Garmin | nüviCam™ | User guide | Garmin nüviCam™ Podręcznik użytkownika

Garmin nüviCam™ Podręcznik użytkownika
nüviCam™
Podręcznik użytkownika
Maj 2015
Wydrukowano na Tajwanie
190-01874-39_0A
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
ecoRoute™ , Garmin Express™ , Garmin Real Vision™ , myGarmin™ , nüviCam™ , myTrends™ , trafficTrends™ , nüMaps Guarantee™ oraz nüMaps Lifetime™ są
znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Foursquare jest znakiem
towarowym firmy Foursquare Labs, Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. microSD™ oraz logo microSDHC są znakami towarowymi
firmy SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista oraz Windows XP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach. Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. HD Radio™
oraz logo HD są znakami towarowymi firmy iBiquity Digital Corporation. Technologia HD Radio wyprodukowana na licencji firmy iBiquity Digital Corporation.
Patenty amerykańskie i zagraniczne.
®
®
®
®
®
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Instalowanie karty pamięci kamery samochodowej .................... 1
Montowanie i zasilanie urządzenia nüviCam w pojeździe .......... 1
Odbiór sygnałów GPS ................................................................ 1
Ikony na pasku stanu .................................................................. 1
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie .............. 2
Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia ....................................... 2
Wyłączanie urządzenia .......................................................... 2
Regulowanie głośności ............................................................... 2
Włączanie funkcji automatycznej głośności ........................... 2
Regulowanie jasności ekranu ..................................................... 2
Kamera samochodowa .................................................. 2
Dostosowywanie kąta kamery .................................................... 2
Nagrywanie wideo kamerą samochodową ................................. 2
Zapisywanie nagrania wideo .................................................. 2
Wykonywanie zdjęć ............................................................... 2
Uruchamianie i zatrzymywanie pracy kamery
samochodowej ....................................................................... 3
Wskazówki korzystania z przycisku kamery .......................... 3
Wyświetlanie filmów i zdjęć .................................................... 3
Filmy i zdjęcia na komputerze ................................................ 3
Włączanie i wyłączanie rejestrowania dźwięku ...................... 3
Usuwanie filmu lub zdjęcia ..................................................... 3
Zaawansowany system wspomagania kierowcy ........................ 3
System ostrzegania przed kolizją .......................................... 3
System ostrzegania o opuszczeniu pasa .............................. 3
Nawigacja do celu.......................................................... 4
Trasy ........................................................................................... 4
Rozpoczynanie podróży trasą .................................................... 4
Jazda do domu ...................................................................... 4
Trasa na mapie ........................................................................... 4
Aktywny asystent pasa ruchu ................................................ 5
Wyświetlanie listy zwrotów ..................................................... 5
Wyświetlanie całej trasy na mapie ......................................... 5
Podróż do celu z funkcją Garmin Real Vision™ ......................... 5
Dodawanie pozycji do trasy ........................................................ 5
Kształtowanie trasy ..................................................................... 5
Korzystanie z objazdu ................................................................. 5
Zatrzymywanie trasy ................................................................... 5
Zmiana trybu obliczania trasy ..................................................... 5
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy ................................... 6
Wyświetlanie podglądu kilku tras ................................................ 6
Funkcja planowania podróży ...................................................... 6
Planowanie podróży ............................................................... 6
Podróż wg zapisanego planu podróży ................................... 6
Optymalizowanie kolejności postojów w podróży .................. 6
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie
podróży .................................................................................. 6
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy .............................. 6
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży .............................. 6
Tworzenie harmonogramu podróży ....................................... 6
Korzystanie z sugerowanych tras ............................................... 7
Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów .................................................................................... 7
Unikanie opóźnień przez korki na trasie ................................ 7
Unikanie dróg płatnych .......................................................... 7
Unikanie dróg wymagających winiet ...................................... 7
Unikanie określonych cech dróg ............................................ 7
Unikanie stref środowiskowych .............................................. 7
Własne unikane ..................................................................... 7
Nawigowanie poza drogami ........................................................ 8
Wyszukiwanie pozycji.................................................... 8
Zmiana przeszukiwanego obszaru ............................................. 8
Punkty szczególne ...................................................................... 8
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ........................................ 8
Wyszukiwanie w ramach kategorii ......................................... 8
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu .............................................................................. 8
Foursquare® .......................................................................... 9
Narzędzia wyszukiwania ............................................................. 9
Wyszukiwanie adresu ............................................................ 9
Wyszukiwanie skrzyżowania .................................................. 9
Wyszukiwanie miasta ............................................................. 9
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych ................ 9
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży ................. 9
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji .................... 9
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania ........................... 9
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji ................................ 9
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw ................... 10
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji .................................................................................. 10
Dodawanie skrótu ..................................................................... 10
Usuwanie skrótu .................................................................. 10
Zapisywanie pozycji .................................................................. 10
Zapisywanie pozycji ............................................................. 10
Zapisywanie aktualnej pozycji .............................................. 10
Zapisywanie pozycji domowej .............................................. 10
Edycja zapisanych pozycji ................................................... 10
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ...................... 10
Usuwanie zapisanych pozycji .............................................. 10
Korzystanie z mapy ...................................................... 10
Narzędzia mapy ........................................................................ 11
Wyświetlanie narzędzi mapy ................................................ 11
Włączanie narzędzi mapy .................................................... 11
Przed tobą ................................................................................ 11
Wyszukiwanie zbliżających się punktów szczególnych ....... 11
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą ...... 11
Informacje o podróży ................................................................ 11
Wyświetlanie danych podróży z mapy ................................. 11
Wyświetlanie strony Informacje o podróży ........................... 11
Wyświetlanie dziennika podróży .......................................... 11
Resetowanie informacji o podróży ....................................... 11
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych ................ 11
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ...................... 11
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................. 11
Kamery monitorujące ................................................................ 12
Dostosowywanie mapy ............................................................. 12
Dostosowywanie warstw mapy ............................................ 12
Zmiana pola danych mapy ................................................... 12
Zmiana perspektywy mapy .................................................. 12
Utrudnienia drogowe....................................................12
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych .......................................................... 12
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu aplikacji
Smartphone Link ....................................................................... 12
Odbiornik komunikatów drogowych .......................................... 13
Ustalanie pozycji odbiornika komunikatów drogowych ........ 13
Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych ................... 13
Aktywacja subskrypcji .......................................................... 13
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych ............. 13
Dodawanie subskrypcji ........................................................ 13
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych ..................... 13
Polecenia głosowe....................................................... 13
Ustawianie frazy aktywacji ........................................................ 13
Włączenie funkcji poleceń głosowych ...................................... 13
Polecenia głosowe — porady ................................................... 13
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania ............ 8
Spis treści
i
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń
głosowych ................................................................................. 13
Wyciszanie instrukcji ................................................................. 14
Sterowanie głosem ................................................................... 14
Konfigurowanie sterowania głosem ..................................... 14
Korzystanie ze sterowania głosem ...................................... 14
Sterowanie głosem — porady .............................................. 14
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący.................... 14
Parowanie telefonu ................................................................... 14
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth .............. 14
Po sparowaniu urządzeń — porady ..................................... 14
Odłączanie urządzenia Bluetooth ........................................ 14
Usuwanie sparowanego telefonu ......................................... 14
Nawiązywanie połączenia ......................................................... 14
Wybieranie numeru .............................................................. 14
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu
telefonów .............................................................................. 14
Wykonywanie połączenia z pozycją ..................................... 14
Odbieranie połączenia .............................................................. 14
Korzystanie z historii połączeń ................................................. 14
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy ..................................... 15
Zapisywanie domowego numeru telefonu ................................ 15
Dzwonienie do domu ........................................................... 15
Korzystanie z aplikacji................................................. 15
Korzystanie z Pomocy .............................................................. 15
Wyszukiwanie tematów pomocy .......................................... 15
Smartphone Link ....................................................................... 15
Pobieranie aplikacji Smartphone Link .................................. 15
Łączenie z aplikacją Smartphone Link ................................ 15
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia ........................ 15
Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją Smartphone
Link ...................................................................................... 15
Usługi Garmin Live ................................................................... 15
Subskrypcja usług Garmin Live ........................................... 15
Informacje o kamerach drogowych ...................................... 15
Informacje o ecoRoute .............................................................. 16
Konfigurowanie pojazdu ...................................................... 16
Zmiana ceny paliwa ............................................................. 16
Kalibracja zużycia paliwa ..................................................... 16
Informacje o narzędziu ecoChallenge ................................. 16
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa ............................ 16
Raporty o przebiegu ............................................................. 16
Zerowanie danych ecoRoute ............................................... 16
Porady dotyczące jazdy ....................................................... 16
Wyświetlanie wiadomości myGarmin ....................................... 17
Wyświetlanie prognozy pogody ................................................ 17
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta .................... 17
Wyświetlanie radaru pogodowego ....................................... 17
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych .................................. 17
Sprawdzanie warunków drogowych .................................... 17
Wyświetlanie poprzednich tras i celów ..................................... 17
Ustawienia alertów punktów alarmowych ................................. 18
Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności .... 19
Przywracanie ustawień ............................................................. 19
Informacje o urządzeniu.............................................. 19
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 19
Czyszczenie obudowy ......................................................... 19
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 19
Zapobieganie kradzieży ....................................................... 19
Resetowanie urządzenia .......................................................... 19
Dane techniczne ....................................................................... 19
Załącznik....................................................................... 19
Pomoc techniczna i aktualizacje ............................................... 19
Konfigurowanie Garmin Express ......................................... 19
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express ................................................................... 19
Zarządzanie danymi ................................................................. 20
Informacje o kartach pamięci ............................................... 20
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane ................. 20
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 20
Przesyłanie danych z komputera ......................................... 20
Wyświetlanie stanu sygnału GPS ............................................. 20
Przewody zasilające ................................................................. 20
Ładowanie urządzenia ......................................................... 20
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ........................................................................... 21
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki ...................... 21
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu ..................................... 21
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki .................................... 21
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby ........................ 21
Zakup dodatkowych map .......................................................... 21
Zakup akcesoriów ..................................................................... 21
Rozwiązywanie problemów......................................... 21
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej ........................ 21
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów ........................... 21
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ...................................... 21
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .................. 21
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk
wymienny .................................................................................. 21
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ................................................................................. 21
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny ...................... 22
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem ................................... 22
Indeks ............................................................................ 23
Dostosowywanie urządzenia....................................... 17
Ustawienia mapy i pojazdu ....................................................... 17
Włączanie map .................................................................... 17
Ustawienia nawigacji ................................................................ 17
Ustawienia trybu obliczania ................................................. 17
Ustawianie symulowanej pozycji .......................................... 18
Ustawienia kamery ................................................................... 18
Ustawienia Bluetooth ................................................................ 18
Wyłączanie komunikacji Bluetooth ....................................... 18
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 18
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ............................ 18
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek .................................. 18
Ustawianie czasu ................................................................. 18
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury ................................. 18
ii
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
• Zainstaluj kartę pamięci (Instalowanie karty pamięci kamery
samochodowej).
• Zaktualizuj mapy i oprogramowanie urządzenia
(Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express).
• Zamontuj urządzenie w pojeździe i podłącz je do zasilania
(Montowanie i zasilanie urządzenia nüviCam w pojeździe).
• Dostosuj kąt kamery zamontowanej na desce rozdzielczej
(Dostosowywanie kąta kamery).
• Odbierz sygnały GPS z satelitów (Odbiór sygnałów GPS).
• Wyreguluj głośność (Regulowanie głośności) i jasność
wyświetlacza (Regulowanie jasności ekranu).
• Rozpocznij nawigację do celu podróży (Rozpoczynanie
podróży trasą).
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu
bateryjnym, należy naładować baterię.
1 Umieść uchwyt À na ramieniu przyssawki Á, tak aby
zatrzasnął się na swoim miejscu.
2 Otwórz dźwignię Â, dociśnij przyssawkę do szyby przedniej
i przesuń dźwignię do tyłu, w kierunku szyby.
Dźwignia musi być zwrócona w kierunku górnej części szyby.
Instalowanie karty pamięci kamery
samochodowej
Aby nagrać obraz wideo za pomocą zintegrowanej kamery
samochodowej, należy zainstalować w niej kartę pamięci.
Kamera obsługuje karty pamięci microSD™ lub microSDHC
o maksymalnej pojemności 64GB i klasie szybkości 4 lub
wyższej. Można używać dołączonej karty pamięci lub kupić
zgodną kartę u sprzedawcy produktów elektronicznych.
1 Włóż kartę pamięci À do gniazda kart kamery Á.
UWAGA: Jeśli włożysz kartę pamięci do nieodpowiedniego
gniazda, kamera nie zarejestruje nagrania wideo.
3 Wysuń ramię przyssawki Ã.
4 W razie potrzeby obróć uchwyt, aby logo Garmin było
®
zwrócone prawą stroną do góry.
5 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki Ä do
gniazda w uchwycie.
2 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Montowanie i zasilanie urządzenia nüviCam
w pojeździe
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Urządzenie i jego uchwyt zawierają magnesy. W pewnych
okolicznościach magnesy te mogą powodować zakłócenia
w pracy niektórych urządzeń medycznych, np. stymulatorów
serca czy pomp insulinowych. Dlatego urządzenie i jego uchwyt
należy trzymać z daleka od takich urządzeń.
UWAGA
Urządzenie i jego uchwyt zawierają magnesy. W pewnych
okolicznościach magnesy te mogą powodować uszkodzenie
niektórych urządzeń elektronicznych, np. dysków twardych
w laptopach. Należy zachować ostrożność podczas korzystania
z takich urządzeń elektronicznych w pobliżu urządzenia i jego
uchwytu.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
6 Umieść urządzenie tyłem w uchwycie.
7 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki w pojeździe.
Odbiór sygnałów GPS
W celu korzystania z funkcji nawigacji dostępnej w urządzeniu
konieczne jest odebranie sygnału z satelitów.
na pasku
stanu wskazuje moc sygnałów satelitarnych. Odebranie sygnału
z satelitów może potrwać kilka minut.
1 Włącz urządzenie.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich
budynków i drzew.
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub
wyświetlić dodatkowe informacje.
1
Kamera samochodowa
Stan sygnału GPS
Stan funkcji Bluetooth (pojawia się, jeśli funkcja Bluetooth
jest włączona)
®
Bieżący czas
Stan naładowania baterii
Połączono z aplikacją Smartphone Link
Temperatura
Nieprzeczytane komunikaty myGarmin™
Stan nagrywania kamery
Korzystanie z przycisków znajdujących się
na ekranie
•
•
•
•
•
Wybierz
, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
Przytrzymaj
, aby szybko powrócić do menu głównego.
Wybierz lub , aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
Przytrzymaj lub , aby przewijać szybciej.
Wybierz , aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego ekranu.
Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia
Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii, gdy
urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia urządzenie
zużywa bardzo mało energii i może zostać z niego bardzo
szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie można
przełączyć w tryb uśpienia podczas ładowania baterii.
Naciśnij przycisk zasilania À.
Dostosowywanie kąta kamery
OSTRZEŻENIE
Nie dostosowuj kąta kamery podczas jazdy.
Kąt widzenia kamery zainstalowanej na desce rozdzielczej
należy dostosować podczas jej montażu oraz przy każdej
zmianie jej miejsca instalacji. Funkcje zaawansowanego
asystenta kierowcy mogą działać nieprawidłowo, jeśli kąt
kamery nie został dostosowany.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Kamera > > Wyrównanie.
2 Przechyl i obróć kamerę, aby dostosować jej kąt widzenia.
Celowniki powinny być zwrócone na wprost, a linia horyzontu
powinna znajdować się dokładnie pomiędzy górną a dolną
częścią ekranu.
Nagrywanie wideo kamerą samochodową
UWAGA
Ograniczenia prawne
W niektórych jurysdykcjach robienie zdjęć i filmowanie osób i ich
pojazdów, a także publiczne prezentowanie takich zdjęć i filmów
może zostać uznane za naruszenie prawa do ochrony
prywatności. Użytkownik jest odpowiedzialny za znajomość
i przestrzeganie odpowiednich praw i przepisów dotyczących
ochrony prywatności w jego jurysdykcji.
Aby nagrywać obraz wideo za pomocą zintegrowanej kamery
samochodowej, należy zainstalować w niej kartę pamięci
(Instalowanie karty pamięci kamery samochodowej).
Domyślnie urządzenie zaczyna nagrywać wideo od razu po jego
włączeniu. Kontynuuje pracę, nadpisując najstarsze nagrania do
momentu wyłączenia. Podczas nagrywania dioda LED świeci
się na czerwono.
Urządzenie kontynuuje nagrywanie do momentu jego
wyłączenia lub wyłączenia funkcji nagrywania wideo.
Zapisywanie nagrania wideo
Wyłączanie urządzenia
1 Przytrzymaj przycisk zasilania, aż wyświetli się monit.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz
przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu,
urządzenie przełączy się w tryb uśpienia.
2 Wybierz Wyłącz.
Domyślnie urządzenie używa czujnika do wykrywania zderzenia
podczas wypadku i zapisuje materiał wideo zarejestrowany
podczas, przed i po jego wykryciu.
Materiał wideo można również w każdej chwili zapisać ręcznie.
1 Podczas nagrywania wybierz przycisk kamery À.
Regulowanie głośności
1 Wybierz Głośność.
2 Wybierz opcję:
• Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
• Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
• Wybierz , aby skorzystać z dodatkowych opcji.
Włączanie funkcji automatycznej głośności
Urządzenie może automatycznie zwiększać lub zmniejszać
poziom głośności w oparciu o poziom hałasu w otoczeniu.
1 Wybierz kolejno Głośność > .
2 Wybierz Automatyczna głośność.
Regulowanie jasności ekranu
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
2
Urządzenie zapisze zdjęcie i materiał wideo zarejestrowane
podczas, przed i po wybraniu przycisku. Podczas
zapisywania materiału wideo dioda LED miga na czerwono.
2 Wybierz przycisk kamery ponownie, aby wydłużyć czas
zapisywanego nagrania (opcjonalnie).
W komunikacie podana zostanie wielkość materiału wideo do
zapisania.
Pojemność karty pamięci jest ograniczona. Po zapisaniu
nagrania wideo należy przenieść je na komputer lub inny nośnik
zewnętrzny służący do długoterminowego przechowywania
plików.
Wykonywanie zdjęć
Urządzenie pozwala wykonywać zdjęcia. Domyślnie urządzenie
przechowuje zdjęcia z czasem i lokalizacją, w której zostały
wykonane.
Kamera samochodowa
Wybierz kolejno Aplikacje > Kamera samochodowa >
Urządzenie zarejestruje zdjęcie i zapisze je na karcie
pamięci.
.
Uruchamianie i zatrzymywanie pracy kamery
samochodowej
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Kamera samochodowa.
2 Wybierz opcję:
• Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .
Po zatrzymaniu nagrywania dioda LED świeci na zielono.
PORADA: Domyślnie rejestrowanie obrazu wideo
zaczyna się automatycznie, przy każdym włączeniu
urządzenia. Opcję tę można to wyłączyć w ustawieniach
kamery (Ustawienia kamery).
• Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .
Podczas nagrywania dioda LED świeci na czerwono.
Wskazówki korzystania z przycisku kamery
Przycisk na kamerze umożliwia szybki dostęp do niektórych jej
funkcji.
• Naciśnij przycisk kamery, aby zapisać nagranie wideo lub
zapisać jego kadr jako zdjęcie.
• Zapisując nagranie wideo, naciśnij przycisk kamery, aby
wydłużyć czas zapisywanego nagrania.
• Podczas nagrywania wideo naciśnij i przytrzymaj przycisk
kamery przez kilka sekund, aby zatrzymać nagrywanie.
• Gdy nagrywanie jest zatrzymane, naciśnij i przytrzymaj
przycisk kamery, aby rozpocząć nagrywanie.
Wyświetlanie filmów i zdjęć
System ostrzegania przed kolizją
OSTRZEŻENIE
Działanie systemu ostrzegania przed kolizją (FCWS) ma
charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmuje z kierowcy
obowiązku zachowania ostrożności podczas niesprzyjających
warunków drogowych, przestrzegania wszelkich ograniczeń
podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad
bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. System FWCS
działa w oparciu o pracę kamery, emitując sygnał ostrzegawczy
w przypadku zbliżających się pojazdów. W związku z tym jego
funkcjonalność może być ograniczona w warunkach słabej
widoczności.
System FCWS wyświetla ostrzeżenia w przypadku, gdy
urządzenie wykryje niebezpieczną odległość od pojazdu
jadącego z przodu. Urządzenie określa prędkość pojazdu
w oparciu o sygnał GPS i na tej podstawie oblicza bezpieczną
odległość. System FCWS włącza się, gdy pojazd porusza się
z prędkością większą niż 48 km/h (30 mil/h).
W przypadku wykrycia niebezpiecznej odległości od pojazdu
jadącego z przodu urządzenie emituje alert dźwiękowy oraz
wyświetla ostrzeżenie w górnej części ekranu.
Aplikacja Garmin Dash Cam Player umożliwia przeglądanie,
zapisywanie i edytowanie zarejestrowanych filmów na
komputerze. Umożliwia również wyświetlanie oraz nałożenie
czasu, pozycji i informacji o prędkości, które zostały
zarejestrowane wraz z materiałem wideo. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.garmin.com/dashcamplayer.
Wskazówki dot. działania systemu ostrzegania przed kolizją
Na działanie systemu ostrzegania przed kolizją (FCWS) wpływ
ma kilka czynników. W niektórych warunkach system FCWS
może nie wykryć pojazdu jadącego z przodu.
• System FCWS włącza się dopiero, gdy pojazd porusza się
z prędkością większą niż 48 km/h (30 mil/h).
• System FCWS może nie wykryć pojazdu jadącego z przodu,
jeśli pole widzenia kamery jest ograniczone przez deszcz,
mgłę, śnieg, światło słoneczne, światła pojazdów lub słabe
warunki oświetleniowe.
• System ostrzegania przed kolizją może działać
nieprawidłowo, jeśli kąt kamery nie został odpowiednio
dostosowany (Dostosowywanie kąta kamery).
• System FCWS może nie wykryć pojazdów jadących z przodu
w odległości większej niż 40 m (130 stóp) lub mniejszej niż
5 m (16 stóp).
Włączanie i wyłączanie rejestrowania dźwięku
System ostrzegania o opuszczeniu pasa
UWAGA: Podczas przeglądania filmów i zdjęć urządzenie
zatrzymuje rejestrowanie obrazu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Galeria > Tak.
2 Wybierz film lub zdjęcie.
Urządzenie wyświetla film lub zdjęcie. Filmy są odtwarzane
automatycznie. Jeśli film lub zdjęcie zawiera informacje
o pozycji jego zarejestrowania, pozycja ta zostanie
wyświetlone na mapie.
Filmy i zdjęcia na komputerze
Urządzenie może rejestrować dźwięk wraz z obrazem wideo za
pomocą wbudowanego mikrofonu. Rejestrowanie dźwięku
można w każdej chwili włączyć lub wyłączyć.
Wybierz kolejno Ustawienia > Kamera > Nagrywaj dźwięk.
Usuwanie filmu lub zdjęcia
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Galeria > Tak.
2 Wybierz film lub zdjęcie.
3 Wybierz kolejno > Tak.
Zaawansowany system wspomagania
kierowcy
Urządzenie wyposażone jest w zaawansowany system
wspomagania kierowcy (ADAS), który na podstawie informacji
ze zintegrowanej kamery samochodowej ostrzega
o niebezpieczeństwie kolizji z przodu lub o opuszczeniu pasa
ruchu podczas jazdy.
Kamera samochodowa
OSTRZEŻENIE
Działanie systemu ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu
(LDWS) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmuje
z kierowcy obowiązku zachowania ostrożności podczas
niesprzyjających warunków drogowych, przestrzegania
wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych
i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach. System LDWS działa w oparciu o pracę
kamery, emitując sygnał ostrzegawczy w przypadku
przekroczenia linii dzielącej pasy ruchu. W związku z tym jego
funkcjonalność może być ograniczona w warunkach słabej
widoczności.
System LDWS wyświetla ostrzeżenie w przypadku, gdy
urządzenie wykryje niezamierzone przekroczenie linii
oddzielającej pas. Na przykład, urządzenie wyemituje
ostrzeżenie w przypadku przekroczenia linii ciągłej lub zjechania
na przeciwległy pas ruchu. System LDWS zapewnia ostrzeżenia
dopiero wtedy, gdy pojazd porusza się z prędkością większą niż
64 km/h (40 mil/h). Ostrzeżenie pojawia się po lewej lub prawej
3
stronie ekranu, zależnie od tego, która linia (lewa czy prawa)
została przekroczona.
UWAGA: Aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki, należy
ustawić opcję Umiejscowienie kamery, która określa miejsce
montażu urządzenia w pojeździe.
Ustawianie umiejscowienia kamery
Urządzenie można zamontować po lewej lub prawej stronie
szyby lub deski rozdzielczej, a także na ich środku. Aby uzyskać
możliwie najlepsze wyniki, należy ustawić opcję Umiejscowienie
kamery, która określa miejsce montażu urządzenia w pojeździe.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Kamera > Umiejscowienie
kamery.
2 Wybierz miejsce, w którym zamontowane jest urządzenie.
Wskazówki dot. działania systemu ostrzegania
o opuszczeniu pasa
Na działanie systemu ostrzegania o opuszczeniu pasa (LDWS)
wpływ ma kilka czynników. W niektórych warunkach system
LDWS może nie wykryć opuszczenia pasa ruchu, którym się
poruszasz.
• System LDWS zapewnia ostrzeżenia dopiero wtedy, gdy
pojazd porusza się z prędkością większą niż 64 km/h (40 mil/
h).
• System LDWS nie emituje ostrzeżeń w przypadku niektórych
typów dróg (np. zjazdy z autostrad) oraz łączących się pasów
ruchu.
• System ostrzegania o opuszczeniu pasa może działać
nieprawidłowo, jeśli kąt kamery nie został odpowiednio
dostosowany (Dostosowywanie kąta kamery).
• System LDWS może działać nieprawidłowo, jeśli opcja
Umiejscowienie kamery nie wskazuje faktycznego
umiejscowienia urządzenia w pojeździe.
• Do prawidłowego działania systemu LDWS konieczny jest
przejrzysty, ciągły widok linii dzielących pasy ruchu.
◦ Opuszczenie pasa ruchu może nie zostać wykryte, jeśli
widok linii dzielących pasy ruchu jest ograniczony przez
deszcz, mgłę, duże zacienienie, światło słoneczne lub
światła pojazdów, roboty na drodze lub inne przeszkody
wizualne.
◦ Przypadki opuszczenia pasa ruchu mogą nie być
wykrywane, jeśli linie dzielące pasy ruchu są nierówne,
brakuje ich lub są mocno zniszczone.
• System LDWS może nie wykryć przypadków opuszczenia
pasa ruchu na bardzo szerokich, wąskich lub krętych
drogach.
Nawigacja do celu
Trasy
Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do celu
podróży. Trasa może obejmować wiele pozycji lub postojów
położonych wzdłuż drogi do celu (Dodawanie pozycji do trasy).
Urządzenie oblicza trasę do wyznaczonego celu w oparciu
o preferencje określone w ustawieniach nawigacji, np. tryb
obliczania trasy (Zmiana trybu obliczania trasy) oraz unikanych
obiektów (Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych
obszarów).
4
Rozpoczynanie podróży trasą
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwane, wpisz szukane hasło i wybierz
(Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania).
PORADA: Możesz także wyszukiwać pozycje, korzystając
z kategorii i narzędzi wyszukiwania oraz innych metod
(Wyszukiwanie pozycji).
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie (Trasa na mapie).
W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych
miejscach, można dodać je do trasy (Dodawanie pozycji do
trasy). Można także zmienić kształt trasy, aby dostosować jej
przebieg do swoich potrzeb (Kształtowanie trasy).
Jazda do domu
Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane > Dom.
2 Wybierz .
3 Wybierz kolejno > Edytuj.
4 Dokonaj zmian.
5 Wybierz Gotowe.
Trasa na mapie
UWAGA
Wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku
przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach
drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją
nieprzestrzegania przepisów drogowych.
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na
mapie.
Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego
miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są
wyświetlane u góry mapy. Symbol À wskazuje rodzaj czynności,
jaką należy wykonać, oraz pasy, którymi należy podróżować
(jeśli dostępnych jest kilka). Urządzenie wyświetla także dystans
do następnego miejsca, w którym należy wykonać określoną
czynność Á oraz nazwę ulicy lub zjazdu związanych z tą
czynnością Â.
Kolorowa linia à wskazuje na mapie przebieg trasy. Strzałki na
mapie Ä wskazują zbliżające się zwroty. Blisko celu widoczna
będzie flaga w szachownicę, która oznacza lokalizację celu
podróży.
Prędkość pojazdu Å, droga, którą się poruszasz Æ, oraz
szacunkowy czas przybycia Ç są wyświetlone u dołu mapy.
Można dostosować pole czasu przybycia, aby wyświetlało
również inne informacje (Zmiana pola danych mapy).
Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlone
pole danych wskazujące ograniczenie prędkości obowiązujące
Nawigacja do celu
na danej drodze. Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Aktywny asystent pasa ruchu
Podczas podróży wyznaczoną trasą, w miarę zbliżania się do
zakrętu, obok mapy zostanie wyświetlona szczegółowa
symulacja drogi (jeśli jest dostępna). Kolorowa linia À wskazuje
prawidłowy pas do skrętu.
5 Wybierz opcję:
• Aby dodać pozycję jako następny postój na trasie, wybierz
Dodaj jako następny postój.
• Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz Dodaj jako
ostatni postój.
• Aby dodać pozycję i zmienić kolejność pozycji na trasie,
wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji
i pokieruje do pozycji w odpowiedniej kolejności.
Kształtowanie trasy
Wyświetlanie listy zwrotów
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę
wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości
pomiędzy kolejnymi zwrotami.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek tekstowy
u góry mapy.
2 Wybierz zwrot.
Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są dostępne,
zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych
drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne
miejsce na mapie.
2 Wybierz .
Podróż do celu z funkcją Garmin Real
Vision™
Funkcja Garmin Real Vision automatycznie wyświetla widok
kamery w momencie zbliżania się do niektórych celów, a na nim
ich adres i współrzędne geograficzne. Lokalizacja celu podróży
pojawi się na zdjęciu otoczenia wykonanym przez kamerę
samochodową.
W niektórych warunkach funkcja ta może być niedostępna.
• Funkcja ta nie jest dostępna dla wszystkich obszarów i nie
dla wszystkich typów celów.
• Funkcja ta może nie działać w przypadku celów położonych
daleko od obranej trasy lub drogi, blisko skrętu lub miejsca
wykonania określonego manewru, bądź na bardzo krętej lub
pagórkowatej drodze.
• Funkcja ta może nie działać w przypadku, gdy widok drogi
lub celu podróży jest ograniczony przez warunki pogodowe,
zarośla lub inne przeszkody.
• Funkcja ta może nie działać w bardzo jasnych lub ciemnych
miejscach.
Dodawanie pozycji do trasy
Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do
niej kolejne pozycje (Rozpoczynanie podróży trasą).
W drodze do celu podróży można również udać się
w dodatkowe, niezaplanowane miejsca. Jako następny postój
można dodać np. stację benzynową. Można także dodać
pozycję końca trasy.
PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma pozycjami lub
zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie
podróży, która umożliwia planowanie, edytowanie i zapisywanie
tras (Planowanie podróży).
> Dokąd?.
1 Na mapie wybierz kolejno
2 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji).
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
Nawigacja do celu
Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu
podróży wyznaczoną trasą (Rozpoczynanie podróży trasą).
Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany
jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną
drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania
do trasy kolejnych postojów lub obszarów.
1 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
2 Wybierz .
Urządzenie przełączy się w tryb kształtowania trasy.
3 Wybierz pozycję na mapie.
PORADA: Wybierz , aby powiększyć mapę i wybrać
dokładniejszą pozycję.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem wybranej
pozycji.
4 W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz
na mapie dodatkowe pozycje.
• Aby usunąć punkt kształtowania, wybierz .
5 Po zakończeniu kształtowania trasy wybierz Jedź!.
Korzystanie z objazdu
Aby można było wybrać objazd, użytkownik musi podróżować
wyznaczoną trasą oraz mieć dodane narzędzie zmiany trasy do
menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi mapy).
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
1 Na mapie wybierz kolejno > Zmień trasę.
2 Wybierz opcję:
• Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie, wybierz Objazd wg dystansu.
• Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na
trasie, wybierz Objazd wg drogi.
Zatrzymywanie trasy
Na mapie wybierz kolejno
> Stop.
Zmiana trybu obliczania trasy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Bezdroża, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
• Wybierz Mniej paliwa, aby obliczyć trasy, które są
bardziej efektywne pod względem zużycia paliwa.
• Wybierz Krótsza trasa, aby obliczyć trasy, które są
krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
5
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy
Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na
mapie.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz , aby filtrować punkty szczególne
według kategorii.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5 Wybierz Jedź!.
Wyświetlanie podglądu kilku tras
1
2
3
4
Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii).
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
Wybierz Trasy.
Wybierz trasę.
Funkcja planowania podróży
Przy użyciu funkcji planowania podróży można tworzyć
i zapisywać trasy, w które można udać się w późniejszym
terminie. Ta funkcja przydaje się do planowania dostaw
towarów, a także wakacji i wycieczek krajoznawczych. Zapisaną
trasę można poddawać dalszym modyfikacjom mającym na celu
— na przykład — dostosowanie kolejności pozycji przejazdu,
zoptymalizowanie kolejności postojów, dodanie informacji
o harmonogramie podróży czy dodanie punktów kształtowania
trasy.
Przy użyciu funkcji planowania podróży można także edytować
i zapisać aktywną trasę.
Planowanie podróży
Podróż może uwzględniać wiele pozycji, w tym co najmniej
jeden punkt startowy i cel podróży. Pozycja startowa to pozycja,
z której planujesz rozpocząć podróż. W przypadku rozpoczęcia
podróży z innej pozycji urządzenie zaoferuje możliwość udania
się najpierw do pozycji startowej. Cel podróży to ostatnia
pozycja na trasie podróży. W przypadku podróży w obie strony
pozycja startowa i cel podróży mogą być takie same. Na
odcinku pomiędzy pozycją startową a celem podróży można
wstawiać dodatkowe pozycje lub postoje.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży > >
Utwórz podróż.
2 Wybierz Wybierz pozycję startową.
3 Znajdź lokalizację punktu startowego i wybierz Wybierz.
4 Wybierz Wybierz cel.
5 Wybierz lokalizację celu podróży i wybierz Wybierz.
6 W razie potrzeby wybierz Dodaj pozycję, aby dodać kolejne
pozycje.
7 Po dodaniu wszystkich niezbędnych pozycji wybierz kolejno
Dalej > Zapisz.
8 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Podróż wg zapisanego planu podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz Jedź!.
4 Określ następny cel podróży i wybierz Start.
6
Optymalizowanie kolejności postojów w podróży
Urządzenie może automatyczne optymalizować kolejność
pozycji na trasie podróży w celu wyznaczenia krótszej,
wydajniejszej trasy. Optymalizacja tej kolejności nie powoduje
zmiany punktu startowego ani celu podróży.
Podczas edycji podróży wybierz kolejno
> Optymalizuj
kolejność.
Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie
podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć wybraną pozycję w górę lub w dół, wybierz
i przeciągnij pozycję w nowe miejsce na trasie podróży.
• Aby dodać nową pozycję za wybraną pozycją, wybierz .
• Aby usunąć tę pozycję, wybierz .
Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy
Gdy trasa jest aktywna, można użyć funkcji planowania podróży,
aby dokonać w niej zmian oraz do aby ją zapisać jako podróż.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży > Mojej
aktywnej trasy.
2 Dokonaj edycji trasy, korzystając z różnych opcji funkcji
planowania podróży.
Każde wprowadzenie zmian spowoduje przeliczenie trasy.
3 Wybierz Zapisz, aby zapisać trasę jako podróż, w którą
będzie można się udać w późniejszym terminie (jeśli jest taka
potrzeba).
Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży
Można zmienić opcje wyznaczania trasy, aby zmienić sposób
obliczania tras podróży.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz jedną lub więcej opcji:
• Aby zmienić profil pojazdu na potrzeby podróży, wybierz
ikonę profilu pojazdu.
• Aby dodać do podróży punkty kształtowania, wybierz
>
Ustawienia podróży > Kształtuj trasę, a następnie
postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami
(Kształtowanie trasy).
• Aby zmienić tryb obliczania tras podróży, wybierz kolejno
> Ustawienia podróży > Preferencje trasy (Zmiana
trybu obliczania trasy).
Tworzenie harmonogramu podróży
Do każdej pozycji na trasie podróży można dodać informacje
o harmonogramie podróży, w tym planowany czas przybycia
i czas trwania przerw w każdej z pozycji. Może to pomóc
zaplanowaniu czas wyjazdu, tak aby dotrzeć na czas do
poszczególnych pozycji na trasie.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz podróż.
3 Wybierz kolejno > Ustawienia podróży > Edytuj
harmonogram.
4 Wybierz pozycję i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić odpowiednie
informacje do harmonogramu.
PORADA: Aby w harmonogramie podróży uwzględnić kilka
pozycji, wprowadzaj wymagane pozycje, zaczynając od
początku podróży.
5 Powtórz krok 4, aby wprowadzić do harmonogramu
informacje o dodatkowych pozycjach.
Nawigacja do celu
6 Gdy skończysz, wybierz Zapisz.
Aby dotrzeć do wyznaczonych miejsc postojów i celów podróży
w zaplanowanym czasie, musisz wyruszyć najpóźniej do
godziny wyświetlonej przy punkcie startowym. Harmonogram
podaje wyłącznie dane szacunkowe. Warunki drogowe, roboty
na drogach i inne przyczyny opóźnień w ruchu mogą wpłynąć na
rzeczywisty czas przybycia.
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży (Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia
prywatności).
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może,
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym
czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.
Unikanie opóźnień, opłat drogowych
i określonych obszarów
Unikanie opóźnień przez korki na trasie
Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki,
należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym
(Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych).
Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie
optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli
ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach
dotyczących utrudnień drogowych (Ustawienia dotyczące
utrudnień drogowych), można wyświetlić miejsca, w których
występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je omijać.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz Zmień trasę, jeśli jest dostępna.
3 Wybierz Jedź!.
Unikanie dróg płatnych
Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które
wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz
obszarów o większym natężeniem ruchu. W przypadku braku
rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko
uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz opcję:
UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od
obszaru i map załadowanych do urządzenia.
• Wybierz Drogi płatne.
• Wybierz kolejno Opłaty > Drogi płatne.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie dróg wymagających winiet
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Mapy w urządzeniu mogą zawierać szczegółowe informacje na
temat systemu winiet w niektórych krajach. Można unikać lub
Nawigacja do celu
zezwalać na korzystanie z dróg wymagających posiadanie
winiet w poszczególnych krajach.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Opłaty >
Winiety.
2 Wybierz państwo.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu
drogami płatnymi, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi,
wybierz Zezwól.
4 Wybierz Zapisz.
Unikanie określonych cech dróg
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane.
2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych
trasach, i wybierz Zapisz.
Unikanie stref środowiskowych
Urządzenie może unikać obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Strefy
środowiskowe.
2 Wybierz opcję:
• Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed
wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu przez
strefy środowiskowe, wybierz Zawsze pytaj.
• Aby zawsze unikać stref środowiskowych, wybierz Unikaj.
• Aby zawsze zezwalać na wyznaczanie tras przez strefy
środowiskowe, wybierz Zezwól.
3 Wybierz Zapisz.
Własne unikane
Unikanie drogi
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz Dodaj unikaną drogę.
3 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
4 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Dalej.
5 Wybierz Gotowe.
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
3 Wybierz Dodaj unikany obszar.
4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Dalej.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
6 Wybierz Gotowe.
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz unikany element.
3 Wybierz kolejno > Wyłącz.
7
Usuwanie własnych unikanych elementów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
.
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno
> Usuń.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroża > Zapisz.
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.
Wyszukiwanie pozycji
Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak
restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje
o nazwach ulic. Menu Dokąd? pomaga odszukać cel podróży,
zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu
informacji.
• Podaj szukane hasło, aby szybko wyszukać wszystkie
informacje o danej pozycji (Wyszukiwanie pozycji przy użyciu
paska wyszukiwania).
• Przeglądnij lub wyszukaj fabrycznie załadowane punkty
szczególne według kategorii (Punkty szczególne).
• Wyszukaj punkty szczególne z serwisu Foursquare i zgłoś
w nich swoją pozycję (Wyszukiwanie punktów szczególnych
Foursquare).
• Użyj narzędzi wyszukiwania do odszukania konkretnych
pozycji, takich jak adresy, skrzyżowania czy współrzędne
geograficzne (Narzędzia wyszukiwania).
• Szukaj w pobliżu innych miast lub obszarów (Zmiana
przeszukiwanego obszaru).
• Zapisz swoje ulubione pozycje, aby móc je szybko wyszukać
w przyszłości (Zapisywanie pozycji).
• Wróć do ostatnio wyszukanych pozycji (Wyszukiwanie
ostatnio znalezionych celów podróży).
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwane w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji
i nazwę ulicy.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
8
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
1 W menu głównym wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wyszukiwanie w pobliżu:.
3 Wybierz opcję.
Punkty szczególne
Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne
lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według
kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak
stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi
celami podróży.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 Wybierz kategorię.
4 W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy
szybkiego wyszukiwania.
5 W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie
kompleksu
Możliwe jest wyznaczanie tras do punktu szczególnego (POI),
który znajduje się w obrębie większego kompleksu, np. do
sklepu, marketu lub konkretnego terminalu położonego na
terenie lotniska.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Wpisz wyszukiwane.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać dany kompleks, wpisz jego nazwę lub
adres, a następnie wybierz i przejdź do kroku 3.
• Aby wyszukać punkt szczególny, wpisz jego nazwę,
a następnie wybierz i przejdź do kroku 5.
3 Wybierz miejsce.
Pod kompleksem zostanie wyświetlona lista dostępnych
kategorii, takich jak restauracje, wypożyczalnie samochodów
czy terminali.
4 Wybierz kategorię.
5 Wybierz punkt szczególny, a następnie wybierz Jedź!.
Wyszukiwanie pozycji
Urządzenie wyznaczy trasę do parkingu lub do wejścia na teren
kompleksu położonego najbliżej żądanego punktu
szczególnego. Po dotarciu na miejsce flaga w szachownicę
wskaże zalecany parking. Opisany punkt wskazuje lokalizację
punktu szczególnego na terenie kompleksu.
Poznawanie miejsca
Można wyświetlić listę wszystkich punktów szczególnych
znajdujących się w danym miejscu.
1 Wybierz miejsce.
2 Wybierz > Poznaj to miejsce.
Foursquare
®
Foursquare to sieć społecznościowa oparta na lokalizacji.
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie załadowane punkty
szczególne z serwisu Foursquare, które są w wynikach
wyszukiwania pozycji oznaczone logo Foursquare.
Aby korzystać z dodatkowych funkcji, można połączyć się
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link
zainstalowanej w zgodnym smartfonie. Po połączeniu się
z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Smartphone Link
można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące pozycji
Foursquare, zgłosić swoją obecność w tym miejscu oraz
przeprowadzić wyszukiwanie punktów szczególnych
w internetowej bazie danych Foursquare.
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare
Istnieje możliwość wyszukiwania punktów szczególnych
z serwisu Foursquare załadowanych w urządzeniu. Po
połączeniu się z kontem Foursquare za pomocą aplikacji
Smartphone Link można uzyskać najbardziej aktualne wyniki
wyszukiwania z internetowej bazy danych Foursquare, jak
również dostosowane wyniki z konta użytkownika serwisu
Foursquare.
Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Foursquare®.
Łączenie z kontem Foursquare
1 Podłącz urządzenie do aplikacji Smartphone Link (Łączenie
z aplikacją Smartphone Link).
2 W smartfonie uruchom aplikację Smartphone Link.
3 Otwórz menu ustawień aplikacji Smartphone Link i wybierz
kolejno Foursquare® > Logowanie.
4 Podaj dane logowania do konta Foursquare.
Wyświetlanie szczegółów o pozycji Foursquare
Aby wyświetlić szczegóły pozycji w serwisie Foursquare, trzeba
połączyć się z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie
Foursquare.
Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji
o pozycji z serwisu Foursquare, takich jak oceny użytkowników,
ceny dań w restauracjach oraz godziny otwarcia.
1 Na ekranie wyników wyszukiwania pozycji wybierz punkt
szczególny z serwisu Foursquare.
2 Wybierz .
Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare
Aby zgłosić swoją pozycję w serwisie Foursquare, trzeba
połączyć się z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie
Foursquare.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Foursquare® > Zgłoś pozycję.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz kolejno > Zgłoś pozycję.
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Wyszukiwanie pozycji
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz Dokąd?.
2 W razie potrzeby wybierz Wyszukiwanie w pobliżu:, aby
zmienić przeszukiwany obszar (Zmiana przeszukiwanego
obszaru).
3 Wybierz Adres.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
5 Wybierz adres.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic,
autostrad lub innego rodzaju dróg.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
3 Wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miasta
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz miasto z listy pobliskich miast.
• Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innej pozycji,
wybierz Wyszukiwanie w pobliżu: (Zmiana
przeszukiwanego obszaru).
• Aby wyszukać miasto według nazwy, wybierz Wpisz
wyszukiwane, podaj nazwę miasta i wybierz .
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.
3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
4 Wybierz Zobacz na mapie.
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów
podróży
W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych
celów podróży.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
2 Wybierz pozycję.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca
parkowania
Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego
pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce
parkowania.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
9
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych
szpitali, posterunków policji i stacji paliw.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz Szpitale, Policja lub Paliwo.
Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług,
z najbliżej położonymi pozycjami na górze.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz Jedź!.
• Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji,
wybierz .
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Wskazówki.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Wybierz.
Dodawanie skrótu
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
4 Wybierz Zapisz.
Zapisywanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii).
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz .
4 Wybierz Zapisz.
5 W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz Gotowe.
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zapisz.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4 Wybierz OK.
Zapisywanie pozycji domowej
Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można
ustawić jako pozycję domową.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Ustal pozycję domową.
2 Wybierz Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub
Ostatnio znalezione.
Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w menu z zapisanymi
elementami.
Jazda do domu
Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
10
Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej
Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane > Dom.
Wybierz .
Wybierz kolejno
> Edytuj.
Dokonaj zmian.
Wybierz Gotowe.
1
2
3
4
5
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Edytuj.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
8 Wybierz Gotowe.
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edytuj > Kategorie.
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Gotowe.
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Korzystanie z mapy
Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy
(Trasa na mapie) lub otoczenia w przypadku, gdy żadna trasa
nie jest aktywna.
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
3 Wybierz opcję:
• Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo,
w górę lub w dół.
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .
• Aby przefiltrować wyświetlone punkty szczególne według
kategorii, wybierz .
Korzystanie z mapy
• Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie,
a na następnie Jedź! (Rozpoczynanie podróży z użyciem
mapy).
Narzędzia mapy
Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji
o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Na
przykład, można przeglądać informacje o ruchu drogowym,
wybrać objazd lub dostosować jasność ekranu bez zamykania
mapy. Po aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono
w panelu, na krawędzi mapy.
Wyświetlanie narzędzi mapy
1 Na mapie wybierz .
2 Wybierz narzędzie mapy
Narzędzie mapy pojawi się w panelu, na krawędzi mapy.
3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy, wybierz .
Włączanie narzędzi mapy
Domyślnie w menu narzędzi mapy włączone są tylko te
najczęściej używane. Możesz włączyć dodatkowe narzędzia.
1 Na mapie wybierz kolejno > .
2 Aby dodać narzędzie, zaznacz pole wyboru znajdujące się
obok niego.
3 Wybierz Zapisz.
Przed tobą
Można wyświetlić zbliżające się firmy i punkty usługowe
położone wzdłuż trasy lub drogi, którą porusza się pojazd.
Usługi są filtrowane według kategorii.
Wyszukiwanie zbliżających się punktów szczególnych
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz kategorię.
3 Zaznacz punkty szczególne na mapie.
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed
tobą
Można zmienić wyszukiwane kategorie, zmieniać ich kolejność
i wyszukiwać konkretne firmy lub kategorie.
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz ikonę usługi.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz
i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
• Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
• Aby utworzyć własną kategorię, wybierz kategorię,
wybierz Własne wyszukiwanie, a następnie wprowadź
nazwę firmy lub kategorii.
5 Wybierz Gotowe.
Informacje o podróży
Wyświetlanie danych podróży z mapy
Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po dodaniu
tego narzędzia do menu narzędzi mapy (Włączanie narzędzi
mapy).
Na mapie wybierz kolejno
> Dane podróży.
3 Wybierz pole danych podróży.
4 Wybierz opcję.
Na liście danych podróży pojawi się nowe pole danych
podróży.
Wyświetlanie strony Informacje o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia
dostęp do statystyk podróży.
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
Na mapie wybierz Prędkość.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
Zaznacz
pole Dziennik podróży.
2
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Prędkość.
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby wyzerować
prędkość maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień
drogowych
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.
2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legenda, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utrudnienia
drogowe.
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Dostosowywanie pól danych podróży
Przed dostosowaniem danych wyświetlanych w polach danych
na mapie należy dodać narzędzie Dane podróży do menu
narzędzi mapy (Włączanie narzędzi mapy).
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Wybierz kolejno > Dane podróży.
Korzystanie z mapy
11
Kamery monitorujące
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów
szczególnych (POI) i kamer monitorujących.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach
i we wszystkich modelach urządzenia.
Dla niektórych obszarów w przypadku niektórych modeli
urządzenia są dostępne informacje o kamerach monitorujących
i ograniczeniach prędkości. Odwiedź stronę www.garmin.com
/safetycameras w celu sprawdzenia dostępności i zgodności,
a także zakupu subskrypcji lub przeprowadzenia jednorazowej
aktualizacji. W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub
rozszerzyć istniejącą subskrypcję.
Informacje o kamerach monitorujących dla istniejącej
subskrypcji można zaktualizować na stronie
http://my.garmin.com. Aby otrzymywać najbardziej aktualne
informacje o kamerach monitorujących, należy często
aktualizować urządzenie.
W przypadku niektórych produktów i regionów podstawowe
dane o kamerach monitorujących mogą być dołączone do
urządzenia. Dołączone dane nie uwzględniają aktualizacji ani
subskrypcji.
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
a następnie wybierz Zapisz.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy
podczas jazdy.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
3 Wybierz Zapisz.
Utrudnienia drogowe
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne
na niektórych obszarach lub w niektórych krajach. Informacje na
temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu
można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.
Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych
pakietach z urządzeniami. Odbiornik jest wbudowany w przewód
zasilający z gniazda zapalniczki lub w urządzenie i stanowi
opcjonalne wyposażenie dla wszystkich modeli.
12
• Alerty o utrudnieniach drogowych pojawiają się na mapie
w przypadku wystąpienia na Twojej trasie lub w Twoim
obszarze wypadków drogowych.
• Informacje o ruchu drogowym można otrzymywać za
pośrednictwem odbiornika komunikatów drogowych lub
w ramach subskrypcji do usługi Smartphone Link (Usługi
Garmin Live).
• Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym za
pośrednictwem aplikacji Smartphone Link, urządzenie musi
być połączone z usługą Smartphone Link, a użytkownik musi
posiadać aktywną subskrypcję komunikatów drogowych.
• Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym za
pośrednictwem odbiornika komunikatów drogowych,
urządzenie musi być podłączone do układu zasilającego
pojazdu.
• Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym,
odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie muszą być
włączone i znajdować się w zasięgu stacji nadającej
informacje o ruchu drogowym.
• Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do
urządzenia lub do odbiornika komunikatów drogowych.
• Jeżeli urządzenie jest wyposażone w antenę zewnętrzną,
powinna ona być zawsze podłączona, by zagwarantować jak
najlepszy odbiór komunikatów drogowych.
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów
drogowych
UWAGA
Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą
negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.
Aby odbierać informacje o ruchu drogowym przy użyciu
odbiornika komunikatów drogowych, potrzebny jest przewód
zasilający obsługujący informacje o ruchu drogowym. Jeśli
w urządzeniu dostępna jest bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych, należy skorzystać z przewodu
zasilającego z gniazda zapalniczki dołączonego do urządzenia.
Jeśli posiadany model urządzenia nie oferuje komunikatów
drogowych, należy kupić odbiornik komunikatów drogowych
Garmin jako akcesorium. Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.garmin.com/traffic.
Urządzenie może odbierać sygnały komunikatów drogowych ze
stacji nadającej informacje o ruchu drogowym.
UWAGA: Na niektórych obszarach informacje o ruchu
drogowym można odbierać za pośrednictwem stacji radiowych
FM przy użyciu funkcji HD Radio™.
1 Podłącz przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu
drogowym do zewnętrznego źródła zasilania.
2 Podłącz przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu
drogowym do urządzenia.
Gdy urządzenie znajduje się w zasięgu komunikatów
drogowych, na jego ekranie są wyświetlane informacje o ruchu
drogowym.
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu aplikacji Smartphone Link
Usługa Ruch drogowy na żywo dostarcza informacje o ruchu
drogowym w czasie rzeczywistym.
1 Pobierz aplikację Smartphone Link do zgodnego telefonu
(Pobieranie aplikacji Smartphone Link).
2 Wykup subskrypcję usługi Ruch drogowy na żywo
(Subskrypcja usług Garmin Live).
Utrudnienia drogowe
3 Podłącz urządzenie do telefonu z uruchomioną aplikacją
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych
Odbiornik komunikatów drogowych
Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach
drogowych. Po wyłączeniu informacji o utrudnieniach drogowych
urządzenie nie będzie otrzymywało danych o ruchu drogowym,
wciąż jednak unika potencjalnie zakorkowanych dróg,
korzystając z funkcji trafficTrends™, jeśli jest włączona.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
2 Zaznacz pole opcji Utrudnienia drogowe.
Smartphone Link (Łączenie z aplikacją Smartphone Link).
À
Á
Â
Ã
Ä
Polecenia głosowe
Złącze mini-USB
Złącze anteny zewnętrznej
Antena wewnętrzna
Diodowy wskaźnik zasilania
Zasilacz samochodowy
Ustalanie pozycji odbiornika komunikatów
drogowych
Umieść przewód tak, aby uzyskać jak najlepszy odbiór sygnału
komunikatów drogowych.
1 Rozciągnij przewód.
2 Ułóż środkową część przewodu w miejscu, w którym nic nie
zasłania nieba, np. na desce rozdzielczej.
UWAGA: Nie opieraj przewodu o jego wtyczkę, która jest
podłączona do źródła zasilania w pojeździe.
Nie kładź przewodu na podłodze ani pod innymi
przedmiotami.
Informacje o subskrypcji komunikatów
drogowych
Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe
subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę
http://www.garmin.com/traffic.
Aktywacja subskrypcji
Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do
radiowego odbiornika komunikatów drogowych. Subskrypcja jest
aktywowana automatycznie, gdy urządzenie odbiera sygnały
z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
Subskrypcje.
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych
dla innych regionów lub krajów.
1 W menu głównym wybierz kolejno Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz kolejno Subskrypcje > .
3 Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
4 Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić
subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod
składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć
ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym
odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych
odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.
5 Wybierz Dalej w urządzeniu.
6 Podaj kod.
7 Wybierz Gotowe.
Polecenia głosowe
UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla
wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we
wszystkich modelach.
UWAGA: Nawigacja sterowana głosem może nie działać
prawidłowo w hałaśliwym otoczeniu.
Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia
poprzez wypowiadanie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń
głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych
poleceń.
Ustawianie frazy aktywacji
Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której
wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych.
Domyślną frazą aktywacji jest Polecenia głosowe (Polecenia
głosowe).
PORADA: Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego
wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenie głosowe > >
Fraza aktywacji.
2 Podaj nową frazę aktywacji.
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże jej
siłę.
3 Wybierz Gotowe.
Włączenie funkcji poleceń głosowych
Wymów frazę aktywacji.
Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.
Polecenia głosowe — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
• Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do
sytuacji.
• Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse
przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
• Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające
włączenie i wyłączenie poleceń głosowych.
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą
poleceń głosowych
Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.
Wymów frazę aktywacji (Ustawianie frazy aktywacji).
Wymów Znajdź miejsce.
Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.
Wymów numer linii.
Wymów Nawiguj.
1
2
3
4
5
13
Wyciszanie instrukcji
Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można wyłączyć
bez konieczności wyciszania wszystkich dźwięków
w urządzeniu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenie głosowe > .
2 Wybierz kolejno Wycisz instrukcje > Włączone.
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
Po sparowaniu urządzeń — porady
W regionach, w których funkcja poleceń głosowych nie jest
dostępna, włączona jest funkcja sterowania głosem. Sterowanie
głosem pozwala sterować urządzeniem poprzez wymawianie
komend. Aby móc korzystać z tej funkcji, trzeba najpierw
skonfigurować pod kątem własnego głosu.
• Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się
automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.
• Po nawiązaniu połączenia między telefonem a urządzeniem
można odbierać połączenia głosowe.
• Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać
połączenie z ostatnim telefonem, z którym było połączone.
• Może być konieczne ustawienie telefonu, aby automatycznie
łączył się z urządzeniem, gdy jest ono włączone.
Konfigurowanie sterowania głosem
Odłączanie urządzenia Bluetooth
Sterowanie głosem
Funkcja Sterowanie głosem musi zostać skonfigurowana dla
głosu jednego użytkownika i nie działa w przypadku innych
użytkowników.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Sterowanie głosem.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby nagrać polecenia dla każdej frazy sterowania głosowego.
UWAGA: Nie musisz odczytywać dokładnej treści frazy
wyświetlonej na ekranie. Możesz wymówić alternatywną,
preferowaną przez ciebie wersję polecenia o tym samym
znaczeniu.
Aby korzystać z funkcji sterowania głosowego, należy wymówić
polecenie nagrane na użytek tej funkcji.
Korzystanie ze sterowania głosem
1 Wymów polecenie nagrane dla odpowiedniej frazy
Sterowanie głosem.
Zostanie wyświetlone menu funkcji sterowania głosem.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Sterowanie głosem — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
• Poczekaj, aż usłyszysz dźwięk potwierdzający odebranie
polecenia przez urządzenie.
Rozmowa przez zestaw
głośnomówiący
UWAGA: Choć większość telefonów jest obsługiwana i może
być zastosowana, nie ma gwarancji, że konkretny telefon będzie
działał z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być
dostępne w każdym telefonie.
Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth urządzenie może
łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić funkcję zestawu
głośnomówiącego. Po podłączeniu urządzenie umożliwia
wykonywanie i odbieranie połączeń.
Parowanie telefonu
1 Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia
nüviCam.
2 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i aktywuj tryb widoczności dla innych urządzeń.
W
urządzeniu nüviCam wybierz kolejno Ustawienia >
3
Bluetooth.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie
i urządzeniu nüviCam.
14
Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie
usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości
urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się
automatycznie z urządzeniem nüviCam.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz urządzenie, które chcesz rozłączyć.
3 Usuń zaznaczenie pola przy tym urządzeniu.
Usuwanie sparowanego telefonu
Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się
tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz telefon i wybierz Anuluj parowanie urządzenia.
Nawiązywanie połączenia
Wybieranie numeru
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Wybierz numer.
2 Wpisz liczbę.
3 Wybierz Wybierz numer.
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu
telefonów
Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy
każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów
może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony
nie obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Spis telefonów.
2 Wybierz kontakt.
3 Wybierz Połącz.
Wykonywanie połączenia z pozycją
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Przeglądaj
kategorie.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz Połącz.
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Odbierz lub
Ignoruj.
Korzystanie z historii połączeń
Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy
każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może
być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie
obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Historia połączeń.
2 Wybierz kategorię.
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane
połączenia będą wyświetlane u góry.
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący
3 Wybierz połączenie.
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy
Podczas rozmowy można korzystać z opcji dostępnych
w widoku mapy.
• Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz .
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć
urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz
prywatności.
• Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz .
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
• Aby wyciszyć mikrofon, wybierz .
• Aby się rozłączyć, wybierz .
Zapisywanie domowego numeru telefonu
PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go
zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji (Edycja
zapisanych pozycji).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > > Ustaw numer
domowy.
2 Wprowadź swój numer telefonu.
3 Wybierz Gotowe.
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy
numer telefonu.
Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Dzwoń do domu.
Korzystanie z aplikacji
Korzystanie z Pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyświetlić
informacje na temat korzystania z urządzenia.
Wyszukiwanie tematów pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc >
.
Smartphone Link
Aplikacja Smartphone Link pozwala na synchronizację danych
o lokalizacji z telefonem oraz umożliwia dostęp do informacji
Live za pośrednictwem połączenia danych telefonu. Urządzenie
przesyła dane z aplikacji Smartphone Link za pomocą
technologii bezprzewodowej Bluetooth. Informacje Live są
dostępne za pośrednictwem bezpłatnych lub wymagających
subskrypcji pakietów usługi Garmin Live (Usługi Garmin Live).
Zapisane oraz ostatnio znalezione pozycje synchronizowane są
z telefonem za każdym razem, gdy urządzenie łączy się
z aplikacją Smartphone Link.
Pobieranie aplikacji Smartphone Link
Aplikacja Smartphone Link jest dostępna dla niektórych
smartfonów. Informacje na temat zgodności i dostępności
można znaleźć na stronie www.garmin.com/smartphonelink lub
w sklepie z aplikacjami dla posiadanego telefonu.
Pobierz aplikację Smartphone Link do obsługiwanego
telefonu ze sklepu z aplikacjami.
Więcej informacji o pobieraniu i instalowaniu aplikacji
znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu.
Łączenie z aplikacją Smartphone Link
Przed połączeniem ze Smartphone Link trzeba pobrać
i zainstalować aplikację Smartphone Link w telefonie.
1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie.
2 W urządzeniu wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Korzystanie z aplikacji
3 Zaznacz pole Bluetooth.
4 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i wyszukaj urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.
5 W telefonie wybierz urządzenie z listy urządzeń znajdujących
się w zasięgu.
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie
oraz w urządzeniu, aby potwierdzić żądanie parowania.
zostanie wyświetlone na pasku stanu w urządzeniu, gdy
aplikacja Smartphone Link jest połączona.
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia
Aplikacja Smartphone Link jest zarejestrowana jako aplikacja
nawigacyjna w telefonie.
1 W telefonie wybierz przycisk, aby rozpocząć nawigowanie do
pozycji (więcej informacji znajduje się w podręczniku
użytkownika telefonu).
2 W menu aplikacji wybierz Smartphone Link.
Po ponownym połączeniu urządzenia z telefonem pozycja
zostanie przesłana do ostatnio znalezionych elementów
w urządzeniu.
Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją
Smartphone Link
Po podłączeniu urządzenia do telefonu i rozpoczęciu odbierania
usług Garmin Live można wyłączyć funkcję prowadzenia
rozmów przez zestaw głośnomówiący.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz telefon.
3 Usuń zaznaczenie pola Rozmowy telefoniczne.
Usługi Garmin Live
Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być
połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link (Łączenie z aplikacją Smartphone Link).
Połączenie z aplikacją Smartphone Link zapewnia dostęp do
usług Garmin Live. Usługa Garmin Live zapewnia bezpłatne
oraz wymagające subskrypcji pakiety umożliwiające
wyświetlanie w urządzeniu aktualnych danych, takich jak
informacje o ruchu drogowym i pogodzie.
Niektóre usługi, takie jak Pogoda, są dostępne jako osobne
aplikacje w urządzeniu. Inne usługi, takie jak informacje o ruchu
drogowym, zwiększają funkcjonalność urządzenia. Funkcje,
które wymagają dostępu do usług Garmin Live, wyświetlają
symbol aplikacji Smartphone Link i są wyświetlane tylko wtedy,
gdy urządzenie jest połączone z aplikacją Smartphone Link.
Subskrypcja usług Garmin Live
Aby zasubskrybować usługi Garmin Live, należy zainstalować
w telefonie aplikację Smartphone Link.
1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie (Łączenie
z aplikacją Smartphone Link).
2 Wybierz Moje konto.
Zostanie wyświetlona lista usług i kosztów subskrypcji.
3 Wybierz usługę.
4 Wybierz cenę.
5 Wybierz Subskrybuj.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Informacje o kamerach drogowych
Kamery drogowe dostarczają na żywo obraz warunków
drogowych panujących na głównych drogach i skrzyżowaniach.
Można zapisać regularnie wykorzystywane kamery.
15
Zapisywanie kamery drogowej
Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować płatną
usługę obrazu na żywo, a urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone Link (Smartphone
Link).
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz Aplikacje > PhotoLive.
2 Wybierz Dotknij, aby dodać.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz skrzyżowanie.
5 Wybierz Zapisz.
Wyświetlanie obrazu kamery drogowej
Aby wyświetlić obraz z kamery drogowej, należy najpierw
zapisać tę kamerę (Zapisywanie kamery drogowej).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > PhotoLive.
2 Wybierz kamerę.
Informacje o ecoRoute
Na niektórych obszarach przed rozpoczęciem korzystania
z funkcji ecoRoute™ należy wykupić kod odblokowania. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/ecoroute.
Funkcja ecoRoute oblicza zużycie paliwa przez pojazd i koszt
paliwa związany z dotarciem do celu, a także oferuje narzędzia
pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa.
Dane obliczane przez funkcję ecoRoute mają charakter
szacunkowy. Dane nie są odczytywane bezpośrednio z pojazdu.
Konfigurowanie pojazdu
Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać
informacje o pojeździe.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zmiana ceny paliwa
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Na stacji.
2 Podaj bieżącą cenę paliwa i wybierz Dalej.
3 Wybierz Tak.
Kalibracja zużycia paliwa
Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na otrzymywanie
dokładniejszych raportów o paliwie dla Twojego pojazdu i stylu
jazdy. Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku paliwa.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Na stacji.
2 Podaj bieżącą cenę paliwa.
3 Wprowadź ilość paliwa, jaką zużył pojazd od czasu
ostatniego tankowania.
4 Wprowadź odległość, jaką pojazd przejechał od czasu
ostatniego tankowania.
5 Wybierz Dalej.
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez pojazd.
6 Wybierz Zapisz.
Informacje o narzędziu ecoChallenge
Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając
maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa przez pojazd. Im
wyższy wynik ecoChallenge, tym większa oszczędność paliwa.
Narzędzie ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik zawsze,
gdy urządzenie znajduje się w ruchu oraz pracuje w trybie
samochodu.
Wyświetlanie wyników ecoChallenge
Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Informacje o wyniku ecoChallenge
Hamowanie: Wyświetla ocenę za płynne i stopniowe
hamowanie. Za gwałtowne hamowanie traci się punkty.
16
Prędkość: Wyświetla ocenę za jazdę z optymalną prędkością
pod kątem zużycia paliwa.
Przyspieszenie: Wyświetla ocenę za płynne i stopniowe
przyspieszanie. Za gwałtowne przyspieszanie traci się
punkty.
Razem: Wyświetla średnią z prędkości pojazdu, oceny za
przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.
Zerowanie wyników ecoChallenge
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Wybierz kolejno > Zeruj.
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Zużycie paliwa.
2 Wybierz część wykresu, którą chcesz powiększyć.
Raporty o przebiegu
W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane, jak:
dystans, czas, średnie zużycie paliwa oraz koszt paliwa
dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.
Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej trasy.
W przypadku przerwania trasy w urządzeniu zostanie utworzony
raport o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.
Wyświetlanie raportu o przebiegu
Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać w urządzeniu.
PORADA: Można podłączyć urządzenie do komputera
i przeglądać raporty o przebiegu w folderze „Reports”
w urządzeniu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Rap.
o przebiegu.
2 Wybierz raport.
Zerowanie danych ecoRoute
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Profil pojazdu.
2 Wybierz Zeruj.
Porady dotyczące jazdy
• Przestrzegaj ograniczeń prędkości. Większość samochodów
zużywa najmniej paliwa podczas jazdy z prędkością 70–
100 km/h (45–60 mil/h).
• Utrzymuj stałą prędkość jazdy.
• Hamuj i przyspieszaj stopniowo i zdecydowanie.
• Unikaj jazdy w godzinach szczytu i w miejskich korkach.
• Nie opieraj stopy na pedale hamulca.
• Korzystaj z tempomatu.
• Podczas krótkich postojów wyłączaj silnik. To lepsze
rozwiązanie niż pozostawienie silnika na biegu jałowym.
• Unikaj krótkich tras — lepiej wybrać się w jedną dłuższą
podróż z kilkoma przystankami.
• Jeśli nie jedziesz z dużą prędkością (np. po autostradzie),
wyłącz klimatyzację i opuść szyby.
• Dokręcaj do oporu korek wlewu paliwa.
• Parkuj w garażu lub w cieniu.
• Zmniejsz maksymalnie masę pojazdu. Usuń z samochodu
zbędne przedmioty.
• Unikaj przewożenia bagaży na dachu. Wymontuj relingi
i bagażniki dachowe, jeśli nie są w danej chwili potrzebne.
• Dbaj o to, aby ciśnienie powietrza w oponach zawsze miało
zalecaną przez producenta wartość. Sprawdzaj ciśnienie
powietrza w oponach – okresowo i przed każdą dłuższą
trasą.
• Pamiętaj o okresowej regulacji silnika i przestrzegaj
harmonogramu przeglądów wyznaczonego przez producenta
samochodu.
• Wymieniaj regularnie olej, a także filtry oleju i powietrza.
Korzystanie z aplikacji
• Tankuj paliwo o najniższej dozwolonej przez producenta
samochodu liczbie oktanowej. Jeśli jest to możliwe, używaj
biopaliw, takich jak E85 czy biodiesel.
Wyświetlanie wiadomości myGarmin
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link
(Łączenie z aplikacją Smartphone Link). Funkcja nie jest
dostępna na wszystkich obszarach.
Umożliwia wyświetlanie wiadomości z myGarmin, takich jak
powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania i map.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > myGarmin™.
Jeśli masz nieprzeczytane wiadomości, ich liczba ukaże się
na ikonie myGarmin.
2 Wybierz temat wiadomości.
Zostanie wyświetlona cała wiadomość.
Wyświetlanie prognozy pogody
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link
(Łączenie z aplikacją Smartphone Link). Funkcja nie jest
dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 Wybierz dzień.
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla
wybranego dnia.
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda > Aktualna pozycja.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je
z listy.
• Aby dodać ulubione miasto, wybierz Dodaj miasto i podaj
nazwę tego miasta.
Wyświetlanie radaru pogodowego
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami
obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy), jak
również ikonę pogody na mapie. Ikona pogody zmienia się
w zależności od panującej w pobliżu pogody: deszczu, śniegu
czy burzy.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Radar pogodowy.
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się
pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę
ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy
wybranego miasta.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Ostrzeżenia pogodowe.
Sprawdzanie warunków drogowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Warunki drogowe.
Dostosowywanie urządzenia
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Ustawienia dotyczące
urządzenia i ustawienia prywatności).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Gdzie byłem.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia mapy i pojazdu
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
Pojazd: Zmienia ikonę wskazującą Twoją pozycję na mapie.
Więcej ikon można znaleźć na stronie
www.garmingarage.com.
Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na
mapie.
Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.
Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.
Narzędzia mapy: Umożliwia ustawienie skrótów, które mają być
dostępne w menu narzędzi mapy.
Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na
mapie (Dostosowywanie warstw mapy).
Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają
być wykorzystywane przez urządzenie.
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
http://buy.garmin.com.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy.
2 Wybierz mapę.
Ustawienia nawigacji
Aby otworzyć stronę ustawień nawigacji, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Strefy środowiskowe: To ustawienie umożliwia określenie
preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami
środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć
zastosowanie do prowadzonego pojazdu.
Drogi płatne: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych.
Opłaty: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych i dróg
wymagających winiet.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać
go podczas jazdy.
Symulator GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS
przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Ustawienia trybu obliczania
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.
17
Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę,
jednak mogą być dłuższe.
Krótsza trasa: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie
może zabrać więcej czasu.
Mniej paliwa: Obliczanie tras, na których zużycie paliwa może
być mniejsze niż na innych trasach.
Bezdroża: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji
do celu podróży.
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS,
aby ustawić symulowaną pozycję.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulator GPS.
2 W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
4 Wybierz opis pozycji.
5 Wybierz Ustal pozycję.
Ustawienia kamery
Wybierz kolejno Ustawienia > Kamera.
Garmin Real Vision™: Wyświetla widok kamery w momencie
zbliżania się do niektórych celów podróży (Podróż do celu
z funkcją Garmin Real Vision™).
Ostrzeganie przed kolizją: Wyświetlane w przypadku, gdy
urządzenie wykryje niebezpieczną odległość od pojazdu
z przodu (System ostrzegania przed kolizją).
Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa: Wyświetlane w przypadku,
gdy urządzenie wykryje niezamierzone przekroczenie linii
oddzielającej pas (System ostrzegania o opuszczeniu pasa).
Umiejscowienie kamery: Umożliwia wskazanie miejsca,
w którym zamontowana została kamera w pojeździe.
Nagrywanie po uruchomieniu: Kamera zaczyna rejestrować
obraz automatycznie, po każdym je włączeniu.
Automatyczne wykrywanie zdarzeń: Automatycznie zapisuje
materiał wideo, gdy urządzenie wykryje niebezpieczeństwo
wypadku drogowego.
Nagrywaj dźwięk: Umożliwia rejestrowanie dźwięku wraz
z obrazem wideo za pomocą wbudowanego mikrofonu.
Nakładka danych: Dodaje datę, czas, pozycję i informację
o prędkości do rejestrowanego obrazu wideo.
Rozdzielczość filmu: Umożliwia określenie rozdzielczości
i jakości nagrań.
Nagrywanie po utracie zasilania: Pozwala kontynuować pracę
do określonego momentu po utracie zasilania zewnętrznego.
Ustawienia Bluetooth
Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
Wyszukaj urządzenia: Umożliwia wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth znajdujących się w pobliżu.
Przyjazna nazwa: Umożliwia wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
Wyłączanie komunikacji Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
Ustawienia wyświetlania
Aby otworzyć stronę ustawień wyświetlania, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
18
Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu. Wybierz Auto, aby urządzenie automatycznie
ustawiało kolory dzienne lub nocne w oparciu o aktualny
czas.
Jasność: Dostosowanie jasności wyświetlacza.
Czas do wygaszenia ekranu: Ustawianie czasu bezczynności,
po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia.
Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty
ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci
urządzenia.
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących komunikatów
drogowych, w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia >
Utrudnienia drogowe.
Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o ruchu drogowym.
Bieżący dostawca: Ustawianie dostawcy komunikatów
drogowych, który będzie używany. Opcja Auto umożliwia
automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym
dostępnych na danym obszarze.
Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.
Optymalizuj trasę: Opcja pozwala określić, czy
zoptymalizowane trasy alternatywne mają być wybierane
automatycznie czy na żądanie (Unikanie opóźnień przez
korki na trasie).
Alerty o utrudnieniach drogowych: Określenie, dla jak
znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu
mają być wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.
trafficTrends™: Włącza funkcję trafficTrends.
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki
i czas.
Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.
Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format
wyświetlania godziny albo format UTC.
Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Format pozycji: Określa układ odniesienia i format
współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych
geograficznych.
Ustawianie czasu
1 W menu głównym wybierz ustawienie czasu.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji
GPS, wybierz Auto.
• Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub
w górę.
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu
głównym wybierz kolejno Ustawienia > Język i klawiatura.
Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.
Język tekstu: Zmiana języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.
Ustawienia alertów punktów alarmowych
UWAGA: Aby alerty punktów alarmowych były wyświetlane,
należy mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).
Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty punktów alarmowych.
Dostosowywanie urządzenia
Dźwięk: Ustawia styl ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie
zbliżania się do punktów alarmowych.
Alerty: Ustawia typ punktów alarmowych, dla których są
odtwarzane ostrzeżenia.
Ustawienia dotyczące urządzenia
i ustawienia prywatności
Aby otworzyć stronę ustawień urządzenia, wybierz kolejno
Ustawienia > Urządzenie.
O systemie: Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania,
identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych
funkcjach oprogramowania.
Umowy licencyjne: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników
urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map.
Raportowanie pozycji: Udostępnia informacje o pozycji firmie
Garmin, aby dostarczać lepszą zawartość.
Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennika
podróży.
Wyczyść hist. podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Gdzie byłem i Dziennika podróży.
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1 Wybierz Ustawienia.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
Informacje o urządzeniu
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
UWAGA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.
Czyszczenie obudowy
UWAGA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj urządzenie na stronie http://my.garmin.com.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.
Dane techniczne
Zakres temperatury
roboczej
Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Moc wejściowa
Zasilanie z samochodu przez przewód
zasilający z gniazda zapalniczki. Zasilanie
sieciowe z użyciem opcjonalnego akcesorium
do użytku domowego i biurowego.
Typ baterii
Bateria litowo-jonowa
Załącznik
Pomoc techniczna i aktualizacje
Aplikacja Garmin Express™ umożliwia łatwy dostęp do tych usług
w urządzeniach Garmin. Niektóre funkcje mogą być niedostępne
dla posiadanego urządzenia.
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
• Mapy zwykłe i morskie, aktualizacje kursów
• Pojazdy, głosy i inne dodatki
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
Oprogramowanie Garmin Express można używać do pobierania
i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania
w urządzeniu. Aktualizacje map dostarczają najnowszych
danych, na podstawie których posiadane urządzenie może
obliczać dokładne i racjonalne trasy do wyznaczanych celów.
Aplikacja Garmin Express jest dostępna dla komputerów
z systemem Windows oraz komputerów Mac .
1 W komputerze przejdź do strony www.garmin.com/express.
®
®
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Informacje o urządzeniu
2 Wybierz opcję:
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem
Windows, wybierz Pobierz dla systemu Windows.
19
• Aby wykonać instalację w komputerze Mac, wybierz
Wersja Mac.
3 Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby ukończyć instalację.
Uruchom
aplikację Garmin Express.
4
5 Podłącz urządzenie Garmin do komputera za pomocą kabla
USB.
obsługi map firmy Garmin. Urządzenie obsługuje karty pamięci
microSD i microSDHC.
1 Włóż kartę pamięci À do gniazda Á.
2 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Podłączanie urządzenia do komputera
Oprogramowanie Garmin Express wykryje urządzenie.
6 Wpisz adres e-mail w celu zarejestrowania produktu
(opcjonalnie).
7 Kliknij zapisz urządzenie.
8 Kliknij sprawdź dostępność aktualizacji.
Wyświetlona zostanie lista dostępnych aktualizacji map
i oprogramowania.
9 Wybierz aktualizacje do zainstalowania.
10 Kliknij Zainstaluj teraz.
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na
ekranie urządzenia.
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
2
3
4
5
6
Oprogramowanie Garmin Express pobierze i zainstaluje
aktualizacje w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże,
dlatego cały proces może zająć sporo czasu w przypadku
wolniejszego połączenia z Internetem.
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
Informacje o kartach pamięci
do komputera).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Wyświetlanie stanu sygnału GPS
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez 3 sekundy.
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
Urządzenie można zasilać na różne sposoby.
• Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
• Kabel USB
• Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane
Ładowanie urządzenia
Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca
do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty
pamięci można kupić u sprzedawcy produktów elektronicznych.
Na stronie www.garmin.com/maps można też kupić kartę
pamięci z załadowanym fabrycznie oprogramowaniem do
20
Przewody zasilające
UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez
ograniczone źródło zasilania (LPS).
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
Załącznik
• Podłącz urządzenie do przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki.
• Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Urządzenie podłączone do komputera może ładować się
powoli. Natomiast niektóre komputery przenośne mogą
w ogóle nie ładować urządzenia.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku
domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com.
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym
z gniazda zapalniczki
UWAGA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Obróć nakrętkę À o 90 stopni w lewą stronę, aby ją odkręcić.
2
3
4
5
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę Á i bezpiecznik Â.
Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np.
1 A lub 2 A.
Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
Wciśnij nakrętkę i obróć ją o 90 stopni w prawo, aby ją
dokręcić z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki Ã.
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu
i przyssawki
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu
1 Chwyć urządzenie za górę i spód.
2 Pociągnij dolną krawędź urządzenia do siebie, aż odłączy się
od magnesu.
Pociągnięcie urządzenia prosto do siebie może spowodować
odłączenie się uchwytu od przyssawki.
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki
1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu na witrynie (www.garmin.com).
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zakup akcesoriów
Rozwiązywanie problemów
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
3 Zamocuj przyssawkę (Montowanie i zasilanie urządzenia
nüviCam w pojeździe).
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (Ustawienia
nawigacji).
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki).
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Sprawdź, czy temperatura wewnątrz pojazdu mieści się
w zakresie temperatury ładowania wskazanym w specyfikacji.
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
•
•
•
•
Zmniejsz jasność ekranu (Ustawienia wyświetlania).
Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania).
Zmniejsz głośność (Regulowanie głośności).
Wyłącz bezprzewodową technologię Bluetooth (Wyłączanie
komunikacji Bluetooth).
• Przełączaj urządzenie w tryb uśpienia, kiedy nie jest
używane (Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako dysk wymienny
W przypadku większości komputerów z systemem Windows
połączenie z urządzeniem następuje poprzez protokół MTP
(Media Transfer Protocol). W trybie MTP urządzenie jest
wyświetlane jako urządzenie przenośne, a nie jako dysk
wymienny. Tryb MTP jest obsługiwany przez systemy
operacyjne Windows 7, Windows Vista i Windows XP
z dodatkiem Service Pack 3 z aplikacją Windows Media Player
10.
®
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne
W komputerach Mac i niektórych komputerach z systemem
Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci
masowej USB. W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest
wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako
urządzenie przenośne. Wersje systemu Windows starsze niż
Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb
pamięci masowej USB.
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com.
Rozwiązywanie problemów
21
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne ani
jako wolumin lub dysk wymienny
1 Odłącz kabel USB od komputera.
2 Wyłącz urządzenie.
3 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do
urządzenia.
PORADA: Urządzenie powinno zostać podłączone
bezpośrednio do portu USB w komputerze, a nie do
koncentratora USB.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub
w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego
do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
• Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
W polu Bluetooth musi być wybrana opcja Włączone.
• Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie
i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
• Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/bluetooth.
22
Rozwiązywanie problemów
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 9
akcesoria 21
aktualizowanie
mapy 19
oprogramowanie 19
aktualna pozycja 9, 10
aktywny asystent pasa ruchu 5
alerty punktów alarmowych, ustawienia 18
automatyczna głośność, włączanie 2
B
bateria
ładowanie 1, 20, 21
maksymalizowanie 21
problemy 21
bezpiecznik, wymiana 21
C
cele 17. Patrz pozycje
Garmin Real Vision 5
cena paliwa, zmiana 16
czyszczenie ekranu dotykowego 19
czyszczenie urządzenia 19
D
dane techniczne 19
długość i szerokość geograficzna 9
dom
dzwonienie 15
edytowanie pozycji 4, 10
jazda do 4, 10
numer telefonu 15
ustawianie pozycji 10
dostosowywanie urządzenia 17
dziennik podróży, wyświetlanie 11
dźwięk, punkty alarmowe 18
E
ecoChallenge 16
ecoRoute 16
kalibracja zużycia paliwa 16
profil pojazdu 16
raport o przebiegu 16
raporty o przebiegu 16
wynik ecoChallenge 16
edytowanie, zapisane podróże 6
ekran, jasność 2
F
K
kalibracja zużycia paliwa 16
kamera samochodowa
dostosowywanie 2
karta pamięci 1
nagrywanie dźwięku 3
nagrywanie wideo 3
odtwarzanie filmu 3
ustawienia 18
zdjęcia 2, 3
kamery
kamera samochodowa 1–3, 18
monitorujące 12
kamery drogowe 15
wyświetlanie 16
kamery monitorujące, subskrypcje 12
karta microSD 1, 20
karta pamięci 20
instalacja 1, 20
klawiatura
język 18
układ 18
kompleksy 9
komputer, łączenie 20–22
komunikaty drogowe, odbiornik 13
kradzież, unikanie 19
kształtowanie trasy 5
L
lista zwrotów 5
Ł
ładowanie urządzenia 1, 20, 21
M
mapa, narzędzia 11
mapy 6, 10, 11, 17
aktualizowanie 19
motyw 17
pole danych 4, 11, 12
stopień szczegółowości 17
symbole 4
warstwy 12
wyświetlanie tras 4, 5
zakup 21
montowanie, zdejmowanie 21
montowanie urządzenia
przyssawka 1, 21
samochód 1
wyjmowanie z uchwytu 21
myGarmin, wiadomości 17
myTrends, trasy 7
Foursquare 9
N
G
narzędzia, mapa 11
następny zwrot 4
nawigacja 4, 8
bezdroże 8
ustawienia 17
wyświetlanie podglądu trasy 6
nawigacja po bezdrożach 8
numer identyfikatora 19
Garmin Express 19
aktualizowanie oprogramowania 19
rejestrowanie urządzenia 19
Garmin Real Vision 5
Gdzie jestem? 9, 10
geocaching 9
głośność, regulowanie 2
GPS 1, 20
H
historia podróży 19
I
identyfikator urządzenia 19
ikony, pasek stanu 1
informacje o podróży 11
resetowanie 11
wyświetlanie 11
J
jasność 2
jazda do domu 4, 10
język
głos 18
klawiatura 18
Indeks
O
objazdy 5
odbieranie połączeń 14
odłączanie, urządzenie Bluetooth 14
opłaty, unikanie 7
oprogramowanie
aktualizowanie 19
wersja 19
ostatnio znalezione pozycje 9
P
paliwo
ceny 16
stacje 10
parking, ostatnie miejsce 9
parowanie 14
odłączanie 14
telefon 14, 22
pasek wyszukiwania 8
planowanie podróży 6
edytowanie podróży 6
punkty kształtowania 6
pliki, przesyłanie 20
pogoda 17
radar 17
warunki drogowe 17
polecenia głosowe 13
aktywowanie 13
fraza aktywacji 13
nawigacja z użyciem 13
porady dot. korzystania 13
połączenia 14, 15
dom 15
historia 14
kontakty 14
nawiązywanie 14
odbieranie 14
wybieranie 14
wyłączanie 15
pomoc. 15 Patrz też pomoc techniczna
pomoc techniczna 15
pozycje 9, 17
aktualna 9, 10
dzwonienie 14
kompleksy 9
ostatnio znalezione 9
symulowane 18
ustalanie pozycji domowej 10
wyszukiwanie 8, 9
zapisywanie 10
profil pojazdu 16
Przed tobą
dostosowywanie 11
wyszukiwanie usług 11
przewody, zasilanie 20
przewody zasilające 20
pojazd 1
wymiana bezpiecznika 21
przewód zasilający z gniazda zapalniczki 1
przycisk zasilania 2
przyciski na ekranie 2
przyssawka 21
przywracanie ustawień 19
punkty szczególne (POI) 8, 9
kompleksy 9
R
raporty, przebieg 16
raporty o przebiegu 16
rejestracja produktu 19
rejestrowanie urządzenia 19
resetowanie
dane podróży 11
urządzenie 19
rozmowy telefoniczne 14
odbieranie 14, 15
wybieranie 15
wybieranie głosowe 15
wyciszanie 15
rozpoznawanie mowy 13
rozwiązywanie problemów 21, 22
S
skróty
dodawanie 10
usuwanie 10
skrzyżowania, wyszukiwanie 9
służby ratownicze 10
Smartphone Link 15
łączenie 15
Usługi Garmin Live 15
wyłączanie połączeń 15
spis telefonów 14
sterowanie głosem 14
porady 14
subskrypcje, usługi Garmin Live 15
sygnały satelitarne
odbieranie 1
23
wyświetlanie 20
symulowane pozycje 18
system ostrzegania o opuszczeniu pasa
(LDWS) 3, 4
system ostrzegania przed kolizją (FCWS) 3
System ostrzegania przed kolizją (FCWS) 3
szybkie wyszukiwanie 8
wyszukiwanie pozycji. 8 Patrz też pozycje
adresy 9
kategorie 8
miasta 9
skrzyżowania 9
współrzędne 9
wyszukiwanie usług, Przed tobą 11
T
Z
technologia Bluetooth 14, 22
odłączanie urządzenia 14
ustawienia 18
włączanie 14
wyłączanie 18
telefon
odłączanie 14
parowanie 14, 22
trasy 4
dodawanie punktu 5, 6
kształtowanie 5
myTrends 7
obliczanie 5
przerywanie 5
rozpoczynanie 4, 6
sugerowane 7
tryb obliczania 6, 17
wyświetlanie na mapie 4, 5
wyświetlanie podglądu 6
tryb uśpienia 2
zaawansowany system wspomagania kierowcy
(ADAS) 3, 4
zapisane pozycje 6
edytowanie 10
kategorie 10
usuwanie 10
zapisywanie, aktualna pozycja 10
zdejmowanie uchwytu 21
zdjęcia
usuwanie 3
wyświetlanie 3
zmiana przeszukiwanego obszaru 8
zrzuty ekranowe 18
zużycie paliwa. 16 Patrz też ecoRoute
U
umowy licencyjne 19
unikane 7
cechy dróg 7
droga 7
obszar 7
opłaty 7
usuwanie 8
wyłączanie 7
USB, odłączanie 20
usługi Garmin Live, subskrypcja 15
Usługi Garmin Live 15
ustawienia 17–19
ustawienia czasu 18
ustawienia wyświetlania 18
usuwanie
podróże 6
sparowane urządzenie Bluetooth 14
utrudnienia drogowe 11–13, 18
aktywowanie subskrypcji 13
dodawanie subskrypcji 13
kamery 16
mapa 11
odbiornik 12
wypadki 11
wyszukiwanie opóźnień 11
zmień trasę 7
W
warstwy mapy, dostosowywanie 12
warunki drogowe, pogoda 17
wideo
odtwarzanie 3
rejestrowanie 2, 3
usuwanie 3
widok mapy
2D 12
3D 12
widok mapy 2D 12
widok mapy 3D 12
wskazówki 5
wskazówki dojazdu 5
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 19
współrzędne 9
wybieranie 14
wyciszanie, dźwięk 14
wykrywanie zdarzenia 2
wynik ecoChallenge 16
resetowanie 16
24
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising