
trafikinformationen
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
2. Tryck på knappen under
Positionsrapportering och
tryck sedan på Av.
Om du vill återgå till den normala
kartan trycker du på trafikikonen och
trycker sedan på Visa normal karta.
Visa trafikfördröjningar
1. Tryck på trafikikonen på kartsidan.
2. Tryck på Trafiksökning om du vill
visa en lista med trafikfördröjningar.
3. Tryck på ett objekt i listan om du vill
visa detaljer. Om det finns fler än en
fördröjning trycker du på pilarna så
visas övriga fördröjningar.
Användarhandbok för nüvi 169021
Använda Garmin nüLink!-tjänsterna
Använda Garmin
nüLink!-tjänsterna
nüvi-enheten levereras med ett
abonnemang på nüLink!-tjänsterna, så
att du kan ta emot aktuell information
om lokala evenemang, bränslepriser,
flygtider och mycket mer. På
www.garmin.com/nulink finns
mer information.
Obs! Det kan hända att du inte kan ta
emot aktuella data om du befinner dig
på en avsides belägen plats.
Söka efter en destination
med Lokal sökning
Med hjälp av Lokal sökning
kan du söka efter den senaste
platsinformationen.
1.
2.
3.
4.
5.
Tryck på Vart? > Lokal sökning.
Välj en kategori.
Välj en underkategori.
Välj en destination.
Tryck på Kör!.
Obs! Lokal sökning är inte tillgänglig
i alla områden.
Obs! nüLink!-tjänsterna är inte
tillgängliga i alla områden.
22
Användarhandbok för nüvi 1690
Använda Garmin nüLink!-tjänsterna
Söka efter en plats genom att
stava namnet
Förutom att du kan söka genom
att ange namnet på en plats kan du
söka efter platser inom en specifik
kategori, till exempel hårfrisörer eller
konstgallerier.
1. Tryck på Vart? > Lokal sökning >
Stava.
2. Använd bokstäverna i målets namn
med skärmknappsatsen.
3. Tryck på Klar.
Obs! Lokal sökning är inte tillgänglig
i alla områden.
Söka efter en
destination med hjälp av
telefonbokslistningar
1. Tryck på Vart? > Vita sidor.
2. Tryck på ett alternativ:
• Efter namn – Sök efter en
listning med hjälp av förnamn
och efternamn.
• Efter telefonnummer – Sök
efter en listning med hjälp av ett
telefonnummer.
3. Använd skärmtangentbordet och
ange ett namn eller telefonnummer
och tryck sedan på Klar.
4. Tryck på en listning i sökresultatet,
om det behövs.
Användarhandbok för nüvi 169023
Använda Garmin nüLink!-tjänsterna
Söka efter bränslepriser
1. Tryck på Vart? > Bränslepriser.
2. Tryck på Bränsletyp och välj
bränsletyp för fordonet. En lista
över bränslepriser per liter på
bensinstationer i närheten visas.
3. Välj en station.
Söka efter filmtider
1. Tryck på Vart? > Filmtider.
2. Tryck på Välj dag och välj en
kommande dag.
3. Välj Sök efter filmtitel eller Sök
efter biograf.
4. Välj en filmtitel eller en biograf.
24
Söka efter lokala
evenemang
1. Tryck på Vart? > Lokala
evenemang.
2. Välj en kategori.
3. Tryck på Välj dag och välj en
kommande dag.
4. Välj ett evenemang.
Tryck på Spara så sparas evenemanget
som en favorit.
Användarhandbok för nüvi 1690
Ringa telefonsamtal med handsfree
Ringa telefonsamtal
med handsfree
Med den trådlösa Bluetoothtekniken kan du etablera trådlösa
anslutningar mellan två enheter, t.ex.
en mobiltelefon och nüvi-enheten. Om
du vill fastställa om din mobiltelefon
med Bluetooth-teknik är kompatibel
med nüvi-enheten går du till
www.garmin.com/bluetooth.
Första gången du använder två enheter
tillsammans måste du ”para ihop” dem
genom att etablera kontakt med hjälp
av PIN-kod eller lösenord. När du en
gång har parat ihop de två enheterna
ansluter de automatiskt till varandra
varje gång du sätter på dem.
Obs! Du kan välja att ställa in att
mobiltelefonen ska anslutas till nüvienheten automatiskt när den slås på.
Para ihop telefonen
För att kunna paras ihop och anslutas
måste telefonen och nüvi-enheten vara
påslagna och inom 10 meters (33 fot)
avstånd från varandra.
Aktivera ihopparningen antingen
via nüvi-enheten eller telefonen. Se
instruktionerna som hör till telefonen.
Para ihop med
telefoninställningarna
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
2. Välj Till.
3. Aktivera Bluetooth-komponenten
på telefonen. Denna funktion
kan finnas i en meny kallad
Settings (Inställningar), Bluetooth,
Connections (Anslutningar) eller
Hands-free.
Användarhandbok för nüvi 169025
Ringa telefonsamtal med handsfree
4. Inled en sökning efter Bluetoothenheter.
5. Välj nüvi-enheten i listan med
enheter.
6. Mata in Bluetooth-PIN-koden för
nüvi-enheten (1234) i telefonen.
Para ihop med nüviinställningarna
1. På huvudmenyn trycker du
på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth > Lägg till.
2. Aktivera Bluetooth-komponenten
på din mobiltelefon samt ett
av alternativen hitta mig/möjlig
att upptäcka/synlig. De här
inställningarna finns på en meny
som kallas Bluetooth, Connections
(Anslutningar) eller Hands-free.
3. Tryck på OK på nüvi-enheten.
4. Välj telefonen och tryck sedan på
OK.
5. Ange Bluetooth-PIN-koden för nüvienheten (1234) i telefonen.
26
När telefonen är ansluten till din
nüvi-enhet kan du ringa telefonsamtal.
Tryck på Telefon på huvudmenyn så
visas telefonmenyn.
När du sätter på nüvi-enheten utförs
ett försök att para ihop den med den
telefon den senast var ansluten till.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret
för inkommande samtal. Tryck på
Svara om du vill svara. Tryck på
Ignorera om du inte vill ta samtalet
och du vill att telefonen ska sluta ringa.
Den interna mikrofonen är på
framsidan av nüvi-enheten. Tala
normalt.
Användarhandbok för nüvi 1690
Ringa telefonsamtal med handsfree
Under samtal
Använda Samtal väntar
När du sitter i samtal och får ett samtal
till (samtal väntar) visas fönstret
Inkommande samtal. Tryck på Svara
om du vill svara. Det första samtalet
placeras i vänteläge.
• Pekljud – visar en sida med
knappsats så att du kan använda
automatiska system som
röstbrevlåda.
• Föra över ljud till telefonen –
det här är användbart om du vill
stänga av nüvi-enheten men behålla
samtalet eller behöver större
sekretess. Om du vill byta tillbaka
igen trycker du på Föra över ljud
till enheten.
• Koppla bort mikrofon
(sekretess).
Obs! Ikonen Samtal pågår kan se
olika ut beroende på vilken skärmbild
som visas på nüvi-enheten.
Växla mellan samtal
Under samtal visas ikonen
Samtal
pågår. Tryck på
> Lägg på om
du vill avsluta samtalet. Tryck på
> Samtalsalternativ för följande
alternativ:
1. Tryck på
> Byt till.
2. Tryck på Lägg på om du vill avsluta
samtalet. Det parkerade samtalet
avslutas inte.
Visa telefonmenyn
Öppna telefonmenyn genom att trycka
på Telefon på huvudmenyn.
Obs! Det finns telefoner som
inte kan hantera alla funktioner på
telefonmenyn i nüvi.
Användarhandbok för nüvi 169027
Ringa telefonsamtal med handsfree
Använda telefonboken
Varje gång telefonen ansluter till
nüvi-enheten laddas telefonboken
automatiskt över till nüvi-enheten.
Det kan ta ett par minuter innan
telefonboken blir tillgänglig.
Överföring till telefonboken är inte
tillgänglig på alla telefoner.
1. Tryck på Telefon > Telefonbok.
2. Tryck på den post (kontakt) i
telefonboken som du vill ringa upp.
3. Tryck på Ring för att ringa up
kontakten.
Ringa till en intressant plats
(POI)
1. Tryck på Telefon > Intressant
plats.
2. Sök efter den intressanta plats som
du vill ringa till.
3. Tryck på Ring eller tryck på
telefonnumret.
28
Ringa ett nummer
1. Tryck på Telefon > Ring.
2. Ange numret och tryck sedan på
Ring.
Visa samtalshistorik
Varje gång mobiltelefonen ansluter till
nüvi-enheten laddas samtalshistoriken
automatiskt över till nüvi-enheten. Det
kan ta några minuter att föra över dessa
data till nüvi-enheten.
1. Tryck på Telefon >
Samtalshistorik.
2. Tryck på en kategori för att visa
samtalen. Samtalen listas i
kronologisk ordning. De senaste
samtalen står längst upp.
3. Tryck på en post och tryck sedan
på Ring.
Användarhandbok för nüvi 1690
Ringa telefonsamtal med handsfree
Ringa hem
Ange ett av dina hemnummer så att du
snabbt kan ringa hem.
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
2. Ditt hemtelefonnummer rings upp.
Ange telefonnumret
1. Tryck på Telefon > Ring hem.
2. Tryck på Ange telefonnummer om
du vill använda knappsatssidan,
eller Välj i telefonbok (fungerar
bara om din telefon hanterar
överföring av telefonbok).
3. Tryck på Klar > Ja. Ditt
hemtelefonnummer rings upp.
Ringa samtal med
röstuppringning
Du kan ringa ett samtal genom att säga
kontaktens namn högt. Du kan behöva
”träna” telefonen i att känna igen dina
röstuppringningskommandon. Se
instruktionerna som hör till telefonen.
1. Tryck på Telefon >
Röstuppringning.
2. Säg kontaktens namn.
Kontrollera telefonstatus
Kontrollera telefonens batterinivå
och signalstyrka genom att trycka på
Telefon > Status�.
Obs! Om du vill redigera din
hemposition eller ditt telefonnummer
trycker du på Vart? > Favoriter >
Hem > Ändra.
Användarhandbok för nüvi 169029
Söka efter vänner med Ciao!™
Söka efter vänner
med Ciao!™
Ciao! skickar regelbundet din plats
till partnernätverk och dina vänners
senaste platser hämtas. Programmet
skickar endast din plats när du så vill,
om du inte har aktiverat automatisk
uppdatering. Mer information finns på
www.garmin.com/nulink.
En dataanslutning krävs för den här
funktionen.
Obs! Ciao! är inte tillgängligt på alla
platser.
Om Ciao! Nätverk
Ciao! hanterar flera platsbaserade
sociala nätverk.
När du aktiverar Ciao! visas det
eller de nätverk som du kommer att
registreras hos i villkoren för tjänsten.
30
Gå med i Ciao!
Du måste registrera enheten innan du
kan gå med i Ciao!. Information om
hur du registrerar nüvi-enheten finns
på sidan 59.
1. Tryck på Verktyg > Ciao!.
2. Välj Jag accepterar och tryck
på Fortsätt för att acceptera
sekretessavtalet.
3. Från din dator går du till den
URL-adress som visas på enhetens
skärm och läser villkoren för
tjänsten för de nätverk som visas.
4. Välj ett alternativ:
• Tryck på Acceptera om du vill
acceptera villkoren för tjänsten
och aktivera Ciao!.
• Tryck på Avvisa om du vill
avvisa villkoren för tjänsten
och låta Ciao! förbli avaktiverat.
Användarhandbok för nüvi 1690
Söka efter vänner med Ciao!™
Bjuda in en vän via
telefonnummer
1. Tryck på Verktyg > Ciao! > Bjud
in > Bjud in via telefonnummer.
2. Tryck på knappen under Välj land
för att välja det land där din vän
befinner sig.
3. Tryck på <Byt nätverk> för att
välja ett nätverk som din vän är
registrerad på.
4. Tryck på knappen <Ange telefon>
och ange ett telefonnummer med
rätt format för det land du valt.
5. Tryck på Klar.
6. Tryck på Skicka inbjudan.
Bjuda in en vän via
e-post
1. Tryck på Verktyg > Ciao! > Bjud
in > Bjud in via e-postadress.
2. Tryck på <Byt nätverk> för att
välja ett nätverk som din vän är
registrerad på.
3. Tryck på <Ange e-post> och ange
en e-postadress.
4. Tryck på Klar.
5. Tryck på Skicka inbjudan.
Visa en inbjudan
När du får en Ciao!- inbjudan visas
ett meddelande nästa gång du visar
vänlistan. I meddelandet står namnet
på den person som skickade inbjudan.
1. Tryck på Verktyg > Ciao!.
Användarhandbok för nüvi 169031
Söka efter vänner med Ciao!™
Visa vänner
2. Tryck på Acceptera eller Skjut
upp. Om du accepterar inbjudan
läggs personen som skickat den
till i din vänlista. Om du skjuter
upp visas personen som skickade
inbjudan i vänlistan, men du kan
inte se var han eller hon befinner
sig.
1. Tryck på Verktyg > Ciao!. Vänlistan
visas.
2. Tryck på en vän i listan.
3. Tryck på Kör! för att skapa en rutt
till vännen, eller tryck på Karta om
du vill visa vännens plats på kartan.
Tryck på Ja om du vill tillåta att
vännen ser var du befinner dig.
Ta bort en vän
Tryck på Kör! för att skapa en rutt till
vännen, eller tryck på Karta om du
vill visa vännen på kartan.
Acceptera eller avvisa en
väntande inbjudan
1. Tryck på Verktyg > Ciao!.
2. I vänlistan trycker du på en vän
vars status är ”Väntande”.
3. Tryck på Acceptera eller Avvisa.
32
Om du vill sluta dela platsinformation
med en vän kan du ta bort den vännen
från Ciao!.
1.
2.
3.
4.
5.
Tryck på Verktyg > Ciao!.
Tryck på en vän i listan.
Tryck på pratbubblan på kartan.
Tryck på Ta bort.
Tryck på Ja.
Användarhandbok för nüvi 1690
Söka efter vänner med Ciao!™
Ange din status
1. Tryck på Verktyg > Ciao!.
2. Tryck på ditt användarnamn i
vänlistan.
3. Tryck på pratbubblan.
4. Tryck på Status.
5. Ange ett statusmeddelande med
högst 255 tecken.
6. Tryck på Klar.
Tryck på Sekretess om du vill läsa
sekretessförklaringen.
Tryck på Avaktivera om du vill
avaktivera Ciao! och rensa Ciao!-data
från nüvi-enheten.
Ändra sikt
Du kan välja om du vill skicka
platsuppdateringar till dina Ciao!vänner genom att ändra sikt i Ciao!inställningarna.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Ciao!.
2. Tryck på knappen under Sikt.
3. Välj ett alternativ:
• Välj Visa om du vill skicka
platsuppdateringar till dina
Ciao!-vänner.
• Välj Dölj om du vill sluta skicka
platsuppdateringar till dina
Ciao!-vänner.
4. Tryck på OK.
Avaktivera Ciao!
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Ciao! > Avaktivera.
2. Tryck på Ja.
All Ciao!-information som finns
lagrad i enheten tas bort. Inga
platsuppdateringar skickas längre.
För att aktivera Ciao! måste du gå med
i Ciao! igen.
Användarhandbok för nüvi 169033
Hantera filer
Hantera filer
Du kan spara filer, t.ex. JPEG-bildfiler
i internminnet på nüvi-enheten eller på
ett minneskort.
Obs! nüvi-enheten är inte kompatibel
med Windows® 95, 98, Me, Windows
NT® eller Mac® OS 10.3 eller tidigare.
Filformat som kan
användas
• JPEG- och JPG-bildfiler:
se sidan 41
• Kartor och GPX-waypointfiler från
MapSource®: se sidan 55
• GPI-filer med egna intressanta
platser från Garmin POI Loader:
se sidan 57
34
Ansluta nüvi-enheten till
datorn
När du ansluter nüvi-enheten till datorn
visas ett alternativ för installation av
myGarmin Agent™, som kontrollerar
datorns USB-portar och gör att du
enkelt kan söka efter tillgängliga
uppdateringar. Mer information finns
på sidan 59.
1. Sätt in ett minneskort (tillval). Tryck
ned det tills du hör ett klick.
2. Anslut mini-USB-kontakten på nüvienhetens baksida.
3. Anslut kabelns större ände till en
tillgänglig USB-port på datorn.
Minneskortet och nüvi-enheten visas
som flyttbara enheter under Den här
datorn om du har Windows eller som
en volym på skrivbordet om du har
Mac OS.
Användarhandbok för nüvi 1690
Hantera filer
Obs! I vissa datorer med flera
nätverksenheter kan nüvi-enheterna inte
visas. Om du vill ha mer information
om hur du ansluter diskenheter kan du
läsa i hjälpen till operativsystemet.
Överföra filer
1. Sök efter den fil du vill kopiera på
datorn.
2. Markera filen och välj sedan
Ändra > Kopiera.
3. Öppna enheten ”Garmin” eller
minneskortenheten/volymen.
4. Välj Ändra > Klistra in objekt. Filen
visas i listan med filer i nüvi-minnet
eller på minneskortet.
5. När du har överfört filerna klickar du
på
i verktygsfältet (systemfältet)
eller drar volymikonen till
Papperskorgen på Mac-datorer.
6. Koppla bort nüvi-enheten från
datorn.
Ta bort filer
1. Anslut nüvi-enheten till datorn
och öppna nüvi-enheten eller
minneskortenheten/-volymen.
2. Markera den fil som du vill ta bort.
3. Tryck på Delete på datorns
tangentbord.
Obs! Om du inte är säker på vad
en fil används till bör du inte ta
bort den. Minnet på nüvi-enheten
innehåller viktiga systemfiler som
du inte bör ta bort.
Användarhandbok för nüvi 169035
Använda verktygen
Använda verktygen
Verktygsmenyn innehåller många
funktioner som kan vara till nytta när
du färdas.
2. Tryck på en knapp till höger så
visas de närmaste platserna i den
kategorin.
3. Tryck på Spara plats för att spara
din aktuella plats.
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg.
Visa hjälpen
Visa inställningarna
Tryck på Hjälp så får du information
om hur du använder din nüvi-enhet.
Mer information om inställningarna
finns på sidorna 45–50.
Tryck på Sök för att söka efter ett
nyckelord i hjälpavsnitten.
Använda sidan Var är
jag?
Använda ecoRoute™
Använd sidan Var är jag? om
du vill visa information om den
aktuella platsen, inklusive sjukhus,
polisstationer och bränsle. Det här är
en användbar funktion om du behöver
tala om för räddningspersonal var du
befinner dig.
Tryck på Verktyg > ecoRoute.
Funktionen ecoRoute beräknar
fordonets bränsleekonomi,
koldioxidutsläpp samt bränslepriset
för att navigera till ett mål. Den
har också verktyg för att öka
bränsleeffektiviteten.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Var är jag?.
36
Användarhandbok för nüvi 1690
Använda verktygen
De data som tillhandahålls av ecoRoute
är bara uppskattningar. De är alltså inga
faktiska avläsningar från fordonet. Om
du vill ha mer exakta bränslerapporter
för just ditt fordon och dina körvanor
kan du kalibrera bränsleekonomin.
Första gången du öppnar ecoRoutefunktionen får du ange bränsle- och
körsträckeinformation för fordonet.
Visa bränslerapport
Om du har angett fordonsprofil
och aktuellt bränslepris kommer
nüvi-enheten att beräkna fordonets
genomsnittliga bränsleekonomi och
koldioxidutsläpp samt kostnaden för
förbrukat bränsle.
Data om bränsleförbrukning är
baserade på uppskattningar av hastighet
och acceleration för ett genomsnittligt
fordon.
Tryck på Verktyg > ecoRoute >
Bränslerapport.
Tips: Du kan se till att bränsleupp­
gifterna alltid registreras genom att hela
tiden ha nüvi-enheten påslagen under
körning.
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill
få mer exakta bränslerapporter för ditt
specifika fordon och dina körvanor.
Kalibrera när du fyller på bränsle.
1. Beräkna miles per gallon eller liter
per 100 kilometer.
2. Tryck på Verktyg > ecoRoute >
Bränslerapport > Kalibrera.
3. Tryck på
och
för att ange
resultatet från steg 1.
4. Tryck på OK.
Användarhandbok för nüvi 169037
Använda verktygen
Justera bränslepriset
Ange information om bränslepris för
att beräkna bränslekostnaden för rutter
och för att beräkna bränslerapporter.
1. Tryck på Verktyg > ecoRoute >
Bränslepris.
2. Ange aktuellt bränslepris och tryck
på Klar.
Anta körutmaningen
Med verktyget Körutmaning kan du
maximera bränsleekonomin genom
att du får poäng för dina körvanor.
Ju högre totalpoäng du får för en
körutmaning desto mer bränsle kan
du spara.
Tryck på Verktyg > ecoRoute >
Körutmaning > Start.
38
Förklaring till poängen i
körutmaningen
Tryck på på kartsidan för att visa
detaljer om den aktuella utmaningen.
Bladfärgen på körutmaningsikonen
ändras beroende på dina resultat i
utmaningen.
Den sammanlagda poängen är
genomsnittet av tre resultat:
Accelerationspoäng – du får poäng
för att gasa gradvis och mister poäng
om du gasar snabbt.
Fartminskningspoäng – du får poäng
för att bromsa gradvis och mister
poäng om du bromsar hårt.
Hastighetspoäng – du får poäng för
körning med den mest bränslesnåla
hastigheten, som för de flesta fordon är
70 - 100 km/h.
Användarhandbok för nüvi 1690
Använda verktygen
Avbryta körutmaningen
1. Tryck på
på kartsidan.
2. Tryck på Avbryt > Ja.
Justera fordonsprofilen
Tryck på Verktyg > ecoRoute >
Fordonsprofil.
Bränsletyp – välj bränsletyp.
Bränsleeffekt. stad – ange den
genomsnittliga bränsleeffektiviteten
för stadskörning för ditt fordon.
Bränsleeffekt. motorväg – ange den
genomsnittliga bränsleeffektiviteten
för motorväg för ditt fordon.
Tips: Du får bättre resultat om du
kalibrerar bränsleekonomin i stället
för att justera bränsleeffektiviteten för
stadskörning och motorväg här. Se
sidan 37.
Visa körsträckerapport
Med körsträckerapporten beräknas
avståndet, tiden, den genomsnittliga
bränsleekonomin och bränslekostnaden
för att navigera till ett mål.
En körsträckerapport skapas för
varje rutt du kör. Om du avbryter
en rutt i nüvi-enheten skapas en
körsträckerapport för den sträcka
du har kört.
1. Tryck på Verktyg > ecoRoute >
Körsträckerapport.
2. Välj en rapport.
Du kan visa upp till 20 körsträcker­
apporter på nüvi-enheten. Du kan
också öppna körsträckerapporter i
mappen Rapporter på nüvi-enheten/volymen.
Användarhandbok för nüvi 169039
Använda verktygen
Visa körtips
Du kan få körtips som hjälper dig att
spara bränsle genom nüvi-enheten.
Visa flyginformation
Tryck på Verktyg > ecoRoute > Tips.
Obs! Det kan hända att du inte kan ta
emot aktuella data om du befinner dig
på en avsides belägen plats.
Nollställa ecoRoute-data
1. Tryck på Verktyg > ecoRoute.
2. Välj den kategori som du vill
nollställa och tryck på Nollställ.
Visa myGarmin™meddelanden
Genom Garmin nüLink!-tjänsterna har
du möjlighet att få meddelanden från
myGarmin. Se sidan 22.
Obs! nüLink!-tjänsterna är inte
tillgängliga i alla områden.
1. Tryck på Verktyg > myGarmin.
2. Tryck på ett meddelande för att visa
hela meddelandet.
40
Flygstatusinformation är en nüLink!tjänst. Se sidan 22.
Obs! nüLink!-tjänsterna är inte
tillgängliga i alla områden.
1. Tryck på Verktyg > Flygstatus.
2. Välj en flygplats i närheten.
3. Välj ett alternativ för att söka efter
ett flyg:
• Kontrollera flygnummer:
Ange ett flygnummer och tryck
på Klar.
• Sök avgångar: Tryck på
Efter ankomstort, Efter
flygplatskod eller Alla
avgångar och ange lämpliga
data.
• Sök ankomster: Tryck på ett
flygbolag.
Användarhandbok för nüvi 1690
Använda verktygen
4. Tryck på ett flyg.
5. Om ditt flyg har flera anslutningar
trycker du på Nästa sträcka för att
kontrollera nästa flyg.
Visa väderinformation
Väderinformation är en nüLink!-tjänst.
Se sidan 22.
Obs! Det kan hända att du inte kan ta
emot aktuella data om du befinner dig i
ett avsides beläget område.
Obs! nüLink!-tjänsterna är inte
tillgängliga i alla områden.
1. Tryck på Verktyg > Väder.
2. Välj ett alternativ för att visa vädret.
• Tryck på
och
för att visa
vädret i andra valda områden.
• Tryck på Väderprognos för att
visa en sexdagarsprognos för
den plats som visas.
•
Tryck på skärmen så visas
en knappsats och sök efter
väderinformation på en annan
plats (inte tillgängligt för väder
på aktuell plats).
Tips: Du kan också visa vädret
genom att trycka på ikonen för aktuell
temperatur i statusfältet högst upp på
huvudmenyn.
Använda bildvisaren
Med bildvisaren kan du visa bilder
som du har sparat på nüvi-enheten eller
ett minneskort.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
Bläddra genom bilderna med hjälp
av pilarna.
2. Använd rullningslisten längst ned
på skärmen för att ändra hur många
bilder som visas på skärmen.
3. Om du vill zooma in en bild trycker
du på den.
• Tryck på
för att visa
information om den valda
bilden.
Användarhandbok för nüvi 169041
Använda verktygen
•
•
Visa olika delar av bilden
genom att trycka på den
och dra.
Tryck på
för att dölja
menyfältet.
Visa ett bildspel
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare >
. Varje bild visas en liten stund.
2. Om du vill avbryta bildspelet trycker
du någonstans på skärmen.
Navigera till en bild
Om en bild innehåller platsinformation
kan du skapa en rutt till den.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
2. Välj en bild.
3. Tryck på
> Kör!.
På sidan 34 finns mer information om
hur du läser in bilder till nüvi-enheten.
Använda
enhetsomräkningen
1. Tryck på Verktyg >
Enhetsomräkning.
2. Tryck på Konvertera, välj en typ av
måttenhet och tryck på OK.
3. Tryck på den måttenhet du vill
ändra.
4. Välj en måttenhet och tryck sedan
på OK. Om det behövs upprepar du
föregående steg.
5. Tryck på rutan intill måttenheten för
att ange ett värde.
6. Ange ett värde och tryck sedan på
Klar. Enheten konverteras.
7. Tryck på Rensa om du vill utföra en
annan omräkning.
Använda
valutaomräknaren
Växlingskurserna uppdateras
automatiskt via din nüLink!-tjänst.
Obs! Garmin nüLink!-tjänsterna är
inte tillgängliga i alla områden.
42
Användarhandbok för nüvi 1690
Använda verktygen
1. Tryck på Verktyg > Valuta.
2. Välj den valuta som du vill ändra
från och tryck på OK.
3. Välj den valuta som du vill ändra till
och tryck på OK.
4. Tryck på rutan bredvid en valuta för
att ange ett värde och tryck på Klar.
5. Tryck på Rensa om du vill utföra en
annan omräkning.
Använda världsklockan
1. Tryck på Verktyg > Världsklocka.
2. Om du vill ändra vilken ort som
visas trycker du på en av orterna.
3. Ange ett ortsnamn och tryck på
Klar.
4. Välj rätt ort om det behövs.
5. Om du vill visa en karta trycker du
på Världskarta. Delar där det är
natt visas som skuggade.
6. Tryck på för att visa klockorna
igen.
Skapa rutter
Använd din nüvi till att skapa och
spara rutter inför din nästa tripp.
1. Tryck på Vart? (eller Verktyg) >
Rutter > Ny.
2. Tryck på Lägg in ny startposition.
3. Hitta en plats du vill använda som
startpunkt och tryck på Välj.
4. Tryck på Lägg in ny destination.
5. Hitta en plats du vill använda som
slutpunkt och tryck på Välj.
6. Lägg till en plats till din rutt genom
att trycka på . Ta bort en plats
genom att trycka på
.
7. Tryck på Nästa för att beräkna
rutten och visa den på kartan.
8. Tryck på Spara för att spara rutten
och avsluta.
Användarhandbok för nüvi 169043
Använda verktygen
Redigera rutter
1. Tryck på Vart? (eller Verktyg) >
Rutter.
2. Välj den rutt du vill ändra.
3. Tryck på Ändra.
4. Tryck på ett alternativ för att ändra
rutten.
Använda kalkylatorn
Tryck på Verktyg > Kalkylator för att
aktivera kalkylatorn.
Visa Min info
Använd det här verktyget om du vill
hantera och ta bort sparade data, t.ex.
dina favoriter.
1. Tryck på Verktyg > Min info.
2. Välj ett alternativ:
• Ange hemposition
• Ta bort favoriter
• Töm tripplogg
• Ta bort Ciao™-vänner
44
Visa erbjudanden
Du kan få platsrelevant reklam och
kuponger via nüLink!-tjänsterna.
När erbjudanden visas på skärmen
trycker du på dem för att söka efter
närmaste plats som är relaterad
till erbjudanden. Om erbjudanden
innehåller en kupongikon trycker du
på kupongikonen på sidan Kör! för att
erhålla kupongkoden. Skriv ned koden
och visa den när du kommer fram till
platsen.
Varning! Försök inte skriva ned
kupongkoder medan du kör.
Du visar en lista över all erbjudanden
du tagit emot genom att trycka på
Verktyg > Erbjudanden.
Avaktivera erbjudanden
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
2. Tryck på knappen under
Positionsrapportering och
tryck sedan på Av.
Användarhandbok för nüvi 1690
Anpassa nüvi-enheten
Anpassa nüvienheten
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Tryck på den inställning du vill
ändra.
3. Tryck på knappen under
inställningsnamnet om du vill
ändra den.
Ändra
systeminställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
System.
Användningsläge – optimera rutter
genom att ange hur du kommer att
navigera: Bil, Fotgängare eller Cykel.
Enheter – ändra måttenheter till
Kilometer eller Mile.
Knappsats� – tryck på QWERTY
för en layout som påminner om ett
datortangentbord eller på ABCDE för
en alfabetisk layout.
Om – visa nüvi-enhetens
versionsnummer för programvaran, IDnummer för enheten och information
om flera andra programfunktioner. Du
behöver uppgifterna när du uppdaterar
systemets programvara eller köper nya
kartdata (se sidan 56).
Återställ – återställer systemet till
standardinställningarna.
GPS-simulator – aktivera simulatorn
när du vill stänga av GPS-läget och
simulera navigering och spara på
batteriet.
Användarhandbok för nüvi 169045
Anpassa nüvi-enheten
Ändra navigerings­
inställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigation.
Ruttinställningar – välj en inställning
för beräkning av rutter.
• Kortare tid – för att beräkna rutter
som går fortare att köra men som
kan utgöra längre körsträcka.
• Kortare väg – för att beräkna
rutter med kortare körsträcka men
som kan ta längre tid att köra.
• Fågelvägen – för att beräkna rutter
fågelvägen (utan vägar).
• Mindre bränsle – för att
beräkna rutter som kan förbruka
mindre bränsle än de andra
rutterna. Ruttberäkningen är
baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en
given rutt.
46
Undvikanden – ange de vägtyper du
vill undvika på dina rutter.
Transittyper – välj vilken typ
av kollektivtrafik du vill att nüvienheten undviker vid beräkning av
rutter. Transittyper är tillgängligt när
cityXplorer-kartor lästs in.
Återställ – återställ de ursprungliga
navigeringsinställningarna.
Obs! När du ändrar användningsläge
sparas ruttinställningarna för det
användningsläge du ändrar från.
Ändra
visningsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Skärm.
Färgläge – välj Dag för en ljus
bakgrund, Natt för en mörk bakgrund
eller Auto för att automatiskt växla
mellan de två.
Användarhandbok för nüvi 1690
Anpassa nüvi-enheten
Skärmbild – ange skärmbildsläge.
Tryck på
för att ta en skärmbild.
Bilden sparas i bitmap-format i
mappen skärmbilder på nüvidiskenheten.
Ljusstyrka – justera nivån på
bakgrundsbelysningen. Genom att
sänka bakgrundsbelysningen kan du
förlänga batterilivslängden.
Återställ – återställ de ursprungliga
visningsinställningarna.
Uppdatera
tidsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Tid.
Välj ett tidsformat – välj
12-timmars-, 24-timmars- eller
UTC-tidsformat.
Återställ – återställ de ursprungliga
tidsinställningarna.
Ställa in språken
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Språk.
Röstspråk – ändra språk för
röstmeddelanden.
Textspråk – ange språk för den text
som visas på skärmen. Att textspråket
ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.
Knappsats – välj tangentbord
för språket. Tryck på Läge på en
knappsats för att tillfälligt ändra språk
för knappsatsen.
Återställ – återställ de ursprungliga
språkinställningarna.
Aktuell tid – ställ in tiden manuellt på
nüvi-enheten. Välj Automatisk om du
vill att nüvi-enheten ska ställa in tiden
baserat på din plats.
Användarhandbok för nüvi 169047
Anpassa nüvi-enheten
Ändra kartinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Karta.
Kartinfo – justera hur mycket detaljer
som ska visas på kartan. Om du visar
kartan med hög detaljrikedom ritas den
om långsammare.
Kartbild – välj ett kartperspektiv.
• Kurs upp – visa en 2D-karta med
färdriktningen överst.
• Norr uppåt – visa kartan i 2D med
norr överst.
• 3D – visar karta tredimensionellt
med Kurs upp.
48
Fordon – om du vill ändra den ikon
som används till att visa din position på
kartan trycker du på Byt. Tryck på den
ikon du vill använda och sedan på OK.
Hämta fler fordonsikoner på
www.garmingarage.com.
Obs! I fotgängarläget är Norr uppåt
den enda kartbilden som används.
Tripplogg – visa eller dölj loggen
för dina resor. Om du vill tömma
tripploggen trycker du på Verktyg >
Min info > Töm tripplogg.
Info – visa kartorna och versionen
för varje karta som finns inläst på
nüvi-enheten. Aktivera (markerad)
eller avaktivera (omarkerad) en karta
genom att trycka på den.
Användarhandbok för nüvi 1690
Anpassa nüvi-enheten
Kartdatalayout – ändra det antal
datafält som visas på kartsidan.
Återställ – återställ de ursprungliga
kartinställningarna.
Återställ – återställ de ursprungliga
säkerhetsinställningarna. När du
återställer säkerhetsinställningarna
återställs inte Garmin Lock-PIN-koden
eller säkerhetsplatsen.
Ändra
säkerhetsinställningarna
Ställa in alternativ för
Bluetooth-teknik
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
Garmin Lock – lås enheten
genom att aktivera Garmin Lock™.
Ange en fyrsiffrig PIN-kod och en
säkerhetsplats. Mer information finns
på sidan 53.
Säkerhetsläge – stänger av eller
slår på säkert läge. När fordonet rör
sig stänger säkerhetsläget av alla
funktioner som kräver betydande
uppmärksamhet och kan stjäla
uppmärksamheten från körningen.
Positionsrapportering – slå på om
du vill att nüvi-enheten ska ta emot
trafikinformation.
Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
Telefon – tryck på Lägg till > OK
om du vill para ihop enheten med
en mobiltelefon som har trådlös
Bluetooth-teknik. Se sidorna 25–29.
Tryck på Byt om du vill ansluta till en
annan telefon.
• Släpp – välj den telefon som du
vill koppla från och tryck på Ja.
• Ta bort – välj den telefon som du
vill ta bort från minnet och tryck
på Ja.
Användarhandbok för nüvi 169049
Anpassa nüvi-enheten
Bluetooth – slå på och stäng av
Bluetooth-komponenten. Om du har
aktiverat Bluetooth-komponenten visas
ikonen Bluetooth på huvudmenyn.
Om du vill förhindra att en telefon
ansluts automatiskt trycker du på
Från.
Vänskapligt namn – mata in ett
vänskapligt namn som identifierar din
nüvi för enheter med Bluetooth-teknik.
Tryck på Klar.
Återställ – återställ de ursprungliga
Bluetooth-inställningarna. Detta
återställer inte ihopkopplingsinforma­
tionen.
Ändra inställningarna för
larmade positioner
Du måste ha larmade positioner (t.ex.
egna intressanta platser eller en databas
för fartkameror) inlästa för att kunna
justera inställningarna för larmade
positioner. Se sidan 57. Tryck på
Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner.
Positionslarm – aktivera eller
avaktivera larmen som avges när du
närmar dig egna intressanta platser
eller fartkameror.
Återställ – återställ inställningarna för
larmade positioner.
Återställa alla
inställningar
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Tryck på Återställ.
3. Tryck på Ja.
50
Användarhandbok för nüvi 1690
Bilaga
Bilaga
Sköta nüvi-enheten
Enheten innehåller känsliga
elektroniska komponenter som kan
skadas permanent om du utsätter
enheten för häftiga skakningar eller
vibrationer. Du kan minimera risken
för skador genom att undvika att tappa
den och inte använda den i miljöer där
det finns stor risk för skakningar eller
vibrationer.
Rengöra enheten
Enheten består av material av hög
kvalitet och det enda underhåll du
behöver utföra är rengöring. Du
rengör enhetens ytterhölje (inte
pekskärmen) med en fuktig trasa med
milt rengöringsmedel och torkar den
torr. Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
Användarhandbok för nüvi 1690
Rengöra pekskärmen
Rengör pekskärmen med en mjuk,
ren och luddfri trasa. Om det behövs
använder du vatten, isopropylalkohol
eller linsrengöring. Fukta trasan
med vätskan och torka försiktigt av
pekskärmen.
Skydda nüvi-enheten
• Förvara inte enheten där den kan
utsättas för extrema temperaturer
eftersom den då kan skadas
permanent.
• Utsätt inte nüvi-enheten för vatten.
Om enheten kommer i kontakt med
vatten kan den sluta fungera.
• Det går att använda en
handdatorpenna till pekskärmen,
men försök inte göra det samtidigt
som du kör bil. Använd aldrig
ett hårt eller vasst föremål på
pekskärmen eftersom skador kan
uppstå.
51
Bilaga
Förhindra stöld
• Förebygg stöld genom att ta bort
enheten och fästet när den inte
används. Ta bort resterna efter
sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i
handskfacket.
• Registrera produkten på
http://my.garmin.com.
• Använd funktionen Garmin Lock.
Mer information finns nedan.
Låsa nüvi-enheten
Garmin Lock är ett antistöldsystem
som låser din nüvi-enhet. Varje
gång du sätter på enheten måste
du ange PIN-koden eller köra till
säkerhetsplatsen.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet.
2. Tryck på knappen nedanför Garmin
Lock.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör
till en säkerhetsplats.
Obs! Om du glömmer din personliga
kod och säkerhetsplats måste du skicka
in nüvi-enheten till Garmin för att få
den upplåst. Du måste också skicka
med en giltig produktregistrering eller
ett giltigt inköpskvitto.
52
Användarhandbok för nüvi 1690
Bilaga
Vad är en säkerhetsplats?
Säkerhetsplatsen är en plats där du
befinner dig ofta, till exempel ditt hem.
Om nüvi-enheten har satellitsignaler
och du befinner dig på säkerhetsplatsen
behöver du inte ange PIN-koden.
Kalibrera skärmen
Om pekskärmen inte svarar ordentligt
på dina kommandon bör du kalibrera
den.
1. Stäng av nüvi-enheten.
2. Slå på nüvi-enheten igen och
tryck på det övre vänstra hörnet
av skärmen i cirka 30 sekunder
tills kalibreringsskärmen visas
(vit skärmbild med ”Tryck på
punkt”).
Användarhandbok för nüvi 1690
Uppdatera programvaran
1. Anslut nüvi-enheten till datorn med
hjälp av mini-USB-kabeln. Menyn
AutoPlay visas.
2. Dubbelklicka på Install
myGarmin Agent för att öppna
hämtningssidan för myGarmin
Agent.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Om menyn AutoPlay inte
öppnas, eller om du sitter vid en
Mac-dator, går du till www.garmin
.com/agent.
Efter att du installerat myGarmin
Agent uppmanas du att öppna Hem när
du ansluter nüvi-enheten till datorn.
Hem kontrollerar nüvi-enhetens
aktuella program och tillhandahåller
ytterligare information om nüvienheten.
53
Bilaga
Rensa användardata
Obs! Med den här proceduren tar
du bort all information du själv har
angett.
1. Tryck med fingret längst ned till
höger på nüvi-enhetens skärm
och slå samtidigt på enheten.
2. Håll fingret nedtryckt tills ett
meddelande visas.
3. Tryck på Ja om du vill ta bort alla
användardata.
Alla ursprungliga inställningar
återställs. Eventuella objekt du har
sparat raderas.
Batteriinformation
Du kan maximera livslängden på
batteriet genom att inte lämna enheten
i direkt solljus och undvika att utsätta
den för höga temperaturer under längre
tider.
54
Status för nüvi-batteriet anges med
hjälp av batteriikonen
i hörnet av
huvudmenyn. Du kan öka exaktheten
på batterimätaren genom att ladda ur
batteriet helt innan du laddar upp det.
Avbryt inte uppladdningen förrän nüvienheten är fullt uppladdad.
Ta bort nüvi-enheten och
fästet
Om du vill ta bort nüvi-enheten från
vaggan trycker du på fliken på vaggan
samtidigt som du lutar nüvi-enheten
framåt.
Ta bort vaggan från fästet genom att
vrida vaggan åt höger eller vänster.
Fortsätt trycka i samma riktning tills
vaggan släpper från fästet.
Om du vill ta bort sugfästet från
vindrutan fäller du spaken mot dig.
Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Användarhandbok för nüvi 1690
Bilaga
Montera enheten på
instrumentbrädan
Använd den medföljande monte­
ringsplattan till att fästa enheten på
instrumentbrädan på ett sätt som
uppfyller gällande krav.
Obs! Klistret på tejpen för
permanent montering är extremt
svårt att ta bort efter att du har satt
dit den.
1. Rengör och torka instrumentbrädan
där du vill placera plattan.
2. Ta bort skyddsarket från fästtejpen
på plattans undersida.
3. Placera plattan på
instrumentbrädan.
4. Ta bort plasthöljet från fästplattans
ovansida.
5. Placera sugkoppsfästet på plattan.
För spaken nedåt (mot plattan).
Användarhandbok för nüvi 1690
nüMaps Guarantee™
För att få en gratis kartuppdatering
(om tillgängligt) registrerar du din
nüvi på http://my.garmin.com inom
60 dagar efter att ha hämtat satelliter
och börjat använda den. Om du
registrerar över telefon eller väntar
längre än 60 dagar efter att du börjat
hämta satelliter är du inte längre
berättigad till den kostnadsfria
kartuppdateringen.
nüMaps Lifetime™
För en engångssumma kan du få upp
till fyra kartuppdateringar per år under
nüvi-enhetens livstid. Mer information
hittar du på www.garmin.com genom
att klicka på Kartor.
55
Bilaga
Ytterligare kartor
Du kan köpa kartor över andra
områden till nüvi-enheten. Om
du vill se en lista över kartor som
är kompatibla med nüvi-enheten
loggar du in på ditt myGarmin-konto
(www.mygarmin.com) och klickar på
fliken minaKartor.
Om GPS-satellitsignaler
För att nüvi-enheten ska kunna
navigera måste den ta emot signaler
från GPS-satelliter (Global Positioning
System). Om du är inomhus, nära
höga byggnader eller träd eller i
ett parkeringsgarage kan enheten
eventuellt inte ta emot signaler från
satelliter. Sök upp en öppen yta
utomhus utan höga skymmande
föremål när du vill använda nüvienheten.
56
När nüvi-enheten tar emot satellit­
signaler är staplarna för signalstyrka
på menysidan gröna
. När den
tappar satellitsignalen blir fälten röda
eller genomskinliga
.
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
Extrafunktioner och
valfria tillbehör
Mer information om valfria tillbehör
finns på http://buy.garmin.com eller
www.garmin.com/extras, eller kontakta
din Garmin-återförsäljare.
Användarhandbok för nüvi 1690
Bilaga
Använda egna intressanta
platser (POI)
Med POI Loader kan du läsa in egna
intressanta platser till nüvi-enheten.
Olika Internet-företag tillhandahåller
POI-databaser. Vissa anpassade
databaser innehåller varningsinfor­
mation för t.ex. fartkameror och
skolzoner.
Gå till www.garmin.com/extras och
klicka på POI Loader om du vill
installera POI Loader på datorn. Mer
information finns i hjälpen för POI
Loader. Öppna hjälpen genom att
trycka på F1.
Du visar dina egna intressanta platser
genom att trycka på Vart? > Extra >
Egna intressanta platser.
Om du vill ändra inställningarna
för larmade positioner trycker du på
Verktyg > Inställningar > Larmade
positioner > Positionslarm.
Användarhandbok för nüvi 1690
Om du vill ta bort egna intressanta
platser från enheten ansluter du den
till en dator. Öppna mappen POI på
nüvi-enheten eller minneskortenheten.
Ta bort filen poi.gpi.
Använda �fartkameror
På vissa platser finns information
om fartkameror tillgänglig. Mer
information om tillgänglighet finns
på http://my.garmin.com. För dessa
platser innehåller nüvi-enheten
placeringen av hundratals fartkameror.
Din nüvi-enhet varnar dig när du
närmar dig en fartkamera om du kör
för fort. Informationen uppdateras
minst varje vecka så att du har alltid
tillgång till den senaste informationen.
Du kan när som helst köpa en ny
region eller förlänga ett befintligt
abonnemang. Varje region som du
köper har ett förfallodatum.
57
Bilaga
Stäng av fartkameror genom att
trycka på Verktyg > Inställningar >
Larmade positioner.
Obs! Information om fartkameror är
inte tillgänglig i alla områden.
Obs! Garmin ansvarar inte för
noggrannheten hos eller följderna
av användningen av egna intressanta
platser eller databasen för
fartkameror.
Fartkameratillgänglighet
Information om fartkameror är inte
tillgänglig i Schweiz. Information
om fartkameror är avaktiverad som
standard i Tyskland och Österrike.
Användning av fartkameradatabasen
kan strida mot lagen i vissa europeiska
länder. Innan du använder eller
aktiverar fartkameradatabasen bör
du ta reda på vad lagen säger och
potentiella juridiska konsekvenser av
att använda databasen i de länder där
du har för avsikt att använda den.
58
Garmin International och dess
dotterbolag åtar sig inget ansvar för
användningen av fartkameradatabasen.
Garmin International och dess
dotterbolag lämnar inga som helst
utfästelser eller garantier med avseende
på fartkameradatabasens riktighet eller
fullständighet.
Garmin Travel Guide
Garmin Travel Guide innehåller
detaljerad information om platser
som restauranger och hotell. Om
du vill köpa ett tillbehör går du till
http://buy.garmin.com eller kontaktar
din Garmin-återförsäljare.
Om du vill använda Travel Guide
sätter du in minneskortet i nüvienheten. Tryck på Vart? > Extra.
Tryck på namnet på din reseguide
för att öppna den.
Användarhandbok för nüvi 1690
Bilaga
Kontakta Garmin
Kontakta Garmins produktsupport om
du har frågor. Om du befinner dig i
USA går du till www.garmin.com
/support eller kontaktar Garmin USA
per telefon på (913) 397-8200 eller
(800) 800-1020.
I Storbritannien kontaktar du
Garmin (Europe) Ltd. via telefon
på 0808 2380000.
I Europa går du till www.garmin.com
/support och klickar på Contact
Support (Kontakta support) för att
få lokal supportinformation, eller
kontaktar Garmin (Europe) Ltd. per
telefon på +44 (0) 870 8501241.
Användarhandbok för nüvi 1690
Registrera din nüvi-enhet
Gå till http://my.garmin.com för
information om de senaste tjänsterna
för dina Garmin-produkter. Från
myGarmin-webbplatsen kan du
registrera din Garmin-enhet, hämta
de senaste kartuppdateringarna och
abonnera på onlinetjänster.
Mer information om hur du ansluter
nüvi-enheten till datorn finns på
sidan 34.
Radiofrekvensexponering
För att uppfylla FCC:s krav gällande
exponering av radiofrekvent strålning
ska enheten endast användas i bilfästet
eller som en handhållen enhet.
Enheten ska inte användas i andra
konfigurationer.
59
Bilaga
Specifikationer
Fysisk storlek (B × H ×D): 12,5 × 7,9
× 1,9 cm (4,9 × 3,1 × 0,75 tum)
Vikt: 176 g (6,2 oz.)
Skärm: 4,3 tum diagonalt, 480 ×
272 bildpunkter; liggande 64 K
ljusstark QVGA TFT-skärm
med vit bakgrundsbelysning och
pekskärm
Hölje: Inte vattentätt (IPXO)
Temperaturintervall:
0 °C–60 °C (32 °F–140 °F)
Laddningstemperatur:
0 °C–45 °C (32 °F–113 °F)
Datalagring: Internminne och löstagbart
MicroSD-kort (tillval). Data lagras
utan tidsgräns.
Datorgränssnitt: USB 2.0masslagringsenhet med
maxhastighet
60
Operativsystem: Garmin
Laddningstid: Upp till 4 timmar
Strömingång: Fordonsström med den
medföljande 12 volts strömkabel
för fordon eller nätadapter (tillval)
Strömförbrukning: Högst 5 W.
Batterilivslängd: Upp till 3 timmar
Batterityp: Ej utbytbart
uppladdningsbart litiumjonbatteri
GPS-mottagare: Högkänslig med
HotFix™
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek.
Kall: < 38 sek.
Fabriksåterställning: < 45 sek.
*Medelvärde för stationär mottagare
med fri sikt.
Användarhandbok för nüvi 1690
Bilaga
Felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Min enhet får
aldrig kontakt med
satellitsignaler.
Se till att GPS-simulatorn är avstängd. På skärmen
Hem trycker du på Inställningar > System > Allmänt >
GPS-simulator > Av.
Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och undan
från höga byggnader och träd. Var stillastående i flera
minuter.
Sugkoppen sitter inte
fast på min vindruta.
Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
Torka den med en ren, torr trasa. Fäst sugkoppen enligt
instruktionerna på sidan 2.
Min nüvi-enhet laddas
inte i bilen.
Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström
finns i strömuttaget.
Din nüvi-enhet kan bara laddas upp mellan 32 °F och
113 °F (mellan 0 °C och 45 °C). Om nüvi-enheten är
placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan den
inte laddas.
Mitt batteri tappar
laddningen ganska
fort.
Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör
du minska bakgrundsbelysningen. Tryck på Verktyg >
Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
Användarhandbok för nüvi 1690
61
Bilaga
Problem/fråga
Lösning/svar
Hur rensar jag alla
användardata?
Håll fingret nedtryckt i skärmens nedre högra hörn
samtidigt som du sätter på enheten. Håll fingret
nedtryckt tills meddelandet visas. Tryck på Ja om
du vill ta bort alla användardata.
Det verkar inte som
om batterimätaren
visar rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen
(utan att avbryta uppladdningsprocessen).
Pekskärmen fungerar
inte när jag trycker
på den.
Kalibrera pekskärmen enligt beskrivningen på sidan 53.
Hur kan jag
kontrollera om nüvienheten är i USBmasslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläget visas en
bild av en nüvi-enhet som är ansluten till datorn.
Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i
Den här datorn.
Jag ser inte nüvienheten i Den här
datorn när jag
ansluter den.
1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
2. Stäng av nüvi-enheten.
3. Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och
till nüvi-enheten. Enheten sätts på automatiskt och
ändras till USB-masslagringsläget.
62
Användarhandbok för nüvi 1690
Bilaga
Problem/fråga
Lösning/svar
Det finns inga nya
borttagbara enheter i
listan med diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan
det eventuellt uppstå problem när enhetsbokstäver
ska tilldelas till din nüvi-diskenhet. Mer information
om hur du ansluter diskenheter finns i hjälpen till
operativsystemet. Kontrollera att nüvi-enheten är
ansluten till en USB-port och inte till en USB-hubb.
Hur hittar jag
restauranger nära
hotellet jag kommer
att bo på i framtiden?
Spara hotellet i Favoriter. Mer information om
Favoriter finns på sidan 11. Du kan sedan söka efter
restauranger nära hotellet.
1. Tryck på Vart? > Nära.
2. Välj En favoritdestination.
3. Välj en destination.
4. Tryck på Intressant plats > Mat och dryck.
5. Välj en kategori. nüvi-enheten söker efter platser
nära hotellet.
6. Välj en restaurang.
Telefonen ansluter inte
till nüvi-enheten.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Bluetooth.
Kontrollera att Bluetooth är inställt på Till. Se till
att telefonen är påslagen och befinner sig inom ca
10 meter (33 fot) från nüvi-enheten. Mer hjälp finns
på www.garmin.com/bluetooth.
Användarhandbok för nüvi 1690
63
Index
Index
Symboler
2D-, 3D-kartbild 48
A
accelerationspoäng 38
adress
vita sidor 7
aktuell plats, spara 11
alarmklocka 58
ange din plats 14
anpassade sevärdheter 57
anpassa enheten 45–51
ansluter en
mobiltelefon 25
användardata, ta bort 54
användningsläge 4, 45
avstickare 6
B
bakgrundsfärg 46
batteri 54, 61
bensinpriser 24
64
Bluetooth-teknik 25–29
inställningar 49
para ihop med
telefon 25
ringa från
Kör!- sida 9
ta bort en telefon 49
bränslepriser 24
bränslerapport 37
C
Ciao! 30–34
acceptera
inbjudan 31
avvisa inbjudan 32
bjuda in via
e-postadress 31
bjuda in via
telefonnummer
31
dölja plats 33
gå med 30
status 33
ta bort en vän 32
visa vänner 32
cykelnavigation 45
D
detaljkartor 48
diakritiska tecken 8
disk för
instrumentbrädan 55
E
ecoRoute 36–39
bränslerapport 37
fordonsprofil 36
kalibrera
bränsleekonomi
37
körsträckerapport 39
Körutmaning 38
tips 40
enhets-ID 45
enhetsomräkning 42
extrafunktioner 56–57
F
fågelvägen, rutt 4, 46
färddator 16
fartkameradatabas 57
Användarhandbok för nüvi 1690
Index
fartminskningspoäng 38
favoriter 11, 12
filer 34–35
filformat som kan
användas 34
ta bort 35
filformat som kan
användas 34
filmtider 24
fordonsikon 48
fordonsprofil 39
förvara nüvi-enheten 51
foton 12
fotonavigering
läsa in bilder 12
G
Garmin Lock 49, 52
Garmin Travel Guide 58
geocaching 14
GPS
av/på 45
om GPS 56
H
hastighetspoäng 38
hem
ange en plats 7
telefonnummer 29
Hjälp 36
I
inkommande samtal 26
inställningar 45–50
återställa 50
Internet. Se nüLink!tjänsterna
intressant plats 11
egna 57
POI loader 34
J
JPEG-bildfiler 34
K
kalkylator 44
karta
bläddra 13
Användarhandbok för nüvi 1690
detaljnivå 48
fotgängare 18
inställningar 48
lägga till 56
visa 48
zooma 14
kilometer 45
knappsatsen 8
layout 45
språkläge 8, 47
kollektivtrafik
stadskartor 4, 10
kommande
evenemang 24
konvertera
enheter 42
valutor 42
koordinater 14
Kör!-sidalternativ 9
kör hem 7
körsträckerapport 39
Körutmaning 38
kurs upp 48
65
Index
L
ladda enheten 3
Ladda nüvi-enheten 61
lägesikon 48
larmade positioner
inställningar 50
varningar 50
lås
nüvi-enheten 52
skärmen 5
latitud 14
litiumjonbatteri 54, 60
ljudversion 45
ljusstyrka 47
lokala evenemang 24
lokal sökning
efter namn 23
sök i kategorier 22
longitud 14
M
MapSource 34, 56
måttenheter,
konvertera 42
maxfart, nollställa 16
66
mile 45
min info 44
montering
på instrumentbrädan
55
på vindrutan 61
ta bort från fäste 54
myGarmin-meddelanden
40
N
nästa sväng 17
navigationsläge för
fotgängare 45
resväg 10
ruttalternativ 10
navigering
inställningar 46
läge 45
nollställa
din nüvi-enhet 5
maxhastighet 16
trippdata 16
nüLink!- tjänsterna 22
bränslepriser 24
Ciao! 30
filmtider 24
Flygstatus 40
lokala evenemang 24
lokal sökning 22, 23
myGarmin 40
väder 41
valutaomräknare 42
vita sidor 23
nüMaps Guarantee 55
nüvi-enheten
ladda 3
montering 55
nollställa 5
rengöra 51
skydda 51
O
omberäkna rutter 6
överföra filer 35
P
pekskärm
inställningar 47
kalibrera 53, 62
rengöra 51
Användarhandbok för nüvi 1690
Index
PIN-kod
Bluetooth 26
Garmin Lock 52
programvara
uppdatera 53
version 45
promenera rutt 45
Q
QWERTY-knappsats 45
R
registrering 52
resvägssida 10
röstmeddelande 27
röstuppringning 29
rutter
egna 43–44
fågelvägen 46
inställningar 46
läge 45
redigera 44
simulerar 45
stoppar 6
S
säkerhet
inställningar 49
plats 53
säkert läge 49
samtal
hem 29
historik 28
lägga på 27
samtal väntar 27
stänga av ljud 27
svara på 26
satellitsignaler 56
senast hittade platser 9
sida för visning av
korsningar 17
simulera en rutt 45
skärm
ljusstyrka 47
skärmbilder 47
skärmknappsatsen 8
skicka till GPS 13
skolzonsdatabas 57
sköta nüvi-enheten 51
söka efter platser 5
Användarhandbok för nüvi 1690
använda foton 12–13
efter adress 7
efter koordinater 14
efter namn 11, 23
efter postnummer 7
nära en annan plats 9
senast valda platser 9
sparade platser
(Favoriter) 12
söka på kartan 14
sökområde 9
spara
aktuell plats 11, 14
hittade platser 11
specifikationer 60
språkinställningar 47
stadskartor 4, 10
stöldskyddsfunktion
49, 52
strömknapp 5
svänglista 16
systeminställningar 45
67
Index
T
ta bort
anpassade
sevärdheter 57
lista med senaste
sökningar 9
tecken 8
ta bort fästet 54
talspråk 47
telefonbok 28
textspråk 47
tidsinställningar 47
tidszon 47
tillbehör 56
trafik 19–21
incidenter 19
tripplogg 48
tyst
ljud 5
telefonsamtal 27
U
undvika
stöld 52
vägtyper 46
68
uppdatera
kartor 56
programvara 53
USB-masslagringsläge
34, 62
utgång, ljud 5
V
vägbeskrivningar 16
valutaomräknare 42
Var är jag? 36
världsklocka 43
varningar
fartkamera 57
Vart? 7–14
verktyg 36–41
visningsinställningar 46
Y
ytterligare kartor 56
Z
zooma 14
Användarhandbok för nüvi 1690
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.
0682
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
November 2009
Artikelnummer 190-01099-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising