Garmin | nüvi® 2519LM | Operating instructions | Garmin nüvi® 2519LM Návod k obsluze

Garmin nüvi® 2519LM Návod k obsluze
Řada nüvi 2509/2609
®
Návod k obsluze
Srpen 2015
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01707-41_0C
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , nüvi a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších
zemích. Tyto obchodní značky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ jsou
obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní značky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti
Garmin.
®
Značka Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společností Garmin podléhá licenci.
Foursquare je obchodní značka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. microSD™ a logo microSDHC jsou obchodní značky společnosti
SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista a Windows XP jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších
zemích. Mac je obchodní značka společnosti Apple Inc. HD Radio™ a logo HD jsou obchodní značky společnosti iBiquity Digital Corporation. Technologie HD
Radio je vyrobena na základě licence od společnosti iBiquity Digital Corporation. Americké a zahraniční patenty.
®
®
®
®
®
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Připojení zařízení k napájení ve vozidle ..................................... 1
Podpora a aktualizace ................................................................ 1
Nastavení Garmin Express .................................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Předplatné služby Lifetime ..................................................... 1
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express .................................................................................. 1
Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku .............. 2
Vypnutí zařízení .......................................................................... 2
Vynulování zařízení ............................................................... 2
Příjem signálů GPS .................................................................... 2
Nastavení jasu obrazovky ........................................................... 2
Úprava hlasitosti ......................................................................... 2
Informace o automatické hlasitosti ......................................... 2
Ikony stavové lišty ....................................................................... 2
Zobrazení stavu signálu GPS ................................................ 2
Informace o baterii ................................................................. 2
Nastavení času ...................................................................... 3
Používání tlačítek na displeji ...................................................... 3
Používání klávesnice na displeji ................................................. 3
Polohy............................................................................. 3
Hledání pozic .............................................................................. 3
Hledání pozice podle kategorie ............................................. 3
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání ......... 3
Změna oblasti vyhledávání .................................................... 3
Hledání pozice prohlížením mapy .......................................... 3
Hledání adresy ....................................................................... 3
Hledání naposledy nalezených cílů ....................................... 4
Hledání parkoviště ................................................................. 4
Nástroje pro hledání ............................................................... 4
Ukládání poloh ............................................................................ 4
Uložení polohy ....................................................................... 4
Uložení aktuální polohy .......................................................... 4
Uložení domovské destinace ................................................. 4
Úprava oblíbené polohy ......................................................... 4
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze .................................... 4
Odstranění oblíbené polohy ................................................... 4
Nastavení simulované pozice ..................................................... 4
Přidání zkratky ............................................................................ 5
Odebrání zkratky .................................................................... 5
Uživatelské body zajmu .............................................................. 5
Instalace softwaru POI Loader ............................................... 5
Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader ........... 5
Hledání bodů zájmu ............................................................... 5
Přizpůsobení kategorií Po cestě ............................................ 6
Informace o cestě ....................................................................... 6
Zobrazení dat cesty na mapě ................................................ 6
Zobrazení stránky Informace o cestě ..................................... 7
Zobrazení protokolu cesty ...................................................... 7
Vynulování informací o cestě ................................................. 7
Používání navržených tras ......................................................... 7
Zobrazení aktuálních informací o poloze .................................... 7
Vyhledání služeb v okolí ........................................................ 7
Získání popisu trasy do aktuální polohy ................................ 7
Funkce vyhnutí se silnicím .......................................................... 7
Informace o vlastních objížďkách ............................................... 7
Objížďka oblasti ..................................................................... 7
Objížďka cesty ....................................................................... 7
Deaktivování vlastních objížděk ............................................. 7
Odstranění vlastních objížděk ................................................ 7
Přizpůsobení mapy ..................................................................... 7
Přizpůsobení nástrojů mapy .................................................. 7
Přizpůsobení vrstev mapy ...................................................... 8
Změna datového pole mapy .................................................. 8
Změna perspektivy mapy ....................................................... 8
Bezpečnostní kamery ................................................................. 8
Doprava ........................................................................... 8
Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních
informací ..................................................................................... 8
Zobrazení nadcházející dopravy ................................................ 8
Zobrazení dopravy na mapě .................................................. 8
Vyhledávání dopravních nehod ............................................. 8
Doprava na vaší trase ................................................................. 9
Cesta jinou trasou .................................................................. 9
Informace o dopravních kamerách ............................................. 9
Uložení dopravní kamery ....................................................... 9
Zobrazení dopravní kamery ................................................... 9
Informace o předplatném dopravních informací ......................... 9
Aktivace předplatného ........................................................... 9
Zobrazení předplatných pro dopravní informace ................... 9
Přidání předplatného .............................................................. 9
trafficTrends™ ............................................................................ 9
Deaktivace funkce trafficTrends ............................................. 9
Zapnutí možnosti Doprava .......................................................... 9
Hlasový příkaz ................................................................ 9
Nastavení fráze pro aktivaci ....................................................... 9
Aktivace funkce Rozpoznání hlasu ............................................. 9
Tipy pro funkci Hlasový příkaz .................................................... 9
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů ................................ 10
Ztlumení pokynů ....................................................................... 10
Deaktivace hlasového příkazu .................................................. 10
Navigace.......................................................................... 5
Hlasové ovládání.......................................................... 10
Zahájení trasy ............................................................................. 5
Náhled více tras ..................................................................... 5
Změna režimu pro výpočet trasy ............................................ 5
Zahájení trasy k oblíbené poloze ........................................... 5
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy ..................................... 5
Prozkoumání budovy ............................................................. 5
Vaše trasa na mapě .................................................................... 5
Používání mapy ..................................................................... 6
Přidání bodu k trase ............................................................... 6
Použití objížďky ......................................................................6
Zastavení trasy ...................................................................... 6
Zobrazení aktivity na trase .......................................................... 6
Zobrazení seznamu odboček ................................................. 6
Zobrazení další odbočky ........................................................ 6
Prohlížení křižovatek .............................................................. 6
Informace o funkci Po cestě ....................................................... 6
Hledání nadcházejících bodů zájmu ...................................... 6
Konfigurace hlasového ovládání .............................................. 10
Používání hlasového ovládání .................................................. 10
Tipy pro hlasové ovládání ......................................................... 10
Obsah
Telefonní hovory handsfree........................................ 10
Informace telefonování pomocí sady handsfree ....................... 10
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth .......................... 10
Párování telefonu ...................................................................... 10
Tipy po spárování zařízení ................................................... 10
Odpojení zařízení Bluetooth ................................................ 10
Odstranění spárovaného telefonu ....................................... 10
Uskutečnění hovoru .................................................................. 10
Vytáčení čísla ....................................................................... 10
Volání kontaktu z telefonního seznamu ............................... 11
Volání na polohu .................................................................. 11
Příjem hovoru ........................................................................... 11
Použití historie volání ................................................................ 11
Používání možností v průběhu hovoru ..................................... 11
i
Uložení telefonního čísla domů ................................................ 11
Volání domů ......................................................................... 11
Používání aplikací........................................................ 11
Používání nápovědy ................................................................. 11
Hledání v tématech nápovědy ............................................. 11
Smartphone Link ....................................................................... 11
Stažení aplikace Smartphone Link ...................................... 11
Připojení k aplikaci Smartphone Link ................................... 11
Odeslání polohy z telefonu do zařízení ............................... 11
Deaktivace hovorů při připojení k aplikaci Smartphone
Link ...................................................................................... 11
Garmin služby Live ................................................................... 11
Předplatné služeb Garmin Live ............................................ 12
Informace o funkci ecoRoute .................................................... 12
Příslušenství HD ecoRoute .................................................. 12
Nastavení vozidla ................................................................. 12
Změna ceny pohonných hmot ............................................. 12
Kalibrace spotřeby paliva ..................................................... 12
Informace o aplikaci ecoChallenge ...................................... 12
Zobrazení informací o spotřebě paliva ................................ 12
Zprávy o ujetých kilometrech ............................................... 12
Vynulování informací funkce ecoRoute ............................... 12
Tipy pro řízení ...................................................................... 12
Foursquare® ............................................................................. 13
Registrace polohy v aplikaci Foursquare ............................. 13
Vyhledání bodů zájmu v aplikaci Foursquare ...................... 13
Zobrazení zpráv myGarmin ...................................................... 13
Zobrazení předpovědi počasí ................................................... 13
Zobrazení počasí poblíž jiného města ................................. 13
Zobrazení meteorologického radaru .................................... 13
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí ....................... 13
Kontrola stavu vozovky ........................................................ 13
Plánování cesty ........................................................................ 13
Plánování cesty .................................................................... 14
Navigace k uložené trase ..................................................... 14
Úprava uložené cesty .......................................................... 14
Zobrazení předchozích tras a cílů ............................................ 14
Nabíjení zařízení .................................................................. 16
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla ................. 16
Péče o zařízení ......................................................................... 17
Čištění vnějšího krytu ........................................................... 17
Čištění dotykové obrazovky ................................................. 17
Zabránění krádeži ................................................................ 17
Montáž na palubní desku ......................................................... 17
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku ........................ 17
Vyjmutí zařízení z kolébky ................................................... 17
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku .................................. 17
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla ........................... 17
Nákup doplňkových map .......................................................... 17
Zakoupení příslušenství ............................................................ 17
Odstranění problémů................................................... 17
Přísavný držák na čelním skle nedrží ....................................... 17
Zařízení nevyhledává satelitní signály. ..................................... 17
Zařízení se ve vozidle nenabíjí ................................................. 17
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ........................................ 17
Indikátor baterie je nepřesný .................................................... 17
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná
jednotka .................................................................................... 17
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné
zařízení ..................................................................................... 18
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné
zařízení, ani jako vyměnitelný disk ........................................... 18
Telefon se nepřipojuje k zařízení .............................................. 18
Rejstřík .......................................................................... 19
Správa dat..................................................................... 14
Typy souborů ............................................................................ 14
Informace o paměťových kartách ............................................. 14
Instalace paměťové karty ..................................................... 14
Připojení zařízení k počítači ...................................................... 14
Přenos dat z počítače ............................................................... 14
Odpojení kabelu USB .......................................................... 14
Přizpůsobení zařízení................................................... 14
Nastavení mapy a vozidla ......................................................... 14
Aktivace map ....................................................................... 15
Nastavení navigace .................................................................. 15
Nastavení režimu výpočtu .................................................... 15
Vyhnout se placeným silnicím .............................................. 15
Vyhnout se použití dálniční známky .................................... 15
Bluetooth Nastavení ................................................................. 15
Deaktivování Bluetooth ........................................................ 15
Nastavení displeje .................................................................... 15
Nastavení dopravy .................................................................... 15
Nastavení jednotek a času ....................................................... 16
Nastavení jazyka a klávesnice .................................................. 16
Nastavení zařízení a soukromí ................................................. 16
Nastavení varovných bodů ....................................................... 16
Obnovení nastavení ................................................................. 16
Informace o zařízení..................................................... 16
Technické údaje ........................................................................ 16
Dodatek ......................................................................... 16
Napájecí kabely ........................................................................ 16
ii
Obsah
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Připojení zařízení k napájení ve vozidle
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste
je nabít.
1 Napájecí kabel do vozidla À zapojte do portu USB na
zařízení.
LM: Tento model obsahuje předplatné služby nüMaps Lifetime™,
která zajišťuje čtvrtletní aktualizace map po celou dobu
životnosti vašeho zařízení. Podmínky naleznete na webové
stránce www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LMT: Tento model obsahuje předplatné nüMaps Lifetime,
předplatné dopravních informací Lifetime a přijímač
dopravních informací.
LMTHD nebo LMT-D: Tento model obsahuje předplatné
nüMaps Lifetime, předplatné digitálních dopravních informací
Lifetime a digitální přijímač dopravních informací.
Aktivace map služby Lifetime
POZNÁMKA: Mapy služby Lifetime nejsou vhodné pro
produkty, které nemají předem nahrané mapy.
POZNÁMKA: Mapy služby Lifetime vás opravňují k obdržení
aktualizací mapy, pokud jsou tyto aktualizace zpřístupněny
společností Garmin během užitné životnosti jednoho
kompatibilního výrobku Garmin, pokud společnost Garmin
přijímá mapová data od jiného dodavatele, podle toho, které
období je kratší. Význam pojmu „užitná životnost“ výrobku a
další důležité termíny a podmínky naleznete na webové stránce
www.garmin.com/numapslifetime.
1 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Pokud zaregistrujete zařízení, můžete emailem obdržet upozornění v případě, že bude k dispozici
aktualizace mapy.
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express
2 Zatlačte držák Á do úchytu na přísavném držáku Â, dokud
3
4
5
6
nezaklapne na místo.
Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte
páčku à dozadu směrem k čelnímu sklu.
Vložte jazýček na horní části držáku do slotu na zadní straně
zařízení.
Zatlačte spodní část držáku do zařízení, dokud nezaklapne.
Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do
elektrické zásuvky ve vozidle.
Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace
map a softwarů pro vaše zařízení, můžete použít software
Garmin Express. Aktualizace map poskytují nejnovější dostupná
mapová data, aby se zajistilo, že vaše zařízení bude stále
vypočítávat přesné a efektivní trasy do vašich cílů. Služba
Garmin Express je k dispozici pro počítače Windows a Mac .
1 Na počítači přejděte na webové stránky www.garmin.com
/express.
®
®
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express™ poskytuje snadný přístup
k následujícím službám pro zařízení Garmin . Některé služby
nemusí být pro Vaše zařízení k dispozici.
• Registrace produktu
• Přístupu k návodům produktů
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace mapy
• Vozidla, hlasy a další doplňky
®
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
nüMaps Guarantee™
Vaše zařízení může mít nárok na bezplatnou aktualizaci map
během 90 dnů od vyhledání satelitních signálů během jízdy.
Informace o podmínkách naleznete na webové stránce
www.garmin.com/numaps.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows,
vyberte možnost Soubor ke stažení pro systém
Windows.
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte
možnost Soubor ke stažení pro systém Mac.
3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na
obrazovce a dokončete instalaci.
4 Spusťte aplikaci Garmin Express.
5 Připojte zařízení Garmin k zařízení pomocí kabelu USB.
Předplatné služby Lifetime
Některé modely obsahují doživotní předplatné funkcí. Další
informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/lmt.
LT: Tento model obsahuje předplatné dopravních informací
Lifetime a přijímač dopravních informací.
Začínáme
1
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko
uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do režimu
spánku.
2 Vyberte možnost Vypnout.
Vynulování zařízení
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.
Příjem signálů GPS
6 Klikněte na možnost Přidat zařízení.
Software Garmin Express detekuje vaše zařízení.
7 Klikněte na možnost Přidat zařízení.
8 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání zařízení
do aplikace Garmin Express.
Po dokončení nastavení vyhledá aplikace Garmin Express
mapy a aktualizace pro vaše zařízení.
9 Vyberte možnost:
• Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace,
klikněte na možnost Instalovat vše.
• Chcete-li nainstalovat pouze jednu aktualizaci, klikněte na
možnost Zobrazit podrobnosti a vyberte požadovanou
aktualizaci.
na
Pro navigaci se zařízením musíte přijímat satelity. Ikona
stavové liště udává sílu signálu. Příjem satelitních signálů může
trvat několik minut.
1 Zapněte přístroj.
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.
3 V případě potřeby vezměte přístroj ven, do otevřeného
prostoru, dál od vysokých budov a stromů.
Nastavení jasu obrazovky
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Jas.
2 Pomocí posuvníku upravte jas.
Úprava hlasitosti
1 Vyberte možnost Hlasit..
2 Vyberte možnost:
• Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
• Volbou možnosti zařízení ztlumíte.
• Volbou možnosti otevřete další možnosti.
Informace o automatické hlasitosti
Software Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do
vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento
proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení
k internetu.
Přechod do režimu spánku a ukončení
režimu spánku
Režim spánku můžete použít pro úsporu energie baterie, pokud
se zařízení nepoužívá. V režimu spánku zařízení využívá velmi
málo energie a je možné ho okamžitě aktivovat pro použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud je během nabíjení
přepnete do režimu spánku.
Stiskněte zapínací tlačítko À.
V zařízeních vybavených funkcí telefonování handsfree
umožňuje automatická hlasitost nastavit úroveň hlasitosti podle
šumu na pozadí ve vozidle (Telefonní hovory handsfree,
strana 10).
Automatické ovládání hlasitosti snižuje úroveň hlasitosti, když je
šum na pozadí nízký a zvýší úroveň hlasitosti, když se šum na
pozadí zvýší.
Aktivace automatické hlasitosti
Zařízení může automaticky zvýšit nebo snížit hlasitost podle
úrovně šumu na pozadí.
1 Vyberte možnost Hlasit. > .
2 V případě potřeby vyberte možnost Automatická hlasitost.
3 Vyberte možnost Zapnuto.
Ikony stavové lišty
Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na
stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou
některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další
informace.
Stav signálu GPS
Stav technologie Bluetooth (zobrazuje se, pokud je zapnuta
funkce Bluetooth)
®
Aktuální čas
Stav baterie
Připojeno k aplikaci Smartphone Link
Teplota
Vypnutí zařízení
1 Podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí
výzva.
Zobrazení stavu signálu GPS
Na tři sekundy podržte tlačítko
.
Informace o baterii
Jakmile bude zařízení připojeno k napájení, začne se nabíjet.
2
Začínáme
Ikona
na stavové liště ukazuje stav interní baterie.
Nastavení času
1 V hlavním menu vyberte čas.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí
informací o systému GPS, vyberte možnost Automatické.
• Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru
nebo dolů.
Používání tlačítek na displeji
•
•
•
•
•
Volbou tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
Podržením tlačítka
se rychle vrátíte do hlavního menu.
Volbou tlačítka nebo zobrazíte více možností.
Podržením tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.
Volbou tlačítka
zobrazíte menu možností pro aktuální
obrazovku.
Používání klávesnice na displeji
Chcete-li změnit rozložení klávesnice, vyhledejte si informace
v části „Nastavení jazyka a klávesnice“ (Nastavení jazyka a
klávesnice, strana 16).
• Výběrem ikony odstraníte položku vyhledávání.
• Výběrem ikony
odstraníte znak.
• Výběrem ikony změníte režim jazyka klávesnice.
• Výběrem ikony
zadáte speciální znaky, například
interpunkční znaménka.
• Výběrem ikony změníte velikost znaků.
Polohy
Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy,
jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o
ulicích. K procházení blízkých podniků a zajímavostí můžete
použít kategorie. Můžete také vyhledávat adresy, souřadnice,
města a křižovatky.
Hledání pozic
Hledání pozice podle kategorie
1 Zvolte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
4 Vyberte pozici.
Vyhledávání v kategorii
Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může
zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři
vybrané destinace.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 Vyberte kategorii.
4 Případně zvolte síl ze seznamu Rychlé hledání.
5 V případě nutnosti vyberte příslušný síl.
Polohy
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hledanou
položku.
3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.
Vyberte
možnost:
4
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např. „kina“).
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.
• Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte
číslo domu a název ulice.
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo domu, název ulice, město a stát.
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .
V
případě
nutnosti vyberte polohu.
6
Změna oblasti vyhledávání
1 V hlavním menu zvolte možnost Kam vést?.
2 Zvolte možnost Hledat v blízkosti:.
3 Zvolte možnost.
Hledání pozice prohlížením mapy
Než budete moci najít místa obsažená v mapových datech,
například restaurace, nemocnice a čerpací stanice, je nutné
povolit vrstvy mapy pro místa na cestě (Přizpůsobení vrstev
mapy, strana 8).
1 Vyberte možnost Zobrazit mapu.
2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast,
kterou chcete prohledat.
3 Je-li to nutné, zvolte možnost a volbou ikony kategorie
zobrazte pouze určitou kategorii nebo místa.
Na mapě se zobrazí značky pozic ( nebo modrá tečka).
4 Vyberte možnost:
• Vyberte značku pozice.
• Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo pozici
adresy.
5 Je-li to nutné, zobrazte další informace volbou popisu pozice.
Hledání adresy
POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na
mapových datech načtených v zařízení.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V případě potřeby vyberte možnost Hledat v blízkosti: a
změňte oblast vyhledávání (Změna oblasti vyhledávání,
strana 3).
3 Vyberte možnost Adresa.
4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
5 Vyberte adresu.
3
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Nastavit dom. destin..
2 Vyberte možnost Zadejte vlastní adresu, Použijte aktuální
Hledání naposledy nalezených cílů
Zařízení ukládá posledních 50 cílů, které jste nalezli.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Poslední nalezená.
2 Vyberte pozici.
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic
Zvolte možnost Kam vést? > Poslední nalezená >
Vymazat > Ano.
pozici nebo Naposledy nal..
Pozice se uloží do menu Uloženo jako „Domovská“.
>
Hledání parkoviště
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Parkoviště.
2 Vyberte pozici parkoviště.
Nalezení posledního parkovacího místa
Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do
vozila, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.
Zvolte možnost Aplikace > Poslední místo.
Nástroje pro hledání
Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh
prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.
Hledání křižovatky
Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi,
silnicemi nebo jinými cestami.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Křižovatky.
2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte křižovatku.
Hledání města
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Města.
2 Vyberte možnost Zadejte hledanou položku.
3 Zadejte název města a zvolte možnost .
4 Vyberte město.
Hledání polohy pomocí souřadnic
Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.
Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu
(geocaching).
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Souřadnice.
2 V případě potřeby vyberte možnost a změňte formát
souřadnic nebo datum.
3 Vyberte souřadnici zeměpisné šířky.
4 Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost Hotovo.
5 Vyberte souřadnici zeměpisné délky.
6 Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost Hotovo.
7 Zvolte možnost Zobrazit na mapě.
Ukládání poloh
Uložení polohy
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 3).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost Uložit.
5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Uložení aktuální polohy
1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
2 Vyberte možnost Uložit.
3 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
4 Vyberte možnost OK.
Uložení domovské destinace
Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které
se vracíte nejčastěji.
4
Cesta domů
Zvolte možnost Kam vést? > Domů.
Úprava informací o domovské destinaci
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené > Domů.
2 Vyberte možnost .
3 Vyberte možnost > Upr..
4 Zadejte změny.
5 Vyberte možnost Hotovo.
Úprava oblíbené polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost .
5 Vyberte možnost > Upr..
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název.
• Vyberte možnost Telefonní číslo.
• Vyberte možnost Kategorie a přiřaďte kategorie
k oblíbené poloze.
• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené
polohy na mapě, zvolte možnost Změnit symbol mapy.
7 Upravte informace.
8 Vyberte možnost Hotovo.
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze
Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.
POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí,
dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost > Upr. > Kategorie.
5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Oddělujte je
čárkami.
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Odstranění oblíbené polohy
POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte možnost > Odstranit oblíbené.
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a
zvolte možnost Odstr..
Nastavení simulované pozice
Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro
nastavení simulované pozice použít systém GPS.
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Simulátor GPS.
2 V hlavním menu zvolte možnost Zobrazit mapu.
3 Zvolte oblast dvojitým kliknutím na mapu.
Adresa pozice se zobrazí v dolní části obrazovky.
4 Zvolte popis pozice.
5 Zvolte možnost Nastavit pozici.
Polohy
Přidání zkratky
Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může
odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.
Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikonových zkratek.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.
2 Vyberte položku.
Odebrání zkratky
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Odebrat zkratky.
2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
4 Vyberte možnost Uložit.
Uživatelské body zajmu
Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě. Mohou
obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti
označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je povolená
rychlost.
Instalace softwaru POI Loader
Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů
zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI
Loader.
1 Přejděte na adresu www.garmin.com/poiloader.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader
Další informace o softwaru POI Loader naleznete v souboru
nápovědy.
Otevřete software POI Loader a klikněte na tlačítko
Nápověda.
Hledání bodů zájmu
Než budete moci nalézt uživatelské body zájmu, je nutné nahrát
uživatelské body zájmu do zařízení pomocí softwaru POI Loader
(Instalace softwaru POI Loader, strana 5).
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie.
2 Přejděte do části Jiné kategorie a vyberte kategorii.
Navigace
Zahájení trasy
1 Vyhledejte polohu (Polohy, strana 3).
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Jet!.
Náhled více tras
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 3).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Trasy.
4 Vyberte trasu.
Změna režimu pro výpočet trasy
Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech
a zrychlení vozidla pro danou trasu. Režim výpočtu trasy má vliv
pouze na trasy pro automobily.
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnost:
• Zvolte možnost Rychlejší čas, pokud chcete vypočítat
trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být
delší.
• Zvolte možnost Kratší vzdálenost, pokud chcete
vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat
déle.
Navigace
• Zvolte možnost Mimo silnice, pokud chcete vypočítat
trasy z bodu do bodu (bez silnic).
• Vyberte možnost Méně paliva pro výpočet úspornějších
tras.
Navigace mimo silnice
Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim
Mimo silnice.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.
Zahájení trasy k oblíbené poloze
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost Všechna
uložená místa.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy
Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší
budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo
konkrétní terminál na letišti.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Zadejte hledanou položku.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat danou budovu, zadejte její název
či adresu, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 3.
• Pokud chcete vyhledat daný bod zájmu, zadejte jeho
název, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 5.
3 Vyberte budovu.
Pod budovou se zobrazí seznam kategorií, jako jsou
například restaurace, půjčovny vozidel nebo terminály.
4 Vyberte kategorii.
5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost Jet!.
Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co
nejblíže danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude
doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou.
Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.
Prozkoumání budovy
Můžete zobrazit seznam všech bodů zájmu uvnitř jednotlivých
budov.
1 Vyberte budovu.
2 Vyberte možnost > Prozkoumat toto místo dění.
3 Vyberte kategorii.
4 Vyberte bod zájmu.
5 Vyberte možnost Jet!.
Vaše trasa na mapě
POZNÁMKA
Funkce Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a
nenahrazuje vaši odpovědnost při nedodržení rychlostních limitů
uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých
okolností.Společnost Garmin nepřejímá žádnou odpovědnost za
jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte
z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.
Trasa je vyznačena purpurovou čárou. Kostkovaná vlajka
označuje váš cíl.
Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových výzev,
šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy. Pokud se
odchýlíte od původní trasy, zařízení trasu přepočítá a poskytne
nové popisy trasy.
5
Během cesty po hlavních silnicích se může objevit datové pole
zobrazující aktuální rychlostní limit.
Náhled obsahuje vzdálenost k odbočce nebo manévru a pruh,
ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
zobrazíte další odbočku na
Na mapě výběrem možnosti
mapě.
Navigace aktivními pruhy
Když se blížíte k odbočce během navigace po trase, vedle mapy
se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná.
Barevná čára označuje správný pruh pro odbočení.
Prohlížení křižovatek
Při navigaci po trase lze zobrazit křižovatky na hlavních
silnicích. Pokud se na trase blížíte ke křižovatce, krátce se
zobrazí obrázek křižovatky, je-li k dispozici.
Výběrem možnosti
na mapě zobrazíte křižovatku, je-li
k dispozici.
Používání mapy
1 Vyberte možnost Zobrazit mapu.
2 Vyberte libovolné místo na mapě.
3 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti nebo provedete přiblížení nebo
oddálení.
• Volbou možnosti přepnete mezi zobrazením Sever
nahoře a zobrazením 3-D.
• Chcete-li zobrazit konkrétní kategorie, vyberte možnost
Přidání bodu k trase
Chcete-li přidat bod, musí probíhat navigace po trase.
1 Na mapě zvolte možnost > Kam vést?.
2 Vyhledejte polohu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.
Použití objížďky
Abyste mohli zvolit objížďku, musí probíhat navigace po trase a
je nutné přidat nástroj pro změnu trasy do nabídky nástrojů
mapy (Přizpůsobení nástrojů mapy, strana 7).
Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo
objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se
setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném
stavu.
1 Na mapě vyberte možnost > Změnit trasu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost
Objížďka podle vzdálenosti.
• Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost
Objížďka podle silnice.
Zastavení trasy
Na mapě zvolte možnost
>
.
Zobrazení aktivity na trase
Zobrazení seznamu odboček
Při navigaci po trase lze zobrazit všechny odbočky a manévry
pro celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.
1 Během jízdy podle navigace vyberte pruh s textem v horní
části mapy.
2 Vyberte odbočku.
Zobrazí se podrobnosti o odbočce. Je-li k dispozici, zobrazí
se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.
Zobrazení celé trasy na mapě
1 Při navigaci trasy vyberte navigační lištu v horní části mapy.
2 Vyberte možnost > Mapa.
Zobrazení další odbočky
Při navigaci po trase se v levém horním rohu mapy zobrazí
náhled další odbočky, změna pruhu nebo jiný manévr.
6
Informace o funkci Po cestě
Máte možnost zobrazit nadcházející obchody a služby po trase
nebo cestě, kterou jedete.
Služby jsou uvedeny na záložkách podle kategorií.
.
Benzín
Restaurace
Ubytování
Toalety
Parkoviště
Banky a bankomaty
Hledání nadcházejících bodů zájmu
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyhledat na mapě bod zájmu.
Přizpůsobení kategorií Po cestě
Můžete změnit vyhledávané kategorie, změnit pořadí kategorií a
vyhledat konkrétní obchod nebo kategorii.
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte ikonu služby.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo
dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu
kategorie.
• Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
• Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii,
vyberte možnost Přizpůsobit hledání a zadejte název
obchodu nebo kategorie.
5 Vyberte možnost Hotovo.
Informace o cestě
Zobrazení dat cesty na mapě
Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat
příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy (Přizpůsobení
nástrojů mapy, strana 7).
Na mapě zvolte možnost
> Trasová data.
Přizpůsobení datových polí trasy
Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v datových polích
trasy na mapě, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj
Trasová data (Přizpůsobení nástrojů mapy, strana 7).
1 Vyberte možnost Zobrazit mapu.
2 Vyberte možnost > Trasová data.
Navigace
3 Vyberte datové pole trasy.
4 Vyberte možnost.
Nové datové pole trasy se zobrazí v seznamu dat trasy.
Zobrazení stránky Informace o cestě
Stránka Informace o cestě zobrazuje současnou rychlost a
poskytuje statistické údaje o cestě.
POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení
zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.
Na mapě vyberte možnost Rychl..
Získání popisu trasy do aktuální polohy
Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální
poloze, zařízení Vám může poskytnout popis trasy.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost > Popis trasy ke mně.
3 Vyberte počáteční polohu.
4 Vyberte možnost Vybrat.
Funkce vyhnutí se silnicím
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Objížďky.
2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté
možnost Uložit.
Informace o vlastních objížďkách
Vlastní objížďky vám umožňují objet určité oblasti nebo úseky
cesty. Podle potřeby můžete vlastní objížďky zapínat nebo
vypínat.
Zobrazení protokolu cesty
Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Zaškrtněte políčko Protokol trasy.
Vynulování informací o cestě
1 Na mapě vyberte možnost Rychl..
2 Vyberte možnost > Vynulovat pole.
3 Vyberte možnost:
• Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost Vybrat vše.
Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první
stránce.
• Volbou možnosti Vynulovat data trasy vynulujete
informace v trasovém počítači.
• Volbou možnosti Vynulovat maximální rychlost
vynulujete maximální rychlost.
• Volbou možnosti Vynulovat trasu B vynulujete počítač
kilometrů.
Používání navržených tras
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu
polohu a zapnout funkci historie cestování (viz Nastavení
zařízení a soukromí, strana 16).
Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to
podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté,
co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha
zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou
dobou jízdy a dopravními informacemi.
Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel
navigace.
Zobrazení aktuálních informací o poloze
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací
o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
Vyhledání služeb v okolí
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k vyhledání služeb
v okolí, jako jsou například čerpací stanice, nemocnice nebo
policejních stanice.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte kategorii.
Navigace
Objížďka oblasti
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďku.
3 Zvolte možnost Přidat oblast objížďky.
4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
6 Vyberte možnost Hotovo.
Objížďka cesty
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Zvolte možnost Přidat silnici pro objížďku.
3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete
vyhnout, a poté zvolte možnost Další.
4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další.
5 Vyberte možnost Hotovo.
Deaktivování vlastních objížděk
Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji
odstranili.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte objížďku.
3 Vyberte možnost > Vypnout.
Odstranění vlastních objížděk
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte
možnost .
• Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a
zvolte možnost
> Odstr..
Přizpůsobení mapy
Přizpůsobení nástrojů mapy
Můžete vybrat zkratky, které se zobrazují v nabídce nástrojů
mapy.
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Nástroje
mapy.
2 Vyberte nástroje, které mají být zahrnuty v nabídce.
3 Vyberte možnost Uložit.
7
Přizpůsobení vrstev mapy
Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě,
například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte
možnost Uložit.
Změna datového pole mapy
1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychl. nelze přizpůsobit.
2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
Změna perspektivy mapy
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení
mapy jízdy.
•
•
•
•
•
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte mapu ve
dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části
obrazovky.
• Volbou možnosti Sever nah. zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
• Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.
3 Vyberte možnost Uložit.
Bezpečnostní kamery
POZNÁMKA
Společnost Garmin neodpovídá za správnost ani za důsledky
používání databáze vlastních bodů zájmu nebo databáze
bezpečnostních kamer.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech
nebo modelech produktu.
V některých oblastech a modelech produktu jsou k dispozici
informace o umístění bezpečnostních kamer a rychlostních
limitech. Přejděte na webovou stránku www.garmin.com
/safetycameras a zkontrolujte dostupnost a kompatibilitu nebo
zakupte předplatné či jednorázovou aktualizaci. Kdykoli si
můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné.
Můžete aktualizovat bezpečnostní kamery pro stávající
předplatné bezpečnostních kamer tak, že přejdete na webovou
stránku http://my.garmin.com. Zařízení byste měli často
aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o
bezpečnostních kamerách.
Pro některá zařízení a regiony mohou být základní údaje o
bezpečnostních kamerách součástí zařízení. Obsažené údaje
nemusí zahrnovat aktualizace nebo předplatné.
Doprava
POZNÁMKA
Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo
aktuálnost dopravních informací.
Dopravní informace nemusí být k dispozici ve všech oblastech či
zemích. Další informace o přijímačích dopravních informací a
oblastech pokrytí naleznete na webové stránce
www.garmin.com/traffic.
Přijímač dopravních informací je součástí některých balení, buď
je vestavěn do napájecího kabelu do vozidla, nebo do zařízení a
pro všechny modely je dostupný jako volitelné příslušenství.
• Dopravní upozornění se zobrazují na mapě v případě, že se
vyskytují dopravní nehody po vaší trase nebo ve vaší oblasti.
• Dopravní informace můžete přijímat prostřednictvím přijímače
dopravních informací nebo jako předplatné služby
prostřednictvím aplikace Smartphone Link (Garmin služby
Live, strana 11).
Zařízení musí být připojeno k aplikaci Smartphone Link
s aktivním předplatným dopravních informací, aby mohlo
přijímat dopravní informace prostřednictvím aplikace
Smartphone Link.
Zařízení musí být připojeno k napájecímu kabelu do vozidla,
aby mohlo přijímat dopravní informace prostřednictvím
přijímače dopravních informací.
Napájený přijímač dopravních informací a zařízení se
pravděpodobně musí nacházet v datovém pásmu stanice
vysílající dopravní informace, aby mohly dopravní informace
přijímat.
Předplatné zahrnuté v zařízení nebo v přijímači dopravních
informací není třeba aktivovat.
Pokud je vaše zařízení vybaveno externí anténou,
ponechejte externí anténu vždy připojenou pro nejlepší
příjem dopravního signálu.
Příjem dopravních informací pomocí
přijímače dopravních informací
POZNÁMKA
Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na
výkon přijímače dopravních informací.
Než budete moci přijímat informace o dopravě pomocí přijímače
dopravních informací, je nutné mít k dispozici napájecí kabel
kompatibilní s dopravou. Pokud váš model zařízení obsahuje
dopravní informace služby Lifetime, měli byste použít napájecí
kabel do vozidla přibalený k zařízení. Pokud váš model zařízení
neobsahuje dopravu, je nutné zakoupit příslušenství k přijímači
dopravních informací Garmin. Další informace naleznete na
adrese www.garmin.com/traffic.
Zařízení může přijímat dopravní signály ze stanice vysílající
dopravní informace.
POZNÁMKA: V některých oblastech mohou být dopravní
informace přijímány ze stanic rádia FM pomocí technologie HD
Radio™.
1 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k externímu
zdroji napájení.
2 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k zařízení.
Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, zařízení zobrazí
dopravní informace.
Zobrazení nadcházející dopravy
Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase
nebo cestě, kterou jedete.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu
na pravé straně mapy.
2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda a zobrazte
si legendu na mapě dopravy.
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
zobrazíte pomocí šipek.
8
Doprava
Doprava na vaší trase
Pokud dojde ke zpoždění na trase, na mapě se zobrazí
upozornění a zařízení vypočítá alternativní trasu, kterou se
zpoždění vyhne. Můžete zvolit, zda se alternativní trasy mají
používat automaticky nebo na vyžádání. Další informace
naleznete v části Nastavení dopravy (Nastavení dopravy,
strana 15). Zařízení vás může vést hustou dopravou, pokud
neexistuje lepší alternativní trasa. Doba zpoždění je automaticky
přidána k odhadovanému času příjezdu do cíle.
Cesta jinou trasou
Nechcete-li, aby zařízení automaticky používalo alternativní
trasy, můžete alternativní trasu zahájit ručně a vyhnout se tak
zpoždění dopravy.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost Jiná trasa.
POZNÁMKA: Pokud neexistuje lepší alternativní trasa, tato
možnost není k dispozici a namísto ní se zobrazí možnost Na
nejrychlejší trase.
3 Vyberte možnost Jet!.
Informace o dopravních kamerách
Dopravní kamery poskytují živý obraz dopravní situace na
hlavních silnicích a křižovatkách. Můžete si uložit ty kamery,
které chcete zobrazovat pravidelně.
Uložení dopravní kamery
Před použitím této funkce se musíte přihlásit k odběru služby
photoLive a zařízení musí být připojeno k podporovanému
smartphonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link
(Smartphone Link, strana 11).
Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.
2 Vyberte možnost Stisknutím přidejte.
3 Vyberte silnici.
4 Vyberte křižovatku.
5 Vyberte možnost Uložit.
Zobrazení dopravní kamery
Než budete moci dopravní kameru zobrazit, musíte ji uložit
(Uložení dopravní kamery, strana 9).
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.
2 Vyberte kameru.
Informace o předplatném dopravních
informací
Pokud skončí platnost vašeho předplatného, máte možnost
zakoupit si další předplatné nebo předplatné obnovit. Přejděte
na webovou stránku http://www.garmin.com/traffic.
Aktivace předplatného
Předplatné připojené k přijímači dopravních informací FM
nemusíte aktivovat. Předplatné je automaticky aktivováno poté,
co vaše zařízení začne přijímat satelitní signály během příjmu
dopravních signálů od poskytovatele placených služeb.
Zobrazení předplatných pro dopravní informace
Vyberte možnost Nastavení > Doprava > Předplatné.
Přidání předplatného
Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné
oblasti nebo země.
1 V hlavním menu vyberte možnost Doprava.
2 Vyberte možnost Předplatné > .
3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
Hlasový příkaz
4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte
předplatné dopravních informací a získáte 25 znakový kód.
Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít
opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový
kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních
informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý
přijímač.
5 V zařízení vyberte možnost Další.
6 Zadejte kód.
7 Vyberte možnost Hotovo.
trafficTrends™
Po trafficTrends zapnutí funkce zařízení využívá k výpočtu
efektivnějších tras dopravní informace z minulosti.
POZNÁMKA: Na základě vývoje dopravní situace pro daný den
v týdnu nebo čas dne mohou být vypočteny různé trasy.
Deaktivace funkce trafficTrends
Chcete-li zařízení zabránit v nahrávání nebo sdílení informací o
dopravě, vypněte funkci trafficTrends.
Vyberte možnost Nastavení > Doprava > trafficTrends™.
Zapnutí možnosti Doprava
Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout. Jsou-li dopravní
informace vypnuty, zařízení nepřijímá dopravní informace, ale
přesto se vyhýbá možným dopravním zácpám pomocí funkce
trafficTrends, je-li zapnuta (trafficTrends™, strana 9).
1 Vyberte možnost Nastavení > Doprava.
2 Zaškrtněte políčko Doprava.
Hlasový příkaz
POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky
a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.
POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout
požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.
Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a
příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam
dostupných příkazů.
Nastavení fráze pro aktivaci
Fráze pro aktivaci je slovní fráze, kterou můžete vyslovit, abyste
aktivovali funkci hlasový příkaz. Výchozí fráze pro aktivaci je
Voice Command.
TIP: Možnost náhodné aktivace hlasového příkazu lze snížit
použitím silné fráze pro aktivaci.
1 Vyberte možnost Aplikace > Voice Command > > Wake
Up Phrase.
2 Zadejte novou frázi pro aktivaci.
Po zadání fráze zařízení určí její sílu.
3 Vyberte možnost Hotovo.
Aktivace funkce Rozpoznání hlasu
Vyslovte svoji frázi pro aktivaci.
Objeví se nabídka funkce rozpoznání hlasu.
Tipy pro funkci Hlasový příkaz
• Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
• Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila
přesnost při rozpoznání hlasu.
• Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
• Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
9
• Prodlužte délku své fráze pro aktivaci, abyste omezili
možnost náhodné aktivace hlasového příkazu.
• Vyslechněte dva tóny pro potvrzení, že zařízení vstoupilo a
opustilo hlasový příkaz.
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů
Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh.
1 Vyslovte svou frázi pro aktivaci (Nastavení fráze pro aktivaci,
strana 9).
2 Vyslovte příkaz Najít místo.
3 Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy.
4 Vyslovte číslo řádku.
5 Vyslovte slovo Navigovat.
Ztlumení pokynů
Hlasové výzvy pro hlasový příkaz lze ztlumit, aniž byste ztlumili
celé zařízení.
1 Vyberte možnost Aplikace > Voice Command > .
2 Vyberte možnost Mute Instructions > Zapnuto.
Deaktivace hlasového příkazu
Deaktivací hlasového příkazu se vyhnete jeho náhodné aktivaci
během hovoru.
1 Vyberte možnost Aplikace > Voice Command > .
2 Vyberte možnost Voice Command > Vypnuto.
Hlasové ovládání
V oblastech, kde není k dispozici funkce Hlasový příkaz, je
aktivována funkce Hlasové ovládání. Hlasové ovládání
umožňuje použít hlas k ovládání zařízení. Předtím než můžete
funkci Hlasové ovládání použít, musíte ji nakonfigurovat na svůj
hlas.
Konfigurace hlasového ovládání
Funkce Hlasové ovládání musí být na nakonfigurována pro hlas
jednoho uživatele a pro jiné uživatele nefunguje.
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasové ovládání.
2 Pokud chcete nahrát příkazy pro každou frázi hlasového
ovládání, postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Nemusíte přečíst přesnou frázi na obrazovce.
Můžete vyslovit alternativní příkaz se stejným významem na
základě vašich preferencí.
Abyste mohli funkci hlasového ovládání použít, musíte vyslovit
příkaz, který jste pro funkci nahráli.
Používání hlasového ovládání
1 Vyslovte příkaz, který jste nahráli pro frázi Hlasové ovládání.
Objeví se nabídka funkce Hlasové ovládání.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Tipy pro hlasové ovládání
• Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
• Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila
přesnost při rozpoznání hlasu.
• Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
• Počkejte na tón pro potvrzení, že zařízení úspěšně obdrželo
příkaz.
Telefonní hovory handsfree
Informace telefonování pomocí sady
handsfree
POZNÁMKA: Bluetooth bezdrátová technologie není k dispozici
u všech modelů nebo pro všechny jazyky a oblasti.
U některých modelů zařízení je k dispozici volání pomocí sady
handsfree. Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze
zařízení připojit k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení
handsfree. Chcete-li zjistit, zda je váš mobilní telefon vybavený
technologií Bluetooth kompatibilní se zařízením, navštivte
stránky www.garmin.com/bluetooth.
Telefon nemusí podporovat všechny funkce sady handsfree,
které poskytuje zařízení.
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte možnost Bluetooth.
Párování telefonu
Chcete-li používá volání pomocí sady handsfree, spárujte své
zařízení s kompatibilním mobilním telefonem.
1 Umístěte telefon a zařízení Bluetooth maximálně do
vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.
2 V zařízení zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
3 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth > Hledání zařízení.
4 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
5 Na zařízení zvolte tlačítko OK.
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
6 Vyberte telefon ze seznamu a zvolte tlačítko OK.
7 V případě nutnosti v telefonu potvrďte, že se zařízení smí
připojit.
8 V případě nutnosti zadejte do telefonu kód Bluetooth PIN
zařízení.
Tipy po spárování zařízení
• Po provedení prvního spárování dojde při každém zapnutí
těchto zařízení k jejich automatickému propojení.
• Až bude telefon připojen k zařízení, můžete přijímat hlasové
hovory.
• Zařízení se při zapnutí pokouší připojit k poslednímu
telefonu, ke kterému bylo připojeno.
• Pravděpodobně bude třeba nastavit telefon tak, aby se po
zapnutí zařízení k zařízení automaticky připojil.
Odpojení zařízení Bluetooth
Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli
odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth
se může v budoucnu automaticky připojit k vašemu zařízení
nüvi.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte zařízení k odpojení.
3 Zaškrtněte políčko vedle názvu spárovaného zařízení.
Odstranění spárovaného telefonu
Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho
automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte telefon a poté vyberte možnost Zrušit párování
zařízení.
Uskutečnění hovoru
Vytáčení čísla
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Vytočit.
10
Hlasové ovládání
2 Zadejte číslo.
3 Zvolte možnost Vytočit.
Hledání v tématech nápovědy
Volání kontaktu z telefonního seznamu
Smartphone Link
Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu
může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci
nepodporují.
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Telefonní seznam.
2 Vyberte kontakt.
3 Zvolte možnost Hovor.
Volání na polohu
1 Zvolte možnost Aplikace > Telefon > Procházet kategorie.
2 Vyberte bod zájmu.
3 Zvolte možnost Hovor.
Příjem hovoru
Při příjmu hovoru zvolte možnost Přijmout nebo Ignorovat.
Použití historie volání
Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může
trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volaná čísla.
2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední
hovory.
3 Vyberte hovor.
Používání možností v průběhu hovoru
Během volání můžete na mapě zvolit možnosti v průběhu
hovoru.
• Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete vypnout
zařízení, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete
soukromí.
• Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy,
například hlasovou poštu.
• Chcete-li ztlumit mikrofon, vyberte ikonu .
• Chcete-li zavěsit, vyberte ikonu .
Uložení telefonního čísla domů
TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou
položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh (Úprava oblíbené
polohy, strana 4).
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > > Nastavit číslo
domů.
2 Zadejte své telefonní číslo.
3 Vyberte možnost Hotovo.
Volání domů
Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo
domovské destinace.
Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volat domů.
Používání aplikací
Používání nápovědy
Výběrem možnosti Aplikace > Nápověda můžete zobrazit
informace o používání zařízení.
Používání aplikací
Zvolte možnost Aplikace > Nápověda >
.
Smartphone Link je aplikace pro telefony, která umožňuje
synchronizovat data polohy s telefonem a získat přístup
k aktuálním informacím pomocí datového připojení telefonu.
Zařízení přenáší data z aplikace Smartphone Link
prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Aktuální
informace jsou k dispozici bezplatně a prostřednictvím plánů
předplatného Garmin služeb Live (Garmin služby Live,
strana 11).
Při každém připojení zařízení k aplikaci Smartphone Link se
uložené polohy a naposledy nalezené polohy synchronizují
s telefonem.
Stažení aplikace Smartphone Link
Aplikace Smartphone Link je dostupná pro některé smartphony.
Informace o kompatibilitě a dostupnosti získáte na webové
stránce www.garmin.com/smartphonelink nebo v obchodě
s aplikacemi.
Stáhněte si aplikaci Smartphone Link z obchodu s aplikacemi
do podporovaného telefonu.
Informace o stažení a instalaci aplikací najdete v uživatelské
příručce k telefonu.
Připojení k aplikaci Smartphone Link
Abyste se mohli připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte ji
nejprve stáhnout do telefonu a nainstalovat.
1 Spusťte v telefonu aplikaci Smartphone Link.
2 V zařízení vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
3 Zaškrtněte políčko Bluetooth.
4 Aktivujte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a
vyhledejte blízká zařízení Bluetooth.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
5 V telefonu vyberte ze seznamu blízkých zařízení své
zařízení.
6 Podle pokynů na displeji telefonu a v zařízení potvrďte žádost
o párování.
Ikona se zobrazuje na stavové liště zařízení po připojení
aplikace Smartphone Link.
Odeslání polohy z telefonu do zařízení
Aplikace Smartphone Link je zaregistrována v telefonu jako
navigační aplikace.
1 V telefonu spustíte navigaci do zvolené polohy stisknutím
příslušného tlačítka (viz uživatelská příručka k telefonu).
2 V menu aplikací vyberte možnost Smartphone Link.
Při příštím připojení zařízení k telefonu se poloha přenese do
naposledy nalezených položek v zařízení.
Deaktivace hovorů při připojení k aplikaci
Smartphone Link
Jakmile je zařízení připojeno k telefonu a přijímá služby Garmin
Live Services, lze vypnout volání pomocí sady handsfree.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte svůj telefon.
3 Vymažte zaškrtnutí políčka Telefonní hovory.
Garmin služby Live
Abyste mohli používat služby Garmin Live, musí být zařízení
připojeno k podporovanému smartphonu se spuštěnou aplikací
Smartphone Link (Připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 11).
Připojení k aplikaci Smartphone Link zajišťuje přístup ke
službám Garmin Live. Garmin Služby Live poskytují bezplatné a
11
předplacené plány pro zobrazení aktuálních dat na zařízení,
například o dopravní situaci a počasí.
Některé služby, jako je například počasí, jsou v zařízení
dostupné jako samostatné aplikace. Ostatní služby, například
doprava, rozšiřují stávající navigační funkce na zařízení. U
funkcí, které vyžadují přístup ke službám Garmin Live, se
zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link a zobrazí se pouze
tehdy, je-li zařízení připojeno k aplikaci.
Předplatné služeb Garmin Live
Než si budete moci předplatit služby Garmin Live, je nutné do
telefonu nainstalovat aplikaci Smartphone Link.
1 Spusťte aplikaci Smartphone Link v telefonu (Připojení
k aplikaci Smartphone Link, strana 11).
2 Vyberte možnost Můj účet.
Zobrazí se seznam služeb a ceny předplatného.
3 Vyberte službu.
4 Vyberte cenu.
5 Vyberte možnost Předplatit.
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Informace o funkci ecoRoute
V některých oblastech musíte před použitím funkce ecoRoute™
zakoupit kód pro odemčení nebo příslušenství ecoRoute HD.
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com
/ecoroute.
Funkce ecoRoute počítá spotřebu paliva vozidla a cenu
pohonných hmot při navigaci k destinaci a nabízí nástroje pro
efektivnější využívání pohonných hmot.
Data poskytovaná funkcí ecoRoute představují pouze odhad.
Data se z vozidla nenačítají, pokud nepoužíváte příslušenství
ecoRoute HD.
Abyste dostali přesnější výsledky o palivu pro vaše vozidlo
a vaše řidičské návyky, proveďte kalibraci spotřeby paliva (viz
část Kalibrace spotřeby paliva, strana 12).
Příslušenství HD ecoRoute
Po připojení příslušenství HD ecoRoute může zařízení
v reálném čase přijímat informace o vozidle, například chybové
zprávy, otáčky za minutu a napětí baterie. Zařízení obsahuje
data načtená z vozidla pomocí příslušenství HD ecoRoute při
výpočtu dat ecoRoute.
Příslušenství HD ecoRoute je kompatibilní pouze se zařízeními,
které jsou vybavena Bluetooth bezdrátovou technologii.
Přejděte na adresu www.garmin.com/ecoRoute.
Nastavení vozidla
4 Zadejte vzdálenost, kterou jste ujeli od posledního doplnění
nádrže.
5 Vyberte možnost Další.
Zařízení spočítá průměrnou spotřebu paliva.
6 Vyberte možnost Uložit.
Informace o aplikaci ecoChallenge
Aplikace ecoChallenge pomáhá zvýšit úsporu paliva
ohodnocením vašich řidičských návyků. Čím vyšší je vaše skóre
v rámci aplikace ecoChallenge, tím více paliva ušetříte. Aplikace
ecoChallenge shromažďuje údaje a počítá skóre, kdykoli se
vaše zařízení pohybuje a nachází v režimu přepravy Automobil.
Zobrazení skóre aplikace ecoChallenge
Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Informace o skóre aplikace ecoChallenge
Brzdění: Zobrazuje skóre za hladké a postupné brzdění. Za
prudké brzdění body ztrácíte.
Celkem: Zobrazuje průměrné skóre rychlosti, zrychlení
a zpomalení.
Rychlost: Zobrazuje skóre za řízení vozidla nejvhodnější
rychlostí pro úsporu paliva.
Zrychlení: Zobrazuje skóre za hladké a postupné zrychlení. Za
rychlé zrychlení body ztrácíte.
Vynulování skóre aplikace ecoChallenge
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Vyberte možnost > Vynulovat.
Zobrazení informací o spotřebě paliva
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute™ > Spotřeba
paliva.
2 Část grafu zvětšíte výběrem.
Zprávy o ujetých kilometrech
Zpráva o ujetých kilometrech ukazuje vzdálenost, dobu,
průměrnou spotřebu paliva a náklady na palivo při jízdě do cíle.
Zpráva o ujetých kilometrech je vytvářena při každé jízdě. Pokud
zastavíte trasu v zařízení, vytvoří se zpráva o ujetých
kilometrech pro vzdálenost, kterou jste urazili.
Zobrazení zprávy o ujetých kilometrech
V zařízení lze zobrazit uložené zprávy o ujetých kilometrech.
TIP: Je možné připojit zařízení k počítači a otevřít zprávy o
ujetých kilometrech ve složce Zprávy v zařízení.
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute™ > Zpráva o
ujetých kilometrech.
2 Vyberte protokol.
Při prvním použití funkce ecoRoute musíte zadat informace o
vozidle.
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute™.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Vynulování informací funkce ecoRoute
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute™ > Profil vozidla.
2 Vyberte možnost Vynulovat.
Změna ceny pohonných hmot
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute™ > Na pumpě.
2 Zadejte aktuální cenu paliva a vyberte možnost Další.
3 Vyberte možnost Ano.
• Jeďte rychlostí rychlostního limitu. U většiny vozidel
dosáhnete optimální úspory paliva při jízdě rychlostí 70 až
95 km/h (45 mil/h a 60 mil/h).
• Jeďte stálou rychlostí.
• Brzděte a zrychlujte postupně a stále.
• Vyhýbejte se pomalu se posouvajícímu provozu a špičkám.
• Nenechávejte nohu na brzdovém pedálu.
• Používejte tempomat.
• Při dočasných zastaveních vypněte motor vozidla,
nenechávejte jej běžet na volnoběh.
• Malé cesty spojte do jedné dlouhé cesty s několika
zastávkami.
Kalibrace spotřeby paliva
Můžete provést kalibraci spotřeby paliva, a získat tak přesnější
zprávy o spotřebě pro určité vozidlo a řidičské návyky. Kalibraci
byste měli provést po natankování plné palivové nádrže.
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute™ > Na pumpě.
2 Zadejte aktuální cenu pohonných hmot.
3 Zadejte množství paliva, které vozidlo spotřebovalo od
posledního doplnění nádrže.
12
Tipy pro řízení
Používání aplikací
• Pokud necestujete vysokou rychlostí po dálnici, vypněte
klimatizaci a otevřete okna.
• Utáhněte víčko nádrže.
• Parkujte ve stínu nebo v garáži.
• Vyložte nadměrný náklad. Odstraňte nepotřebné věci
z vozidla.
• Nevozte věci na střeše. Odstraňte střešní nosiče a zahrádky,
když je nepoužíváte.
• Udržujte doporučený tlak v pneumatikách. Pravidelně a před
dlouhými cestami kontrolujte tlak v pneumatikách.
• Své vozidlo udržujte dobře seřízené a postupujte podle
intervalů pro údržbu doporučených výrobcem vozidla.
• Pravidelně měňte olej, olejové filtry a vzduchové filtry.
• Používejte nejnižší doporučovanou vhodnou třídu paliva.
Pokud je to možné, používejte biopaliva, například E85 a
bionaftu.
Foursquare
®
Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem
zařízení jsou předem nahrané body zájmu Foursquare, které
jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem
Foursquare.
Pokud chcete využívat doplňkové funkce, můžete se připojit
k účtu Foursquare pomocí aplikace Smartphone Link na
kompatibilním smartphonu. Po připojení k účtu Foursquare
prostřednictvím aplikace Smartphone Link můžete zobrazit
detaily polohy Foursquare, zaregistrovat se v určité poloze a
vyhledávat body zájmu v databázi Foursquare online.
Registrace polohy v aplikaci Foursquare
Před zaregistrováním polohy v aplikaci Foursquare se musíte
připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone Link a
přihlásit se do svého účtu Foursquare.
1 Vyberte možnost Aplikace > Foursquare® > Registrace.
2 Vyberte bod zájmu.
3 Vyberte možnost > Registrace.
Vyhledání bodů zájmu v aplikaci Foursquare
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Foursquare®.
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hledanou
položku.
3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např. „kina“).
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .
V
případě
nutnosti vyberte polohu.
6
Zobrazení zpráv myGarmin
Abyste mohli používat tuto funkci, zařízení musí být připojeno
k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Smartphone
Link (Připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 11). Tato
funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Používání aplikací
Můžete zobrazit zprávy myGarmin, například upozornění na
aktualizace softwaru a map.
1 Vyberte možnost Aplikace > myGarmin™.
Pokud máte nepřečtené zprávy, zobrazí se na ikoně
myGarmin počet nepřečtených zpráv.
2 Vyberte předmět zprávy.
Zobrazí se celá zpráva.
Zobrazení předpovědi počasí
Abyste mohli používat tuto funkci, zařízení musí být připojeno
k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Smartphone
Link (Připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 11). Tato
funkce není k dispozici ve všech oblastech.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.
Zobrazení počasí poblíž jiného města
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí > Aktuální pozice.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte
město v seznamu.
• Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost Přidat
město a zadejte název města.
Zobrazení meteorologického radaru
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou
radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu
počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízkém
okolí, například déšť, sněžení a bouřky.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Meteorologický radar.
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit
upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu
upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného
města.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Upoz. na nepříz. poč..
Kontrola stavu vozovky
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Silniční podmínky.
Plánování cesty
Pomocí možnosti Plánovač cesty můžete vytvořit a uložit cestu
s více cíli.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte možnost Nová trasa.
3 Vyberte možnost Vybrat počáteční pozici.
4 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 3).
5 Vyberte možnost Vybrat.
6 Chcete-li přidat další polohy, vyberte možnost .
13
7 Vyberte možnost Další.
8 Vyberte možnost Uložit.
9 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
Plánování cesty
Ke každé poloze v rámci cesty můžete přidat informace pro
plánování, včetně požadovaného času příjezdu a doby pobytu
na každém z míst. To vám může pomoci naplánovat odjezd tak,
abyste do jednotlivých poloh na cestě dorazili včas.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte cestu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Čas odjezdu nebo Čas příjezdu do cíle.
5 Vyberte datum a čas a zvolte možnost Uložit.
6 Vyberte možnost Doba trvání.
7 Vyberte čas, který plánujete strávit v poloze, a možnost
Uložit.
8 V případě nutnosti u každé polohy zopakujte kroky 3 až 7.
Navigace k uložené trase
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost Jet!.
4 Pokud se zobrazí výzva, vyberte trasu (Vaše trasa na mapě,
strana 5).
Úprava uložené cesty
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Přejmenovat trasu.
• Vyberte možnost Upravit cíle pro přidání nebo odstranění
pozice nebo pro změnu pořadí pozic.
• Vyberte možnost Odstranit trasu.
• Chcete-li co nejefektivněji upravit zastávky na cestě,
zvolte možnost Optimalizovat pořadí.
Zobrazení předchozích tras a cílů
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci
historie cestování (viz část Nastavení zařízení a soukromí,
strana 16).
Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se
zastavili.
Vyberte možnost Aplikace > Historie cestování.
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
Informace o paměťových kartách
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen
jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například
map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových
bodů a uživatelských bodů zájmu.
Instalace paměťové karty
Zařízení podporuje paměťové karty microSD™ a microSDHC.
1 Vložte paměťovou kartu do slotu na zařízení.
2 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.
Připojení zařízení k počítači
Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení
připojeného k počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
Přenos dat z počítače
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači,
2
3
4
5
6
strana 14).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků
byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Přizpůsobení zařízení
®
Typy souborů
Zařízení podporuje následující typy souborů.
• Soubory map a trasových bodů GPX ze softwaru myGarmin™,
například MapSource , BaseCamp™ a HomePort™
(Uživatelské body zajmu, strana 5).
• Soubory uživatelských bodů zájmů GPI ze softwaru Garmin
POI Loader (Instalace softwaru POI Loader, strana 5).
®
14
Nastavení mapy a vozidla
Chcete-li otevřít stránku nastavení mapy a vozidla, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: Nastaví ikonu, která představuje vaši pozici na mapě.
Další ikony získáte na webové stránce
www.garmingarage.com.
Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
Téma mapy: Změní barvu mapových dat.
Správa dat
Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v nabídce
nástrojů mapy.
Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazená na stránce mapy
(Přizpůsobení vrstev mapy, strana 8).
myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.
Aktivace map
Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.
TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na
adresu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavení navigace
Chcete-li otevřít stránku nastavení navigace, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.
Objížďky: Nastaví funkce vyhnutí se silnicím v trase.
Vlastní objížďky: Umožní vám objet určité oblasti nebo úseky
cesty.
Placeným silnicím: Nastaví preference pro vyhýbání se
placeným silnicím.
Mýtné: Nastaví preference pro vyhýbání se placeným silnicím a
dálničním známkám.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
Bezpečnostní režim: Vypíná všechny funkce, které vyžadují
značnou míru pozornosti obsluhující osoby, a mohly by
odvádět její pozornost během řízení.
Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří
energii baterie.
Nastavení režimu výpočtu
Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech
a zrychlení vozidla pro danou trasu.
Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá
vzdálenost může být delší.
Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich
ujetí může trvat déle.
Méně paliva: Vypočítá trasy, které mohou spotřebovat méně
paliva.
Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do
cílového bodu.
Vyhnout se placeným silnicím
Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde
se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené
mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do
trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné
jiné přiměřené trasy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost:
POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových
dat v zařízení.
• Vyberte možnost Placeným silnicím.
• Vyberte možnost Mýtné > Placeným silnicím.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
Přizpůsobení zařízení
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
4 Vyberte možnost Uložit.
Vyhnout se použití dálniční známky
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Mapová data v zařízení mohou obsahovat podrobné informace
o používání dálničních známek v některých zemích. Můžete se
vyhnout používání nebo povolit používání dálniční známky
v jednotlivých zemích.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Mýtné > Dálniční
známky.
2 Vyberte zemi.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
4 Vyberte možnost Uložit.
Bluetooth Nastavení
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
Hledání zařízení: Vyhledá zařízení Bluetooth v blízkosti.
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na
jiných zařízeních.
Deaktivování Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte možnost Bluetooth.
Nastavení displeje
Chcete-li otevřít stránku nastavení displeje, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Displej.
Orientace: Nastaví displej na zobrazení na výšku (vertikální)
nebo na šířku (horizontální).
Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení
bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle
denní doby.
Jas: Nastaví jas displeje.
Prodleva displeje: Nastaví dobu nečinnosti, po které se
zařízení přepne do režimu spánku.
Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky
zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce
Screenshot v paměti zařízení.
Nastavení dopravy
Chcete-li otevřít stránku nastavení dopravy, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Doprava.
Doprava: Aktivuje dopravu.
Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních
informací pro použití dopravních informací. Automaticky
automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.
Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných
dopravních informací.
Optimalizovat trasu: Zvolí, zda se optimalizované alternativní
trasy mají používat automaticky nebo na vyžádání (Doprava
na vaší trase, strana 9).
15
Dopravní upozornění: Volí závažnost zpoždění, pro které
zařízení zobrazí dopravní upozornění.
trafficTrends™: Aktivuje funkci trafficTrends (trafficTrends™,
strana 9).
Informace o zařízení
Technické údaje
Rozsah provozních teplot −20 až 55 °C (−4 až 131 °F)
Nastavení jednotek a času
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Jednotky a čas.
Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.
Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve
12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum
používané pro geografické souřadnice.
Vstup napájení
Napájení ve vozidle pomocí napájecího
kabelu do vozidla nebo síťové napájení
pomocí volitelného příslušenství
Životnost baterie (řada
2509)
Až 2,5 hodiny v závislosti na používání a
nastavení
Životnost baterie (řada
2609)
Až 1 hodina v závislosti na používání a
nastavení
Typ baterie
Dobíjecí lithiová baterie
Dodatek
Nastavení jazyka a klávesnice
Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Jazyk a klávesnice.
Jazyk hlas. nápov.: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.
Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do
zvoleného jazyka.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.
Nastavení zařízení a soukromí
Chcete-li otevřít nastavení zařízení, vyberte možnost Nastavení
> Zařízení.
Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a
informace o několika dalších softwarových funkcích.
EULA: Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.
POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci
systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových
dat.
Ohlašování pozice: Umožňuje sdílet údaje polohy se
společností Garmin za účelem zlepšování obsahu.
Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat
informace pro funkce myTrends, Historie cestování a
Protokol cesty.
Vym. hist. cestov.: Vymaže vaši historii cestování pro funkce
myTrends, Historie cestování a Protokol cesty.
Nastavení varovných bodů
POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ),
aby se zobrazila upozornění na varovné body.
Vyberte možnost Nastavení > Varovné body.
Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení
k varovným bodům.
Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají
přehrávat upozornění.
Napájecí kabely
Zařízení lze napájet různými způsoby.
• Napájecí kabel do vozidla
• Kabel USB
• Napájecí adaptér (volitelné příslušenství)
Nabíjení zařízení
POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem
energie LPS.
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.
• Připojte zařízení k napájecímu kabelu do vozidla.
• Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Pokud je zařízení připojeno k počítači, může se nabíjet
pomalu. Některé přenosné počítače nemusí zařízení nabít.
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.
Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný
pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin
nebo na adrese www.garmin.com.
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla
POZNÁMKA
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.
1 Otočte uzávěr À o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a
odemkněte jej.
Obnovení nastavení
Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení
na výchozí hodnoty z výroby.
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
3 Vyberte možnost > Obnovit.
TIP: K odšroubování můžete použít minci.
2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku Á a pojistku Â.
3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud,
například 1 A nebo 2 A.
4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
5 Zasuňte uzávěr a otočte jej o 90 stupňů ve směru hodinových
ručiček a zajistěte jej zpět do napájecího kabelu do vozidla
Ã.
16
Informace o zařízení
Péče o zařízení
POZNÁMKA
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nevystavujte zařízení působení vody.
Čištění vnějšího krytu
POZNÁMKA
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky)
pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího
prostředku.
2 Otřete ho do sucha.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Zabránění krádeži
• Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
• Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného
držáku.
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.
• Zaregistrujte si zařízení na webových stránkách
http://my.garmin.com.
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla
1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.
Nákup doplňkových map
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
(www.garmin.com).
2 Klikněte na záložku Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zakoupení příslušenství
Přejděte na webovou stránku http://buy.garmin.com.
Odstranění problémů
Přísavný držák na čelním skle nedrží
1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
3 Nainstalujte přísavný držák (Připojení zařízení k napájení ve
vozidle, strana 1).
Zařízení nevyhledává satelitní signály.
• Ujistěte se, zda je vypnut simulátor GPS (Nastavení
navigace, strana 15).
• Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a
stromů.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Zařízení se ve vozidle nenabíjí
POZNÁMKA
Trvalé montážní lepidlo se po přilepení velmi obtížně odstraňuje.
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu
(Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 16).
• Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do
elektrické zásuvky.
• Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje mezi 0° a
45 °C (32° a 113 °F).
• Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není
rozbitá.
Pokud chcete zařízení připevnit na palubní desku v souladu
s příslušnými národními a místními předpisy, můžete použít
volitelný montážní kotouč. Další informace naleznete na adrese
www.garmin.com.
1 Vyčistěte a vysušte místo na palubní desce, kam chcete
kotouč umístit.
2 Odstraňte krycí materiál z lepicí vrstvy na spodní straně
kotouče.
3 Umístěte kotouč na palubní desku.
4 Z horní strany kotouče odstraňte čirý plastový kryt.
5 Přísavný držák umístěte na horní stranu kotouče.
6 Přesuňte páčku dolů (směrem ke kotouči).
• Snižte jas obrazovky (Nastavení displeje, strana 15).
• Zkraťte dobu prodlevy displeje (Nastavení displeje,
strana 15).
• Snižte hlasitost (Úprava hlasitosti, strana 2).
• Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (Deaktivování
Bluetooth, strana 15).
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je do režimu spánku
(Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku,
strana 2).
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
Montáž na palubní desku
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného
držáku
Vyjmutí zařízení z kolébky
1 Stiskněte jazýček nebo tlačítko na kolébce.
2 Naklánějte zařízení vpřed.
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku
1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá
Indikátor baterie je nepřesný
1 Nechte zařízení úplně vybít.
2 Zařízení plně nabijte, aniž byste cyklus nabíjení přerušovali.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
vyměnitelná jednotka
U většiny počítačů Windows se zařízení připojuje pomocí
protokolu MTP (Media Transfer Protocol). V režimu MTP se
zařízení zobrazuje jako přenosné zařízení a nikoli jako
vyměnitelná jednotka. Režim MTP je podporován operačním
systémem Windows 7, Windows Vista a Windows
®
Odstranění problémů
17
XP s aktualizací Service Pack 3 s přehrávačem Windows Media
Player 10.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
přenosné zařízení
V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení
připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového
zařízení USB. V režimu velkokapacitního paměťového zařízení
USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo
svazek a nikoli jako přenosné zařízení. Windows verze před
systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají
režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani
jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný
disk
1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.
2 Vypněte zařízení.
3 Zapojte kabel USB do portu USB počítače a do zařízení.
TIP: Zařízení musí být připojeno přímo k portu USB a nikoli
k rozbočovači USB.
Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do
režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na
obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného
k počítači.
Telefon se nepřipojuje k zařízení
• Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Pole Bluetooth musí být nastaveno na hodnotu Zapnuto.
• Zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth v telefonu a
přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
• Další informace naleznete na stránce www.garmin.com
/bluetooth.
18
Odstranění problémů
Rejstřík
Garmin služby Live 11
GPS 2
A
H
adresy, hledání 3
aktualizace
mapy 1
software 1
aktuální poloha 7
audio, varovné body 16
automatická hlasitost 2
aktivace 2
historie cestování 16
hlasitost, úprava 2
hlasové ovládání 10
tipy 10
hlasový příkaz 9, 10
aktivace 9
fráze pro aktivaci 9
navigování pomocí 10
tipy pro použití 9
hledání pokladu 4
hledání poloh. 3 Viz také polohy
adresy 3
křižovatky 4
souřadnice 4
hledání pozic
kategorie 3
města 4
používání mapy 3
procházení mapy 3
hledání služeb, po cestě 6
hovory 10, 11
deaktivace 11
domů 11
historie 11
kontakty 11
přijetí 11
uskutečnění 10
vytáčení 10
B
baterie
maximalizace 17
nabíjení 1, 2, 16, 17
problémy 17
bezpečnostní kamery, předplatné 8
body zájmu (POI) 5, 13
doplňky 5
POI Loader 5
uživatelské 5
body zájmu (software POI Loader) 5
C
cena paliva, změna 12
cesta domů 4
cíle. Viz polohy
Č
Číslo ID 16
čištění dotykové obrazovky 17
čištění zařízení 17
D
další odbočka 6
domů
cesta 4
nastavování pozic 4
telefonní číslo 11
volání 11
změna polohy 4
doplňky, uživatelské body zajmu 5
doprava 8, 9, 15
aktivace předplatného 9
dopravní nehody 8
doživotní předplatná 1
hledání zpoždění 8
jiná trasa 9
kamery 9
mapa 8
přidání předplatného 9
přijímač 8
trafficTrends 9
dopravní, kamery 9
dopravní kamery 9
zobrazení 9
dopravní situace, počasí 13
doživotní aktualizace map 1
družicové signály, příjem 2
držáku na palubní desku 17
E
I
ID zařízení 16
informace o cestě 6
vynulování 7
zobrazení 7
instalace zařízení
automobil 1
palubní deska 17
přísavný držák 1, 17
vyjmutí z kolébky 17
J
jas 2
jazyk
hlas 16
klávesnice 16
K
kabely, napájení 16
kalibrace spotřeby paliva 12
kamery, bezpečnostní 8
Kde se nacházím? 4, 7
klávesnice 3
jazyk 16
rozložení 16
kolébka, vyjmutí 17
krádež, vyhnutí se 17
křižovatky, hledání 4
M
Foursquare 13
mapy 6, 15
aktualizace 1
datové pole 6, 8
doživotní 1
nákup 17
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
procházení 3
téma 14
úroveň detailů 14
vrstvy 8
zobrazení tras 6
mýto, vyhnutí se 15
myTrends, trasy 7
G
N
ecoChallenge 12
ecoRoute 12
kalibrace spotřeby paliva 12
profil vozidla 12
skóre aplikace ecoChallenge 12
Skóre aplikace ecoChallenge 12
zpráva o ujetých kilometrech 12
zprávy o ujetých kilometrech 12
ecoRoute HD, příslušenství 12
EULA 16
F
Garmin Express 1
aktualizace softwaru 1
registrace zařízení 1
Rejstřík
nabíjení zařízení 1, 2, 16, 17
napájecí kabel do vozidla 1
napájecí kabely 16
vozidlo 1
výměna pojistky 16
naposledy nalezené pozice 4
nápověda. 11 Viz také podpora produktů
nastavení 15, 16
nastavení času 3, 16
nastavení displeje 15
nástroje mapy 7
navigace 5
mimo silnice 5
náhled tras 5
nastavení 15
navigace aktivními pruhy 6
navigace mimo silnice 5
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
O
objížďky 6
deaktivace 7
funkce pro silnice 7
mýto 15
oblast 7
odstranění 7
přizpůsobení 7
silnice 7
oblíbené polohy 5
kategorie 4
odstranění 4
úprava 4
obnovení nastavení 16
obrazovka, jas 2
odpojení, zařízení Bluetooth 10
odstranění
cesty 14
spárované zařízení Bluetooth 10
odstranění problémů 17, 18
P
palivo, ceny 12
paměťová karta 14
paměťová karta microSD, instalace 14
parkoviště 4
poslední místo 4
párování 10
odpojení 10
telefon 10, 18
péče o zařízení 17
plánovač cesty 13, 14
Plánovač trasy, úprava cesty 14
po cestě
hledání služeb 6
přizpůsobení 6
počasí 13
dopravní situace 13
radar 13
počítač, připojení 14, 17, 18
podpora produktů 11
POI. 5 Viz také body zájmu (POI)
POI Loader 5
pojistka, výměna 16
pokyny k řízení 6
polohy 3, 14
aktuální 7
uložení 4
volání 11
vyhledávání 4
popis trasy 6
pozice
aktuální 4
naposledy nalezené 4
nastavení pozice domů 4
simulováno 4
profil vozidla 12
protokol cesty, zobrazení 7
předplatné
doprava 1
nüMaps Lifetime 1
služby Garmin Live 12
19
přejmenování cest 14
příjem hovorů 11
přísavný držák 17
příslušenství 17
přizpůsobení, objížďky 7
přizpůsobení zařízení 14
vrstvy mapy, přizpůsobení 8
vyjmutí kolébky 17
vynulování
data cesty 7
zařízení 2
vytáčení 10
R
Z
registrace produktu 1
registrace zařízení 1
režim spánku 2
rozpoznávání hlasu 9
Rychlé hledání 3
zapínací tlačítko 2
zeměpisná šířka a délka 4
zkratky
odstranění 5
přidání 5
změna oblasti vyhledávání 3
zobrazení křižovatky 6
zobrazení mapy
2D 8
3D 8
zobrazení mapy 2D 8
zobrazení mapy 3D 8
zprávy, ujeté kilometry 12
zprávy o ujetých kilometrech 12
ztlumení, audio 10
Ř
řádek pro vyhledávání 3, 13
S
satelitní signály, zobrazit 2
seznam odboček 6
simulované pozice 4
skóre aplikace ecoChallenge 12
Skóre aplikace ecoChallenge 12
vynulování 12
služby Garmin Live, předplatné služeb 12
Smartphone Link 11
deaktivace hovorů 11
Garmin služby Live 11
připojení 11
snímky obrazovky 15
software
aktualizace 1
verze 16
soubory
podporované typy 14
přenos 14
souřadnice 4
spotřeba paliva. 12 Viz také ecoRoute
T
technické údaje 16
technologie Bluetooth 10
deaktivace 15
Technologie Bluetooth 10, 18
nastavení 15
odpojení zařízení 10
zapnutí 10
telefon
odpojení 10
párování 10, 18
telefonní hovory 10
hlasové vytáčení 11
příjem 11
přijetí 11
vytáčení 11
ztlumení 11
telefonní hovory handsfree 10
telefonní seznam 11
tlačítka na displeji 3
trafficTrends 9
deaktivace 9
trasový počítač 7
trasy
myTrends 7
náhled 5
navržené 7
přidání bodu 6
režim výpočtu 15
výpočet 5
zahájení 5
zastavení 6
zobrazení na mapě 6
U
uložené pozice 14
uložení, aktuální poloha 4
USB, odpojení 14
uživatelské body zájmu 5
V
varovná upozornění, nastavení 16
20
Rejstřík
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising