Garmin | nüLink!® 1690 LIVE | Garmin nüLink!® 1690 LIVE lynstartvejledning

Garmin nüLink!® 1690 LIVE lynstartvejledning
nüvi 1690
®
lynstartvejledning
0110229
Sådan ser din nüvi ud
Brug af hovedmenuen
Se guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Tænd/sluk-knap:
Tryk på knappen for at tænde og
slukke din nüvi.
microSD™kortstik
Mikrofon
Mini-USBstik
➊
➋
➌ ➍ ➎
➊
➋
➌
➍
➎
Tryk for at finde en destination
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at foretage opkald,
når der er oprettet forbindelse
til en kompatibel mobiltelefon.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at anvende værktøjer
som f.eks. indstillinger, hjælp og
vejret.
nüvi 1690 Lynstartvejledning
Brug af hovedmenuens
værktøjslinje
➊ ➋➌ ➍ ➎ ➏ ➐
➊ Status for GPS-signal. Tryk
➋
➌
➍
➎
➏
➐
og hold nede for at få vist
satellitoplysninger.
Status for Bluetooth®-teknologi.
Tryk for at ændre Bluetoothindstillinger.
Indikator for anvendelsesmåde.
Tryk for at vælge en
anvendelsesmåde.
Aktuel tid. Tryk for at ændre
tidsindstillinger.
Aktuel temperatur. Tryk
og hold nede for at få vist
vejroplysninger.
Signalstatus for nüLink!tjenesten.
Batteristatus.
nüvi 1690 Lynstartvejledning
Installation af nüvi
Før du monterer nüvi, skal du se guiden Vigtige
oplysninger om sikkerhed og produkter for
at få oplysninger om lovgivning vedrørende
forrudemontering
Montering af nüvi
1. Fjern det gennemsigtige plastik fra
sugekoppen. Anbring sugekoppen
i forruden.
2. Drej armen tilbage mod forruden.
3. Sæt holderen fast på
sugekoppens arm.
4. Tilslut bilens strømkabel på
bagsiden af holderen.
Sugekoppens arm
Holder
Strømkabel til køretøj
5. Sæt den anden ende af bilens
strømkabel i en stikkontakt i bilen.
6. Placer bunden af din nüvi i
holderen.
7. Skub din nüvi tilbage, så den
klikker på plads. Enheden
tændes automatisk, hvis den er
tilsluttet, og bilen er startet. Følg
instruktionerne på skærmen.
Indsamling af satellitdata
1. Gå udendørs på et åbent område,
som ikke er i nærheden af høje
bygninger eller træer.
2. Tænd for nüvi.
Lokalisering af satellitter kan tage
nogle få minutter.
Satellitikonet
angiver signalstatus. Når mindst
én af linjerne er grøn, har din nüvi
lokaliseret satellitsignaler.
Søgning efter
interessepunkter
Advarsel: Dette produkt indeholder et
litiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige
enheden ved at fjerne den fra køretøjet, når du
stiger ud, eller opbevare den uden for direkte
sollys.
1. Tryk på Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori og en
underkategori.
3. Vælg en destination, og tryk på
Kør!.
4. Hvis det er nødvendigt, skal du try­
kke på Start for at navigere ruten.
Hvis du vil indtaste bogstaver,
der indgår i navnet, skal du trykke
på Find > Interessepunkter >
Stav navn.
nüvi 1690 Lynstartvejledning
Hvis du vil søge efter et sted i et
andet område, skal du trykke på
Find > Nær.
Sådan følger du din rute
Ruten er markeret med en magenta­
rød linje. Mens du rejser, guider nüvi
dig til din destination vha. stem­
memeddelelser, pile på kortet samt
retningsangivelser øverst på kortet.
Hvis du afviger fra den oprindelige
rute, genberegner nüvi ruten.
Tryk og træk kortet for at se et andet
område af kortet. Der vises muligvis
et fartbegrænsningsikon, når du kører
på større hovedveje.
➊
➋
➌
➏
➍
➎
nüvi 1690 Lynstartvejledning
➐
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Tryk for at se siden Næste sving
eller Vejkryds-info.
Tryk for at få vist drejlisten.
Tryk på og for at zoome
ind og ud.
Tryk for at gå tilbage til
hovedmenuen.
Tryk for at få vist triptælleren.
Tryk for at få vist siden
Hvor er jeg?.
Tryk for at ændre datafeltet.
Tilføjelse af et stop
1. Under navigation skal du trykke
på > Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt,
hvis du vil tilføje dette stop før din
endelige destination.
Valg af en omvej
1. Under navigation skal du trykke
på .
2. Tryk på Omvej eller Ny
beregning.
Brug af nüLink!tjenesten
Sammen med din nüvi får du et
abonnement på tjenesten nüLink!,
som giver dig mulighed for at
modtage aktuelle oplysninger om
vejret, benzinpriser, flyafgange og
meget mere.
Du kan få flere oplysninger om
tjenesten nüLink! ved at trykke
på Værktøjer > Hjælp eller læse
Brugervejledningen til nüvi 1690 på
www.garmin.com.
Sådan finder du en
destination med Google™
Local
BEMÆRK: Ikke tilgængelig overalt.
Local-søgning giver dig mulighed
for at søge efter de mest opdaterede
positionsoplysninger.
Du kan søge efter en position ved at
stave dens navn eller ved at søge efter
en bestemt positionskategori som
f.eks. frisører eller kunstgallerier.
1.
2.
3.
4.
5.
Tryk på Find > Google Local.
Vælg en kategori.
Vælg en underkategori.
Vælg en destination.
Tryk på Kør!.
BEMÆRK: Du kan muligvis ikke
modtage aktuelle data, når du befinder
dig på en fjern position.
BEMÆRK: Ikke tilgængelig overalt.
nüvi 1690 Lynstartvejledning
Brug af Trafik
BEMÆRK: Garmin er ikke ansvarlig
for trafikoplysningernes nøjagtighed.
BEMÆRK: Ikke tilgængelig overalt.
Din nüvi kan modtage trafikoplysnin­
ger via dit abonnement på tjenesten
nüLink! Din enhed skal modtage et
signal fra tjenesten nüLink! for at
kunne modtage trafikoplysninger.
Trafikikonet
skifter farve, alt efter
hvor tæt trafikken er på din rute eller
på den vej, du kører på i øjeblikket.
Hvis der er store forsinkelser i
trafikken på din rute, mens du
navigerer, beregner nüvi automatisk
ruten igen.
nüvi 1690 Lynstartvejledning
Brug af håndfri
funktioner
Før du kan bruge håndfri funktioner,
skal du parre din telefon med din
nüvi. Din telefon og din nüvi skal
være tændt og højst 10 meter fra
hinanden for at kunne parres.
Sådan parrer du din telefon
1. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon.
2. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Bluetooth
på din nüvi.
3. Tryk på knappen nedenunder
Bluetooth, og tryk på Aktiveret >
OK.
4. Tryk på Tilføj enhed > OK.
5. Vælg din telefon, og tryk på OK.
6. Indtast Bluetooth PIN-koden
(1234) til din nüvi på telefonen.
Opkald til et nummer
1. Vælg Telefon > Ring op.
2. Indtast nummeret, og tryk på
Ring op.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal
du trykke på
> Afslut opkald.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes
vinduet Indgående opkald.
• Tryk på Besvar for at besvare
opkaldet.
• Tryk på Ignorer for at ignorere
opkaldet.
Opladningsmuligheder
for din nüvi
Brug af tænd/slukknappen
1. Tryk på tænd/sluk-knappen,
og slip den hurtigt igen for at få
vist yderligere valgmuligheder:
• Tryk på
og
for at
justere skærmens lysstyrke.
• Tryk på Lås skærm for
at forhindre utilsigtede
skærmberøringer.
• Tryk på Sluk for at slukke din
nüvi. Du kan også slukke din
nüvi ved at holde tænd/slukknappen nede i 2 sekunder.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen,
og slip den hurtigt igen for at gå
ud af menuen.
• Tilslut strømkablet til biler
til holderen, mens din nüvi er
placeret i holderen.
• Tilslut USB-kablet.
• Tilslut en AC-adapter (tilgængelig
på visse nüvi-modeller).
nüvi 1690 Lynstartvejledning
Nulstilling af din nüvi
Hvis din nüvi holder op med at
fungere, skal du nulstille den ved at
holde tænd/sluk-knappen nede i
10 sekunder.
Beskyttelse af din nüvi
1. Sørg for, at du er på din
sikkerhedsposition, og at din
nüvi modtager satellitsignaler.
2. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Sikkerhed.
3. Tryk på knappen under Garmin
Lock.
4. Indtast en firecifret PIN-kode.
5. Tryk på Indstil.
nüvi 1690 Lynstartvejledning
BEMÆRK: Hvis du glemmer din
PIN-kode og din sikkerhedsposition,
skal din nüvi indsendes til Garmin for
at blive låst op. Du skal også indsende
en gyldig produktregistrering eller et
købsbevis.
Sådan registrerer du din
nüvi
Besøg http://my.garmin.com for at få
adgang til de nyeste tjenester til dine
Garmin-produkter. Fra myGarmin™webstedet kan du registrere din
Garmin-enhed, downloade de seneste
kortopdateringer og abonnere på
onlinetjenester.
1. Gå til http://my.garmin.com og klik
på Registrer.
2. Følg instruktionerne på skærmen
for at installere myGarmin Agent™
og registrere din nüvi.
Opdatering af softwaren
1. Slut din nüvi til din computer ved
hjælp af mini-USB-kablet. Menuen
AutoPlay åbnes.
for at åbne
2. Dobbeltklik på
webstedet myGarmin Agent. Hvis
menuen AutoPlay ikke åbnes,
eller du arbejder på en Mac™computer, skal du gå til
www.garmin.com/agent.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Når du har installeret myGarmin
Agent, bliver du bedt om at åbne
myDashboard, når du slutter nüvi til
din computer. myDashboard finder
aktuelle softwareopdateringer og
viser yderligere oplysninger om din
nüvi.
10
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis
kortopdatering (hvis en sådan
forefindes) ved at registrere din
nüvi på http://my.garmin.com senest
60 dage efter, at du har modtaget
satellitsignaler, mens du har kørt
med din nüvi. Du er ikke berettiget
til den gratis kortopdatering, hvis du
registrerer via telefon eller venter
længere end 60 dage, efter første gang
du har modtaget satellitsignaler, mens
du har kørt med din nüvi.
nüvi 1690 Lynstartvejledning
Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger om nüvi
ved at vælge Værktøjer > Hjælp.
Du kan downloade den nyeste
version af brugervejledningen
fra www.garmin.com. Du kan få
yderligere oplysninger om tilbehør
på http://buy.garmin.com eller ved at
kontakte din Garmin-forhandler.
Radiofrekvensek­
sponering
Mhp. overholdelse af FCC-kravene
vedr. RF-stråling må enheden kun
anvendes i bilholderen eller som
håndholdt enhed. Enheden må ikke
anvendes i andre opsætninger.
nüvi 1690 Lynstartvejledning
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport,
hvis du har nogen spørgsmål omkring
brugen af din nüvi. I USA skal du gå
ind på www.garmin.com/support eller
kontakte Garmin USA pr. telefon på
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien og Nordirland skal
du kontakte Garmin (Europe) Ltd.
pr. telefon på 0808 2380000.
I Europa skal du gå til www.garmin
.com/support og klikke på Contact
Support for at få support i det land,
hvor du bor, eller du kan kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870.8501241.
11
Garmin®, Garmin-logoet og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™, myGarmin Agent™, nüLink!™, nüMaps Guarantee™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc.,
og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD™ er et varemærke tilhørende SanDisk eller dets
datterselskaber. Google™ er et varemærke tilhørende Google Inc.
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i dine Garmin-produkters levetid skal du besøge Garmins
websted på www.garmin.com.
0682
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
September 2009
Delnummer 190-01099-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising