Garmin | nüLink!® 1690 LIVE | User manual | Garmin nüLink!® 1690 LIVE brukerveiledning

Garmin nüLink!® 1690 LIVE brukerveiledning
nüvi 1690
®
brukerveiledning
01102291
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Modellnummer: 01102291
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Faks (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House
No. 68, Jangshu 2nd Road
Hounsdown Business Park,
Sijhih, Taipei County,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Taiwan
Storbritannia
Tlf. 88 62 2642 9199
Tlf. +44 (0) 870 8501241 (til Storbritannia)
Faks 88 62 2642 9099
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks +44 (0) 870 8501251
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen
reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på
forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av
denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive
ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av
denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert,
kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike
endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer
og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, MapSource® og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er
registrert i USA og andre land. myGarmin™, myGarmin Agent™, Garmin Lock™, Hotfix™, nüLink!™, nüMaps
Guarantee™, nüMaps Lifetime™, ecoRoute™, cityXplorer™ og Ciao!™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er
underlagt lisens. microSD™ er et varemerke for SanDisk eller dets datterselskaper. Windows® er et registrert
varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac® er et varemerke for Apple Computer, Inc.,
registrert i USA og andre land.
November 2009
Delenummer 190-01099-38 Rev. A
Trykt i Taiwan
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Komme i gang.........................1
Se på nüvi-enheten....................... 1
Bruke hovedmenyen..................... 1
Bruke hovedmenyens
verktøylinje.................................. 2
Montere nüvi-enheten................... 2
Lade nüvi-enheten......................... 3
Innhente satellitter ........................ 4
Velge en bruksmodus.................... 4
Bruke av/på-knappen.................... 5
Justere volumet............................. 5
Navigere gjennom
skjermbildene.............................. 5
Finne ditt bestemmelsessted......... 5
Legge til et stopp........................... 6
Endre destinasjoner...................... 6
Foreta en omkjøring...................... 6
Stoppe en rute............................... 6
Finne steder............................7
Finne en adresse........................... 7
Angi en Hjem-posisjon.................. 7
Brukerveiledning for nüvi 1690
Bruke tastaturet på skjermen........ 8
Søke i nærheten av en annen
posisjon....................................... 9
Finne steder som nylig er
funnet.......................................... 9
Bruke Kjør!-siden........................... 9
Finne steder i
fotgjengermodus....................... 10
Finne et sted ved å stave
navnet....................................... 11
Bruke Favoritter........................... 11
Bruke bildenavigasjon................. 12
Sende steder som er funnet,
til nüvi-enheten......................... 13
Finne et sted ved hjelp av
kartet......................................... 13
Angi koordinater.......................... 14
Bruke kartsidene..................15
Vise tripcomputeren..................... 16
Vise manøverlisten...................... 16
Vise siden for neste sving............ 17
Vise siden med oversikt
over veikryss............................. 17
iii
Innholdsfortegnelse
Bruke siden med
fotgjengerkart............................ 18
Bruke trafikkdata..................19
Trafikk i ditt område..................... 19
Trafikk på din rute........................ 20
Vise trafikkartet............................ 21
Vise trafikkforsinkelser................. 21
Deaktivere Trafikk . ..................... 21
Bruke Garmin-nüLink!tjenester................................22
Finne et bestemmelsessted
med lokalt søk........................... 22
Finne et bestemmelsessted
ved hjelp av oppføringer i
telefonbok................................. 23
Finne drivstoffpriser..................... 24
Søke etter kinotider..................... 24
Finne lokale arrangementer ....... 24
iv
Foreta håndfrie
telefonsamtaler.....................25
Pare nüvi-enheten med
telefonen................................... 25
Motta et anrop ............................ 26
I en samtale . .............................. 27
Åpne telefonmenyen................... 27
Finne venner med Ciao!™........30
Om Ciao!-Nettverk....................... 30
Bli medlem av Ciao!.................... 30
Invitere en venn etter
telefonnummer.......................... 31
Invitere en venn etter e-post........ 31
Vise en invitasjon......................... 31
Godta eller avslå en
invitasjon som venter................ 32
Vise venner.................................. 32
Fjerne en venn............................ 32
Angi status................................... 33
Endre synligheten........................ 33
Deaktivere Ciao!.......................... 33
Brukerveiledning for nüvi 1690
Innholdsfortegnelse
Behandle filer........................34
Støttede filtyper........................... 34
Koble nüvi-enheten til
datamaskinen........................... 34
Overføre filer .............................. 35
Slette filer ................................... 35
Bruke verktøyene.................36
Få tilgang til innstillingene........... 36
Bruke Hvor er jeg?-siden............. 36
Få tilgang til hjelp........................ 36
Bruke ecoRoute™ ....................... 36
Vise myGarmin™-meldinger......... 40
Vise flyinformasjon...................... 40
Vise værinformasjon.................... 41
Bruke bildeviseren....................... 41
Bruke enhetskalkulatoren . ......... 42
Bruke valutakalkulatoren............. 42
Bruke verdensuret ...................... 43
Opprette ruter.............................. 43
Bruke kalkulatoren....................... 44
Få tilgang til Mine data................ 44
Vise tilbud.................................... 44
Tilpasse nüvi-enheten..........45
Endre systeminnstillingene.......... 45
Endre
navigasjonsinnstillingene.......... 46
Justere skjerminnstillingene........ 46
Oppdatere tidsinnstillingene........ 47
Angi språkene............................. 47
Endre kartinnstillingene............... 48
Endre sikkerhetsinnstillingene..... 49
Angi alternativene for
Bluetooth-teknologi................... 49
Endre innstillingene for
nærhetspunkter......................... 50
Gjenopprette alle innstillinger...... 50
Tillegg....................................51
Ta vare på nüvi-enheten . ........... 51
Låse nüvi-enheten....................... 52
Kalibrere skjermen...................... 53
Oppdatere programvaren............ 53
Slette brukerdata......................... 54
Batteriinformasjon ...................... 54
Fjerne nüvi-enheten og
braketten................................... 54
Brukerveiledning for nüvi 1690
Innholdsfortegnelse
Montere på dashbordet............... 55
nüMaps Guarantee™ .................. 55
nüMaps Lifetime™ ....................... 55
Tilleggskart.................................. 56
Om GPS-satellittsignaler............. 56
Ekstrautstyr og
valgfritt tilbehør......................... 56
Bruke fotobokser......................... 57
Garmin Travel Guide................... 58
Kontakte Garmin......................... 59
Registrere nüvi-enheten.............. 59
Radiofrekvens­eksponering.......... 59
Spesifikasjoner............................ 60
Feilsøking.................................... 61
Indeks....................................64
vi
Brukerveiledning for nüvi 1690
Komme i gang
Komme i gang
Se på nüvi-enheten
Bruke hovedmenyen
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Av/på-knapp:
Trykk på knappen og hold den nede for
å slå nüvi-enheten av eller på. Trykk på
knappen og slipp den raskt for å vise
menyen for av/på-knappen, se side 5
microSD kortspor
™
Mikrofon
➊
➋
➌ ➍ ➎
➊
➋
➌
➍
➎
Trykk for å finne et
bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å ringe mens du
er koblet til en kompatibel
mobiltelefon.
Trykk for å justere volumet.
Trykk for å bruke verktøy som
innstillinger, hjelp og vær.
Mini-USBkontakt
Brukerveiledning for nüvi 1690
Komme i gang
Bruke hovedmenyens
verktøylinje
➊ ➋➌
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➍ ➎➏➐
GPS-signalstatus. Trykk
på og hold nede for å vise
satellittinformasjon.
Bluetooth®-teknologistatus.
Trykk for å endre Bluetoothinnstillingene.
Bruksmodusindikator. Trykk for
å velge en bruksmodus.
Gjeldende tid. Trykk for å endre
tidsinnstillingene.
Gjeldende temperatur. Trykk
på og hold nede for å vise
værinformasjon.
Signalstatus for Garmin
nüLink!™-tjenester. Trykk
på og hold nede for å vise
nettverksinformasjon.
Batteristatus.
Montere nüvi-enheten
Før du monterer nüvi-enheten, bør du
se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon, der du finner informasjon
om lover angående montering på frontruten.
1. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
sugekoppen. Fest sugekoppen på
frontruten.
2. Skyv spaken bakover mot
frontruten.
3. Knepp fast holderen på
sugekopparmen.
4. Koble til strømkabelen for bil på
baksiden av holderen.
Sugekopparm
Holder
Strømkabel for bil
5. Sett bunnen av nüvi-enheten i
holderen.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Komme i gang
6. Vipp nüvi-enheten bakover til den
klikker på plass.
7. Koble den andre enden av
strømkabelen til et uttak i kjøretøyet.
Enheten skal slå seg på automatisk
hvis den er koblet til og kjøretøyet
er i gang. Følg instruksjonene på
skjermen.
Advarsel: Dette produktet inneholder et
litiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet når
du går ut, eller oppbevar den slik at den ikke
utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den
blir skadet.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Lade nüvi-enheten
Lad nüvi-enheten i minst 4 timer før du
bruker den med batteristrøm.
• Når nüvi-enheten er i holderen,
kobler du én ende av strømkabelen
for bil til strømuttaket i kjøretøyet
og den andre enden til mini-USBkontakten på holderen. Det kan
hende at bilens tenning må være
på for at nüvi-enheten skal lades.
• Koble til en nettadapter (valgfritt
tilbehør).
• Koble nüvi-enheten til en
datamaskin med en USB-kabel.
USB-kabelen følger med i enkelte
pakker i nüvi-serien. Datamaskinen
må være slått på for at nüvi-enheten
skal lades.
Komme i gang
Innhente satellitter
buss eller t-bane, og å gå. cityXplorerkart følger ikke med nüvi-enheten. Se
www.garmin.com hvis du vil kjøpe
cityXplorer-kart.
Det kan ta et par minutter å hente inn
satellittsignaler. Linjene
indikerer
satellittsignalstyrken. Når minst én av
linjene er grønne, har nüvi-enheten
hentet inn satellittsignaler.
Endre bruksmodus
1. Gå utendørs til et åpent område,
bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på nüvi-enheten.
Velge en bruksmodus
Fotgjenger
Sykkel
Bil
nüvi-enheten tilbyr flere bruksmodi for
navigering. Ruting beregnes forskjellig
ut fra bruksmodusen. I bruksmodus for
fotgjenger der cityXplorer™-kartene er
lastet inn, beregner for eksempel nüvi
en rute som bruker en kombinasjon
av kollektivtransportalternativer som
1. Trykk på ikonet for bruksmodus
i øvre venstre hjørne på
hovedmenyen.
2. Velg en modus, og trykk på OK.
3. Trykk på Ja, og følg instruksjonene
på skjermen for å konfigurere
innstillingene.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du kjører,
kan du bruke Utenfor vei-modus.
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon > Rutepreferanse >
Utenfor vei > OK.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Komme i gang
Bruke av/på-knappen
Trykk på av/på-knappen, og slipp den
raskt for å vise tilleggsalternativer:
• Trykk på
og
for å justere
lysstyrken på skjermen.
• Trykk på Lås skjermen for å
forhindre at du trykker på knapper
utilsiktet.
• Trykk på Slå av for å slå av
nüvi-enheten. Du kan også slå av
nüvi-enheten hvis du holder av/påknappen nede i ca. tre sekunder.
Trykk på av/på-knappen, og slipp den
raskt for å gå ut av menyen.
Nullstille nüvi-enheten
Hvis nüvi-enheten slutter å fungere,
kan du nullstille den ved å trykke på
og holde nede av/på-knappen.
Justere volumet
På hovedmenyen trykker du på Volum.
Trykk på
og
for å justere
volumet. Trykk på boksen ved siden av
Dempet for å dempe all lyd.
Navigere gjennom
skjermbildene
• Trykk på og hold nede
for å komme raskt tilbake til
hovedmenyen.
• Trykk på og for å se flere
valg. Trykk på og hold nede for å
rulle raskere.
Finne ������
ditt
bestemmelsessted
Hvor skal du? -menyen inneholder
flere forskjellige kategorier som du kan
bruke når du leter etter adresser, byer
og andre steder. De detaljerte kartene
som er lastet inn på nüvi-enheten,
inneholder millioner av punkter av
interesse, for eksempel restauranter,
hoteller og biltjenester.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Komme i gang
1.
2.
3.
4.
5.
Trykk på Hvor skal du? > POIer.
Velg en kategori.
Velg en underkategori.
Velg et bestemmelsessted.
Trykk på Kjør!
Legge til et stopp
1. Når du navigerer etter en rute, må
du trykke på
> Hvor skal du?
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!
4. Trykk på Legg til som viapunkt
for å legge til dette stoppet før det
endelige bestemmelsesstedet.
Endre destinasjoner
1. Når du navigerer etter en rute, må
du trykke på
> Hvor skal du?
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!
4. Trykk på Angi som nytt
bestemmelsessted for å
gjøre dette til ditt nye endelige
bestemmelsessted.
Foreta en omkjøring
1. Når du navigerer etter en rute,
må du trykke på .
2. Trykk på Omkj. eller Omberegn.
Hvis ruten du kjører langs, er det
eneste logiske alternativet, kan det
hende at nüvi-enheten ikke beregner
en omkjøring.
Stoppe en rute
1. Når en rute er aktiv, trykker du på
Meny.
2. Trykk på Stopp.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Finne steder
Finne steder
På Hvor skal du? -menyen finner du
flere forskjellige kategorier som du
kan bruke når du søker etter posisjoner.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan
du foretar et enkelt søk, kan du se
side 5.
Finne en adresse
MERK: Avhengig av kartversjonen
som er lastet inn på nüvi-enheten, kan
navnene på knappene endre seg, og
noen trinn kan være litt annerledes.
1. Trykk på Hvor skal du? >
Adresse.
2. Endre om nødvendig fylket, landet
eller provinsen.
3. Trykk på Søk på alle. Hvis du vet
hvilken by det er, trykker du på
Stav by, angir postnummer/-sted
og trykker på Ferdig. Velg by eller
postnummer fra listen. (Ikke alle
kartdata støtter postnummersøk.)
Brukerveiledning for nüvi 1690
4. Angi nummeret for adressen,
og trykk på Ferdig.
5. Angi gatenavnet, og trykk på
Ferdig.
6. Velg riktig gate fra listen om
nødvendig.
7. Trykk på adressen om nødvendig.
Angi en Hjem-posisjon
Angi en Hjem-posisjon for stedet du
kjører til oftest.
1. Hvis du vil angi Hjem-posisjonen,
trykker du på Hvor skal du? >
Ta meg hjem.
2. Velg et alternativ:
• Angi adressen din.
• Bruk din gjeldende posisjon.
• Velg fra en liste over steder som
nylig er funnet.
Kjøre hjem
Hvis du vil navigere hjem etter at du
har angitt Hjem-posisjonen, trykker du
på Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Finne steder
Endre Hjem-posisjon
1. Trykk på Verktøy > Mine data >
Angi Hjem-posisjon.
2. Velg et alternativ:
• Angi adressen din.
• Bruk din gjeldende posisjon.
• Velg fra en liste over steder som
nylig er funnet.
Bruke tastaturet på
skjermen
Når det vises et tastatur på skjermen,
skriver du inn tall og bokstaver ved å
trykke på tastene.
Redigere Hjem-posisjon
1. Trykk på Hvor skal du? >
Favoritter > Alle favoritter > Hjem.
2. Trykk på Rediger, angi endringene,
og trykk på Ferdig.
Hvis du sletter Hjem-posisjonen, angir
du den på nytt ved å følge trinnene i
Angi en Hjem-posisjon.
Trykk på
for å legge til et
mellomrom. Trykk på
og
for å
flytte markøren. Trykk på for å slette
et tegn. Trykk på og hold inne for å
slette hele oppføringen.
Trykk på Modus for å velge
språkmodusen for tastaturet. Trykk
på
for å legge inn spesialtegn,
som punktum. Hvis du vil endre
tastaturlayouten, kan du se side 45.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Finne steder
Søke ������������������
i nærheten av en
annen posisjon
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme.
2. Velg et alternativ.
Bruke Kjør!-siden
Når du har valgt en posisjon du vil
navigere til, åpnes Kjør!-siden åpnes.
➌
➍
➎
➏
Finne steder som nylig er
funnet
nüvi-enheten lagrer de siste 50 stedene
som nylig er funnet, i listen Nylige
treff. De stedene som ble vist sist,
vises øverst i listen. Trykk på Hvor
skal du? > Nylige treff for å vise
elementer som nylig er funnet.
Slette steder som nylig er
funnet
Trykk på Slett > Ja for å fjerne alle
stedene fra listen Nylige treff. Alle
elementer fjernes fra listen, men dette
sletter ikke det faktiske stedet fra nüvienheten.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➊ ➋
Trykk for å vise mer informasjon
om posisjonen.
Trykk på
og
for å zoome
inn og ut.
Trykk på for å ringe til denne
posisjonen når du er koblet til
telefonen.
Trykk for å lagre denne
posisjonen i Favoritter.
Trykk for å opprette en detaljert
rute til denne posisjonen.
Trykk for å gå tilbake til forrige
side. Trykk på og hold nede for å
gå tilbake til hovedmenyen.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Finne steder
Finne steder i
fotgjengermodus
1. Velg bruksmodus for fotgjenger
(se side 4).
2. Trykk på Hvor skal du? > POIer.
3. Velg en kategori.
4. Velg en underkategori.
5. Velg et bestemmelsessted.
6. Trykk på Kjør!
7. Hvis du har cityXplorer-kart for det
gjeldende byområdet lastet inn på
nüvi-enheten, velger du ruten du vil
kjøre. Hver rute på siden tilbyr ulike
kombinasjoner av alternativer for
kollektivtransport eller fotgjengere.
10
8. Velg en etappe av ruten for å vise
mer detaljerte instruksjoner, eller
trykk på Start for å opprette en rute.
Se www.garmin.com hvis du vil kjøpe
cityXplorer-kart.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Finne steder
Finne et sted ved å stave
navnet
Bruk tastaturet på skjermen til å stave
navnet på bestemmelsesstedet du ser
etter. Du kan også angi bokstaver i
navnet for å begrense søket.
1. Trykk på Hvor skal du? > POIer >
Stav navn.
2. Skriv inn bokstavene i navnet på
bestemmelsesstedet ved hjelp av
tastaturet på skjermen.
3. Trykk på Ferdig.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Bruke Fa��voritter
Du kan lagre steder i Favoritter, slik
at du raskt kan finne dem og opprette
ruter til dem. Hjem-posisjonen blir
også lagret i Favoritter.
Lagre din gjeldende posisjon
På kartsiden trykker du på . Trykk
på Lagre posisjon for å lagre den
gjeldende posisjonen.
Lagre steder du finner
1. På Kjør!-siden trykker du på Lagre.
2. Trykk på OK. Stedet lagres i
Favoritter.
11
Finne steder
Finne lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du?
2. Trykk på Favoritter.
3. Velg en kategori. Du får frem en
liste over de lagrede posisjonene.
Redigere lagrede steder
1. Trykk på Hvor skal du? >
Favoritter.
2. Velg kategorien og posisjonen du vil
redigere.
3. Trykk på Rediger.
4. Trykk på et element for å redigere.
12
Bruke bildenavigasjon
Du kan laste inn bilder med
posisjonsinformasjon. Du kan laste inn
disse bildene til nüvi-enheten eller til
et minnekort og opprette ruter til dem.
1. Koble nüvi-enheten til
datamaskinen.
2. Gå til http://connect.garmin.com
/photos for å laste ned bilder med
posisjonsinformasjon.
3. Følg instruksjonene på webområdet
for å velge og laste inn bilder.
4. Trykk på Hvor skal du? >
Favoritter > Bilder. Det vises
bilder med posisjonsinformasjon.
5. Trykk på et bilde.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Finne steder
Sende steder som er
funnet, til nüvi-enheten
Du kan sende posisjoner til enheten fra
forskjellige elektroniske kilder, blant
annet http://connect.garmin.com.
Finne et sted ved hjelp av
kartet
Bruk siden Se på kart til å vise
forskjellige deler av kartet. Trykk
på Hvor skal du? > Se på kart.
1. Finn en posisjon på et webområde
som støttes.
2. Følg instruksjonene på webområdet
for å sende posisjonen til
myGarmin-kontoen.
3. Hvis du vil overføre posisjoner
manuelt til enheten, kobler du
enheten til datamaskinen ved hjelp
av en USB-kabel (se side 34).
Når du sender posisjoner til myGarminkontoen, overføres de automatisk til
Favoritter på enheten via nüLinktjenester. Trykk på Hvor skal du? >
Favoritter for å vise posisjonene.
Brukerveiledning for nüvi 1690
13
Finne steder
Tips for å se på kartet
• Trykk på kartet og dra for å vise
forskjellige deler av kartet.
• Trykk på og for å zoome
inn og ut.
• Trykk på et objekt på kartet. Det
vises en pil, som peker på objektet,
og en boks med informasjon om
posisjonen. Når boksen viser
Trykk for mer, finnes det flere
POIer på den posisjonen. Trykk
for å se listen over POIer.
• Trykk på Lagre for å lagre
posisjonen.
• Trykk på Kjør! for å navigere til
posisjonen.
• Hvis GPS-simulatoren er på,
trykker du på Angi posisjon for
å angi posisjonen til det valgte
stedet. Se side 45.
14
Angi koordinater
Hvis du vet de geografiske koordi­
natene til bestemmelsesstedet, kan
du bruke nüvi-enheten til å navigere
til bestemmelsesstedet ved hjelp
av bredde- og lengdegradskoor­
dinater. Dette kan være svært nyttig i
geocaching.
1. Trykk på Hvor skal du? >
Koordinater.
2. Trykk på Format for å velge det
riktige koordinatformatet for den
typen kart du bruker.
3. Trykk på koordinatet du vil justere.
4. Angi koordinatene, og trykk på
Ferdig.
5. Trykk på Neste. Koordinatene vises
på kartet.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Bruke kartsidene
Bruke kartsidene
➊
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis vil nüvi-enheten vise
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Hvis
du kjører utenom den opprinnelige
ruten, beregner nüvi-enheten en ny
rute.
➋
➌
Trykk på og dra kartet for å vise et
annet område av kartet. Det kan vises
et fartsgrenseikon når du kjører på
hovedveier.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Trykk for å vise siden for neste
sving eller siden med oversikt
over veikryss (hvis den er
tilgjengelig).
Trykk for å vise manøverlisten.
Trykk på
og
for å zoome
inn og ut.
Trykk for å gå tilbake til
hovedmenyen.
Trykk for å vise tripcomputeren.
Trykk for å vise Hvor er jeg?siden.
Trykk for å endre datafeltet.
➏
➍
➎
Brukerveiledning for nüvi 1690
➐
15
Bruke kartsidene
Vise tripcomputeren
3. Trykk på Nullstill > Nullstill maks.
for å nullstille den maksimale
hastigheten.
Vise manøverlisten
Tripcomputeren angir gjeldende
hastighet og gir statistikk om turen.
Hvis du vil vise tripcomputeren,
trykker du på feltet Hastighet på
kartet.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du
nüvi-enheten være slått på, slik at den
kan måle nøyaktig medgått tid under
turen.
Nullstille
tripcomputerinformasjonen
1. Trykk på feltet Hastighet på kartet.
2. Trykk på Nullstill > Nullstill
tripdata for å nullstille
informasjonen på tripcomputeren.
16
Når du navigerer etter en rute, viser
manøverlisten detaljerte instruksjoner
for hele ruten og distansen mellom
svingene.
1. Trykk på tekstlinjen øverst på kartet
for å åpne manøverlisten.
2. Trykk på en sving i listen for å vise
neste sving for den ruten.
3. Trykk på Vis kart for å vise hele
ruten på siden Se på kart.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Bruke kartsidene
Vise siden for neste sving
Når du navigerer etter en rute, viser
Neste sving den neste svingen på
kartet, i tillegg til distansen og tiden
som er igjen før du kommer til
svingen.
Hvis du vil vise en kommende sving på
kartet, trykker du på kjøreanvisningene
i øvre venstre hjørne på kartet eller
på en hvilken som helst sving på
manøverlisten.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Vise siden med oversikt
over veikryss
På noen nüvi-modeller viser siden med
oversikt over veikryss neste veikryss
og hvilken fil du bør ligge i.
Trykk i det øvre venstre hjørnet på
kartsiden for å vise siden med oversikt
over veikryss. Hvis du vil åpne siden
med oversikt over veikryss fra siden
for neste sving, trykker du på Oversikt
over veikryss.
17
Bruke kartsidene
Bruke siden med
fotgjengerkart
➊
➋
➊
➊
➌
➍
I bruksmodus for fotgjenger vises ruten
din på et todimensjonalt kart. Ikonene
, , , , , og
indikerer navigeringsmetoden for den
delen av ruten. Når du for eksempel
ser , tar du en buss på det punktet
på ruten.
18
➋
➌
➍
Trykk for å veksle mellom
etapper på ruten. nüvi-enheten
zoomer inn og ut i hver etappe av
ruten, men den går ikke til neste
etappe automatisk.
Trykk for å vise ruten.
Trykk for å zoome inn og ut.
Trykk for å sentrere kartet på den
gjeldende posisjonen.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Bruke trafikkdata
Bruke trafikkdata
MERK: Garmin er ikke ansvarlig for
at trafikkinformasjonen er korrekt.
MERK: nüLink!-tjenester er ikke
tilgjengelige i alle områder.
nüvi-enheten kan motta
trafikkinformasjon via nüLink!abonnementet. Enheten må motta et
signal fra nüLink!-tjenestene for å
motta trafikkinformasjon.
Abonnementet aktiveres automatisk
når du slår på nüvi-enheten første
gang. Gå til www.garmin.com/nulink
eller www.garmin.com/nulink
/trafficcoverage hvis du vil ha mer
informasjon.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Trafikk i ditt område
Når du mottar trafikkinformasjon,
vises det et trafikkikon øverst
i venstre hjørne på kartsiden.
Trafikkikonet endrer farge for
å vise alvorlighetsgraden for
trafikkforholdene på den ruten
eller veien du kjører.
Farge Beskrivelse Betydning
Grønn
Ikke særlig
alvorlig
Trafikken flyter
som normalt.
Gul
Middels
alvorlig
Medfører noe
køkjøring.
Rød
Svært
alvorlig
Lange køer
eller trafikkork.
Grå
Ingen data
Trafikkdataene
er ikke
oppdatert.
19
Bruke trafikkdata
Trafikk på din rute
Når ruten beregnes, undersøker nüvienheten de gjeldende trafikkforholdene
og velger automatisk den ruten som
tar kortest tid. Hvis det oppstår store
forsinkelser i trafikken mens du
navigerer, beregnes ruten automatisk
på nytt. Det kan hende at du likevel
rutes gjennom trafikk hvis det ikke
finnes andre og bedre ruter.
Slik unngår du trafikk på ruten
manuelt
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikk på ruten.
3. Trykk på pilene for å vise andre
trafikkforsinkelser på ruten om
nødvendig.
4. Trykk på Unngå hvis du vil unngå
forsinkelsen i trafikken.
Trafikkikon
20
Brukerveiledning for nüvi 1690
Bruke trafikkdata
Vise trafikkartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikk og
forsinkelser på veier i nærheten.
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Vis trafikkart for å vise
trafikkhendelser på et kart.
Deaktivere Trafikk
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
2. Trykk på knappen under
Posisjonsrapportering,
og trykk på Av.
Du går tilbake til normalt kart
fra trafikkartet ved å trykke på
trafikkikonet og deretter trykke
på Vis normalt kart.
Vise trafikkforsinkelser
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikksøk for å vise en
liste over trafikkforsinkelser.
3. Trykk på et element i listen for å
vise detaljer. Hvis det er mer enn én
forsinkelse, trykker du på pilene for
å vise andre forsinkelser.
Brukerveiledning for nüvi 169021
Bruke Garmin-nüLink!-tjenester
Bruke GarminnüLink!-tjenester
Et abonnement på nüLink-tjenesten
følger med nüvi-enheten. Det betyr at
du kan motta oppdatert informasjon om
lokale arrangementer, drivstoffpriser,
flytider og mer. Se www.garmin.com
/nulink hvis du vil ha mer informasjon.
MERK: Det kan hende at du ikke kan
motta oppdaterte data når du er på et
avsidesliggende sted.
MERK: nüLink!-tjenester er ikke
tilgjengelige i alle områder.
22
Finne et
bestemmelsessted
med lokalt søk
Med lokalt søk kan du søke
etter den mest oppdaterte
posisjonsinformasjonen.
1. Trykk på Hvor skal du? >
Lokalt søk.
2. Velg en kategori.
3. Velg en underkategori.
4. Velg et bestemmelsessted.
5. Trykk på Kjør!
MERK: Lokalt søk er ikke tilgjengelig
i alle områder.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Bruke Garmin-nüLink!-tjenester
Finne et sted ved å stave
navnet
I tillegg til å søke ved å stave navnet
på et sted kan du også søke etter
steder innenfor en spesiell kategori,
for eksempel frisørsalonger eller
kunstgallerier.
1. Trykk på Hvor skal du? > Lokalt
søk > Stav.
2. Skriv inn bokstavene i navnet på
bestemmelsesstedet ved hjelp av
tastaturet på skjermen.
3. Trykk på Ferdig.
MERK: Lokalt søk er ikke tilgjengelig
i alle områder.
Finne et
bestemmelsessted ved
hjelp av oppføringer i
telefonbok
1. Trykk på Hvor skal du? > Hvite
sider.
2. Trykk på et alternativ:
• Etter navn – søk etter en
oppføring ved å angi fornavn
og etternavn.
• Etter telefonnummer – søk
etter en oppføring ved å angi
et telefonnummer.
3. Bruk tastaturet på skjermen til å
angi et navn eller et telefonnummer,
og trykk på Ferdig.
4. Trykk om nødvendig på et av
søkeresultatene.
Brukerveiledning for nüvi 169023
Bruke Garmin-nüLink!-tjenester
Finne drivstoffpriser
1. Trykk på Hvor skal du? >
Drivstoffpriser.
2. Trykk på Drivstofftype, og velg
drivstofftypen for kjøretøyet. Det
vises en liste over drivstoffpriser
per liter på bensinstasjonene i
nærheten.
3. Velg en stasjon.
Søke etter kinotider
Finne lokale
arrangementer
1. Trykk på Hvor skal du? > Lokale
arrangementer.
2. Velg en kategori.
3. Trykk på Velg dag, og velg en
kommende dag.
4. Velg et arrangement.
Trykk på Lagre for å lagre
arrangementet i Favoritter.
1. Trykk på Hvor skal du? >
Kinotider.
2. Trykk på Velg dag, og velg en
kommende dag.
3. Velg Søk etter filmtittel eller Søk
etter kino.
4. Velg en filmtittel eller en kino.
24
Brukerveiledning for nüvi 1690
Foreta håndfrie telefonsamtaler
Foreta håndfrie
telefonsamtaler
Trådløs Bluetooth-teknologi oppretter
en trådløs tilkobling mellom to enheter,
for eksempel en mobiltelefon og
nüvi-enheten. Hvis du vil kontrollere
om mobiltelefonen med Bluetoothteknologi er kompatibel med nüvienheten, kan du gå til www.garmin
.com/bluetooth.
Den første gangen du bruker to enheter
sammen, må du "pare" dem ved å
opprette en forbindelse ved hjelp av en
PIN-kode eller et passord. Når du først
har paret dem, kobles de automatisk
sammen hver gang du slår dem på.
MERK: Du må kanskje stille inn
mobiltelefonen slik at den kobles
automatisk til nüvi-enheten når den
slås på.
Pare nüvi-enheten med
telefonen
Hvis du vil pare og koble til, må
telefonen og nüvi-enheten være slått på
og ikke være mer enn 10 meter (33 fot)
fra hverandre.
Begynn paringen fra nüvi-enheten eller
fra telefonen. Følg instruksjonene som
fulgte med telefonen.
Pare ved hjelp av
telefoninnstillingene
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
2. Velg Aktivert.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten
på telefonen. Dette kan være på
en meny som heter Innstillinger,
Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri.
Brukerveiledning for nüvi 169025
Foreta håndfrie telefonsamtaler
4. Start et søk etter Bluetooth-enheter.
5. Velg nüvi-enheten fra listen over
enheter.
6. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PINkode (1234) på telefonen.
Pare ved hjelp av nüviinnstillingene
1. På hovedmenyen kan du trykke
på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth > Legg til.
2. Aktiver telefonens Bluetoothkomponent, og aktiver modusen
Finn meg / Utforsk / Synlig. Disse
innstillingene kan befinne seg i
menyene Bluetooth, Tilkoblinger
eller Håndfri.
3. Trykk på OK på nüvi-enheten.
4. Velg telefonen din, og trykk på OK.
5. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PINkode (1234) på telefonen.
26
Du kan begynne å ringe når telefonen
er koblet til nüvi-enheten. Trykk på
Telefon på hovedmenyen for å få
tilgang til telefonmenyen.
Når nüvi-enheten er slått på, forsøker
den å koble seg til telefonen den sist
var tilkoblet.
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet
for innkommende anrop. Trykk på
Svar hvis du vil svare på anropet.
Trykk på Ignorer hvis du vil ignorere
anropet og stanse ringelyden.
Den interne mikrofonen er foran på
nüvi-enheten. Snakk vanlig.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Foreta håndfrie telefonsamtaler
I en samtale
Bruke anropsvarsel
Når du er i en samtale og mottar et
anrop til (anropsvarsel), vises skjermen
for innkommende anrop. Trykk på
Svar hvis du vil svare på anropet.
Den første samtalen blir satt på vent.
• Tastetoner – viser en tastaturside,
slik at du kan bruke automatiske
systemer, for eksempel
telefonsvarer.
• Overfør lyd til telefon – denne
funksjonen er nyttig hvis du vil
slå av nüvi-enheten, men likevel
fortsette samtalen, eller hvis du vil
snakke privat. Trykk på Overfør
lyd til enhet hvis du vil bytte
tilbake.
• Demp mikrofonen.
MERK: Ikonet for Samtale pågår kan
se forskjellig ut avhengig av skjermen
som vises på nüvi-enheten.
Bytte mellom anrop
Under en samtale vises ikonet
Samtale pågår. Trykk på
> Avslutt
hvis du vil legge på. Trykk på
>
Valg for samtale for å få frem
følgende alternativer:
1. Trykk på
> Bytt til.
2. Trykk på Avslutt hvis du vil legge
på. Dette kobler ikke fra samtalen
som står på vent.
Åpne telefonmenyen
Trykk på Telefon på hovedmenyen for
å åpne telefonmenyen.
MERK: Ikke alle telefoner støtter
alle funksjonene på telefonmenyen til
nüvi-enheten.
Brukerveiledning for nüvi 169027
Foreta håndfrie telefonsamtaler
Bruke telefonboken
Hver gang telefonen kobles til
nüvi-enheten, lastes telefonboken
automatisk over på nüvi-enheten. Det
kan ta noen minutter før telefonboken
blir tilgjengelig. Overføring av
telefonbok er ikke tilgjengelig på alle
telefoner.
1. Trykk på Telefon > Telefonbok.
2. Trykk på telefonbokoppføringen
(kontakten) du vil ringe til.
3. Trykk på Ring for å ringe kontakten.
Ringe til et punkt av interesse
1. Trykk på Telefon > POIer.
2. Søk etter punktet av interesse som
du vil ringe til.
3. Trykk på Ring, eller trykk på
telefonnummeret.
28
Ringe et nummer
1. Trykk på Telefon > Ring.
2. Angi nummeret, og trykk på Ring.
Vise anropsloggen
Hver gang telefonen kobles til nüvienheten, overføres anropsloggen
automatisk til nüvi-enheten. Det kan ta
et par minutter før hele anropsloggen
er overført.
1. Trykk på Telefon > Anropslogg.
2. Trykk på en kategori for å vise
disse anropene. Anropene vises
i kronologisk rekkefølge. De siste
anropene er oppført øverst i listen.
3. Trykk på en oppføring, og trykk på
Ring.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Foreta håndfrie telefonsamtaler
Ringe hjem
Angi et telefonnummer for Hjemposisjonen, slik at du raskt kan ringe
hjem.
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. nüvi-enheten ringer
hjemmetelefonnummeret ditt.
Angi telefonnummeret ditt
1. Trykk på Telefon > Ring hjem.
2. Trykk på Angi telefonnummer
for å bruke tastatursiden eller Velg
fra telefonbok (bare tilgjengelig
hvis telefonen støtter overføring
av telefonbok).
3. Trykk på Ferdig > Ja. nüvi-enheten
ringer hjemmetelefonnummeret ditt.
Ringe ved hjelp av
taleoppringing
Du kan foreta anrop ved å si
kontaktens navn. Det kan hende du
må "lære opp" telefonen til å kjenne
igjen talekommandoene dine. Følg
instruksjonene som fulgte med
telefonen.
1. Trykk på Telefon >
Taleoppringning.
2. Si kontaktens navn.
Kontrollere telefonstatusen
Kontroller batterinivået og signal­
styrken på telefonen ved å trykke på
Telefon > Status�.
MERK: Hvis du vil redigere Hjemposisjonen eller telefonnummeret,
kan du trykke på Hvor skal du? >
Favoritter > Hjem > Rediger.
Brukerveiledning for nüvi 169029
Finne venner med Ciao!™
Finne venner med
Ciao!™
Ciao! Med jevne mellomrom sendes
posisjonen din ut til partnernettverkene
våre, og de siste posisjonene til
vennene dine lastes ned. Dette
programmet sender bare posisjonen
din når du ber om det, med mindre
du velger automatiske oppdateringer.
Se www.garmin.com/nulink hvis du
vil ha mer informasjon.
Denne funksjonen krever
datatilkobling.
MERK: Ciao! er ikke tilgjengelig i
alle områder.
Om Ciao!-Nettverk
Ciao! støtter flere posisjonsbaserte
sosiale nettverk.
Bli medlem av Ciao!
Før du kan bli medlem av Ciao! må du
registrere enheten. På side 59 finner
du informasjon om registrering av
nüvi-enheten.
1. Trykk på Verktøy > Ciao!
2. Velg Jeg godtar, og trykk
på Fortsett for å godta
personvernerklæringen.
3. På datamaskinen går du til
URLen som vises i skjermbildet
på enheten, og leser servicebe­
tingelsene for nettverket eller
nettverkene som vises.
4. Velg et alternativ:
• Trykk på Godta for å godta
servicebetingelsene og aktivere
Ciao!
• Trykk på Deaktiver for å avslå
servicebetingelsene og la Ciao!
være deaktivert.
Når du aktiverer Ciao!, vises nettverket
eller nettverkene der du blir registrert, i
servicebetingelsene.
30
Brukerveiledning for nüvi 1690
Finne venner med Ciao!™
Invitere en venn etter
telefonnummer
1. Trykk på Verktøy > Ciao! >
Inviter > Inviter etter
telefonnummer.
2. Trykk på knappen under Velg
land for å velge landet der vennen
din er.
3. Trykk på <Endre nettverk> for å
velge et nettverk der vennen din er
registrert.
4. Trykk på knappen <Angi
telefonnummer>, og angi et
telefonnummer i riktig format for
landet du valgte.
5. Trykk på Ferdig.
6. Trykk på Send invitasjon.
Invitere en venn etter
e-post
1. Trykk på Verktøy > Ciao! > Inviter
> Inviter etter e-postadresse.
2. Trykk på <Endre nettverk> for å
velge et nettverk der vennen din er
registrert.
3. Trykk på <Angi e-post>, og angi en
e-postadresse.
4. Trykk på Ferdig.
5. Trykk på Send invitasjon.
Vise en invitasjon
Når du mottar en Ciao!- invitasjon,
vises en hurtigmelding neste gang du
viser vennelisten. Hurtigmeldingen
inneholder navnet til den som har sendt
invitasjonen.
1. Trykk på Verktøy > Ciao!
Brukerveiledning for nüvi 169031
Finne venner med Ciao!™
2. Trykk på Godta eller Utsett.
Hvis du godtar invitasjonen, blir
personen som sendte invitasjonen,
lagt til i vennelisten. Hvis du utsetter
invitasjonen, vises personen i
vennelisten, men du kan ikke se
hans eller hennes posisjon.
Trykk på Ja slik at vennen kan se
posisjonen din.
Trykk på Kjør! for å opprette en rute
til vennen, eller trykk på Kart for å
vise vennen på kartet.
Godta eller avslå en
invitasjon som venter
1. Trykk på Verktøy > Ciao!
2. I vennelisten trykker du på en venn
som har statusen "Venter".
3. Trykk på Godta eller Avslå.
32
Vise venner
1. Trykk på Verktøy > Ciao!
Vennelisten vises.
2. Trykk på en venn på listen.
3. Trykk på Kjør! for å opprette en
rute til vennen, eller trykk på Kart
for å vise vennens posisjon på
kartet.
Fjerne en venn
Hvis du ikke lenger vil dele
posisjonsinformasjon med en venn,
kan du fjerne vennen fra Ciao!.
1. Trykk på Verktøy > Ciao!
2. Trykk på en venn på listen.
3. Trykk på informasjonsboblen på
kartet.
4. Trykk på Fjern.
5. Trykk på Ja.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Finne venner med Ciao!™
Angi status
1. Trykk på Verktøy > Ciao!
2. Trykk på brukernavnet ditt i
vennelisten.
3. Trykk på informasjonsboblen.
4. Trykk på Status.
5. Skriv inn en statusmelding på opptil
255 tegn.
6. Trykk på Ferdig.
Trykk på Personvern for å lese
erklæring om personvern.
Trykk på Deaktiver for å deaktivere
Ciao! og slette Ciao!-data fra nüvienheten.
Endre synligheten
Du kan velge om du vil sende
posisjonsoppdateringer til Ciao!vennene dine ved å endre synligheten i
Ciao!-innstillingene.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Ciao!
2. Trykk på knappen under Synlighet.
3. Velg et alternativ:
• Velg Vis for å sende
posisjonsoppdateringer til
Ciao!-vennene dine.
• Velg Skjul hvis du ikke lenger vil
sende posisjonsoppdateringer til
Ciao!-vennene dine.
4. Trykk på OK.
Deaktivere Ciao!
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Ciao! > Deaktiver.
2. Trykk på Ja.
All Ciao!-informasjonen som er lagret
på enheten, er fjernet. Du sender ikke
posisjonsoppdateringer lenger.
Hvis du vil aktivere Ciao!, må du bli
medlem av Ciao! på nytt.
Brukerveiledning for nüvi 169033
Behandle filer
Behandle filer
Du kan lagre filer, for eksempel
JPEG-bildefiler, i internminnet på
nüvi-enheten eller på et minnekort.
MERK: nüvi-enheten er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98,
Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3
og tidligere versjoner.
Støttede filtyper
• JPEG- og JPG-bildefiler: se side 41
• Kart og GPX-veipunktfiler fra
MapSource®: se side 55
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra
Garmins POI Loader: se side 57
34
Koble nüvi-enheten til
datamaskinen
Når du kobler nüvi-enheten til
datamaskinen, ser du et alternativ for
å installere myGarmin Agent™, som
overvåker datamaskinens USB-porter,
og som gjør det så enkelt som mulig å
se etter tilgjengelige oppdateringer. Se
side 59 hvis du vil ha mer informasjon.
1. Sett inn et minnekort (valgfritt).
Skyv det inn til du hører et klikk.
2. Sett inn mini-USB-kontakten på
baksiden av nüvi-enheten.
3. Koble den store enden av kabelen
til en tilgjengelig USB-port på
datamaskinen.
nüvi-enheten og minnekortet vises som
flyttbare stasjoner i Min datamaskin
på Windows-datamaskiner og som
volumer på Mac-datamaskiner.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Behandle filer
MERK: Noen datamaskiner med flere
nettverksstasjoner kan ikke vise nüvistasjonen. Du finner mer informasjon
om hvordan du tilordner stasjonene, i
hjelpefilen til operativsystemet.
Overføre filer
1. Søk på datamaskinen for å finne
filen du vil kopiere.
2. Merk filen, og velg Rediger >
Kopier.
3. Åpne Garmin- eller
minnekortstasjonen/-volumet.
4. Velg Rediger > Lim inn element.
Filen vises i en liste over filer i nüviminnet eller på minnekortet.
5. Når du er ferdig med å overføre filer,
klikker du på
på verktøylinjen
(i systemstatusfeltet) eller drar
volumikonet til søppelbøtten
på Mac-datamaskiner.
6. Koble nüvi-enheten fra
datamaskinen.
Slette filer
1. Koble nüvi-enheten til
datamaskinen, og åpne stasjonen/
volumet for nüvi-enheten eller
minnekortet.
2. Merk filen du vil slette.
3. Trykk på Delete-knappen på
tastaturet til datamaskinen.
MERKNAD: Hvis du ikke er sikker
på hvilken funksjon en fil har, må du
ikke slette den. nüvi-enhetens minne
inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
Brukerveiledning for nüvi 169035
Bruke verktøyene
Bruke verktøyene
Verktøy-menyen inneholder mange
funksjoner som er nyttige når du er på
reise.
På hovedmenyen trykker du på
Verktøy.
Få tilgang til
innstillingene
Hvis du vil ha informasjon om
innstillingene, kan du se på
sidene 45–50.
Bruke Hvor er jeg?-siden
Bruk Hvor er jeg?-siden for å vise
informasjon om den gjeldende
posisjonen, inkludert sykehus,
politistasjoner og drivstoff. Denne
funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du
befinner deg.
36
1. På hovedmenyen trykker du på
Verktøy > Hvor er jeg?
2. Trykk på en knapp til høyre for å
vise de nærmeste posisjonene i
den kategorien.
3. Trykk på Lagre posisjon for å lagre
den aktuelle posisjonen.
Få tilgang til hjelp
Trykk på Hjelp for å få informasjon
om hvordan du bruker nüvi-enheten.
Trykk på Søk for å søke etter et
nøkkelord i emnene.
Bruke ecoRoute™
Trykk på Verktøy > ecoRoute.
ecoRoute-funksjonen beregner
kjøretøyets drivstoffsparing,
karbonspor og drivstoffkostnader
ved navigering til et bestemmelsessted,
og den tilbyr verktøy for beregninger
av drivstofforbruk.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Bruke verktøyene
Dataene du får fra ecoRoutefunksjonen, er bare beregninger.
Dataene er ikke lest av på kjøretøyet.
Hvis du vil ha mer nøyaktige
drivstoffrapporter for kjøretøyet
samt kjørevaner, må du kalibrere
drivstoffsparingen.
Den første gangen du bruker ecoRoutefunksjonene, blir du bedt om å legge
inn drivstoff- og kilometerinformasjon
for kjøretøyet.
Vise drivstoffrapporten
Hvis du har angitt kjøretøyprofil
og den gjeldende drivstoffprisen,
beregner nüvi-enheten gjennomsnittlig
drivstoffsparing for kjøretøyet,
karbonsporet og kostnadene på
drivstoff som er brukt.
Dataene for drivstofforbruket
beregnes ut fra beregninger på
hastighet og akselerasjon for et
gjennomsnittskjøretøy.
Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Drivstoffrapport.
TIPS: Hvis du vil sikre at drivstoffdata
alltid blir registrert, må du la nüvienheten være slått på når du kjører.
Kalibrere drivstoffsparingen
Kalibrer drivstoffsparingen slik at du
får mer nøyaktige drivstoffrapporter
for ditt kjøretøy og dine kjørevaner.
Kalibrer når du fyller opp
drivstofftanken.
1. Beregn antall miles per gallon eller
antall liter per 100 kilometer.
2. Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Drivstoffrapport > Kalibrer.
3. Trykk på
og
for å angi
resultatet fra trinn 1.
4. Trykk på OK.
Brukerveiledning for nüvi 169037
Bruke verktøyene
Justere drivstoffprisen
Angi informasjon om drivstoffprisen
for å beregne drivstoffkostnadene for
ruter og beregne drivstoffrapportene.
1. Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Drivstoffpris.
2. Angi den gjeldende drivstoffprisen,
og trykk på Ferdig.
Bruke kjøreutfordringen
Kjøreutfordringen hjelper deg med
å få størst mulig drivstoffsparing
ved å gi poeng for kjørevanene dine.
Jo større total poengsum du får i
kjøreutfordringen, desto mer drivstoff
kan du spare.
Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Kjøreutfordring > Start.
38
Forstå poengsummen for
kjøreutfordringen
Trykk på på kartsiden for
å vise detaljer om den aktive
utfordringen. Fargen på bladet til
kjøreutfordringsikonet endres avhengig
av hvordan du presterer i utfordringen.
Den totale poengsummen er
et gjennomsnitt av disse tre
poengsummene:
Poeng for hastighetsøkning – få
poeng for gradvis hastighetsøkning,
mist poeng for rask hastighetsøkning.
Poeng for hastighetsreduksjon –
få poeng for gradvis bremsing, mist
poeng for hard bremsing.
Poeng for hastighet – få poeng for
å kjøre ved den beste hastigheten for
drivstoffsparing, som er 72–97 km/t
(45–60 m/t) for de fleste kjøretøy.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Bruke verktøyene
Stoppe kjøreutfordringen
1. På kartsiden trykker du på
2. Trykk på Stopp > Ja.
.
Justere kjøretøyprofilen
Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Kjøretøyprofil.
Drivstofftype – velg en drivstofftype.
Drivstofforbruk i by – angi
gjennomsnittlig drivstofforbruk i by
for kjøretøyet.
Drivstofforbruk på motorvei – angi
gjennomsnittlig drivstofforbruk på
motorvei for kjøretøyet.
TIPS: Hvis du vil ha best mulige
resultater, kalibrerer du drivstof­
fsparingen i stedet for å justere
drivstofforbruket i by og på motorvei.
Se side 37.
Vise kilometerrapporten
Kilometerrapporter viser distansen,
tiden, den gjennomsnittlige drivstoff­
sparingen og drivstoffkostnadene ved
navigering til et bestemmelsessted.
Det opprettes en kilometerrapport for
hver rute du kjører. Hvis du stopper en
rute på nüvi-enheten, opprettes det en
kilometerrapport for distansen du har
tilbakelagt.
1. Trykk på Verktøy > ecoRoute >
Kilometerrapport.
2. Velg en rapport.
Du kan vise opptil 20 kilometerrap­
porter på nüvi-enheten. Du kan også
få tilgang til kilometerrapporter i
rapportmappen i stasjoner/volumer
på nüvi-enheten.
Brukerveiledning for nüvi 169039
Bruke verktøyene
Vise kjøretips
nüvi-enheten gir kjøretips for å hjelpe
deg med å spare drivstoff.
Vise flyinformasjon
Trykk på Verktøy > ecoRoute > Tips.
MERK: Det kan hende at du ikke kan
motta oppdaterte data når du er på et
avsidesliggende sted.
Nullstille ecoRoute-dataene
1. Trykk på Verktøy > ecoRoute.
2. Velg kategorien du vil nullstille,
og trykk på Nullstill.
Vise myGarmin™meldinger
Med Garmin nüLink!-tjenester kan
du motta meldinger fra myGarmin.
Se side 22.
MERK: nüLink!-tjenester er ikke
tilgjengelige i alle områder.
1. Trykk på Verktøy > myGarmin.
2. Trykk på en melding for å vise hele
meldingen.
40
Informasjon om flystatus er en
nüLink!-tjenesten. Se side 22.
MERK: nüLink!-tjenester er ikke
tilgjengelige i alle områder.
1. Trykk på Verktøy > Flystatus.
2. Velg en flyplass i nærheten.
3. Velg et alternativ for å finne et fly.
• Sjekk flynummer: Angi et
flynummer, og trykk på Ferdig.
• Søk avganger: Trykk på
Etter destinasjonsby, Etter
flyplasskode eller Alle
avganger, og skriv inn riktig
informasjon.
• Søk i ankomster: Trykk på et
flyselskap.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Bruke verktøyene
4. Trykk på et fly.
5. Hvis flyet har flere mellomlandinger,
velger du Neste etappe for å sjekke
neste fly.
Vise værinformasjon
Værinformasjonen er en nüLink!tjenesten. Se side 22.
MERK: Det er ikke sikkert at du kan
motta gjeldende data når du er på et
avsidesliggende sted.
MERK: nüLink!-tjenester er ikke
tilgjengelige i alle områder.
1. Trykk på Verktøy > Vær.
2. Velg et alternativ for å vise
værinformasjon:
• Trykk på
og
for å vise
værinformasjon for andre valgte
områder.
• Trykk på Værvarsel for å vise
en seks dagers værmelding for
posisjonen som vises.
•
Trykk på skjermen for å hente
frem et tastatur, og søk etter
værinformasjon i en annen
posisjon (ikke tilgjengelig for
været for gjeldende posisjon.)
TIPS: Du kan også vise været
ved å trykke på det gjeldende
temperaturikonet på statuslinjen
øverst på hovedmenyen.
Bruke bildeviseren
Bruk bildeviseren til å vise bilder som
du har lagret på nüvi-enheten eller på
minnekortet.
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser.
Trykk på pilene for å bla gjennom
bildene.
2. Bruk rulleknappen nederst på
skjermen for å endre hvor mange
bilder som vises på skjermen.
3. Trykk på et bilde for å vise en større
versjon av det.
• Trykk på
for å vise
informasjon om det valgte
bildet.
Brukerveiledning for nüvi 169041
Bruke verktøyene
•
•
Trykk på bildet, og dra for å vise
forskjellige deler av bildet.
Trykk på for å skjule
menylinjen.
Vise en bildefremvisning
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser >
. Hvert bilde vises i noen
sekunder.
2. Trykk hvor som helst på skjermen
for å stoppe bildefremvisningen.
Navigere til et bilde
Hvis et bilde inneholder posisjonsin­
formasjon, kan du opprette en rute
til det.
Bruke enhetskalkulatoren
1. Trykk på Verktøy >
Enhetskalkulator.
2. Trykk på Konvertering, velg en
type mål, og trykk på OK.
3. Trykk på en måleenhet du vil endre.
4. Velg en måleenhet, og trykk på OK.
Gjenta om nødvendig.
5. Trykk på boksen ved siden av
måleenheten for å angi en verdi.
6. Skriv inn en verdi, og trykk på
Ferdig. Enheten regnes om.
7. Trykk på Slett for å utføre en annen
konvertering.
1. Trykk på Verktøy > Bildeviser.
2. Velg et bilde.
3. Trykk på > Kjør!
Bruke valutakalkulatoren
Se side 34 hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du laster
inn bilder på nüvi-enheten.
MERK: Garmin nüLink!-tjenester er
ikke tilgjengelige i alle områder.
42
Vekslingskurser oppdateres automatisk
gjennom nüLink!-tjenesten.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Bruke verktøyene
1. Trykk på Verktøy > Valuta.
2. Velg valutaen du vil endre fra, og
trykk på OK.
3. Velg valutaen du vil endre til, og
trykk på OK.
4. Trykk på boksen ved siden av en
valuta for å angi en verdi, og trykk
på Ferdig.
5. Trykk på Slett for å utføre en annen
konvertering.
Bruke verdensuret
1. Trykk på Verktøy > Verdensur.
2. Hvis du vil endre en by som er
oppført, trykker du på én av byene.
3. Angi et bynavn, og trykk på Ferdig.
4. Velg riktig by, om nødvendig.
5. Trykk på Verdenskart for å vise
et kart. Nattetimene vises i det
skyggelagte området.
6. Trykk på for å vise klokkene på
nytt.
Opprette ruter
Bruk nüvi-enheten til å opprette og
lagre ruter før din neste tur.
1. Trykk på Hvor skal du?
(eller Verktøy) > Ruter > Ny.
2. Trykk på Legg til nytt startpunkt.
3. Finn en posisjon som skal være
startpunkt, og trykk på Velg.
4. Trykk på Legg til nytt sluttpunkt.
5. Finn en posisjon som skal være
sluttpunkt, og trykk på Velg.
6. Trykk på for å legge til et nytt
sted i ruten. Trykk på
for å fjerne
en posisjon.
7. Trykk på Neste for å beregne ruten
og vise den på kartet.
8. Trykk på Lagre for å lagre ruten og
avslutte.
Brukerveiledning for nüvi 169043
Bruke verktøyene
Redigere ruter
1. Trykk på Hvor skal du?
(eller Verktøy) > Ruter.
2. Velg ruten du vil redigere.
3. Trykk på Rediger.
4. Trykk på et alternativ for å redigere
ruten.
Bruke kalkulatoren
Trykk på Verktøy > Kalkulator for å
aktivere kalkulatoren.
Få tilgang til Mine data
Bruk dette verktøyet til å behandle
og slette lagrede data, for eksempel
favorittene dine.
1. Trykk på Verktøy > Mine data.
2. Velg et alternativ:
• Angi Hjem-posisjon
• Slett favoritt(er)
• Slett triplogg
• Fjern Ciao™-venner
44
Vise tilbud
Du kan motta stedsrelevante annonser
og kuponger via nüLink!-tjenester.
Når et tilbud vises på skjermen,
trykker du på tilbudet for å søke etter
den nærmeste posisjonen som har
forbindelse med tilbudet. Hvis tilbudet
omfatter et kupongikon, trykker du
på kupongikonet på Kjør!-siden for
å motta en kupongkode. Skriv ned
denne koden, og vis den frem når du
ankommer stedet.
ADVARSEL: Ikke prøv å skrive ned
kupongkodene mens du kjører.
Hvis du vil vise en liste over tilbudene
du har mottatt, trykker du på Verktøy >
Tilbud.
Deaktivere tilbud
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
2. Trykk på knappen under
Posisjonsrapportering, og
trykk på Av.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Tilpasse nüvi-enheten
Tilpasse nüvi-enheten
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
Bruksmodus – angi hvordan du vil
ta deg frem, for å optimalisere rutene:
Bil, Fotgjenger eller Sykkel.
Enheter – du kan endre måleenheter
til Kilometer eller Miles.
2. Trykk på innstillingen du vil endre.
3. Trykk på knappen under navnet på
innstillingen for å endre den.
Endre
systeminnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
System.
GPS-simulator – slå på simulatoren
for å slå av GPS-modusen, simulere
navigering og spare batteristrøm.
Tastatur – trykk på QWERTY
hvis du vil ha en layout som er lik
layouten på et datatastatur, eller trykk
på ABCDE hvis du vil ha alfabetisk
layout.
Om – vis nüvi-enhetens program­
vareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre
programvarefunksjoner. Du trenger
denne informasjonen hvis du skal
oppdatere systemprogramvaren eller
kjøpe flere kartdata (se side 56).
Gjenopprett – gjenopprett
systeminnstillingene.
Brukerveiledning for nüvi 169045
Tilpasse nüvi-enheten
Endre
navigasjonsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Navigasjon.
Rutepreferanse – velg en preferanse
for å beregne ruten:
• Raskere tid – for å beregne ruter
som er raskere å kjøre, men der
distansen kan være lengre.
• Kortere distanse – for å beregne
ruter som har kortere distanse, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
• Utenfor vei – for å beregne
direkteruter (uten veier).
• Mindre drivst. – for å beregne
ruter som kan kreve mindre
drivstoff enn andre ruter.
Ruteberegningen beregnes
ut fra data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en
gitt rute.
46
Unngåelser – velg de veitypene du
ønsker å unngå på rutene.
Transittyper – velg hvilken type
kollektivtransport du vil at nüvienheten ikke skal ta med ved beregning
av ruter. Transittyper er tilgjengelig
hvis cityXplorer-kart er lastet inn.
Gjenopprett – gjenopprett de
opprinnelige navigasjonsinnstillingene.
MERK: Hvis du endrer bruksmodi,
blir rutepreferansen for bruksmodusen
du endrer fra, lagret.
Justere
skjerminnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Skjerm.
Fargemodus – velg Dag for en lys
bakgrunn, Natt for en mørk bakgrunn
eller Automatisk for automatisk å
veksle mellom de to.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Tilpasse nüvi-enheten
Skjermdump – slå på skjermdump­
modusen. Trykk på for å lage en
skjermdump. Punktgrafikkfilen med
bildet lagres i mappen screenshots på
nüvi-stasjonen.
Lysstyrke – juster bakgrunnsbel­
ysningsnivået. Hvis du reduserer
bakgrunnsbelysningsnivået, øker
levetiden til batteriet.
Gjenopprett – gjenopprett de
opprinnelige skjerminnstillingene.
Oppdatere
tidsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Tid.
Velg tidsformat – velg et 12-timers,
24-timers eller UTC-tidsformat.
Gjeldende tid – still inn tiden på nüvienheten manuelt. Velg Automatisk for
å få nüvi-enheten til å stille tiden basert
på posisjonen din.
Gjenopprett – gjenopprett de
opprinnelige tidsinnstillingene.
Angi språkene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Språk.
Talespråk – endre språket for
talemeldinger.
Tekstspråk – endre all tekst på
skjermen til det valgte språket. Selv
om du endrer tekstspråket, endres
ikke språket i brukerangitte data eller
kartdata, for eksempel gatenavn.
Tastatur – velg tastaturet for språket
ditt. Trykk på Modus på et tastatur for
å endre tastaturspråket midlertidig.
Gjenopprett – gjenopprett de
opprinnelige språkinnstillingene.
Brukerveiledning for nüvi 169047
Tilpasse nüvi-enheten
Endre kartinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Kart.
Kartdetalj – juster mengden detaljer
som vises på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes
opp langsommere.
Kartvisning – velg et kartperspektiv.
• Spor opp – viser kartet
todimensjonalt (2D) med
ferdselsretningen øverst.
• Nord opp – vis kartet
todimensjonalt (2D) med
nord øverst.
• 3D – vis kartet tredimensjonalt
(3D) i Spor opp.
48
Kjøretøy – trykk på Endre for å endre
ikonet som brukes til å vise posisjonen
din på kartet. Trykk på ikonet du vil
bruke, og trykk deretter på OK. Du
kan laste ned flere kjøretøyikoner fra
www.garmingarage.com.
MERK: I bruksmodus for fotgjenger er
Nord opp den eneste kartvisningen.
Triplogg – vis eller skjul loggen
for reisene dine. Hvis du vil slette
triploggen, kan du trykke på Verktøy >
Mine data > Slett triplogg.
Info – vis kartene og versjonen av
hvert innlastet kart på nüvi-enheten.
Trykk på et kart for å aktivere (hake)
eller deaktivere (ingen hake) kartet.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Tilpasse nüvi-enheten
Kartdataoppsett – endre antall
datafelter som vises på kartsiden.
Gjenopprett – gjenopprett de
opprinnelige kartinnstillingene.
Endre
sikkerhetsinnstillingene
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
Garmin Lock – slå på Garmin Lock™
for å låse nüvi-enheten. Skriv inn
en firesifret PIN-kode, og angi en
sikkerhetsposisjon. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du se side 53.
Sikker modus – slå Sikker modus
av eller på. Når kjøretøyet beveger
seg, deaktiverer Sikker modus alle
funksjoner som krever betydelig
oppmerksomhet, og som kan distrahere
føreren.
Posisjonsrapportering – slå på
nüvi-enheten, slik at den kan motta
trafikkinformasjon.
Gjenopprett – gjenopprett de
opprinnelige sikkerhetsinnstillingene.
Legg merke til at gjenoppretting av
sikkerhetsinnstillingene ikke sletter
PIN-koden til Garmin Lock eller
sikkerhetsposisjonen.
Angi alternativene for
Bluetooth-teknologi
Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
Telefon – trykk på Legg til > OK for
å pare med en telefon som har trådløs
Bluetooth-teknologi. Se sidene 25–29.
Trykk på Endre for å koble til en
annen telefon.
• Utelat – velg telefonen du vil
koble fra, og trykk på Ja.
• Fjern – velg telefonen du vil slette
fra nüvi-minnet, og trykk på Ja.
Brukerveiledning for nüvi 169049
Tilpasse nüvi-enheten
Bluetooth – slå Bluetoothkomponenten av og på. Bluetoothikonet vises på hovedmenyen hvis
Bluetooth-komponenten er slått på.
Velg Deaktivert hvis du vil hindre at
en telefon kobler til automatisk.
Enhetsnavn – angi et enhetsnavn som
identifiserer nüvi-enheten på enheter
med Bluetooth-teknologi. Trykk på
Ferdig.
Gjenopprett – gjenopprett de
opprinnelige Bluetooth-innstil­
lingene. Dette fører ikke til at
paringsinformasjonen blir slettet.
Endre innstillingene for
nærhetspunkter
Du må ha lastet inn nærhetspunkter
(for eksempel egendefinerte POIer eller
en fotoboksdatabase) for å kunne endre
innstillingene for nærhetspunktene.
Se side 57. Trykk på Verktøy >
Innstillinger > Nærhetspunkter.
Varsling av nærhetspunkter –
aktiverer eller deaktiverer varsling når
du nærmer deg egendefinerte punkter
av interesse eller fotobokser.
Gjenopprett – gjenopprett
innstillingene for nærhetspunkter.
Gjenopprette alle
innstillinger
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger.
2. Trykk på Gjenopprett.
3. Trykk på Ja.
50
Brukerveiledning for nüvi 1690
Tillegg
Tillegg
Ta vare på nüvi-enheten
nüvi-enheten inneholder sensitive
elektroniske komponenter som kan få
permanente skader hvis de blir utsatt
for voldsomme støt eller vibrasjoner.
Hvis du vil minimere risikoen for
skade på nüvi-enheten, må du unngå å
miste den i bakken og ikke bruke den
der det kan oppstå voldsomme støt
eller vibrasjoner.
Rengjøre enheten
nüvi-enheten er laget av materialer
av høy kvalitet og krever ikke annet
vedlikehold fra brukerens side enn
rengjøring. Rengjør enhetens utside
(ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann,
og tørk av den. Unngå kjemiske
rengjøringsmidler og løsemidler
som kan skade plastdeler.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Rengjøre berøringsskjermen
Rengjør berøringsskjermen med
en myk, ren, lofri klut. Bruk
vann, isopropylalkohol eller
brillepussemiddel etter behov.
Påfør middelet på kluten, og tørk
forsiktig av berøringsskjermen.
Beskytte nüvi-enheten
• Ikke oppbevar nüvi-enheten på
et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre
tid. Dette kan føre til permanent
skade på enheten.
• nüvi-enheten må ikke komme i
kontakt med vann. Kontakt med
vann kan gjøre at nüvi-enheten
slutter å fungere som den skal.
• Selv om du kan bruke en PDAstyluspenn på berøringsskjermen,
må du aldri gjøre dette mens du
kjører. Du må aldri trykke på
berøringsskjermen med et hardt
eller skarpt redskap, da dette kan
skade skjermen.
51
Tillegg
Unngå tyveri
• Du bør fjerne enheten og braketten
når den ikke er i bruk, for å
unngå tyveri. Fjern merket etter
sugekoppen på frontruten.
• Ikke oppbevar enheten i
hanskerommet.
• Registrer produktet på
http://my.garmin.com.
• Bruk funksjonen Garmin Lock. Du
finner mer informasjon nedenfor.
Låse nüvi-enheten
Garmin Lock er et system som låser
nüvi-enheten din for å hindre tyveri.
Hver gang du slår på nüvi-enheten,
taster du inn PIN-koden eller kjører
til sikkerhetsposisjonen.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
2. Trykk på knappen under Garmin
Lock.
3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og
kjør til en sikkerhetsposisjon.
MERK: Hvis du glemmer PIN-koden
og sikkerhetsposisjonen, må du sende
nüvi-enheten til Garmin for å få låst
den opp. Du må også sende en gyldig
produktregistrering eller et kjøpsbevis.
52
Brukerveiledning for nüvi 1690
Tillegg
Hva er en sikkerhetsposisjon?
Sikkerhetsposisjonen din er et sted
du ofte drar tilbake til, for eksempel
hjemmet. Hvis nüvi-enheten
innhenter satellittsignaler og du
er på sikkerhetsposisjonen, trenger
du ikke å angi PIN-koden.
Kalibrere skjermen
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer
slik den skal, må du kalibrere den.
1. Slå av nüvi-enheten.
2. Slå nüvi-enheten på igjen, og trykk
i det øvre venstre hjørnet i ca.
30 sekunder til kalibreringsskjermen
vises (hvit skjerm med "Trykk på
punkt").
Brukerveiledning for nüvi 1690
Oppdatere programvaren
1. Koble nüvi-enheten til
datamaskinen ved hjelp av
mini-USB-kabelen. AutoPlaymenyen vises.
2. Dobbeltklikk på Install
myGarmin Agent for å åpne
nedlastingssiden for myGarmin
Agent.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
MERK: Hvis AutoPlay-menyen
ikke åpnes, eller hvis du bruker
en Mac-datamaskin, kan du gå til
www.garmin.com/agent.
Når du har installert myGarmin
Agent, blir du bedt om å åpne
myDashboard når du kobler
nüvi-enheten til datamaskinen.
myDashboard kontrollerer den
gjeldende programvaren for nüvienheten og gir mer informasjon
om den.
53
Tillegg
Slette brukerdata
MERKNAD: Dette fjerner all
informasjon som brukeren har
lagt inn.
1. Hold fingeren nederst i høyre hjørne
av nüvi-skjermen mens du slår på
nüvi-enheten.
2. Fortsett å trykke på skjermen til en
melding vises.
3. Trykk på Ja for å slette alle
brukerdata.
Alle de opprinnelige innstillingene
gjenopprettes. Alle elementer du har
lagret, blir slettet.
Batteriinformasjon
Hvis du vil maksimere levetiden til
batteriet, bør du ikke legge nüvienheten i direkte sollys, og unngå
eksponering for overdreven varme
over lengre perioder.
54
Batteriikonet
i hjørnet på
hovedmenyen angir statusen til
nüvi-batteriet. Hvis du vil forbedre
batterimålerens nøyaktighet, lader du
batteriet helt ut, og lader det deretter
helt opp igjen. Du bør ikke koble fra
nüvi-enheten før den er fullt oppladet.
Fjerne nüvi-enheten og
braketten
Hvis du vil ta nüvi-enheten ut av
holderen, trykker du på tappen på
holderen mens du vipper nüvi-enheten
fremover.
Vri holderen mot høyre eller
venstre hvis du vil fjerne holderen
fra braketten. Bruk kraft, og dra i den
aktuelle retningen til holderen løsner
fra braketten.
Hvis du vil fjerne sugekoppbraketten
fra frontruten, vipper du spaken mot
deg. Dra tappen på sugekoppen mot
deg.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Tillegg
Montere på dashbordet
Bruk den vedlagte monteringsplaten
hvis du vil montere enheten på
dashbordet, i henhold til gjeldende
bestemmelser.
MERKNAD: Det permanente
monteringslimet er svært vanskelig
å fjerne etter at det er påført.
1. Rengjør og tørk dashbordet der du
vil plassere platen.
2. Fjern limbeskyttelsen under platen.
3. Plasser platen på dashbordet.
4. Fjern den gjennomsiktige plasten
fra platens overside.
5. Plasser sugekoppbraketten
på platen. Skyv spaken ned
(mot platen).
Brukerveiledning for nüvi 1690
nüMaps Guarantee™
Du må registrere nüvi-enheten på
http://my.garmin.com innen 60 dager
etter at du har innhentet satellitter og
kjørt med nüvi-enheten, slik at du kan
motta én gratis kartoppdatering (hvis
tilgjengelig). Du er ikke kvalifisert til
å motta gratis kartoppdatering hvis du
foretar registreringen via telefon eller
lar det gå mer enn 60 dager etter første
gang du har innhentet satellitter og
kjørt med nüvi-enheten.
nüMaps Lifetime™
Du kan motta opptil fire
kartdataoppdateringer per år mot et
engangsbeløp for nüvi-enheten. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du
gå til www.garmin.com og klikke
på Kart.
55
Tillegg
Tilleggskart
Du kan kjøpe kart over andre områder
for nüvi-enheten. Hvis du vil se en liste
over kart som er kompatible med nüvienheten, logger du deg på myGarminkontoen (www.mygarmin.com) og
klikker på kategorien myMaps.
Om GPS-satellittsignaler
nüvi-enheten må hente inn GPSsatellittsignaler (Global Positioning
System) for å kunne navigere. Hvis
du er innendørs, i nærheten av
høye bygninger eller trær eller i et
parkeringshus, klarer ikke nüvienheten å hente inn satellittsignalene.
Gå utendørs til et område uten høye
hindringer når du skal bruke nüvienheten.
56
Når nüvi-enheten har hentet inn
satellittsignaler, er linjene for
signalstyrke på hovedmenyen
grønne
. Hvis enheten mister
satellittsignalene, blir linjene røde
eller tomme
.
Du finner mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
Ekstrautstyr og valgfritt
tilbehør
Hvis du vil ha mer informasjon
om valgfritt tilbehør, kan du gå
til http://buy.garmin.com eller på
www.garmin.com/extras eller ta
kontakt med din Garmin-forhandler.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Tillegg
Bruke egendefinerte POIer
Du kan bruke POI Loader til å laste inn
egendefinerte POIer på nüvi-enheten.
POI-databaser er tilgjengelige fra
flere Internett-baserte selskaper. Noen
egendefinerte databaser inneholder
varslingsinformasjon for punkter, for
eksempel fotobokser og skolesoner.
Koble nüvi-enheten til datamaskinen
hvis du vil slette de egendefinerte
POIene fra nüvi-enheten. Åpne
POI-mappen på nüvi-stasjonen
eller minnekortet. Slett filen som
heter poi.gpi.
Gå til www.garmin.com/extras, og
klikk på POI Loader hvis du vil
installere POI Loader på datamaskinen.
Du finner mer informasjon i hjelpefilen
til POI Loader. Trykk på F1 for å åpne
hjelpefilen.
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig
enkelte steder. Gå til http://my.garmin
.com for å se hvor denne tjenesten er
tilgjengelig. nüvi-enheten inneholder
informasjon om plassering av flere
hundre fotobokser i de områdene
tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten
varsler deg når du nærmer deg en
fotoboks, og den kan advare deg
hvis du kjører for fort. Dataene blir
oppdatert minst én gang i uken, så
du har alltid tilgang til så oppdatert
informasjon som mulig.
Hvis du vil se de egendefinerte
POIene, trykker du på Hvor skal
du? > Tillegg > Egendefinerte POIer.
Hvis du vil endre innstillingene for
varsling av nærhetspunkter, trykker
du på Verktøy > Innstillinger >
Nærhetspunkter > Varsling av
nærhetspunkter.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Bruke �fotobokser
Du kan kjøpe et nytt område eller
forlenge et eksisterende abonnement
når som helst. Hvert område du kjøper,
har en utløpsdato.
57
Tillegg
Hvis du skal deaktivere fotobokser,
trykker du på Verktøy > Innstillinger
> Nærhetspunkter.
MERK: Fotoboksinformasjon er ikke
tilgjengelig på alle områder.
MERKNAD: Garmin er ikke
ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene i forbindelse med
bruk av en egendefinert POIdatabase eller fotoboksdatabase.
Tilgjengelige fotobokser
Fotoboksinformasjon er ikke
tilgjengelig i Sveits. Fotoboksinfor­
masjon er deaktivert som standard i
Tyskland og Østerrike.
I enkelte europeiske land kan bruk
av fotoboksdatabasen anses som en
forseelse. Før du bruker eller aktiverer
fotoboksdatabasen bør du undersøke
den juridiske situasjonen og mulige
juridiske konsekvenser av bruk av
denne databasen i landene der du har
tenkt å bruke den.
58
Garmin International og tilknyttede
selskaper påtar seg ikke ansvar for
bruk av denne fotoboksdatabasen.
Garmin International og tilknyttede
selskaper gir heller ingen garantier
vedrørende nøyaktigheten eller
grundigheten til fotoboksdatabasen.
Garmin Travel Guide
Garmin Travel Guide inneholder
detaljert informasjon om steder, for
eksempel restauranter og hoteller.
Hvis du vil kjøpe tilbehør, kan du
gå til http://buy.garmin.com, eller ta
kontakt med Garmin-forhandleren.
Hvis du vil bruke Travel Guide, må du
sette minnekortet inn i nüvi-enheten.
Trykk på Hvor skal du? > Tillegg.
Trykk på navnet til din Travel Guide
for å åpne den.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Tillegg
Kontakte Garmin
Kontakt Garmins produktsupport
hvis du har spørsmål. USA: Gå til
www.garmin.com/support, eller
kontakt Garmin USA på telefon
(913) 3978200 eller (800) 8001020.
Storbritannia: Ta kontakt med
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 2380000.
Europa: Gå til www.garmin.com
/support, og klikk på Contact Support
(Kontakt support) for innenlandsk
supportinformasjon, eller ta kontakt
med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 8501241.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Registrere nüvi-enheten
Gå til webområdet http://my.garmin
.com for å få tilgang til de nyeste
tjenestene for Garmin-produktene.
På webområdet myGarmin kan du
registrere Garmin-enheten, laste ned de
nyeste kartoppdateringene og abonnere
på elektroniske tjenester.
Se side 34 hvis du vil ha informasjon
om hvordan du kobler nüvi-enheten til
datamaskinen.
Radiofrekvens­
eksponering
Enheten skal bare brukes i bilbraketten
eller som en håndholdt enhet for å
være i samsvar med FCC-kravene til
RF-eksponering. Enheten skal ikke
brukes i andre konfigurasjoner.
59
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysisk størrelse (B × H × D):
12,5 × 7,9 × 1,9 cm
(4,9 × 3,1 × 0,75 tommer)
Vekt: 176 g (6,2 oz.)
Skjerm: 4,3 tommer diagonalt,
480 × 272 piksler, 64 000 farger,
lyssterk og liggende WQVGA
TFT-skjerm, hvit bakgrunns­
belysning, berøringsskjerm
Bæreveske: ikke vanntett (IPXO)
Driftstemperaturområde:
0–60 °C (32–140 °F)
Ladetemperaturområde:
0–45 °C (32–113 °F)
Datalagring: internt minne og valgfritt
uttakbart microSD-kort Data
lagres i det uendelige.
Datamaskin-grensesnitt: USB 2.0masselagring med full hastighet
Operativsystem: Garmin
60
Ladetid: opptil 4 timer
Strøminntak: bilstrøm ved bruk av
medfølgende strømkabel for bil
eller vekselstrøm ved hjelp av
valgfritt tilbehør
Bruk: maks. 5 W.
Batteriets levetid: opptil 3 timer
Batteritype: oppladbart
litiumionbatteri som
ikke kan byttes av bruker
GPS-mottaker: høy følsomhet med
HotFix™
Innhentingstider*:
Varm: < 1 sek
Kald: < 38 sek
Tilbakestilling til
fabrikkinnstillinger: < 45 sek
*Gjennomsnittlige innhentingstider for
en stasjonær mottaker med fri sikt mot
himmelen.
Brukerveiledning for nüvi 1690
Tillegg
Feilsøking
Problem/spørsmål
Løsning/svar
nüvi-enheten innhenter
aldri satellittsignaler.
Sørg for at GPS-simulatoren er slått av. I skjermbildet
Hjem trykker du på Indstillinger > System >
Generelt > GPS-simulator > Av.
Ta med nüvi-enheten ut av parkeringshus og bort fra
høye bygninger og trær. Hold enheten på samme sted
i noen minutter.
Sugekoppen fester seg
ikke til frontruten.
Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
Tørk med en ren, tørr klut. Fest sugekoppen slik det blir
beskrevet på side 2.
nüvi-enheten lader ikke Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner
i bilen.
strøm til strømuttaket.
nüvi-enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0 °C
og 45 °C (32–113 °F). Hvis nüvi-enheten plasseres i
direkte sollys eller i et varmt miljø, lades den ikke.
Batteriet mitt har ikke
strøm lenge.
Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må
lade, kan du dempe bakgrunnsbelysningen. Trykk på
Verktøy > Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
Brukerveiledning for nüvi 1690
61
Tillegg
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Hvordan sletter jeg alle
brukerdataene?
Hold fingeren nederst i høyre hjørne av nüvi-skjermen
mens du slår den på. Fortsett å trykke på skjermen
til meldingen vises. Trykk på Ja for å slette alle
brukerdata.
Batterimåleren min
virker unøyaktig.
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen
(uten å avbryte ladingen).
Berøringsskjermen
reagerer ikke som den
skal når jeg trykker
på den.
Kalibrer berøringsskjermen slik det blir beskrevet på
side 53.
Hvordan vet jeg at
nüvi-enheten er i USBmasselagringsmodus?
Når nüvi-enheten er i USB-masselagringsmodus, vises
det et bilde av en nüvi-enhet koblet til en datamaskin.
Du skal også kunne se to nye eksterne stasjoner i Min
datamaskin.
Datamaskinen min
oppdager aldri at nüvienheten er koblet til.
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2. Slå av nüvi-enheten.
3. Koble USB kabelen til en USB-port på
datamaskinen og til nüvi-enheten. nüvi-enheten
slår seg automatisk på og går i USBmasselagringsmodus.
62
Brukerveiledning for nüvi 1690
Tillegg
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Jeg finner ingen nye
eksterne stasjoner i
listen over stasjoner.
Hvis du har flere nettverksstasjoner koblet til
datamaskinen, kan det hende at Windows har
problemer med å tilordne stasjonsbokstaver til nüvistasjonene. Du finner mer informasjon om hvordan du
tilordner stasjonsbokstaver i operativsystemets hjelpefil.
Forsikre deg om at nüvi-enheten er koblet til en
USB-port og ikke til en USB-hub.
Hvordan finner
jeg restauranter i
nærheten av et hotell
jeg skal bo på?
Lagre hotellet i dine favoritter. Se side side 11 hvis du
vil ha mer informasjon om favoritter. Du kan deretter
søke etter restauranter i nærheten av hotellet.
1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme.
2. Velg Et favorittbestemmelsessted.
3. Velg et bestemmelsessted.
4. Trykk på POIer > Mat og drikke.
5. Velg en kategori. nüvi-enheten søker etter steder i
nærheten av hotellet.
6. Velg en restaurant.
Telefonen min
kobler seg ikke
til nüvi-enheten.
Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth.
Kontroller at Bluetooth-feltet er satt til Aktivert.
Kontroller at telefonen er slått på og befinner seg
mindre enn ca. 10 meter (33 fot) unna nüvi-enheten.
Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
Brukerveiledning for nüvi 1690
63
Indeks
Indeks
A
adresse
hvite sider 7
alarmklokke 58
angi posisjonen din 14
anrop
anropsvarsel 27
dempe 27
hjem 29
legge på 27
logg 28
svare 26
antityverifunksjon 49, 52
av/på-knapp 5
B
bakgrunnsfarge 46
batteri 54, 61
bensinpriser 24
berøringsskjerm
innstillinger 47
kalibrere 53, 62
rengjøring 51
64
bildenavigasjon
laste bilder 12
bilder 12
Bluetooth-teknologi
25–29
innstillinger 49
pare med telefon 25
ringe fra
Kjør!-siden 9
slette en telefon 49
breddegrad 14
brukerdata, slette 54
bruksmodus 4, 45
bykart 4, 10
C
Ciao! 30–34
avslå invitasjon 32
bli medlem 30
fjerne en venn 32
godta invitasjon 31
invitere etter
e-postadresse 31
invitere etter
telefonnummer
31
skjule posisjon 33
status 33
vise venner 32
D
dashbordplate 55
dempet
anrop 27
lyd 5
detaljerte
kjøreanvisninger 16
detaljkart 48
diakritiske tegn 8
drivstoffpriser 24
drivstoffrapport 37
E
ecoRoute 36–39
drivstoffrapport 37
kalibrere
drivstoffsparingen
37
kilometerrapport 39
kjøretøyprofil 36
Kjøreutfordring 38
tips 40
Brukerveiledning for nüvi 1690
Indeks
egendefinerte POIer 57
enhets-ID 45
enhetskalkulator 42
F
Favoritter 11, 12
filer 34–35
slette 35
støttede typer 34
finne steder 5
bruke bilder 12–13
etter adresse 7
etter koordinater 14
etter navn 11, 23
etter postnummer 7
i nærheten av et annet
sted 9
lagrede steder
(Mine favoritter)
12
nylige valg 9
fjerne braketten 54
fotoboksdatabase 57
Brukerveiledning for nüvi 1690
G
Garmin Lock 49, 52
Garmin Travel Guide 58
gårute 45
geocaching 14
gjeldende posisjon,
lagre 11
GPS
av/på 45
om GPS 56
H
Hjelp 36
hjem
angi en posisjon 7
telefonnummer 29
Hvor er jeg? 36
Hvor skal du? 7–14
I
innkommende anrop 26
innstillinger 45–50
gjenopprette 50
Internett. Se nüLink!tjenester
J
JPEG-bildefiler 34
K
kalkulator 44
kart
bla 13
detaljnivå 48
fotgjenger 18
innstillinger 48
legge til 56
vise 48
zoome 14
Kartvisning i 2-D,
3-D 48
kilometer 45
kilometerrapport 39
kinotider 24
Kjør!-sidealternativer 9
kjøreanvisninger 16
kjøretøyikon 48
kjøretøyprofil 39
Kjøreutfordring 38
kollektivtransport
bykart 4, 10
65
Indeks
kommende
arrangementer 24
konvertere
enheter 42
valuta 42
koordinater 14
L
lade nüvi-enheten 3, 61
lagre
gjeldende posisjon
11, 14
steder du finner 11
lås
nüvi-enheten 52
skjermen 5
lengdegrad 14
litiumionbatteri 54, 60
lokale arrangementer 24
Lokalt søk
bla gjennom
kategorier 22
etter navn 23
lydversjon 45
lysstyrke 47
66
M
maks. hastighet,
nullstille 16
målinger, konvertere 42
manøverliste 16
MapSource 34, 56
miles 45
Mine data 44
montere
fjerne fra
braketten 54
på dashbordet 55
på frontruten 61
myGarmin-meldinger 40
N
nærhetspunkter
innstillinger 50
varsler 50
navigasjon
innstillinger 46
modus 45
navigasjonsmodus for
fotgjenger 45
kjørerute 10
rutealternativer 10
neste sving 17
nüLink!- tjenester 22
Ciao! 30
drivstoffpriser 24
Flystatus 40
hvite sider 23
kinotider 24
lokale
arrangementer 24
Lokalt søk 22, 23
myGarmin 40
vær 41
valutakalkulator 42
nullstille
din nüvi-enhet 5
maksimal
hastighet 16
turdata 16
nüMaps Guarantee 55
nüvi-enheten
beskytte 51
lade 3
montere 55
Brukerveiledning for nüvi 1690
Indeks
nullstille 5
rengjøring 51
O
omberegne ruter 6
omkjøring 6
oppbevare
nüvi-enheten 51
oppdatere
kart 56
programvare 53
overføre filer 35
Oversikt over
veikryss 17
P
pare en mobiltelefon 25
PIN-kode
Bluetooth 26
Garmin Lock 52
poeng for hast.økning 38
poeng for
hast.reduksjon 38
poeng for hastighet 38
POIer 11
egendefinert 57
Brukerveiledning for nüvi 1690
POI Loader 34
posisjoner som nylig er
funnet 9
posisjonsikon 48
programvare
oppdatere 53
versjon 45
Q
QWERTY-tastatur 45
R
registrere 52
ruter
egendefinert 43–44
innstillinger 46
modus 45
redigere 44
simulere 45
stoppe 6
utenfor vei 46
S
satellittsignaler 56
sende til GPS 13
se på kartet 14
siden for rute 10
sikkerhet
innstillinger 49
posisjon 53
sikker modus 49
simulere en rute 45
skjerm
lysstyrke 47
skjermdumper 47
skjerminnstillinger 46
skolesonedatabase 57
slette
egendefinerte
POIer 57
liste med nylige
funn 9
tegn 8
søkeområde 9
spesifikasjoner 60
Spor opp 48
språkinnstillinger 47
støttede filtyper 34
sykkelnavigering 45
systeminnstillinger 45
67
Indeks
T
taleoppringing 29
talespråk 47
ta meg hjem 7
tastatur 8
layout 45
språkmodus 8, 47
tastatur på skjerm 8
ta vare på
nüvi-enheten 51
tekstspråk 47
telefonbok 28
telefonsvarer 27
tidsinnstillinger 47
tidssone 47
tilbehør 56
tillegg 56–57
tilleggskart 56
tilpasse nüvi-enheten
45–51
trafikk 19–21
hendelser 19
tripcomputer 16
triplogg 48
68
U
unngå
tyveri 52
veityper 46
USB-masselagringsmodus
34, 62
utenfor vei, ruting 4, 46
utgang, lyd 5
V
valutakalkulator 42
varsler
fotoboks 57
verdensur 43
verktøy 36–41
Z
zoome 14
Brukerveiledning for nüvi 1690
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke inkludert kartdata) for
Garmin-produktene finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
0682
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaper
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
November 2009
Delenummer 190-01099-38 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising