Garmin | nüvi 2555 | Garmin nüvi 2555 Snabbstartshandbok

Garmin nüvi 2555 Snabbstartshandbok
nüvi 2505-serien
®
snabbstartshandbok
nüvi-modeller: 2515, 2545, 2555, 2565, 2595
Mars 2012
nüvi 2505-serien, snabbstartshandbok
190-01356-59 Rev. B
Tryckt i Taiwan
1
Komma igång
 VARNING
L äs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen
för viktig information om produkten och säkerhet.
Konfigurera enheten
När du använder enheten första gången behöver
du utföra följande åtgärder.
1 Anslut enheten till fordonsströmmen (sidan 2).
2 Montera enheten (sidan 2).
3 Registrera enheten (sidan 3).
4 Kontrollera om det finns uppdateringar.
• Programvaruuppdateringar (sidan 4).
• Gratis kartuppdatering (sidan 4).
5 Ladda ned hela användarhandboken (sidan 4).
2
Ansluta enheten till fordonsström
 VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri.
För att minska risken för skador på person eller
produkt som orsakas av att batteriet utsätts för
extrem värme ska du ta bort enheten från bilen
när du går ut eller förvara den skyddad från direkt
solljus.
Meddelande
Innan du monterar enheten, vänligen läs i guiden
Viktig säkerhets- och produktinformation för
information om de lagar som gäller för montering
på vindruta.
Ladda enheten medan du kör innan du använder
den på batteri.
1 Sätt in fordonsströmkabeln ➊ i USB-porten ➋
på enheten ➌.
Tryck
dit sugkoppen ➍ på vindrutan.
2
nüvi 2505-serien, snabbstartshandbok
3 Medan du trycker för du spaken ➎ bakåt mot
vindrutan.
➍
➎
➏
➊
➌
➋
4 Sätt fast monteringsfästet ➏ på sugkoppen.
5 Placera underkanten av enheten i
monteringsfästet.
6 Luta enheten bakåt tills den fastnar.
7 Anslut den andra änden av fordonets
strömkabel till en strömkontakt i fordonet.
8 Vid behov kan du ansluta den externa
antennen till fordonets strömkabel och fästa
den på vindrutan med sugkopparna.
nüvi 2505-serien, snabbstartshandbok
Om minSida
Du kan använda minSida för att registrera din
enhet, kontrollera om det finns programvaruoch kartuppdateringar, få åtkomst till
produkthandböcker och produktsupport m.m.
Ställa in minSida
1 Anslut mini-USB-kabeln ➊ till mini-USB-porten
➋ på enheten (sidan 2).
➊
➋
2 Anslut mini-USB-kabeln till USB-porten på
datorn.
3 Gå till www.garmin.com/dashboard.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Registrera enheten
1 Från minSida klickar du på Registrera nu.
3
2 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett
säkert ställe.
nüMaps Guarantee™
Om du registrerar enheten på
http://my.garmin.com inom 90 dagar efter att
du mottagit satellitdata när du kör kan du
vara berättigad till en kostnadsfri kartuppdatering.
Regler och villkor finns på www.garmin.com
/numaps.
Använda tjänster på minSida
1 Öppna minSida (sidan 3).
2 Välj ett alternativ:
•
•
4
Om du vill uppdatera programvaran
klickar du på Uppdatera nu under
Programvaruuppdateringar.
Om du vill uppdatera kartorna klickar du på
Uppdatera nu under Kartuppdateringar.
•
Om du vill hämta användarhandboken
klickar du på Handböcker och klicka
sedan på Ladda ner bredvid den handbok
du vill hämta.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Använda strömknappen
➊
Välj ett alternativ:
• Om du vill stänga av enheten håller du
in Strömknappen ➊ i 4 sekunder.
• Återställ enheten genom att hålla knappen
Ström nedtryckt i 10 sekunder.
• Om du vill försätta enheten i viloläge
trycker du på Strömknappen.
• Om du vill avsluta viloläget trycker du på
Strömknappen och sedan två gånger
på .
nüvi 2505-serien, snabbstartshandbok
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
Du kan använda sökfältet till att söka efter platser
genom att ange kategorier, varumärken, adresser
eller städer.
1 Välj Vart?.
2 Välj sökfältet.
➊
3 Ange ett sökord.
Förslag på sökord visas under sökfältet när du
skriver.
• Om du vill söka efter en typ av
affärsverksamhet anger du ett
kategorinamn, som "biografer" eller
"restauranger".
• Om du vill söka efter en viss
affärsverksamhet anger du hela eller delar
av namnet.
nüvi 2505-serien, snabbstartshandbok
•
Om du vill söka efter en adress i närheten
anger du gatunummer och gatunamn.
• Om du vill söka efter en adress i en annan
stad anger du gatunummer, gatunamn,
stad och område.
• Om du vill söka efter en stad anger du stad
och område.
• Om du vill söka efter koordinater anger du
latitud och longitud.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka med hjälp av ett föreslaget
sökord väljer du ordet.
• Om du vill söka med hjälp av den text du
angav väljer du .
Vid
behov väljer du en plats.
5
Söka nära en annan plats
Välj Vart? > Söka nära på huvudmenyn.
5
Lägga till stopp
1 Välj > Intressant plats på
2
3
4
5
navigeringsskärmen.
Sök efter det extra stoppet.
Välj stoppet från sökresultaten.
Välj Kör!.
Välj Lägg till i aktuell rutt.
Rutten markeras med en magentafärgad linje
på kartan. Om du avviker från den ursprungliga
rutten beräknar enheten om rutten. En
hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör
på huvudvägar.
➊
➋
➌
Din rutt på kartan
meddelande
Fartbegränsningsikonen är endast avsedd som
information och ersätter inte förarens ansvar att
följa hastighetsbegränsningar och hela tiden köra
på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några
trafikböter eller stämningar som du kan få genom
att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.
➍
•
•
•
•
Välj ➊ om du vill visa nästa sväng.
Om det finns en vy över korsningen visas
sidan för visning av korsningar.
Välj ➋ om du vill visa svänglistan.
Välj ➌ om du vill avsluta den rutt du
navigerar för närvarande.
Välj ➍ om du vill visa Var är jag? Var är
jag?.
Göra en avstickare
Välj
6
> Avstickare på navigeringsskärmen.
nüvi 2505-serien, snabbstartshandbok
Om den rutt du för närvarande använder är
det enda rimliga alternativet kan det hända att
enheten inte beräknar någon avstickare.
Om trafik
meddelande
Garmin ansvarar inte för riktigheten eller
lämpligheten i trafikinformationen.
Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla
områden eller länder.
En trafikinformationsmottagare ingår i vissa paket
och är tillval för alla modeller. Den är antingen
inbyggd i strömkabeln för fordon eller i enheten.
• Strömkabeln för fordon måste anslutas
till fordonsström och till enheten för att
trafikinformationsmottagaren ska kunna
fungera.
• Den aktiva trafikinformationsmottagaren och
enheten måste vara inom dataräckhåll för en
radiostation som sänder ut trafikdata för att
den ska kunna tas emot.
nüvi 2505-serien, snabbstartshandbok
•
•
Du behöver inte aktivera prenumerationen som
medföljer din trafikmottagare.
Mer information om trafikinformationsmottagare
och täckningsområden finns på www.garmin
.com/traffic.
Para ihop telefonen
Handsfree-uppringning är tillgänglig på vissa nüvimodeller. Innan du kan para ihop måste telefonen
och enheten vara påslagna och finnas inom 10 m
(33 fot) från varandra.
1 Aktivera telefonens Bluetooth®-funktion.
2 Välj Inställningar > Bluetooth.
3 Välj Bluetooth.
4 Välj Lägg till telefon > OK.
5 Välj telefonen och tryck på OK.
6 Ange Bluetooth-PIN-koden (1234) för enheten
på telefonen.
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Garmin®, Garmin-logotypen och MapSource® är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra
länder. nüMaps Guarantee™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga
tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning
av sådana märken av Garmin är licensierad.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising