Garmin | nüvi® 2200, South Africa | Garmin nüvi® 2200, South Africa Príručka rýchleho spustenia

Garmin nüvi® 2200, South Africa Príručka rýchleho spustenia
Séria nüvi 2200
®
príručka rýchleho spustenia
na použitie s nasledujúcimi modelmi zariadenia nüvi:
2200, 2240, 2250
Začíname pracovať
Pripevnenie zariadenia
 UPOZORNENIE
P ozrite si príručku Dôležité informácie
o bezpečnosti a produkte v balení s
produktom, kde nájdete varovania spojené
s produktom a iné dôležité informácie.
Oznam
Pred inštaláciou zariadenia si pozrite
príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a
produkte, kde nájdete informácie o zákonoch
usmerňujúcich montáž na čelné sklo.
Pri prvom použití zariadenia vykonajte
nasledovné úlohy.
1. Z prísavnej plochy odstráňte fóliu.
2. Vyčistite a vysušte svoje čelné sklo a
prísavnú plochu pomocou handričky,
ktorá nepúšťa vlákna.
3. Pritlačte prísavkový držiak k čelnému
sklu.
4. Zároveň s pritlačením zatiahnite páčku
dozadu smerom k čelnému sklu.
1. Upevnite zariadenie (strana 2).
2. Pripojte zariadenie k zdroju napájania vo
vozidle (strana 3).
3. Zaregistrujte zariadenie (strana 5).
4. Skontrolujte aktualizácie.
• Aktualizácie softvéru (strana 5).
• Bezplatná aktualizácia máp
(strana 5).
5. Prevezmite kompletnú používateľskú
príručku (strana 5).
2
Séria nüvi 2200 Príručka rýchleho spustenia
5. Držiak ➊ upevnite na rameno prísavnej
plochy ➋.
➋
➊
6. Spodnú časť zariadenia vložte do
držiaka.
7. Zariadenie nakláňajte dozadu, kým
nezapadne na miesto.
Pripojenie zariadenia k
zdroju napájania vo vozidle
 UPOZORNENIE
Tento produkt obsahuje lítium-iónovú
batériu. Vybratím zariadenia z vozidla pri
jeho opúšťaní, prípadne uskladnením mimo
dosahu priameho slnečného svetla zabránite
možnosti vzniku zranení osôb alebo
poškodenia produktu následkom vystavenia
batérie extrémnemu teplu.
Kým zariadenie začnete používať na batérie,
nabite ho.
1. Napájací kábel z vozidla pripojte k
mini-USB konektoru ➊ na zadnej
strane zariadenia.
➊
Séria nüvi 2200 Príručka rýchleho spustenia
3
2. Druhý koniec napájacieho kábla zapojte
do napájacej zásuvky vo vašom vozidle.
3. Ak používate dopravný prijímač v
Európe, pripevnite anténu dopravného
prijímača na predné sklo pomocou
prísaviek.
Po pripojení zariadenia k zdroju napájania
vo vozidle by sa mali udiať nasledovné javy.
•
•
•
4
Zariadenie sa zapne.
Zariadenie vyhľadá satelitné signály.
Keď je aspoň jedna z paličiek
zelená, vaše zariadenie vyhľadalo
satelitné signály.
POZNÁMKA: Zariadenie môže
na vyhľadanie satelitných signálov
vyžadovať priamy výhľad na oblohu.
Zariadenie sa nabíja počas jazdy.
Stavová lišta indikuje stav internej
batérie.
Informácie o službe môj
Panel
Službu môj Panel môžete použiť na
zaregistrovanie zariadenia, skontrolovanie
aktualizácií softvéru a máp, prístup k
príručkám, kontaktovanie produktovej
podpory a veľa ďalšieho.
Viac informácií nájdete na adrese
www.garmin.com/dashboard.
Nastavenie služby môj Panel
1. USB kábel pripojte ku konektoru USB
na zariadení.
2. USB kábel pripojte k portu USB na
počítači.
3. Dvojitým kliknutím na otvorte
webovú lokalitu môj Panel.
nezobrazí
POZNÁMKA: Ak sa
alebo používate počítač so systémom
Windows® 7 alebo Mac®, prejdite na
stránku www.garmin.com/dashboard.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Séria nüvi 2200 Príručka rýchleho spustenia
Registrácia zariadenia
1. V môj Panel kliknite na Registrovať
teraz.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. Pôvodný doklad o kúpe alebo jeho
fotokópiu uchovávajte na bezpečnom
mieste.
Aktualizácia softvéru
1. Otvorte službu môj Panel (strana 4).
2. Zaregistrujte zariadenie (strana 5).
3. Pod položkou Aktualizácie softvéru
kliknite na Aktualizovať teraz.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
nüMaps Guarantee™
Vaše zariadenie má nárok na jednu bezplatnú
aktualizáciu do 60 dní od rozpoznania
satelitov počas jazdy so zariadením nüvi. Na
bezplatnú aktualizáciu mapy nemáte nárok,
ak sa zaregistrujete telefonicky alebo budete
čakať viac ako 60 dní od prvého rozpoznania
satelitov počas jazdy so zapnutou navigáciou
nüvi. Viac informácií nájdete na stránke
www.garmin.com/numaps.
Séria nüvi 2200 Príručka rýchleho spustenia
Aktualizácia máp
1. Otvorte službu môj Panel (strana 4).
2. Zaregistrujte zariadenie (strana 5).
3. Pod položkou Aktualizácie mapy
kliknite na Aktualizovať teraz.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Prevzatie používateľskej
príručky
Používateľská príručka k vášmu zariadeniu
je dostupná na webovej lokalite Garmin.
1. Otvorte službu môj Panel (strana 4).
2. Zaregistrujte zariadenie (strana 5).
3. Kliknite na položku Príručky.
Zobrazí sa zoznam príručiek vo
viacerých jazykoch.
4. Kliknite na položku Prevziať vedľa
príručky pre vaše zariadenie.
5. Kliknutím na položku uložíte súbor
do počítača.
5
Prehľad zariadenia
➊
•
•
➋
Ak chcete zariadenie resetovať,
stlačte a podržte tlačidlo napájania.
Ak chcete opustiť ponuku, stlačte a
rýchlo uvoľnite tlačidlo napájania.
Informácie o zaujímavých
miestach
Detailné mapy nahraté v zariadení obsahujú
zaujímavé miesta, ako sú napríklad
reštaurácie, hotely a autoservisy.
➊
Tlačidlo napájania
➋
Slot na kartu microSD™
Používanie tlačidla napájania
Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo
napájania, čím zobrazíte ďalšie
možnosti.
• Jas obrazovky nastavte dotykom a
ťahaním rolovacej lišty.
• Dotykom položky Vypnúť vypnete
zariadenie.
6
Vyhľadanie zaujímavého miesta
podľa kategórií
1. V hlavnej ponuke sa dotknite položky
Kam viesť? > Zaujímavé miesta.
2. Vyberte kategóriu.
3. V prípade potreby vyberte podkategóriu.
4. Vyberte cieľ.
5. Dotknite sa položky Choď!.
Séria nüvi 2200 Príručka rýchleho spustenia
Dotykom položky > Uložiť uložíte
polohu do priečinka Obľúbené v
zariadení. Do priečinka Obľúbené
môžete uložiť miesto, kde pracujete,
miesto, kde bývate, ako aj iné bežne
využívané destinácie.
6. V prípade potreby vyberte možnosť.
• Dotykom položky Automobil
vypočítate trasu, po ktorej budete
navádzaní počas jazdy.
• Dotykom položky Chodec
vypočítate trasu, po ktorej budete
navádzaní počas pešej chôdze.
• Dotykom položky Verejná doprava
vypočítate trasu, ktorá kombinuje
verejné dopravné prostriedky s
chôdzou.
POZNÁMKA: Ak chcete navigovať
pomocou verejnej dopravy, musíte
mať v zariadení nahraté mapy
cityXplorer™. Mapy cityXplorer
si môžete kúpiť na stránke
www.garmin.com.
Séria nüvi 2200 Príručka rýchleho spustenia
Hlavná ponuka
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐
•
•
•
•
•
•
•
Dotykom ➊ vyberiete režim dopravy.
Dotykom ➋ vyhľadáte cieľ.
Dotykom ➌ zobrazíte mapu.
Dotykom ➍ zastavíte trasu.
Dotykom ➎ vykonáte obchádzku na
trase.
Dotykom ➏ upravíte hlasitosť.
Dotykom ➐ otvoríte ponuku s nástrojmi
a nastaveniami.
7
Vaša trasa na mape
•
Oznam
Funkcia ikony rýchlostného obmedzenia
má len informačný účel a nemá nahrádzať
zodpovednosť vodiča za dodržiavanie
pokynov v podobe rýchlostných obmedzení
na dopravnom značení ani riadenie sa
zdravým úsudkom počas jazdy. Spoločnosť
Garmin nebude niesť zodpovednosť
za žiadne dopravné pokuty ani súdne
predvolania, ktoré môžete vodič dostať za
nedodržiavanie dopravných predpisov a
dopravného značenia.
•
➊
➋
➌
➏
➍ ➎
•
•
•
•
•
•
➐
➑➒
Vaša trasa je na mape vyznačená fialovou
čiarou. Ak sa odchýlite od pôvodnej trasy,
zariadenie trasu prepočíta. Pri jazde na
hlavných cestách sa môže zobraziť ikona
rýchlostného obmedzenia.
8
•
Dotykom ➊ zobrazíte stranu ďalšia
odbočka.
Dotykom ➋ zobrazíte stranu zoznam
odbočiek.
Dotykom ➌ približujete a oddiaľujete
pohľad.
Dotykom ➍ sa vrátite do hlavnej
ponuky.
Dotykom a podržaním sa vrátite do
hlavnej ponuky.
Dotykom ➎ zmeníte pole údajov.
Dotykom a potiahnutím ➏ si môžete
prezerať mapu.
Dotykom ➐ zobrazíte stranu Kde som?.
Dotknite sa položky ➑, aby ste zobrazili
Trasový počítač.
Dotykom ➒ zmeníte rýchlostné
obmedzenie, ak ikona rýchlostného
obmedzenia zobrazená na mape nie je
správna.
Séria nüvi 2200 Príručka rýchleho spustenia
Používanie služby myTrends
Keď jazdíte so zapnutým zariadením,
služba myTrends™ zhromažďuje informácie,
ktoré zariadeniu umožňujú predpovedať,
že cestujete do často sa opakujúceho
cieľa, napríklad do práce alebo domov.
Keď je funkcia myTrends aktívna, cieľ
a odhadovaná doba jazdy sa zobrazia na
navigačnej lište mapy.
Služba myTrends funguje len u lokalít, ktoré
sú uložené ako obľúbené (strana 6).
Keď sa na navigačnej lište zobrazí
služba myTrends, dotykom navigačnej
lišty zobrazíte informácie o trase.
Séria nüvi 2200 Príručka rýchleho spustenia
O režime prepravy
Režim automobil
Režim chodec
Trasy sa podľa vášho režimu prepravy
vypočítavajú odlišne.
V automobilovom režime sa odhadovaný čas
príjazdu vypočítava pomocou rýchlostného
limitu ciest na trase. V režime chodca sa čas
príchodu vypočítava podľa rýchlosti chôdze.
Zmena režimu prepravy
1. V hlavnej ponuke sa dotknite ikony
režimu prepravy.
2. Vyberte režim.
3. Dotknite sa položky Uložiť.
9
Informácie o cestnej
premávke
OZNAM
Spoločnosť Garmin nenesie zodpovednosť
za presnosť ani včasnosť FM informácií o
cestnej premávke.
Niektoré modely dokážu prijímať dopravný
obsah z FM staníc s dopravnými správami
(TMC). Prijímač dopravných informácií
FM TMC integrovaný do napájacieho
kábla vozidla je súčasťou niektorých
balení. Predplatné na dopravné informácie
FM TMC sa aktivuje automaticky.
Informácie o prijímačoch dopravných
informácií a oblastiach pokrytia nájdete na
adrese www.garmin.com/traffic.
1. Pripojte prijímač informácií o cestnej
premávke k externému zdroju napájania.
2. Pripojte prijímač informácií o cestnej
premávke k zariadeniu.
POZNÁMKA: Vyhrievané čelné sklá
(s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon
prijímača dopravných informácií.
Dopravná situácia na vašej
trase
Keď vypočítavate svoju trasu, zariadenie
preskúma aktuálnu cestnú premávku a
automaticky optimalizuje trasu na zaistenie
najkratšieho času. Ak sa vyskytne vážne
zdržanie v cestnej premávke na vašej trase,
v priebehu navigácie, zariadenie
automaticky prepočíta trasu.
Môžete byť navedení cez cestnú premávku
Príjemdopravných informácií (obmedzenie), ak neexistuje žiadna lepšia
Napájací kábel vozidla musí byť v dátovom
rozsahu FM stanice vysielajúcej dopravné
informácie.
10
alternatívna cesta.
Séria nüvi 2200 Príručka rýchleho spustenia
Manuálne vyhnutie sa
premávke na vašej trase
1. Na mape sa dotknite položky .
2. Dotknite sa položky Cestná premávka
na trase.
3. V prípade potreby dotykom šípok
zobrazte dopravné zdržania na vašej
trase.
4. Dotknite sa > Vyhnúť sa.
Napájacie káble
Nabite zariadenie pomocou jedného z týchto
káblov.
•
•
•
Napájací kábel do vozidla
Kábel USB (voliteľné príslušenstvo)
Sieťový adaptér (voliteľné
príslušenstvo)
Ako získať ďalšie informácie
Viac informácií o tomto produkte nájdete na
webovej stránke spoločnosti Garmin.
Prejdite na adresu www.garmin.com
/ontheroad.
Séria nüvi 2200 Príručka rýchleho spustenia
Kontakty na produktovú
podporu Garmin
Ak máte otázky ohľadom tohto produktu,
obracajte sa na produktovú podporu
spoločnosti Garmin:
• V USA prejdite na lokalitu
www.garmin.com/support alebo volajte
na linku Garmin USA na čísle (800)
800.1020.
• Vo VB volajte na linku Garmin (Europe)
Ltd. na čísle 0808 2380000.
• V Európe prejdite na lokalitu
www.garmin.com/support a kliknutím
na položku Contact Support získate
informácie o podpore v danej krajine
alebo kontaktujte spoločnosť Garmin
(Europe) Ltd. telefonicky na čísle +44
(0) 870.8501241.
Garmin®, logo Garmin a nüvi® sú ochranné zámky
spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych
spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných
krajinách. cityXplorer™, nüMaps Guarantee™ a
myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin
Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto obchodné
známky sa nemôžu používať bez výslovného súhlasu
spoločnosti Garmin. Značku slova a logo Bluetooth®
vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a každé
použitie tohto slova spoločnosťou Garmin podlieha
licencii. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple
Computer, Inc. registrovaná v USA a ostatných
krajinách.
11
Najnovšie bezplatné softvérové aktualizácie (okrem údajov mapy) vám budú
po celú dobu životnosti produktov Garmin k dispozícii na webovej lokalite
Garmin na adrese www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Február 2011
Číslo dielu 190-01250-64 Rev. B
Vytlačené na Tajvane
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising