Garmin | nüvi® 2519LM | Garmin nüvi® 2519LM Príručka používateľa

Garmin nüvi® 2519LM Príručka používateľa
nüvi Séria 2509/2609
®
Príručka používateľa
Júl 2014
Vytlačené na Taiwane
190-01707-44_0B
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného
súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto
príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie
o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin®, nüvi® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd.‍ alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách.‍
Tieto ochranné známky sa nemôžu používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.‍
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps
Lifetime™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd.‍ alebo jej dcérskych spoločností.‍ Tieto ochranné známky sa nemôžu používať bez výslovného súhlasu
spoločnosti Garmin.‍
Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc.‍ a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencii.‍ Foursquare® je
ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc.‍ registrovaná v USA a v ďalších krajinách.‍ microSD™ a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti
SD-3C, LLC.‍ Windows®, Windows Vista® a Windows XP® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.‍
Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.‍ HD Radio™ a logo HD sú obchodné známky vo vlastníctve spoločnosti iBiquity Digital Corporation.‍
Technológia HD Radio sa vyrába na základe licencie spoločnosti iBiquity Digital Corporation.‍ Patenty Spojených štátov a zahraničné patenty.‍
Obsah
Začíname pracovať ........................................................ 1
Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle .................. 1
Podpora a aktualizácie ............................................................... 1
Nastavenie Garmin Express ................................................. 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 1
Predplatenia Lifetime ............................................................ 1
Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express ....................... 1
Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku ........... 2
Vypnutie zariadenia ................................................................... 2
Reset zariadenia ................................................................... 2
Vyhľadávanie GPS signálov ...................................................... 2
Nastavenie jasu obrazovky ........................................................ 2
Nastavenie hlasitosti .................................................................. 2
O automatickej hlasitosti ....................................................... 2
Ikony v stavovej lište .................................................................. 2
Zobrazenie stavu signálu GPS .............................................. 2
Informácie o batérii ................................................................ 2
Nastavenie času .................................................................... 2
Používanie tlačidiel na obrazovke .............................................. 3
Používanie klávesnice na obrazovke ......................................... 3
Miesta .............................................................................. 3
Vyhľadávanie polôh ................................................................... 3
Vyhľadanie polohy podľa kategórie ....................................... 3
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania ................................ 3
Zmena oblasti vyhľadávania ................................................. 3
Vyhľadanie polohy prehliadaním mapy ................................. 3
Vyhľadanie adresy ................................................................ 3
Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov ............................... 3
Hľadanie parkoviska .............................................................. 4
Nástroje vyhľadávania ........................................................... 4
Uloženie polôh ........................................................................... 4
Ako sa uloží poloha ............................................................... 4
Ukladanie aktuálnej polohy ................................................... 4
Uloženie domovskej polohy .................................................. 4
Upravenie uloženej polohy .................................................... 4
Priradenie kategórií k uloženej polohe .................................. 4
Odstránenie uloženej polohy ................................................. 4
Nastavenie simulovanej polohy ................................................. 4
Pridanie skratky ......................................................................... 5
Odstránenie skratky .............................................................. 5
Vlastné body záujmu (POI) ........................................................ 5
Inštalácia softvéru POI Loader .............................................. 5
Používanie súborov pomocníka aplikácie POI Loader .......... 5
Nájdenie vlastných bodov záujmu ......................................... 5
Informácie o trase ...................................................................... 6
Zobrazenie údajov o trase na mape ...................................... 6
Zobrazenie stránky s informáciami o trase ........................... 7
Zobrazenie záznamu jázd ..................................................... 7
Vynulovanie informácií o trase .............................................. 7
Používanie navrhovaných trás ................................................... 7
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe .............................. 7
Vyhľadávanie služieb v okolí ................................................. 7
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe ......................... 7
Vyhýbanie sa úsekom ciest ....................................................... 7
O vlastných obmedzeniach ........................................................ 7
Vyhýbanie sa oblasti ............................................................. 7
Vyhýbanie sa ceste ............................................................... 7
Vypnutie vlastných obmedzení ............................................. 7
Odstránenie vlastných obmedzení ........................................ 7
Prispôsobenie mapy .................................................................. 7
Prispôsobenie nástrojov mapy .............................................. 7
Prispôsobenie vrstiev mapy .................................................. 8
Ako zmeniť údajové pole mapy ............................................. 8
Zmena perspektívy mapy ...................................................... 8
Bezpečnostné kamery ............................................................... 8
Cestná premávka ........................................................... 8
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača
dopravných informácií ................................................................ 8
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie ......................... 8
Zobrazenie cestnej premávky na mape ................................ 8
Vyhľadávanie dopravných nehôd .......................................... 9
Dopravná situácia na vašej ceste .............................................. 9
Použitie alternatívnej trasy .................................................... 9
O dopravných kamerách ............................................................ 9
Uloženie dopravnej kamery ................................................... 9
Zobrazenie dopravnej kamery ............................................... 9
O predplatnom dopravných informácií ....................................... 9
Aktivácia predplatného .......................................................... 9
Zobrazenie predplatného dopravných informácií .................. 9
Pridanie predplatného ........................................................... 9
trafficTrends™ ........................................................................... 9
Vypnutie funkcie trafficTrends ............................................... 9
Zapnutie cestnej premávky ........................................................ 9
Hlasový príkaz................................................................ 9
Nastavenie frázy budenia .......................................................... 9
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy ............................................ 10
Tipy k používaniu hlasových príkazov ..................................... 10
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu .......................... 10
Stíšenie pokynov ...................................................................... 10
Vypnutie hlasových príkazov ................................................... 10
Navigácia........................................................................ 5
Ovládanie hlasom........................................................ 10
Spustenie trasy .......................................................................... 5
Náhľad niekoľkých ciest ........................................................ 5
Zmena režimu výpočtu trasy ................................................. 5
Spustenie trasy na uloženú polohu ....................................... 5
Navigácia k polohám na mieste ................................................. 5
Preskúmanie miesta .............................................................. 5
Trasa na mape ........................................................................... 5
Používanie mapy ................................................................... 6
Pridanie bodu do trasy .......................................................... 6
Použitie obchádzky ............................................................... 6
Zastavenie vašej trasy .......................................................... 6
Zobrazenie aktivity na trase ....................................................... 6
Zobrazenie zoznamu odbočiek ............................................. 6
Zobrazenie ďalšej odbočky ................................................... 6
Zobrazenie križovatiek .......................................................... 6
O funkcii Pred vami .................................................................... 6
Vyhľadanie najbližších bodov záujmu ................................... 6
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami .............. 6
Konfigurácia ovládania hlasom ................................................ 10
Používanie ovládania hlasom .................................................. 10
Tipy pre ovládanie hlasom ....................................................... 10
Obsah
Telefónne hovory bez použitia rúk............................. 10
O volaní bez použitia rúk ......................................................... 10
Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie ....................... 10
Párovanie telefónu ................................................................... 10
Tipy po spárovaní zariadení ................................................ 10
Odpojenie zariadenia Bluetooth .......................................... 10
Odstránenie spárovaného telefónu ..................................... 11
Volanie ..................................................................................... 11
Vytáčanie čísla .................................................................... 11
Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu ........................... 11
Zavolanie na miesto ............................................................ 11
Prijímanie hovoru ..................................................................... 11
Používanie histórie volaní ........................................................ 11
Používanie možností počas hovoru ......................................... 11
Uloženie domáceho telefónneho čísla ..................................... 11
i
Volanie domov .................................................................... 11
Používanie aplikácií..................................................... 11
Používanie pomocníka ............................................................. 11
Vyhľadávanie tém pomocníka ............................................. 11
Aplikácia Smartphone Link ...................................................... 11
Preberanie aplikácie Smartphone Link ............................... 11
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link ............................... 11
Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia ............ 11
Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone
Link ...................................................................................... 12
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin ........................ 12
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti
Garmin ................................................................................ 12
O funkcii ecoRoute ................................................................... 12
Príslušenstvo ecoRoute HD ................................................ 12
Nastavenie vozidla .............................................................. 12
Zmena ceny paliva .............................................................. 12
Kalibrácia spotreby paliva ................................................... 12
O funkcii ecoChallenge ....................................................... 12
Zobrazenie informácií o spotrebe paliva ............................. 12
Správy o najazdených kilometroch ..................................... 12
Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute ........................... 13
Tipy na jazdu ....................................................................... 13
Foursquare® ............................................................................ 13
Checking in with Foursquare ............................................... 13
Vyhľadávanie Foursquare Bodov záujmu ........................... 13
Zobrazenie správ myGarmin .................................................... 13
Zobrazenie predpovede počasia .............................................. 13
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta ...... 13
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia ......................... 13
Zobrazenie upozornení na počasie ..................................... 13
Kontrola podmienok na ceste .............................................. 14
Ako sa plánuje trasa ................................................................ 14
Plánovanie cesty ................................................................. 14
Navigácia po uloženej trase ................................................ 14
Upravenie uloženej trasy ..................................................... 14
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov ............................ 14
Nabíjanie zariadenia ........................................................... 16
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla ......................... 16
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 17
Čistenie vonkajšieho krytu .................................................. 17
Čistenie dotykovej obrazovky .............................................. 17
Zabránenie krádeži ............................................................. 17
Upevnenie na palubnú dosku .................................................. 17
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka ........ 17
Odstránenie zariadenia z držiaka ........................................ 17
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka ....................... 17
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla .............. 17
Zakúpenie dodatočných máp ................................................... 17
Kúpa príslušenstva .................................................................. 17
Ťažkosti.........................................................................17
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle ..................... 17
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály ........................ 17
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja .................................. 17
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho ............................... 17
Ukazovateľ nabitia batérie sa nezdá byť presný ...................... 18
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná
jednotka ................................................................................... 18
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné
zariadenie ................................................................................ 18
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné
zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika .... 18
Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k zariadeniu ...................... 18
Register.........................................................................19
Správa údajov.............................................................. 14
Typy súborov ........................................................................... 14
O pamäťových kartách ............................................................. 14
Inštalácia pamäťovej karty .................................................. 14
Pripojenie zariadenia k počítaču .............................................. 14
Prenos údajov z vášho počítača .............................................. 14
Odpojenie kábla USB .......................................................... 15
Prispôsobenie zariadenia............................................ 15
Nastavenia mapy a vozidla ...................................................... 15
Zapnutie máp ...................................................................... 15
Nastavenia navigácie ............................................................... 15
Nastavenia režimu výpočtu ................................................. 15
Vyhýbanie sa cestám s mýtom ........................................... 15
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky .................. 15
Bluetooth Nastavenia ............................................................... 15
Bluetooth je vypnutý ............................................................ 15
Nastavenia zobrazenia ............................................................ 15
Nastavenia cestnej premávky .................................................. 16
Nastavenia jednotiek a času .................................................... 16
Nastavenia jazyka a klávesnice ............................................... 16
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia ............................. 16
Nastavenia výstrah blízkosti .................................................... 16
Obnovenie nastavení ............................................................... 16
Informácie o zariadení................................................. 16
Technické údaje ....................................................................... 16
Príloha........................................................................... 16
Napájacie káble ....................................................................... 16
ii
Obsah
Začíname pracovať
UPOZORNENIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.‍
Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo
vozidle
UPOZORNENIE
Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu.‍ Uskladnením
zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite
možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu
následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.‍
Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie,
je potrebné ho nabiť.‍
1 Napájací kábel vozidla À pripojte do portu USB na zariadení.‍
LT: tento model obsahuje celoživotné predplatenie dopravných
informácií a prijímača správ cestnej premávky.‍
LM: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime™,
ktoré poskytuje štvrťročné aktualizácie máp po celú dobu
životnosti vášho zariadenia.‍ Zmluvné podmienky nájdete na
lokalite www.garmin.com/‍us​/‍maps​/‍numaps​_‍lifetime.‍
LMT: tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime,
celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímač
správ cestnej premávky.‍
LMTHD alebo LMT-D: tento model obsahuje predplatenie
nüMaps Lifetime, celoživotné digitálne predplatenie
dopravných informácií a digitálny prijímač správ cestnej
premávky.‍
Aktivácia máp Lifetime
POZNÁMKA: mapy Lifetime nie je možné použiť v produktoch,
ktoré neobsahujú vopred nahraté mapy.‍
POZNÁMKA: vďaka mapám Lifetime budete dostávať
aktualizácie máp, keď ich Garmin sprístupní, počas používania
kompatibilného zariadenia Garmin alebo pokým bude Garmin
dostávať údaje o mapách od dodávateľa z tretej strany, podľa
toho, ktoré obdobie trvá kratšie.‍ Informácie o tom, čo sa
považuje za používanie zariadenia a dôležité zmluvné
podmienky nájdete na www.garmin.com/‍numapslifetime.‍
1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/‍express.‍
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.‍
POZNÁMKA: ak zariadenie zaregistrujete, môžeme vám v
prípade dostupnosti aktualizácie mapy poslať e-mailové
oznámenie.‍
Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express
2 Držiak Á pritláčajte na prísavku Â, pokým nezapadne na
miesto.‍
3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku à dozadu
smerom k čelnému sklu.‍
4 Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.‍
5 Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokým
nezacvakne.‍
Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu
najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie.‍
Aktualizácie máp poskytujú najnovšie dostupné mapové údaje,
aby vaše zariadenie neustále vypočítavalo presné a efektívne
trasy do vášho cieľa.‍ Garmin Express je dostupná pre
Windows® a počítače Mac®.‍
1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com
/‍express.‍
6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej
zásuvky vo vašom vozidle.‍
Podpora a aktualizácie
Garmin Express™ poskytuje jednoduchý prístup k týmto
službám pre zariadenia Garmin®.‍ Niektoré služby nemusia byť
pre vaše zariadenie dostupné.‍
• Registrácia produktu
• Produktové príručky
• Aktualizácie softvéru
• Aktualizácie máp
• Vozidlá, hlasy a iné doplnky
Nastavenie Garmin Express
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.‍
2 Prejdite na stránku www.garmin.com/‍express.‍
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.‍
nüMaps Guarantee™
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete inštalovať do počítača Windows, vyberte
možnosť Prevziať pre systém Windows.‍
• Ak chcete inštalovať do počítača Mac, vyberte možnosť
Verzia Mac.‍
3 Otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na
obrazovke na dokončenie inštalácie.‍
4 Štart Garmin Express.‍
5 Zariadenie pripojte Garmin k počítaču pomocou kábla USB.‍
Do 90 dní od prvého vyhľadania satelitov počas jazdy môžete
získať nárok na bezplatnú aktualizáciu mapy pre vaše
zariadenie.‍ Zmluvné podmienky nájdete na lokalite www.garmin.com/‍numaps.‍
Predplatenia Lifetime
Niektoré modely obsahujú celoživotné predplatenia funkcií
Lifetime.‍ Viac informácií nájdete na lokalite www.garmin.com
/‍lmt.‍
Začíname pracovať
1
Reset zariadenia
Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.‍
Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.‍
Vyhľadávanie GPS signálov
Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.‍
6 Zadajte e-mailovú adresu na registráciu produktu (voliteľné).‍
7 Kliknite na možnosť uložiť zariadenie.‍
8 Kliknite na možnosť skontrolovať dostupné aktualizácie.‍
Zobrazí sa zoznam dostupných aktualizácií máp a softvéru.‍
9 Vyberte aktualizácie, ktoré chcete nainštalovať.‍
10 Kliknite na možnosť Inštalovať teraz.‍
Ak sa chcete navigovať pomocou zariadenia, musíte prijímať
signál GPS.‍ v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného
signálu.‍ Vyhľadávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.‍
1 Zapnite zariadenie.‍
2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.‍
3 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde
sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.‍
Nastavenie jasu obrazovky
1 Vyberte Nastavenia > Zobraziť > Jas.‍
2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.‍
Nastavenie hlasitosti
1 Vyberte Hlasitosť.‍
2 Vyberte možnosť:
• Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.‍
• Zariadenie stíšte výberom položky .‍
• Výberom položky prejdite na ďalšie možnosti.‍
O automatickej hlasitosti
Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do
vášho zariadenia.‍ Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade
pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho
trvať.‍
Prechod do režimu spánku a ukončenie
režimu spánku
Režim spánku môžete používať na zachovanie energie batérie,
keď zariadenie nepoužívate.‍ Zariadenie v režime spánku
využíva veľmi malé množstvo energie a dokáže sa kedykoľvek
prebudiť pripravené na používanie.‍
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania
batérie prepnete do režimu spánku.‍
Stlačte tlačidlo napájania À.‍
Na zariadeniach s funkciou volania bez použitia rúk umožňuje
automatická hlasitosť, aby zariadenie nastavovalo úroveň
hlasitosti na základe hluku pozadia vo vozidle (Telefónne
hovory bez použitia rúk).‍
Automatická hlasitosť zníži úroveň hlasitosti zariadenia v
prípade, že hluk pozadia je nízky a zvýši ju, keď sa zvýši hluk
pozadia.‍
Zapnutie automatickej hlasitosti
Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť
hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.‍
1 Vyberte položku Hlasitosť > .‍
2 V prípade potreby vyberte položku Automatická hlasitosť.‍
3 Vyberte položku Zapnutá.‍
Ikony v stavovej lište
Stavová lišta sa nachádza vo vrchnej časti hlavnej ponuky.‍
Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia.‍
Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo
zobraziť ďalšie informácie.‍
Stav signálu GPS
Stav technológie Bluetooth® (zobrazuje sa, keď je povolená
položka Bluetooth)
Aktuálny čas
Stav batérie
Pripojené k aplikácii Smartphone Link
Teplota
Vypnutie zariadenia
1 Držte tlačidlo napájania, až kým sa na obrazovke nezobrazí
hlásenie.‍
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách.‍ Ak pustíte tlačidlo
napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne
do režimu spánku.‍
2 Vyberte Vypnúť.‍
2
Zobrazenie stavu signálu GPS
Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo
.‍
Informácie o batérii
Po pripojení zariadenia k napájaniu sa zariadenie začne nabíjať.‍
v stavovej lište označuje stav internej batérie.‍
Nastavenie času
1 V hlavnej ponuke vyberte čas.‍
Začíname pracovať
2 Vyberte možnosť:
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania
• Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií
GPS, vyberte Automaticky.‍
• Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor
alebo nadol.‍
Používanie tlačidiel na obrazovke
• Výberom položky
sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku
ponuky.‍
• Podržaním položky
sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.‍
• Výberom položky alebo zobrazíte ďalšie možnosti.‍
• Rýchlejšie sa posúvajte podržaním položky alebo .‍
• Výberom položky
zobrazíte ponuku možností pre aktuálnu
obrazovku.‍
Používanie klávesnice na obrazovke
Ak chcete zmeniť rozvrhnutie klávesnice, pozrite si časť
„Nastavenia jazyka a klávesnice“ (Nastavenia jazyka a
klávesnice).‍
• Dotykom vymažte položku vyhľadávania.‍
• Výberom položky
vymažte znak.‍
• Dotykom zmeňte režim jazyka klávesnice.‍
• Výberom položky
zadajte špeciálne znaky, ako
napríklad interpunkčné znamienka.‍
• Výberom položky zmeňte písanie znakov veľkými
písmenami.‍
Miesta
Detailné mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú
napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy, a podrobné
informácie o uliciach.‍ Na vyhľadávanie prevádzok a atrakcií v
blízkosti môžete použiť kategórie.‍ Môžete tiež vyhľadávať
adresy, súradnice, mestá a križovatky.‍
Vyhľadávanie polôh
Vyhľadanie polohy podľa kategórie
1 Vyberte Kam viesť?.‍
2 Vyberte kategóriu alebo vyberte Kategórie.‍
3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.‍
4 Vyberte polohu.‍
Vyhľadávanie v rámci kategórie
Po vyhľadaní bodu záujmu niektoré kategórie môžu zobraziť
zoznam rýchleho vyhľadávania, ktorý uvádza posledné tri
zvolené destinácie.‍
1 Vyberte Kam viesť?.‍
2 Vyberte kategóriu alebo vyberte Kategórie.‍
3 Vyberte kategóriu.‍
4 V relevantných prípadoch vyberte cieľ v zozname rýchleho
vyhľadávania.‍
5 V prípade potreby vhodný cieľ.‍
Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy
zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.‍
1 Vyberte Kam viesť?.‍
2 Na paneli vyhľadávania vyberte Zadajte vyhľadávanie.‍
3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.‍
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom
vyhľadávania.‍
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov
kategórie (napríklad „kiná“).‍
• Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý
názov alebo jeho časť.‍
• Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu
a ulicu.‍
• Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo
domu, názov ulice, mesto a štát.‍
• Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.‍
• Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice
zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.‍
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného
výrazu, vyberte príslušný výraz.‍
• Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali,
vyberte ikonu .‍
6 V prípade potreby vyberte lokalitu.‍
Zmena oblasti vyhľadávania
1 V hlavnej ponuke vyberte Kam viesť?.‍
2 Vyberte Hľadať v blízkosti:.‍
3 Vyberte možnosť.‍
Vyhľadanie polohy prehliadaním mapy
Predtým, ako budete môcť nájsť miesta obsiahnuté v údajoch
mapy, ako napríklad reštaurácie, nemocnice a čerpacie stanice,
musíte zapnúť vrstvy mapy pozdĺž cesty (Prispôsobenie vrstiev
mapy).‍
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.‍
2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu
a priblížte ju.‍
3 V prípade potreby vyberte položku a vyberte ikonu
kategórie, aby ste zobrazili len konkrétnu kategóriu alebo
miesta.‍
Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).‍
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte značku polohy.‍
• Vyberte bod, ako napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.‍
5 V prípade potreby vyberte popis polohy, aby ste zobrazili
ďalšie informácie.‍
Vyhľadanie adresy
POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od
údajov mapy načítaných v zariadení.‍
1 Vyberte položku Kam viesť?.‍
2 V prípade potreby vybratím položky Hľadať v blízkosti:
zmeníte oblasť vyhľadávania (Zmena oblasti vyhľadávania).‍
3 Vyberte položku Adresa.‍
4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov
na obrazovke.‍
5 Vyberte adresu.‍
Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov
Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.‍
Miesta
3
1 Vyberte Kam viesť? > Posledné.‍
2 Vyberte polohu.‍
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh
Vyberte Kam viesť? > Posledné >
> Vynulovať > Áno.‍
Hľadanie parkoviska
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Parkovisko.‍
2 Vyberte parkovacie miesto.‍
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta
Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ
čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako
parkovacie miesto.‍
Vyberte Aplikácie > Posledný bod.‍
Nástroje vyhľadávania
Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne
typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.‍
Vyhľadanie križovatky
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Križovatky.‍
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte štát alebo provinciu.‍
• Ak chcete zmeniť krajinu, štát alebo provinciu, vyberte
položku Štát alebo krajina a zadajte názov.‍
3 Zadajte prvý názov ulice a vyberte Dalšie.‍
4 V prípade potreby vyberte ulicu.‍
5 Zadajte druhý názov ulice a vyberte Dalšie.‍
6 V prípade potreby vyberte ulicu.‍
7 V prípade potreby vyberte križovatku.‍
Vyhľadanie mesta
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Mestá.‍
2 Vyberte položku Zadajte vyhľadávanie.‍
3 Zadajte názov mesta a vyberte .‍
4 Vyberte mesto.‍
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc
Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky
a dĺžky.‍ Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš
geocache.‍
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Súradnice.‍
2 V prípade potreby vyberte a zmeňte formát súradníc alebo
údaj.‍
3 Vyberte súradnicu zemepisnej šírky.‍
4 Zadajte novú súradnicu a vyberte Hotovo.‍
5 Vyberte súradnicu zemepisnej dĺžky.‍
6 Zadajte novú súradnicu a vyberte Hotovo.‍
7 Vyberte Zobraziť na mape.‍
Uloženie polôh
Ako sa uloží poloha
1 Vyhľadajte polohu (Vyhľadanie polohy podľa kategórie).‍
2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.‍
3 Vyberte ikonu .‍
4 Vyberte Uložiť.‍
5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte Hotovo.‍
Ukladanie aktuálnej polohy
1 Na mape vyberte ikonu vozidla.‍
2 Vyberte Uložiť.‍
3 Zadajte názov a vyberte Hotovo.‍
4 Vyberte OK.‍
4
Uloženie domovskej polohy
Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré
sa najčastejšie vraciate.‍
1 Vyberte Kam viesť? > > Nastaviť dom.‍ polohu.‍
2 Vyberte Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu
alebo Naposledy nájdené.‍
Poloha sa v ponuke Uložené uloží ako „Domov“.‍
Cesta domov
Vyberte Kam viesť? > Naviguj Domov.‍
Upravenie informácií o vašej domovskej polohe
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené > Domov.‍
2 Vyberte položku .‍
3 Vyberte > Upraviť.‍
4 Zadajte zmeny.‍
5 Vyberte Hotovo.‍
Upravenie uloženej polohy
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.‍
2 V prípade potreby vyberte kategóriu.‍
3 Vyberte polohu.‍
4 Vyberte .‍
5 Vyberte > Upraviť.‍
6 Vyberte možnosť:
• Vyberte Názov.‍
• Vyberte Telefónne číslo.‍
• Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte
položku Kategórie.‍
• Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie
uloženej polohy na mape, vyberte položku Zmena
mapového symbolu.‍
7 Upravte informácie.‍
8 Vyberte Hotovo.‍
Priradenie kategórií k uloženej polohe
Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať
vlastné kategórie.‍
POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia,
keď uložíte najmenej 12 polôh.‍
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.‍
2 Vyberte polohu.‍
3 Vyberte .‍
4 Vyberte položky > Upraviť > Kategórie.‍
5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddeľte ich
čiarkami.‍
6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.‍
7 Vyberte Hotovo.‍
Odstránenie uloženej polohy
POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.‍
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.‍
2 Vyberte > Vymazať ulož.‍ miesta.‍
3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete
odstrániť a vyberte Vymazať.‍
Nastavenie simulovanej polohy
Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné
signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.‍
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS.‍
2 V hlavnej ponuke vyberte Zobraziť mapu.‍
3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.‍
Miesta
Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.‍
4 Vyberte popis polohy.‍
5 Vyberte Nastaviť polohu.‍
Pridanie skratky
Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky.‍ Skratka môže
smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.‍
Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max.‍ 36 ikon skratiek.‍
1 Vyberte Kam viesť? > Pridať skratku.‍
2 Vyberte položku.‍
Odstránenie skratky
1 Vyberte Kam viesť? > > Odstrániť skratky.‍
2 Vyberte skratku na odstránenie.‍
3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.‍
4 Vyberte Uložiť.‍
Vlastné body záujmu (POI)
Vlastné POI sú prispôsobené body na mape.‍ Môžu obsahovať
upozornenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného
bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.‍
Inštalácia softvéru POI Loader
Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do
vášho počítača a nainštalovať ich do vášho zariadenia pomocou
softvéru POI Loader.‍
1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.‍
Používanie súborov pomocníka aplikácie POI Loader
Viac informácií o aplikácii POI Loader nájdete v súbore
pomocníka.‍
V otvorenej aplikácii POI Loader kliknite na položku
Nápoveda.‍
Nájdenie vlastných bodov záujmu
Vlastné body záujmu môžete vyhľadať až po tom, ako pomocou
softvéru POI Loader vložíte vlastné body záujmu do svojho
zariadenia (Inštalácia softvéru POI Loader).‍
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie.‍
2 Presuňte sa do časti Ostatné kategórie a vyberte kategóriu.‍
Navigácia
Spustenie trasy
1 Vyhľadajte miesto (Miesta).‍
2 Vyberte polohu.‍
3 Vyberte Choď!.‍
Náhľad niekoľkých ciest
1 Vyhľadajte polohu (Vyhľadanie polohy podľa kategórie).‍
2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.‍
3 Vyberte Trasy.‍
4 Vyberte trasu.‍
Zmena režimu výpočtu trasy
Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a
údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.‍ Režim výpočtu má
vplyv len na automobilové trasy.‍
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.‍
2 Vyberte možnosť:
• Položku Rýchlejší čas vyberte, ak chcete vypočítať trasy,
ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť
dlhšie.‍
Navigácia
• Výberom položky Kratšia vzdialenosť vypočítate trasy,
ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabrať
dlhší čas.‍
• Výberom položky Mimo cesty vypočítate trasy od bodu k
bodu (bez ohľadu na cesty).‍
• Výberom položky Menej paliva vypočítate trasy s
najmenšou spotrebou paliva.‍
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá
Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim
mimo cesty.‍
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.‍
2 Vyberte položky Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť.‍
Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej
polohy.‍
Spustenie trasy na uloženú polohu
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.‍
2 V prípade potreby vyberte kategóriu alebo vyberte Všetky
uložené miesta.‍
3 Vyberte polohu.‍
4 Vyberte Choď!.‍
Navigácia k polohám na mieste
Pri navigácii k miestu, ktoré obsahuje viac ako jeden bod
záujmu, zariadenie zobrazí ďalšie body.‍
1 Vyhľadávanie miesta, ako je nákupné centrum alebo letisko.‍
2 Vyberte miesto.‍
Zoznam kategórií sa zobrazí pod miestom.‍
Vyberte kategóriu.‍
3
4 Vyberte bod záujmu a vyberte položku Choď!.‍
Preskúmanie miesta
Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na
každom mieste.‍
1 Vyberte miesto.‍
2 Vyberte položku > Preskúmať toto miesto.‍
3 Vyberte kategóriu.‍
4 Vyberte bod záujmu.‍
5 Vyberte Choď!.‍
Trasa na mape
OZNAM
Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a
nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v
podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani
riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy.‍ Garmin nebude
niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani súdne
predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a
dopravného značenia.‍
Cesta je vyznačená purpurovou čiarou.‍ Šachovnicová vlajka
označuje váš cieľ.‍
Ako bude ubiehať vaša jazda, zariadenie vás bude sprevádzať
k vami stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a
smerov, ktoré sa nachádzajú vo vrchnej časti mapy.‍ Ak opustíte
pôvodnú cestu, zariadenie znova prepočíta cestu a poskytne
vám nové navigačné pokyny.‍
Počas jazdy na hlavných cestách sa môže zobraziť dátové pole
zobrazujúce aktuálne rýchlostné obmedzenie.‍
5
Náhľad obsahuje vzdialenosť k odbočke alebo manévru a, ak je
dostupný, jazdný pruh, v ktorom by ste mali ísť.‍
Ďalšiu odbočku zobrazte na mape výberom položky
na
mape.‍
Používanie mapy
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.‍
2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.‍
3 Vyberte možnosť:
• Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku alebo
.‍
• Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na
hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .‍
• Ak chcete zobraziť špecifické kategórie, vyberte .‍
Pridanie bodu do trasy
Pred pridaním bodu musíte mať aktívnu navigáciu po trase.‍
1 Na mape vyberte > Kam viesť?.‍
2 Vyhľadajte polohu.‍
3 Vyberte polohu.‍
4 Vyberte Choď!.‍
5 Vyberte Pridať k aktívnej trase.‍
Použitie obchádzky
Pred použitím obchádzky musíte pridať nástroj zmeny trasy do
ponuky nástrojov mapy a mať aktívnu navigáciu so zadanou
trasou (Prispôsobenie nástrojov mapy).‍
Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo
obchádzku okolo stanovených ciest.‍ Je to užitočné, ak narazíte
na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.‍
1 Na mape vyberte možnosť > Zmena cesty.‍
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete počas trasy použiť obchádzku určenej dĺžky,
vyberte možnosť Obchádzka úseku cesty.‍
• Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej
ceste, vyberte možnosť Obchádzka po inej ceste.‍
Zastavenie vašej trasy
Na mape vyberte položku
>
.‍
Zobrazenie aktivity na trase
Zobrazenie zoznamu odbočiek
Počas navigácie na trase môžete zobraziť všetky odbočky a
manévre na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.‍
1 Pri navigácii po trase vyberte textovú lištu v hornej časti
mapy.‍
2 Vyberte odbočku.‍
Zobrazia sa podrobnosti danej odbočky.‍ V prípade
dostupnosti sa pre križovatky na hlavných cestách zobrazí
obrázok križovatky.‍
Zobrazenie celej trasy na mape
1 Počas navigovania po trase vyberte navigačnú lištu v hornej
časti mapy.‍
Vyberte
položku
> Mapa.‍
2
Zobrazenie ďalšej odbočky
Počas navigovania po ceste sa v ľavom hornom rohu mapy
zobrazí náhľad ďalšej odbočky, zmeny jazdného pruhu alebo
iného manévru.‍
6
Aktívny asistent jazdných pruhov
Keď budete počas navigácie po ceste prichádzať k odbočke,
vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je
k dispozícii.‍ Farebná čiara označuje správny jazdný pruh na
odbočenie.‍
Zobrazenie križovatiek
Počas navigácie na trase môžete zobraziť križovatky na
hlavných cestách.‍ Ak sa priblížite ku križovatke na trase, v
prípade dostupnosti sa na krátky okamih zobrazí obrázok tejto
križovatky.‍
Výberom položky
na mape zobrazíte križovatku, ak je
dostupná.‍
O funkcii Pred vami
Môžete zobraziť najbližšie podniky a služby pozdĺž vašej trasy
alebo cesty, po ktorej cestujete.‍
Služby sú rozdelené do kariet podľa kategórií.‍
Palivo
Jedlo
Ubytovanie
Toalety
Parkovisko
Banky a bankomaty
Vyhľadanie najbližších bodov záujmu
1 Na mape vyberte > Pred vami.‍
2 Vyberte kartu.‍
3 Vyberte bod záujmu.‍
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami
Môžete meniť kategórie, ktoré chcete vyhľadávať, meniť poradie
kategórií a vyhľadať konkrétny podnik alebo kategóriu.‍
1 Na mape vyberte > Pred vami.‍
2 Vyberte ikonu služby.‍
3 Vyberte položku .‍
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie
alebo nižšie, vyberte šípku na pravej strane názvu
kategórie a potiahnite ju.‍
• Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.‍
• Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu,
vyberte Vlastné vyhľadávanie a zadajte názov podniku
alebo kategórie.‍
5 Vyberte Hotovo.‍
Informácie o trase
Zobrazenie údajov o trase na mape
Aby bolo možné zobraziť na mape údaje o trase, musíte pridať
nástroj do ponuky nástrojov mapy (Prispôsobenie nástrojov
mapy).‍
Na mape vyberte položku
> Údaje o trase.‍
Prispôsobenie dátových polí trasy
Pred prispôsobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v
dátových poliach trasy na mape, musíte do ponuky nástrojov
mapy pridať nástroj Údaje o trase (Prispôsobenie nástrojov
mapy).‍
Navigácia
1
2
3
4
Vyberte položku Zobraziť mapu.‍
Vyberte položku
> Údaje o trase.‍
Vyberte dátové pole trasy.‍
Vyberte možnosť.‍
Nové dátové pole trasy sa zobrazí v zozname údajov o trase.‍
Zobrazenie stránky s informáciami o trase
Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť
a poskytuje štatistiky o vašej trase.‍
POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte
zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.‍
Na mape vyberte položku Rýchlosť.‍
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe
Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej
aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam
smerov.‍
1 Na mape vyberte vozidlo.‍
2 Vyberte položku > Smer ku mne.‍
3 Vyberte štartovaciu polohu.‍
4 Vyberte položku Vybrať.‍
Vyhýbanie sa úsekom ciest
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia.‍
2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť,
a vyberte položku Uložiť.‍
O vlastných obmedzeniach
Vlastné obmedzenia vám umožňujú vyhnúť sa konkrétnym
oblastiam a častiam cesty.‍ Vlastné obmedzenia môžete podľa
potreby zapnúť a vypnúť.‍
Zobrazenie záznamu jázd
Vaše zariadenie si ukladá záznam jázd, ktorý znázorňuje
záznam prejdenej trasy.‍
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.‍
2 Označte začiarkavacie políčko Záznam trás.‍
Vynulovanie informácií o trase
1 Na mape vyberte položku Rýchlosť.‍
2 Vyberte > Vynulovať polia.‍
3 Vyberte možnosť:
• Keď sa nenavigujete po trase, výberom Vybrať všetko
vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem
tachometra.‍
• Výberom Vynulovať údaje o trase vynulujte informácie
na trasovom počítači.‍
• Výberom Vynulovať max.‍ rýchlosť vynulujte maximálnu
rýchlosť.‍
• Výberom Vynulovať trasu B vynulujte počítadlo
kilometrov.‍
Používanie navrhovaných trás
Predtým, ako budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť
aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jázd (pozrite si
časť Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia).‍
Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš
cieľ na základe vašej histórie jázd, dňa v týždni a času v rámci
dňa.‍ Potom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto
poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s
odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.‍
Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú trasu do
danej polohy.‍
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe
Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o
vašej aktuálnej polohe.‍ Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete
oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.‍
Na mape vyberte vozidlo.‍
Vyhľadávanie služieb v okolí
Stránku Kde som? môžete použiť na vyhľadanie služieb vo
vašom okolí, ako sú palivo, nemocnice a policajné stanice.‍
1 Na mape vyberte vozidlo.‍
2 Vyberte kategóriu.‍
Navigácia
Vyhýbanie sa oblasti
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.‍
2 V prípade potreby vyberte Pridať miesto vyhnutia sa.‍
3 Vyberte Pridať oblasť vyhnutia sa.‍
4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a
vyberte Dalšie.‍
5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a
vyberte Dalšie.‍
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.‍
6 Vyberte Hotovo.‍
Vyhýbanie sa ceste
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.‍
2 Vyberte Pridať cestu vyhnutia sa.‍
3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť,
a vyberte Dalšie.‍
4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte Dalšie.‍
5 Vyberte Hotovo.‍
Vypnutie vlastných obmedzení
Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho
odstránili.‍
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.‍
2 Vyberte obmedzenie.‍
3 Vyberte > Vypnúť.‍
Odstránenie vlastných obmedzení
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.‍
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte
.‍
• Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho
a zvoľte
> Vymazať.‍
Prispôsobenie mapy
Prispôsobenie nástrojov mapy
Môžete vybrať, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke
nástrojov mapy.‍
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Nástroje mapy.‍
2 Vyberte, ktoré nástroje mapy chcete zahrnúť do ponuky.‍
3 Vyberte Uložiť.‍
7
Prispôsobenie vrstiev mapy
Môžete prispôsobiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape,
ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.‍
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.‍
2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte
Uložiť.‍
Ako zmeniť údajové pole mapy
1 Na mape vyberte dátové pole.‍
POZNÁMKA: nemôžete prispôsobiť Rýchlosť.‍
Vyberte typ údajov pre zobrazenie.‍
2
Zmena perspektívy mapy
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy
jazdy.‍
2 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Trasa hore zobrazíte mapu v dvoch
rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.‍
• Výberom položky Sever hore zobrazíte mapu v režime 2D so severom na hornej strane.‍
• Výberom položky 3-D zobrazíte mapu jazdy v troch
rozmeroch.‍
3 Vyberte Uložiť.‍
Bezpečnostné kamery
OZNAM
Garmin nezodpovedá za presnosť a dôsledky používania
databázy vlastného bodu záujmu (POI) alebo databázy
bezpečnostných kamier.‍
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach a na všetkých modeloch produktov.‍
V niektorých oblastiach a na niektorých modeloch produktov sú
dostupné informácie o polohe bezpečnostných kamier a
obmedzeniach rýchlosti.‍ Prejdite na stránku www.garmin.com
/‍safetycameras a skontrolujte dostupnosť a kompatibilitu alebo
si zakúpte predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu.‍
Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť
existujúce predplatenie.‍
Bezpečnostné kamery môžete aktualizovať existujúcim
predplatným bezpečnostných kamier prejdením na stránku
http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍ Vaše zariadenie by ste mali často
aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o
bezpečnostných kamerách.‍
Pre niektoré zariadenia a oblasti môžu byť základné údaje o
bezpečnostných kamerách súčasťou zariadenia.‍ Obsiahnuté
údaje neobsahujú aktualizácie ani predplatné.‍
Cestná premávka
OZNAM
Garmin nezodpovedá za presnosť ani včasnosť informácií
o cestnej premávke.‍
Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých
oblastiach alebo krajinách.‍ Informácie o prijímačoch dopravných
informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke www.garmin.com/‍traffic.‍
Prijímač dopravných informácií je súčasťou niektorých balení.‍
Môže byť zabudovaný do napájacieho kábla do vozidla alebo
do zariadenia.‍ Je voliteľným príslušenstvom pre všetky modely.‍
• Upozornenia o cestnej premávke sa na mape zobrazia, keď
sa na vašej ceste alebo vo vašej oblasti vyskytujú dopravné
nehody.‍
• Dopravné informácie môžete prijímať prostredníctvom
prijímača dopravných informácií alebo v rámci predplatenej
8
•
•
•
•
•
služby prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (Služby
v reálnom čase od spoločnosti Garmin).‍
Zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link
a mať aktívne dopravné predplatné, aby mohlo
prostredníctvom aplikácie Smartphone Link prijímať
dopravné informácie.‍
Zariadenie musí byť pripojené k zdroju napájania vo vozidle,
aby mohlo prijímať dopravné informácie prostredníctvom
prijímača dopravných informácií.‍
Kvôli prijímaniu dopravných informácií sa zapnutý prijímač
dopravných informácií a zariadenie možno budú musieť
nachádzať v oblasti dátového pokrytia stanice vysielajúcej
údaje o cestnej premávke.‍
Predplatné, ktoré je súčasťou vášho zariadenia alebo
prijímača dopravných informácií, nie je potrebné aktivovať.‍
Ak vaše zariadenie obsahuje externú dopravnú anténu, mali
by ste externú anténu vždy ponechať zapojenú na optimálne
prijímanie správ o cestnej premávke.‍
Prijímanie dopravných informácií
prostredníctvom prijímača dopravných
informácií
OZNAM
Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon
prijímača dopravných informácií.‍
Aby ste mohli prijímať dopravné informácie prostredníctvom
prijímača dopravných informácií, musíte mať napájací kábel
kompatibilný s dopravnými informáciami.‍ Ak model vášho
zariadenia obsahuje celoživotné predplatenie dopravných
informácií, mali by ste použiť napájací kábel do vozidla
pribalený k zariadeniu.‍ Ak model vášho zariadenia neobsahuje
celoživotné predplatenie dopravných informácií, musíte si
zakúpiť príslušenstvo prijímača dopravných informácií Garmin.‍
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/‍traffic.‍
Vaše zariadenie môže prijímať dopravné signály zo stanice
vysielajúcej dopravné informácie.‍
POZNÁMKA: V niektorých oblastiach je možné prijímať
dopravné informácie z rozhlasových staníc FM prostredníctvom
technológie HD Radio™.‍
1 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými
informáciami k externému zdroju napájania.‍
2 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými
informáciami k zariadeniu.‍
Keď sa nachádzate v oblasti pokrytia dopravnými údajmi,
zariadenie začne zobrazovať dopravné informácie.‍
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej
situácie
Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy
alebo cesty, po ktorej cestujete.‍
1 Počas navigovania po trase vyberte položku > Cestná
premávka.‍
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v
paneli na pravej strane mapy.‍
2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.‍
Zobrazenie cestnej premávky na mape
Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku
a zdržania na okolitých cestách.‍
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.‍
2 V prípade potreby výberom položky > Legenda zobrazte
legendu dopravnej mapy.‍
Cestná premávka
Vyhľadávanie dopravných nehôd
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.‍
2 Vyberte položku > Dopravné události.‍
3 Vyberte položku zo zoznamu.‍
4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte
ďalšie nehody.‍
Dopravná situácia na vašej ceste
Ak sa na vašej trase vyskytne zdržanie cestnej premávky, na
mape sa zobrazí upozornenie a zariadenie vypočíta alternatívnu
trasu na vyhnutie sa zdržaniu.‍ Môžete si vybrať, či chcete
používať alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie.‍
Viac informácií nájdete v Nastaveniach cestnej premávky
(Nastavenia cestnej premávky).‍ Vaše zariadenie vás môže
navádzať cez zdržanie premávky, ak neexistuje žiadna lepšia
alternatívna cesta.‍ Čas zdržania sa automaticky pridá do vášho
predpokladaného času príjazdu.‍
Použitie alternatívnej trasy
Ak sa chcete vyhnúť zdržaniu cestnej premávky, ale vaše
zariadenie nie je nastavené na automatické používanie
alternatívnych trás, môžete spustiť alternatívnu trasu manuálne.‍
1 Počas navigovania po trase vyberte položku > Cestná
premávka.‍
2 Vyberte položku Alternatívna trasa.‍
POZNÁMKA: ak lepšia alternatívna trasa neexistuje, táto
možnosť nie je dostupná a namiesto toho sa objaví položka
Na najrýchlejšej trase.‍
3 Vyberte Choď!.‍
O dopravných kamerách
Dopravné kamery poskytujú aktuálne fotografie o cestných
podmienkach na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách.‍
Môžete si uložiť kamery, ktoré chcete sledovať pravidelne.‍
Uloženie dopravnej kamery
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si
predplatiť službu photoLive a vaše zariadenie musí byť
pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je spustená
aplikácia Smartphone Link (Aplikácia Smartphone Link).‍
Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.‍
1 Vyberte Aplikácie > photoLive.‍
2 Vyberte položku Dotykom pridajte.‍
3 Vyberte cestu.‍
4 Vyberte križovatku.‍
5 Vyberte Uložiť.‍
Zobrazenie dopravnej kamery
Aby ste mohli zobraziť dopravnú kameru, musíte ju najprv
uložiť, pozrite si časť (Uloženie dopravnej kamery).‍
1 Vyberte položky Aplikácie > photoLive.‍
2 Vyberte kameru.‍
O predplatnom dopravných informácií
Môžete si zakúpiť dodatočné predplatenia alebo ich obnoviť, ak
vaše predplatenie exspiruje.‍ Prejdite na http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​
/‍traffic.‍
Aktivácia predplatného
Nie je potrebné aktivovať predplatné, ktoré je súčasťou FM
prijímača dopravných informácií.‍ Predplatné sa aktivuje
automaticky potom, ako vaše zariadenie rozpozná satelitné
signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa
služby.‍
Hlasový príkaz
Zobrazenie predplatného dopravných informácií
Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka >
Predplatenia.‍
Pridanie predplatného
Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných
regiónov alebo krajín.‍
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Cestná premávka.‍
2 Vyberte položku Predplatenia > .‍
3 Zapíšte si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.‍
4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/‍fmtraffic, kde si môžete
zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.‍
Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže
opakovane použiť.‍ Pri každom obnovení svojej služby musíte
získať nový kód.‍ Ak vlastníte viac prijímačov dopravných
informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.‍
5 V zariadení vyberte položku Dalšie.‍
6 Zadajte kód.‍
7 Vyberte Hotovo.‍
trafficTrends™
Keď je funkcia trafficTrends zapnutá, vaše zariadenie používa
na vypočítanie najefektívnejších trás predošlé údaje o doprave.‍
POZNÁMKA: na základe dopravných trendov pre daný deň v
týždni alebo hodinu v rámci dňa sa môžu vypočítať odlišné
trasy.‍
Vypnutie funkcie trafficTrends
Ak nechcete, aby vaše zariadenie zaznamenávalo alebo
zdieľalo dopravné informácie, vypnite funkciu trafficTrends.‍
Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka >
trafficTrends™.‍
Zapnutie cestnej premávky
Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.‍ Keď sú
údaje o cestnej premávke vypnuté, zariadenie nebude prijímať
údaje o cestnej premávke, ale oblasti, kde hrozí zhustená
premávka, bude naďalej obchádzať pomocou funkcie
trafficTrends, ak je zapnutá (trafficTrends™).‍
1 Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka.‍
2 Označte začiarkavacie políčko Cestná premávka.‍
Hlasový príkaz
POZNÁMKA: funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky
jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých
modeloch.‍
POZNÁMKA: hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v
hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.‍
Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať
vyslovovaním slov a príkazov.‍ V ponuke Hlasové príkazy sa
nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.‍
Nastavenie frázy budenia
Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete
aktivovať hlasové príkazy.‍ Predvolená fráza budenia je Voice
Command.‍
TIP: možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete
znížiť použitím silnej frázy budenia.‍
1 Vyberte položky Aplikácie > Voice Command > > Wake
Up Phrase.‍
2 Zadajte novú frázu budenia.‍
Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.‍
3 Vyberte Hotovo.‍
9
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy
Vyslovte vašu aktivačnú frázu.‍
Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.‍
Tipy k používaniu hlasových príkazov
• Vyslovujte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.‍
• Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím
zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.‍
• Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.‍
• V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.‍
• Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť
náhodnej aktivácie hlasových príkazov.‍
• Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie
a vypnutie hlasových príkazov.‍
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu
Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.‍
1 Vyslovte vašu aktivačnú frázu (Nastavenie frázy budenia).‍
2 Vyslovte príkaz Find Place.‍
3 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov polohy.‍
4 Vyslovte číslo linky.‍
5 Vyslovte príkaz Navigovať.‍
Stíšenie pokynov
Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia
zariadenia.‍
1 Vyberte položky Aplikácie > Voice Command > .‍
2 Vyberte položky Mute Instructions > Zapnutá.‍
Vypnutie hlasových príkazov
Hlasové príkazy môžete zakázať, aby ste zabránili náhodnej
aktivácii hlasového príkazu počas rozprávania.‍
1 Vyberte položky Aplikácie > Voice Command > .‍
2 Vyberte položky Voice Command > Vypnuté.‍
Ovládanie hlasom
V regiónoch, v ktorých nie je dostupná funkcia Hlasový príkaz,
je aktivovaná funkcia Ovládanie hlasom.‍ Ovládanie hlasom vám
umožní ovládať zariadenie vaším hlasom.‍ Predtým než začnete
funkciu Ovládanie hlasom používať, musíte ju nakonfigurovať
na váš hlas.‍
Konfigurácia ovládania hlasom
Funkcia Hlasové ovládanie musí byť nakonfigurovaná na hlas
jediného používateľa a pre iných používateľov nebude
fungovať.‍
1 Vyberte Aplikácie > Hlasové ovládanie.‍
2 Nahrajte príkazy pre každú frázu ovládania hlasom a
postupujte pri tom podľa pokynov na obrazovke.‍
POZNÁMKA: nemusíte presne prečítať frázu na obrazovke.‍
Môžete podať iný, vlastný príkaz s podobným významom.‍
Ak chcete používať funkciu ovládanú hlasom, musíte vysloviť
príkaz, ktorý ste nahrali pre túto funkciu.‍
Používanie ovládania hlasom
1 Vyslovte príkaz, ktorý ste nahrali pre frázu Hlasové
ovládanie.‍
Zobrazí sa ponuka ovládania hlasom.‍
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.‍
10
Tipy pre ovládanie hlasom
• Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.‍
• Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím
zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.‍
• Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.‍
• Počkajte na hlasový tón, ktorý potvrdí správne prijatie
príkazu prístrojom.‍
Telefónne hovory bez použitia rúk
O volaní bez použitia rúk
POZNÁMKA: Bluetooth bezdrôtová technológia nie je dostupná
na všetkých modeloch a pre všetky jazyky a regióny.‍
Volanie bez použitia rúk je dostupné na niektorých modeloch.‍
Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše
zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo
zariadenie bez potreby použitia rúk.‍ Aby ste určili, či váš
mobilný telefón s technológiou Bluetooth je kompatibilný s
vaším zariadením, navštívte lokalitu www.garmin.com
/‍bluetooth.‍
Váš telefón možno nebude podporovať všetky funkcie
technológie hands-free, ktoré sú poskytované vaším
zariadením.‍
Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.‍
2 Vyberte Bluetooth.‍
Párovanie telefónu
Predtým, ako budete môcť použiť volanie bez použitia rúk,
musíte spárovať svoje zariadenie s kompatibilným mobilným
telefónom.‍
1 Telefón a zariadenie Bluetooth dajte od seba do vzdialenosti
maximálne 10 m (33 stôp).‍
2 Vo svojom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu
Bluetooth.‍
3 Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth > Vyhľadávanie
zariadení.‍
4 Vo svojom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu
Bluetooth.‍
5 V zariadení vyberte položku OK.‍
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.‍
6 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku
OK.‍
7 V prípade potreby v telefóne potvrďte povolenie zariadenia
na pripojenie.‍
8 V prípade potreby zadajte do telefónu kód Bluetooth PIN
zariadenia.‍
Tipy po spárovaní zariadení
• Po počiatočnom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu
pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.‍
• Keď je váš telefón pripojený k vášmu zariadeniu, ste
pripravení na prijímanie hlasových hovorov.‍
• Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu, ku
ktorému bolo pripojené naposledy.‍
• Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón
nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.‍
Odpojenie zariadenia Bluetooth
Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho
odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení.‍ Zariadenie
Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu
zariadeniu nüvi automaticky.‍
Ovládanie hlasom
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.‍
2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.‍
3 Zrušte označenie políčka zariadenia.‍
Odstránenie spárovaného telefónu
Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho
automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.‍
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.‍
2 Vyberte telefón a vyberte položku Zrušiť párovanie
zariadenia.‍
Volanie
Vytáčanie čísla
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > Vytočiť.‍
2 Zadajte číslo.‍
3 Vyberte položku Vytočiť.‍
Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu
Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď
sa váš telefón spojí so zariadením.‍ Môže niekoľko minút trvať,
kým bude telefónny zoznam dostupný.‍ Niektoré telefóny
nepodporujú túto funkciu.‍
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam.‍
2 Vyberte kontakt.‍
3 Vyberte položku Hovor.‍
Zavolanie na miesto
1 Vyberte Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie.‍
2 Vyberte bod záujmu.‍
3 Vyberte položku Hovor.‍
Prijímanie hovoru
Keď prijímate hovory, vyberte položku Odpovedať alebo
Ignorovať.‍
Používanie histórie volaní
História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa
váš telefón spojí so zariadením.‍ Môže niekoľko minút trvať, kým
bude história volaní dostupná.‍ Niektoré telefóny nepodporujú
túto funkciu.‍
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > História volaní.‍
2 Vyberte kategóriu.‍
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí
ako prvý.‍
3 Vyberte hovor.‍
Používanie možností počas hovoru
Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru
z mapy.‍
• Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .‍
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie
vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak
potrebujete súkromie.‍
• Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .‍
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť
automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.‍
• Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .‍
• Ak chcete zložiť, vyberte položku .‍
Uloženie domáceho telefónneho čísla
TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce
telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom
zozname uložených polôh (Upravenie uloženej polohy).‍
Používanie aplikácií
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón >
domáce číslo.‍
2 Zadajte vaše telefónne číslo.‍
3 Vyberte Hotovo.‍
> Nastaviť ako
Volanie domov
Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu
domovskú polohu.‍
Vyberte položku Aplikácie > Telefón > Volanie domov.‍
Používanie aplikácií
Používanie pomocníka
Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte
položky Aplikácie > Nápoveda.‍
Vyhľadávanie tém pomocníka
Vyberte Aplikácie > Nápoveda >
.‍
Aplikácia Smartphone Link
Smartphone Link je aplikácia telefónu, ktorá vám umožňuje
synchronizovať údaje o polohe s vaším telefónom a získavať
prístup k aktualizovaným informáciám pomocou dátového
pripojenia vášho telefónu.‍ Zariadenie prenáša údaje z aplikácie
Smartphone Link prostredníctvom bezdrôtovej technológie
Bluetooth.‍ Aktualizované informácie sú dostupné
prostredníctvom bezplatného prihlásenia v rámci služieb
v reálnom čase od spoločnosti Garmin (Služby v reálnom čase
od spoločnosti Garmin).‍
Uložené a nedávno nájdené polohy je možné synchronizovať
s vaším telefónom vždy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii
Smartphone Link.‍
Preberanie aplikácie Smartphone Link
Aplikácia Smartphone Link je dostupná pre niektoré smartfóny.‍
Informácie o kompatibilite a dostupnosti nájdete na stránke www.garmin.com/‍smartphonelink alebo v predajni s aplikáciami
vášho telefónu.‍
Aplikáciu Smartphone Link si môžete prevziať z predajne
s aplikáciami vo vašom podporovanom telefóne.‍
Viac informácií o preberaní a inštalácii aplikácií nájdete
v používateľskej príručke k vášmu telefónu.‍
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link
Aby ste sa mohli pripojiť k aplikácii Smartphone Link, musíte si
najprv prevziať a nainštalovať aplikáciu Smartphone Link do
vášho telefónu.‍
1 Spustite aplikáciu Smartphone Link na vašom telefóne.‍
2 V zariadení vyberte Nastavenia > Bluetooth.‍
3 Označte začiarkavacie políčko Bluetooth.‍
4 Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth
a vyhľadajte zariadenia Bluetooth v blízkosti.‍
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.‍
5 Zo zoznamu blízkych zariadení v telefóne vyberte vaše
zariadenie.‍
Požiadavku
na párovanie potvrďte postupovaním podľa
6
pokynov na obrazovke vášho telefónu a vášho zariadenia.‍
sa zobrazí v stavovom riadku vášho zariadenia, keď bude
aplikácia Smartphone Link pripojená.‍
Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia
Aplikácia Smartphone Link je vo vašom telefóne zaregistrovaná
ako navigačná aplikácia.‍
1 V telefóne stlačte tlačidlo pre spustenie navigácie na dané
miesto (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu).‍
11
2 V ponuke aplikácie vyberte položku Smartphone Link.‍
Pri ďalšom pripojení zariadenia k telefónu sa dané miesto
presunie k položkám, ktoré boli vo vašom zariadení nájdené
naposledy.‍
Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii
Smartphone Link
Môžete vypnúť volanie bez použitia rúk, keď je zariadenie
pripojené k telefónu a prijíma služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin.‍
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.‍
2 Vyberte svoj telefón.‍
3 Zrušte označenie políčka Telefonické hovory.‍
Služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin
Aby ste služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin mohli
využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému
telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link
(Pripojenie k aplikácii Smartphone Link).‍
Keď sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link, získate prístup
k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin.‍ Služby
v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú informácie,
ktoré môžete využívať na základe bezplatného prihlásenia na
to, aby ste vo vašom zariadení získali prístup k aktuálnym
údajom, ako sú napr.‍ stav dopravy a počasie.‍
Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení
dostupné ako samostatné aplikácie.‍ Iné služby, ako napríklad
cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie
vo vašom zariadení.‍ Funkcie, ktoré si vyžadujú prístup
k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú
symbol aplikácie Smartphone Link a objavia sa len vtedy, keď je
zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.‍
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti
Garmin
Predtým, ako si budete môcť predplatiť služby v reálnom čase
od spoločnosti Garmin, musíte do vášho telefónu nainštalovať
aplikáciu Smartphone Link.‍
1 Spustite aplikáciu Smartphone Link vo svojom telefóne
(Pripojenie k aplikácii Smartphone Link).‍
2 Vyberte položku Moje konto.‍
Objaví sa zoznam služieb s cenami predplatného.‍
3 Vyberte službu.‍
4 Vyberte cenu.‍
5 Vyberte položku Predplatiť.‍
6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.‍
O funkcii ecoRoute
V niektorých oblastiach si predtým, než začnete používať
funkcie ecoRoute™, musíte zakúpiť odomykací kód alebo
príslušenstvo ecoRoute HD.‍ Ďalšie informácie nájdete na
lokalite www.garmin.com/‍ecoroute.‍
Funkcia ecoRoute vypočítava spotrebu paliva a náklady
vynaložené na palivo v rámci navigácie k cieľu.‍ Okrem toho
ponúka nástroje na znižovanie spotreby paliva.‍
Údaje poskytované funkciou ecoRoute predstavujú len odhady.‍
Údaje sa z vozidla neodčítavajú presne, pokým nepoužívate
príslušenstvo ecoRoute HD.‍
Ak chcete dostávať presnejšie správy o spotrebe paliva pre
vaše konkrétne vozidlo a jazdné návyky, nakalibrujte funkciu
spotreby paliva (Kalibrácia spotreby paliva).‍
Príslušenstvo ecoRoute HD
Po pripojení k príslušenstvu ecoRoute HD bude vaše zariadenie
môcť prijímať informácie o vozidle, ako napríklad chybové
12
hlásenia, počet ot.‍/min.‍ a napätie batérie, v reálnom čase.‍
Údaje načítané z vozidla pomocou príslušenstva ecoRoute HD
zahrnie vaše zariadenie do výpočtu údajov ecoRoute.‍
Príslušenstvo ecoRoute HD je kompatibilné len so zariadeniami,
ktoré majú bezdrôtovú technológiu Bluetooth.‍
Prejdite na stránku www.garmin.com/‍ecoRoute.‍
Nastavenie vozidla
Pri prvom použití funkcie ecoRoute musíte zadať informácie o
vozidle.‍
1 Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™.‍
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.‍
Zmena ceny paliva
1 Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle.‍
2 Zadajte aktuálnu cenu paliva a vyberte položku Dalšie.‍
3 Vyberte položku Áno.‍
Kalibrácia spotreby paliva
Spotrebu paliva môžete kalibrovať, aby ste obdržali presnejšie
správy o palive pre špecifické vozidlo a návyky pri jazde.‍
Kalibráciu vykonajte po naplnení palivovej nádrže.‍
1 Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle.‍
2 Zadajte aktuálnu cenu paliva.‍
3 Zadajte množstvo paliva, ktoré vozidlo spotrebovalo od
posledného plnenia palivovej nádrže.‍
4 Zadajte vzdialenosť, ktorú ste prešli od posledného
naplnenia palivovej nádrže.‍
5 Vyberte položku Dalšie.‍
Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu paliva vozidla.‍
6 Vyberte Uložiť.‍
O funkcii ecoChallenge
ecoChallenge vám pomáha minimalizovať spotrebu paliva
vozidla hodnotením vašich návykov pri jazde.‍ Čím je vaše
hodnotenie ecoChallenge vyššie, tým viac paliva ste ušetrili.‍
Funkcia ecoChallenge zhromažďuje údaje a vypočítava
hodnotenie vždy, keď sa vaše zariadenie pohybuje a keď je v
režime automobilovej dopravy.‍
Zobrazenie hodnotení ecoChallenge
Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge.‍
O hodnotení ecoChallenge
Akcelerácia: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné
zrýchlenie.‍ Za rýchle zrýchlenie strácate body.‍
Brzdenie: zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné
brzdenie.‍ Za prudké brzdenie strácate body.‍
Celkovo: zobrazuje priemerné hodnotenie rýchlosti, zrýchlenia
a brzdenia.‍
Rýchlosť: zobrazuje vaše hodnotenie pri riadení vášho vozidla
pri optimálnej rýchlosti na účel úspory paliva.‍
Vynulovanie hodnotení ecoChallenge
1 Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge.‍
2 Vyberte položku > Vynulovať.‍
Zobrazenie informácií o spotrebe paliva
1 Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™ > Spotreba
paliva.‍
2 Ak chcete zobraziť časť grafu, priblížte ju.‍
Správy o najazdených kilometroch
Správa o najazdených kilometroch sleduje vzdialenosť, čas,
priemernú spotrebu paliva a náklady na palivo cesty k cieľu.‍
Správa o najazdených kilometroch sa vytvára pre každú trasu,
po ktorej jazdíte.‍ Ak vo vašom zariadení zastavíte trasu, vytvorí
sa správa o najazdených kilometroch pre prejdenú vzdialenosť.‍
Používanie aplikácií
Zobrazenie správy o najazdených kilometroch
Na zariadení môžete zobraziť uložené správy o najazdených
kilometroch.‍
TIP: môžete pripojiť zariadenie k vášmu počítaču a získať
prístup k správam o najazdených kilometroch v priečinku
Správy v zariadení.‍
1 Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™ > Spr.‍ o najaz.‍
km.‍.‍
2 Vyberte výkaz.‍
Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute
1 Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute™ > Profil vozidla.‍
2 Vyberte položku Vynulovať.‍
Tipy na jazdu
• Neprekračujte povolenú rýchlosť.‍ U väčšiny vozidiel
dosiahnete najnižšiu spotrebu paliva pri rýchlosti medzi
45 míľ/hod.‍ a 60 míľ/hod.‍
• Jazdite pri konštantnej rýchlosti.‍
• Brzdite a zrýchľujte postupne a plynulo.‍
• Vyhýbajte sa premávke, v ktorej sa často zastavuje, a
dopravnej špičke.‍
• Nenechávajte nohu položenú na brzdovom pedáli.‍
• Používajte tempomat.‍
• Pri krátkych zastaveniach namiesto voľnobehu vypnite motor
vozidla.‍
• Krátke cesty skombinujte do jednej dlhej s viacerými
zastávkami.‍
• Pokiaľ nejdete po diaľnici vysokou rýchlosťou, vypnite
klimatizáciu a otvorte okná.‍
• Zatiahnite palivový uzáver.‍
• Parkujte v tieni alebo v garáži.‍
• Vyložte nadmerný náklad.‍ Z vozidla vyberte nepotrebné
predmety.‍
• Vyhýbajte sa noseniu predmetov na streche.‍ Odstráňte
strešné nosiče a odnímateľné držiaky, keď ich nepoužívate.‍
• Udržiavajte odporúčaný tlak v pneumatikách.‍ Pravidelne
kontrolujte tlak v pneumatikách a obzvlášť pred dlhými
cestami.‍
• Vozidlo udržiavajte v dobrej kondícii a dodržiavajte intervaly
údržby odporúčané výrobcom.‍
• Pravidelne vymieňajte olej, olejové a vzduchové filtre.‍
• Používajte palivo s najnižším vhodným odporúčaným
stupňom.‍ Používajte biopalivá, ak je to možné, ako je napr.‍
E85 a bionafta.‍
Foursquare®
Foursquare je aplikácia pre sociálne siete založená na polohe
určená pre mobilné zariadenia.‍ K vášmu Foursquare účtu sa
môžete pripojiť pomocou aplikácie Smartphone Link kdekoľvek
a pozrieť si tisícky jedinečných bodov záujmu.‍
Checking in with Foursquare
Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k
podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone
Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.‍
1 Vyberte položky Aplikácie > Foursquare® > Kontrola.‍
2 Vyberte bod záujmu.‍
3 Vyberte položku > Kontrola.‍
Vyhľadávanie Foursquare Bodov záujmu
Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy
zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.‍
1 Vyberte položku Aplikácie > Foursquare®.‍
Používanie aplikácií
2 Na paneli vyhľadávania vyberte Zadajte vyhľadávanie.‍
3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.‍
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom
vyhľadávania.‍
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov
kategórie (napríklad „kiná“).‍
• Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý
názov alebo jeho časť.‍
Vyberte
možnosť:
5
• Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného
výrazu, vyberte príslušný výraz.‍
• Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali,
vyberte ikonu .‍
6 V prípade potreby vyberte lokalitu.‍
Zobrazenie správ myGarmin
Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť
pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť
aplikáciu Smartphone Link (Pripojenie k aplikácii Smartphone
Link).‍ Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.‍
Môžete si prezerať správy z lokality myGarmin, ako napr.‍
upozornenia na softvér či aktualizácie máp.‍
1 Vyberte položky Aplikácie > myGarmin™.‍
Ak máte neprečítané správy, počet neprečítaných správ sa
zobrazí v ikone myGarmin.‍
2 Vyberte predmet správy.‍
Zobrazí sa celá správa.‍
Zobrazenie predpovede počasia
Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť
pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť
aplikáciu Smartphone Link (Pripojenie k aplikácii Smartphone
Link).‍ Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.‍
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.‍
2 Vyberte deň.‍
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.‍
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného
mesta
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha.‍
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte
mesto v zozname.‍
• Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku Pridať
mesto a zadajte názov mesta.‍
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť
službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.‍
Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu
s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia.‍ Ikona
počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom
okolí, napr.‍ dážď, sneh alebo búrku s bleskami.‍
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.‍
2 V prípade potreby vyberte mesto.‍
3 Vyberte položku > Sledovanie počasia.‍
Zobrazenie upozornení na počasie
Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené
počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.‍
Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na
počasie sa môžu objavovať na mape.‍ Tiež si môžete pozrieť
13
mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy
alebo v blízkosti vybraného mesta.‍
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.‍
2 V prípade potreby vyberte mesto.‍
3 Vyberte položku > Upozornění na nepříznivé počasí.‍
Kontrola podmienok na ceste
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť
službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.‍
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.‍
2 V prípade potreby vyberte mesto.‍
3 Vyberte položku > Podmienky na ceste.‍
Ako sa plánuje trasa
Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy
s viacerými cieľmi.‍
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.‍
2 Vyberte položku Nová trasa.‍
3 Vyberte položku Zvoliť štartovaciu polohu.‍
4 Vyhľadajte polohu (Vyhľadanie polohy podľa kategórie).‍
5 Vyberte položku Vybrať.‍
6 Ak chcete pridať ďalšie polohy, vyberte položku .‍
7 Vyberte položku Dalšie.‍
8 Vyberte Uložiť.‍
9 Zadajte názov a vyberte Hotovo.‍
Plánovanie cesty
Plánovač cesty môžete použiť na vytvorenie a uloženie cesty s
viacerými cieľmi.‍
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.‍
2 Vyberte cestu.‍
3 Vyberte polohu.‍
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Čas odchodu.‍
• Vyberte položku Čas príjazdu.‍
5 Vyberte dátum a čas a vyberte položku Uložiť.‍
6 Vyberte položku Trvanie.‍
7 Vyberte množstvo času, ktoré strávite na danom mieste a
vyberte položku Uložiť.‍
8 V prípade potreby zopakujte kroky 3 - 7 pre každú polohu.‍
Navigácia po uloženej trase
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.‍
2 Vyberte uloženú cestu.‍
3 Vyberte Choď!.‍
4 Po výzve vyberte trasu (Trasa na mape).‍
Upravenie uloženej trasy
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.‍
2 Vyberte uloženú cestu.‍
3 Vyberte položku .‍
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Premenovať trasu.‍
• Vyberte položku Upraviť ciele v prípade, že chcete pridať
a odstrániť polohu, alebo zmeniť poradie polôh.‍
• Vyberte položku Vymazať trasu.‍
• Ak chcete nastaviť zastávky na vašej trase v
najefektívnejšom poradí, vyberte položku Optimalizovať
poradie.‍
14
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov
Predtým, ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť
funkciu histórie jázd (Nastavenia zariadenia a ochrana
súkromia).‍
Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde
ste sa zastavili.‍
Vyberte položky Aplikácie > História cestovania.‍
Správa údajov
Na zariadenie môžete ukladať súbory.‍ Zariadenie obsahuje slot
na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie
údajov.‍
POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom
Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.‍3 a skoršími.‍
Typy súborov
Zariadenie podporuje tieto typy súborov.‍
• Súbory máp a zemepisných bodov GPX z mapovacieho
softvéru myGarmin™, a to vrátane MapSource®,
BaseCamp™ a HomePort™ (Vlastné body záujmu (POI)).‍
• Súbory GPI vlastných POI z aplikácie Garmin POI Loader
(Inštalácia softvéru POI Loader).‍
O pamäťových kartách
Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky,
prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od
spoločnosti Garmin (www.garmin.com).‍ Okrem ukladania mapy
a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie
súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás,
zemepisných bodov a vlastných POI.‍
Inštalácia pamäťovej karty
Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC.‍
1 Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na zariadení.‍
2 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.‍
Pripojenie zariadenia k počítaču
Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.‍
1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.‍
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom
počítači.‍
Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho
zariadenia pripojeného k počítaču.‍
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.‍
Prenos údajov z vášho počítača
1 Zariadenie pripojte k počítaču (Pripojenie zariadenia k
2
3
4
5
6
počítaču).‍
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.‍
Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.‍
Vyberte súbor.‍
Vyberte položky Upraviť > Kopírovať.‍
Prejdite do priečinku v zariadení.‍
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by
ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.‍
Vyberte položku Upraviť > Prilepiť.‍
Správa údajov
Odpojenie kábla USB
Nastavenia režimu výpočtu
Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od
počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate
údajov.‍ Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču
Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné
odpojenie.‍
1 Dokončite úkon:
• Pre počítače Windows vyberte ikonu Bezpečne odpojiť
hardvér, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte
vaše zariadenie.‍
• Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.‍
2 Odpojte kábel od počítača.‍
Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.‍
Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a
údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.‍
Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci
môžu mať dlhšiu vzdialenosť.‍
Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu
vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.‍
Menej paliva: vypočíta trasy, na ktorých môžete spotrebovať
menej paliva ako na iných.‍
Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa
nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.‍
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia mapy a vozidla
Ak chcete otvoriť nastavenia mapy a vozidla, v hlavnej ponuke
vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo.‍
Vozidlo: nastavuje ikonu, ktorá predstavuje vašu polohu na
mape.‍ Ďalšie ikony nájdete na lokalite www.garmingarage.com.‍
Zobrazenie mapy jazdy: nastavuje perspektívu mapy.‍
Detail mapy: nastavuje úroveň detailov na mape.‍ Zobrazenie
viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie
mapy.‍
Téma mapy: mení farbu údajov mapy.‍
Nástroje mapy: nastavuje, ktoré skratky sa budú zobrazovať v
ponuke nástrojov mapy.‍
Vrstvy mapy: nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke
mapy (Prispôsobenie vrstiev mapy).‍
myMaps: nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie
používať.‍
Zapnutie máp
Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete
zapínať.‍
TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na
lokalitu http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
1 Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps.‍
2 Vyberte mapu.‍
Nastavenia navigácie
Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami navigácie, v hlavnej
ponuke vyberte položky Nastavenia > Navigácia.‍
Režim výpočtu: nastavuje spôsob výpočtu trasy.‍
Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na
ceste vyhnúť.‍
Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám
alebo oblastiam.‍
Cesty s mýtom: nastavuje preferencie na vyhnutie sa
spoplatneným cestám.‍
Mýto: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným
cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.‍
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.‍
Bezpečnostný režim: vypína všetky funkcie navigačného
systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli
by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.‍
Simulácia GPS: zastavuje prijímanie signálu GPS do
zariadenia a šetrí energiu batérie.‍
Prispôsobenie zariadenia
Vyhýbanie sa cestám s mýtom
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.‍
2 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a
mapových údajov vo vašom zariadení.‍
• Vyberte položku Cesty s mýtom.‍
• Vyberte položku Mýto > Cesty s mýtom.‍
3 Vyberte položku Vždy sa pýtať, Vyhnúť sa alebo Povoliť a
potom zvoľte možnosť Uložiť.‍
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.‍
Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné
informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách.‍ V
každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo
nespoplatnené trasy.‍
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Mýto >
Diaľničné nálepky.‍
2 Vyberte krajinu.‍
3 Vyberte položky Vždy sa pýtať, Vyhnúť sa alebo Povoliť a
vyberte položku Uložiť.‍
Bluetooth Nastavenia
Vyberte Nastavenia > Bluetooth.‍
Bluetooth: zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.‍
Vyhľadávanie zariadení: prebieha vyhľadávanie zariadení
Bluetooth v blízkosti.‍
Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré
identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s
bezdrôtovou technológiou Bluetooth.‍
Bluetooth je vypnutý
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.‍
2 Vyberte Bluetooth.‍
Nastavenia zobrazenia
Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami displeja, v hlavnej
ponuke vyberte položky Nastavenia > Zobraziť.‍
Orientácia: nastaví displej na výšku (vertikálne) alebo na šírku
(horizontálne).‍
Farebný režim: nastaví zobrazenie denných alebo nočných
farieb na zariadení.‍ Môžete vybrať možnosť Auto, aby ste
zariadeniu umožnili automaticky nastaviť denné alebo nočné
farby na základe hodiny v rámci dňa.‍
Jas: upravuje jas displeja.‍
Časový limit displeja: nastavuje dĺžku nečinnosti predtým, ako
sa vaše zariadenie prepne do režimu spánku.‍
Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia.‍
Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do
priečinka Screenshot.‍
15
Nastavenia cestnej premávky
Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami cestnej premávky, v
hlavnej ponuke vyberte položky Nastavenia > Cestná
premávka.‍
Cestná premávka: povoľuje cestnú premávku.‍
Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ
dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie
údajov o cestnej premávke.‍ Možnosť Auto vyberie najlepšie
dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.‍
Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných
dopravných informácií.‍
Optimalizovať trasu: vyberie, či chcete používať
optimalizované alternatívne trasy automaticky alebo na
požiadanie (Dopravná situácia na vašej ceste).‍
Upozornenia o cestnej premávke: vyberie vážnosť zdržania
cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie
o cestnej premávke.‍
trafficTrends™: spustí funkciu trafficTrends (trafficTrends™).‍
Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa
výstraha prehrá.‍
Obnovenie nastavení
Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na
výrobné predvolené hodnoty.‍
1 Vyberte položku Nastavenia.‍
2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.‍
3 Vyberte položku > Obnoviť.‍
Informácie o zariadení
Technické údaje
Rozsah prevádzkovej
teploty
Rozsah teploty pri nabíjaní 0 ° až 45 °C (32 ° až 113 °F)
Prívod napätia
Nastavenia jednotiek a času
Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v
hlavnej ponuke vyberte položku Nastavenia > Jednotky a čas.‍
Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.‍
Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24hodinového alebo UTC času.‍
Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.‍
Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané
pre geografické súradnice.‍
Nastavenia jazyka a klávesnice
Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej
ponuke vyberte položky Nastavenia > Jazyk a klávesnica.‍
Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.‍
Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený
jazyk.‍
POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk
používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú
napríklad názvy ulíc.‍
Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.‍
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia
Na otvorenie stránky s nastaveniami zariadenia vyberte položku
Nastavenia > Zariadenie.‍
Info: zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a
informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.‍
Dokumenty EULA: zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým
používateľom.‍
POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii
softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.‍
Ohlasovanie polohy: zdieľa informácie o vašej polohe s
Garmin na vylepšenie obsahu.‍
História jázd: zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie
pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.‍
Vymazať históriu jázd: vymaže vašu históriu jázd pre položky
myTrends, Kde som bol a Záznam trás.‍
Nastavenia výstrah blízkosti
POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte
načítať vlastné body záujmu (POI).‍
Vyberte položky Nastavenia > Blízke výstrahy.‍
Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k
bodom v blízkosti.‍
16
–20 ° až 55 °C (–4 ° až 131 °F)
Zdroj napájania vo vozidle s použitím
dodaného napájacieho kábla alebo zdroj
striedavého prúdu s použitím ľubovoľných
doplnkov
Výdrž batérie (séria 2509) Až 2,5 hodiny podľa používania a
nastavení
Výdrž batérie (séria 2609) Až 1 hodinu podľa používania a nastavení
Typ batérie
Nabíjateľná, lítiová
Príloha
Napájacie káble
Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.‍
• Napájací kábel do vozidla
• Kábel USB
• Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)
Nabíjanie zariadenia
POZNÁMKA: tento produkt 3.‍ triedy funguje na napájaní LPS.‍
Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej
z nasledujúcich metód.‍
• Zariadenie pripojte k napájaciemu káblu vo vozidle.‍
• Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.‍
Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k
počítaču.‍ Niektoré prenosné počítače nemusia zariadenie
nabiť.‍
• Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako
napríklad k adaptéru do elektrickej siete.‍
Môžete si zakúpiť schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný
pre použitie doma alebo v práci u predajcu Garmin alebo na
stránke www.garmin.com.‍
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla
OZNAM
Keď vymieňate poistku, nestraťte žiadnu malú súčiastku a určite
všetky vráťte naspäť na svoje miesto.‍ Napájací kábel vozidla
nefunguje, ak nebol správne upevnený.‍
Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné
vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.‍
1 Otočte koncovku À o 90 stupňov proti smeru hodinových
ručičiek a odomknite jut.‍
Informácie o zariadení
6 Otočte páčku nadol (smerom k disku).‍
Odstránenie zariadenia, držiaka a
prísavkového držiaka
2
3
4
5
TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať
mincu.‍
Odstráňte koncovku, strieborný hrot Á a poistku Â.‍
Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A
alebo 2 A.‍
Vložte strieborný hrot do koncovky.‍
Zatlačte koncovku a otočte ju o 90 stupňov v smere
hodinových ručičiek, aby sa znovu uzamkla v napájacom
kábli vozidla Ã.‍
Starostlivosť o zariadenie
OZNAM
Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.‍
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.‍
Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani
ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.‍
Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.‍
Odstránenie zariadenia z držiaka
1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.‍
2 Nakloňte zariadenie dopredu.‍
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka
1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.‍
2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na
prísavkovom držiaku.‍
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla
1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.‍
2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.‍
Zakúpenie dodatočných máp
1 Navštívte produktovú stránku zariadenia na
(www.garmin.com).‍
2 Kliknite na kartu Mapy.‍
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.‍
Kúpa príslušenstva
Prejdite na http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Čistenie vonkajšieho krytu
OZNAM
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré
môžu poškodiť plastové komponenty.‍
1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite
tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku.‍
2 Zariadenie utrite dosucha.‍
Čistenie dotykovej obrazovky
1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.‍
2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.‍
3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a
odpojte napájanie.‍
4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.‍
Zabránenie krádeži
•
•
•
•
Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.‍
Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.‍
Nenechávajte zariadenie v priehradke.‍
Zaregistrujte svoj produkt na lokalite http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Upevnenie na palubnú dosku
OZNAM
Po nalepení sa permanentná lepiaca páska extrémne ťažko
odstraňuje.‍
Môžete použiť voliteľný disk na upevnenie vášho zariadenia
na palubnú dosku a dodržať náležité štátne predpisy.‍ Ďalšie
informácie nájdete na stránke www.garmin.com.‍
1 Vyčistite a vysušte miesto na palubnej doske, na ktoré
chcete disk pripevniť.‍
2 Odstráňte ochranu lepiacej pásky na spodnej strane disku.‍
3 Umiestnite disk na palubnú dosku.‍
4 Z hornej strany disku odstráňte priehľadnú fóliu.‍
5 Na hornú stranu disku umiestnite prísavkový držiak.‍
Ťažkosti
Ťažkosti
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom
skle
1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého
liehu.‍
2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.‍
3 Namontujte prísavkový držiak (Pripojenie zariadenia k zdroju
napájania vo vozidle).‍
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné
signály
• Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (Nastavenia
navigácie).‍
• Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od
vysokých budov a stromov.‍
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.‍
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja
• Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (Výmena
poistky v napájacom kábli vozidla).‍
• Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej
zásuvky dodáva energiu.‍
• Skontrolujte, či je teplota vo vnútri vozidla v rozsahu 0 až 45
°C (v rozsahu 32 až 113 °F).‍
• Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v poistkovej skrinke
vo vozidle.‍
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho
•
•
•
•
Znížte jas displeja (Nastavenia zobrazenia).‍
Skráťte časový limit displeja (Nastavenia zobrazenia).‍
Znížte hlasitosť (Nastavenie hlasitosti).‍
Vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth (Bluetooth je
vypnutý).‍
17
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku
(Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku).‍
• Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.‍
• Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.‍
Ukazovateľ nabitia batérie sa nezdá byť
presný
1 Umožnite úplné vybitie zariadenia.‍
2 Zariadenie úplne nabite bez prerušenia cyklu nabíjania.‍
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako vyberateľná jednotka
Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou
protokolu prenosu médií (MTP).‍ V režime MTP sa zariadenie
zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná
jednotka.‍ Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7,
Windows Vista® a Windows XP Service Pack 3 s programom
Windows Media Player 10.‍
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako prenosné zariadenie
V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa
zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného
zariadenia USB.‍ V režime veľkokapacitného úložného
zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná
jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie.‍
Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service
Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia
USB.‍
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako prenosné zariadenie, ani ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika
1 Odpojte kábel USB od počítača.‍
2 Vypnite zariadenie.‍
3 Do portu USB vášho počítača a na zariadení pripojte kábel
USB.‍
TIP: vaše zariadenie pripájajte priamo do portu USB
počítača a nie do rozbočovača USB.‍
Zariadenie sa automaticky zapne a prepne sa do režimu MTP
alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB.‍
Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia
pripojeného k počítaču.‍
Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k
zariadeniu
• Vyberte položku Nastavenia > Bluetooth.‍
Políčko Bluetooth musí byť nastavené na možnosť Zapnutá.‍
• Vo vašom telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth
a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od
zariadenia.‍
• Viac pomoci získate na lokalite www.garmin.com/‍bluetooth.‍
18
Ťažkosti
Register
správy o najazdených kilometroch 13
ecoRoute HD, príslušenstvo 12
Symboly
G
2D pohľad na mapu 8
3D pohľad na mapu 8
Garmin Express 1
aktualizácia softvéru 1
registrácia zariadenia 1
geocaching 4
GPS 2
A
adhézny disk na palubnú dosku 17
adresy, vyhľadávanie 3
aktívny asistent jazdných pruhov 6
aktualizácia
mapy 1
softvér 1
aktuálna poloha 7
Aplikácia Smartphone Link 11
pripojenie 11
Služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin 11
vypnutie hovorov 12
automatická hlasitosť 2
zapnutie 2
B
batéria
maximalizácia 17
nabíjanie 1, 2, 16, 17
ťažkosti 17, 18
bezpečnostné kamery, predplatenia 8
Bluetooth technológia 10
nastavenia 15
odpojenie zariadenia 10
vypína sa 15
zapnutie 10
body záujmu (POI Loader) 5
body záujmu (POI) 5
POI Loader 5
rozšírenia 5
užívateľské 5
C
cena paliva, zmena 12
cesta domov 4
cestná premávka 8, 9, 16
aktivácia predplatného 9
alternatívna trasa 9
kamery 9
mapa 8
nehody 9
predplatenia Lifetime 1
pridanie predplatných 9
prijímač 8
trafficTrends 9
vyhľadanie zdržaní 9
cesty
začína 5
zobrazenie na mape 6
ciele. Pozrite si miesta
Č
čistenie dotykovej obrazovky 17
čistenie zariadenia 17
D
Dokumenty EULA 16
domov
cesta 4
nastavenie polôh 4
telefónne číslo 11
úprava polohy 4
volanie 11
dopravné kamery 9
zobrazenie 9
E
ecoChallenge 12
ecoRoute 12, 13
hodnotenie ecoChallenge 12
kalibrácia spotreby paliva 12
profil vozidla 12
správa o najazdených kilometroch 12
Register
H
história jázd 16
hlasitosť, úprava 2
hlasový príkaz 9, 10
fráza budenia 9
navigácia pomocou 10
tipy pre používanie 10
zapnutie 10
hodnotenie ecoChallenge 12
vynulovanie 12
hovory 10, 11
domov 11
história 11
kontakty 11
prijímanie 11
volanie 11
vypnutie 12
vytáčanie 11
I
ID jednotky 16
identifikačné číslo 16
informácie o trase 6
resetovanie 7
zobrazenie 7
J
jas 2
jazyk
hlas 16
klávesnica 16
K
káble, napájanie 16
kalibrácia spotreby paliva 12
kamery, bezpečnostné 8
karta microSD, inštalácia 14
Kde som? 4, 7
klávesnica 3
jazyk 16
rozloženie 16
kolíska, odstránenie 17
krádež, zabránenie 17
križovatky, vyhľadávanie 4
M
mapy 6, 15
aktualizácia 1
dátové pole 6, 8
lifetime 1
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
prehliadanie 3
téma 15
úroveň detailov 15
vrstvy 8
zakúpenie 17
zobrazenie trás 6
mapy Lifetime 1
miesta 3, 14
aktuálne 4, 7
nastavenie domovskej lokality 4
volanie 11
vyhľadávanie 4
myGarmin, správy 13
myTrends, trasy 7
N
nabíjanie zariadenia 1, 2, 16, 17
napájací kábel do vozidla 1
napájacie káble 16
vozidlo 1
výmena poistky 16
nastavenia 15, 16
nastavenia času 2, 16
nastavenia displeja 15
nástroje mapy 7
navigácia 5
mimo cesty 5
náhľad na cesty 5
nastavenia 15
navigácia mimo cesty 5
nedávno nájdené polohy 3
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
O
obchádzky 6
obmedzenia 15
cesta 7
oblasť 7
odstraňovanie 7
prispôsobenie 7
úseky ciest 7
vypína sa 7
obnovenie nastavení 16
obrazovka, jas 2
odpojenie, Bluetooth zariadenie 10
odstránenie kolísky 17
odstraňovanie, cesty 14
ovládanie hlasom 10
tipy 10
P
palivo, ceny 12
pamäťová karta 14
panel vyhľadávania 3, 13
parkovisko 4
posledný bod 4
párovanie 10
odpojenie 10
telefón 10, 18
plánovač cesty 14
úprava cesty 14
plánovač trasy 14
počasie 13
podmienky na ceste 14
radar 13
počítač, pripojenie 14, 18
podmienky na ceste, počasie 14
podpora pre produkty 11
POI Loader 5
poistka, výmena 16
polohy 3
naposledy nájdené 3
simulované 4
ukladanie 4
pomocník. 11 Pozrite si aj podpora pre
produkty
pred vami
prispôsobenie 6
vyhľadanie služieb 6
predplatenia
cestná premávka 1
nüMaps Lifetime 1
Služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin 12
premenovanie ciest 14
prijímanie hovorov 11
prísavka 17
príslušenstvo 17
prispôsobenie, obmedzenia 7
prispôsobenie zariadenia 15
profil vozidla 12
R
registrácia produktu 1
registrácia zariadenia 1
resetovanie
údaje o trase 7
19
zariadenie 2
režim spánku 2
riešenie problémov 17, 18
rozpoznanie hlasu 9
rozšírenia, vlastné body záujmu (POI) 5
Rýchle vyhľadávanie 3
S
satelitné signály
prehliada sa 2
vyhľadávanie 2
simulované polohy 4
skrátené príkazy, pridávanie 5
skratky, vymazávanie 5
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin
12
predplatenie 12
smery 6
smery jazdy 6
snímky obrazovky 15
softvér
aktualizácia 1
verzia 16
spotreba paliva. 12 Pozrite si aj ecoRoute
správy, najazdené kilometre 12
správy o najazdených kilometroch 12
starostlivosť o zariadenie 17
stíšenie, zvuk 10
súbory
podporované typy 14
prenos 14
súradnice 4
križovatky 4
používanie mapy 3
prehliadanie mapy 3
vyhľadávanie polôh. 3 Pozrite si aj polohy
adresy 3
mestá 4
súradnice 4
vymazávanie, spárované zariadenie
Bluetooth 11
výstrahy pre body v blízkosti, nastavenia 16
vytáčanie 11
Z
Zaujímavé miesto POI. 5 Pozrite si aj body
záujmu (POI)
záznam trasy, zobrazenie 7
zemepisná šírka a zemepisná dĺžka 4
zmena oblasti vyhľadávania 3
zobrazenie križovatky 6
zobrazenie mapy
2-D 8
3-D 8
zoznam odbočiek 6
zvuk, body v blízkosti 16
T
technické údaje 16
technológia Bluetooth 10, 18
telefón
odpojenie 11
párovanie 10, 18
telefónne hovory 10
hlasové vytáčanie 11
prijímanie 11
stíšenie 11
vytáčanie 11
telefónne hovory bez použitia rúk 10
telefónny zoznam 11
tlačidlá na obrazovke 3
tlačidlo napájania 2
trafficTrends 9
vypnutie 9
trasový počítač 7
trasy
myTrends 7
náhľad 5
navrhované 7
pridanie bodu 6
režim výpočtu 15
výpočet 5
začína 5
zastavenie 6
U
ukladanie, aktuálna poloha 4
uložené polohy 5, 14
kategórie 4
odstraňovanie 4
úprava 4
upevnenie zariadenia
automobil 1
palubná doska 17
prísavka 1, 17
vybratie z držiaka 17
USB, odpojenie 15
V
vlastné POI 5
vrstvy mapy, prispôsobenie 8
vyhľadanie služieb, pred vami 6
vyhľadávanie miest
kategórie 3
20
Register
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising