Garmin | nüvi® 30, Mexico | User guide | Garmin nüvi® 30, Mexico מדריך למשתמש

Garmin nüvi® 30, Mexico מדריך למשתמש
‫‪nüvi 30/40/50‬‬
‫®‬
‫מדריך למשתמש‬
‫אוגוסט ‪2011‬‬
‫‪190-01336-16_0A‬‬
‫מודפס בטאיוואן‬
‫‪ ‎© 2011 Garmin Ltd.‎‬או חברות הבת שלה‬
‫כל הזכויות שמורות‪ .‬להוציא כמתואר מפורשות במסמך זה‪ ,‬אין לשכפל‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לשדר‪ ,‬להפיץ‪ ,‬להוריד או לאחסן כל חלק של‬
‫מדריך זה בכלי אמצעי אחסון ולצורך כל מטרה שהיא‪ ,‬ללא הסכמתה המפורשת של חברת ‪ ,Garmin‬שתינתן מראש ובכתב‪ .‬חברת‬
‫‪ Garmin‬מעניקה בזאת את ההרשאה להוריד עותק יחיד של מדריך למשתמש זה לכונן קשיח או לאמצעי אחסון אלקטרוני אחר‪,‬‬
‫לצורך תצוגה והדפסה של עותק אחד של מדריך זה או של כל תיקון למדריך‪ ,‬בתנאי שהעותק האלקטרוני או המודפס של מדריך‬
‫זה יכיל את הטקסט המלא של הודעת זכויות היוצרים‪ .‬חל איסור מוחלט של הפצה מסחרית ובלתי מורשית של מדריך זה או של כל‬
‫תיקון למדריך זה‪.‬‬
‫המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת‪ .‬חברת‏‪ Garmin‬שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה‬
‫ולבצע שינויים בתוכן של מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה‪ .‬עבור לאתר‬
‫האינטרנט של ‪Garmin‬‏ (‪ )www.garmin.com‬לקבלת העדכונים האחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה ובמוצרים אחרים של‬
‫חברת ולתפעולם ‪.Garmin‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫צעדים ראשונים‪1..............‬‬
‫התקנת ההתקן‪1................................................‬‬
‫אודות ‪2................................. myDashboard‬‬
‫כיבוי ההתקן‪4................................................‬‬
‫איתור מיקומים ‪5....................................‬‬
‫אודות נקודות עניין ‪6.......................................‬‬
‫שמירת מיקום 'בית' ‪7......................................‬‬
‫חיפושי מיקומים‪7...........................................‬‬
‫שימוש במפת המיקומים‪9................................‬‬
‫מועדפים‪10...................................................‬‬
‫דפי המפה‪12..........................................‬‬
‫נסיעה במסלול לרכב ‪12..................................‬‬
‫דפי המפה ‪14................................................‬‬
‫ניהול נתונים‪16.......................................‬‬
‫סוגי קבצים ‪16...............................................‬‬
‫אודות כרטיסי זיכרון ‪17...................................‬‬
‫העברת קבצים מהמחשב שלך ‪17.....................‬‬
‫מחיקת קבצים ‪18..........................................‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫התאמה אישית של ההתקן ‪18.............................‬‬
‫הגדרות מערכת ‪18.............................................‬‬
‫הגדרות ניווט‪19.................................................‬‬
‫הגדרות תצוגה ‪19..............................................‬‬
‫הגדרות זמן‪19...................................................‬‬
‫הגדרות שפה ‪19................................................‬‬
‫הגדרות מפה‪20.................................................‬‬
‫הגדרות נקודות סמיכות‪20...................................‬‬
‫שחזור גדרות ‪21................................................‬‬
‫נספח‪21........................................................................‬‬
‫טיפול בהתקן‪21.................................................‬‬
‫מחיקת נתוני משתמש‪22.....................................‬‬
‫החלפת הנתיך בכבל החשמל‬
‫של הרכב‪23......................................................‬‬
‫הסרת ההתקן‪ ,‬העריסה והתושבת ‪23....................‬‬
‫אודות‏‪24.............................. nüMaps Lifetime‬‬
‫מצלמות בטיחות ‪24............................................‬‬
‫רכישת אביזרים ‪24.............................................‬‬
‫יצירת קשר עם מחלקת התמיכה במוצר של ‪24........ Garmin‬‬
‫פתרון בעיות ‪25.................................................‬‬
‫‪i‬‬
‫צעדים ראשונים‬
‫› אזהרה‬
‫עיין במדריך מידע חשוב על הבטיחות והמוצר‬
‫שבאריזת המוצר‪ ,‬לקבלת אזהרות לגבי המוצר‬
‫ומידע חשוב אחר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫חבר את ההתקן לכבל החשמל של הרכב‬
‫(עמוד ‪.)1‬‬
‫התקנת ההתקן (עמוד ‪.)1‬‬
‫רשום את ההתקן (עמוד ‪.)3‬‬
‫חפש עדכונים‪.‬‬
‫•עדכוני תוכנה (עמוד ‪.)3‬‬
‫•עדכון נתוני מפה ללא תשלום (עמוד ‪.)3‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫התקנת ההתקן‬
‫› אזהרה‬
‫מוצר זה מכיל סוללת ליתיום‪-‬יון‪ .‬למניעת אפשרות‬
‫של פציעה או נזק למוצר כתוצאה מחשיפה של‬
‫הסוללה לחום קיצוני‪ ,‬הוצא את ההתקן מהמכונית‬
‫כשאתה יוצא ממנה או אחסן אותו הרחק מאור שמש‬
‫ישיר‪.‬‬
‫ישים לב‬
‫לפני התקנת ההתקן‪ ,‬עיין במדריך מידע חשוב‬
‫על בטיחות ועל המוצר כדי לקבל מידע על חוקים‬
‫הקשורים להתקנה על השמשה הקדמית‪.‬‬
‫טען את ההתקן תוך כדי הנסיעה לפני שתשתמש בו‬
‫באמצעות מתח הסוללה‪.‬‬
‫‪ 1‬חבר את כבל החשמל למכונית ➊ ליציאת ה‪USB-‬‬
‫➋ בהתקן‪.‬‬
‫‪ 2‬הצמד את כיפת היניקה ➌ לשמשה הקדמית‪.‬‬
‫‪ 3‬תוך כדי ההידוק הפוך את הידית ➍ לאחור‪ ,‬לכיוון‬
‫השמשה הקדמית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 4‬הצמד את נקודת הטעינה ➎ לכיפת היניקה‪.‬‬
‫אודות ‪myDashboard‬‬
‫השתמש ב‪ myDashboard-‬כדי לרשום את ההתקן‬
‫שברשותך‪ ,‬לבדוק עדכוני תוכנה ומפות‪ ,‬לגשת אל‬
‫המדריכים והתמיכה של המוצר ועוד‪.‬‬
‫➋‬
‫➏‬
‫➎‬
‫➌‬
‫➊‬
‫➍‬
‫‪ 5‬הכנס את החלק התחתון של ➏ ההתקן‬
‫לתושבת‪.‬‬
‫‪ 6‬הטה את ההתקן לאחור עד שייכנס למקומו‬
‫בנקישה‪.‬‬
‫‪ 7‬חבר את הקצה השני של כבל החשמל למכונית‬
‫לשקע חשמל במכונית‪.‬‬
‫קבלת נתוני לוויינים‬
‫ייתכן שיידרש אזור פתוח כדי שההתקן יקבל אותות‬
‫בירוק‪ ,‬ההתקן‬
‫לוויינים‪ .‬כאשר הפסים מופיעים‬
‫קיבל אותות לוויין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הגדרת ‪myDashboard‬‬
‫‪ 1‬חבר כבל ‪ ➊ USB‬ליציאת ‪mini-USB‬‏ ➋ בהתקן‪.‬‬
‫➋‬
‫➊‬
‫‪ 2‬חבר את הקצה השני של כבל ה‪ USB-‬ליציאת‬
‫ה‪ USB-‬הפנויה במחשב‪.‬‬
‫‪ 3‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/dashboard‬‬
‫‪ 4‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫רישום ההתקן‬
‫‪ 1‬ב‪ ,myDashboard-‬לחץ על רשום כעת‪.‬‬
‫‪ 2‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫‪ 3‬שמור את חשבונית הקניה המקורית או את עותק‬
‫שלה במקום בטוח‪.‬‬
‫עדכון התוכנה‬
‫‪ 1‬פתח את ‪( myDashboard‬עמוד ‪.)2‬‬
‫‪ 2‬ב'עדכוני תוכנה'‪ ,‬לחץ על עדכן כעת‪.‬‬
‫‪ 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫‪nüMaps Guarantee‎™‎‬‬
‫אם תרשום את ההתקן באתר‬
‫‪ http://my.garmin.com‬תוך ‪ 90‬מקבלת אותות לוויין‬
‫בעת נהיגה‪ ,‬ייתכן שתהיה זכאי לקבל עדכון מפה‬
‫אחד ללא תשלום‪ .‬בקר באתר‬
‫‪ www.garmin.com/numaps‬לקבלת מידע אודות‬
‫תנאים והתניות‪.‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫עדכון מפות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫פתח את ‪( myDashboard‬עמוד ‪.)2‬‬
‫רשום את ההתקן (עמוד ‪.)3‬‬
‫ב'עדכוני מפה'‪ ,‬לחץ על עדכן כעת‪.‬‬
‫פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫הורדת המדריך למשתמש‬
‫המדריך למשתמש של ההתקן זמין באתר האינטרנט‬
‫של ‪.Garmin‬‬
‫‪ 1‬פתח את ‪( myDashboard‬עמוד ‪.)2‬‬
‫‪ 2‬לחץ מדריכים למשתמש‪.‬‬
‫תופיע רשימה של מדריכי המוצר בכמה‬
‫שפות‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ על הורד ליד המדריך הרצוי‪.‬‬
‫‪ 4‬שמור את הקובץ במחשב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫כיבוי ההתקן‬
‫‪ 1‬הקש על המקש הפעלה ➊‪.‬‬
‫➊‬
‫‪ 2‬בחר כיבוי‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫או‬
‫•בחר‬
‫•בחר בתיבת הסימון השתק‪.‬‬
‫סמלי שורת המצב‬
‫שורת המצב נמצאת בחלק העליון של התפריט‬
‫הראשי‪ .‬סמלי שורת המצב מציגים מידע אודות‬
‫תכונות ההתקן‪ .‬באפשרותך לבחור בסמלים מסוימים‬
‫כדי לשנות את ההגדרות או להציג מידע נוסף‪.‬‬
‫מצב אותות ‪.GPS‬‬
‫שעה נוכחית‪.‬‬
‫איפוס ההתקן‬
‫אם ההתקן מפסיק לפעול‪ ,‬אפס אותו‪.‬‬
‫הקש על המקש הפעלה במשך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫שינוי בהירות המסך‬
‫‪ 1‬בחר בהגדרות > תצוגה > בהירות‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫או‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫כוונון עוצמת הקול‬
‫‪ 1‬בחר עוצמת קול‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫מצב סוללה‪.‬‬
‫שימוש ב'עזרה'‬
‫להצגת מידע אודות השימוש‬
‫בחר‬
‫בהתקן‪.‬‬
‫חיפוש נושאי עזרה‬
‫בחר‬
‫> חיפוש‪.‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫שימוש בלחצני המסך‬
‫•גע ממושכות ב‪-‬‬
‫הראשי‪.‬‬
‫להצגת אפשרויות נוספות‪.‬‬
‫וב‪-‬‬
‫•בחר‬
‫כדי לגלול‬
‫ועל‬
‫•הקש ממושכות על‬
‫מהר יותר‪.‬‬
‫כדי לחזור במהירות לתפריט‬
‫שימוש בלוח המקשים שעל‪-‬גבי המסך‬
‫כדי לשנות את פריסת לוח המקשים‪ ,‬ראה "הגדרות‬
‫מערכת" (עמוד ‪.)18‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > נקודות עניין > איות שם‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫•גע בתו כלשהו על לוח המקשים כדי‬
‫להזין אות או מספר‪.‬‬
‫כדי להוסיף רווח‪.‬‬
‫•בחר‬
‫•בחר כדי לשנות את רישיות התווים‪.‬‬
‫כדי להזיז את הסמן‪.‬‬
‫ו‪-‬‬
‫•בחר‬
‫•בחר כדי למחוק תו‪.‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫כדי למחוק‬
‫•בחר והקש ממושכות על‬
‫את הרשומה במלואה‪.‬‬
‫•בחר מצב כדי לבחור את מצב שפת לוח‬
‫המקשים‪.‬‬
‫כדי להזין תווים מיוחדים‪ ,‬כגון‬
‫•בחר‬
‫סימני פיסוק‪.‬‬
‫איתור מיקומים‬
‫קיימות דרכים רבות לחיפוש מיקומים‪.‬‬
‫•לפי קטגוריה (עמוד ‪)6‬‬
‫•בסמוך למיקום אחר (עמוד ‪)6‬‬
‫•על‪-‬ידי איות השם (עמוד ‪)7‬‬
‫•לפי כתובת (עמוד ‪)8‬‬
‫•באמצעות מיקומים שנמצאו לאחרונה (עמוד ‪)8‬‬
‫•באמצעות קואורדינטות (עמוד ‪)9‬‬
‫•באמצעות המפה (עמוד ‪)9‬‬
‫•באמצעות 'מועדפים' (עמוד ‪)10‬‬
‫‪5‬‬
‫אודות נקודות עניין‬
‫מפות המפורטות שטעונות בהתקן כוללות נקודות‬
‫עניין‪ ,‬כגון מסעדות‪ ,‬בתי מלון ושירותי רכב‪.‬‬
‫איתור נקודת עניין לפי קטגוריה‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > נקודות עניין‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬בחר קטגוריית משנה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר מיקום‪.‬‬
‫‪ 5‬בחרלדרך!‪.‬‬
‫חיפוש בתוך קטגוריה‬
‫כדי לצמצם את תוצאות החיפוש‪ ,‬באפשרותך לחפש‬
‫בתוך מספר קטגוריות‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > נקודות עניין‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬בחר קטגוריית משנה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר איות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ 5‬הזן את השם המלא או חלק ממנו‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר בוצע‪.‬‬
‫חיפוש בקרבת מיקום אחר‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬ההתקן מוצא מיקומים הקרובים‬
‫ביותר למיקום הנוכחי שלך‪ .‬באפשרותך לאתר מיקום‬
‫סמוך לעיר אחרת או מיקום‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > קרוב‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות ולאחר מכן בחר אישור‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬בחר מיקום‪.‬‬
‫הוספת עצירה למסלול‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫בעת ניווט במסלול לרכב‪ ,‬בחר לאן?‪.‬‬
‫חפש את המיקום (עמוד ‪.)6‬‬
‫בחרלדרך!‪.‬‬
‫בחר הוסף כנקודת עצירה‪.‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫שמירת מיקום 'בית'‬
‫באפשרותך להגדיר את מיקום הבית שלך לפי‬
‫המקום שאליו אתה חוזר בתדירות הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > הביתה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הזן את הכתובת שלי‪ ,‬השתמש במיקום‬
‫הנוכחי שלי‪ ,‬או נמצאו לאחרונה‪.‬‬
‫המיקום נשמר כ"בית" ב'מועדפים' (עמוד ‪.)10‬‬
‫הביתה‬
‫בחר לאן? > הביתה‪.‬‬
‫מחיקת מיקום 'בית'‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > מועדפים > בית‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את תיבת המידע‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מחיקה ולאחר מכן כן‪.‬‬
‫‪ 4‬הזן את השינויים‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר בוצע‪.‬‬
‫חיפושי מיקומים‬
‫באפשרותך לחפש מיקומים באמצעות לוח המקשים‬
‫שעל המסך‪ ,‬הזנת כתובת המיקום או הקואורדינטות‬
‫שלו‪ ,‬עיון במפה ועוד‪.‬‬
‫חיפוש מיקום על‪-‬ידי איות השם‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > נקודות עניין > איות שם‪.‬‬
‫‪ 2‬הזן שם עסק או סוג עסק‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬באפשרותך להזין "ארומה" או‬
‫"קפה"‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר בוצע‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר מיקום‪.‬‬
‫עריכת פרטי המיקום 'בית'‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > מועדפים > בית‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את תיבת המידע‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר עריכה‪.‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫‪7‬‬
‫חיפוש כתובת‬
‫הערה‪ :‬סדר השלבים עשוי להשתנות בהתאם לנתוני‬
‫המפה הטעונה בהתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > כתובת‪.‬‬
‫‪ 2‬במידת הצורך‪ ,‬שנה את אם המדינה‪ ,‬או של‬
‫המחוז‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•בחר איות שם העיר‪ ,‬הזן את שם העיר‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫ובחר בוצע‪.‬‬
‫•בחר חפש בכל כדי לחפש את כל‬
‫הערים במדינה או במחוז‪.‬‬
‫הזן את הכתובת ובחר בוצע‪.‬‬
‫הזן את שם הרחוב ובחר בוצע‪.‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬בחר את הרחוב‪.‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬בחר את הכתובת‪.‬‬
‫איתור מיקום באמצעות עיון במפה‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > עיון במפה‪.‬‬
‫‪ 2‬גרור את המפה לחיפוש המיקום‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את המיקום‪.‬‬
‫מופיעה תיבת מידע עבור המיקום‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את תיבת המידע‪.‬‬
‫הצגת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה‬
‫ההתקן מאחסן את ‪ 50‬המיקומים האחרונים שמצאת‪.‬‬
‫בחר לאן? > נמצאו לאחרונה‪.‬‬
‫מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה‬
‫בחר לאן? > נמצאו לאחרונה > נקה‪.‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫איתור מקום באמצעות קואורדינטות‬
‫באפשרותך לחפש מיקום באמצעות קואורטינטות‬
‫קווי הרוחב והאורך‪ .‬שיטה זו יכולה להיות שימושית‬
‫בעתמשחקי 'חפש את המטמון'‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > קואורדינטות‪.‬‬
‫‪ 2‬במידת הצורך‪ ,‬בחר תבנית‪ ,‬בחר בתבנית‬
‫הקואורדינטות הנכונה עבור סוג המפה שבו אתה‬
‫משתמש ובחר אישור‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר בקואורדינטת קו האורך‪.‬‬
‫‪ 4‬הזן את הקואורדינטה החדשה ובחר בוצע‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר בקואורדינטת קו הרוחב‪.‬‬
‫‪ 6‬הזן את הקואורדינטה החדשה ובחר בוצע‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר הבא‪.‬‬
‫‪ 8‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫שימוש במפת המיקומים‬
‫מפת המיקומים נפתחת לאחר הבחירה במיקום‬
‫מתוך התפריט 'לאן?'‪.‬‬
‫➌‬
‫➋‬
‫➏‬
‫➊‬
‫➍‬
‫➎‬
‫•בחר ➊ לשמירת המיקום ב'מועדפים'‪.‬‬
‫•בחר בתיבת המידע ➋ להצגת מידע נוסף עבור‬
‫המיקום‪.‬‬
‫•בחר ➌ להגדלה או להקטנה‪.‬‬
‫•בחר ➍ כדי ליצור מסלול עם הנחיות פנייה‪-‬אחר‪-‬‬
‫פנייה למיקום זה‪.‬‬
‫•בחר וגרור ➎ כדי לחזור לדף הקודם‪.‬‬
‫•בחר ➏ כדי להציג חלקים שונים על המפה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫הצגת מסלול על המפה‬
‫‪ 1‬ממפת המיקום‪ ,‬בחר את תיבת המידע‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את תיבת המידע אודות המסלול‪.‬‬
‫הגדרת מיקום בהדמיה‬
‫אם אתה נמצא בתוך מבנה או לא מקבל אותות לוויין‪,‬‬
‫באפשרותך להשתמש בסימולטור ‪ GPS‬להגדרת‬
‫מיקום מדומה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות > מערכת‪.‬‬
‫‪ > G‬הפעלה > אישור‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר סימולטור ‪ PS‬‏‬
‫‪ 3‬בתפריט הראשי‪ ,‬בחר לאן? > עיון במפה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אזור על המפה‪.‬‬
‫מופיעה תיבת מידע עבור המיקום‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר הגדר מיקום‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫מועדפים‬
‫באפשרותך לשמור מיקומים ב'מועדפים' כדי שתוכל‬
‫למצוא אותם במהירות וליצור מסלולים שיובילו‬
‫אליהם‪ .‬המיקום 'בית' גם שמור ב'מועדפים'‪.‬‬
‫שמירת המיקום ב'מועדפים'‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬גע בסמל המכונית‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר שמור מיקום‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן שם ובחר בוצע‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אישור‪.‬‬
‫המיקום נשמר ב'מועדפים'‪.‬‬
‫שמירת מיקומים ב'מועדפים'‬
‫‪ 1‬חפש את המיקום (עמוד ‪.)6‬‬
‫‪ 2‬במפת המיקומים‪ ,‬בחר שמור > אישור‪.‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫חיפוש מועדפים‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > מועדפים‪.‬‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום שמור‪.‬‬
‫עריכת מועדפים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫בחר לאן? > מועדפים‪.‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫בחר קטגוריה מועדפת‪.‬‬
‫בחר את תיבת המידע‪.‬‬
‫בחר עריכה‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫•בחר שינוי שם‪.‬‬
‫•בחר שינוי מספר טלפון‪.‬‬
‫•להקצאת קטגוריות ל'מועדפים'‪ ,‬בחר‬
‫שינוי קטגוריות‪.‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫•לשינוי הסמל המשמש לסימון הקטגוריה‬
‫המועדפת על המפה‪ ,‬בחר שינוי סמל‬
‫במפה‪.‬‬
‫‪ 7‬ערוך את המידע‪.‬‬
‫‪ 8‬בחר בוצע‪.‬‬
‫הוספת קטגוריה‬
‫באפשרותך להוסיף קטגוריות מותאמות אישית כדי‬
‫לארגן את ה'מועדפים'‪.‬‬
‫הערה‪ :‬קטגוריות מופיעות בתפריט 'מועדפים' לאחר‬
‫ששמרת יותר מ‪-‬‏‪' 12‬מועדפים'‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > מועדפים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את הקטגוריה המועדפת‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את תיבת המידע‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר עריכה > שינוי קטגוריות‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר קטגוריה ולאחר מכן בחר חדש‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫מחיקת מועדפים‬
‫הערה‪ :‬לא ניתן לשחזר 'מועדפים' שנמחקו‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > מועדפים‪.‬‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את הקטגוריה המועדפת‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את תיבת המידע‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר מחיקה > כן‪.‬‬
‫דפי המפה‬
‫נסיעה במסלול לרכב‬
‫ישים לב‬
‫תכונת הסמל מגבלת המהירות היא לידיעה בלבד‬
‫ואינה משמשת תחליף לאחריותו של הנהג לציית‬
‫לכל תמרורי מגבלת המהירות ולהפעיל שיקול דעת‬
‫בכל הקשור לבטיחות הנהיגה בכל עת‪ Garmin .‬לא‬
‫תישא באחריות על קנסות תנועה או על זימונים לדין‬
‫שאותם אתה עלול לקבל במקרה שלא תציית לכל‬
‫חוקי התנועה והתמרורים הרלוונטיים‪.‬‬
‫המסלול מסומן בקו בצבע מגנטה‪ .‬דגל משובץ מסמן‬
‫את היעד שלך‪.‬‬
‫בזמן הנסיעה‪ ,‬ההתקן מכוון אותך אל היעד‬
‫באמצעות הנחיות קוליות‪ ,‬חצים במפה והוראות‬
‫נסיעה בחלקה העליון של המפה‪ .‬אם תצא מהמסלול‬
‫המקורי‪ ,‬ההתקן יחשב מחדש את המסלול ויספק‬
‫הוראות נסיעה חדשות‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫סמל המציג את הגבלת המהירות הנוכחית עשוי‬
‫להופיע בזמן נסיעה בכבישים ראשיים‪.‬‬
‫עצירת מסלול‬
‫בעת ניווט במסלול‪ ,‬בחר‬
‫> עצור‪.‬‬
‫ניווט בדרכי שטח‬
‫באפשרותך ליצור מסלולים בקו ישר שאינם כבישים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות > ניווט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר העדפת מסלול > דרכי שטח > אישור‪.‬‬
‫ביצוע מעקף‬
‫בעת ניווט במסלול‪ ,‬תוכל להשתמש במעקפים כדי‬
‫להימנע ממכשולים שנמצאים בהמשך הדרך‪ ,‬כגון‬
‫אזורי בנייה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם המסלול שבו אתה נוסע כרגע הוא‬
‫האפשרות הסבירה היחידה‪ ,‬ייתכן שההתקן לא‬
‫יחשב מעקף‪.‬‬
‫כדי לחזור לתפריט‬
‫‪ 1‬בעת ניווט במסלול‪ ,‬בחר‬
‫הראשי‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מעקף‪.‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫המסלול ייחשב כקו ישר עד המיקום‪.‬‬
‫שינוי שדה נתוני המפה‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר בשדה נתונים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר סוג של נתונים להצגה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אישור‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי‬
‫במפה‪ ,‬בחר בשדה מהירות‪.‬‬
‫השתמש בדף 'היכן אני נמצא'? כדי להציג מידע על‬
‫המיקום הנוכחי שלך‪ .‬תכונה זו שימושית אם עליך‬
‫לדווח לשירותי חירום על המיקום שבו אתה נמצא‪.‬‬
‫במפה‪ ,‬גע בסמל המכונית‪.‬‬
‫חיפוש שירותים בקרבת מקום‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬גע בסמל המכונית‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר בתי חולים‪,‬תחנות משטרה או דלק כדי‬
‫להציג את המיקומים הקרובים ביותר בקטגוריה‬
‫זו‪.‬‬
‫דפי המפה‬
‫הצגת פרטי הנסיעה‬
‫דף פרטי הנסיעה מציג את המהירות הנוכחית‬
‫ומספק נתונים סטטיסטיים על הנסיעה‪.‬‬
‫עצה‪ :‬אם אתה עוצר לעתים קרובות‪ ,‬השאר את‬
‫ההתקן מופעל כדי שיוכל למדוד בדייקנות את הזמן‬
‫שעבר במהלך הנסיעה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫איפוס פרטי הנסיעה‬
‫‪ 1‬בחר בשדה מהירות על המפה > איפוס‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫•בחר אפס נתוני נסיעה כדי לאפס את‬
‫המידע במחשב המסע‪.‬‬
‫•בחר אפס מהירות מרבית לאיפוס‬
‫המהירות המרבית‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אישור‪.‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫הצגת רשימת פניות‬
‫בעת ניווט במסלול‪ ,‬באפשרותך להציג את כל‬
‫הפניות והתמרונים הקיימים לאורך המסלול כולו ואת‬
‫המרחק בין הפניות‪.‬‬
‫‪ 1‬גע בשורת הטקסט בחלקה העליון של המפה‪.‬‬
‫הצגה הפנייה הבאה‬
‫בעת ניווט במסלול רכב‪ ,‬התצוגה המקדימה של‬
‫הפניה הבאה‪ ,‬שינוי הנתיב או תמרון אחר יופיעו‬
‫בפינה השמאלית העליונה של המפה‪ .‬התצוגה‬
‫המקדימה כוללת את המרחק עד הפניה הבאה או‬
‫תמרון ונתיב שבו עליך לנסוע‪ ,‬אם האפשרותך זמינה‪.‬‬
‫בחר‬
‫על המפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר פניה‪.‬‬
‫פרטי הפניה יופיעו‪ .‬אם תמונת הצומת‬
‫זמינה‪ ,‬היא תופיע עבור צמתים על כבישים‬
‫ראשיים‪.‬‬
‫הצגת המסלול במלואו על המפה‬
‫‪ 1‬בעת ניווט במסלול לרכב‪ ,‬בחר בסרגל הניווט‬
‫בחלקה העליון של המפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הצג מפה‪.‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫‪15‬‬
‫ניהול נתונים‬
‫הצגת הצומת הבא‬
‫בעת ניווט במסלול רכב‪ ,‬באפשרותך להציג את‬
‫הצמתים בכבישים הראשיים‪ .‬כאשר אתה מתקרב‬
‫לצומת במסלול‪ ,‬אם תמונת הצומת זמינה‪ ,‬היא תופיע‬
‫לזמן קצר‪.‬‬
‫בחר‬
‫אם זמין‪.‬‬
‫על המפה כדי להציג את הצומת‪,‬‬
‫ניתן לאחסן בהתקן קבצים‪ ,‬כגון קובצי תמונה‬
‫מסוג ‪ .JPEG‬ההתקן מצויד בחריץ לכרטיס זיכרון‪,‬‬
‫המאפשר אחסון נתונים נוסף‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ההתקן אינו תואם ל‪ Windows®‎-‬במהדורות‬
‫‪95‬‏‪,98 ,‬‏ ‪,Me‬‏‪ Windows NT®‎‬וכן ל‪Mac® OS 10.3‎-‬‬
‫וגרסאות קודמות יותר‪.‬‬
‫סוגי קבצים‬
‫ההתקן תומך בסוגי הקבצים הבאים‪:‬‬
‫•קובצי מפה וקובצי ציון דרך מסוג ‪ GPX‬מתוך‬
‫‪( MapSource®‎‬עמוד ‪)24‬‬
‫•קובצי נקודות עניין מסוג ‪ GPI‬מתוך ‪POI Loader‬‬
‫של ‪Garmin‬‏ (עמוד ‪)24‬‬
‫‪16‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫אודות כרטיסי זיכרון‬
‫ניתן לרכוש כרטיסי זיכרון מספק של רכיבים‬
‫אלקטרוניים או לרכוש תוכנת מיפוי של ‪Garmin‬‬
‫הטעונה מראש (‪.)www.garmin.com/trip_planning‬‬
‫בנוסף לאחסון מפות ונתונים‪ ,‬ניתן להשתמש בכרטיס‬
‫הזיכרון לצורך אחסון קבצים כגון מפות‪ ,‬תמונות‪,‬‬
‫קובצי 'מחפשים את המטמון'‪ ,‬ציוני דרך וכן קובצי‬
‫נקודות עניין מותאמים אישית‪.‬‬
‫התקנת כרטיס זיכרון‬
‫ההתקן תומך בכרטיס זיכרון או בכרטיס נתונים מסוג‬
‫‪ microSD‎™‎‬ו‪.microSDHC-‬‬
‫הכנס כרטיס זיכרון לתוך החריץ שבהתקן‪.‬‬
‫העברת קבצים מהמחשב שלך‬
‫‪ 1‬חבר את ההתקן למחשב (עמוד ‪.)2‬‬
‫ההתקן וכרטיס הזיכרון מופיעים ככוננים‬
‫נשלפים ב'המחשב שלי' של ‪Windows‬‬
‫וכאמצעי אחסון מותקנים במחשבי ‪.Mac‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫הערה‏‪ :‬מחשבים מסוימים שכוללים מספר‬
‫כונני רשת אינם יכולים להציג כונני ‪.nüvi‬‬
‫עיין בקובץ העזרה של מערכת ההפעלה‬
‫לקבלת מידע בנושא מיפוי הכוננים‪.‬‬
‫במחשב‪ ,‬פתח את דפדפן הקובץ‪.‬‬
‫בחר את הקובץ‪.‬‬
‫בחר עריכה > העתק‪.‬‬
‫פתח את כונן כרטיס הזיכרון או את אמצעי‬
‫האחסון של ‪.Garmin‬‬
‫בחר עריכה > הדבק‪.‬‬
‫הקובץ מופיע ברשימת הקבצים שבזיכרון‬
‫ההתקן או בכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫ניתוק כבל ה‪USB-‬‬
‫‪ 1‬בצע פעולה‪:‬‬
‫•במחשבי ‪ ,Windows‬לחץ על סמל‬
‫במגש המערכת‪.‬‬
‫ההוצאה‬
‫•במחשבי ‪ ,Mac‬גרור את סמל אמצעי‬
‫האחסון לאשפה ‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪ 2‬נתק את הכבל מהמחשב‪.‬‬
‫מחיקת קבצים‬
‫ישים לב‬
‫אם אינך יודע מהי מטרת הקובץ‪ ,‬אל תמחק אותו‪.‬‬
‫זיכרון ההתקן מכיל קובצי מערכת חשובים שאין‬
‫למחוק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪18‬‬
‫פתח את הכונן או את אמצעי האחסון של‬
‫‪.Garmin‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬פתח תיקייה או אמצעי אחסון‪.‬‬
‫בחר את הקובץ‪.‬‬
‫הקש על ‪ Delete‬במקלדת‪.‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריית הגדרות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר בהגדרה לשינוי‪.‬‬
‫הגדרות מערכת‬
‫בחר הגדרות > מערכת‪.‬‬
‫•‏סימולטור ‪GPS‬‏—מונע מההתקן לקבל אות ‪GPS‬‬
‫וחוסך מתח סוללה‪.‬‬
‫•יחידות—להגדרת יחידת המידה של מרחקים‪.‬‬
‫•פריסת לוח מקשים—להגדרת פריסת לוח‬
‫המקשים‪.‬‬
‫•מצב בטוח—להשבתת כל הפונקציות שדורשות‬
‫תשומת לב משמעותית מצד המפעיל ושעלולות‬
‫להסיח את דעתו במהלך הנהיגה‪.‬‬
‫•אודות—להצגת מספר גרסת התוכנה של ‪nüvi‬‏‪,‬‬
‫ספר מזהה היחידה וכן מידע על תכונות נוספות‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫של התוכנה‪ .‬מידע זה דרוש בעת עדכון תוכנת‬
‫המערכת או רכישת נתוני מפה נוספים‪.‬‬
‫הגדרות ניווט‬
‫בחר הגדרות > ניווט‪.‬‬
‫•העדפת מסלול—בחר העדפה לחישוב המסלול‪.‬‬
‫•הימנעויות—לבחירת סוגי הדרכים שברצונך‬
‫להימנע מהם במסלולים‪.‬‬
‫הגדרות תצוגה‬
‫בחר הגדרות > תצוגה‪.‬‬
‫•מצב צבע—מגדיר רקע בהיר (יום)‪ ,‬רקע כהה‬
‫(לילה)‪ ,‬או עובר אוטומטית בין השניים לפי זמן‬
‫הזריחה והשקיעה במיקום הנוכחי (אוטומטי)‪.‬‬
‫•צילום מסך—מאפשר לצלם תמונה של מסך‬
‫ההתקן‪ .‬צילומי המסך נשמרים בתיקיית‬
‫‪ screenshot‬בשטח אחסון ההתקן‪.‬‬
‫•הירות—שינוי בהירות המסך‪ .‬הפחתת הבהירות‬
‫עשויה לחסוך במתח הסוללה‪.‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫הגדרות זמן‬
‫בחר הגדרות > זמן‪.‬‬
‫•תבנית שעה—בחר תבנית שעה של ‪ 12‬שעות‪,‬‬
‫‪ 24‬שעות או ‪.UTC‬‬
‫•שעה נוכחית—כוונן ידנית את השעה ב‪.nüvi-‬‬
‫בחראוטומטי כדי לאפשר להתקן להגדיר את‬
‫השעה בהתאם למיקומך‪.‬‬
‫הגדרות שפה‬
‫בחר הגדרות > שפה‪.‬‬
‫•פה קולית‪-‬מגדיר את שפת ההנחיות הקוליות‪.‬‬
‫•שפת טקסט—להגדרת כל הטקסט שעל‪-‬גבי‬
‫המסך לשפה שנבחרה‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫שים לב‪ :‬שינוי שפת הטקסט אינו משנה‬
‫את שפת הנתונים המוזנים על‪-‬ידי‬
‫המשתמש או את נתוני המפה‪ ,‬כגון שמות‬
‫רחובות‪.‬‬
‫•לוח מקשים—בחר את שפה עבור לוח המקשים‪.‬‬
‫הגדרות מפה‬
‫בחר הגדרות > מפה‪.‬‬
‫•פרטי מפה—להתאמת כמות הפרטים המוצגים‬
‫על המפה‪ .‬הצגת פרטים רבים יותר עלולה לגרום‬
‫לשרטוט מחדש איטי יותר של המפה‪.‬‬
‫•תצוגה מפה—להגדרת פרספקטיבת מפה‪.‬‬
‫◦ ◦מעקב—להצגת המפה בדו‪-‬ממד עם כיוון‬
‫הנסיעה בחלק העליון‪.‬‬
‫◦ ◦צפון למעלה—הצגת המפה בדו‪-‬ממד כאשר‬
‫הצפון בחלק העליון‪.‬‬
‫◦ ◦‪—3D‬הצגת המפה בתלת‪-‬ממד (‪ )3D‬במצב‬
‫'מעקב'‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫•רכב—לבחירתשינוי כדי לשנות את הסמל‬
‫המשמש להצגת מיקומך על המפה‪ .‬הורד סמלי‬
‫רכב נוספים מהאתר ‪.www.garmingarage.com‬‬
‫•יומן מסע—להצגה ולהסתרה של יומן הנסיעות‪.‬‬
‫•פריסת נתוני מפה—לשינוי כמות הנתונים‬
‫שניתן לראותם על המפה‪.‬‬
‫•מידע—להצגת המפות והגרסה של כל מפה‬
‫הטעונה ב‪ .nüvi-‬בחר מפה כדי להפעיל או‬
‫להשבית את המפה‪.‬‬
‫עצה‪ :‬כדי לרכוש מוצרי מפה נוספים‪ ,‬בקר‬
‫בכתובת ‪.www.garmin.com/maps‬‬
‫הגדרות נקודות סמיכות‬
‫בחר הגדרות > נקודות סמיכות‪.‬‬
‫•התראות—לשליחת הודעה בעת התקרבות‬
‫למצלמות בטיחות מותאמות אישית (עמוד ‪.)24‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫שחזור גדרות‬
‫באפשרותך לשחזר קטגוריה של הגדרות או את כל‬
‫ההגדרות להגדרות ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות‪.‬‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר קטגוריית הגדרות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שחזור‪.‬‬
‫נספח‬
‫טיפול בהתקן‬
‫אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול‬
‫להיחשף לזמן ממושכך לטמפרטורות קיצוניות‪ ,‬שכן‬
‫הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך‪.‬‬
‫אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול‬
‫מסך המגע‪ ,‬שכן הדבר עלול לגרום לנזק‪.‬‬
‫ניקוי המארז החיצוני‬
‫ישים לב‬
‫הימנע משימוש בחומרים כימיים וחומרים מסיסים‬
‫העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק‪.‬‬
‫הקפד שלא להפיל את ההתקן והימנע מהפעלתו‬
‫בסביבות החשופות לזעזועים ולתנודות חזקים‪.‬‬
‫‪ 1‬נקה את המארז החיצוני של ההתקן (לא את מסך‬
‫המגע) באמצעות מטלית לחה שנטבלה בתמיסת‬
‫סבון עדינה‪.‬‬
‫‪ 2‬נגב את ההתקן וייבש אותו‪.‬‬
‫אין לחשוף את ההתקן למים‪.‬‬
‫ניקוי מסך המגע‬
‫ישים לב‬
‫מגע עם מים עלול לגרום לתקלה בהתקן‪.‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫‪ 1‬השתמש במטלית רכה‪ ,‬נקייה ונטולת סיבים‪.‬‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬השתמש במים‪ ,‬אלכוהול‬
‫איזופרופיל או חומר ניקוי לעדשות‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ 3‬טפטף את הנוזל על המטלית‪.‬‬
‫‪ 4‬נגב את המסך בעדינות בעזרת המטלית‪.‬‬
‫מניעת גניבה‬
‫•הסר את ההתקן ואת התושבת כדי שלא יהיו‬
‫גלויים לעין כשאינם בשימוש‪.‬‬
‫•הסר את השאריות שהשאירה כיפת היניקה על‬
‫השמשה הקדמית‪.‬‬
‫•אין לשמור את היחידה בתא הכפפות‪.‬‬
‫•רשום את ההתקן בכתובת ‪.http://my.garmin.com‬‬
‫כל ההגדרות המקוריות משוחזרות‪ .‬כל הפריטים‬
‫ששמרת נמחקים‪.‬‬
‫הארכת חיי הסוללה‬
‫•הרחק את ההתקן ממקומות בעלי טמפרטורות‬
‫קיצוניות‪.‬‬
‫•הפחתת בהירות המסך (עמוד ‪.)4‬‬
‫•אין להשאיר את ההתקן כשהוא חשוף לאור‬
‫שמש ישיר‪.‬‬
‫•הנמכת עוצמת הקול (עמוד ‪.)4‬‬
‫מחיקת נתוני משתמש‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪22‬‬
‫הפעל את ההתקן‪.‬‬
‫החזק את אצבעך על הפינה הימנית התחתונה‬
‫של מסך ההתקן‪.‬‬
‫המשך ללחוץ באצבעך עד להופעת החלון‬
‫המוקפץ‪.‬‬
‫בחר כן לניקוי כל נתוני המשתמש‪.‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫החלפת הנתיך בכבל החשמל‬
‫של הרכב‬
‫ישים לב‬
‫בעת החלפת הנתיך‪ ,‬הקפד שלא לאבד את החלקים‬
‫הקטנים והחזר אותם למקומם המתאים‪ .‬כבל‬
‫החשמל של הרכב פועל רק כאשר הוא מותקן בצורה‬
‫נכונה‪.‬‬
‫אם לא ניתן לטעון את ההתקן ברכב‪ ,‬ייתכן שעליך‬
‫להחליף את הנתיך הממוקם בקצה המתאם לרכב‪.‬‬
‫‪ 1‬שחרר את הברגת חלק הקצה‪.‬‬
‫עצה‪ :‬ייתכן שתצטרך להשתמש במטבע‬
‫להסרת חלק הקצה‪.‬‬
‫‪ 2‬הסר את חלק הקצה‪ ,‬את הקצה הכסוף וכן את‬
‫הנתיך (גליל זכוכית וכסף)‪.‬‬
‫‪ 3‬התקן נתיך מהיר של ‪.‎1 A‬‬
‫‪ 4‬מקם את הקצה הכסוף בתוך חלק הקצה‪.‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫‪ 5‬הברג את חלק הקצה בחזרה לכבל החשמל של‬
‫הרכב‪.‬‬
‫הסרת ההתקן‪ ,‬העריסה והתושבת‬
‫הסרת ההתקן מהעריסה‬
‫‪ 1‬לחץ על הלשונית שעל גבי העריסה‪.‬‬
‫‪ 2‬הטה את ההתקן קדימה‪.‬‬
‫הסרת העריסה מהתושבת‬
‫‪ 1‬סובב את העריסה ימינה או שמאלה‪.‬‬
‫‪ 2‬הפעל לחץ עד שהשקע שעל העריסה ישחרר את‬
‫הכדור שעל גבי התושבת‪.‬‬
‫הסרת תושבת כיפת היניקה מהשמשה‬
‫הקדמית‬
‫‪ 1‬הפנה את הידית שעל תושבת כיפת היניקה‬
‫כלפיך‪.‬‬
‫‪ 2‬משוך את הלשונית שעל כיפת היניקה לעברך‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫אודות‏‪nüMaps Lifetime‬‬
‫תמורת תשלום חד פעמי‪ ,‬תוכל לקבל עד ארבעה‬
‫עדכוני מפה מדי שנה במשך כל חיי ההתקן‪ .‬לקבלת‬
‫מידע נוסף על ‪nüMaps Lifetime‬‏ ולפירוט מלא של‬
‫התנאים וההגבלות‪ ,‬עבור לכתובת ‪,www.garmin.com‬‬
‫ולחץ על מפות‪.‬‬
‫מצלמות בטיחות‬
‫זהירות ‹‬
‫‪ Garmin‬אינה אחראית לדיוק של נקודת עניין‬
‫מותאמת אישית ושל מאגר נתונים של מצלמות‬
‫בטיחות ולא לתוצאות השימוש בהם‪.‬‬
‫מידע על מצלמות בטיחות זמין במיקומים מסוימים‪.‬‬
‫ראה ‪ http://my.garmin.com‬למידע בנושא זמינות‪.‬‬
‫עבור מיקומים אלה‪ nüvi ,‬כולל את מיקומיהן של‬
‫מאות מצלמות בטיחות‪ nüvi .‬מציג התראה כאשר‬
‫אתה מתקרב למצלמת בטיחות ויכול להזהיר אותך‬
‫אם אתה נוסע מהר מדי‪ .‬הנתונים מתעדכנים לפחות‬
‫פעם בשבוע‪ ,‬כך שתמיד יש לך גישה למידע העדכני‬
‫ביותר‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫באפשרותך לרכוש מנוי לאזור חדש או להרחיב מנוי‬
‫קיים הכל עת‪ .‬לכל אזור שתרכוש יש תאריך תפוגה‪.‬‬
‫רכישת אביזרים‬
‫בקר באתר ‪.http://buy.garmin.com‬‬
‫יצירת קשר עם מחלקת התמיכה‬
‫במוצר של ‪Garmin‬‬
‫אם יש לך שאלות על המוצר‪ ,‬צור קשר עם מחלקת‬
‫התמיכה במוצר של ‪.Garmin‬‬
‫•בקר באתר ‪.www.garmin.com/support‬‬
‫•בארצות הברית‪ ,‬חייג ‪.‎(913) 397.8200‬‬
‫•בבריטניה‪ ,‬חייג ‪.‎0808 2380000‬‬
‫•באירופה‪ ,‬חייג ‪.‎+44 (0) 870.8501241‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫פתרון בעיות‬
‫בעיה‬
‫ההתקן שלי אינו‬
‫מקבל אותות‬
‫לוויין‪.‬‬
‫תוריד את כיפת‬
‫היניקה מהשמשה‬
‫הקדמית‪.‬‬
‫ההתקן אינו נטען‬
‫ברכב שלי‪.‬‬
‫הסוללה שלי לא‬
‫נשארת טעונה‬
‫למשך זמן רב‪.‬‬
‫נראה שמד‬
‫הסוללה שלי אינו‬
‫מדוייק‪.‬‬
‫פתרון‬
‫•בחר הגדרות > מערכת > סימולטור ‪GPS‬‏ > כיבוי‪.‬‬
‫•ודא שההתקן נמצא מחוץ לחניונים והרחק מבניינים גבוהים ועצים‪.‬‬
‫•הישאר במקום למשך מספר דקות‪.‬‬
‫•נקה את כיפת היניקה ואת השמשה הקדמית באמצעות כוהל‪.‬‬
‫•נגב במטלית יבשה ונקיה‪.‬‬
‫•הרכב את כיפת היניקה (עמוד ‪.)1‬‬
‫•בדוק את הנתיך שבכבל החשמל של הרכב (עמוד ‪.)23‬‬
‫•ודא שהרכב מותנע ושהוא מספק מתח לשקע החשמל‪.‬‬
‫•טעינת ההתקן יכולה להתבצע רק בין ‪ 32‬מעלות פרנהייט ל‪-‬‏‪113‬‬
‫מעלות פרנהייט (‪ 0‬מעלות צלסיוס עד ‪ 45‬מעלות צלסיוס)‪ .‬אם ההתקן‬
‫חשוף לאור שמש ישיר או ממוקם בסביבה חמה‪ ,‬הוא לא ייטען‪.‬‬
‫כדי להאריך את משך הזמן בין טעינות‪ ,‬הנמך את התאורה האחורית‬
‫(עמוד ‪.)19‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫בצע פריקה מלאה של הסוללה וטען אותה במלואה (מבלי להפריע‬
‫למחזור הטעינה)‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫כיצד ניתן לדעת‬
‫אם ההתקן נמצא‬
‫במצב ‪USB‬‬
‫לאחסון בנפח‬
‫גדול?‬
‫ההתקן מחובר‬
‫למחשב‪ ,‬אך‬
‫אינו עובר למצב‬
‫אחסון בנפח‬
‫גדול‪.‬‬
‫אינני יכול לראות‬
‫כוננים נשלפים‬
‫חדשים ברשימת‬
‫הכוננים שלי‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫כאשר ההתקן נמצא במצב ‪ USB‬לאחסון בנפח גדול‪ ,‬מוצגת במסך‬
‫ההתקן תמונה של ההתקן המחובר למחשב‪ .‬כמו כן‪ ,‬אתה אמור‬
‫לראות שני כונני דיסקים נשלפים חדשים בהמחשב שלי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫נתק את כבל ה‪ USB-‬מהמחשב‪.‬‬
‫כבה את ההתקן‪.‬‬
‫חבר את כבל ה‪ USB-‬ליציאת ‪ USB‬במחשב ולהתקן‪.‬‬
‫ההתקן יופעל אוטומטית ויעבור למצב ‪ USB‬לאחסון בנפח גדול‪.‬‬
‫ודא שההתקן מחובר ליציאת ‪ USB‬ולא לרכזת ‪.USB‬‬
‫אם במחשב שלך ממופים מספר כונני רשת‪ Windows ,‬עשוי להיתקל‬
‫בקשיים בעת הקצאת אותיות כונן לכונני ההתקן‪ .‬עיין בקובץ העזרה‬
‫של מערכת ההפעלה כדי ללמוד כיצד למפות או להקצות אותיות כונן‪.‬‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫‪- nüvi 30/40/50‬מדריך למשתמש‬
‫‪27‬‬
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, ‫תירבה תוצרא‬
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown
Business Park, Southampton,
Hampshire‫ ‏‬SO40 9LR, ‫הילגנא‬
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, ‫( ןאוויאט‬R.O.C.)
‫ הם סימנים מסחריים‬nüvi®-‫ ו‬MapSource‎®‎,‫‏‬Garmin ‫ הסמל של‬,Garmin‎®‎
‫ רשומים בארה"ב במדינות‬,‫ או של חברות הבת שלה‬Garmin Ltd.‎‫של‬
‫ הם סימנים מסחריים‬nüMaps Lifetime‎™‎-‫ ו‬nüMaps Guarantee‎™‎.‫אחרות‬
‫ אין להשתמש בסימנים‬.‫ או של חברות הבת שלה‬Garmin Ltd.‎‫של חברת‬
.Garmin ‫מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של‬
‫ בארצות‬Microsoft Corporation ‫ הוא סימן מסחרי רשום של‬Windows‎®‎
Apple ‫ הוא סימן מסחרי רשום‬Mac‎®‎.‫או במדינות אחרות‬/‫הברית ו‬
.Computer, Inc.‎
© 2011.Garmin Ltd ‫הלש תונבה תורבחה וא‬.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising