Garmin | nüLink!® 1690 LIVE | User guide | Garmin nüLink!® 1690 LIVE Podręcznik użytkownika

Garmin nüLink!® 1690 LIVE Podręcznik użytkownika
nüvi 1690
®
krótki przewodnik
Spójrz na Twoje nüvi
Menu główne
P rzeczytaj Ważne informacje o
bezpieczeńswie i produkcie dostępne
w opakowaniu, aby zapoznać się z
ważnymi informacjami i ostrzeżeniami
Przycisk Power:
Naciśnij, aby włączyć / wyłączyć nüvi
slot kart
microSD™
mikrofon
złącze
mini-USB
2
➊
➋
➌ ➍ ➎
➊
➋
➌
➍
➎
Dotknij, aby wyszukać cel.
Dotknij, aby zobaczyć mapę.
Dotknij, aby zadzwonić
gdy nüvi połączony jest z
kompatybilnym telefonem
komórkowym.
Dotknij, aby regulować
głośność.
Dotknij, aby korzystać z
narzędzi takich, jak ustawienia,
pomoc, czy pogoda.
nüvi 1690 Krótki przewodnik
Pasek ikon menu
głównego
➊ ➋➌ ➍ ➎ ➏ ➐
➊ Status sygnału GPS. Dotknij
➋
➌
➍
➎
➏
➐
i przytrzymaj, aby zobaczyć
ekran satelitów.
Status Bluetooth®. Dotknij, aby
zmienić ustawienia Bluetooth.
Ikona trybu pracy. Dotknij, aby
zmienić tryb pracy.
Aktualny czas. Dotknij, aby
zmienić ustawienia czasu.
Aktualna temperatura. Dotknij
i przytrzymaj, aby zobaczyć
prognozę pogody.
Status sygnału usług Garmin
nüLink.
Status baterii.
Przygotowanie nüvi
Przed instalacją nüvi, przeczytaj Ważne
informacje o bezpieczeństwie i produkcie, aby
zapoznać się z uregulowaniami prawnymi
dotyczącymi uchwytów z przyssawką.
Instalacja nüvi
1. Zdejmij przezroczystą folię z
przyssawki. Umieść przyssawkę
na szybie.
2. Odchyl dźwignię przyssawki w
kierunku szyby.
3. Zatrzaśnij obejmę urządzenia na
ramieniu przyssawki.
4. Podłącz samochodowy kabel
zasilający do złącza na obejmie.
Ramię przyssawki
Obejma
Kabel zasilający
nüvi 1690 Krótki przewodnik
3
5. Podłącz drugi koniec kabla
zasilającego do gniazda
zapalniczki w Twoim pojeździe.
6. Połóż dolną krawędź nüvi na
obejmie
7. Przechyl nüvi do tyłu, aby
zatrzasnąć go w obejmie. Twoje
urządzenie powinno się automatycznie włączyć gdy znajdzie się
w uchwycie, a pojazd jest uruchomiony. Postępuj wg instrukcji
wyświetlanych na ekranie.
OSTRZEŻENIE: Produkt ten zawiera baterię
litowo-jonową. Aby zapobiec uszkodzeniu,
zabierz urządzenie z pojazdu gdy z niego
wysiadasz, lub schowaj je w miejscu bez
dostępu bezpośredniego światła słonecznego.
4
Akwizycja satelitów
1. Wyjdź z budynku w otwarty teren,
z dala od wysokich budynków lub
drzew.
2. Włącz Twojego nuvi.
Akwizycja satelitów może zająć
kilka minut. Wskaźnik
informuje o sile sygnału. Jeśli conajmniej
jedna linia stanie się zielona, Twój
nüvi wykonał akwizycję satelitów.
Wyszukiwanie punktów
szczególnych (POI)
1. Dotknij Dokąd? > Punkty
szczególne
2. Wybierz kategorię i podkategorię
3. Wybierz cel podróży i dotknij
Jedź!.
4. Jeśli potrzeba, dotknij Start aby
nawigować według trasu.
Aby podać klika liter zawartych w
nazwie, dotknij Dokąd? > Punkty
szczególne > Literuj nazwę.
nüvi 1690 Krótki przewodnik
Aby wyszukać cel w innym
obszarze, dotknij Dokąd? > Blisko.
➊
Nawigacja po trasie
➋
Twoja trasa oznaczona jest karmazynową linią. Kiedy podróżujesz,
Twój nüvi prowadzi Ciebie do celu
za pomocą komunikatów głosowych,
strzałek na mapie oraz wskazówek
wyświetlanych w górnej części ekranu mapy. Jeśli zjedziesz z wyznaczonej trasy, Twój nüvi przeliczy trasę.
Dotknij i przeciągnij mapę, aby
zobaczyć inny jej fragment. W czasie
podróżowania po głównych drogach,
na ekranie pojawić się może ikona
ograniczenia prędkości.
➊
➋
➌
➏
➍
➎
nüvi 1690 Krótki przewodnik
➐
➌
➍
➎
➏
➐
Dotknij, aby zobaczyć ekran
następnego zwrotu lub ekran
widoku skrzyżowań
Dotknij, aby zobaczyć listę
zwrotów
Dotknij lub aby
skalować mapę
Dotknij, by wrócić do menu
głównego
Dotknij, aby wyświetlić
Komputer podróży
Dotknij, aby zobaczyć ekran
Gdzie jestem?
Dotknij, aby zmienić pole
danych.
Dodawanie postoju
1. W czasie nawigacji po trasie,
dotknij > Dokąd?.
2. Wyszukaj miejsce postoju
3. Dotknij Jedź!.
4. Dotknij Dodaj jako punkt
pośredni aby wstawić ten punkt
do trasy przed jej punktem
docelowym
5
Objazd
1. W czasie nawigacji po trasie,
dotknij .
2. Dotknij Objazd lub Rekalkuluj.
Korzystanie z usług
nüLink!
Twój nüvi dostarczany jest z subskrypcją usług nüLink!, które pozwalają odbierać aktualne informacje
o wydarzeniach lokalnych, cenach
paliw, statusie lotów, itp.
Po więcej informacji o usługach
nüLink! dotknij Narzędzia >
Pomoc, lub skorzystaj z nInstrukcji
obsługi nüvi 1690 dostępnej na:
www.garmin.com.
UWAGA: Możesz nie mieć
możliwości odebrania aktualnych
danych jeśli znajdziesz się w odległej
lokalizacji.
6
Wyszukiwanie celu z użyciem
wyszukiwania lokalnego
Google™
UWAGA: Usługa nie jest dostępna
we wszystkich obszarach
Wyszukiwanie lokalne pozwala
Tobie na przeszukanie najbardziej
aktualnych informacji o obiektach.
Oprócz wyszukiwania z podaniem
nazwy obiektu, możesz również
wyszukiwać w określonych kategoriach, jak np. salony fryzjerskie, czy
galerie.
1. Dotknij Dokąd? > Wyszukiwanie
lokalne.
2. Wybierz kategorię
3. Wybierz podkategorię
4. Wybierz cel
5. Dotknij Jedź!.
nüvi 1690 Krótki przewodnik
Korzystanie z danych
ruchu drogowego
UWAGA: Garmin nie jest
odpowiedzialny za dokładność
informacji o ruchu drogowym
NOTE: Usługa nie jest dostępna we
wszystkich obszarach
Twój nüvi może odbierać informacje
o ruchu drogowym dzięki
subskrypcji nüLink! Aby odbiór
informacji drogowych był możliwy,
Twój nüvi musi odbierać sygnał
usług nüLink!
Ikona ruchu drogowego
zmienia
swój kolor, aby określić stopień
utrudnień drogowych na Twojej
trasie lub drodze, którą aktualnie
się przemieszczasz. Jeśli w trakcie
nawigacji, na Twojej trasie wystąpią
znaczące opóźnienia ruchu, nüvi
automatycznie przeliczy trasę.
nüvi 1690 Krótki przewodnik
Korzystanie z Bluetooth
Aby korzystać z funkcji zestawu
głośnomówiącego, musisz dokonać
parowania Twojego telefonu i
nüvi. Aby wykonać parowanie i
połączyć urządzenia, telefon i nüvi
muszą być włączone i znajdować
się w odległości nie większej niż 10
metrów od siebie.
Parowanie telefonu
1. Włącz moduł Bluetooth w Twoim
telefonie.
2. W Twoim nüvi, dotknij Narzędzia
> Ustawienia > Bluetooth.
3. Dotknij przycisk poniżej
Bluetooth i dotknij Włączone >
OK.
4. Touch Add Device > OK.
5. Wybierz Twój telefon i dotknij OK.
6. Wprowadź w Twoim telefonie PIN
(1234) dla Bluetooth nüvi
7
Wybieranie numeru
1. Dotknij Telefon > Wybierz.
2. Wprowadź numer i dotknij
Zadzwoń.
3. Aby zakończyć połączenie,
dotknij
> Zakończ.
Odbieranie połączeń
Kiedy nadejdzie połączenie przychodzące, na ekranie pojawi się okno
połączenia przychodzącego.
• Dotknij Odbierz aby odebrać.
• Dotknij Ignoruj aby odrzucić
Opcje ładowania
Twojego nüvi
• Podłącz samochodowy kabel
zasilający do uchwytu, gdy nüvi
znajduje się w uchwycie.
• Podłącz kabel USB.
• Podłącz zasilacz AC (dostępny w
niektórych modelach nüvi).
8
Używanie przycisku
Power
1. Naciśnij i szybko zwolnij przycisk
Power, aby zobaczyć dodatkowe
opcje:
• Dotknij
lub
aby zmienić
jasność ekranu
• Dotknij Zablokuj ekran
aby zabezpieczyć przed
przypadkowym doktnięciem
ekranu
• Dotknij Wyłącz aby wyłączyć
Twojego nüvi. Możesz również
wyłączyć nüvi przytrzymując
przycisk Power przez około 2
sekundy.
2. Naciśnij i szybko zwolnij przycisk
Power aby wyjść z tego menu.
nüvi 1690 Krótki przewodnik
Resetowanie nüvi
Jeśli Twój nüvi przestanie działać
poprawnie, zresetuj go naciskając i
przytrzymując przycisk Power przez
10 sekund.
Zabezpieczenie nüvi
1. Upewnij się, że jesteś w Twojej
bezpiecznej lokalizacji, a nüvi
odbiera sygnały z satelitów.
2. Dotknij Narzędzia > Ustawienia
> Zabezpieczenia.
3. Dotknij przycisk poniżej Garmin
Lock.
4. Wprowadź 4-cyfrowy PIN.
5. Dotknij Ustaw.
Rejestracja nüvi
Odwiedź http://my.garmin.com aby
skorzystać z najnowszych usług
dla Twojego produktu Garmin. Za
pomocą serwisu myGarmin możesz
zarejestrować urządzenia, pobrać
najnowszą wersję map, lub dokonać
subskrypcji usług.
1. Przejdź do http://my.garmin.com, i
kliknij Rejestracja.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami
aby zainstalować aplikację
myGarmin Agent™ i zarejestrować
nüvi.
UWAGA: Jeśl zapomnisz kod PIN
i Twoją bezpieczną lokalizację,
będziesz musiał zwrócić nüvi do
serwisu Garmin, aby go odblokować.
Musisz również przesłać informację
o rejestracji produktu lub ważny
dokument zakupu.
nüvi 1690 Krótki przewodnik
9
Aktualizacja
oprogramowania
1. Podłącz nüvi do Twojego
komputera korzystając z kabla
USB. Pojawi się automatyczne
menu.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę
aby
otworzyć stronę myGarmin Agent.
Jeśli automatyczne menu się nie
pojawia lub używasz komputera
Mac® przejdź na www.garmin.
com/agent.
3. Postępuj według wskazówek
wświetlanych na ekranie
Po instalacji myGarmin Agent, przy
każdym połączeniu Twojego nüvi
z komputerem zostaniesz poproszony o otwarcie myDashboard.
myDashboard sprawdza oprogramowanie Twojego nüvi i dostarcza
dodatkowych informacji o Twoim
urządzeniu.
10
nüMaps Guarantee™
Aby otrzymać jedną, darmową
aktualizację mapy (jeśli jest
dostępna), zarejestruj Twoje
nüvi na http://my.garmin.com w
ciągu 60 dni od daty pierwszego
odbioru sygnału z satelitów, który
miał miejsce w trakcie jazdy. Nie
będziesz uprawniony do darmowej
aktualizacji jeśli zarejestrujesz
urządzenie telefonicznie lub po
upływie 60 dni od daty pierwszego
odbioru sygnału z satelitów w trakcie
jazdy.
Więcej informacji
Więcej informacji o Twoim nüvi,
znajdziesz dotykając Narzędzia
> Pomoc. Pobierz najnowszą
wersję instrukcji obsługi z www.
garmin.com. Po więcej informacji
o akcesoriach, odwiedź http://buy.
garmin.com, lub skontaktuj się z
lokalnym dealerem Garmin.
nüvi 1690 Krótki przewodnik
Działanie fal radiowych
Aby spełnić wymagania postanowień
FCC w zakresie narażenia na
działanie fal radiowych, urządzenie
powinno być użytkowane wyłącznie
w swoim uchwycie samochodowym
lub jako przenośne. Urządzenie nie
powinno być użytkowane w innych
konfiguracjach.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z Pomocą Techniczną
Garmin jeśli masz pytania. dotyczące
Twojego nüvi. W USA, odwiedź
www.garmin.com/support, lub
skontaktuj się telefonicznie z Garmin
USA pod nr telefonu (913) 397.8200
lub (800) 800.1020.
W UK skontaktuj się z Garmin
Europe Ltd pod nr telefonu 0808
2380000.
nüvi 1690 Krótki przewodnik
W Europie odwiedź www.garmin.
com/support i kliknij Contact
Support aby sprawdzić dane
kontaktowe dla poszczególnych
państw, lub skontaktuj się z Garmin
Europe Ltd pod nr telefonu +44 (0)
870.8501241.
Garmin, logo Garmin i nüvi są znakami
towarowymi Garmin Ltd i podmiotów zależnych,
zarejstrowanymi w USA i innych państwach.
Garmin Lock™, myGarmin Agent™, nüLink!™,
nüMaps Guarantee™ są znakami towarowymi
Garmin Ltd i podmiotów zależnych. Znaki
te nie mogą być używane bez wyraźnego
zezwolenia firmy Garmin. Znak w postaci słowa
Bluetooth® i logo należą do Bluetooth SIG, Inc.,
a jakiekolwiek ich użycie przez firmę Garmin
podlega licencji. microSD™ jest znakiem
towarowym SanDisk i podmiotów zależnych.
Google™ jesy znakiem towarowym Google
Inc. Mac® jest znakiem towarowym Apple
Computer, Inc., zarejestrowanym w USA i innych
państwach.
11
Polska wersja angielskiej Instrukcji obslugi nüvi 1690 (nr katalogowy Garmin
190-01099-01, edycja C) jest dostarczona jako pomoc w zrozumieniu tresci
instrukcji orginalnej. Jesli potrzeba, porównaj najistotniejsze czesci instrukcji
dotyczace pracy i obslugi urzadzenia Edge z instrukcja angielska.
GARMIN NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOSC POLSKIEJ INSTRUKCJI I
WYLACZA WSZELKA ODPOWIEDZIALNOSC ZA EFEKTY JEJ STOSOWANIA.
Najnowsze, darmowe aktualizacje oprogramowania (za wyjątkiem map) przez
całe życie Twojego produktu Garmin, znajdziesz w serwisie internetowym
Garmin, www.garmin.com.
0682
© 2012
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062,
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR
No.68,
nd
Garmin Corporation
www.garmin.com
Sierpień 2012
190-01099-60_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising