Garmin | nüvi 510, Italy and Greece | Quick Start Guide | Garmin nüvi 510, Italy and Greece hurtigstartveiledning

Garmin nüvi 510, Italy and Greece hurtigstartveiledning
nüvi 510
®
hurtigstartveiledning
Viktig informasjon
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin hvis det er noe du lurer
på når du bruker nüvi-enheten. USA: Gå
til www.garmin.com/support, eller kontakt
Garmin USA på telefon (913) 397-8200
eller (800) 800-1020.
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken
for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Storbritannia: Ta kontakt med Garmin
(Europa) Ltd. på telefon 0808 2380000.
Advarsel: Dette produktet inneholder
et litiumionbatteri. Ta enheten ut av bilen
når du går ut, eller oppbevar den slik at
den ikke utsettes for direkte sollys. Da
unngår du at den blir skadet.
Europa: Gå til www.garmin.com/support
og klikk på Contact Support for
innenlandsk supportinforma-sjon, eller
ta kontakt med Garmin (Europa) Ltd. på
telefon +44 (0) 870 8501241.
Før du monterer nüvi-enheten, bør du
se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon, hvis du vil ha
informasjon om lover angående montering
på frontruten.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om nüvienheten, trykker du på Verktøy > Hjelp.
Du kan laste ned den nyeste versjonen av
brukerveiledningen fra www.garmin.com.
Hvis du vil ha informasjon om tilbehør, går
du til http://buy.garmin.com eller tar kontakt
med en Garmin-forhandler.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg ved å
registrere deg på Internett i dag! Koble deg
til webområdet vårt på http://my.garmin
.com. Oppbevar den originale kvitteringen,
eller en kopi av den, på et trygt sted.
Komme i gang
GPS-antenne
Av/på-knapp:
Trykk og hold nede for å slå nüvi-enheten av/på.
Trykk raskt for å justere styrken på
bakgrunnsbelysningen.
Høyttaler
Batterideksel
Serienummer
under batteriet
Batterikontakter
Utløserknapp: Skyv
den opp for å åpne
batteridekslet
Mini-USBkontakt under
gummihetten
microSD™-kortspor
under batteriet
Trinn 1: Installere batteri i nüvienheten
Trinn 2: Lade nüvi-enheten
Bruk strømkabelen for bil til å lade nüvienheten. Hvis du vil kjøpe en ekstra USBkabel eller en vekselstrømsadapterkabel,
kan du gå til http://buy.garmin.com.
1. Finn litiumionbatteriet som fulgte med i
produktesken.
2. Skyv utløserknappen opp for å åpne
batteridekselet bak på nüvi-enheten.
3. Finn metallkontaktene på enden av
litiumionbatteriet.
4. Sett inn batteriet slik at metallkontaktene
på batteriet berører metallkontaktene i
batterirommet.
Trinn 3: Montere nüvi-enheten
1. Ta av gummihetten på mini-USBkontakten bak på nüvi-enheten.
2. Sett strømkabelen for bil inn i
mini-USB-kontakten.
3. Knepp fast holderen på sugekopparmen.
Sugekopparm
Holder
Spak
4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra
sugekoppen. Rengjør og tørk frontruten
og sugekoppen med en lofri klut.
5. Trykk batteriet på plass.
6. Skyv batteridekselet tilbake til det klikker
på plass.
Trinn 5: Innhente satellitter
5. Fest sugekoppen på frontruten.
6. Skyv spaken bakover mot frontruten.
7. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og
vekk fra høye bygninger. Stopp kjøretøyet,
og slå på nüvi-enheten. Det kan ta et par
minutter å innhente satellittsignaler.
Trinn 6: Pare Bluetooth®hodesettet
Du kan høre på lyd fra nüvi-enheten med
Bluetooth-hodesettet. Bluetooth-hodesettet
og nüvi-enheten må være slått på og
innenfor 10 meter av hverandre. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen til hodesettet.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth.
2. Aktiver Bluetooth-teknologi på nüvienheten.
3. Under Tilkoblinger trykker du på Legg til
eller Bytte.
4. Aktiver modusen Finn meg / Utforsk /
Synlig på hodesettet.
5. Trykk på OK på nüvi-enheten.
6. Velg hodesettet ditt, og trykk på OK.
7. Angi Bluetooth-PIN-koden for hodesettet,
hvis nødvendig, og trykk på Ferdig.
8. Trykk på OK.
8. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker
på plass.
9. Plugg den andre enden av strømkabelen
i et uttak i kjøretøyet. Nüvi-enheten skal
slå seg på automatisk hvis den er koblet
til og kjøretøyet er i gang.
Trinn 4: Konfigurere
nüvi-enheten
Du slår på nüvi-enheten ved å trykke på
og holde nede . Følg instruksjonene på
skjermen.
Bruke menysiden
➍
➊
➋ ➌
➏
1. Trykk på Hvor skal du? > POIer.
2. Velg en kategori.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk
på Kjør!.
➎
➐
➑
➊
➋
➌
Finne punkter av interesse
Hvis du vil søke etter navn, trykker du på
Hvor skal du? > POIer > Stav navn.
➒
Hvis du vil søke i et annet område, trykker
du på Hvor skal du? > Nærme.
GPS-satellittstyrke.
Status for Bluetooth-hodesett.
Bruksmodus. Trykk for å endre til
kjøre-, gå-, sykle- eller båtmodus.
Bruke Kjør!-siden
MERK: Sidene er forskjellige avhengig av
bruksmodusen og innstillingene. Du finner
mer informasjon i brukerveiledningen.
➍
➎
➎
➏
➑
➒
➊
➋
➌
Batteristatus.
Gjeldende tid. Trykk for å endre
tidsinnstillingene.
Trykk for å finne et bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å justere volumet.
Trykk for å bruke verktøy som
innstillinger, Hvor er jeg?, Hjelp
og ruter.
➊
➋
➌
➍
➍
Trykk for å vise ruten på kartet.
Trykk for å starte navigasjon av ruten.
Trykk for å vise denne posisjonen og
omkringliggende områder på kartet.
Trykk for å lagre denne posisjonen i
Favoritter.
Bruke kartsiden
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis vil nüvi-enheten vise
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Et rutete
flagg angir bestemmelsesstedet. Hvis du
avviker fra den opprinnelige ruten, vil
nüvi-enheten beregne ruten på nytt og gi
nye kjøreanvisninger.
➊
➋
➊
Trykk for å
vise kompasset
(navigere
offroad).
➋
Trykk på
tekstlinjen
for å vise
manøverlisten.
➌
Trykk for å
zoome inn
og ut.
Trykk på
kjøretøysikonet
for å vise Hvor
er jeg?- siden.
➌
➍
➎
➊
➍
➏
Trykk for å
vise neste
sving (navigere
på vei).
➎
Trykk for å
vise vise tripcomputeren.
➏
Trykk
for å vise
menysiden.
Sikre nüvi-enheten
Foreta en omkjøring
Hvis veien foran er stengt, kan du foreta en
omkjøring.
1. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet > Garmin Lock.
2. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til
en sikkerhetsposisjon.
MERK: Du kan ikke foreta omkjøringer
når du navigerer offroad.
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Omkjøring.
MERK: Hvis du glemmer PIN-koden og
sikkerhetsposisjonen din, må du sende
nüvi-enheten til Garmin for å få den
låst opp. Du må også sende en gyldig
produktregistrering eller et kjøpsbevis.
Nüvi-enheten prøver å finne en annen rute
som unngår veien du kjører på eller neste
vei i manøverlisten, og deretter tar den deg
tilbake til den opprinnelige ruten. Hvis ruten
du følger, er det eneste logiske alternativet,
kan det hende at nüvi-enheten ikke beregner
en omkjøring.
Nullstille nüvi-enheten
Hvis nüvi-enheten slutter å fungere, slår
du nüvi-enheten av og på igjen. Hvis dette
ikke hjelper, trykker du på og holder i
10 sekunder. nüvi-enheten skal fungere som
normalt. Du kan også fjerne batteriet og
sette det i på nytt.
Legge til et stopp i ruten
1. Når en rute er aktiv, trykker du på
Meny > Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet (Viapunkt).
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Legg til som viapunkt
for å legge til dette stoppet før
bestemmelsesstedet.
ELLER
Trykk på Angi som nytt
bestemmelsessted for å gjøre dette til
ditt nye endelige bestemmelsessted.
September 2008
© 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin® og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller
datterselskapene som er registrert i USA og andre land.
Garmin Lock™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin. microSD™ er et varemerke
for SD Card Association. Bluetooth®-navnet og -logoene eies
av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av
disse, er underlagt lisens. Andre varemerker og varenavn
tilhører sine respektive eiere.
Delenummer 190-00995-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising