Garmin | nüvi® 2200, South Africa | Garmin nüvi® 2200, South Africa Stručný návod k obsluze

Garmin nüvi® 2200, South Africa Stručný návod k obsluze
Řada nüvi 2200
®
stručný návod k obsluze
určeno pro použití s těmito modely nüvi:
2200, 2240, 2250
Začínáme
Instalace zařízení
 VAROVÁNÍ
P řečtěte si leták Důležité bezpečnostní
informace a informace o produktu vložený
v obalu s prodkutem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Upozornění
Dříve než zařízení nainstalujete, v průvodci
Důležité bezpečnostní informace a
informace o produktu si přečtete poučení
o zákonech platných pro montáž zařízení na
čelní sklo.
Používáte-li své zařízení poprvé, proveďte
následující úkony.
1. Nainstalujte zařízení (strana 2).
2. Připojte zařízení k napájecímu kabelu
vozidla (strana 3).
3. Proveďte registraci zařízení (strana 5).
4. Vyhledejte aktualizace.
• Aktualizace softwaru (strana 5).
• Bezplatná aktualizace map
(strana 5).
5. Stáhněte si kompletní návod k obsluze
(strana 5).
2
1. Z přísavného držáku odstraňte čirý
plastový kryt.
2. Čelní sklo a přísavný držák očistěte a
vysušte hladkou tkaninou.
3. Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo.
4. Současně otočte páčku dozadu směrem
k čelnímu sklu.
Řada nüvi 2200 Stručný návod k obsluze
5. Zatlačte držák ➊ do úchytu na
přísavném držáku ➋.
➋
➊
6. Spodní část zařízení upevněte do
držáku.
7. Zakláňejte zařízení, dokud nezapadne
na své místo.
Připojení zařízení
k napájecímu kabelu vozidla
 VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii.
Abyste zabránili možnému ublížení na
zdraví či poškození výrobku způsobenému
vystavením baterie vlivu nadměrného
tepla, zařízení při opuštění vozidla vyjměte,
popřípadě jej uložte mimo dosah slunečního
záření.
Než začnete zařízení používat v provozu na
baterie, nabijte je.
1. Napájecí kabel vozidla zapojte do
konektoru mini-USB ➊ na zadní straně
zařízení.
➊
Řada nüvi 2200 Stručný návod k obsluze
3
2. Druhý konec napájecího kabelu vozidla
zapojte do elektrické zásuvky ve
vozidle.
3. Jestliže používáte přijímač dopravních
informací v Evropě, připojte k přijímači
dopravních informací externí anténu a
upevněte ji pomocí přísavných držáků
na čelní sklo.
Po připojení zařízení k napájecímu kabelu
vozidla by se mělo objevit následující.
•
•
•
4
Zařízení se zapne.
Zařízení získá satelitní signály. Je-li
pruhů zelený,
alespoň jeden z
zařízení má přístup k satelitním
signálům.
POZNÁMKA: Zařízení bude možná
potřebovat nezastíněný výhled na
oblohu pro vyhledání satelitních signálů.
Během jízdy se bude zařízení nabíjet.
na stavovém řádku ukazuje stav
interní baterie.
O aplikaci méAktualizace
Aplikaci méAktualizace můžete použít
pro registraci svého zařízení, vyhledávání
aktualizací softwaru a map, přístupu
k návodům, kontaktování zákaznické
podpory atd.
Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/dashboard.
Nastavení aplikace
méAktualizace
1. Připojte kabel USB ke konektoru USB
na zařízení.
2. Připojte kabel USB do portu rozhraní
USB v počítači.
3. Dvojím kliknutím na ikonu
otevřete webovou stránku aplikace
méAktualizace.
POZNÁMKA: Pokud se ikona
nezobrazí, nebo pracujete-li v systému
Windows® 7 nebo s počítačem Mac®,
přejděte na webovou stránku
www.garmin.com/dashboard.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Řada nüvi 2200 Stručný návod k obsluze
Registrace zařízení
1. V aplikaci méAktualizace klikněte na
možnost Zaregistrovat nyní.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Uschovejte originál účtenky nebo její
fotokopii na bezpečném místě.
Aktualizace softwaru
1. Otevřete aplikaci méAktualizace
(strana 4).
2. Proveďte registraci zařízení (strana 5).
3. Pod položkou Aktualizace softwaru
klikněte na možnost Aktualizovat nyní.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Služba nüMaps Guarantee™
Vaše zařízení má nárok na bezplatnou
aktualizaci map během 60 dnů od vyhledání
satelitních signálů pomocí přístroje
nüvi během jízdy. Nárok na bezplatnou
aktualizaci mapy ztrácíte při registraci po
telefonu nebo pokud promeškáte 60denní
lhůtu od prvního vyhledávání satelitních
signálů pomocí přístroje nüvi během jízdy.
Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/numaps.
Řada nüvi 2200 Stručný návod k obsluze
Aktualizace map
1. Otevřete aplikaci méAktualizace
(strana 4).
2. Proveďte registraci zařízení (strana 5).
3. Pod položkou Aktualizace map klikněte
na možnost Aktualizovat nyní.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Stahování návodu k obsluze
Návod k obsluze zařízení je k dispozici na
webové stránce společnosti Garmin.
1. Otevřete aplikaci méAktualizace
(strana 4).
2. Proveďte registraci zařízení (strana 5).
3. Klikněte na možnost Návody.
Zobrazí se seznam návodů k produktům
v několika jazycích.
4. Klikněte na možnost Stáhnout vedle
návodu pro vaše zařízení.
5. Kliknutím na ikonu uložíte soubor do
počítače.
5
Přehled zařízení
•
➊
•
➋
Zařízení restartujete stisknutím a
podržením tlačítka Napájení.
Stisknutím a rychlým uvolněním
tlačítka Napájení opustíte menu.
O bodech zájmů
Podrobné mapy, které jsou nahrány
v zařízení, obsahují body zájmu, jako jsou
restaurace, hotely a autoservisy.
➊
Tlačítko Napájení
➋
Slot pro paměťovou kartu microSD™
Používání tlačítka Napájení
Chcete-li zobrazit další možnosti,
stiskněte a rychle uvolněte tlačítko
Napájení.
• Jas obrazovky nastavíte stisknutím a
přetažením posuvného řádku.
• Stisknutím možnosti Vypnout
zařízení vypnete.
6
Nalezení bodu zájmu podle
kategorie
1. V hlavním menu stiskněte možnost
Kam vést? > Body zájmu.
2. Vyberte kategorii.
3. V případě potřeby vyberte podkategorii.
4. Vyberte cíl.
5. Stiskněte možnost Jet!.
Řada nüvi 2200 Stručný návod k obsluze
Stisknutím ikony > Uložit uložíte
pozici do složky Oblíbené v zařízení.
Používejte složku Oblíbené pro ukládání
pozice svého pracoviště, domova a
dalších obvyklých cílů.
6. V případě potřeby vyberte možnost.
• Stiskněte možnost Jízda pro
výpočet trasy, kterou budete
navigovat při jízdě.
• Stiskněte možnost Chůze pro
výpočet trasy, kterou budete
navigovat při chůzi.
• Stiskněte možnost Veřejná doprava
pro výpočet trasy, která kombinuje
veřejnou dopravu a chůzi.
POZNÁMKA: Pro navigaci
s využitím veřejné dopravy musí
být v zařízení načteny mapy
cityXplorer™. Chcete-li si zakoupit
mapy cityXplorer, přejděte na
webovou stránku www.garmin.com.
Řada nüvi 2200 Stručný návod k obsluze
Hlavní menu
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐
•
•
•
•
•
•
•
Stisknutím možnosti ➊ vyberete režim
přepravy.
Stisknutím možnosti ➋ vyhledáte cíl.
Stisknutím možnosti ➌ zobrazíte mapu.
Stisknutím možnosti ➍ ukončíte trasu.
Stisknutím možnosti ➎ zvolíte objížďku
trasy.
Stisknutím možnosti ➏ nastavíte
hlasitost.
Stisknutím možnosti ➐ otevřete menu
nástrojů a nastavení.
7
Vaše trasa na mapě
•
Upozornění
Funkce ikony Rychlostní limit slouží pouze
pro informaci a nenahrazuje odpovědnost
řidiče při nedodržení rychlostních limitů
uvedených na značkách a bezpečné jízdy
za každých okolností. Společnost Garmin
nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoli
dopravní pokuty nebo soudní předvolání,
která můžete obdržet z důvodu nedodržování
platných dopravních předpisů a značek.
•
➊
➋
➌
➐
➑➒
Vaše trasa je na mapě vyznačena purpurovou
čárou. Pokud z původní trasy sjedete,
zařízení trasu přepočítá. Pokud cestujete po
hlavních silnicích, může se objevit ikona
Rychlostní limit.
8
•
•
•
•
➏
➍ ➎
•
•
•
Stisknutím možnosti ➊ zobrazíte další
odbočku.
Stisknutím možnosti ➋ zobrazíte
seznam odboček.
Stisknutím možnosti ➌ provedete
zvětšení a zmenšení.
Stisknutím možnosti ➍ se vrátíte do
hlavního menu.
Stisknutím a podržením možnosti se
vrátíte do hlavního menu.
Stisknutím možnosti ➎ změníte datové
pole.
Stisknutím a přetažením možnosti ➏
zobrazíte různé oblasti mapy.
Stisknutím možnosti ➐ zobrazíte
stránku Kde se nacházím?.
Stisknutím možnosti ➑ zobrazíte
trasový počítač.
Stisknutím možnosti ➒ změníte
rychlostní limit, pokud ikona Rychlostní
limit, zobrazená na mapě, neobsahuje
správné informace.
Řada nüvi 2200 Stručný návod k obsluze
Používání funkce myTrends
Pokud máte během jízdy zařízení zapnuto,
funkce myTrends™ shromažďuje informace,
které umožňují zařízení předpovídat, kdy
cestujete do svého obvyklého cíle, např.
na pracoviště nebo domů. Pokud je funkce
myTrends aktivována, cíl a odhadovaná
doba cesty se zobrazí na ukazateli navigace
na mapě.
Funkce myTrends funguje pouze pro pozice,
které máte uloženy ve složce Oblíbené
(strana 6).
Pokud se informace funkce myTrends
zobrazí na ukazateli navigace, zobrazíte
stisknutím ukazatele navigace informace
o trase.
Řada nüvi 2200 Stručný návod k obsluze
O režimech přepravy
Režim Automobil
Režim Chodec
Trasy jsou v závislosti na režimu přepravy
vypočítávány odlišně.
Například v režimu Automobil je
odhadovaná doba příjezdu vypočítávána
pomocí rychlostního limitu pro silnice na
trase. V režimu Chodec se odhadovaná doba
příjezdu vypočítává podle rychlosti chůze.
Změna režimu přepravy
1. Stiskněte ikonu režimu přepravy
v hlavním menu.
2. Vyberte režim.
3. Stiskněte možnost Uložit.
9
Informace o dopravě
UPOZORNĚNÍ
Společnost Garmin není odpovědná za
přesnost nebo aktuálnost dopravních
informací FM.
Některé modely mohou přijímat obsah
dopravních informací z přijímače dopravních
informací FM (TMC). Přijímač dopravních
informací FM TMC, který je integrován
do napájecího kabelu vozidla, je součástí
některých balení. Předplatné dopravních
informací FM TMC je aktivováno
automaticky.
Další informace o přijímačích dopravních
informací a oblastech pokrytí naleznete na
webové stránce www.garmin.com/traffic.
1. Připojte přijímač dopravních informací
k externímu zdroji napájení.
2. Připojte přijímač dopravních informací
k zařízení.
POZNÁMKA: Vyhřívaná (metalizovaná)
čelní skla mohou mít negativní vliv na
výkon přijímače dopravních informací.
Doprava na vaší trase
Při výpočtu trasy zkoumá zařízení aktuální
hustotu dopravy a automaticky optimalizuje
trasu tak, abyste dosáhli co nejkratšího času.
Pokud dojde na trase k velkému zpoždění
vlivem husté dopravy během navigace,
zařízení automaticky přepočítá trasu.
Neexistují-li lepší alternativní trasy, můžete
vaše trasa i přesto vést hustou dopravou.
Příjem dopravních informací
Napájecí kabel vozidla a zařízení se musí
nacházet v datovém pásmu stanice FM
vysílající dopravní informace.
10
Řada nüvi 2200 Stručný návod k obsluze
Ruční nastavení vyhnutí se
husté dopravě na trase
1. Na mapě stiskněte ikonu .
2. Stiskněte možnost Doprava na trase.
3. V případě potřeby stisknutím šipek
zobrazíte další zpoždění na trase.
4. Stiskněte ikonu > Vyhnout se.
Napájecí kabely
Nabijte zařízení pomocí jednoho z těchto
kabelů.
•
•
•
Napájecí kabel vozidla
Kabel USB (volitelné příslušenství)
Napájecí adaptér (volitelné
příslušenství)
Získejte další informace
Další informace o tomto produktu naleznete
na webové stránce společnosti Garmin.
Přejděte na webovou stránku
www.garmin.com/ontheroad.
Kontaktování zákaznické
podpory společnosti Garmin
Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte
zákaznickou podporu společnosti Garmin:
Řada nüvi 2200 Stručný návod k obsluze
•
•
•
Na území USA navštivte webovou
stránku www.garmin.com/support nebo
kontaktujte společnost Garmin USA
telefonicky na čísle (800) 800 1020.
Na území Velké Británie kontaktujte
společnost Garmin (Europe) Ltd.
telefonicky na čísle 0808 2380000.
V Evropě navštivte webovou
stránku www.garmin.com/support
a pro informace o podpoře ve
vaší zemi klikněte na možnost Contact
Support nebo
společnost Garmin (Europe) Ltd.
kontaktujte na telefonním čísle
+44 (0) 870.8501241.
Garmin®, logo společnosti Garmin a nüvi® jsou
obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích
dceřiných společností registrované v USA a dalších
zemích. Značky cityXplorer™, nüMaps Guarantee™ a
myTrends™ jsou obchodní značky společnosti Garmin
Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní
značky nelze používat bez výslovného souhlasu
společnosti Garmin. Značka slova Bluetooth® a loga
jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a
jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin
podléhá licenci. Mac® je obchodní značka společnosti
Apple Computer, Inc. registrovaná ve Spojených
státech a dalších zemích.
11
Nejnovější bezplatné aktualizace softwaru (vyjma mapových dat) po dobu
životnosti vašich produktů Garmin najdete na webových stránkách
společnosti Garmin na adrese www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Tchaj-wan
www.garmin.com
únor 2011
Číslo výrobku 190-01250-61 Rev. B
Vytištěno v Tchaj-wanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising